25.11.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 303/1


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2019/1939

af 7. november 2019

om ændring af forordning (EU) nr. 582/2011 for så vidt angår understøttende emissionsbegrænsningsstrategier, adgang til informationer fra køretøjets OBD og reparations- og vedligeholdelsesinformationer, emissionsmålinger i perioder med kold motorstart og anvendelsen af bærbare emissionsmålingssystemer (PEMS) til måling af partikelantal for tunge køretøjer

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 595/2009 af 18. juni 2009 om typegodkendelse af motorkøretøjer og motorer med hensyn til emissioner fra tunge erhvervskøretøjer (Euro VI) og om adgang til reparations- og vedligeholdelsesinformationer om køretøjer, og om ændring af forordning (EF) nr. 715/2007 og direktiv 2007/46/EF og om ophævelse af direktiv 80/1269/EØF, 2005/55/EF og 2005/78/EF (1), særlig artikel 4, stk. 3, artikel 5, stk. 4, artikel 6, stk. 2 og artikel 12, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Bestemmelserne for angivelse og vurdering af understøttende emissionsstrategier (AES) blev for nylig ændret for lette personbiler og erhvervskøretøjer ved Kommissionens forordning (EU) 2017/1151 (2). Af hensyn til sammenhængen bør de allerede eksisterende bestemmelser i Kommissionens forordning (EU) nr. 582/2011 (3) tilpasses.

(2)

Prøvning af overensstemmelsen efter ibrugtagning, der er en del af grundlaget for typegodkendelsesproceduren, giver mulighed for verifikation af emissionskontrolsystemernes ydeevne i køretøjernes driftsmæssige levetid. Ifølge forordning (EU) nr. 582/2011 skal prøvningerne udføres ved hjælp af et bærbart emissionsmålingssystem (PEMS), der vurderer emissionerne under normale brugsforhold. PEMS-fremgangsmåden anvendes også til kontrol af off-cycle-emissioner i forbindelse med typegodkendelse.

(3)

Emissionspræstationen for tunge køretøjer i perioden efter en kold motorstart vurderes på nuværende tidspunkt ikke som et led i typegodkendelsesprøvningen eller overensstemmelsesprøvningen efter ibrugtagning. Efter en overvågningsprocedure, hvor data fra typegodkendelsesprøvninger og overensstemmelsesprøvninger efter ibrugtagning blev indsamlet og analyseret, blev det konstateret, at store mængder af de samlede NOx-udledninger ikke blev medtaget i analysen som følge af, at perioden med kold motorstart ikke blev vurderet. For at sikre en bedre gengivelse af emissioner ved faktisk kørsel bør målemetoden derfor revideres, så målinger af emissioner af forurenende stoffer i perioden med kold motorstart indgår.

(4)

Målingen af partikelantallet ved hjælp af bærbare partikelmålingssystemer blev gennemført med succes ved typegodkendelsesbestemmelserne for emissioner for lette personbiler og erhvervskøretøjer (4). I lyset af et pilotprojekt udført af Kommissionens Fælles Forskningscenter, under hvilket der blev foretaget en analyse på det bærbare udstyr til måling af partikelantal for tunge køretøjer, anses det for hensigtsmæssigt at indføre et lignende krav i typegodkendelsesbestemmelserne for emissioner for tunge køretøjer. Kommissionen vil i henhold til forordning (EF) nr. 595/2009 skulle bibeholde den endelige overensstemmelsesfaktor (CFfinal) for partikelantalemissioner under revision, under hensyntagen til den tekniske udvikling.

(5)

Kommissionen anerkender, at det for køretøjer med forbrændingsmotorer med styret tænding eller dobbeltbrændstofmotorer, der fungerer med komprimeret naturgas (CNG), flydende naturgas (LNG) eller flydende gas (LPG), kan være nødvendigt med tekniske tilpasninger for at overholde overensstemmelsesfaktoren for partikelantal. For at sikre tilstrækkelig tid til, at fabrikanter af køretøjer med gasmotorer kan ændre deres produkter i overensstemmelse med kravene i nærværende forordning, bør der tillades en overgangsperiode for overholdelse af den maksimalt tilladte overensstemmelsesfaktor for køretøjer med sådanne motorer.

(6)

Kravene i denne forordning for så vidt angår prøvning af køretøjers overensstemmelse efter ibrugtagning bør ikke finde anvendelse med tilbagevirkende kraft på motorer og køretøjer, der blev typegodkendt inden indførelsen af disse krav. Derfor bør ændringerne i bilag I, II og III til denne forordning kun finde anvendelse på prøvning af nye motortypers eller køretøjers overensstemmelse efter ibrugtagning, med andre ord på motorer eller køretøjer, der er typegodkendt i overensstemmelse med de ændringer, der indføres ved nærværende forordning.

(7)

Reglerne om adgang til informationer fra køretøjets OBD og reparations- og vedligeholdelsesinformationer om køretøjet er blevet indarbejdet i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/858 (5), der finder anvendelse fra den 1. september 2020. Derfor bør bestemmelserne i forordning (EU) nr. 582/2011 om adgang til sådanne informationer udelades med virkning fra denne dato.

(8)

Forordning (EU) nr. 582/2011 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(9)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Det Tekniske Udvalg for Motorkøretøjer —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

I forordning (EU) nr. 582/2011 foretages følgende ændringer:

1)

I artikel 2 foretages følgende ændringer:

a)

I nr. 5) udgår ordene »og reparations- og vedligeholdelsesinformationer«.

b)

Nr. 43) udgår.

c)

Følgende nummer indsættes:

»57)

»partikelantal« (PM antal): det samlede antal faste partikler udledt fra køretøjets udstødning kvantificeret i overensstemmelse med fortynding-, prøveudtagnings- og målemetoderne som angivet i bilag 4 til FN/ECE-regulativ nr. 49 (*1).

(*1)  Regulativ nr. 49 fra De Forenede Nationers Økonomiske Kommission for Europa (FN/ECE) — Ensartede forskrifter for foranstaltninger mod emission af forurenende gasser og partikler fra motorer med kompressionstænding og motorer med styret tænding til anvendelse i køretøjer (EUT L 171 af 24.6.2013, s. 1).«"

2)

Artikel 2a, 2b, 2c, 2d, 2e, 2f, 2g og 2h udgår.

3)

I artikel 3 foretages følgende ændringer:

a)

Stk. 1 affattes således:

»1.   For at opnå EU-typegodkendelse af et motorsystem eller en motorfamilie som separat teknisk enhed, EU-typegodkendelse af køretøjer med godkendte motorsystemer med hensyn til emissioner eller EU-typegodkendelse af køretøjer med hensyn til emissioner skal fabrikanten i henhold til bestemmelserne i bilag I dokumentere, at køretøjerne eller motorsystemerne eller motorfamilierne underkastes prøvningerne og opfylder kravene i artikel 4 og 14 og i bilag III-VIII, X, XIII og XIV. Fabrikanten skal ligeledes sikre, at køretøjerne er i overensstemmelse med de specifikationer for referencebrændstoffer, som er fastsat i bilag IX. Hvis der er tale om dobbeltbrændstofmotorer og -køretøjer, skal fabrikanten desuden opfylde kravene i bilag XVIII.

For at opnå EU-typegodkendelse af et køretøj med et godkendt motorsystem med hensyn til emissioner eller EU-typegodkendelse af et køretøj med hensyn til emissioner skal fabrikanten også dokumentere, at kravene i artikel 6 og i bilag II til Kommissionens forordning (EU) 2017/2400 (*2) er opfyldt med hensyn til den pågældende køretøjsgruppe. Dette krav finder imidlertid ikke anvendelse, hvis fabrikanten angiver, at nye køretøjer af den type, der skal godkendes, ikke vil blive registreret, solgt eller ibrugtaget i Unionen på eller efter de datoer, der er fastsat i artikel 24, stk. 1, litra a), b) og c), i forordning (EU) 2017/2400 for den pågældende køretøjsgruppe.

