9.12.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 317/1


EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) 2019/2088

af 27. november 2019

om bæredygtighedsrelaterede oplysninger i sektoren for finansielle tjenesteydelser

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 114,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

efter fremsendelse af udkast til lovgivningsmæssig retsakt til de nationale parlamenter,

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (1),

efter den almindelige lovgivningsprocedure (2), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den 25. september 2015 vedtog FN's Generalforsamling en ny global ramme for bæredygtig udvikling: 2030-dagsordenen for bæredygtig udvikling (»2030-dagsordenen«), der er centreret omkring målene for bæredygtig udvikling (SDG'erne). I Kommissionens meddelelse af 22. november 2016 om de næste skridt hen imod en bæredygtig europæisk fremtid knyttes SDG'erne til Unionens politikramme for at sikre, at alle EU-tiltag og ‐politikinitiativer, både inden for Unionen og globalt, fra starten tager hensyn til SDG'erne. I sine konklusioner af 20. juni 2017 bekræftede Rådet, at Unionen og medlemsstaterne er fuldt ud engageret i gennemførelsen af 2030-dagsordenen på en fuldstændig, sammenhængende, omfattende, integreret og effektiv måde og i tæt samarbejde med partnere og andre interessenter.

(2)

Omstilling til en kulstoffattig, mere bæredygtig, ressourceeffektiv og cirkulær økonomi i overensstemmelse med SDG'erne er afgørende for at sikre EU-økonomiens konkurrenceevne på lang sigt. Parisaftalen vedtaget inden for rammerne af De Forenede Nationers rammekonvention om klimaændringer (»Parisaftalen«), der blev godkendt af Unionen den 5. oktober 2016 (3), og som trådte i kraft den 4. november 2016, har til formål at styrke indsatsen over for klimaændringer ved bl.a. at bringe finansieringsstrømme i overensstemmelse med en tilgang hen imod lave drivhusgasemissioner og klimarobust udvikling.

(3)

For at nå Parisaftalens mål og væsentligt reducere risiciene ved og virkningerne af klimaændringer er det overordnede mål at holde stigningen i den globale gennemsnitstemperatur et godt stykke under 2 °C over det førindustrielle niveau og at fortsætte indsatsen for at begrænse temperaturstigningen til 1,5 °C over det førindustrielle niveau.

(4)

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/65/EF (4), 2009/138/EF (5), 2011/61/EU (6), 2013/36/EU, (7) 2014/65/EU (8), (EU) 2016/97 (9) og (EU) 2016/2341 (10) og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 345/2013 (11), (EU) nr. 346/2013 (12), (EU) 2015/760 (13) og (EU) 2019/1238 (14) deler det fælles mål at lette adgangen til og udøvelsen af virksomhed for institutter for kollektiv investering i værdipapirer (UCITS), kreditinstitutter, forvaltere af alternative investeringsfonde (FAIF'er), der forvalter eller markedsfører alternative investeringsfonde, herunder europæiske langsigtede investeringsfonde (ELTIF'er), forsikringsselskaber, investeringsselskaber, forsikringsformidlere, arbejdsmarkedsrelaterede pensionskasser (IORP'er), forvaltere af kvalificerede venturekapitalfonde (EuVECA-forvaltere), forvaltere af kvalificerede sociale iværksætterfonde (EuSEF-forvaltere) og leverandører af paneuropæiske personlige pensionsprodukter (PEPP-produkter). Nævnte direktiver og forordninger sikrer en mere ensartet beskyttelse af slutinvestorer og gør det lettere for dem at nyde godt af en lang række finansielle produkter, samtidig med at de fastsætter regler, der gør det muligt for slutinvestorer at træffe kvalificerede investeringsbeslutninger.

(5)

Oplysning til slutinvestorer om integration af bæredygtighedsrisici, om hensynet til negative bæredygtighedsvirkninger, om bæredygtige investeringsmål eller om fremme af miljømæssige eller sociale karakteristika i investeringsbeslutningstagning og i rådgivningsprocesser er ikke tilstrækkeligt udviklet, da sådan oplysning endnu ikke er underlagt harmoniserede krav.

(6)

Undtagelsen fra denne forordning for finansielle rådgivere, der har færre end tre ansatte, bør ikke berøre anvendelsen af de bestemmelser i national ret, der gennemfører direktiv 2014/65/EU og (EU) 2016/97, navnlig reglerne om investerings- og forsikringsrådgivning. Selv om sådanne rådgivere ikke er forpligtet til at give oplysninger i overensstemmelse med denne forordning, er de derfor forpligtet til at overveje og tage hensyn til bæredygtighedsrisici i deres rådgivningsprocesser.

(7)

Enheder, der er omfattet af denne forordning, bør afhængigt af deres aktiviteters art overholde reglerne om finansielle markedsdeltagere, hvor de producerer finansielle produkter, og bør overholde reglerne om finansielle rådgivere, hvor de yder investeringsrådgivning eller forsikringsrådgivning. Hvor sådanne enheder samtidig udøver aktiviteter som både finansielle markedsdeltagere og finansielle rådgivere, bør sådanne enheder derfor betragtes som finansielle markedsdeltagere, hvor de handler som producenter af finansielle produkter, herunder porteføljepleje, og som finansielle rådgivere, hvor de yder investerings- eller forsikringsrådgivning.

(8)

Efterhånden som Unionen i stigende grad konfronteres med de katastrofale og uforudsigelige følger af klimaændringer, udtømning af ressourcer og andre bæredygtighedsrelaterede problemer, er der behov for en hasteindsats for at mobilisere kapital ikke blot gennem offentlige politikker, men også fra sektoren for finansielle tjenesteydelsers side. Derfor bør der stilles krav om, at finansielle markedsdeltagere og finansielle rådgivere giver bestemte oplysninger vedrørende deres tilgange til integrationen af bæredygtighedsrisici og hensynet til negative bæredygtighedsvirkninger.

(9)

I mangel af harmoniserede EU-regler om bæredygtighedsrelaterede oplysninger til slutinvestorer, er det sandsynligt, at der fortsat vil blive vedtaget forskellige foranstaltninger på nationalt niveau, og at der i de forskellige sektorer for finansielle tjenesteydelser stadig vil anvendes forskellige tilgange. Sådanne forskellige foranstaltninger og tilgange ville fortsætte med at forårsage betydelige konkurrenceforvridninger som følge af væsentlige forskelle i oplysningsstandarder. Paralleludviklingen af markedsbaseret praksis, der er baseret på kommercielt drevne prioriteter, og som fører til forskellige resultater, forårsager endvidere i øjeblikket yderligere opsplitning af markedet og kunne endda forværre ineffektiviteten i det indre markeds funktion yderligere i fremtiden. Forskellige oplysningsstandarder og forskellig markedsbaseret praksis gør det meget vanskeligt at sammenligne forskellige finansielle produkter, skaber ulige vilkår for sådanne produkter og for distributionskanaler og opstiller yderligere hindringer inden for det indre marked. Sådanne forskelle kunne også være forvirrende for slutinvestorer og fordreje deres investeringsbeslutninger. Der er en risiko for, at medlemsstaterne i forbindelse med at sikre overholdelse af Parisaftalen vedtager forskellige nationale foranstaltninger, der kunne skabe hindringer for et velfungerende indre marked og være til skade for finansielle markedsdeltagere og finansielle rådgivere. Manglen på harmoniserede regler vedrørende gennemsigtighed gør det desuden vanskeligt for slutinvestorer effektivt at sammenligne forskellige finansielle produkter i forskellige medlemsstater med hensyn til deres miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige risici og bæredygtige investeringsmål. Det er derfor nødvendigt at imødegå eksisterende hindringer for et velfungerende indre marked og at øge sammenligneligheden af finansielle produkter med henblik på at undgå sandsynlige fremtidige hindringer.

(10)

Denne forordning tager sigte på at reducere informationsasymmetrien i forhold mellem principaler og agenter med hensyn til integration af bæredygtighedsrisici, hensyn til negative bæredygtighedsvirkninger, fremme af miljømæssige eller sociale karakteristika og bæredygtige investeringer ved at kræve, at finansielle markedsdeltagere og finansielle rådgivere giver oplysninger til slutinvestorer forud for indgåelse af en aftale og løbende, når de handler som agenter for disse slutinvestorer (principaler).

(11)

Denne forordning supplerer oplysningskravene i direktiv 2009/65/EF, 2009/138/EF, 2011/61/EU, 2014/65/EU, (EU) 2016/97 og (EU) 2016/2341 og forordning (EU) nr. 345/2013, (EU) nr. 346/2013, (EU) 2015/760 og (EU) 2019/1238 samt i national ret om personlige og individuelle pensionsprodukter. For at sikre et ordentligt og effektivt tilsyn med opfyldelsen af denne forordning bør medlemsstaterne gøre brug af de kompetente myndigheder, der allerede er udpeget i henhold til nævnte regler.

