12.12.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 321/99


KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2019/2125

af 10. oktober 2019

om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/625 for så vidt angår regler om særlig offentlig kontrol af træemballage, underretning om visse sendinger og foranstaltninger i tilfælde af manglende overholdelse

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/625 af 15. marts 2017 om offentlig kontrol og andre officielle aktiviteter med henblik på at sikre anvendelsen af fødevare- og foderlovgivningen og reglerne for dyresundhed og dyrevelfærd, plantesundhed og plantebeskyttelsesmidler, om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 999/2001, (EF) nr. 396/2005, (EF) nr. 1069/2009, (EF) nr. 1107/2009, (EU) nr. 1151/2012, (EU) nr. 652/2014, (EU) 2016/429 og (EU) 2016/2031, Rådets forordning (EF) nr. 1/2005 og (EF) nr. 1099/2009 samt Rådets direktiv 98/58/EF, 1999/74/EF, 2007/43/EF, 2008/119/EF og 2008/120/EF og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 854/2004 og (EF) nr. 882/2004, Rådets direktiv 89/608/EØF, 89/662/EØF, 90/425/EØF, 91/496/EØF, 96/23/EF, 96/93/EF og 97/78/EF og Rådets afgørelse 92/438/EØF (forordningen om offentlig kontrol) (1), særlig artikel 45, stk. 4, og artikel 77, stk. 1, litra d), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/625 fastsættes bl.a. rammen for gennemførelse af offentlig kontrol og andre officielle aktiviteter i relation til dyr og varer, der føres ind på Unionens område fra tredjelande, til verifikation af, at EU-lovgivningen er overholdt, med det formål at beskytte menneskers, dyrs og planters sundhed, dyrevelfærden og, for så vidt angår GMO'er og plantebeskyttelsesmidler, tillige miljøet.

(2)

Træemballage, som kan ledsage alle former for genstande, er kendt for at være en kilde til indslæbning og spredning af planteskadegørere. Former for træemballage, der kan fungere som en spredningsvej for skadegørere og dermed udgør en risiko for spredning af planteskadegørere i Unionen, omfatter, men er ikke begrænset til, pakkasser, tremmekasser og lignende, kabeltromler og spoler/vinder, lastpaller og lignende, pallerammer og lignende samt stuvholt, uanset om den anvendes til transport af genstande af enhver art eller ej. Mængden af træemballage, der føres ind på Unionens område med transportmidler, er betydelig.

(3)

Ved artikel 43 og 96 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/2031 (2) er der fastsat særlige importbetingelser for indførsel af træemballage til Unionens område. Ved artikel 77, stk. 1, litra d), i forordning (EU) 2017/625 tillægges Kommissionen beføjelse til at fastsætte regler for gennemførelse af særlig offentlig kontrol til verifikation af, at træemballage overholder de pågældende krav, på de i artikel 44, stk. 3, i forordning (EU) 2017/625 omhandlede steder, og om foranstaltninger i tilfælde af manglende overholdelse.

(4)

Med henblik på at sikre en effektiv kontrol af træemballage, der føres ind på Unionens område, og for at undgå enhver risiko for indslæbning eller spredning af planteskadegørere bør der vedtages regler, der supplerer forordning (EU) 2017/625, om særlig offentlig kontrol af træemballage og om foranstaltninger, der skal træffes i tilfælde af manglende overholdelse.

(5)

De særlige importbetingelser for træemballage, der er fastsat ved artikel 43, stk. 1, i forordning (EU) 2016/2031, finder ikke anvendelse på emballage, der er omfattet af undtagelserne i International Standard for Phytosanitary Measures No 15 — Regulation of Wood Packaging Material in International Trade (ISPM15). Sådan emballage bør derfor være undtaget fra nærværende forordnings anvendelsesområde.

(6)

Med henblik på at identificere sendinger, hvori træemballage, der udgør en særlig høj potentiel plantesundhedsmæssig risiko for Unionens område, er til stede, og som derfor bør underkastes særlig offentlig kontrol, bør medlemsstaternes kompetente myndigheder udarbejde en risikobaseret overvågningsplan.