(*2)  Kommissionens forordning (EU) 2017/2400 af 12. december 2017 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 595/2009 for så vidt angår bestemmelse af CO2-emissioner og brændstofforbrug for tunge køretøjer og om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/46/EF og Kommissionens forordning (EU) nr. 582/2011 (EUT L 349 af 29.12.2017, s. 1).«"

b)

Stk. 1a, 1b og 1c udgår.

c)

Stk. 2 affattes således:

»2.   For at opnå EU-typegodkendelse af køretøjer med et godkendt motorsystem med hensyn til emissioner eller EU-typegodkendelse af et køretøj med hensyn til emissioner skal fabrikanten sikre, at monteringskravene i punkt 4 i bilag I er opfyldt. I tilfælde af dobbeltbrændstofkøretøjer skal fabrikanten sikre, at de supplerende monteringskrav i punkt 6 i bilag XVIII er opfyldt.«

d)

Stk. 3 affattes således:

»3.   For at opnå udvidelse af EU-typegodkendelsen af køretøjer med hensyn til emissioner, som er typegodkendt i henhold til nærværende forordning, med en referencemasse på over 2 380 kg og indtil 2 610 kg, skal fabrikanten opfylde kravene i punkt 5 i bilag VIII.«

e)

Stk. 6 affattes således:

»6.   For at opnå EU-typegodkendelse af et motorsystem eller en motorfamilie som separat teknisk enhed eller EU-typegodkendelse af køretøjer med hensyn til emissioner med henblik på at opnå en brændstofuafhængig, brændstofbegrænset eller brændstofspecifik typegodkendelse, skal fabrikanten sikre, at kravene i punkt 1 i bilag I er opfyldt.«

4)

I artikel 5 foretages følgende ændringer:

a)

Overskriften affattes således:

»Ansøgning om EU-typegodkendelse af et motorsystem eller en motorfamilie som separat teknisk enhed med hensyn til emissioner«.

b)

Stk. 3 affattes således:

»3.   Fabrikanten leverer sammen med ansøgningen en dokumentationspakke, der fyldestgørende forklarer alle emissionspåvirkende konstruktionselementer, motorsystemets emissionsbegrænsningsstrategi, de metoder, med hvilke motorsystemet styrer output-variabler, som har betydning for emissionerne, om denne styring er direkte eller indirekte, foranstaltninger mod ulovlige ændringer og det i punkt 4 og 5 i bilag XIII krævede advarsels- og ansporingssystem. Dokumentationspakken skal identificeres og dateres af den godkendende myndighed og opbevares af denne myndighed i mindst ti år efter, at godkendelsen er meddelt.

Dokumentationspakken skal bestå af følgende dele:

oplysningerne fastsat i punkt 8 i bilag I,

en AES-dokumentationspakke som beskrevet i tillæg 11 til bilag I til denne forordning, der gør det muligt for de godkendende myndigheder at vurdere, om AES-anvendelsen er korrekt.

På anmodning fra fabrikanten skal den godkendende myndighed foretage en indledende AES-vurdering for nye køretøjstyper. Fabrikanten stiller i så fald udkastet til AES-dokumentationspakken til rådighed for den typegodkendende myndighed mellem 2 og 12 måneder før starten af typegodkendelsesprocessen.

Den godkendende myndighed foretager en foreløbig vurdering på grundlag af udkastet til AES-dokumentationspakken, som fabrikanten stiller til rådighed. Den godkendende myndighed skal foretage den foreløbige vurdering i overensstemmelse med den metode, der er beskrevet i tillæg 2 til bilag VI. Den godkendende myndighed kan i særlige og behørigt begrundede tilfælde afvige fra denne fremgangsmåde.

Den foreløbige AES-vurdering for nye køretøjstyper skal i forbindelse med typegodkendelse forblive gyldig i en periode på 18 måneder. Denne periode kan forlænges med yderligere 12 måneder, hvis fabrikanten over for den godkendende myndighed godtgør, at ingen nye teknologier, der ville ændre den foreløbige AES-vurdering, er blevet tilgængelige på markedet.

Forummet for informationsudveksling om håndhævelsesaktiviteter skal hvert år udarbejde en liste over de AES'er, der af de typegodkendende myndigheder er vurderet som uacceptable, og Kommissionen skal stille denne liste til rådighed for offentligheden.«

c)

I stk. 4 udgår litra d) og g).

5)

I artikel 6 foretages følgende ændringer:

a)

Overskriften affattes således:

»Administrative bestemmelser om EU-typegodkendelse af et motorsystem eller en motorfamilie som separat teknisk enhed med hensyn til emissioner«.

b)

Stk. 1, første og andet afsnit, affattes således:

»Hvis alle de relevante krav er opfyldt, meddeler den godkendende myndighed EU-typegodkendelse for et motorsystem eller en motorfamilie som separat teknisk enhed og udsteder et typegodkendelsesnummer i overensstemmelse med nummereringssystemet i den gældende gennemførelsesretsakt, jf. artikel 28, stk. 3, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/858 (*3).

Med forbehold af bestemmelserne i gennemførelsesretsakten, udformes del 3 af typegodkendelsesnummeret i overensstemmelse med tillæg 9 til bilag I til nærværende forordning.

(*3)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/858 af 30. maj 2018 om godkendelse og markedsovervågning af motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil samt af systemer, komponenter og separate tekniske enheder til sådanne køretøjer, om ændring af forordning (EF) nr. 715/2007 og (EF) nr. 595/2009 og om ophævelse af direktiv 2007/46/EF (EUT L 151 af 14.6.2018, s. 1)«."

c)

Stk. 1a, litra b), udgår.

6)

I artikel 7 foretages følgende ændringer:

a)

Overskriften affattes således:

»Ansøgning om EU-typegodkendelse af et køretøj med et godkendt motorsystem med hensyn til emissioner«.

b)

Stk. 1 affattes således:

»1.   Fabrikanten fremsender til den godkendende myndighed en ansøgning om EU-typegodkendelse af et køretøj med et godkendt motorsystem med hensyn til emissioner.«

c)

Stk. 4, litra c) og d), udgår.

7)

I artikel 8 foretages følgende ændringer:

a)

Overskriften affattes således:

»Administrative bestemmelser om EU-typegodkendelse af et køretøj med et godkendt motorsystem med hensyn til emissioner«.

b)

Stk. 1, første og andet afsnit, affattes således:

»Hvis alle de relevante krav er opfyldt, meddeler den godkendende myndighed EU-typegodkendelse for et køretøj med et godkendt motorsystem med hensyn til emissioner og udsteder et typegodkendelsesnummer i overensstemmelse med nummereringssystemet i den gældende gennemførelsesretsakt, jf. artikel 28, stk. 3, i forordning (EU) 2018/858.

Med forbehold af bestemmelserne i gennemførelsesretsakten, udformes del 3 af typegodkendelsesnummeret i overensstemmelse med tillæg 9 til bilag I til nærværende forordning.«

c)

I stk. 1a foretages følgende ændringer:

i)

Indledningen affattes således:

»Som alternativ til proceduren i stk. 1 meddeler den godkendende myndighed EU-typegodkendelse for et køretøj med et godkendt motorsystem med hensyn til emissioner, hvis følgende betingelser er opfyldt:«.

ii)

Litra b) udgår.

8)

I artikel 9 foretages følgende ændringer:

a)

Overskriften affattes således:

»Ansøgning om EU-typegodkendelse af et køretøj med hensyn til emissioner«.

b)

Stk. 1 affattes således:

»1.   Fabrikanten indsender til den godkendende myndighed en ansøgning om EU-typegodkendelse af et køretøj med hensyn til emissioner.«

9)

I artikel 10 foretages følgende ændringer:

a)

Overskriften affattes således:

»Administrative bestemmelser om EU-typegodkendelse af et køretøj med hensyn til emissioner«.

b)

Stk. 1, første og andet afsnit, affattes således:

»Hvis alle de relevante krav er opfyldt, meddeler den godkendende myndighed EU-typegodkendelse for et køretøj med hensyn til emissioner og udsteder et typegodkendelsesnummer i overensstemmelse med nummereringssystemet i den gældende gennemførelsesretsakt, jf. artikel 28, stk. 3, i forordning (EU) 2018/858.

Med forbehold af bestemmelserne i gennemførelsesretsakten, udformes del 3 af typegodkendelsesnummeret i overensstemmelse med tillæg 9 til bilag I til nærværende forordning.«

c)

Stk. 1a ændres således:

i)

Indledningen affattes således:

»Som alternativ til proceduren i stk. 1 meddeler den godkendende myndighed EU-typegodkendelse for et køretøj med hensyn til emissioner, hvis følgende betingelser er opfyldt:«.

ii)

Litra b) udgår.

10)

Artikel 16, stk. 3, udgår.

11)

I artikel 17a tilføjes følgende stykker:

»3.   Med virkning fra den 1. januar 2021 skal de nationale myndigheder med begrundelse i køretøjers emissioner nægte at meddele EU-typegodkendelse eller national typegodkendelse for nye typer køretøjer eller motorer, som ikke opfylder kravene i denne forordning som ændret ved Kommissionens forordning (EU) 2019/1939

 (*4).

Uanset første afsnit skal motorer med styret tænding, dobbeltbrændstofmotorer af type 1A og type 1B (i dobbeltbrændstoftilstand) og køretøjer udstyret med sådanne motorer med virkning fra den 1. januar 2023 overholde den højest tilladte overensstemmelsesfaktor for partikelantal, jf. punkt 6.3 i bilag II. Fra den 1. januar 2021 skal arbejdsvinduet for overensstemmelsesfaktoren for partikelantal og overensstemmelsesfaktoren for CO2-massevindue dog nævnes i resultaterne af PEMS-demonstrationsprøvningen på typegodkendelsescertifikatet med henblik på overvågning.

4.   Med virkning fra den 1. januar 2022 skal de nationale myndigheder for så vidt angår nye køretøjer, som ikke er i overensstemmelse med kravene i denne forordning som ændret ved forordning (EU) 2019/1939, anse typeattester, der er udstedt for disse køretøjer, for ikke længere at være gyldige i henhold til artikel 48 i forordning (EU) 2018/858 EF og skal med begrundelse i køretøjers emissioner forbyde registrering, salg og ibrugtagning af sådanne køretøjer.

