29.11.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 308/45


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2019/1977

af 26. november 2019

om godkendelse af phenylmethanethiol, benzylmethylsulfid, sec-pentylthiophen, tridec-2-enal, 12-methyltridecanal, 2,5-dimethylphenol, hexa-2-trans,4-trans-dienal og 2-ethyl-4-hydroxy-5-methyl-3(2H)-furanon som tilsætningsstof til foder til katte og hunde

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1831/2003 af 22. september 2003 om fodertilsætningsstoffer (1), særlig artikel 9, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Forordning (EF) nr. 1831/2003 indeholder bestemmelser om godkendelse af fodertilsætningsstoffer og om grundlaget og procedurerne for meddelelse af sådan godkendelse. Forordningens artikel 10 indeholder bestemmelser om en ny vurdering af tilsætningsstoffer, der er godkendt i henhold til Rådets direktiv 70/524/EØF (2).

(2)

Phenylmethanethiol, benzylmethylsulfid, sec-pentylthiophen, tridec-2-enal, 12-methyltridecanal, 2,5-dimethylphenol, hexa-2-trans,4-trans-dienal og 2-ethyl-4-hydroxy-5-methyl-3(2H)-furanon (»de pågældende stoffer«) blev godkendt uden tidsbegrænsning i overensstemmelse med direktiv 70/524/EØF som tilsætningsstoffer til foder til katte og hunde. Fodertilsætningsstofferne blev derpå opført i registret over fodertilsætningsstoffer som eksisterende produkter, jf. artikel 10, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1831/2003.

(3)

Der er i overensstemmelse med artikel 10, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1831/2003 sammenholdt med artikel 7 i samme forordning indgivet en ansøgning om en ny vurdering af de pågældende stoffer som tilsætningsstoffer til foder til katte og hunde, i hvilken der anmodes om, at fodertilsætningsstofferne klassificeres i tilsætningsstofkategorien »sensoriske tilsætningsstoffer«. Ansøgningen var vedlagt de oplysninger og dokumenter, der kræves i henhold til artikel 7, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1831/2003.

(4)

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (»autoriteten«) konkluderede i sin udtalelse af 27. februar 2019 (3), at de pågældende stoffer under de foreslåede anvendelsesbetingelser ikke har skadelige virkninger på dyrs sundhed eller på miljøet. Autoriteten konkluderede også, at der er påvist farer for brugerne. Ansøgeren udfærdigede som påkrævet et sikkerhedsdatablad for hver forbindelse, for hvilken der er påvist farer for brugerne. Der er ikke fremlagt undersøgelser med henblik på at vurdere sikkerheden for brugeren. EFSA kan derfor ikke drage konklusioner om sikkerheden for brugeren ved håndtering af tilsætningsstofferne. Farerne, som er beskrevet i sikkerhedsdatabladet, er navnlig farer, der er påvist, når 2,5-dimethylphenol, 12- methyltridecanal, hexa-2-trans,4-trans-dienal, phenylmethanethiol, benzylmethylsulfid, 2-ethyl-4-hydroxy-5-methyl-3(2H)-furanon og sec-pentylthiophen kommer i kontakt med huden og øjnene. Der er påvist farer for respiratorisk eksponering ved 12-methyltridecanal, benzylmethylsulfid og 2-pentylthiophen. Da der ikke foreligger oplysninger, kan autoriteten ikke drage konklusioner om risikoen for brugerne. Kommissionen mener derfor, at der bør træffes passende beskyttelsesforanstaltninger for at forhindre virkninger for menneskers sundhed, navnlig hvad angår brugerne af tilsætningsstoffet. I Kommissionens forordning (EF) nr. 429/2008 (4) fritages tilsætningsstoffer til dyr, der ikke er bestemt til fødevareproduktion, fra miljøvurderingen, da de ikke har væsentlig indvirkning på miljøet. Selskabsdyr opdrættes ikke i store grupper af dyr og deres effekt på miljøet anses derfor for ubetydelig. Autoriteten har konkluderet, at der ikke kræves yderligere dokumentation for effektiviteten i foder, da de pågældende stoffer anvendes i fødevarer som smagsstoffer og deres funktion i foder er den samme som i fødevarer.

(5)

Autoriteten vurderer ikke, at der er behov for særlige krav om overvågning efter markedsføringen. Den har også gennemgået den rapport om metoden til analyse af foder, der er blevet forelagt af det i henhold til forordning (EF) nr. 1831/2003 oprettede referencelaboratorium.

