6.12.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 316/6


KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2019/2074

af 23. september 2019

om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/625 for så vidt angår regler for særlig offentlig kontrol af sendinger af visse dyr og varer med oprindelse i og hjemvendende til Unionen efter nægtet indførelse af et tredjeland

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/625 af 15. marts 2017 om offentlig kontrol og andre officielle aktiviteter med henblik på at sikre anvendelsen af fødevare- og foderlovgivningen og reglerne for dyresundhed og dyrevelfærd, plantesundhed og plantebeskyttelsesmidler, om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 999/2001, (EF) nr. 396/2005, (EF) nr. 1069/2009, (EF) nr. 1107/2009, (EU) nr. 1151/2012, (EU) nr. 652/2014, (EU) 2016/429 og (EU) 2016/2031, Rådets forordning (EF) nr. 1/2005 og (EF) nr. 1099/2009 samt Rådets direktiv 98/58/EF, 1999/74/EF, 2007/43/EF, 2008/119/EF og 2008/120/EF og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 854/2004 og (EF) nr. 882/2004, Rådets direktiv 89/608/EØF, 89/662/EØF, 90/425/EØF, 91/496/EØF, 96/23/EF, 96/93/EF og 97/78/EF og Rådets afgørelse 92/438/EØF (forordningen om offentlig kontrol) (1), særlig artikel 77, stk. 1, litra h), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kommissionen skal i overensstemmelse med forordning (EU) 2017/625 vedtage regler for gennemførelsen af særlig offentlig kontrol af sendinger af dyr og varer som omhandlet i forordningens artikel 47, stk. 1, litra a), b) og c), med oprindelse i og hjemvendende fra Unionen efter nægtet indførsel af et tredjeland.

(2)

Dyr og varer med oprindelse i og hjemvendende til Unionen efter nægtet indførsel af et tredjeland bør være omfattet af dokumentkontrol, identitetskontrol og, hvis det er relevant, fysisk kontrol på grænsekontrolstedet for ankomst til Unionen for at sikre, at de opfylder kravene i EU-retten. Denne kontrol bør navnlig sikre, at dyrene er egnede til videre transport til deres bestemmelsessted, og at dyrevelfærdskravene overholdes.

(3)

I artikel 15 i Rådets direktiv 97/78/EF (2) er der fastsat bestemmelser om den veterinærkontrol, der skal foretages med henblik på at tillade genindførsel af sendinger af produkter med oprindelse i Unionen, der sendes tilbage til Unionen efter nægtet indførsel af et tredjeland. Forordning (EU) 2017/625 ophæver og erstatter direktiv 97/78/EF med virkning fra den 14. december 2019.

(4)

For at sikre et højt niveau for beskyttelse af dyre- og folkesundheden bør kravene i artikel 15 i direktiv 97/78/EF opretholdes med visse tilpasninger under hensyntagen til erfaringerne med anvendelsen af kravene i nævnte artikel og de nye retlige rammer, der er fastsat ved forordning (EU) 2017/625.

(5)

For at sikre, at der ikke er nogen risiko for indslæbning og spredning i Unionen af dyresygdomme eller planteskadegørere, bør medlemsstaternes kompetente myndigheder sikre, at sendinger med oprindelse i Unionen, der sendes tilbage til Unionen, opfylder de relevante krav for genindførsel til Unionen af sådanne sendinger, som er fastsat i reglerne om dyresundhed, om animalske biprodukter eller om plantesundhed, alt efter hvad der er relevant.

(6)

Sendinger af produkter af animalsk oprindelse og af sammensatte produkter med oprindelse i og hjemvendende til Unionen efter nægtet indførsel af et tredjeland, kan udgøre en risiko for folkesundheden. For at sikre, at disse sendinger overholder de bestemmelser om fødevarer og fødevaresikkerhed, der er omhandlet i artikel 1, stk. 2, litra a), i forordning (EU) 2017/625, bør det kræves, at de kompetente myndigheder på grænsekontrolstederne for ankomst til Unionen, tillader genindførsel af animalske produkter, der er opført i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/2007 (3), og af sammensatte produkter, der underkastes veterinærkontrol på grænsekontrolsteder i henhold til Kommissionens beslutning 2007/275/EF (4), forudsat at disse produkter opfylder yderligere specifikke krav.

