27.2.2020   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 58/43


EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE (EU) 2020/263

af 15. januar 2020

om digitalisering af registrering og overvågning af punktafgiftspligtige varers bevægelser

(omarbejdning)

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 114, stk. 1,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

efter fremsendelse af udkast til lovgivningsmæssig retsakt til de nationale parlamenter,

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (1),

efter den almindelige lovgivningsprocedure (2), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Der skal foretages en række ændringer af Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 1152/2003/EF (3). Beslutningen bør af klarhedshensyn omarbejdes.

(2)

Efter Rådets direktiv (EU) 2020/262 (4) skal bevægelser af varer under en ordning med suspension af punktafgifter mellem de enkelte medlemsstater være ledsaget af et dokument udarbejdet af afsenderen.

(3)

Kommissionens forordning (EF) nr. 684/2009 (5) fastsætter strukturen og indholdet af det ledsagende dokument, som er omhandlet i direktiv (EU) 2020/262, og procedurerne for dets anvendelse.

(4)

Med henblik på at forbedre kontrollen og lette punktafgiftspligtige varers bevægelse inden for Unionen blev der ved beslutning nr. 1152/2003/EF indført et digitaliseret system.

(5)

Det er nødvendigt at bevare og videreudvikle det digitaliserede system til overvågning af punktafgiftspligtige varers bevægelser for at give medlemsstaterne mulighed for løbende at følge sådanne varebevægelser i realtid og udføre den påkrævede manuelle og automatiske kontrol, herunder af bevægelser af punktafgiftspligtige varer som omhandlet i kapitel IV og V i direktiv(EU) 2020/262 og kapitel IV i Rådets forordning (EU) nr. 389/2012 (6).

(6)

Ændringen, udvidelsen og driften af det digitaliserede system bør tillade bevægelser af punktafgiftspligtige varer inden for Unionen under en afgiftssuspensionsordning samt bevægelser af punktafgiftspligtige varer, der allerede er overgået til forbrug på én medlemsstats område og derefter flyttes til en anden medlemsstats område med henblik på levering til erhvervsmæssige formål.

(7)

Ændringen og udvidelsen af det digitaliserede system medvirker til at fremme de aspekter af det indre marked, der vedrører bevægelser af punktafgiftspligtige varer. Eventuelle finansielle aspekter af bevægelser af punktafgiftspligtige varer bør behandles i forbindelse med en ændring af direktiv (EU) 2020/262 eller forordning (EU) nr. 389/2012. Denne afgørelse berører ikke retsgrundlaget for fremtidige ændringer af direktiv (EU) 2020/262 eller forordning (EU) nr. 389/2012.

(8)

Det er nødvendigt at præcisere, hvilke elementer af det digitaliserede system der vedrører hele Unionen, og hvilke der ikke gør, samt hvilke opgaver der skal udføres af Kommissionen henholdsvis af medlemsstaterne i forbindelse med udviklingen og etableringen af systemet. I den forbindelse bør Kommissionen bistået af det relevante udvalg spille en afgørende rolle ved koordineringen, tilrettelæggelsen og forvaltningen af systemet.

(9)

For at sikre ensartede betingelser for gennemførelsen af de foranstaltninger, der er nødvendige for at ændre, udvide og drive det digitaliserede system, bør Kommissionen tillægges gennemførelsesbeføjelser. Disse beføjelser bør udøves i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/2011 (7).

(10)

Der bør fastlægges en ordning for evaluering af gennemførelsen af det digitaliserede system til overvågning af punktafgiftspligtige varers bevægelser.

(11)

Indtil den nye udvidelse af det digitaliserede system er operationel, bør Kommissionen, i betragtning af de problemer, der har været, i samarbejde med medlemsstaterne og under hensyntagen til de berørte erhvervsgrenes synspunkter undersøge, om nogen af de nuværende papirbaserede systemer stadig er velegnede.

(12)

Omkostningerne i forbindelse med det digitaliserede system bør fordeles mellem Unionen og medlemsstaterne.