(6)

Der bør fastsættes restriktioner og betingelser for at muliggøre bedre kontrol. Det anbefalede indhold bør angives på etiketten til tilsætningsstoffet for de pågældende stoffer. Hvis det anbefalede indhold er overskredet, bør der angives visse oplysninger på etiketten på forblandinger samt på foderblandinger og fodermidler.

(7)

Vurderingen af de pågældende stoffer viser, at betingelserne for godkendelse, jf. artikel 5 i forordning (EF) nr. 1831/2003, er opfyldt for anvendelse i foder. Anvendelsen af disse fodertilsætningsstoffer bør derfor godkendes som anført i bilaget til nærværende forordning.

(8)

Da der ikke er sikkerhedshensyn, som kræver øjeblikkelig anvendelse af ændringerne af betingelserne for godkendelse af de pågældende stoffer, bør der indrømmes en overgangsperiode, således at interesserede parter kan forberede sig på at opfylde de nye krav, som godkendelsen medfører.

(9)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Godkendelse

De i bilaget opførte stoffer, der tilhører tilsætningsstofkategorien »sensoriske tilsætningsstoffer« og den funktionelle gruppe »aromastoffer«, tillades anvendt som fodertilsætningsstoffer på de betingelser, der er fastsat i bilaget.

Artikel 2

Overgangsforanstaltninger

1.   De i bilaget opførte stoffer og forblandinger, der indeholder disse stoffer, der er produceret og mærket før den 19. december 2019 i overensstemmelse med de regler, der finder anvendelse før den 19. december 2019, kan fortsat markedsføres og anvendes indtil den 19. juni 2020.

2.   De i bilaget opførte foderblandinger og fodermidler, der indeholder dette stof, som er produceret og mærket før den 19. december 2021 i overensstemmelse med de regler, der finder anvendelse før den 19. december 2019, kan fortsat markedsføres og anvendes, indtil de eksisterende lagre er opbrugt, hvis de er bestemt til katte og hunde.

Artikel 3

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 26. november 2019.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 268 af 18.10.2003, s. 29.

(2)  Rådets direktiv 70/524/EØF af 23. november 1970 om tilsætningsstoffer til foderstoffer (EFT L 270 af 14.12.1970, s. 1).

(3)  EFSA Journal 2019;17(3):5649.

(4)  Kommissionens forordning (EF) nr. 429/2008 af 25. april 2008 om gennemførelsesbestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1831/2003 for så vidt angår udarbejdelse og indgivelse af ansøgninger samt vurdering og godkendelse af fodertilsætningsstoffer EUT L 133 af 22.5.2008, s. 1.


BILAG

Tilsætningsstoffets identifikationsnummer

Navn på indehaveren af godkendelsen

Tilsætningsstof

Sammensætning, kemisk betegnelse, beskrivelse, analysemetode

Dyreart eller ‐kategori

Maksimumsalder

Minimumsindhold

Maksimumsindhold

Andre bestemmelser

Godkendelse gyldig til

mg aktivstof/kg fuldfoder med et vandindhold på 12 %

Kategori: Sensoriske tilsætningsstoffer. Funktionel gruppe: Aromastoffer

2b5169

12-Methyltridecanal

Tilsætningsstoffets sammensætning

12-Methyltridecanal

Aktivstoffets karakteristika

12-Methyltridecanal

Fremstillet ved kemisk syntese

Renhed: min. 97 %

Kemisk betegnelse: C14H28O

CAS-nr.: 75853-49-5

FLAVIS: 05.169

Analysemetode  (1)

Til bestemmelse af

12-methyltridecanal

i fodertilsætningsstoffet og i smagsgivende forblandinger til foder:

Gaskromatografi-massespektrometri med retention time locking (GC-MS-RTL)

Katte og hunde

1.

Tilsætningsstoffet anvendes i foder som forblanding.

2.

I brugsvejledningen for anvendelsen af tilsætningsstoffet og forblandinger angives oplagringsbetingelserne og stabilitet over for varmebehandling.

3.

Følgende angives på etiketten til tilsætningsstoffet:

»Anbefalet maksimumsindhold af aktivstoffet i fuldfoder med et vandindhold på 12 %: 0,5 mg/kg.«

4.

Funktionel gruppe, identifikationsnummer, navn på og tilsat mængde af aktivstoffet skal angives på etiketten til forblandinger, hvis følgende indhold af aktivstoffet i fuldfoder med et vandindhold på 12 % overskrides: 0,5 mg/kg.

5.

Foderstofvirksomhedslederne skal fastlægge driftsprocedurer og administrative foranstaltninger for brugerne af tilsætningsstoffet og forblandingerne med henblik på at imødegå risici ved indånding, kontakt med huden eller kontakt med øjnene. Hvis disse risici ikke kan fjernes eller begrænses til et minimum gennem sådanne procedurer og foranstaltninger, skal tilsætningsstoffet og forblandingerne anvendes med personlige værnemidler, herunder åndedrætsværn, sikkerhedsbriller og handsker.