(12)

Denne forordning opretholder kravene til finansielle markedsdeltagere og finansielle rådgivere om at handle i slutinvestorernes bedste interesse, herunder, men ikke begrænset til, kravet om at udvise passende due diligence forud for foretagelse af investeringer, fastsat i direktiv 2009/65/EF, 2009/138/EF, 2011/61/EU, 2013/36/EU, 2014/65/EU, (EU) 2016/97 og (EU) 2016/2341 og forordning (EU) nr. 345/2013 og (EU) nr. 346/2013 samt i national ret om personlige og individuelle pensionsprodukter. Med henblik på at opfylde deres forpligtelser i henhold til nævnte regler bør finansielle markedsdeltagere og finansielle rådgivere i deres processer, herunder i deres due diligence-processer, integrere og løbende vurdere ikke blot alle relevante finansielle risici, men også alle bæredygtighedsrisici, der kunne have en relevant væsentlig negativ indvirkning på det finansielle afkast af en investering eller rådgivning. Derfor bør finansielle markedsdeltagere og finansielle rådgivere angive i deres politikker, hvordan de integrerer disse risici, og offentliggøre disse politikker.

(13)

Denne forordning kræver, at finansielle markedsdeltagere og finansielle rådgivere, der yder investeringsrådgivning eller forsikringsrådgivning med hensyn til forsikringsbaserede investeringsprodukter (IBIP'er), uanset udformningen af de finansielle produkter og målmarkedet, offentliggør skriftlige politikker om integration af bæredygtighedsrisici og sikrer gennemsigtigheden af sådan integration.

(14)

Ved bæredygtighedsrisiko forstås en miljømæssig, social eller ledelsesmæssig begivenhed eller omstændighed, som, hvis den indtræffer, kan have negativ væsentlig indvirkning på værdien af investeringen som angivet i sektorspecifik lovgivning, navnlig direktiv 2009/65/EF, 2009/138/EF, 2011/61/EU, 2013/36/EU, 2014/65/EU, (EU) 2016/97 og (EU) 2016/2341, eller delegerede retsakter og reguleringsmæssige tekniske standarder vedtaget i medfør heraf.

(15)

Denne forordning bør ikke berøre reglerne om risikointegration i henhold til direktiv 2009/65/EF, 2009/138/EF, 2011/61/EU, 2013/36/EU, 2014/65/EU, (EU) 2016/97 og (EU) 2016/2341 og forordning (EU) nr. 345/2013 og (EU) nr. 346/2013 samt i henhold til national ret om personlige og individuelle pensionsprodukter, herunder, men ikke begrænset til, de relevante gældende proportionalitetskriterier såsom størrelse, intern organisation og de pågældende aktiviteters art, omfang og kompleksitet. Nærværende forordning søger at opnå større gennemsigtighed med hensyn til, hvordan finansielle markedsdeltagere og finansielle rådgivere integrerer bæredygtighedsrisici i deres investeringsbeslutninger og investerings- og forsikringsrådgivning. Hvor vurderingen af bæredygtighedsrisici fører til den konklusion, at der ikke er bæredygtighedsrisici, der anses for relevante for det finansielle produkt, bør der redegøres for årsagerne. Hvor vurderingen fører til den konklusion, at disse risici er relevante, bør der gives oplysninger om, i hvilket omfang disse bæredygtighedsrisici kunne indvirke på det finansielle produkts resultater, hvad angår enten kvalitet eller kvantitet. Finansielle markedsdeltageres vurderinger af bæredygtighedsrisici og videregivelse af oplysninger forud for indgåelse af en aftale i tilknytning hertil bør indgå i finansielle rådgiveres videregivelse af oplysninger forud for indgåelse af en aftale. Finansielle rådgivere bør, inden de yder rådgivning, oplyse, hvordan de tager hensyn til bæredygtighedsrisici i processen for udvælgelse af det finansielle produkt, der forelægges slutinvestorer, uanset slutinvestorernes bæredygtighedspræferencer. Dette bør ikke berøre anvendelsen af de bestemmelser i national ret, der gennemfører direktiv 2014/65/EU og (EU) 2016/97, navnlig de forpligtelser, der påhviler finansielle markedsdeltagere og finansielle rådgivere for så vidt angår produktstyring, egnetheds- og hensigtsmæssighedsvurderinger samt testen af krav og behov.

(16)

Investeringsbeslutninger og -rådgivning kunne forårsage, bidrage til eller være direkte forbundet med konsekvenser for bæredygtighedsfaktorer, som er negative, er væsentlige eller sandsynligvis er væsentlige.

(17)

For at sikre, at denne forordning anvendes på sammenhængende og konsekvent vis, er det nødvendigt at fastlægge en harmoniseret definition af »bæredygtige investeringer«, i henhold til hvilken de virksomheder, der investeres i, følger god ledelsespraksis, og forsigtighedsprincippet om »ikke at gøre væsentlig skade« sikres, således at hverken det miljømæssige eller det sociale mål skades væsentligt.

(18)

Hvor finansielle markedsdeltagere under behørig hensyntagen til deres størrelse, arten og omfanget af deres aktiviteter samt typerne af de finansielle produkter, de udbyder, tager hensyn til investeringsbeslutningers vigtigste negative indvirkninger på bæredygtighedsfaktorer, hvad enten disse indvirkninger er væsentlige eller sandsynligvis er væsentlige, bør de i deres processer, herunder i deres due diligence-processer, integrere procedurerne for hensyntagen til de vigtigste negative indvirkninger på lige fod med de relevante finansielle risici og relevante bæredygtighedsrisici. Oplysningerne om sådanne procedurer kan beskrive, hvordan finansielle markedsdeltagere varetager deres bæredygtighedsrelaterede forvaltningsansvar eller andre forpligtelser over for aktionærer. Finansielle markedsdeltagere bør på deres websteder medtage oplysninger om disse procedurer og beskrivelser af de vigtigste negative indvirkninger. I denne forbindelse bør Det Fælles Udvalg af Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (EBA), der er etableret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1093/2010 (15), Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger (EIOPA), der er etableret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1094/2010 (16), og Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA), der er etableret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1095/2010 (17), (»Det Fælles Udvalg«) og finansielle markedsdeltagere og finansielle rådgivere tage hensyn til de due diligence-retningslinjer for ansvarlig virksomhedsadfærd, som er udarbejdet af Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling (OECD), og de principper for ansvarlige investeringer, der er støttet af De Forenede Nationer.

(19)

Hensyntagen til bæredygtighedsfaktorer i investeringsbeslutnings- og rådgivningsprocesser kan medføre fordele, der rækker ud over finansielle markeder. Det kan øge realøkonomiens modstandsdygtighed og det finansielle systems stabilitet. Derved kan det i sidste ende indvirke på finansielle produkters risiko og afkast. Det er derfor afgørende, at finansielle markedsdeltagere og finansielle rådgivere leverer de oplysninger, som er nødvendig for, at slutinvestorer kan træffe kvalificerede investeringsbeslutninger.

(20)

Finansielle markedsdeltagere, som tager hensyn til investeringsbeslutningers vigtigste negative indvirkninger på bæredygtighedsfaktorer, bør for hvert finansielt produkt forud for indgåelsen af en aftale give koncise oplysninger i kvalitative eller kvantitative termer om, hvordan der tages hensyn til sådanne indvirkninger, samt en erklæring om, at oplysninger om de vigtigste negative indvirkninger på bæredygtighedsfaktorer er tilgængelige i den løbende rapportering. Ved vigtigste negative indvirkninger bør forstås de indvirkninger af investeringsbeslutninger og -rådgivning, som har negative konsekvenser for bæredygtighedsfaktorer.

(21)

Der er til dato udviklet bæredygtige produkter med forskellige grader af ambitionsniveau. Det er derfor med henblik på oplysninger, der gives forud for indgåelse af en aftale, og oplysninger, der gives i periodiske rapporter, nødvendigt at sondre mellem krav til finansielle produkter, som fremmer miljømæssige eller sociale karakteristika, og krav til finansielle produkter, der har en positiv indvirkning på miljøet og samfundet som mål. Følgelig bør finansielle markedsdeltagere for så vidt angår finansielle produkter med miljømæssige eller sociale karakteristika give oplysninger om, hvorvidt og hvordan det angivne indeks, bæredygtighedsindeks eller mainstreamindeks er tilpasset disse karakteristika, og, hvor der ikke anvendes et benchmark, oplysninger om, hvordan de bæredygtighedsrelaterede karakteristika for de finansielle produkter er opfyldt. For så vidt angår finansielle produkter, der har en positiv indvirkning på miljøet og samfundet som mål, bør finansielle markedsdeltagere give oplysninger om, hvilket bæredygtighedsbenchmark de anvender til at måle bæredygtighedsresultater, og, hvor der ikke anvendes et benchmark, redegøre for, hvordan bæredygtighedsmålet nås. Disse oplysninger bør gives i deres årlige rapporter.