(7)

De kompetente myndigheder bør udtage sendinger af træemballage til den særlige offentlige kontrol på grundlag af denne overvågningsplan. De kompetente myndigheder bør desuden have mulighed for om nødvendigt, med henblik på de kompetente myndigheders gennemførelse af den særlige offentlige kontrol, at pålægge toldmyndighederne at tilbageholde udvalgte sendinger, hvori træemballage er til stede, indtil den særlige offentlige kontrol er fuldført.

(8)

Træemballage figurerer ikke på listerne over varer, der er omfattet af offentlig kontrol på grænsekontrolsteder, som omhandlet i artikel 47, stk. 1, litra c), i forordning (EU) 2017/625.

(9)

Ved artikel 45, stk. 4, i forordning (EU) 2017/625 tillægges Kommissionen beføjelse til at præcisere, i hvilke tilfælde og på hvilke betingelser kompetente myndigheder kan anmode operatører om at underrette om ankomsten af visse varer, der ikke er omfattet af kontrol på grænsekontrolsteder.

(10)

For at de kompetente myndigheder skal kunne planlægge og gennemføre særlig offentlig kontrol af træemballage på effektiv vis, bør de kunne anmode operatører om i god tid i forvejen at underrette dem om ankomsten af sendinger, hvori træemballage er til stede.

(11)

Det bør således, i sammenhæng med reglerne om særlig offentlig kontrol af træemballage, som fastsættes ved denne forordning, foreskrives, at de kompetente myndigheder kan anmode operatører om at underrette de kompetente myndigheder forud for ankomsten af sådanne sendinger. Informationsstyringssystemet vedrørende offentlig kontrol (IMSOC), indført og forvaltet af Kommissionen i overensstemmelse med artikel 131, stk. 1, i forordning (EU) 2017/625, kan anvendes til sådanne underretninger. De kompetente myndigheder kan anmode operatører, der er ansvarlige for en sending, om i god tid i forvejen, idet fristen fastsættes af de kompetente myndigheder, ved hjælp af IMSOC, eksisterende nationale informationssystemer eller på en anden måde godkendt af den kompetente myndighed at underrette om sendingens ankomst.

(12)

Det fælles sundhedsimportdokument (CHED), der er omhandlet i artikel 56 i forordning (EU) 2017/625, bør anvendes til registrering af resultaterne af den særlige offentlige kontrol i IMSOC. De registrerede resultater af offentlig kontrol vil give et overblik over situationen med hensyn til den særlige offentlige kontrol af træemballage, der foretages i medlemsstaterne, som grundlag for yderligere foranstaltninger til beskyttelse af Unionens område mod spredning af planteskadegørere.

(13)

Denne forordning bør finde anvendelse, uden at det tilsidesætter de relevante bestemmelser i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 952/2013 (3).

(14)

I tilfælde, hvor den kompetente myndighed beslutter at videresende træemballage, der ikke overholder kravene, til et bestemmelsessted uden for Unionen, jf. artikel 66, stk. 3, første afsnit, litra b), i forordning (EU) 2017/625, bør træemballagen, der ikke overholder kravene, forblive under officielt toldtilsyn, indtil den forlader Unionens område, for at undgå enhver risiko for indslæbning af skadegørere til Unionen eller spredning af skadegørere.

(15)

Når der i forbindelse med fysisk kontrol på det sted, hvor sendingen overgår til fri omsætning i Unionen, eller på bestemmelsesstedet findes træemballage, der ikke overholder kravene, bør den pågældende emballage, i lyset af den højere risiko for spredning af EU-karantæneskadegørere, som ikke kan forebygges med mindre effektive midler, omgående destrueres.

(16)

Forordning (EU) 2017/625 finder anvendelse fra den 14. december 2019. De regler, der fastsættes ved nærværende forordning, bør derfor også anvendes fra denne dato

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Genstand og anvendelsesområde

1.   Ved denne forordning fastsættes der regler for gennemførelse af særlig offentlig kontrol af træemballage eller træprodukter (undtagen papirprodukter), som er bestemt til at støtte, beskytte eller bære en vare, der føres ind på Unionens område, uanset om den anvendes til transport af genstande af enhver art eller ej (i det følgende benævnt »træemballage«), samt foranstaltninger i tilfælde af manglende overholdelse.