Uanset første afsnit skal de nationale myndigheder, med virkning fra den 1. januar 2024, for så vidt angår nye køretøjer udstyret med motorer med styret tænding, dobbeltbrændstofmotorer af type 1A og type 1B (i dobbeltbrændstoftilstand), som ikke er i overensstemmelse med den højst tilladte overensstemmelsesfaktor for partikelantal, jf. punkt 6.3 i bilag II, og kravene i denne forordning som ændret ved forordning (EU) 2019/1939, anse typeattester, der er udstedt for disse køretøjer, for ikke længere at være gyldige i henhold til artikel 48 i forordning (EU) 2018/858 og skal med begrundelse i køretøjers emissioner forbyde registrering, salg og ibrugtagning af sådanne køretøjer. Fra den 1. januar 2022 skal arbejdsvinduet for overensstemmelsesfaktoren for partikelantal og overensstemmelsesfaktoren for CO2-massevindue dog nævnes i resultaterne af PEMS-demonstrationsprøvningen på typegodkendelsescertifikatet med henblik på overvågning.

Med virkning fra den 1. januar 2022 og undtagen i tilfælde af udskiftningsmotorer for ibrugtagne køretøjer skal de nationale myndigheder med begrundelse i køretøjers emissioner forbyde tilgængeliggørelse på markedet eller ibrugtagning af nye motorer, der ikke opfylder kravene i denne forordning som ændret ved forordning (EU) 2019/1939.

Uanset tredje afsnit, med virkning fra den 1. januar 2024 og undtagen i tilfælde af udskiftningsmotorer for ibrugtagne køretøjer skal de nationale myndigheder med begrundelse i køretøjers emissioner forbyde tilgængeliggørelse på markedet eller ibrugtagning af nye motorer med styret tænding, dobbeltbrændstofmotorer af type 1A og type 1B (i dobbeltbrændstoftilstand), der ikke opfylder kravene i denne forordning som ændret ved forordning (EU) 2019/1939.

(*4)  Kommissionens forordning (EU) 2019/1939 af 7. november 2019 om ændring af forordning (EU) nr. 582/2011 for så vidt angår understøttende emissionsbegrænsningsstrategier (AES), adgang til informationer fra køretøjets OBD og reparations- og vedligeholdelsesinformationer, emissionsmålinger i perioder med kold motorstart og anvendelsen af bærbare emissionsmålingssystemer (PEMS) til måling af partikelantal for tunge køretøjer (EUT L 303 af 25.11.2019, s. 1).«"

12)

Bilag I ændres som anført i bilag I til nærværende forordning.

13)

Bilag II ændres som anført i bilag II til nærværende forordning.

14)

Bilag VI ændres som anført i bilag III til nærværende forordning.

15)

I bilag VIII affattes punkt 5.1.2 således:

»5.1.2.

Punkt A.1.2.1 i tillæg 1 til bilag 12 til FN/ECE-regulativ nr. 49 skal forstås som følger:

»A.1.2.1.

For at opnå en udvidelse af en EU-typegodkendelse for et køretøj med hensyn til dets motortype godkendt i henhold til forordning (EF) nr. 595/2009 og nærværende forordning for et køretøj med en referencemasse på over 2 380 kg, men ikke over 2 610 kg, skal fabrikanten opfylde kravene for så vidt angår måling af CO2-emissioner og brændstofforbrug som fastsat ved type 1-emissionsprøvningsprocedurerne i underbilag 6 til bilag XXI til Kommissionens forordning (EU) 2017/1151, kun korrigeret for hastighedsspor og RCB CO2-emissionerne bestemmes i overensstemmelse med tabel A6/2 uden hensyntagen til prøveresultaterne for emissionskriterier, hvor køretøjet under prøvningen ikke anvender nogen AES og betragtes som VH. Prøvningsrapporterne nævnt i tillæg 8a, del I, til og med punkt 2.1, og tillæg 8b til bilag I til Kommissionens forordning (EU) 2017/1151 fremsendes til de typegodkendende myndigheder, inklusive resultaterne for forurenende emissioner.

Fabrikanten skal forsyne den typegodkendende myndighed med en underskrevet erklæring om, at alle varianter og versioner, for hvilke der ansøges om udvidelse, er i overensstemmelse med kravene til typegodkendelse med hensyn til emissioner i forordning (EF) nr. 595/2009, og at type 1-prøvningen er blevet udført i henhold til det foregående afsnit.

En eksisterende EU-typegodkendelse for et køretøj med en referencemasse på over 2 380 kg, men ikke over 2 610 kg med hensyn til dets motortype godkendt i henhold til forordning (EF) nr. 595/2009 kan forlænges senest på anvendelsesdatoen for denne forordning.

For ethanoldrevne dedikerede motorer med kompressionstænding (ED95) anvendes et fast forhold mellem kulstof, brint og ilt med henblik på beregning af værdier for brændstofforbrug. Dette forhold er C1H2.92O0.46.««

16)

I bilag X indsættes følgende punkt efter punkt 2.4.1.3:

»2.4.1.4.

OBD-standard Euro 6-2 i tabel 1 i tillæg 6 til bilag I til Kommissionens forordning (EU) 2017/1151 anses for ækvivalent med bogstav E i tabel 1 i tillæg 9 til bilag I til nærværende forordning.«

17)

I bilag XI, tillæg 1, modellen for oplysningsskemaet, udgår punkt 2-2.3.

18)

Bilag XIII, punkt 12, andet afsnit, affattes således:

»Dette tillæg finder anvendelse, når fabrikanten anmoder om EU-typegodkendelse af et køretøj med en godkendt motor for så vidt angår emissioner i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 595/2009 og nærværende forordning.«

19)

Bilag XVII udgår.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 1. januar 2021.

Artikel 1, stk. 15, anvendes fra ikrafttrædelsesdatoen.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 7. november 2019.

På Kommissionens vegne

Formand

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUT L 188 af 18.7.2009, s 1.

(2)  Kommissionens forordning (EU) 2017/1151 af 1. juni 2017 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 715/2007 om typegodkendelse af motorkøretøjer med hensyn til emissioner fra lette personbiler og lette erhvervskøretøjer (Euro 5 og Euro 6) og om adgang til reparations- og vedligeholdelsesinformationer om køretøjer, om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/46/EF, Kommissionens forordning (EF) nr. 692/2008 og Kommissionens forordning (EU) nr. 1230/2012 og om ophævelse af Kommissionens forordning (EF) nr. 692/2008 (EUT L 175 af 7.7.2017, s. 1).

(3)  Kommissionens forordning (EU) nr. 582/2011 af 25. maj 2011 om gennemførelse og ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 595/2009 med hensyn til emissioner fra tunge erhvervskøretøjer (Euro VI) og om ændring af bilag I og III til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/46/EF (EUT L 167 af 25.6.2011, s. 1).

(4)  Kommissionens forordning (EF) nr. 692/2008 af 18. juli 2008 om gennemførelse og ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 715/2007 om typegodkendelse af motorkøretøjer med hensyn til emissioner fra lette personbiler og lette erhvervskøretøjer (Euro 5 og Euro 6) og om adgang til reparations- og vedligeholdelsesinformationer om køretøjer (EUT L 199 af 28.7.2008, s. 1).

(5)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/858 af 30. maj 2018 om godkendelse og markedsovervågning af motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil samt af systemer, komponenter og separate tekniske enheder til sådanne køretøjer, om ændring af forordning (EF) nr. 715/2007 og (EF) nr. 595/2009 og om ophævelse af direktiv 2007/46/EF (EUT L 151 af 14.6.2018, s. 1).


BILAG I

I bilag I til forordning (EU) nr. 582/2011 foretages følgende ændringer:

1)

I punkt 3.1 affattes indledningen således:

»Hvis der tale om en motor, som er typegodkendt som separat teknisk enhed, eller et køretøj, som er typegodkendt med hensyn til emissioner, skal motoren være forsynet med:«.

2)

Punkt 3.4 affattes således:

»3.4.

Ved ansøgning om EU-typegodkendelse af et køretøj med en godkendt motor med hensyn til emissioner eller en EU-typegodkendelse af et køretøj med hensyn til emissioner, skal den i punkt 3.3 omhandlede mærkning desuden være placeret tæt på brændstofpåfyldningsåbningen.«

3)

Punkt 8 affattes således:

»8.

DOKUMENTATION

8.1.

Den dokumentationspakke, som kræves i artikel 5, 7 og 9, og som gør det muligt for den godkendende myndighed at evaluere emissionsbegrænsningsstrategier og systemer indbygget i køretøjet og motoren, for at sikre korrekt drift af NOx-begrænsende foranstaltninger, samt de dokumentationspakker, som kræves i bilag VI (off-cycle-emissioner), bilag X (OBD) og bilag XVIII (dobbeltbrændstofmotorer), skal indeholde følgende oplysninger:

a)

en fuldstændig beskrivelse af det i bilag XIII krævede ansporingssystem, herunder de relevante overvågningsstrategier

b)

beskrivelsen af de foranstaltninger mod ulovlige ændringer, der er omhandlet i artikel 5, stk. 4, litra b), og artikel 7, stk. 4, litra a).«

4)

I tillæg 4 foretages følgende ændringer:

a)

Første afsnit affattes således:

 

»vedrørende:

 

EU-typegodkendelse af en motor eller motorfamilie som separat teknisk enhed

 

EU-typegodkendelse af et køretøj med en godkendt motor med hensyn til emissioner

 

EU-typegodkendelse af et køretøj med hensyn til emissioner.«

b)

Under overskriften »Forklarende noter (om udfyldelse af skemaet)« affattes fjerde, femte og sjette afsnit således:

»Hvis der ansøges om EU-typegodkendelse af en motor eller motorfamilie som separat teknisk enhed, udfyldes den generelle del og del 1.

