8.4.2020   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 113/18


RÅDETS AFGØRELSE (EU) 2020/511

af 26. marts 2020

om beskikkelse af medlemmer af og suppleanter til Regionsudvalget for perioden fra den 26. januar 2020 til den 25. januar 2025

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 300, stk. 3, og artikel 305,

under henvisning til Rådets afgørelse (EU) 2019/852 af 21. maj 2019 om Regionsudvalgets sammensætning (1),

under henvisning til indstillingerne fra den belgiske, tyske og maltesiske regering, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I traktatens artikel 300, stk. 3, fastsættes det, at Regionsudvalget skal bestå af repræsentanter for regionale og lokale myndigheder, der enten skal være valgt til en regional eller lokal myndighed eller være politisk ansvarlige over for en valgt forsamling.

(2)

I traktatens artikel 305 fastsættes det, at Regionsudvalgets medlemmer samt et tilsvarende antal suppleanter beskikkes af Rådet for en periode på fem år efter indstilling fra hver enkelt medlemsstat.

(3)

Eftersom mandatet for medlemmerne af og suppleanterne til Regionsudvalget udløb den 25. januar 2020, bør der beskikkes nye medlemmer og suppleanter.

(4)

Den 10. december 2019 vedtog Rådet afgørelse (EU) 2019/2157 (2). Nævnte afgørelse beskikkede for perioden fra den 26. januar 2020 til den 25. januar 2025 de medlemmer og suppleanter, som den tjekkiske, danske, estiske, cypriotiske, lettiske, luxembourgske, nederlandske, østrigske, rumænske, slovenske, slovakiske og svenske regering havde indstillet. Afgørelse (EU) 2019/2157 beskikkede også for den samme periode tre medlemmer, som den belgiske regering havde indstillet, 21 medlemmer og 20 suppleanter, som den tyske regering havde indstillet, otte medlemmer og otte suppleanter, som den irske regering havde indstillet, 16 medlemmer og 16 suppleanter, som den spanske regering havde indstillet, 10 medlemmer og 14 suppleanter, som den italienske regering havde indstillet, fire medlemmer og fire suppleanter, som den maltesiske regering havde indstillet, og otte medlemmer og otte suppleanter, som den finske regering havde indstillet. Medlemmer og suppleanter, for hvem Rådet ikke havde modtaget nogen indstillinger fra den pågældende medlemsstat inden den 15. november 2019, kunne ikke medtages i afgørelse (EU) 2019/2157.

(5)

Den 20. januar 2020 vedtog Rådet afgørelse (EU) 2020/102 (3). Nævnte afgørelse beskikkede for perioden fra den 26. januar 2020 til den 25. januar 2025 de medlemmer og suppleanter, som den græske, franske, kroatiske, litauiske, ungarske og portugisiske regering havde indstillet, samt fire medlemmer og fire suppleanter, som den belgiske regering havde indstillet, ét medlem, som den bulgarske regering havde indstillet, ét medlem og én suppleant, som den irske regering havde indstillet, ét medlem og én suppleant, som den spanske regering havde indstillet, 14 medlemmer og 10 suppleanter, som den italienske regering havde indstillet, og 21 medlemmer og 20 suppleanter, som den polske regering havde indstillet. Medlemmer og suppleanter, for hvem Rådet ikke havde modtaget nogen indstillinger fra den pågældende medlemsstat inden den 20. december 2019, kunne ikke medtages i afgørelse (EU) 2020/102.

(6)

Den 3. februar 2020 vedtog Rådet afgørelse (EU) 2020/144 (4). Nævnte afgørelse beskikkede for perioden fra den 26. januar 2020 til den 25. januar 2025 fire medlemmer og fire suppleanter, som den spanske regering havde indstillet, og ét medlem og én suppleant, som den finske regering havde indstillet. Medlemmer og suppleanter, for hvem Rådet ikke havde modtaget nogen indstillinger fra den pågældende medlemsstat inden den 23. januar 2020, kunne ikke medtages i afgørelse (EU) 2020/144.

(7)

Belgien har indstillet sine kandidater til sine øvrige ledige pladser som medlemmer og suppleanter, Tyskland har indstillet sin kandidat til én suppleant, og Malta har indstillet sin kandidat til ét medlem. Disse medlemmer og suppleanter bør beskikkes for perioden fra den 26. januar 2020 til den 25. januar 2025. Denne afgørelse bør derfor finde anvendelse med tilbagevirkende kraft fra den 26. januar 2020.