19.12.2029

2b5057

Hexa-2-trans,4-trans-dienal

Tilsætningsstoffets sammensætning

Hexa-2-trans,4-trans-dienal

Aktivstoffets karakteristika

Hexa-2-trans,4-trans-dienal

Fremstillet ved kemisk syntese

Renhed: min. 97 %

Kemisk betegnelse: C6H8O

CAS-nr.: 142-83-6

FLAVIS: 05.057

Analysemetode  (1)

Til bestemmelse af hexa-2-trans,4-trans-dienal i fodertilsætningsstoffet og i smagsgivende forblandinger til foder:

Gaskromatografi-massespektrometri med retention time locking (GC-MS-RTL)

Katte og hunde

1.

Tilsætningsstoffet anvendes i foder som forblanding.

2.

I brugsvejledningen for anvendelsen af tilsætningsstoffet og forblandinger angives oplagringsbetingelserne og stabilitet over for varmebehandling.

3.

Følgende angives på etiketten til tilsætningsstoffet:

»Anbefalet maksimumsindhold af aktivstoffet i fuldfoder med et vandindhold på 12 %: 1,5 mg/kg.«

4.

Funktionel gruppe, identifikationsnummer, navn på og tilsat mængde af aktivstoffet skal angives på etiketten til forblandinger, hvis følgende indhold af aktivstoffet i fuldfoder med et vandindhold på 12 % overskrides: 1,5 mg/kg.

5.

Foderstofvirksomhedslederne skal fastlægge driftsprocedurer og administrative foranstaltninger for brugerne af tilsætningsstoffet og forblandingerne med henblik på at imødegå risici ved indånding, kontakt med huden eller kontakt med øjnene. Hvis disse risici ikke kan fjernes eller begrænses til et minimum gennem sådanne procedurer og foranstaltninger, skal tilsætningsstoffet og forblandingerne anvendes med personlige værnemidler, herunder åndedrætsværn, sikkerhedsbriller og handsker.

19.12.2029

2b5078

Tridec-2-enal

Tilsætningsstoffets sammensætning

Tridec-2-enal

Aktivstoffets karakteristika

Tridec-2-enal

Fremstillet ved kemisk syntese

Renhed: min. 92 %

Kemisk betegnelse: C13H24O

CAS-nr.: 7774-82-5

FLAVIS: 05.078

Analysemetode  (1)

Til bestemmelse af tridec-2-enal i fodertilsætningsstoffet og i smagsgivende forblandinger til foder:

Gaskromatografi-massespektrometri med retention time locking GC-MS-RTL.

Katte og hunde

1.

Tilsætningsstoffet anvendes i foder som forblanding.

2.

I brugsvejledningen for anvendelsen af tilsætningsstoffet og forblandinger angives oplagringsbetingelserne og stabilitet over for varmebehandling.

3.

Følgende angives på etiketten til tilsætningsstoffet:

»Anbefalet maksimumsindhold af aktivstoffet i fuldfoder med et vandindhold på 12 %: 0,5 mg/kg.«

4.

Funktionel gruppe, identifikationsnummer, navn på og tilsat mængde af aktivstoffet skal angives på etiketten til forblandinger, hvis følgende indhold af aktivstoffet i fuldfoder med et vandindhold på 12 % overskrides: 0,5 mg/kg.

5.

Foderstofvirksomhedslederne skal fastlægge driftsprocedurer og administrative foranstaltninger for brugerne af tilsætningsstoffet og forblandingerne med henblik på at imødegå risici ved indånding, kontakt med huden eller kontakt med øjnene. Hvis disse risici ikke kan fjernes eller begrænses til et minimum gennem sådanne procedurer og foranstaltninger, skal tilsætningsstoffet og forblandingerne anvendes med personlige værnemidler, herunder åndedrætsværn, sikkerhedsbriller og handsker.

19.12.2029

2b13084

 

2-Ethyl-4-hydroxy-5-methyl-3(2H)-furanon

Tilsætningsstoffets sammensætning

2-Ethyl-4-hydroxy-5-methyl-3(2H)-furanon

Aktivstoffets karakteristika

2-Ethyl-4-hydroxy-5-methyl-3(2H)-furanon

Fremstillet ved kemisk syntese

Renhed: Min. 97 %

Kemisk betegnelse: C7H10O3

CAS-nr.: 27538-09-6

FLAVIS: 13.084

Analysemetode  (1)

Til bestemmelse af

2-ethyl-4-hydroxy-5-methyl-3(2H)-furanon i fordertilsætningsstoffet og i smagsgivende forblandinger til foder:

Gaskromatografi-massespektrometri med retention time locking (GC-MS-RTL)

Katte og hunde

 

 

 

1.

