3.4.2020   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

LI 103/1


KOMMISSIONENS AFGØRELSE (EU) 2020/491

af 3. april 2020

om fritagelse for importafgifter og momsfritagelse ved import af varer, der er nødvendige for at bekæmpe virkningerne af covid-19-udbruddet i 2020

(meddelt under nummer C(2020) 2146)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets direktiv 2009/132/EF af 19. oktober 2009 om fastlæggelse af anvendelsesområdet for artikel 143, litra b) og c), i direktiv 2006/112/EF for så vidt angår fritagelse for merværdiafgift ved visse former for endelig indførsel af goder (1), særlig artikel 53, stk. 1, sammenholdt med artikel 131 i aftalen om Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands udtræden af Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1186/2009 af 16. november 2009 om en fællesskabsordning vedrørende fritagelse for import- og eksportafgifter (2), særlig artikel 76, stk. 1, sammenholdt med artikel 131 i aftalen om Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands udtræden af Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den 30. januar 2020 erklærede Verdenssundhedsorganisationen (WHO) covid-19-udbruddet for en folkesundhedsmæssig krisesituation af international betydning. Den 11. marts 2020 erklærede WHO covid-19-udbruddet for en pandemi. Covid-19 har nu spredt sig til alle medlemsstaterne. Eftersom antallet af smittede stiger i et alarmerende tempo, og da der er mangel på ressourcer til at håndtere covid-19-udbruddet, har adskillige medlemsstater erklæret national undtagelsestilstand.

(2)

Med henblik på at bekæmpe virkningerne af covid-19-udbruddet fremsatte Italien den 19. marts 2020, Frankrig den 21. marts 2020, Tyskland og Spanien den 23. marts 2020, Østrig, Cypern, Tjekkiet, Estland, Grækenland, Kroatien, Litauen, Nederlandene, Polen, Portugal og Slovenien den 24. marts 2020, Belgien, Bulgarien, Danmark, Finland, Ungarn, Irland, Luxembourg, Letland, Rumænien, Slovakiet og Det Forenede Kongerige den 25. marts 2020 og Sverige og Malta den 26. marts 2020 anmodninger om at fritage importerede varer for importafgifter og merværdiafgift (moms).

(3)

Covid-19-pandemien og dens ekstreme udfordringer udgør en katastrofe som omhandlet i kapitel XVII, afsnit C, i forordning (EF) nr. 1186/2009 og afsnit VIII, kapitel 4, i direktiv 2009/132/EF. Der bør derfor indrømmes fritagelse for importafgifter ved import af varer til de formål, der er omhandlet i artikel 74 i forordning (EF) nr. 1186/2009, og momsfritagelse ved import af varer til de formål, der er omhandlet i artikel 51 i direktiv 2009/132/EF.

(4)

Medlemsstaterne bør informere Kommissionen om arten og mængden af de varer, der indføres uden importafgifter og moms for at bekæmpe virkningerne af covid-19-udbruddet, om hvilke organisationer de har godkendt med henblik på at uddele disse varer eller stille dem til rådighed, samt om de foranstaltninger de har truffet for at forhindre, at varerne anvendes til andre formål end bekæmpelse af virkningerne af udbuddet.

(5)

I betragtning af de store udfordringer, som medlemsstaterne står over for, bør der indrømmes fritagelse for importafgifter og momsfritagelse for varer, der er importeret fra og med den 30. januar 2020. Fritagelsen bør gælde frem til den 31. juli 2020. Inden udgangen af perioden vil situationen blive taget op til fornyet overvejelse og om nødvendigt, i samråd med medlemsstaterne, eventuelt blive forlænget.

(6)

Medlemsstaterne blev konsulteret den 26. marts 2020 i overensstemmelse med artikel 76 i forordning (EF) nr. 1186/2009 og artikel 53 i direktiv 2009/132/EF —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

1.   Varer indføres uden importafgifter, jf. artikel 2, stk. 1, litra a), i forordning (EF) nr. 1186/2009, og fritages for merværdiafgift (moms) ved import, jf. artikel 2, stk. 1, litra a), i direktiv 2009/132/EF, forudsat at følgende betingelser er opfyldt:

a)

Varerne er bestemt til enten:

i)

gratis uddeling af de organer og organisationer, der er omhandlet i litra c), til personer, der er smittet med eller i risiko for at blive smittet med covid-19, eller der er involveret i bekæmpelsen af covid-19-udbruddet

ii)

gratis tilrådighedsstillelse til personer, der er smittet med eller risikerer at blive smittet med covid-19, eller der er involveret i bekæmpelsen af covid-19-udbruddet, idet de organer og organisationer, der er omhandlet i litra c), bevarer ejendomsretten.

b)

Varerne opfylder kravene i artikel 75, 78, 79 og 80 i forordning (EF) nr. 1186/2009 og i artikel 52, 55, 56 og 57 i direktiv 2009/132/EF.

c)

Varerne importeres med henblik på fri omsætning af eller på vegne af statslige organisationer, herunder statslige organer, offentlige organer og andre offentligretlige organer, eller af eller på vegne af organisationer, der er godkendt af de kompetente myndigheder i medlemsstaterne.

2.   Varer indføres ligeledes uden importafgifter, jf. artikel 2, stk. 1, litra a), i forordning (EF) nr. 1186/2009, og fritages for moms ved import, jf. artikel 2, stk. 1, litra a), i direktiv 2009/132/EF, hvis de importeres med henblik på fri omsætning af eller på vegne af hjælpeenheder til dækning af deres behov i den tid, de yder hjælp til personer, der er smittet med eller risikerer at blive smittet med covid-19, eller der er involveret i bekæmpelsen af covid-19-udbruddet.

Artikel 2

Medlemsstaterne meddeler senest den 30. november 2020 Kommissionen følgende oplysninger:

a)

en liste over de organisationer, som de kompetente myndigheder i medlemsstaterne har godkendt, jf. artikel 1, stk. 1, litra c)

b)

arten og mængden af de varer, der indføres uden importafgifter og moms i medfør af artikel 1

c)

en beskrivelse af de foranstaltninger, der er truffet for at sikre, at artikel 78, 79 og 80 i forordning (EF) nr. 1186/2009 og artikel 55, 56 og 57 i direktiv 2009/132/EF overholdes, hvad angår de varer, der er omfattet af nærværende afgørelse.

Artikel 3

Artikel 1 finder anvendelse på varer, der importeres mellem den 30. januar 2020 og den 31. juli 2020.

Artikel 4

Denne afgørelse er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 3. april 2020.

På Kommissionens vegne

Paolo GENTILONI

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 292 af 10.11.2009, s. 5.

(2)  EUT L 324 af 10.12.2009, s. 23.