(22)

Denne forordning berører ikke reglerne om aflønning eller vurdering af finansielle markedsdeltageres og finansielle rådgiveres personales resultater i henhold til direktiv 2009/65/EF, 2009/138/EF, 2011/61/EU, 2013/36/EU, 2014/65/EU, (EU) 2016/97 og (EU) 2016/2341 og forordning (EU) nr. 345/2013 og (EU) nr. 346/2013 og ej heller gennemførelsesretsakter og national ret om personlige og individuelle pensionsprodukter, herunder, men ikke begrænset til, de relevante gældende proportionalitetskriterier såsom størrelse, intern organisation og de pågældende aktiviteters art, omfang og kompleksitet. Det er dog hensigtsmæssigt at opnå større gennemsigtighed, hvad angår kvalitative eller kvantitative termer, om finansielle markedsdeltageres og finansielle rådgiveres aflønningspolitikker for så vidt angår deres investerings- eller forsikringsrådgivning, der fremmer en sund og effektiv risikostyring med hensyn til bæredygtighedsrisici, mens aflønningsstrukturen ikke tilskynder til overdreven risikotagning med hensyn til bæredygtighedsrisici og er forbundet med risikojusterede resultater.

(23)

For at øge gennemsigtigheden og informere slutinvestorer bør adgangen til oplysninger om, hvordan finansielle markedsdeltagere og finansielle rådgivere integrerer relevante bæredygtighedsrisici, hvad enten disse er væsentlige eller sandsynligvis er væsentlige, i henholdsvis deres investeringsbeslutningsprocesser, herunder sådanne processers organisatoriske aspekter, risikostyrings- og forvaltningsaspekter, og deres rådgivningsprocesser være reguleret ved at pålægge disse enheder at sikre, at koncise oplysninger om disse politikker opretholdes på deres websteder.

(24)

De nuværende oplysningskrav, der er fastsat i EU-retten, kræver ikke, at der gives alle de oplysninger, der er nødvendige for at kunne oplyse slutinvestorer ordentligt om den bæredygtighedsrelaterede indvirkning af deres investeringer i finansielle produkter med miljømæssige eller sociale karakteristika eller finansielle produkter, der forfølger bæredygtighedsmål. Det er derfor hensigtsmæssigt at fastsætte mere specifikke og standardiserede oplysningskrav for så vidt angår sådanne investeringer. Der bør f.eks. aflægges regelmæssig rapport om den samlede bæredygtighedsrelaterede indvirkning af finansielle produkter ved hjælp af indikatorer, som er relevante for måling af det valgte bæredygtige investeringsmål. Hvor et egnet indeks er blevet angivet som referencebenchmark, bør disse oplysninger også gives for dette angivne indeks og for et bredt markedsindeks for at muliggøre sammenligning. Hvor EuSEF-forvaltere stiller oplysninger til rådighed om den positive sociale indvirkning, som er målet for en given fond, om de opnåede generelle sociale resultater og om de metoder, der er anvendt i forbindelse hermed i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 346/2013, kan de, hvor det er hensigtsmæssigt, gøre brug af sådanne oplysninger med henblik på at give oplysninger i henhold til nærværende forordning.

(25)

Ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/34/EU (18) pålægges gennemsigtighedsforpligtelser, hvad angår miljømæssige, sociale og virksomhedsledelsesmæssige spørgsmål i forbindelse med ikkefinansiel rapportering. Den form og præsentation, der kræves i henhold til dette direktiv, egner sig imidlertid ikke altid til, at finansielle markedsdeltagere og finansielle rådgivere kan gøre direkte brug heraf, når de har at gøre med slutinvestorer. Finansielle markedsdeltagere og finansielle rådgivere bør med henblik på denne forordning have mulighed for, hvor det er hensigtsmæssigt, at gøre brug af oplysninger i ledelsesberetninger og ikkefinansielle redegørelser i overensstemmelse med nævnte direktiv.

(26)

For at sikre, at de oplysninger, der offentliggøres på finansielle markedsdeltageres og finansielle rådgiveres websteder, er pålidelige, bør sådanne oplysninger holdes ajour, og der bør tydeligt redegøres for enhver revision eller ændring af sådanne oplysninger.

(27)

Selv om denne forordning ikke omfatter nationale sociale sikringsordninger, der er omfattet af forordning (EF) nr. 883/2004 og (EF) nr. 987/2009, bør medlemsstaterne i betragtning af, at de i stadig større grad åbner dele af administrationen af obligatoriske pensionsordninger inden for deres sociale sikringsordninger for finansielle markedsdeltagere eller andre privatretlige enheder, og i betragtning af, at sådanne pensionsordninger er udsat for bæredygtighedsrisici og kunne tage hensyn til negative bæredygtighedsvirkninger, fremme miljømæssige eller sociale karakteristika eller forfølge bæredygtige investeringer, have mulighed for at anvende nærværende forordning med henblik på at mindske informationsasymmetrier.

(28)

Denne forordning bør ikke være til hinder for, at en medlemsstat vedtager eller opretholder strengere bestemmelser om offentliggørelse af klimatilpasningspolitikker og om yderligere oplysninger til slutinvestorer vedrørende bæredygtighedsrisici, forudsat at de berørte finansielle markedsdeltagere og finansielle rådgivere har deres hovedsæde på dens område. Sådanne bestemmelser bør dog ikke hindre den effektive anvendelse af denne forordning eller virkeliggørelsen af dens mål.

(29)

I henhold til direktiv (EU) 2016/2341 er IORP'er allerede forpligtet til at anvende ledelses- og risikostyringsregler på deres investeringsbeslutninger og risikovurderinger med henblik på at sikre kontinuitet og regelmæssighed. Investeringsbeslutninger bør træffes, og vurdering af relevante risici, herunder miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige risici, bør foretages, på en måde, der sikrer, at det sker i overensstemmelse med IORP-medlemmers og ‐begunstigedes interesser. EIOPA bør udstede retningslinjer for, hvordan IORP'er i deres investeringsbeslutninger og risikovurderinger nærmere skal tage hensyn til miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige risici i henhold til nævnte direktiv.

(30)

EBA, EIOPA og ESMA (samlet »ESA'erne«) bør gennem Det Fælles Udvalg bemyndiges til at udarbejde udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder for yderligere at præcisere indholdet af, metoderne for og præsentationen af oplysninger vedrørende bæredygtighedsindikatorer med hensyn til klima- og andre miljørelaterede negative indvirkninger, til sociale og personalemæssige spørgsmål, til respekt for menneskerettighederne og til bekæmpelse af korruption og bestikkelse samt for at præcisere præsentationen og indholdet af oplysninger med hensyn til fremme af miljømæssige eller sociale karakteristika og bæredygtige investeringsmål, som skal gives i finansielle markedsdeltageres dokumenter forud for indgåelse af en aftale, i deres årlige rapporter og på deres websteder, i overensstemmelse med artikel 10-14 i forordning (EU) nr. 1093/2010, (EU) nr. 1094/2010 og (EU) nr. 1095/2010. Kommissionen bør tillægges beføjelser til at vedtage disse reguleringsmæssige tekniske standarder ved hjælp af delegerede retsakter, jf. artikel 290 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF), og i overensstemmelse med artikel 10-14 i forordning (EU) nr. 1093/2010, (EU) nr. 1094/2010 og (EU) nr. 1095/2010.

(31)

ESA'erne bør gennem Det Fælles Udvalg bemyndiges til at udarbejde udkast til gennemførelsesmæssige tekniske standarder for at fastlægge standardpræsentationen af oplysninger om fremme af miljømæssige eller sociale karakteristika og bæredygtige investeringer i markedsføringskommunikation, Kommissionen bør tillægges beføjelser til at vedtage disse gennemførelsesmæssige tekniske standarder ved hjælp af en gennemførelsesretsakt, jf. artikel 291 i TEUF, og i overensstemmelse med artikel 15 i forordning (EU) nr. 1093/2010, (EU) nr. 1094/2010 og forordning (EU) nr. 1095/2010.