Hvis der ansøges om EU-typegodkendelse af et køretøj med en godkendt motor med hensyn til emissioner, udfyldes den generelle del og del 2.

Hvis der ansøges om EU-typegodkendelse af et køretøj med hensyn til emissioner, udfyldes den generelle del og del 1 og 2.«

c)

I den generelle del af tabellen affattes femte række således:

»0.2.0.3.

Motortype som separat teknisk enhed/motorfamilie som separat teknisk enhed/køretøj med godkendt motor med hensyn til emissioner/køretøj med hensyn til emissioner (1

 

d)

under den generelle del af tabellen udgår ordene «Del 3: ADGANG TIL REPARATIONS- OG VEDLIGEHOLDELSESINFORMATIONER«.

e)

Del 3 af tabellen udgår.

5)

I tillæg 5, tabel 6a (PEMS-demonstrationsprøvning) i punkt 1.4.4 til addendummet til EU-typegodkendelsesattest, affattes rækkerne vedrørende »Godkendelses-/forkastelsesresultater« for »Arbejdsvindue overensstemmelsesfaktor« og »Overensstemmelsesfaktor for CO2-massevindue« således:

»Godkendelses-/forkastelsesresultater (7)

CO

THC

NMHC

CH4

NOx

PM masse

Arbejdsvindue overensstemmelsesfaktor (11)

 

 

 

 

 

 

Overensstemmelsesfaktor for CO2-massevindue (11

 

 

 

 

 

 

6)

I tillæg 7, tabel 6a (PEMS-demonstrationsprøvning) i punkt 1.4.4 til addendummet til EU-typegodkendelsesattest, affattes rækkerne vedrørende »Godkendelses-/forkastelsesresultater« for »Arbejdsvindue overensstemmelsesfaktor« og »Overensstemmelsesfaktor for CO2-massevindue« således:

»Godkendelses-/forkastelsesresultater (7)

CO

THC

NMHC

CH4

NOx

PM masse

Arbejdsvindue overensstemmelsesfaktor (11)

 

 

 

 

 

 

Overensstemmelsesfaktor for CO2-massevindue (11

 

 

 

 

 

 

7)

I tillæg 9 affattes tabel 1 og den ledsagende signaturforklaring således:

«Tabel 1

Bogstav

NOx OTL (1)

PM OTL (2)

CO OTL (3)

IUPR  (4)

Reagenskvalitet

Yderligere OBD-overvågningsenheder (5)

Effektgrænseværdikrav (6)

Koldstart og partikelantal

Gennemførelsesdatoer: nye typer

Gennemførelsesdatoer: alle køretøjer

Seneste registreringsdato

A (7)  (8)

B (8)

Rækken »indfasningsperiode « i tabel 1 eller 2

Overvågning af funktionsdygtighed (9)

 (Ikke relevant)

Indfasning (10)

Indfasning (11)

 (Ikke relevant)

20 %

 (Ikke relevant)

31.12.2012

31.12.2013

31.8.2015 (7)

30.12.2016 (8)

B (12)

Rækken »indfasningsperiode« i tabel 1 og 2

 (Ikke relevant)

Rækken »indfasningsperiode« i tabel 2

 (Ikke relevant)

Indfasning (11)

 (Ikke relevant)

20 %

 (Ikke relevant)

1.9.2014

1.9.2015

30.12.2016

C

Rækken »generelle forskrifter« i tabel 1 eller 2

Rækken »generelle forskrifter« i tabel 1

Rækken »generelle forskrifter« i tabel 2

Generelt (13)

Generelt (14)

Ja

20 %

 (Ikke relevant)

31.12.2015

31.12.2016

31.8.2019

D

Rækken »generelle forskrifter« i tabel 1 eller 2

Rækken »generelle forskrifter« i tabel 1

Rækken »generelle forskrifter« i tabel 2

Generelt  (13)

Generelt  (14)

Ja

10 %

 (Ikke relevant)

1.9.2018

1.9.2019

31.12.2021

E

Rækken »generelle forskrifter« i tabel 1 eller 2

Rækken »generelle forskrifter« i tabel 1

Rækken »generelle forskrifter« i tabel 2

Generelt (13)

Generelt (14)

Ja

10 %

Ja

1.1.2021 (15)

1.1.2022 (15)

 

8)

I tillæg 10 indsættes følgende forklarende note:

»11)

CFfinal skal anføres, hvis det er relevant«.

9)

Følgende tillæg tilføjes:

»Tillæg 11

AES-dokumentationspakke

AES-dokumentationspakken skal omfatte følgende:

Oplysninger om alle AES:

a)

en erklæring fra fabrikanten om, at motorsystemet eller motorfamilien, der er typegodkendt som separat teknisk enhed, eller køretøjet med et godkendt motorsystem med hensyn til emissioner eller et køretøj godkendt med hensyn til emissioner ikke anvender nogen manipulationsstrategi

b)

en beskrivelse af motoren og de anvendte forureningsbegrænsende strategier og anordninger, både software og hardwarebaserede, og eventuelle forhold, under hvilke strategierne og anordningerne ikke fungerer som under typegodkendelsesprøvningen

c)

en erklæring om de softwareversioner, der bruges til at kontrollere AES eller BES, herunder relevante kontrolsummer for softwareversionerne og vejledning til tilsynsmyndigheden om fortolkning af kontrolsummerne; erklæringen skal ajourføres og sendes til den godkendende myndighed, der er i besiddelse af denne dokumentationspakke, hver gang der er en ny softwareversion, der har indflydelse på AES eller BES

d)

en detaljeret teknisk begrundelse for en eventuel AES, som indbefatter en risikovurdering, der anslår risikoen med og uden AES, og oplysninger om:

i)

oplysninger om hardware-element(er), der skal beskyttes ved hjælp af AES, hvis det er relevant

ii)

bevis for pludselige og uoprettelige motorskader, der ikke kan forebygges gennem regelmæssig vedligeholdelse, og som ville optræde uden AES-systemet, hvis det er relevant

iii)

en begrundet forklaring på, hvorfor der er behov for at anvende en AES til start eller opvarmning af motoren, hvis det er relevant

e)

en beskrivelse af brændstofkontrolsystemets logik, indstillingsstrategier og omkoblingspunkter for alle driftsformer

f)

en beskrivelse af det hierarkiske forhold mellem AES (dvs., når mere end én AES kan være aktiv samtidigt), en angivelse af, hvilken AES der primært reagerer, metode for interaktion mellem strategierne, herunder rutediagrammer for data og beslutningsforløb, og hvordan hierarkiet sikrer, at emissioner fra alle AES holdes på det lavest mulige niveau

g)

en liste over parametre, der måles og/eller beregnes af AES, samt formålet med de enkelte parametre, der måles og/eller beregnes, og hvordan hver af disse parametre er knyttet til motorskader; dette indbefatter beregningsmetoden, og hvor godt disse beregnede parametre korrelerer med den faktiske tilstand for den parameter, der kontrolleres, og en eventuel deraf følgende tolerance eller sikkerhedsfaktor, som er indarbejdet i analysen

h)

en liste over parametre for motorkontrol/emissionsbegrænsning, der moduleres som funktion af de målte og beregnede parametre, og rækkevidden af moduleringen for hver af parametrene for motorkontrol/emissionsbegrænsning samt forholdet mellem parametrene for motorkontrol/emissionsbegrænsning og målte og beregnede parametre

i)

en vurdering af, hvordan en AES begrænser emissionen ved faktisk kørsel til det lavest praktisk mulige niveau, herunder en detaljeret analyse af den forventede stigning i de samlede regulerede forurenende stoffer og CO2-emissioner ved hjælp af AES, sammenlignet med BES.

AES-dokumentationspakken skal være begrænset til 100 sider og skal omfatte alle de vigtigste elementer med henblik på give den godkendende myndighed mulighed for at vurdere AES'en (i overensstemmelse med kravene i bilag VI, tillæg 2), effektiviteten af ansporingssystemet og foranstaltningerne mod ulovlige indgreb. Pakken kan suppleres med bilag og andre vedlagte dokumenter, der indeholder yderligere og supplerende elementer, hvis det er nødvendigt. Fabrikanten skal indsende en ny version af AES-dokumentationspakken til godkendelsesmyndigheden, hver gang der indføres ændringer af AES. Den nye version skal være begrænset til ændringerne og deres virkning. Den nye version af AES skal evalueres og godkendes af den godkendende myndighed.