2.   Det fastsættes ved denne forordning desuden, i hvilke tilfælde og på hvilke betingelser de kompetente myndigheder kan anmode operatører om at underrette om ankomsten af visse sendinger, der føres ind på Unionens område, og hvori træemballage er til stede.

3.   Denne forordning finder ikke anvendelse på træemballage omhandlet i artikel 43, stk. 1, andet afsnit, i forordning (EU) 2016/2031 vedrørende undtagelserne i henhold til International Standard for Phytosanitary Measures No 15 — Regulation of Wood Packaging Material in International Trade (ISPM15).

Artikel 2

Overvågningsplan

De kompetente myndigheder udarbejder en overvågningsplan for træemballage på grundlag af en risikoanalyse under hensyntagen til som minimum følgende:

a)

antallet og resultaterne af særlige offentlige kontroller af træemballage, som de kompetente myndigheder har foretaget i de foregående år, på grundlag af oplysninger fra informationsstyringssystemet vedrørende offentlig kontrol (IMSOC)

b)

tredjelandets, eksportørens eller den for sendingen ansvarlige operatørs historik med hensyn til overholdelse af forordning (EU) 2016/2031, særlig samme forordnings artikel 43, stk. 1, og artikel 96, stk. 1, første afsnit, litra a)

c)

oplysninger, i det omfang de foreligger, fra toldmyndigheder og fra andre kilder vedrørende antallet af sendinger indført til Unionen, hvori træemballage er til stede, samt sendingernes oprindelsesland.

Artikel 3

Underretning om sendinger

De kompetente myndigheder kan anmode operatører, der er ansvarlige for en sending, om i god tid i forvejen, idet fristen fastsættes af de kompetente myndigheder, ved hjælp af IMSOC, eksisterende nationale informationssystemer eller på en anden måde godkendt af den kompetente myndighed at underrette om ankomsten af sendinger, der føres ind på Unionens område, og hvori træemballagen er til stede.

Artikel 4

Særlig offentlig kontrol af træemballage

1.   De kompetente myndigheder udtager sendinger, hvori træemballage er til stede, til fysisk kontrol på grundlag af:

a)

den i artikel 2 omhandlede overvågningsplan

b)

oplysninger i de i artikel 3 omhandlede underretninger, i det omfang det er relevant, og

c)

alle andre relevante oplysninger, som de råder over.

2.   De kompetente myndigheder foretager fysisk kontrol af de sendinger, der er udtaget i overensstemmelse med stk. 1, til verifikation af, at de overholder importbetingelserne i artikel 43, stk. 1, og artikel 96, stk. 1, første afsnit, litra a), i forordning (EU) 2016/2031.

3.   De kompetente myndigheder kan, hvis det skønnes nødvendigt af hensyn til den fysiske kontrol i henhold til stk. 2, pålægge toldmyndighederne at tilbageholde udvalgte sendinger, hvori træemballage er til stede, indtil kontrollen er afsluttet.

4.   De kompetente myndigheder har ved gennemførelse af særlig offentlig kontrol adgang til hele sendingen, således at den i stk. 2 omhandlede fysiske kontrol kan foretages af hele træemballagen, der er til stede i sendingen.

5.   Senest tre arbejdsdage efter påbegyndelsen af tilbageholdelsen af sendingen, hvori træemballage er til stede, forelægger den kompetente myndighed toldmyndighederne resultaterne af kontrollen af den tilbageholdte sending.

6.   Kan den fysiske kontrol ikke fuldføres inden for tre arbejdsdage efter påbegyndelsen af tilbageholdelsen af sendingen, hvori træemballage er til stede, kan de kompetente myndigheder, med henblik på at fuldføre kontrollen, anmode toldmyndighederne om at opretholde tilbageholdelsen af sendingen i yderligere tre arbejdsdage.