(32)

Eftersom årlige rapporter i princippet sammenfatter de forretningsmæssige resultater for hele kalenderår, bør denne forordnings bestemmelser om gennemsigtighedskravene for sådanne rapporter ikke finde anvendelse før den 1. januar 2022.

(33)

Oplysningsreglerne indeholdt i nærværende forordning bør supplere bestemmelserne i direktiv 2009/65/EF, 2009/138/EF, 2011/61/EU, 2014/65/EU, (EU) 2016/97 og (EU) 2016/2341 og forordning (EU) nr. 345/2013, (EU) nr. 346/2013, (EU) 2015/760 og (EU) 2019/1238.

(34)

Denne forordning respekterer de grundlæggende rettigheder og overholder de principper, der er anerkendt navnlig i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder.

(35)

Målene for denne forordning, nemlig at styrke beskyttelsen af slutinvestorer og forbedre oplysningerne til dem, herunder i forbindelse med slutinvestorers grænseoverskridende handel, kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af medlemsstaterne, men kan på grund af behovet for at fastsætte ensartede oplysningskrav bedre nås på EU-plan; Unionen kan derfor vedtage foranstaltninger i overensstemmelse med nærhedsprincippet, jf. artikel 5 i traktaten om Den Europæiske Union. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel, går denne forordning ikke videre, end hvad der er nødvendigt for at nå disse mål —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Genstand

Ved denne forordning fastsættes harmoniserede bestemmelser for finansielle markedsdeltagere og finansielle rådgivere om gennemsigtighed for så vidt angår integrationen af bæredygtighedsrisici, hensynet til negative bæredygtighedsvirkninger i deres processer og formidlingen af bæredygtighedsrelaterede oplysninger med hensyn til finansielle produkter.

Artikel 2

Definitioner

I denne forordning forstås ved:

1)

»finansiel markedsdeltager«:

a)

et forsikringsselskab, der udbyder et forsikringsbaseret investeringsprodukt (IBIP)

b)

et investeringsselskab, der yder porteføljepleje

c)

en arbejdsmarkedsrelateret pensionskasse (IORP)

d)

en producent af et pensionsprodukt

e)

en forvalter af alternative investeringsfonde (FAIF)

f)

en udbyder af et paneuropæisk personligt pensionsprodukt (PEPP-produkt)

g)

en forvalter af en kvalificeret venturekapitalfond, der er registreret i overensstemmelse med artikel 14 i forordning (EU) nr. 345/2013

h)

en forvalter af en kvalificeret social iværksætterfond, der er registreret i overensstemmelse med artikel 15 i forordning (EU) nr. 346/2013

i)

et administrationsselskab for et institut for kollektiv investering i værdipapirer (UCITS-administrationsselskab) eller

j)

et kreditinstitut, der yder porteføljepleje

2)

»forsikringsselskab«: et forsikringsselskab, der er meddelt tilladelse i overensstemmelse med artikel 18 i direktiv 2009/138/EF

3)

»forsikringsbaseret investeringsprodukt« eller »IBIP«:

a)

et forsikringsbaseret investeringsprodukt som defineret i artikel 4, nr. 2), i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1286/2014 (19) eller

b)

et forsikringsprodukt, der udbydes til en professionel investor, og som har en værdi ved udløb eller en tilbagekøbsværdi, der direkte eller indirekte er helt eller delvis eksponeret mod markedsudsving

4)

»forvalter af alternative investeringsfonde« eller »FAIF«: en FAIF som defineret i artikel 4, stk. 1, litra b), i direktiv 2011/61/EU

5)

»investeringsselskab«: et investeringsselskab som defineret i artikel 4, stk. 1, nr. 1), i direktiv 2014/65/EU

6)

»porteføljepleje«: porteføljepleje som defineret i artikel 4, stk. 1, nr. 8), i direktiv 2014/65/EU

7)

»arbejdsmarkedsrelateret pensionskasse« eller »IORP«: en arbejdsmarkedsrelateret pensionskasse, der er meddelt tilladelse eller er registreret i overensstemmelse med artikel 9 i direktiv (EU) 2016/2341, bortset fra en pensionskasse, i forhold til hvilken en medlemsstat har valgt at anvende nævnte direktivs artikel 5, eller en pensionskasse, som administrerer pensionsordninger, der tilsammen har under 15 medlemmer i alt

8)

»pensionsprodukt«:

a)

et pensionsprodukt som omhandlet i artikel 2, stk. 2, litra e), i forordning (EU) nr. 1286/2014 eller

b)

et individuelt pensionsprodukt som omhandlet i artikel 2, stk. 2, litra g), i forordning (EU) nr. 1286/2014

9)

»paneuropæisk personligt pensionsprodukt« eller »PEPP-produkt«: et produkt som omhandlet i artikel 2, nr. 2), i forordning (EU) 2019/1238

10)

»UCITS-administrationsselskab«:

a)

et administrationsselskab som defineret i artikel 2, stk. 1, litra b), i direktiv 2009/65/EF eller

b)

et investeringsselskab, der er godkendt i overensstemmelse med direktiv 2009/65/EF, og som ikke har udpeget et administrationsselskab, der er godkendt i henhold til nævnte direktiv, til sin administration

11)

»finansiel rådgiver«:

a)

en forsikringsformidler, der yder forsikringsrådgivning om IBIP'er

b)

et forsikringsselskab, der yder forsikringsrådgivning om IBIP'er

c)

et kreditinstitut, der yder investeringsrådgivning

d)

et forsikringsselskab, der yder investeringsrådgivning

e)

en FAIF, der yder investeringsrådgivning i overensstemmelse med artikel 6, stk. 4, litra b), nr. i), i direktiv 2011/61/EU eller

f)

et UCITS-administrationsselskab, der yder investeringsrådgivning i overensstemmelse med artikel 6, stk. 3, litra b), nr. i), i direktiv 2009/65/EF

12)

»finansielt produkt«:

a)

en portefølje, der forvaltes i overensstemmelse med denne artikels nr. 6)

b)

en alternativ investeringsfond (AIF)

c)

et IBIP

d)

et pensionsprodukt

e)

en pensionsordning,

f)

et UCITS eller

g)

et PEPP-produkt

13)

»alternative investeringsfonde« eller »AIF'er«: en AIF som defineret i artikel 4, stk. 1, litra a), i direktiv 2011/61/EU

14)

»pensionsordning«: en pensionsordning som defineret i artikel 6, nr. 2), i direktiv (EU) 2016/2341

15)

»institut for kollektiv investering i værdipapirer« eller »UCITS«: et institut, der er godkendt i overensstemmelse med artikel 5 i direktiv 2009/65/EF

16)

»investeringsrådgivning«: investeringsrådgivning som defineret i artikel 4, stk. 1, nr. 4), i direktiv 2014/65/EU

17)

»bæredygtige investering«: en investering i en økonomisk aktivitet, som bidrager til et miljømæssigt mål som målt f.eks. ved hjælp af nøgleindikatorer for ressourceeffektivitet for anvendelse af energi, vedvarende energi, råmaterialer, vand og jord, for affaldsproduktion og drivhusgasemissioner eller for dens indvirkning på biodiversiteten og den cirkulære økonomi eller en investering i en økonomisk aktivitet, som bidrager til et socialt mål, navnlig en investering, som bidrager til at bekæmpe ulighed, eller som fremmer social samhørighed, social integration og arbejdsmarkedsrelationer, eller en investering i menneskelig kapital eller økonomisk eller socialt dårligt stillede lokalsamfund, forudsat at sådanne investeringer ikke er til væsentlig skade for nogen af disse mål, og at de virksomheder, der investeres i, følger god ledelsespraksis, navnlig med hensyn til solide ledelsesstrukturer, arbejdstagerforhold, aflønning af personale og overholdelse af skatteregler

18)

»professionel investor«: en kunde, der opfylder kriterierne i bilag II til direktiv 2014/65/EU

19)

»detailinvestor«: en investor, som ikke er en professionel investor

20)

»forsikringsformidler«: en forsikringsformidler som defineret i artikel 2, stk. 1, nr. 3), i direktiv (EU) 2016/97

21)

»forsikringsrådgivning«: rådgivning som defineret i artikel 2, stk. 1, nr. 15), i direktiv (EU) 2016/97

22)

»bæredygtighedsrisiko«: en miljømæssig, social eller ledelsesmæssig begivenhed eller omstændighed, som, hvis den opstår, kunne have faktisk eller potentiel væsentlig negativ indvirkning på værdien af en investering

23)

»europæisk langsigtet investeringsfond« eller »ELTIF«: en fond, der er godkendt i overensstemmelse med artikel 6 i forordning (EU) 2015/760

24)

»bæredygtighedsfaktorer«: miljømæssige, sociale og personalemæssige spørgsmål samt spørgsmål vedrørende respekt for menneskerettighederne og bekæmpelse af korruption og bestikkelse.

