29.11.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 309/1


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2019/1933

af 6. november 2019

om fastsættelse af Prodcom-listen over industriprodukter som omhandlet i Rådets forordning (EØF) nr. 3924/91

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 3924/91 af 19. december 1991 om iværksættelse af en fællesskabsundersøgelse vedrørende industriproduktionen (1), særlig artikel 2, stk. 6, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til forordning (EØF) nr. 3924/91 bør medlemsstaterne gennemføre en statistisk undersøgelse af industriproduktionen.

(2)

Undersøgelsen bør baseres på en produktliste til afgrænsning af den relevante industriproduktion.

(3)

En produktliste er nødvendig for at sikre overensstemmelse mellem produktionsstatistikker og udenrigshandelsstatistikker og for at kunne foretage sammenligninger med EU's produktnomenklatur CPA (aktivitetstilknyttet produktklassifikation).

(4)

Den produktliste, der skal udarbejdes i henhold til forordning (EØF) nr. 3924/91 (»Prodcom-listen«), er fælles for alle medlemsstater og er nødvendig for at kunne foretage datasammenligninger mellem medlemsstaterne.

(5)

For at afspejle den teknologiske udvikling og de strukturelle ændringer i industriproduktionen er det nødvendigt at fastsætte en ajourført Prodcom-liste.

(6)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Udvalget for det Europæiske Statistiske System —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Prodcom-listen fastsættes som anført i bilaget.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 1. januar 2019.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 6. november 2019.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EFT L 374 af 31.12.1991, s. 1.


BILAG

PRODCOM

Varebeskrivelse

Fysisk enhed

P

Reference til noter

NACE: 07.10

Brydning af jernmalm

CPA: 07.10.10

Jernmalm

07.10.10.10 *

Jernmalm og koncentrater deraf. Ikke-agglomererede (undtagen brændte jernsulfider)

kg

S

 

07.10.10.20 *

Jernmalm og koncentrater deraf. Agglomererede (undtagen brændte jernsulfider)

kg

S

 

NACE: 07.29

Brydning af andre ikke-jernholdige metalmalme

CPA: 07.29.11

Kobbermalm og koncentrater deraf

07.29.11.00

Kobbermalm og koncentrater deraf

kg

S

 

CPA: 07.29.12

Nikkelmalm og koncentrater deraf

07.29.12.00

Nikkelmalm og koncentrater deraf

kg

S

 

CPA: 07.29.13

Aluminiummalm og koncentrater deraf

07.29.13.00

Aluminiummalm og koncentrater deraf

kg

S

 

CPA: 07.29.14

Ædelmetalmalm og koncentrater deraf

07.29.14.10 *

Sølvmalm og koncentrater deraf

kg

S

 

07.29.14.20 *

Anden ædelmetalmalm og koncentrater deraf (undtagen sølvmalm og koncentrater deraf)

kg

S

 

CPA: 07.29.15

Bly-, zink- og tinmalm og koncentrater deraf

07.29.15.10 *

Blymalm og koncentrater deraf

kg

S

 

07.29.15.20 *

Zinkmalm og koncentrater deraf

kg

S

 

07.29.15.30 *

Tinmalm og koncentrater deraf

kg

S

 

CPA: 07.29.19

Andre ikke-jernholdige metalmalme og koncentrater deraf i.a.n.

07.29.19.05 *

Cobaltmalm og koncentrater deraf

kg

S

 

07.29.19.10 *

Chrommalm og koncentrater deraf

kg

S

 

07.29.19.15 *

Manganmalm og koncentrater deraf, herunder jernholdig manganmalm og koncentrater med indhold af mangan på 20 vægtprocent eller derover, beregnet på grundlag af tørsubstansen

kg

S

 

07.29.19.20 *

Wolframmalm og koncentrater deraf

kg

S

 

07.29.19.25 *

Molybdenmalm og koncentrater deraf. Brændt.

kg

S

 

07.29.19.26 *

Molybdenmalm og koncentrater deraf. Bortset fra brændt

kg

S

 

07.29.19.30 *

Titanmalm og koncentrater deraf

kg

S

 

07.29.19.35 *

Zirkonmalm og koncentrater deraf

kg

S

 

07.29.19.40 *

Niobium-, tantal- eller vanadiummalm og koncentrater deraf

kg

S

 

07.29.19.45 *

Antimonmalm og koncentrater deraf

kg

S

 

07.29.19.90 *

Andre malme og koncentrater deraf i.a.n.

kg

S

 

NACE: 08.11

Brydning af pynte- og bygningssten, kalksten, gips, kridt og skifer

CPA: 08.11.11

Marmor og andre kalkholdige pyntesten og bygningssten

08.11.11.33

Marmor og travertin, rå eller groft tildannet

kg

T

 