(13)

På grund af det digitaliserede systems kompleksitet og omfang er det nødvendigt, at både Unionen og medlemsstaterne bidrager med menneskelige og finansielle ressourcer for at udvikle og etablere systemet. Ved udvikling af de nationale elementer bør medlemsstaterne anvende principperne for elektroniske forvaltningssystemer og behandle de økonomiske aktører på samme måde som på andre områder, hvor der indføres digitaliserede systemer. De bør først og fremmest give de økonomiske aktører, og navnlig de små og mellemstore virksomheder i denne sektor, mulighed for at benytte de nationale elementer på så omkostningsgunstige vilkår som muligt, og de bør fremme alle foranstaltninger, der tager sigte på at bevare disse aktørers konkurrenceevne.

(14)

Målet for denne afgørelse, nemlig at skabe et grundlag for yderligere automatisering af processer i Unionens lovgivning om punktafgifter, kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af medlemsstaterne, men kan af hensyn til at sikre det indre markeds funktion bedre nås på EU-plan; Unionen kan derfor vedtage foranstaltninger i overensstemmelse med nærhedsprincippet, jf. artikel 5 i traktaten om Den Europæiske Union. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel, går denne afgørelse ikke videre, end hvad der er nødvendigt for at nå dette mål —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

1.   Ved denne afgørelse fastsættes der bestemmelser om håndteringen af ændringer, udvidelser og driften af det digitaliserede system, der anvendes til overvågning af bevægelserne af punktafgiftspligtige varer som omhandlet i artikel 1, stk. 1, i direktiv (EU) 2020/262 (»det digitaliserede system«).

2.   Det digitaliserede system skal:

a)

muliggøre elektronisk fremsendelse af de administrative dokumenter, der er omhandlet i direktiv (EU) 2020/262 og forordning (EU) nr. 389/2012, og en forbedring af kontrollen

b)

forbedre det indre markeds funktion ved at forenkle bevægelser inden for Unionen af punktafgiftspligtige varer og ved at give medlemsstaterne mulighed for at overvåge de punktafgiftspligtige varers bevægelser i realtid samt foretage den nødvendige kontrol, hvor det er nødvendigt.

Artikel 2

Aktiviteterne med henblik på udvidelse af det digitaliserede system påbegyndes senest den 10. februar 2021.

Artikel 3

1.   Det digitaliserede system omfatter EU-elementer og ikke-EU-elementer.

2.   Kommissionen sørger for, at der i forbindelse med arbejdet på det digitaliserede systems EU-elementer udfoldes enhver bestræbelse på så vidt muligt at anvende eksisterende systemer og sikres, at det digitaliserede system er kompatibelt med Kommissionens og medlemsstaternes andre relevante digitaliserede systemer, med henblik på at skabe et integreret sæt af digitaliserede systemer, som gør det muligt både at overvåge punktafgiftspligtige varers bevægelser inden for Unionen og punktafgiftspligtige og andre toldpligtige varers bevægelser til eller fra tredjelande.

3.   Det digitaliserede systems EU-elementer er fælles specifikationer, tekniske produkter, netværkstjenesterne Common Communication Network/Common Systems Interface og de koordineringstjenester, der er fælles for alle medlemsstaterne, dog ikke afvigelser eller individualiseringer heraf med det formål at opfylde nationale behov.

4.   Det digitaliserede systems ikke-EU-elementer er de nationale specifikationer, de nationale databaser, der indgår i det digitaliserede system, nettets forbindelser mellem EU-elementerne og ikke-EU-elementerne samt den software og hardware, som de enkelte medlemsstater finder det nødvendigt at anvende med henblik på en maksimal udnyttelse af det digitaliserede system over alt i den nationale administration.

Artikel 4

1.   Kommissionen koordinerer ændringer, udvidelser og drift af det digitaliserede systems EU- og ikke-EU-elementer, navnlig:

a)

infrastrukturen og de værktøjer, der er nødvendige med henblik på at sikre, at alle det digitaliserede systems dele kan tilsluttes hinanden og er interoperable

b)

udvikling af en sikkerhedspolitik af den højst mulige standard for at hindre uautoriseret adgang til data og garantere det digitaliserede systems integritet

c)

de instrumenter, der anvendes i forbindelse med udnyttelse af data til bedrageribekæmpelse.

2.   Med henblik på gennemførelsen af stk. 1 indgår Kommissionen de kontrakter, der er nødvendige for ændringen og udvidelsen af det digitaliserede systems EU-elementer, og udarbejder i samarbejde med medlemsstaterne, forsamlet i det udvalg, der er omhandlet i artikel 7, stk. 1, en overordnet plan og de forvaltningsplaner, der er nødvendige for ændring, udvidelse og drift af det digitaliserede system.

