27.7.2020   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 241/32


DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE (EU) 2020/1100

af 17. juli 2020

om ændring af afgørelse (EU) 2015/32 om undtagelser, der kan gives i henhold til forordning (EU) nr. 1073/2013 (ECB/2020/33)

STYRELSESRÅDET FOR DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK HAR —

under henvisning til Den Europæiske Centralbanks forordning (EU) nr. 1073/2013 af 18. oktober 2013 om statistik vedrørende investeringsforeningers aktiver og passiver (ECB/2013/38) (1), særlig artikel 8, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til artikel 8, stk. 2, i forordning (EU) nr. 1073/2013 (ECB/2013/38) kan investeringsforeninger, der er underlagt nationale regnskabsregler, som giver mulighed for vurdering af deres aktiver med længere intervaller end kvartalsvis, undtages fra de statistiske rapporteringskrav. Det er endvidere fastsat, at de kategorier af investeringsforeninger, som de nationale centralbanker skønsmæssigt kan undtage, fastlægges af Styrelsesrådet. Listen over disse kategorier af investeringsforeninger fremgår af en afgørelse vedtaget af Styrelsesrådet.

(2)

I forbindelse med den gennemgang, der er foreskrevet i artikel 1 i Den Europæiske Centralbanks afgørelse (EU) 2015/32 (ECB/2014/62) (2), fastslog Styrelsesrådet, at det er nødvendigt at medtage yderligere kategorier af investeringsfonde, der kan undtages i henhold til artikel 8, stk. 2, i forordning (EU) nr. 1073/2013 (ECB/2013/38) for Østrig, Letland, Litauen og Portugal, fjerne kategorierne af investeringsforeninger for Frankrig, der ikke længere finder anvendelse, og foretage mindre ændringer som følge af ændringer af visse nationale retsakter.

(3)

Afgørelse (EU) 2015/32 (ECB/2014/62) bør derfor ændres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Ændring

Bilaget til afgørelse (EU) 2015/32 (ECB/2014/62) erstattes af bilaget til denne afgørelse.

Artikel 2

Virkning

Denne afgørelse får virkning på den dato, hvor den meddeles til adressaterne.

Artikel 3

Adressater

Denne afgørelse er rettet til de nationale centralbanker i de medlemsstater, der har euroen som valuta.

Udfærdiget i Frankfurt am Main, den 17. juli 2020.

Formand for ECB

Christine LAGARDE


(1)  EUT L 297 af 7.11.2013, s. 73.

(2)  Den Europæiske Centralbanks afgørelse (EU) 2015/32 af 29. december 2014 om undtagelser i henhold til forordning (EU) nr. 1073/2013 om statistik vedrørende investeringsforeningers aktiver og passiver (ECB/2013/38) (ECB/2014/62) (EUT L 5 af 9.1.2015, s. 17).


BILAG

Bilaget til afgørelse (EU) 2015/32 (ECB/2014/62) erstattes af følgende:

»BILAG

KATEGORIER AF INVESTERINGSFORENINGER MED MULIGHED FOR UNDTAGELSE I HENHOLD TIL ARTIKEL 8, STK. 2, I FORORDNING (EU) Nr. 1073/2013 (ECB/2013/38)

Medlemsstat

IF-kategori

Retsakt med henvisning til kategorien

Retsakt til afgørelse af vurderingens hyppighed

Hyppighed af vurdering i henhold til national lov

Retsaktens titel

Retsaktens nr./dato

Relevante bestemmelser

Retsaktens titel

Retsaktens nr./dato

Relevante bestemmelser

Østrig

Alternativ investeringsforening

(alternative investeringsforeninger for professionelle investorer)

Alternative Investmentfonds Manager-Gesetz — AIFMG 2013

(lov om forvaltere af alternative investeringsforeninger)

BGBl. I Nr. 135/2013

AIFMG 2013 § 2

og ikke

omfattet af AIFMG § 48

Alternative Investmentfonds Manager-Gesetz — AIFMG 2013

(lov om forvaltere af alternative investeringsforeninger)

BGBl. I Nr. 135/2013

AIFMG 2013 §17 (3)

Årligt

Østrig

Immobilienfonds

Ejendomsinvesteringsforeninger

Immobilien-Investmentfondsgesetz — ImmoInvFG 2003

(lov om ejendomsinvesteringsforeninger)

BGBl. I Nr. 80/2003

ImmoInvFG 2003 § 1

Immobilien-Investmentfondsgesetz — ImmoInvFG 2003

(lov om ejendomsinvesteringsforeninger)