I dette tilfælde kan toldmyndigheden, hvis det er teknisk muligt, frigive sendingen, hvis den operatør, der er ansvarlig for sendingen, adskiller træemballagen fra sendingen.

7.   En sending, der er tilbageholdt af toldmyndighederne i henhold til stk. 3, frigives, hvis de kompetente myndigheder ikke senest tre arbejdsdage efter tilbageholdelsens påbegyndelse har forelagt resultaterne af kontrollen i henhold til stk. 5 eller ikke har anmodet toldmyndighederne om at opretholde tilbageholdelsen i yderligere tre arbejdsdage i henhold til stk. 6.

Artikel 5

Rapportering af resultaterne af særlig offentlig kontrol

1.   Efter at have fuldført den særlige offentlige kontrol i overensstemmelse med artikel 4 skal de kompetente myndigheder:

a)

udfylde det fælles sundhedsimportdokument (CHED) med resultaterne af den særlige offentlige kontrol, jf. artikel 56, stk. 3, litra b), nr. i), i forordning (EU) 2017/625

b)

indsende resultaterne af den særlige offentlige kontrol af træemballagen til IMSOC direkte eller via eksisterende nationale systemer og

c)

underrette den operatør, der er ansvarlig for de sendinger, hvori træemballage er til stede, og toldmyndighederne om resultaterne af den særlige offentlige kontrol.

2.   Hvis den operatør, der er ansvarlig for den sending, hvori træemballage er til stede, af de kompetente myndigheder underrettes om resultaterne af den særlige offentlige kontrol ved hjælp af et CHED-dokument, skal operatøren angive CHED-dokumentets referencenummer som dokumentation, jf. artikel 163 i forordning (EU) nr. 952/2013, til en eventuel toldangivelse, der indgives til toldmyndighederne for den pågældende sending.

Artikel 6

Foranstaltninger i tilfælde af manglende overholdelse

1.   De kompetente myndigheder påbyder, jf. artikel 66 i forordning (EU) 2017/625, at træemballage, der ikke opfylder kravene i artikel 43, stk. 1, og artikel 96, stk. 1, første afsnit, litra a), i forordning (EU) 2016/2031, destrueres, videresendes eller underkastes særlig behandling.

Finder man imidlertid sådan træemballage, der ikke overholder kravene, i forbindelse med fysisk kontrol i henhold til artikel 4 på det sted, hvor sendingen overgår til fri omsætning i Unionen, eller på sendingens bestemmelsessted, jf. artikel 44, stk. 3, litra c) og e), i forordning (EU) 2017/625, pålægger de kompetente myndigheder den pågældende operatør at destruere træemballagen uden ophold. Træemballagen skal før og under destruktionen håndteres på en måde, der forhindrer spredning af EU-karantæneskadegørere som defineret i artikel 4 i forordning (EU) 2016/2031.

2.   Beslutter de kompetente myndigheder at pålægge den operatør, der er ansvarlig for sendingen, at videresende træemballage, der ikke overholder kravene, uden for Unionen, jf. artikel 66, stk. 3, første afsnit, litra b), i forordning (EU) 2017/625, skal sendingen, hvori træemballage, der ikke opfylder kravene, er til stede, forblive under officielt toldtilsyn, i overensstemmelse med den relevante toldprocedure, indtil træemballagen, der ikke overholder kravene, forlader Unionens område.

Artikel 7

Ikrafttræden og anvendelsesdato

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 14. december 2019.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 10. oktober 2019.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 95 af 7.4.2017, s. 1.

(2)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/2031 af 26. oktober 2016 om beskyttelsesforanstaltninger mod planteskadegørere og om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 228/2013, (EU) nr. 652/2014 og (EU) nr. 1143/2014 og om ophævelse af Rådets direktiv 69/464/EØF, 74/647/EØF, 93/85/EØF, 98/57/EF, 2000/29/EF, 2006/91/EF og 2007/33/EF (EUT L 317 af 23.11.2016, s. 4).

(3)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 952/2013 af 9. oktober 2013 om EU-toldkodeksen (EUT L 269 af 10.10.2013, s. 1).