Artikel 3

Gennemsigtighed i forbindelse med politikker for bæredygtighedsrisici

1.   Finansielle markedsdeltagere offentliggør på deres websteder oplysninger om deres politikker for integration af bæredygtighedsrisici i deres investeringsbeslutningsproces.

2.   Finansielle rådgivere offentliggør på deres websteder oplysninger om deres politikker for integration af bæredygtighedsrisici i deres investerings- eller forsikringsrådgivning.

Artikel 4

Gennemsigtighed i forbindelse med negative bæredygtighedsvirkninger på enhedsniveau

1.   Finansielle markedsdeltagere offentliggør og opretholder på deres websteder:

a)

hvor de tager hensyn til investeringsbeslutningers vigtigste negative indvirkninger på bæredygtighedsfaktorer, en erklæring om due diligence-politikker med hensyn til disse indvirkninger under behørig hensyntagen til deres størrelse, arten og omfanget af deres aktiviteter og typerne af finansielle produkter, de udbyder, eller

b)

hvor de ikke tager hensyn til investeringsbeslutningers negative indvirkninger på bæredygtighedsfaktorer, en klar begrundelse for, hvorfor de ikke gør det, herunder, hvor det er relevant, oplysninger om, hvorvidt og hvornår de agter at tage hensyn til sådanne negative indvirkninger.

2.   Finansielle markedsdeltagere skal i de oplysninger, der gives i overensstemmelse med stk. 1, litra a), mindst inkludere følgende:

a)

oplysninger om deres politikker for identificering og prioritering af de vigtigste negative bæredygtighedsvirkninger og -indikatorer

b)

en beskrivelse af de vigtigste negative bæredygtighedsvirkninger og eventuelle dertil knyttede tiltag, der er truffet, eller, hvor det er relevant, planlagt

c)

kortfattede sammenfatninger af politikker for aktivt ejerskab i overensstemmelse med artikel 3g i direktiv 2007/36/EF, hvor det er relevant

d)

en henvisning til deres overholdelse af adfærdskodekser for ansvarlig forretningsskik og internationalt anerkendte standarder for due diligence og rapportering og, hvor det er relevant, deres grad af tilpasning til Parisaftalens mål.

3.   Uanset stk. 1 skal finansielle markedsdeltagere, som på deres statustidspunkt overskrider kriteriet om det gennemsnitlige antal på 500 ansatte i løbet af regnskabsåret, fra den 30. juni 2021 offentliggøre og opretholde en erklæring om deres due diligence-politikker med hensyn til investeringsbeslutningers vigtigste negative indvirkninger på bæredygtighedsfaktorer på deres websteder. Denne erklæring skal mindst indeholde de oplysninger, der er omhandlet i stk. 2.

4.   Uanset denne artikels stk. 1 skal finansielle markedsdeltagere, som er modervirksomheder i en stor koncern som omhandlet i artikel 3, stk. 7, i direktiv 2013/34/EU fra den 30. juni 2021, og som på koncernens statustidspunkt på konsolideret niveau overskrider kriteriet om det gennemsnitlige antal på 500 ansatte i løbet af regnskabsåret, offentliggøre og opretholde en erklæring om deres due diligence-politikker med hensyn til investeringsbeslutningers vigtigste negative indvirkninger på bæredygtighedsfaktorer på deres websteder. Denne erklæring skal mindst indeholde de oplysninger, der er omhandlet i stk. 2.

5.   Finansielle rådgivere offentliggør og opretholder på deres websteder:

a)

oplysninger om, hvorvidt de under behørig hensyntagen til deres størrelse, arten og omfanget af deres aktiviteter og de typer af finansielle produkter, de rådgiver om, i deres investerings- eller forsikringsrådgivning tager hensyn til de vigtigste negative indvirkninger på bæredygtighedsfaktorer, eller

b)

oplysninger om, hvorfor de ikke i deres investeringsrådgivning eller forsikringsrådgivning tager hensyn til investeringsbeslutningers negative indvirkninger på bæredygtighedsfaktorerne, herunder, hvor det er relevant, oplysninger om, hvorvidt og hvornår de agter at tage hensyn til sådanne negative indvirkninger.

6.   Senest den 30. december 2020 udarbejder ESA'erne gennem Det Fælles Udvalg udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder i overensstemmelse med artikel 10-14 i forordning (EU) nr. 1093/2010, (EU) nr. 1094/2010 og (EU) nr. 1095/2010 med hensyn til indhold, metoder og præsentation af de oplysninger, der er omhandlet i nærværende artikels stk. 1-5, for så vidt angår bæredygtighedsindikatorerne i forhold til de negative indvirkninger for klima og andre miljørelaterede negative indvirkninger.

ESA'erne indhenter, hvor det er relevant, input fra Det Europæiske Miljøagentur og Europa-Kommissionens Fælles Forskningscenter.

Beføjelsen til at supplere denne forordning ved at vedtage de i første afsnit omhandlede reguleringsmæssige tekniske standarder tillægges Kommissionen i overensstemmelse med artikel 10-14 i forordning (EU) nr. 1093/2010, (EU) nr. 1094/2010 og (EU) nr. 1095/2010.

7.   Senest den 30. december 2021 udarbejder ESA'erne gennem Det Fælles Udvalg udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder i overensstemmelse med artikel 10-14 i forordning (EU) nr. 1093/2010, (EU) nr. 1094/2010 og (EU) nr. 1095/2010 med hensyn til indhold, metoder og præsentation af de oplysninger, der er omhandlet i nærværende artikels stk. 1-5, for så vidt angår bæredygtighedsindikatorer for negative indvirkninger på området sociale og personalemæssige spørgsmål samt spørgsmål vedrørende respekt for menneskerettighederne og bekæmpelse af korruption og bestikkelse.

Beføjelsen til at supplere denne forordning ved at vedtage de i første afsnit omhandlede reguleringsmæssige tekniske standarder tillægges Kommissionen i overensstemmelse med artikel 10-14 i forordning (EU) nr. 1093/2010, (EU) nr. 1094/2010 og (EU) nr. 1095/2010.

Artikel 5

Gennemsigtighed i forbindelse med aflønningspolitikker vedrørende integration af bæredygtighedsrisici

1.   Finansielle markedsdeltagere og finansielle rådgivere medtager i deres aflønningspolitikker oplysninger om, hvordan disse politikker er i overensstemmelse med integrationen af bæredygtighedsrisici, og offentliggør disse oplysninger på deres websteder.

2.   De i stk. 1 omhandlede oplysninger skal indgå i de aflønningspolitikker, som finansielle markedsdeltagere og finansielle rådgivere skal fastlægge og opretholder i overensstemmelse med sektorspecifik lovgivning, navnlig direktiv 2009/65/EF, 2009/138/EF, 2011/61/EU, 2013/36/EU, 2014/65/EU, (EU) 2016/97 og (EU) 2016/2341.

Artikel 6

Gennemsigtighed i forbindelse med integration af bæredygtighedsrisici

1.   Finansielle markedsdeltagere medtager beskrivelser af følgende i de oplysninger, der gives forud for indgåelse af en aftale:

a)

måden, hvorpå bæredygtighedsrisici integreres i deres investeringsbeslutninger, og

b)

resultaterne af vurderingen af de sandsynlige indvirkninger af bæredygtighedsrisici på afkastet af de finansielle produkter, de udbyder.

Hvor finansielle markedsdeltagere anser bæredygtighedsrisici for ikke at være relevante, skal de i første afsnit omhandlede beskrivelser omfatte en klar og koncis redegørelse for årsagerne hertil.

2.   Finansielle rådgivere medtager beskrivelser af følgende i de oplysninger, der gives forud for indgåelse af en aftale:

a)

måden, hvorpå bæredygtighedsrisici integreres i deres investerings- eller forsikringsrådgivning, og

b)

resultatet af vurderingen af de sandsynlige indvirkninger af bæredygtighedsrisici på afkastet af de finansielle produkter, de rådgiver om.

Hvor finansielle rådgivere anser bæredygtighedsrisici for ikke at være relevante, skal de i første afsnit omhandlede beskrivelser omfatte en klar og koncis redegørelse for årsagerne hertil.