(7)

Det er nødvendigt at sikre, at sendinger af produkter af animalsk oprindelse og sammensatte produkter med oprindelse i og hjemvendende til Unionen efter nægtet indførsel af et tredjeland ankommer til deres bestemmelsessted. De proceduremæssige krav, der er fastsat i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/1666 (5), bør derfor finde anvendelse på overvågning af transporten og ankomsten af sendinger af varer fra det grænsekontrolsted, hvor varerne ankommer til Unionen, til virksomheden på bestemmelsesstedet.

(8)

Forordning (EU) 2017/625 finder anvendelse fra den 14. december 2019. De regler, der fastsættes ved nærværende forordning, bør derfor også anvendes fra denne dato —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Genstand og anvendelsesområde

Ved denne forordning fastsættes der regler for gennemførelse af særlig offentlig kontrol på grænsekontrolsteder af sendinger af de kategorier af dyr og varer, der er omhandlet i artikel 47, stk. 1, litra a), b) og c), i forordning (EU) 2017/625, med oprindelse i og hjemvendende til Unionen efter nægtet indførsel af et tredjeland.

Artikel 2

Særlig offentlig kontrol af sendinger af dyr og varer med oprindelse i og hjemvendende til Unionen efter nægtet indførsel af et tredjeland

1.   Den kompetente myndighed på grænsekontrolstedet for ankomst til Unionen foretager dokument- og identitetskontrol af sendinger af dyr og varer som omhandlet i artikel 47, stk. 1, litra a), b) og c), i forordning (EU) 2017/625 med oprindelse i og hjemvendende til Unionen efter nægtet indførsel af et tredjeland.

2.   Den kompetente myndighed på grænsekontrolstedet for ankomst til Unionen foretager fysisk kontrol af følgende sendinger med oprindelse i og hjemvendende til Unionen efter nægtet indførsel af et tredjeland:

a)

sendinger af dyr som omhandlet i artikel 47, stk. 1, litra a), i forordning (EU) 2017/625

b)

sendinger af varer som omhandlet i artikel 47, stk. 1, litra b) og c), i forordning (EU) 2017/625, hvis der er mistanke om, at de pågældende varer ikke overholder de regler, der er omhandlet i artikel 1, stk. 2, i forordning (EU) 2017/625, for at be- eller afkræfte mistanken.

3.   Den kompetente myndighed på grænsekontrolstedet for ankomst til Unionen verificerer, at sendinger af dyr og varer opfylder følgende krav:

a)

for dyr som omhandlet i artikel 47, stk. 1, litra a), i forordning (EU) 2017/625 og for avlsmateriale som omhandlet i artikel 47, stk. 1, litra b), i forordning (EU) 2017/625 de dyresundheds- og dyrevelfærdskrav, alt efter hvad der er relevant, der er fastsat i de regler, der er omhandlet i artikel 1, stk. 2, litra d) og f), i forordning (EU) 2017/625

b)

for animalske produkter og sammensatte produkter som omhandlet i artikel 47, stk. 1, litra b), i forordning (EU) 2017/625:

i)

de dyresundhedskrav, der er fastsat i de regler, der er omhandlet i artikel 1, stk. 2, litra d), i forordning (EU) 2017/625

ii)

de supplerende regler, der er fastsat i nærværende forordnings artikel 3

c)

for animalske biprodukter som omhandlet i artikel 47, stk. 1, litra b), i forordning (EU) 2017/625 og for afledte produkter de krav, der er fastsat i de regler, der er omhandlet i artikel 1, stk. 2, litra e), i forordning (EU) 2017/625

d)

for planter, planteprodukter og andre objekter som omhandlet i artikel 47, stk. 1, litra c), i forordning (EU) 2017/625 de plantesundhedskrav, der er fastsat i de regler, der er omhandlet i artikel 1, stk. 2, litra g), i forordning (EU) 2017/625.

4.   Den kompetente myndighed på grænsekontrolstedet for ankomst til Unionen underretter den kompetente myndighed på bestemmelsesstedet via det informationsstyringssystem vedrørende offentlig kontrol, der er omhandlet i artikel 131 i forordning (EU) 2017/625, (IMSOC) om, at sendingen er blevet godkendt til at blive indført til Unionen til et nærmere angivet bestemmelsessted, der er anført i det fælles sundhedsimportdokument.