AES-dokumentationspakken skal struktureres som følger:

AES-dokumentationspakke nr. YYY/OEM

Dele

Afsnit

Punkt

Forklaring

Indledende dokumenter

 

Indledningsbrev til TAA

Referencenummer for dokumentet med versionen, datoen for udstedelsen af dokumentet, underskrift ved den ansvarlige person i fabrikantens organisation

 

Tabel for versionsstyring

Indholdet af ændringerne i hver enkelt version: ændret del

 

Beskrivelse af de pågældende (emissions)typer

 

 

Tabel for vedlagte dokumenter

Liste over alle vedlagte dokumenter

 

Krydsreferencer

Link til litra a)-i) i tillæg 11 (hvor de enkelte krav i forordningen findes)

 

Erklæring om fravær af manipulationsanordning

+ underskrift

Centrale dokumenter

0

Akronymer/forkortelser

 

1

GENEREL BESKRIVELSE

 

1.1

Generel præsentation af motoren

Beskrivelse af de vigtigste karakteristika: cylindervolumen, efterbehandling osv.

1.2

Overordnet systemarkitektur

Blokdiagram for systemet: liste over følere og aktuatorer, forklaring af motorens generelle funktioner

1.3

Betydning af software- og kalibreringsudgave

F.eks. forklaring vedr. scanningsværktøj

2

Grundlæggende emissionsbegrænsningsstrategier

 

2.x

BES x

Beskrivelse af strategi x

2.y

BES y

Beskrivelse af strategi y

3

Understøttende emissionsstrategier

 

3.0

Præsentation af AES'er

Hierarkiske forhold mellem AES'er: beskrivelse og begrundelse (f.eks. sikkerhed, pålidelighed osv.)

3.x

AES x

3.x.1 AES-begrundelse

3.x.2 målte og/eller modellerede parametre for AES-karakteristik

3.x.3 Virkemåde for AES — Anvendte parametre

3.x.4 Virkning af AES på forurenende stoffer og CO2

3.y

AES y

3.y.1

3.y.2

osv.

4.

En beskrivelse af ansporingssystemet, herunder de relevante overvågningsstrategier

 

5.

En beskrivelse af foranstaltningerne mod ulovlige ændringer

 

maksimum på 100 sider slutter her.

Bilag

 

Liste over typer, som er omfattet af denne BES-AES: herunder referencer vedrørende typegodkendelse, software, kalibreringsnummer, kontrolsummer for hver version og hver elektronisk kontrolenhed (motor- og/eller eventuel efterbehandling)

Vedhæftede dokumenter

 

Teknisk note til AES-begrundelse nr. xxx

Risikovurdering eller -begrundelse ved prøvning eller eksempel på eventuel pludselig skade

 

Teknisk note til AES-begrundelse nr. yyy

 

 

Prøvningsrapport for specifik kvantificering af AES-indvirkning

Prøvningsrapport for alle specifikke prøvninger til begrundelse af AES, detaljer vedr. prøvningsbetingelser, beskrivelse af køretøjet/dato for prøvning indflydelse på emission/CO2 uden/med AES-aktivering

«.

(1)  Forskrifterne vedrørende overvågning af »NOx OTL«, jf. tabel 1 i bilag X for motorer med kompressionstænding og dobbeltbrændstofmotorer og -køretøjer og tabel 2 i bilag X for motorer med styret tænding og køretøjer udstyret med sådanne motorer.

(2)  Forskrifterne vedrørende overvågning af »PM OTL«, jf. tabel 1 i bilag X for motorer med kompressionstænding og dobbeltbrændstofmotorer og -køretøjer.

(3)  Forskrifterne vedrørende overvågning af »CO OTL«, jf. tabel 2 i bilag X for motorer og køretøjer med styret tænding.

(4)  IUPR-specifikationerne er fastsat i bilag X. Motorer med styret tænding og køretøjer udstyret med sådanne motorer udsættes ikke for IUPR.

(5)  Yderligere bestemmelser om overvågningskravene, jf. punkt 2.3.1.2 i bilag 9A til FN/ECE-regulativ nr. 49.

(6)  ISC-forskrifter i tillæg 1 til bilag II.

(7)  For motorer med kompressionstænding og dobbeltbrændstofmotorer samt køretøjer udstyret med sådanne motorer.

(8)  For motorer med kompressionstænding og dobbeltbrændstofmotorer samt køretøjer udstyret med sådanne motorer.

(9)  Forskrifterne vedrørende »overvågning af funktionsdygtighed«, jf. punkt 2.1.1 i bilag X.

(10)  »Indfasningsforskrifterne« vedrørende IUPR, jf. afsnit 6 i bilag X.

(11)  »Indfasningsforskrifterne« vedrørende reagenskvalitet, jf. punkt 7.1 i bilag XIII.

(12)  Gælder kun for motorer med styret tænding og køretøjer udstyret med sådanne motorer.

(13)  De »generelle« forskrifter vedrørende IUPR, jf. afsnit 6 i bilag X.

(14)  De »generelle« forskrifter vedrørende reagenskvalitet, jf. punkt 7.1.1 i bilag XIII.

(15)  I henhold til overgangsforanstaltningerne i artikel 17a.

(Ikke relevant)  Ikke relevant.»


BILAG II

I bilag II til forordning (EU) nr. 582/2011 foretages følgende ændringer:

1)

I punkt 4.1 indsættes følgende mellem andet og tredje afsnit:

»Hvis køretøjets lovligt tilladte maksimumvægt er lavere end køretøjets teknisk tilladte totalmasse er det tilladt at anvende køretøjets lovligt tilladte maksimumvægt til at bestemme nyttelasten ved prøvningens gennemførelse.«

2)

Punkt 4.6.2 affattes således:

»4.6.2.

Udtagelse af emissions- og andre data påbegyndes, før motoren startes. Eventuelle emissioner ved koldstart medtages i emissionsevalueringen i overensstemmelse med punkt 2.6.1 i tillæg 1.«

3)

Punkt 6.3 (herunder tabel 2) affattes således:

»6.3.

Den endelige overensstemmelsesfaktor for prøvningen (CFfinal) for hvert forurenende stof beregnet i overensstemmelse med tillæg 1 må ikke overskride den maksimalt tilladte overensstemmelsesfaktor for det pågældende forurenende stof i tabel 2.

Tabel 2

Maksimalt tilladte overensstemmelsesfaktorer for emissionsprøvning efter ibrugtagning

Forurenende stof

Maks. tilladt overensstemmelsesfaktor

CO

1,50

THC  (1)

1,50

NMHC  (2)

1,50

CH4  (2)

1,50

NOx

1,50

PM antal

1,63  (3)

4)

Følgende punkt indsættes efter punkt 10.1.8.5:

 

»10.1.8.5a. Partikelantalkoncentration [#/cm3]«.

5)

Følgende punkt indsættes efter punkt 10.1.9.5:

 

»10.1.9.5a. Partikelantalflow [#/s]«.

6)

Følgende punkt indsættes efter punkt 10.1.9.10:

 

»10.1.9.10a. Partikelantal [#]«.

7)

Følgende punkt indsættes efter punkt 10.1.9.19:

 

»10.1.9.19a. Arbejdsvindue, partikelantal-overensstemmelsesfaktor [-]«.

8)

Følgende punkt indsættes efter punkt 10.1.9.24:

 

»10.1.9.24a Partikelantaloverensstemmelsesfaktor [-] for CO2-massevindue«

9)

Følgende punkt indsættes efter punkt 10.1.10.12:

 

»10.1.10.12a. Partikelantal [#]«.

10)

Følgende punkt indsættes efter punkt 10.1.11.5:

 

»10.1.11.5a. Arbejdsvindue, partikelantaloverensstemmelsesfaktor [-]«.

11)

Følgende punkt indsættes efter punkt 10.1.11.9:

 

»10.1.11.9a. Partikelantaloverensstemmelsesfaktor [-] for CO2-massevindue«.

12)

Følgende punkt indsættes efter punkt 10.1.12.4:

 

»10.1.12.4a. Partikelantalanalysator nulstilling, før og efter prøvning.«

13)

I tillæg 1 foretages følgende ændringer:

a)

Punkt 1, første afsnit, affattes således:

»Dette tillæg beskriver metoden til bestemmelse af forurenende emissioner på grundlag af målinger i køretøj under kørsel ved hjælp af bærbare emissionsmålingssystemer (herefter benævnt »PEMS«). De forurenende emissioner fra motorens udstødning, der skal måles, omfatter følgende komponenter: carbonmonoxid, samlede carbonhydrider og nitrogenoxider og partikelantal for motorer med kompressionstænding og carbonmonoxid, andre carbonhydrider end methan, methan og nitrogenoxider og partikelantal for motorer med styret tænding. Desuden skal carbondioxid måles for at gøre det muligt at foretage de beregningsprocedurer, der er beskrevet i punkt 4.«

b)

Punkt 2.1.1 affattes således:

»2.1.1.