Den overordnede plan og forvaltningsplanerne skal angive, hvilke opgaver Kommissionen og de enkelte medlemsstater indledningsvis og løbende har ansvaret for at udføre. I forvaltningsplanerne angives det, inden for hvilke frister de opgaver skal være fuldført, der er nødvendige for at udføre hvert projekt, der er identificeret i den overordnede plan.

Artikel 5

1.   Medlemsstaterne udfører de indledningsvise og løbende opgaver, der er pålagt dem, inden for de frister, der er fastlagt i forvaltningsplanerne som omhandlet i artikel 4, stk. 2.

De aflægger rapport til Kommissionen om resultaterne af hver af disse opgaver og datoen for arbejdets fuldførelse. Kommissionen underretter herefter det udvalg, der er omhandlet i artikel 7, stk. 1.

2.   Medlemsstaterne undlader at træffe foranstaltninger vedrørende ændring, udvidelse eller drift af det digitaliserede system, som kan berøre muligheden for, at dets enkelte dele kan kobles sammen og være interoperable eller berøre dets samlede drift.

Enhver foranstaltning, som en medlemsstat ønsker at træffe, som kan berøre det digitaliserede systems enkelte deles mulighed for at kobles eller fungere sammen eller påvirke dets samlede drift, træffes med forudgående godkendelse fra Kommissionen.

3.   Medlemsstaterne underretter regelmæssigt Kommissionen om foranstaltninger, de har truffet med henblik på at udnytte det digitaliserede system fuldt ud over alt i den nationale administration. Kommissionen underretter herefter det udvalg, der er omhandlet i artikel 7, stk. 1.

Artikel 6

Kommissionen vedtager gennemførelsesretsakter om fastsættelse af de foranstaltninger, der er nødvendige for at ændre, udvide og drive det digitaliserede system for så vidt angår de spørgsmål, der er omhandlet i artikel 4, stk. 1, og artikel 5, stk. 2, andet afsnit. Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 7, stk. 2. Disse gennemførelsesretsakter berører ikke EU-reglerne for opkrævning af og kontrol med indirekte skatter, det administrative samarbejde eller den gensidige bistand hvad angår indirekte beskatning.

Artikel 7

1.   Kommissionen bistås af Punktafgiftsudvalget. Dette udvalg er et udvalg som omhandlet i forordning (EU) nr. 182/2011.

2.   Når der henvises til dette stykke, finder artikel 5 i forordning (EU) nr. 182/2011 anvendelse.

Artikel 8

1.   Kommissionen kontrollerer, at de tiltag, der finansieres over Den Europæiske Unions almindelige budget, udføres korrekt under overholdelse af bestemmelserne i denne afgørelse.

Den kontrollerer regelmæssigt i samarbejde med medlemsstaterne, forsamlet i det udvalg, der er omhandlet i artikel 7, stk. 1, hvorledes udviklingen og etableringen af det digitaliserede system forløber med henblik på at bedømme, om de målsætninger, der forfølges, er nået, og med henblik på at udstede retningslinjer for effektivisering af de aktiviteter, der vedrører det digitaliserede systems gennemførelse.

2.   Senest den 10. februar 2025 og derefter hvert femte år forelægger Kommissionen en rapport for Europa-Parlamentet og Rådet om gennemførelsen og driften af det digitaliserede system.

I rapporten redegøres der bl.a. for de metoder og kriterier, der skal benyttes ved den senere evaluering af, hvordan det digitaliserede system fungerer.

Artikel 9

Kommissionen holder de lande, der har ansøgt om medlemsskab af Unionen, underrettet om, hvorledes udviklingen og etableringen af det digitaliserede system forløber, og disse lande kan, hvis de ønsker det, deltage i de test, der foretages.

Artikel 10

1.   Udgifterne til ændring og udvidelse af det digitaliserede system deles mellem Unionen og medlemsstaterne i overensstemmelse med stk. 2 og 3.

2.   Unionen afholder udgifterne til udvikling, anskaffelse, installering og vedligeholdelse af det digitaliserede systems EU-elementer samt de løbende driftsudgifter til de EU-elementer, der er installeret hos Kommissionen eller hos en af Kommissionen udpeget underleverandør.