Tilsætningsstoffet anvendes i foder som forblanding.

2.

I brugsvejledningen for anvendelsen af tilsætningsstoffet og forblandinger angives oplagringsbetingelserne og stabilitet over for varmebehandling.

3.

Følgende angives på etiketten til tilsætningsstoffet:

»Anbefalet maksimumsindhold af aktivstoffet i fuldfoder med et vandindhold på 12 %: 2,25 mg/kg.«

4.

Funktionel gruppe, identifikationsnummer, navn på og tilsat mængde af aktivstoffet skal angives på etiketten til forblandinger, hvis følgende indhold af aktivstoffet i fuldfoder med et vandindhold på 12 % overskrides: 2,25 mg/kg.

5.

Foderstofvirksomhedslederne skal fastlægge driftsprocedurer og administrative foranstaltninger for brugerne af tilsætningsstoffet og forblandingerne med henblik på at imødegå risici ved indånding, kontakt med huden eller kontakt med øjnene. Hvis disse risici ikke kan fjernes eller begrænses til et minimum gennem sådanne procedurer og foranstaltninger, skal tilsætningsstoffet og forblandingerne anvendes med personlige værnemidler, herunder åndedrætsværn, sikkerhedsbriller og handsker.

19.12.2029

2b12005

Phenylmethanethiol

Tilsætningsstoffets sammensætning

Phenylmethanethiol

Aktivstoffets karakteristika

Phenylmethanethiol

Fremstillet ved kemisk syntese

Renhed: min. 99 %

Kemisk betegnelse: C7H8S

CAS-nr.: 100-53-8

FLAVIS: 12.005

Analysemetode  (1)

Til bestemmelse af phenylmethanethiol i fodertilsætningsstoffet og i smagsgivende forblandinger til foder:

Gaskromatografi-massespektrometri med retention time locking (GC-MS-RTL)

Katte og hunde

1.

Tilsætningsstoffet anvendes i foder som forblanding.

2.

I brugsvejledningen for anvendelsen af tilsætningsstoffet og forblandinger angives oplagringsbetingelserne og stabilitet over for varmebehandling.

3.

Følgende angives på etiketten til tilsætningsstoffet:

»Anbefalet maksimumsindhold af aktivstoffet i fuldfoder med et vandindhold på 12 %: 0,05 mg/kg.«

4.

Funktionel gruppe, identifikationsnummer, navn på og tilsat mængde af aktivstoffet skal angives på etiketten til forblandinger, hvis følgende indhold af aktivstoffet i fuldfoder med et vandindhold på 12 % overskrides: 0,05 mg/kg.

5.

Foderstofvirksomhedslederne skal fastlægge driftsprocedurer og administrative foranstaltninger for brugerne af tilsætningsstoffet og forblandingerne med henblik på at imødegå risici ved indånding, kontakt med huden eller kontakt med øjnene. Hvis disse risici ikke kan fjernes eller begrænses til et minimum gennem sådanne procedurer og foranstaltninger, skal tilsætningsstoffet og forblandingerne anvendes med personlige værnemidler, herunder åndedrætsværn, sikkerhedsbriller og handsker.

19.12.2029

2b12077

Benzylmethylsulfid

Tilsætningsstoffets sammensætning

Benzylmethylsulfid

Aktivstoffets karakteristika

Benzylmethylsulfid

Fremstillet ved kemisk syntese

Renhed: min. 99 %

Kemisk betegnelse: C8H10S

CAS-nr.: 766-92-7

FLAVIS: 12.077

Analysemetode  (1)

Til bestemmelse af benzylmethylsulfid i fodertilsætningsstoffet og i smagsgivende forblandinger til foder:

Gaskromatografi-massespektrometri med retention time locking (GC-MS-RTL)

Katte og hunde

1.

Tilsætningsstoffet anvendes i foder som forblanding.

2.

I brugsvejledningen for anvendelsen af tilsætningsstoffet og forblandinger angives oplagringsbetingelserne og stabilitet over for varmebehandling.

3.

Følgende angives på etiketten til tilsætningsstoffet:

»Anbefalet maksimumsindhold af aktivstoffet i fuldfoder med et vandindhold på 12 %: 0,05 mg/kg.«

4.