Gas- og partikelantalanalysatorer til måling af koncentrationerne af regulerede forurenende gasser i udstødningsgassen«.

c)

I punkt 2.2 affattes tabel 1 således:

»Tabel 1

Prøvningsparametre

Parameter

Enhed

Kilde

THC-koncentration  (4)

ppm

Gasanalysator

CO-koncentration  (4)

ppm

Gasanalysator

NOx-koncentration  (4)

ppm

Gasanalysator

CO2-koncentration  (4)

ppm

Gasanalysator

CH4-koncentration  (4)  (5)

ppm

Gasanalysator

Partikelantalkoncentration

#/cm3

Partikelantalanalysator

Fortyndingsindstilling (hvis relevant)

Partikelantalanalysator

Udstødningsgasflow

kg/h

Udstødningsflowmeter (herefter EFM)

Udstødningstemperatur

K

EFM

Omgivende temperatur  (6)

K

Føler

Omgivende tryk

kPa

Føler

Motorens drejningsmoment  (6)

Nm

ECU eller føler

Motorhastighed

rpm

ECU eller føler

Brændstofflow til motor

g/s

ECU eller føler

Motorens kølevæsketemperatur

K

ECU eller føler

Temperatur af motorens indsugningsluft  (5)

K

Føler

Køretøjets hastighed over grund

km/h

ECU og GPS

Køretøjets breddegrad

grad

GPS

Køretøjets længdegrad

grad

GPS

d)

I afsnit 2.4 indsættes følgende punkter:

»2.4.6.

Montering af partikelantalanalysator

Monteringen og driften af PEMS-udstyret skal være sikret mod utætheder, og varmetab skal minimeres. For at undgå, at der genereres partikler, skal konnektorerne være termisk stabile ved den udstødningsgastemperatur, der forventes under prøvningen. Hvis elastomerkonnektorer anvendes til at forbinde køretøjets udstødningsrør og forbindelsesrøret, må disse konnektorer ikke have kontakt med udstødningsgassen for at undgå artefakter ved høj motorbelastning.

2.4.7.

Prøvetagning af partikelantalemissioner

Prøvetagningen af emissioner skal være repræsentativ og udføres på steder, hvor udstødningsgassen er godt blandet og hvor påvirkningen fra luften nedstrøms for prøvetagningsstedet er minimal. Når det er relevant, udtages der emissionsprøver nedstrøms for udstødningsmasseflowmeteret med en afstand på mindst 150 mm til den strømningsregistrerende komponent. Prøvetagningssonden skal monteres mindst 3 gange udstødningsrørets indre diameter opstrøms for det punkt, hvor udstødningsgassen føres ud i miljøet. Udstødningsprøven udtages midt i udstødningsstrømmen. Når der anvendes flere sonder til emissionsprøvetagning, skal sonden for partikelprøvetagning placeres opstrøms for andre prøvetagningssonder. Sonden til partikelprøvetagning må ikke interferere med prøvetagningen af forurenende luftarter. Sondens type og specifikationer og dens montering skal dokumenteres udførligt, enten i prøvningsrapporten fra den tekniske tjeneste (ved prøvning i forbindelse med typegodkendelse) eller i køretøjsfabrikantens egen dokumentation (ved overensstemmelsesprøvning efter ibrugtagning).

Når der ved udstødningsrøret udtages partikler som ikke fortyndes, opvarmes prøvetagningsledningen fra prøvetagningspunktet for rå udstødning til fortyndingspunktet eller partikeldetektoren til mindst 373 K (100 °C).

Alle dele af prøvetagningssystemet fra udstødningsrøret til partikeldetektoren, som er i kontakt med den rå eller fortyndede udstødningsgas, skal være udformet således, at de giver anledning til mindst mulig afsætning af partikler. Alle dele skal være fremstillet af antistatisk materiale for at forhindre elektrostatiske virkninger.«

e)

I afsnit 2.5 tilføjes følgende punkt:

»2.5.5.

Kontrol af partikelantalanalysatoren

PEMS-udstyret skal fungere uden fejl og kritiske advarsler. Partikelantalanalysatorens nulpunkt registreres ved at prøvetage HEPA ved omgivelsestemperatur ved prøvetagningsledningens indgang i den 12-timers periode, der går forud for prøvningens start. Signalet registreres med en konstant frekvens på mindst 1,0 Hz og gennemsnittet beregnes i en periode på 2 minutter. Den endelige absolutte koncentration skal ligge inden for fabrikantens specifikationer og må desuden ikke overstige 5 000 partikler pr. kubikcentimeter.«

f)

Punkt 2.6.1 affattes således:

»2.6.1.

Prøvningens start

I denne prøvningsprocedure forstås ved »prøvningens start« den første tænding af forbrændingsmotoren.

Prøvetagning af emissioner, måling af udstødningsparametre og registrering af motordata og omgivende data skal begynde inden prøvningens start. Kunstig opvarmning af køretøjets emissionsbegrænsende systemer før prøvningens start er forbudt.

Ved prøvningens start må kølemiddeltemperaturen ikke være mere end 5 °C højere end den omgivende temperatur og må ikke overstige 303 K (30 °C). Evalueringen af data skal påbegyndes, når kølemiddeltemperaturen for første gang er nået op på 303 K (30 °C), eller når kølemiddeltemperaturen har stabiliseret sig inden for +/–2 K over en periode på 5 minutter, afhængig af, hvilket af disse forhold der først indtræder, men under alle omstændigheder senest 10 minutter efter motorstart.«

g)

Punkt 2.6.3 affattes således:

»2.6.3.

Prøvningens afslutning

Prøvningen er afsluttet, når køretøjet har fuldført kørecyklussen, og forbrændingsmotoren slukkes.

Forbrændingsmotoren slukkes så snart, som det er praktisk muligt efter kørecyklussen. Dataregistreringen fortsættes, indtil prøvetagningssystemernes responstid er udløbet.«

h)

Under punkt 2.7 affattes punkt 2.7.4, litra a), således:

»a)

Hvis forskydningsforskellen mellem resultaterne før og efter prøvning er mindre end 2 %, som specificeret i punkt 2.7.2 og 2.7.3, kan de målte koncentrationer anvendes ukorrigerede, eller på fabrikantens anmodning korrigeres for forskydning i overensstemmelse med punkt 2.7.5.«

i)

I afsnit 2.7 tilføjes følgende punkt:

»2.7.6.

Kontrol af partikelantalanalysatoren

Partikelantalanalysatorens nulpunkt skal kontrolleres før prøvningens start og efter prøvningens afslutning og registreres i overensstemmelse med kravene i punkt 2.5.5.«

j)

Punkt 3.1.1, 3.1.2 og 3.1.3 affattes således:

»3.1.1.

Analysatordata

Dataene fra gasanalysatorerne skal tidsjusteres ved hjælp af metoden i punkt 9.3.5 i bilag 4 til FN/ECE-regulativ nr. 49. Dataene fra partikelantalanalysatoren skal tidsjusteres med sin egen transformationstid i henhold til instrumentfabrikantens anvisninger.

3.1.2.

Data fra analysatorer og udstødningsflowmetre (EFM)

Dataene fra gasanalysatorerne og partikelantalanalysatorerne skal tidsjusteres med dataene fra EFM ved anvendelse af metoden i punkt 3.1.4.

3.1.3.

PEMS-data og motordata

Dataene fra PEMS-udstyret (gasanalysatorer, partikelantalanalysatorer og EFM) skal tidsjusteres med dataene fra motorens ECU ved anvendelse af metoden i punkt 3.1.4.

k)

I punkt 3.1.4, affattes »1: Gasanalysatorer (THC-, CO-, CO2-, NOx-koncentrationer)«, således:

»1

:

Gasanalysatorer (THC-, CO-, CO2- og NOx-koncentrationer) og partikelantalanalysator«.

l)

I afsnit 3 tilføjes følgende punkt:

»3.6.

Beregning af øjeblikkelige partikelantalemissioner

De øjeblikkelige partikelantalemissioner (PNi) [#/s], bestemmes ved at multiplicere den øjeblikkelige koncentration af partikelantallet [#/cm3] med udstødningens øjeblikkelige massestrømshastighed [kg/s], som begge er korrigeret og justeret for transformationstid, jf. punkt 1.4.3 i tillæg 3. Alle negative værdier af øjeblikkelige emissioner skal medtages i efterfølgende dataevalueringer som nul. Alle signifikante tal i de foreløbige resultater skal medtages ved beregning af de øjeblikkelige emissioner. Følgende formel skal anvendes til bestemmelse af de øjeblikkelige partikelantalemissioner:

Image 1

hvor:

PNi

er de øjeblikkelige partikelantalemissioner [#/s]

cPNi

er det målte partikelantalkoncentration [#/m3], normaliseret ved 273 K (0 °C), inklusive intern fortynding og tab af partikler

qmewi

er den målte massestrømshastighed [kg/s] for udstødningen

ρe

er udstødningsgassens massefylde [kg/m3] ved 273 K (0 C)«.

m)

Punkt 4.2.1 til 4.2.1.1 affattes således:

4.2.1.

Beregning af specifikke emissioner

De specifikke emissioner e ([mg/kWh] eller [#/kWh]) beregnes for hvert vindue og hvert forurenende stof som følger:

Image 2

hvor:

m

er masseemissionen af det forurenende stof, mg/vindue, eller partikelantallet [#/vindue]

W(t2,i) – W(t1,i)

er motorens arbejde i det i. gennemsnitsberegningsvindue [kWh].

4.2.1.1.