3.   De i denne artikels stk. 1 og 2 omhandlede oplysninger gives på følgende måde:

a)

for så vidt angår FAIF'er i de oplysninger til investorer, der er omhandlet i artikel 23, stk. 1, i direktiv 2011/61/EU

b)

for så vidt angår forsikringsselskaber i de oplysninger, der er omhandlet i artikel 185, stk. 2, i direktiv 2009/138/EF, eller, hvis det er relevant, i overensstemmelse med artikel 29, stk. 1, i direktiv (EU) 2016/97

c)

for så vidt angår IORP'er i de oplysninger, der er omhandlet i artikel 41 i direktiv (EU) 2016/2341

d)

for så vidt angår forvaltere af kvalificerede venturekapitalfonde i de oplysninger, der er omhandlet i artikel 13, stk. 1, i forordning (EU) nr. 345/2013

e)

for så vidt angår forvaltere af kvalificerede sociale iværksætterfonde i de oplysninger, der er omhandlet i artikel 14, stk. 1, i forordning (EU) nr. 346/2013

f)

for så vidt angår producenter af pensionsprodukter skriftligt og i god tid, inden en detailinvestor bindes af en aftale, der vedrører et pensionsprodukt

g)

for så vidt angår UCITS-administrationsselskaber i prospektet, der er omhandlet i artikel 69 i direktiv 2009/65/EF

h)

for så vidt angår investeringsselskaber, der yder porteføljepleje eller investeringsrådgivning, i overensstemmelse med artikel 24, stk. 4, i direktiv 2014/65/EU

i)

for så vidt angår kreditinstitutter, der yder porteføljepleje eller investeringsrådgivning, i overensstemmelse med artikel 24, stk. 4, i direktiv 2014/65/EU

j)

for så vidt angår forsikringsformidlere og forsikringsselskaber, der yder forsikringsrådgivning om IBIP'er, og for så vidt angår forsikringsformidlere, der yder forsikringsrådgivning om pensionsprodukter, som er eksponeret for markedsudsving, i overensstemmelse med artikel 29, stk. 1, i direktiv (EU) 2016/97

k)

for så vidt angår FAIF'er, der forvalter ELTIF'er, i prospektet, der er omhandlet i artikel 23 i forordning (EU) 2015/760

l)

for så vidt angår PEPP-udbydere i dokumentet med central PEPP-investorinformation, der er omhandlet i artikel 26 i forordning (EU) 2019/1238.

Artikel 7

Gennemsigtighed i forbindelse med negative bæredygtighedsvirkninger på finansielt produktniveau

1.   De oplysninger, der er omhandlet i artikel 6, stk. 3, skal, hvor en finansiel markedsdeltager anvender artikel 4, stk. 1, litra a), eller artikel 4, stk. 3 eller 4, senest den 30. december 2022 omfatte følgende for hvert finansielt produkt:

a)

en klar og begrundet redegørelse for, hvorvidt og i givet fald hvordan et finansielt produkt tager de vigtigste negative indvirkninger på bæredygtighedsfaktorer i betragtning

b)

en erklæring om, at oplysninger om de vigtigste negative indvirkninger på bæredygtighedsfaktorer er tilgængelige i de oplysninger, som skal gives i henhold til artikel 11, stk. 2.

Hvor oplysningerne i artikel 11, stk. 2, omfatter kvantificeringer af de vigtigste negative indvirkninger på bæredygtighedsfaktorer, kan disse oplysninger baseres på bestemmelserne i de reguleringsmæssige tekniske standarder, der er vedtaget i medfør af artikel 4, stk. 6 og 7.

2.   Hvor en finansiel markedsdeltager anvender artikel 4, stk. 1, litra b), skal de oplysninger, der er omhandlet i artikel 6, stk. 3, for hvert finansielt produkt omfatte en erklæring om, at den finansielle markedsdeltager ikke tager hensyn til investeringsbeslutningers negative indvirkninger på bæredygtighedsfaktorer, og årsagerne hertil.

Artikel 8

Gennemsigtighed i forbindelse med fremme af miljømæssige eller sociale karakteristika i oplysninger, der gives forud for indgåelse af en aftale

1.   Hvor et finansielt produkt blandt andre karakteristika fremmer miljømæssige eller sociale karakteristika eller en kombination af disse karakteristika, og forudsat at de virksomheder, der investeres i, følger god ledelsespraksis, skal de oplysninger, der skal gives i henhold til artikel 6, stk. 1 og 3, omfatte følgende:

a)

oplysninger om, hvordan de pågældende karakteristika opfyldes

b)

hvis der er angivet et indeks som referencebenchmark, oplysninger om, hvorvidt og hvordan dette indeks er i overensstemmelse med de pågældende karakteristika.

2.   Finansielle markedsdeltagere medtager i de oplysninger, der i henhold til artikel 6, stk. 1 og 3, skal gives, en angivelse af, hvor den metode, der er anvendt til beregning af det i nærværende artikels stk. 1 omhandlede indeks, kan findes.

3.   ESA'erne udarbejder gennem Det Fælles Udvalg udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder for at præcisere præsentationen og indholdet af de oplysninger, som skal gives i henhold til denne artikel.

ESA'erne tager ved udarbejdelsen af de udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder, der er omhandlet i første afsnit, hensyn til de forskellige typer af finansielle produkter, deres karakteristika og forskellene mellem dem samt til målet om, at oplysninger skal være korrekte, rimelige, klare, ikke vildledende, enkle og koncise.

ESA'erne forelægger de udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder, der er omhandlet i første afsnit, for Kommissionen senest den 30. december 2020.

Beføjelsen til at supplere denne forordning ved at vedtage de i første afsnit omhandlede reguleringsmæssige tekniske standarder tillægges Kommissionen i overensstemmelse med artikel 10-14 i forordning (EU) nr. 1093/2010, (EU) nr. 1094/2010 og (EU) nr. 1095/2010.

Artikel 9

Gennemsigtighed i forbindelse med bæredygtige investeringer i oplysninger, der gives forud for indgåelse af en aftale

1.   Hvor et finansielt produkt har bæredygtig investering som sit mål, og der er angivet et indeks som referencebenchmark, skal de oplysninger, som skal gives i henhold til artikel 6, stk. 1 og 3, ledsages af følgende:

a)

oplysninger om, hvordan det angivne indeks er tilpasset dette mål

b)

en redegørelse for, hvorfor og hvordan det angivne indeks, der er tilpasset dette mål, afviger fra et bredt markedsindeks.

2.   Hvor et finansielt produkt har bæredygtig investering som sit mål, og der ikke er angivet et indeks som referencebenchmark, skal de oplysninger, som skal gives i henhold til artikel 6, stk. 1 og 3, omfatte en redegørelse for, hvordan dette mål skal nås.

3.   Hvor et finansielt produkt har en reduktion af CO2-emissioner som sit mål, skal de oplysninger, som skal gives i henhold til artikel 6, stk. 1 og 3, omfatte en detaljeret redegørelse for, hvordan der sikres målet om lav CO2-emissionseksponering med henblik på at nå Parisaftalens langsigtede mål for den globale opvarmning.

Hvor der i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1011 (20) ikke foreligger et EU-benchmark for klimaovergangen eller et Paristilpasset EU-benchmark, skal de oplysninger, som er omhandlet i artikel 6, uanset nærværende artikels stk. 2 omfatte en detaljeret redegørelse for, hvordan den fortsatte indsats for at nå målet om at reducere CO2-emissioner sikres med henblik på at nå Parisaftalens langsigtede mål for den globale opvarmning.

4.   Finansielle markedsdeltagere medtager i de oplysninger, der i henhold til artikel 6, stk. 1 og 3, skal gives, en angivelse af, hvor den metode, der er anvendt til beregning af de i nærværende artikels stk. 1 omhandlede indekser og af de i nærværende artikels stk. 3, andet afsnit, omhandlede benchmarks kan findes.

5.   ESA'erne udarbejder gennem Det Fælles Udvalg udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder for at præcisere præsentationen og indholdet af de oplysninger, som skal gives i henhold til denne artikel.

ESA'erne tager ved udarbejdelsen af de udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder, der er omhandlet i dette stykkes første afsnit, hensyn til de forskellige typer af finansielle produkter, deres mål som omhandlet i stk. 1, 2 og 3 og forskellene mellem dem samt til målet om, at oplysninger skal være korrekte, rimelige, klare, ikke vildledende, enkle og koncise.

ESA'erne forelægger de udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder, der er omhandlet i første afsnit, for Kommissionen senest den 30. december 2020.

Beføjelsen til at supplere denne forordning ved at vedtage de i første afsnit omhandlede reguleringsmæssige tekniske standarder tillægges Kommissionen i overensstemmelse med artikel 10-14 i forordning (EU) nr. 1093/2010, (EU) nr. 1094/2010 og (EU) nr. 1095/2010.