(8)

Beskikkelsen af de øvrige medlemmer og suppleanter, for hvem indstillinger endnu ikke er blevet meddelt Rådet, vil følge på et senere tidspunkt —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Følgende medlemmer og suppleanter beskikkes til Regionsudvalget for perioden fra den 26. januar 2020 til den 25. januar 2025:

som medlemmer beskikkes de personer, der for hver medlemsstat er opført på listen i bilag I

som suppleanter beskikkes de personer, der for hver medlemsstat er opført på listen i bilag II.

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for vedtagelsen.

Den anvendes fra den 26. januar 2020.

Udfærdiget i Bruxelles, den 26. marts 2020.

På Rådets vegne

A. METELKO-ZGOMBIĆ

Formand


(1)  EUT L 139 af 27.5.2019, s. 13.

(2)  Rådets afgørelse (EU) 2019/2157 af 10. december 2019 om beskikkelse af medlemmer af og suppleanter til Regionsudvalget for perioden fra den 26. januar 2020 til den 25. januar 2025 (EUT L 327 af 17.12.2019, s. 78).

(3)  Rådets afgørelse (EU) 2020/102 af 20. januar 2020 om beskikkelse af medlemmer af og suppleanter til Regionsudvalget for perioden fra den 26. januar 2020 til den 25. januar 2025 (EUT L 20 af 24.1.2020, s. 2).

(4)  Rådets afgørelse (EU) 2020/144 af 3. februar 2020 om beskikkelse af medlemmer af og suppleanter til Regionsudvalget for perioden fra den 26. januar 2020 til den 25. januar 2025 (EUT L 32 af 4.2.2020, s. 16).


BILAG I

ПРИЛОЖЕНИЕ I — ANEXO I — PŘÍLOHA I — BILAG I — ANHANG I — I LISA — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι — ANNEX I — ANNEXE I — PRILOG I — ALLEGATO I — I PIELIKUMS — I PRIEDAS — I. MELLÉKLET — ANNESS I — BIJLAGE I — ZAŁĄCZNIK I — ANEXO I — ANEXA I — PRÍLOHA I — PRILOGA I — LIITE I — BILAGA I

Членове/Miembros/Členové/Medlemmer/Mitglieder/Liikmed/Μέλη/Members/Membres/Članovi/Membri/Locekļi/Nariai/Tagok/Membri/Leden/Członkowie/Membros/Membri/Členovia/Člani/Jäsenet/Ledamöter

BELGIË/BELGIQUE/BELGIEN

Mr Andries GRYFFROY

Member of a Regional Assembly: Flemish Parliament

Ms Joke SCHAUVLIEGE

Member of a Regional Assembly: Flemish Parliament

Mr Willem-Frederik SCHILTZ

Member of a Regional Assembly: Flemish Parliament

Mr Koen VANDENHEUVEL

Member of a Regional Assembly: Flemish Parliament

Mr Karl VANLOUWE

Member of a Regional Assembly: Flemish Parliament

MALTA

Mr Anthony MIFSUD

Member of a Regional Executive: North Region


BILAG II

ПРИЛОЖЕНИЕ II — ANEXO II — PŘÍLOHA II — BILAG II — ANHANG II — II LISA — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ — ANNEX II — ANNEXE II — PRILOG II — ALLEGATO II — II PIELIKUMS — II PRIEDAS — II. MELLÉKLET — ANNESS II — BIJLAGE II — ZAŁĄCZNIK II — ANEXO II — ANEXA II — PRÍLOHA II — PRILOGA II — LIITE II — BILAGA II

Заместник-членове/Suplentes/Náhradníci/Suppleanter/Stellvertreter/Asendusliikmed/Αναπληρωτές/Alternate members/Suppléants/Zamjenici članova/Supplenti/Aizstājēji/Pakaitiniai nariai/Póttagok/Membri Supplenti/Plaatsvervangers/Zastępcy członków/Suplentes/Supleanți/Náhradníci/Nadomestni člani/Varajäsenet/Suppleanter

BELGIË/BELGIQUE/BELGIEN

Ms Karin BROUWERS

Member of a Regional Assembly: Flemish Parliament

Ms Allessia CLAES

Member of a Regional Assembly: Flemish Parliament

Mr Steven COENEGRACHTS

Member of a Regional Assembly: Flemish Parliament

Mr Jan DURNEZ

Representative of a regional body with political accountability to an elected Assembly: Council of the province of West-Vlaanderen

Mr Joris NACHTERGAELE

Member of a Regional Assembly: Flemish Parliament

Mr Yonnec POLET

Member of a Local Assembly: Municipal Council of Berchem-Sainte-Agathe

Ms Annabel TAVERNIER

Member of a Regional Assembly: Flemish Parliament

Mr Jean-Luc VANRAES

Member of a Local Assembly: Municipal Council of Uccle

DEUTSCHLAND

Mr Andreas DITTMANN

Representative of a local body with political accountability to an elected Assembly: Landtag von Sachsen-Anhalt