Funktionel gruppe, identifikationsnummer, navn på og tilsat mængde af aktivstoffet skal angives på etiketten til forblandinger, hvis følgende indhold af aktivstoffet i fuldfoder med et vandindhold på 12 % overskrides: 0,05 mg/kg.

5.

Foderstofvirksomhedslederne skal fastlægge driftsprocedurer og administrative foranstaltninger for brugerne af tilsætningsstoffet og forblandingerne med henblik på at imødegå risici ved indånding, kontakt med huden eller kontakt med øjnene. Hvis disse risici ikke kan fjernes eller begrænses til et minimum gennem sådanne procedurer og foranstaltninger, skal tilsætningsstoffet og forblandingerne anvendes med personlige værnemidler, herunder åndedrætsværn, sikkerhedsbriller og handsker.

19.12.2029

2b4019

2,5-Dimethylphenol

Tilsætningsstoffets sammensætning

2,5-Dimethylphenol

Aktivstoffets karakteristika

2,5-Dimethylphenol

Fremstillet ved kemisk syntese

Renhed: min. 99 %

Kemisk betegnelse: C8H10O

CAS-nr.: 95-87-4

FLAVIS: 04.019

Analysemetode  (1)

Til bestemmelse af

2,5-dimethylphenol i fodertilsætningsstoffer og i smagsgivende forblandinger til foder:

Gaskromatografi-massespektrometri med retention time locking (GC-MS-RTL)

Katte og hunde

1.

Tilsætningsstoffet anvendes i foder som forblanding.

2.

I brugsvejledningen for anvendelsen af tilsætningsstoffet og forblandinger angives oplagringsbetingelserne og stabilitet over for varmebehandling.

3.

Følgende angives på etiketten til tilsætningsstoffet:

»Anbefalet maksimumsindhold af aktivstoffet i fuldfoder med et vandindhold på 12 %: 1 mg/kg.«

4.

Funktionel gruppe, identifikationsnummer, navn på og tilsat mængde af aktivstoffet skal angives på etiketten til forblandinger, hvis følgende indhold af aktivstoffet i fuldfoder med et vandindhold på 12 % overskrides: 1 mg/kg.

5.

Foderstofvirksomhedslederne skal fastlægge driftsprocedurer og administrative foranstaltninger for brugerne af tilsætningsstoffet og forblandingerne med henblik på at imødegå risici ved indånding, kontakt med huden eller kontakt med øjnene. Hvis disse risici ikke kan fjernes eller begrænses til et minimum gennem sådanne procedurer og foranstaltninger, skal tilsætningsstoffet og forblandingerne anvendes med personlige værnemidler, herunder åndedrætsværn, sikkerhedsbriller og handsker.

19.12.2029

2b15096

sec-Pentylthiophen

Tilsætningsstoffets sammensætning

sec-Pentylthiophen

Aktivstoffets karakteristika

sec-Pentylthiophen

Fremstillet ved kemisk syntese

Renhed: min. 98 %

Kemisk betegnelse: C9H14S

CAS-nr.: 4861-58-9

FLAVIS: 15.096

Analysemetode  (1)

Til bestemmelse af sec-

pentylthiophen i fodertilsætningsstoffer og i smagsgivende forblandinger til foder:

Gaskromatografi-massespektrometri med retention time locking (GC-MS-RTL)

Katte og hunde

1.

Tilsætningsstoffet anvendes i foder som forblanding.

2.

I brugsvejledningen for anvendelsen af tilsætningsstoffet og forblandinger angives oplagringsbetingelserne og stabilitet over for varmebehandling.

3.

Følgende angives på etiketten til tilsætningsstoffet:

»Anbefalet maksimumsindhold af aktivstoffet i fuldfoder med et vandindhold på 12 %: 0,1 mg/kg.«

4.

Funktionel gruppe, identifikationsnummer, navn på og tilsat mængde af aktivstoffet skal angives på etiketten til forblandinger, hvis følgende indhold af aktivstoffet i fuldfoder med et vandindhold på 12 % overskrides: 0,1 mg/kg.

5.

Foderstofvirksomhedslederne skal fastlægge driftsprocedurer og administrative foranstaltninger for brugerne af tilsætningsstoffet og forblandingerne med henblik på at imødegå risici ved indånding, kontakt med huden eller kontakt med øjnene. Hvis disse risici ikke kan fjernes eller begrænses til et minimum gennem sådanne procedurer og foranstaltninger, skal tilsætningsstoffet og forblandingerne anvendes med personlige værnemidler, herunder åndedrætsværn, sikkerhedsbriller og handsker.

19.12.2029


(1)  Nærmere oplysninger om analysemetoderne findes på referencelaboratoriets hjemmeside: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.