Artikel 10

Gennemsigtighed i forbindelse med fremme af miljømæssige eller sociale karakteristika og med bæredygtige investeringer på websteder

1.   Finansielle markedsdeltagere offentliggør og opretholder på deres websteder følgende oplysninger for hvert finansielt produkt, der er omhandlet i artikel 8, stk. 1, og artikel 9, stk. 1, 2 og 3:

a)

en beskrivelse af de miljømæssige eller sociale karakteristika eller det bæredygtige investeringsmål

b)

oplysninger om, hvilke metoder der er anvendt til at vurdere, måle og overvåge de miljømæssige eller sociale karakteristika eller indvirkningen af de bæredygtige investeringer, der er udvalgt til det finansielle produkt, herunder dets datakilder, screeningkriterier for de underliggende aktiver og de relevante bæredygtighedsindikatorer, der er anvendt til at måle det finansielle produkts miljømæssige eller sociale karakteristika eller samlede bæredygtige indvirkning

c)

de oplysninger, der er omhandlet i artikel 8 og 9

d)

de oplysninger, der er omhandlet i artikel 11.

De oplysninger, som skal gives i henhold til første afsnit, skal være klare, koncise og forståelige for investorer. De skal offentliggøres på en måde, der er korrekt, rimelig, klar, ikke vildledende, enkel og koncis, og på et fremtrædende lettilgængeligt sted på webstedet.

2.   ESA'erne udarbejder gennem Det Fælles Udvalg udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder for at præcisere indholdet af de oplysninger, der er omhandlet i stk. 1, første afsnit, litra a) og b), og de krav til præsentationen, der er omhandlet i nævnte stykkes andet afsnit.

ESA'erne tager ved udarbejdelsen af de udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder, der er omhandlet i dette stykkes første afsnit, hensyn til de forskellige typer af finansielle produkter, deres karakteristika og mål som omhandlet i stk. 1 og forskellene mellem dem. ESA'erne ajourfører de reguleringsmæssige tekniske standarder i lyset af den reguleringsmæssige og teknologiske udvikling.

ESA'erne forelægger de udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder, der er omhandlet i første afsnit, for Kommissionen senest den 30. december 2020.

Beføjelsen til at supplere denne forordning ved at vedtage de i første afsnit omhandlede reguleringsmæssige tekniske standarder tillægges Kommissionen i overensstemmelse med artikel 10-14 i forordning (EU) nr. 1093/2010, (EU) nr. 1094/2010 og (EU) nr. 1095/2010.

Artikel 11

Gennemsigtighed i forbindelse med fremme af miljømæssige eller sociale karakteristika og med bæredygtige investeringer i periodiske rapporter

1.   Hvor finansielle markedsdeltagere udbyder et finansielt produkt som omhandlet i artikel 8, stk. 1, eller artikel 9, stk. 1, 2 eller 3, skal de medtage en beskrivelse af følgende i periodiske rapporter:

a)

for så vidt angår et finansielt produkt som omhandlet i artikel 8, stk. 1, i hvilket omfang de miljømæssige eller sociale karakteristika er opfyldt

b)

for så vidt angår et finansielt produkt som omhandlet i artikel 9, stk. 1, 2 eller 3:

i)

det finansielle produkts samlede bæredygtighedsrelaterede indvirkning ved hjælp af relevante bæredygtighedsindikatorer eller

ii)

hvor et indeks er blevet angivet som referencebenchmark, en sammenligning mellem det finansielle produkts samlede bæredygtighedsrelaterede indvirkning med indvirkningerne af det angivne indeks og med et bredt markedsindeks ved hjælp af bæredygtighedsindikatorer.

2.   De i denne artikels stk. 1 omhandlede oplysninger gives på følgende måde:

a)

for så vidt angår FAIF'er i årsrapporten omhandlet i artikel 22 i direktiv 2011/61/EU

b)

for så vidt angår forsikringsselskaber skriftligt hvert år i overensstemmelse med artikel 185, stk. 6, i direktiv 2009/138/EF

c)

for så vidt angår IORP'er i årsberetningen omhandlet i artikel 29 i direktiv (EU) 2016/2341

d)

for så vidt angår forvaltere af kvalificerede venturekapitalfonde i årsrapporten omhandlet i artikel 12 i forordning (EU) nr. 345/2013

e)

for så vidt angår forvaltere af kvalificerede sociale iværksætterfonde i årsrapporten omhandlet i artikel 13 i forordning (EU) nr. 346/2013

f)

for så vidt angår producenter af pensionsprodukter skriftligt i årsrapporten eller i en rapport i overensstemmelse med national ret

g)

for så vidt angår UCITS-administrationsselskaber i den årsberetning, der er omhandlet i artikel 69 i direktiv 2009/65/EF

h)

for så vidt angår investeringsselskaber, der yder porteføljepleje, i en periodisk rapport som omhandlet i artikel 25, stk. 6, i direktiv 2014/65/EU

i)

for så vidt angår kreditinstitutter, der yder porteføljepleje, i en periodisk rapport som omhandlet i artikel 25, stk. 6, i direktiv 2014/65/EU

j)

for så vidt angår PEPP-udbydere i PEPP-oversigten som omhandlet i artikel 36 i forordning (EU) 2019/1238.

3.   Med henblik på nærværende artikels stk. 1 kan finansielle markedsdeltagere gøre brug af oplysningerne i ledelsesberetninger i overensstemmelse med artikel 19 i direktiv 2013/34/EU eller i givet fald af oplysningerne i ikkefinansielle redegørelser i overensstemmelse med nævnte direktivs 19a.

4.   ESA'erne udarbejder gennem Det Fælles Udvalg udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder for at præcisere indholdet og præsentationen af de oplysninger, der er omhandlet i stk. 1.

ESA'erne tager ved udarbejdelsen af de udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder, der er omhandlet i første afsnit, hensyn til de forskellige typer af finansielle produkter, deres karakteristika og mål og forskellene mellem dem. ESA'erne ajourfører de reguleringsmæssige tekniske standarder i lyset af den reguleringsmæssige og teknologiske udvikling.

ESA'erne forelægger de udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder, der er omhandlet i første afsnit, for Kommissionen senest den 30. december 2020.

Beføjelsen til at supplere denne forordning ved at vedtage de i første afsnit omhandlede reguleringsmæssige tekniske standarder tillægges Kommissionen i overensstemmelse med artikel 10-14 i forordning (EU) nr. 1093/2010, (EU) nr. 1094/2010 og (EU) nr. 1095/2010.

Artikel 12

Revision af oplysninger

1.   Finansielle markedsdeltagere sikrer, at alle oplysninger, der offentliggøres i overensstemmelse med artikel 3, 5 eller 10, holdes ajour. Hvor en finansiel markedsdeltager ændrer sådanne oplysninger, offentliggøres på samme websted en klar redegørelse for en sådan ændring.

2.   Stk. 1 finder tilsvarende anvendelse på finansielle rådgivere for så vidt angår oplysninger, der offentliggøres i overensstemmelse med artikel 3 og 5.

Artikel 13

Markedsføringskommunikation

1.   Uden at det berører strengere sektorspecifik lovgivning, navnlig direktiv 2009/65/EF, 2014/65/EU og (EU) 2016/97 og forordning (EU) nr. 1286/2014, skal finansielle markedsdeltagere og finansielle rådgivere sikre, at deres markedsføringskommunikation ikke er i strid med de oplysninger, der gives i henhold til nærværende forordning.

2.   ESA'erne kan gennem Det Fælles Udvalg udarbejde udkast til gennemførelsesmæssige tekniske standarder med henblik på at fastlægge standardpræsentationen af oplysninger om fremme af miljømæssige eller sociale karakteristika og bæredygtige investeringer.

Beføjelsen til at vedtage de i første afsnit omhandlede gennemførelsesmæssige tekniske standarder tillægges Kommissionen i overensstemmelse med artikel 15 i forordning (EU) nr. 1093/2010, (EU) nr. 1094/2010 og (EU) nr. 1095/2010.

Artikel 14

Kompetente myndigheder

1.   Medlemsstaterne sikrer, at de kompetente myndigheder, der er udpeget i overensstemmelse med sektorspecifik lovgivning, navnlig den sektorspecifikke lovgivning, der er omhandlet i denne forordnings artikel 6, stk. 3, og i overensstemmelse med direktiv 2013/36/EU, overvåger finansielle markedsdeltageres og finansielle rådgiveres opfyldelse af denne forordnings krav. De kompetente myndigheder skal have alle de tilsyns- og undersøgelsesbeføjelser, der er nødvendige for, at de kan udøve deres funktioner i henhold til denne forordning.