BGBl. I Nr. 80/2003

ImmoInvFG 2003 § 29 (2)

Årligt

Frankrig

Fonds commun de placement à risque

(Venturekapitalinvesteringsselskaber)

Code monétaire et financier

(Monetær og finansiel lov)

 

Kapitel IV, afsnit 2, stk. 2

L214-28

-

L214-32

Règlement général de l’Autorité des Marchés Financiers

(Generel forordning udstedt af Myndigheden for de finansielle markeder)

 

Bog IV

Afsnit II

Artikel 422-120-13

Halvårlig

Italien

Fondi chiusi

(lukkede foreninger)

Decreto legislativo — Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria

(Lovdekret — alle bestemmelser vedr. finansiel formidling)

Nr. 58 af 24. februar 1998

Del I, artikel 1

Del II, artikel 36, 37 og 39

Provvedimento della Banca d'Italia — Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio

(Lov om Banca d'Italia — Forordning om kollektiv forvaltning af opsparing)

23. december 2016

Afsnit V, kapitel 1, sektion II, punkt 4.6

Årligt

Decreto ministeriale —

Regolamento attuativo dell’articolo 37 del Decreto legislativo di 24 febbraio 1998, nr. 58

(Ministerielt dekret)

— Forordning til gennemførelse af artikel 37 i lovdekret nr. 58 af 24. februar 1998)

Nr. 228 af 24. maj 1999

Kapitel II, artikel 12

Letland

Alternatīvo ieguldījumu fondi

(alternative investeringsforeninger)

Alternatīvo ieguldījumu fondu un to pārvaldnieku likums

(lov om alternative investeringsforeninger og forvaltere heraf)

Lov af 9. juli 2013

Kapitel III, del 6 i afsnit 27

Alternatīvo ieguldījumu fondu un to pārvaldnieku likums

(lov om alternative investeringsforeninger og forvaltere heraf)

Lov af 9. juli 2013

Kapitel III, del 6 i afsnit 27

Årligt

Litauen

Informuotiesiems investuotojams skirti kolektyvinio investavimo subjektai

(Lov om institutter for kollektiv investering rettet mod kyndige investorer)

Informuotiesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų įstatymas

(lov om kollektive investeringsforeninger rettet mod kyndige investorer)

Nr. XII-376 af 18. juni 2013

(senest ændret den 12. december 2019)

Artikel 2, stk. 5

Informuotiesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų įstatymas

(lov om kollektive investeringsforeninger rettet mod kyndige investorer)

Nr. XII-376 af 18. juni 2013

(senest ændret den 12. december 2019)

Artikel 42, stk. 2

Halvårligt/årligt

Litauen

Alternatyvieji kolektyvinio investavimo subjektai

(Alternative kollektive investeringsforeninger)

Alternatyviųjų kolektyvinio investavimo subjektų valdytojų įstatymas

(Lov om forvaltere af alternative kollektive investeringsforeninger)

Nr. XII-1467 af 18. december 2014

(senest ændret den 12. december 2019)

Artikel 3, stk. 13

Alternatyviųjų kolektyvinio investavimo subjektų valdytojų įstatymas

(Lov om forvaltere af alternative kollektive investeringsforeninger)

Nr. XII-1467 af 18. december 2014

(senest ændret den 12. december 2019)

Artikel 16, stk. 1

Halvårligt/årligt

Portugal

Fundos de capital de risco

(Venturekapitalfonde)

Lei

(Lov)

Nr. 18/2015 af 4. marts 2015

Artikel 1 og 3

Regulamento da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários

(Forordning udstedt af Kommissionen for Værdipapirmarkedet)

Instrução da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários

(Retningslinje udstedt af Kommissionen for Værdipapirmarkedet)

Nr 3/2015 af 3. november 2015

Nr 7/2016 af 29. november 2016

Artikel 2 og15§1

Regel 2

Halvårlig

Portugal

Fundos de empreendedorismo social

(sociale iværksætterforeninger)

Organismos de investimento alternativo especializado

(specialiserede alternative investeringsforeninger)

Lei

(Lov)

Nr 18/2015 af 4. marts 2015

Artikel 1 og 4

Artikel 1 og 5

Regulamento da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários

(Forordning udstedt af Kommissionen for Værdipapirmarkedet)

Nr 3/2015 af 3. november 2015

Artikel 2 og artikel 15 §2

Årligt

«