Beregning af de specifikke emissioner for et oplyst kommercielt brændstof

Hvis prøvningen i henhold til dette bilag blev udført med et kommercielt brændstof oplyst i punkt 3.2.2.2.1 i del 1 i tillæg 4 til bilag I, skal de specifikke emissioner e ([mg/kWh] eller [#/kWh]) beregnes for hvert vindue og hvert forurenende stof ved multiplikation af de specifikke emissioner bestemt i overensstemmelse med punkt 4.2.1, og effektkorrektionsfaktoren bestemt i overensstemmelse med punkt 1.1.2, litra a1), i bilag I.«

n)

Punkt 4.2.3 affattes således:

»4.2.3.

Beregning af overensstemmelsesfaktorer

Overensstemmelsesfaktorer beregnes for hvert gyldigt vindue og for hvert forurenende stof på følgende måde:

Image 3

hvor:

e

er den bremsespecifikke emission af den forurenende luftart, mg/kWh

L

er den grænse, der finder anvendelse [mg/kWh] eller [#/kWh].«

o)

Punkt 4.3.2 affattes således:

»4.3.2.

Beregning af overensstemmelsesfaktorer

Overensstemmelsesfaktorer beregnes for hvert gyldigt vindue og for hvert forurenende stof på følgende måde:

Image 4

hvor:

Image 5

hvor:

m

er masseemissionen af det forurenende stof [mg/vindue], eller partikelantallet [#/vindue]

mCO2(t2,i) – mCO2(t1,i)

er CO2-massen i det i. gennemsnitsberegningsvindue [kg]

mCO2,ref

er motorens CO2-masse bestemt for WHTC [kg]

mL

er masseemissionen af det forurenende stof eller partikelantallet svarende til den gældende grænse for WHTC'en, hhv. [mg] eller [#]. «

p)

I afsnit 4 indsættes følgende punkter:

»4.4.

Beregning af den endelige overensstemmelsesfaktor for prøvningen

4.4.1.

Den endelige overensstemmelsesfaktor for prøvningen (CFfinal) for hvert forurenende stof beregnes på følgende måde:

Image 6

hvor:

CFcold

er verensstemmelsesfaktoren for prøvningens kolde prøvningscyklus, som skal være lig med den højeste overensstemmelsesfaktor bestemt i overensstemmelse med de beregningsprocedurer, der er fastsat i punkt 4.1 og enten 4.2, eller, alt efter hvad der er relevant, 4.3 i de glidende gennemsnitsberegningsvinduer startende under en kølervæsketemperatur på 343 K (70 °C)

CFwarm

er verensstemmelsesfaktoren for prøvningens varme prøvningscyklus, som skal være lig med den 90 %-kumulative percentil af overensstemmelsesfaktorerne for det pågældende forurenende stof bestemt i overensstemmelse med de beregningsprocedurer, der er fastsat i punkt 4.1 og enten 4.2, eller, alt efter hvad der er relevant, 4.3 i, når dataevalueringen startes efter, at kølemiddeltemperaturen for første gang er nået op på 343 K (70 °C).«

14)

I tillæg 2 foretages følgende ændringer:

a)

Punkt 1 affattes således:

»1.

GENERELT

Gasemissioner og partikelantal måles i henhold til den procedure, der er beskrevet i tillæg 1. Dette tillæg beskriver de egenskaber, der kræves af det bærbare målingsudstyr, der anvendes til udførelse af sådanne prøvninger.«

b)

I afsnit 2 indsættes følgende punkter:

»2.5.

Partikelantalanalysatorer

2.5.1.

Generelt

2.5.1.1.

Partikelantalanalysatoren skal bestå af en forkonditioneringsenhed og en partikeldetektor (se figur 1). Partikeldetektoren kan også forkonditionere aerosolen. Analysatorens følsomhed over for stød, vibrationer, ældning, temperaturudsving og trykvariationer, elektromagnetisk interferens og andre forhold, der kan påvirke køretøjet eller analysatoren, skal så vidt muligt begrænses til det mindst mulige og skal klart fremgå af instrumentfabrikantens tilhørende dokumentation. Partikelantalanalysatoren skal opfylde kravene i denne forordning og instrumentfabrikantens specifikationer.

Figur 1

Eksempel på montering af en partikelantananalysator

(Stiplede linjer angiver valgfrie dele)

EFM: Flowmeter til måling af udstødningsmasse (Exhaust mass Flow Meter)

d: Indvendig diameter

PND: Partikelantalfortynder

Image 7

2.5.1.2.

Partikelantalanalysatoren skal være tilsluttet prøvetagningspunktet via en prøvetagningssonde, som udtager en prøve fra midterlinjen af udstødningsrøret. Hvis partiklerne ikke fortyndes ved udstødningsrøret, skal prøvetagningsledningen opvarmes til mindst 373 K (100 °C) indtil det første fortyndingspunkt i partikelantalanalysatoren eller analysatorens partikeldetektor. Prøvens opholdstid i partikelprøvetagningsledningen skal være under 3 s, inden den når det første fortyndingspunkt eller partikeldetektoren.

2.5.1.3.

Alle dele, som er i kontakt med den udtagne gas, skal altid holdes på en temperatur, der forhindrer kondensation af enhver forbindelse i udstyret. Dette kan f.eks. opnås ved opvarmning ved en højere temperatur og fortynding af prøven eller oxidering af (halv)flygtige partikler.

2.5.1.4.

Partikelantalanalysatoren skal indeholde en opvarmet del med en vægtemperatur på ≥ 573 K (300 C). Forkonditioneringsenheden skal styre de opvarmede faser, så de fastholder de konstante nominelle driftstemperaturer inden for en tolerance på ± 10 K og angive, om de opvarmede dele har den rette driftstemperatur. Lavere temperaturer kan accepteres, så længe effektiviteten af fjernelsen af flygtige partikler opfylder specifikationerne i punkt 2.5.4.

2.5.1.5.

Tryk- og temperatursensorer og andre sensorer skal overvåge instrumentets funktion under driften og udløse en advarsel eller besked i tilfælde af funktionsfejl.

2.5.1.6.

Forsinkelsen i partikelantalanalysatoren skal være < 5 s. Forsinkelsen skal forstås som det tidsrum, der forløber, fra der indtræder en ændring i koncentrationen på referencepunktet og til en systemrespons på 10 % af den endelige aflæsning.

2.5.1.7.

Partikelantalanalysatoren (og/eller partikeldetektoren) skal have en stigningstid på < 3,5 s.

2.5.1.8.

Målinger af partikelkoncentration indberettes og normaliseres til 273 K (0 °C) og 101,3 kPa. Hvis det ifølge god teknisk skik anses for nødvendigt, skal trykket og/eller temperaturen ved indgangen til detektoren måles og rapporteres med henblik på normalisering af partikelkoncentrationen.

2.5.1.9.

Partikelantalanalysatorer, der opfylder kalibreringskravene i FN/ECE-regulativ nr. 83 eller 49 eller GTR 15, anses for at opfylde kalibreringskravene i dette bilag.

2.5.2.

Effektivitetskrav

2.5.2.1.

Det fuldstændige partikelantalanalysatorsystem, herunder prøvetagningsledningen, skal opfylde effektivitetskravene i tabel 1:

Tabel 1

Effektivitetskrav for partikelantalanalysatorsystemet, herunder prøvetagningsledningen

dp [nm]

sub-23

23

30

50

70

100

200

E(dp)

-- (*1)

0,2-0,6

0,3-1,2

0,6-1,3

0,7-1,3

0,7-1,3

0,5-2,0

2.5.2.2.

Effektivitet E(dp) defineres som forholdet mellem partikelantalanalysatorsystemets aflæsninger og en referencetæller til kondensationspartikler (CPC) (d50 = 10 nm eller derunder, linearitetskontrolleret og kalibreret med et elektrometer) eller antalskoncentrationen for et elektrometer, som parallelt måler monodispers aerosol med bevægelsesdiameter dp og normaliseret ved samme temperatur- og trykforhold. Materialet skal være termisk stabilt og sodagtigt (f.eks. gnistafladt grafit eller sod fra diffusionsflamme med termisk forbehandling). Hvis effektivitetskurven er målt med en anden aerosol (f.eks. NaCl), skal sammenhængen med den sodagtige kurve angives i form af et diagram, hvori effektiviteten af begge prøvningsaerosoler sammenlignes. Forskellene i tælleeffektiviteten tages i betragtning ved at justere den målte effektivitet på baggrund af sammenligningsdiagrammet for at opnå den sodagtige aerosoleffektivitet. En eventuel korrektion for multipelt ladede partikler skal foretages og dokumenteres, men må ikke overstige 10 %. Den endelige effektivitet (dvs. justeret for de forskellige materialer og multipelt ladede partikler) skal omfatte partikelantalanalysatoren og prøvetagningsledningen. Partikelantalanalysatoren kan også kalibreres i flere dele (dvs. forkonditioneringsenheden for sig og partikeldetektoren for sig), så længe det er bevist, at partikelantalanalysatoren og prøvetagningsledningen sammen opfylder kravene i tabel 1. Det målte signal fra detektoren skal være > 2 gange detektionsgrænsen (her defineret som nulniveau plus 3 standardafvigelser).

2.5.3.