2.   Med henblik på denne forordning samarbejder de kompetente myndigheder med hinanden og meddeler uden unødig forsinkelse hinanden sådanne oplysninger, som er relevante for udførelsen af deres opgaver efter denne forordning.

Artikel 15

Gennemsigtighed i forbindelse med IORP'er og forsikringsformidlere

1.   IORP'er offentliggør og opretholder de oplysninger, der er omhandlet i denne forordnings artikel 3-7 og artikel 10, stk. 1, første afsnit, i overensstemmelse med artikel 36, stk. 2, litra f), i direktiv (EU) 2016/2341.

2.   Forsikringsformidlere giver de oplysninger, der er omhandlet i denne forordnings artikel 3, artikel 4, stk. 5, artikel 5 og 6 og artikel 10, stk. 1, første afsnit, i overensstemmelse med artikel 23 i direktiv (EU) 2016/97.

Artikel 16

Pensionsprodukter omfattet af forordning (EF) nr. 883/2004 og (EF) nr. 987/2009

1.   Medlemsstaterne kan beslutte at anvende nærværende forordning på producenter af pensionsprodukter, der administrerer nationale sociale sikringsordninger, som er omfattet af forordning (EF) nr. 883/2004 og (EF) nr. 987/2009. I så fald omfatter producenter af pensionsprodukter som omhandlet i nærværende forordnings artikel 2, nr. 1), litra d), producenter af pensionsprodukter, der administrerer nationale sociale sikringsordninger, og producenter af pensionsprodukter, der er omhandlet i nærværende forordnings artikel 2, nr. 8). I så fald anses definitionen af pensionsprodukter i nærværende forordnings artikel 2, nr. 8), for også at omfatte de i første punktum omhandlede pensionsprodukter.

2.   Medlemsstaterne underretter Kommissionen og ESA'erne om enhver beslutning taget i henhold til stk. 1.

Artikel 17

Undtagelser

1.   Denne forordning finder hverken anvendelse på forsikringsformidlere, der yder forsikringsrådgivning om IBIP'er, eller på investeringsselskaber, der yder investeringsrådgivning, og som er virksomheder uanset deres juridiske status, herunder fysiske personer eller selvstændige, forudsat at de har færre end tre ansatte.

2.   Medlemsstaterne kan beslutte at anvende denne forordning på forsikringsformidlere, der yder forsikringsrådgivning om IBIP'er, eller på investeringsselskaber, der yder investeringsrådgivning som omhandlet i stk. 1.

3.   Medlemsstaterne underretter Kommissionen og ESA'erne om enhver beslutning taget i henhold til stk. 2.

Artikel 18

Rapport

ESA'erne gør status over omfanget af frivillige oplysninger i overensstemmelse med artikel 4, stk. 1, litra a), og artikel 7, stk. 1, litra a). Senest den 10. september 2022 og derefter hvert år forelægger ESA'erne en rapport for Kommissionen om bedste praksis og fremsætter anbefalinger om frivillige rapporteringsstandarder. Denne årlige rapport skal behandle følgerne af due diligence-praksis for videregivelse af oplysninger i henhold til denne forordning og give vejledning herom. Rapporten offentliggøres og fremsendes til Europa-Parlamentet og Rådet.

Artikel 19

Evaluering

1.   Senest den 30. december 2022 evaluerer Kommissionen anvendelsen af denne forordning og overvejer navnlig:

a)

om henvisningen til det gennemsnitlige antal ansatte i artikel 4, stk. 3 og 4, bør bibeholdes, erstattes eller ledsages af andre kriterier, og overvejer fordelene og proportionaliteten af den dermed forbundne administrative byrde

b)

om denne forordnings funktion hæmmes af manglen på data eller disses mangelfulde kvalitet, herunder indikatorer for negative indvirkninger på bæredygtighedsfaktorer fra virksomheder, der investeres i.

2.   Den rapport, der er omhandlet i stk. 1, ledsages, hvis det er relevant, af et lovgivningsforslag.

Artikel 20

Ikrafttræden og anvendelse

1.   Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

2.   Denne forordning finder anvendelse fra den 10. marts 2021.

3.   Uanset denne artikels stk. 2 finder artikel 4, stk. 6 og 7, artikel 8, stk. 3, artikel 9, stk. 5, artikel 10, stk. 2, artikel 11, stk. 4, og artikel 13, stk. 2, anvendelse fra den 29. december 2019, og artikel 11, stk. 1-3, finder anvendelse fra den 1. januar 2022.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Strasbourg, den 27. november 2019.

På Europa-Parlamentets vegne

D. M. SASSOLI

Formand

På Rådets vegne

T. TUPPURAINEN

Formand


(1)  EUT C 62 af 15.2.2019, p. 97.

(2)  Europa-Parlamentets holdning af 18.4.2019 (endnu ikke offentliggjort i EUT) og Rådets afgørelse af 8.11.2019.

(3)  Rådets afgørelse (EU) 2016/1841 af 5. oktober 2016 om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af Parisaftalen, der er vedtaget inden for rammerne af De Forenede Nationers rammekonvention om klimaændringer (EUT L 282 af 19.10.2016, s. 1).

(4)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/65/EF af 13. juli 2009 om samordning af love og administrative bestemmelser om visse institutter for kollektiv investering i værdipapirer (investeringsinstitutter) (EUT L 302 af 17.11.2009, s. 32).

(5)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF af 25. november 2009 om adgang til og udøvelse af forsikrings- og genforsikringsvirksomhed (Solvens II) (EUT L 335 af 17.12.2009, s. 1).

(6)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/61/EU af 8. juni 2011 om forvaltere af alternative investeringsfonde (EUT L 174 af 1.7.2011, s. 1).

(7)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/36/EU af 26. juni 2013 om adgang til at udøve virksomhed som kreditinstitut og om tilsyn med kreditinstitutter og investeringsselskaber, om ændring af direktiv 2002/87/EF og om ophævelse af direktiv 2006/48/EF og 2006/49/EF (EUT L 176 af 27.6.2013, s. 338).

(8)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU af 15. maj 2014 om markeder for finansielle instrumenter og om ændring af direktiv 2002/92/EF og direktiv 2011/61/EU (EUT L 173 af 12.6.2014, s. 349).

(9)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/97 af 20. januar 2016 om forsikringsdistribution (EUT L 26 af 2.2.2016, s. 19).

(10)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/2341 af 14. december 2016 om arbejdsmarkedsrelaterede pensionskassers (IORP'ers) aktiviteter og tilsynet hermed (EUT L 354 af 23.12.2016, s. 37).

(11)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 345/2013 af 17. april 2013 om europæiske venturekapitalfonde (EUT L 115 af 25.4.2013, s. 1).

(12)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 346/2013 af 17. april 2013 om europæiske sociale iværksætterfonde (EUT L 115 af 25.4.2013, s. 18).

(13)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/760 af 29. april 2015 om europæiske langsigtede investeringsfonde (EUT L 123 af 19.5.2015, s. 98).

(14)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/1238 af 20. juni 2019 om et paneuropæisk pensionsprodukt (PEPP-produkt) (EUT L 198 af 25.7.2019, s. 1).

(15)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1093/2010 af 24. november 2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Banktilsynsmyndighed), om ændring af afgørelse nr. 716/2009/EF og om ophævelse af Kommissionens afgørelse 2009/78/EF (EUT L 331 af 15.12.2010, s. 12).

(16)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1094/2010 af 24. november 2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger), om ændring af afgørelse nr. 716/2009/EF og om ophævelse af Kommissionens afgørelse 2009/79/EF (EUT L 331 af 15.12.2010, s. 48).

(17)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1095/2010 af 24. november 2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed), om ændring af afgørelse nr. 716/2009/EF og om ophævelse af Kommissionens afgørelse 2009/77/EF (EUT L 331 af 15.12.2010, s. 84).

(18)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/34/EU af 26. juni 2013 om årsregnskaber, konsoliderede regnskaber og tilhørende beretninger for visse virksomhedsformer, om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/43/EF og om ophævelse af Rådets direktiv 78/660/EØF og 83/349/EØF (EUT L 182 af 29.6.2013, s. 19).

(19)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1286/2014 af 26. november 2014 om dokumenter med central information om sammensatte og forsikringsbaserede investeringsprodukter til detailinvestorer (PRIIP'er) (EUT L 352 af 9.12.2014, s. 1).

(20)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1011 af 8. juni 2016 om indeks, der bruges som benchmarks i finansielle instrumenter og finansielle kontrakter eller med henblik på at måle investeringsfondes økonomiske resultater, og om ændring af direktiv 2008/48/EF og 2014/17/EU samt forordning (EU) nr. 596/2014 (EUT L 171 af 29.6.2016, s. 1).