3.   Medlemsstaterne afholder udgifterne til ændring, udvikling og drift af det digitaliserede systems ikke-EU-elementer samt de løbende driftsudgifter til de EU-elementer, der er installeret hos dem eller hos en af den pågældende medlemsstat udpeget underleverandør.

Artikel 11

1.   De årlige bevillinger, herunder bevillingerne til det digitaliserede systems anvendelse og drift efter gennemførelsesperioden, godkendes af budgetmyndigheden inden for rammerne af de finansielle overslag, der er fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1286/2013 (8).

2.   Medlemsstaterne anslår de budgetmæssige og menneskelige ressourcer, der er nødvendige for deres opfyldelse af de forpligtelser, der er omhandlet i artikel 5, og stiller dem til rådighed. Kommissionen og medlemsstaterne stiller de menneskelige, budgetmæssige og tekniske ressourcer, der er nødvendige for at ændre, udvide, drive og videreudvikle det digitaliserede system, til rådighed.

Artikel 12

Beslutning nr. 1152/2003/EF ophæves.

Henvisninger til den ophævede beslutning gælder som henvisninger til nærværende afgørelse og læses efter sammenligningstabellen i bilaget.

Artikel 13

Denne afgørelse træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 14

Denne afgørelse er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Strasbourg, den 15. januar 2020.

På Europa-Parlamentets vegne

D. M. SASSOLI

Formand

På Rådets vegne

N. BRNJAC

Formand


(1)  EUT C 62 af 15.2.2019, s. 108.

(2)  Europa-Parlamentets holdning af 4.4.2019 (endnu ikke offentliggjort i EUT) og Rådets afgørelse af 19.12.2019.

(3)  Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 1152/2003/EF af 16. juni 2003 om EDB-mæssig registrering og kontrol af punktafgiftspligtige varers bevægelser (EUT L 162 af 1.7.2003, s. 5).

(4)  Rådets direktiv (EU) 2020/262 af 19. december 2019 om den generelle ordning for punktafgifter (se side 4 i denne EUT).

(5)  Kommissionens forordning (EF) nr. 684/2009 af 24. juli 2009 om gennemførelse af Rådets direktiv 2008/118/EF for så vidt angår edb-procedurer for punktafgiftspligtige varers bevægelser under punktafgiftssuspension (EUT L 197 af 29.7.2009, s. 24).

(6)  Rådets forordning (EU) nr. 389/2012 af 2. maj 2012 om administrativt samarbejde på punktafgiftsområdet og om ophævelse af forordning (EF) nr. 2073/2004 (EUT L 121 af 8.5.2012, s. 1).

(7)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/2011 af 16. februar 2011 om de generelle regler og principper for, hvordan medlemsstaterne skal kontrollere Kommissionens udøvelse af gennemførelsesbeføjelser (EUT L 55 af 28.2.2011, s. 13).

(8)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1286/2013 af 11. december 2013 om fastlæggelse af et handlingsprogram til forbedring af virkemåden for beskatningssystemer i Den Europæiske Union for perioden 2014-2020 (Fiscalis 2020) og om ophævelse af beslutning nr. 1482/2007/EF (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 25).


BILAG

SAMMENLIGNINGSTABEL

Beslutning nr. 1152/2003/EF

Denne afgørelse

Artikel 1

Artikel 1

Artikel 2, stk. 1

Artikel 2, stk. 2

Artikel 2

Artikel 3

Artikel 3

Artikel 4

Artikel 4

Artikel 5

Artikel 5

Artikel 6

Artikel 6

Artikel 7, stk. 1

Artikel 7, stk. 1

Artikel 7. stk. 2

Artikel 7, stk. 3

Artikel 7, stk. 3

Artikel 8, stk. 1

Artikel 8, stk. 1

Artikel 8, stk. 2

Artikel 8, stk. 3

Artikel 8, stk. 2

Artikel 9

Artikel 9

Artikel 10

Artikel 10

Artikel 11, stk. 1, første afsnit

Artikel 11, stk. 1, andet afsnit

Artikel 11, stk. 1

Artikel 11, stk. 2

Artikel 11, stk. 2

Artikel 12

Artikel 12

Artikel 13

Artikel 13

Artikel 14

Bilag