Linearitetskrav

2.5.3.1.

Linearitetskravene kontrolleres, når der konstateres skader, som påkrævet i henhold til interne revisionsprocedurer eller af instrumentfabrikanten, mindst én gang inden for den 12-måneders periode, der går forud for prøvningen.

2.5.3.2.

Partikelantalanalysatoren, herunder prøvetagningsledningen, skal opfylde linearitetskravene i tabel 2.

Tabel 2

Linearitetskrav for partikelantalanalysatoren, herunder prøvetagningsledningen

Måleparameter/måleinstrument

min× (a1 – 1)+ a0|

Gradient a1

Middelfejl SEE

Determinationskoefficient r2

Partikelantalanalysator

≤ 5 % maks.

0,85-1,15

≤ 10 % maks.

≥ 0,950

2.5.3.3.

Partikelantalanalysatorsystemet, herunder prøvetagningsledningen, skal opfylde linearitetskravene i tabel 2 ved anvendelse af monodisperse eller polydisperse sodagtige partikler. Partikelstørrelsen (bevægelsesdiameter eller middeltællediameter) skal være større end 45 nm. Referenceinstrumentet skal være et elektrometer eller en kondensationspartikeltæller (CPC) med d50 = 10 nm eller derunder, linearitetskontrolleret. Alternativt kan referenceinstrumentet være et partikelantalanalysatorsystem, der opfylder kravene i FN/ECE-regulativ nr. 49.

2.5.3.4.

Desuden skal forskellen mellem partikelantalanalysatoren og referenceinstrumentet på alle kontrollerede punkter (bortset fra nulpunktet) holdes inden for 15 % af middelværdien. Der kontrolleres i mindst 5 punkter med ligelig fordeling (samt nulpunktet). Den maksimale kontrollerede koncentration skal være den maksimalt tilladte koncentration for partikelantalanalysatoren.

Hvis partikelantalanalysatoren kalibreres i dele, kan lineariteten kontrolleres for partikelantaldetektoren alene, men ved beregningen af gradienten skal effektiviteten af de øvrige dele samt prøvetagningsledningen indgå.

2.5.4.

Effektiviteten af fjernelsen af flygtige partikler

2.5.4.1.

Partikelantalanalysatorsystemet skal opnå en effektivitet på > 99 % for fjernelse af ≥ 30 nm tetracontan-partikler (CH3(CH2)38CH3) med en indgangskoncentration på ≥ 10 000 partikler pr. kubikcentimeter ved minimumsfortynding.

2.5.4.2.

Ydermere skal partikelantalanalysatorsystemet også opnå en effektivitet på > 99 % for fjernelse af polydisperse alkaner (dekan eller højere) eller emery oil med en beregnet middeltællediameter på > 50 nm og en indgangskoncentration på ≥ 5 × 106 partikler pr. kubikcentimeter ved minimumsfortynding (ækvivalent masse > 1 mg/m3).

2.5.4.3.

Effektiviteten af fjernelsen af flygtige partikler med tetracontan og/eller polydisperse alkaner eller olie skal kun bevises én gang for PEMS-familien. En PEMS-familie anses for at være en gruppe af instrumenter med de samme analysatorer, samme konditionering af prøvetagningen, samme termiske konditionering og samme softwarekompensationsalgoritmer. Instrumentfabrikanten skal tilbyde vedligeholdelses- eller udskiftningsintervaller, som sikrer, at fjernelseseffektiviteten ikke falder til under de tekniske krav. Hvis sådanne oplysninger ikke leveres af instrumentfabrikanten, skal effektiviteten af fjernelsen af flygtige partikler kontrolleres én gang årligt for hvert instrument.«

15)

I tillæg 3 tilføjes følgende punkt:

»1.4.

Kalibrering og kontrol af partikelantalanalysatoren

1.4.1.

PEMS-tæthedsprøvningerne skal enten udføres i overensstemmelse med kravene i punkt 9.3.4 i bilag 4 til FN/ECE-regulativ nr. 49 eller i overensstemmelse med instrumentfabrikantens anvisninger.

1.4.2.

Kontrol af partikelantalanalysatorens responstid skal udføres i overensstemmelse med kravene i punkt 9.3.5 i bilag 4 til FN/ECE-regulativ nr. 49 med anvendelse af partikler, hvis anvendelse af gasser ikke er mulig.

1.4.3.

Transformationstiden for partikelantalanalysatorsystemet, herunder prøvetagningsledningen, skal bestemmes i overensstemmelse med punkt A.8.1.3.7. i tillæg 8 til bilag 4 til FN/ECE-regulativ nr. 49. »Transformationstid« skal forstås som det tidsrum, der forløber, fra der indtræder en ændring i koncentrationen på referencepunktet og til en systemrespons på 50 % af den endelige aflæsning.«

(1)  For motorer med kompressionstænding.

(2)  For motorer med styret tænding.

(3)  I henhold til overgangsforanstaltningerne i Artikel 17a«.

(4)  Målt eller korrigeret til våd basis.

(5)  Kun gasmotorer.

(6)  Anvend føler for omgivende temperatur eller en føler for indsugningsluftens temperatur.

(7)  Den registrerede værdi skal enten være a) nettodrejningsmomentet i henhold til punkt 2.4.4 i dette tillæg eller b) nettodrejningsmomentet beregnet ud fra drejningsmomentværdierne i henhold til punkt 2.4.4 i dette tillæg.«

(*1)  Defineres på et senere tidspunkt.


BILAG III

I bilag VI til forordning (EU) nr. 582/2011 foretages følgende ændringer:

1)

Under punkt 8 tilføjes følgende afsnit:

»Metoden til vurdering af AES er beskrevet i tillæg 2 til dette bilag.«

2)

Tillæg 1, punkt 3.1, andet afsnit, affattes således:

»Køretøjets last skal være 50-60 % af dets nyttelast. En afvigelse fra dette interval kan aftales med den godkendende myndighed. Årsagen til en sådan afvigelse skal angives i prøvningsrapporten. De supplerende krav, der er fastsat i bilag II, finder anvendelse.«

3)

Følgende tillæg tilføjes:

»Tillæg 2

Metode til vurdering af AES

I forbindelse med vurdering af AES skal den godkendende myndighed som minimum kontrollere, om kravene i nærværende tillæg er overholdt.

1)

Den stigning i emissioner, der skyldes AES, bør holdes på det lavest mulige niveau:

a)

Stigningen i de samlede emissioner ved brug af en AES bør holdes på det lavest mulige niveau under den normale brug af køretøjet.

b)

Hvis en teknologi eller konstruktion, som muliggør forbedret emissionsbegrænsning, er tilgængelig på markedet på tidspunktet for den foreløbige vurdering af AES, anvendes den uden ubegrundet modulering.

2)

Når en AES begrundes med risikoen for pludselig og uoprettelig skade på motoren, skal denne risiko være behørigt påvist og dokumenteret, herunder med følgende oplysninger:

a)

Fabrikanten skal levere bevis for katastrofale (dvs. pludselige og uoprettelige) motorskader samt en risikovurdering, som omfatter en vurdering af risikoens sandsynlighed og de mulige konsekvensers alvorlighed, herunder resultater af prøvninger gennemført i denne henseende

b)

Hvis en teknologi eller konstruktion er tilgængelig på markedet på tidspunktet for den AES-anvendelse, som eliminerer eller reducerer denne risiko, skal den anvendes i det omfang, det er teknisk muligt (dvs. uden ubegrundet modulering)

c)

Holdbarheden af og den langsigtede beskyttelse af motoren eller det emissionsbegrænsende systems komponenter mod slid og fejl må ikke betragtes som en acceptabel grund til at godkende en AES.

3)

Det bør ved hjælp af en passende teknisk beskrivelse dokumenteres, hvorfor det er nødvendigt at anvende en AES til sikker drift af køretøjet:

a)

Fabrikanten skal levere bevis for, at der består en øget risiko for køretøjets sikre drift samt en risikovurdering, som omfatter en vurdering af sandsynligheden for, at risikoen realiseres, og de mulige konsekvensers alvorlighed, herunder resultater af prøvninger gennemført i denne henseende.

b)

Hvis en anden teknologi eller konstruktion er tilgængelig på markedet på tidspunktet for den AES-anvendelse, som ville gøre det muligt at mindske sikkerhedsrisikoen, skal den anvendes i det omfang, det er teknisk muligt (dvs. uden ubegrundet modulering).

4)

Det bør ved hjælp af en passende teknisk beskrivelse dokumenteres, hvorfor det er nødvendigt at anvende en AES ved start eller opvarmning af motoren:

a)

Fabrikanten skal levere bevis for behovet for anvendelse af en AES ved motorstart samt en risikovurdering, som omfatter en vurdering af sandsynligheden for, at risikoen realiseres, og de mulige konsekvensers alvorlighed, herunder resultater af prøvninger gennemført i denne henseende

b)

Hvis en anden teknologi eller konstruktion er tilgængelig på markedet på tidspunktet for den AES-anvendelse, som ville gøre det muligt at gennemføre en forbedret emissionsbegrænsning ved motorstart, skal den anvendes i det omfang, det er teknisk muligt (dvs. uden ubegrundet modulering).

«