Artikel 3

Supplerende regler om særlig offentlig kontrol af sendinger af animalske produkter og sammensatte produkter

1.   Den kompetente myndighed på grænsekontrolstedet for ankomst til Unionen giver tilladelse til indførsel til Unionen af følgende sendinger med oprindelse i og hjemvendende til Unionen efter nægtet indførsel af et tredjeland, forudsat at de opfylder kravene i stk. 2:

a)

animalske produkter, der er opført i bilaget til Kommissionens gennemførelsesforordning 2019/2007

b)

sammensatte produkter, der er opført i kapitel 16-22 i bilag I til beslutning 2007/275/EF, og som underkastes veterinærkontrol på grænsekontrolstederne for ankomst til Unionen i overensstemmelse med beslutningens artikel 4.

2.   De i stk. 1 omhandlede sendinger af produkter skal være ledsaget af følgende dokumenter:

a)

det originale officielle certifikat, der er udstedt af den kompetente myndighed i den medlemsstat, som varerne har oprindelse i, og som de er afsendt til et tredjeland fra, (»oprindelsesmedlemsstat«) eller dets elektroniske ækvivalent indsendt via IMSOC eller en bekræftet kopi heraf

b)

den officielle erklæring fra den kompetente myndighed eller andre offentlige myndigheder i tredjelandet med angivelse af årsagen til nægtet indførsel, sted og dato for aflæsning og genpålæsning i tredjelandet og bekræftelse af, at:

i)

sendingen ikke har undergået anden håndtering end aflæsning, opbevaring og genpålæsning

ii)

aflæsningen og genpålæsningen af animalske produkter og sammensatte produkter blev håndteret hygiejnisk for at undgå krydskontaminering

iii)

de animalske produkter og de sammensatte produkter blev opbevaret under hygiejniske forhold og ved den krævede temperatur for de relevante varetyper

c)

erklæringen fra den kompetente myndighed på bestemmelsesstedet i Unionen om, at den er indforstået med at modtage sendingen; denne erklæring er dog ikke påkrævet, hvis sendingen sendes tilbage til sendingens oprindelsesvirksomhed, der ligger i samme medlemsstat som grænsekontrolstedet for ankomst til Unionen.

3.   Uanset stk. 2, litra a), kan sendingens oprindelse, hvis det ikke er muligt at fremlægge de dokumenter, der er omhandlet i nævnte bestemmelse, på anden måde bekræftes på grundlag af dokumentation fra den operatør, der er ansvarlig for sendingen.

4.   Den kompetente myndighed på grænsekontrolstedet for ankomst til Unionen kan indrømme fritagelser fra kravene i stk. 2, litra b), for plomberede forsendelser med en intakt oprindelig plombe, forudsat at den operatør, der er ansvarlig for sendingen, fremlægger en erklæring, der angiver årsagen til, at tredjelandet har nægtet indførsel, og som bekræfter, at transporten har fundet sted på passende betingelser for den relevante type produkter af animalsk oprindelse og sammensatte produkter.

5.   Den kompetente myndighed på grænsekontrolstedet for ankomst overvåger transporten og ankomsten til sendingens bestemmelsessted i overensstemmelse med delegeret forordning (EU) 2019/1666, hvis den kompetente myndighed på bestemmelsesstedet har udstedt den i stk. 2, litra c), omhandlede erklæring.

Artikel 4

Ikrafttræden og anvendelsesdato

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 14. december 2019.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 23. september 2019.

På Kommissionens vegne

Formand

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUT L 95 af 7.4.2017, s. 1.

(2)  Rådets direktiv 97/78/EF af 18. december 1997 om fastsættelse af principperne for tilrettelæggelse af veterinærkontrollen for tredjelandsprodukter, der føres ind i Fællesskabet (EFT L 24 af 30.1.1998, s. 9).

(3)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/2007 af 18. november 2019 om regler for anvendelsen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/625 for så vidt angår listerne over dyr, animalske produkter, avlsmateriale, animalske biprodukter og afledte produkter samt hø og halm, der er omfattet af offentlig kontrol på grænsekontrolsteder, og om ændring af beslutning 2007/275/EF (EUT L 312 af 3.12.2019, s. 1).

(4)  Kommissionens beslutning 2007/275/EF af 17. april 2007 om lister over dyr og produkter, der skal underkastes kontrol ved grænsekontrolsteder i henhold til Rådets direktiv 91/496/EØF og 97/78/EF (EUT L 116 af 4.5.2007, s. 9).

(5)  Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/1666 af 24. juni 2019 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/625 for så vidt angår betingelserne for overvågning af transporten og ankomsten af sendinger af visse varer fra ankomstgrænsekontrolstedet til virksomheden på bestemmelsesstedet i Unionen (EUT L 255 af 4.10.2019, s. 1).