08.11.11.36

Marmor og travertin, kun tilskåret, til rektangulære eller kvadratiske blokke eller plader

kg

T

 

08.11.11.50

Ecaussine og andre monument- eller bygningskalksten, med en tilsyneladende densitet på ≥ 2 500  kg/m3

kg

T

 

CPA: 08.11.12

Granit, sandsten og andre pyntesten og bygningssten

08.11.12.20 *

Kvartsit (rå, groft tildannet eller kun tilskåret)

kg

T

 

08.11.12.33

Granit, rå eller groft tildannet

kg

T

 

08.11.12.36

Granit, kun tilskåret, til rektangulære eller kvadratiske blokke eller plader

kg

T

 

08.11.12.50

Sandsten

kg

T

 

08.11.12.60 *

Andre monument- eller bygningssten

kg

T

 

CPA: 08.11.20

Kalksten og gipssten

08.11.20.30

Gipssten og anhydrit

kg

T

 

08.11.20.50

Kalksten, af den art der anvendes til fremstilling af kalk eller cement eller i metallurgien som flusmiddel (undtagen knust kalkstensmateriale og kalkholdige tilhuggede sten)

kg

T

 

CPA: 08.11.30

Kridt og rå dolomit

08.11.30.10

Kridt

kg

T

 

08.11.30.30

Dolomit, rå, groft tildannet eller kun tilskåret til rektangulære eller kvadratiske blokke eller plader (undtagen brændt eller sintret dolomit, agglomereret dolomit og knust dolomit, af den art der almindeligvis anvendes i beton, til vej- og jernbanebygning o.l.)

kg

T

 

CPA: 08.11.40

Skifer

08.11.40.00

Skifer, rå, groft tildannet eller kun tilskåret til rektangulære eller kvadratiske blokke eller plader

kg

T

 

NACE: 08.12

Grus- og sandgravning; indvinding af ler og kaolin

CPA: 08.12.11

Naturligt sand

08.12.11.50

Kvartssand (herunder til industriel anvendelse)

kg

S

 

08.12.11.90

Sand såsom lerholdigt sand, kaolinholdigt sand, feldspatholdigt sand (undtagen kvartssand og metalholdigt sand)

kg

S

 

CPA: 08.12.12

Granulater, skærver og pulver af sten; småsten, grus

08.12.12.10

Småsten og grus, af den art der almindeligvis anvendes i beton, til vej- og jernbanebygning o.l.; singels og flint

kg

S

 

08.12.12.35 *

Knust dolomit og knuste kalksten

kg

S

 

08.12.12.40 *

Andre knuste sten, af den art der almindeligvis anvendes i beton, til vej- og jernbanebygning o.l. (undtagen småsten, grus, singels, flint, dolomit og andre kalksten)

kg

S

 

08.12.12.50

Granulater, splinter og pulver, af marmor

kg

S

 

08.12.12.90

Granulater, splinter og pulver, af travertin, ecaussine, granit, porfyr, basalt, sandsten og andre monument- eller bygningssten

kg

S

 

CPA: 08.12.13

Blandinger af slagger o.l. industrielt affald, også med indhold af småsten, grus, singels og flint, til bygningsbrug

08.12.13.00

Blandinger af slagger o.l. industrielt affald, også med indhold af småsten, grus, singels og flint, til bygningsbrug

kg

S

 

CPA: 08.12.21

Kaolin og andre kaolinholdige lerarter

08.12.21.40 z

Kaolin, ikke-brændt

kg

T

 

08.12.21.60

Kaolinholdige lerarter (plastisk ler)

kg

T

 

CPA: 08.12.22

Andre lerarter, andalusit, cyanit og sillimanit; mullit; chamotte og dinasler

08.12.22.10

Bentonit

kg

T

 

08.12.22.30

Ildfast ler

kg

T

 

08.12.22.55 *

Andre lerarter

kg

T

 

08.12.22.60 *

Andalusit, cyanit og sillimanit

kg

T

 

08.12.22.70 *

Mullit

kg

T

 

08.12.22.80 *

Chamotte og dinasler

kg

T

 

NACE: 08.91

Indvinding af mineraler til fremstilling af kemiske produkter og gødningsstoffer

CPA: 08.91.11

Naturlige kalciumphosphater eller naturlige kalciumaluminiumphosphater

08.91.11.00

Naturlige calciumfosfater eller calciumaluminiumfosfater og calciumfosfatholdigt kridt

kg

T

 

CPA: 08.91.12

Ikke-brændte jernsufider; rå eller uraffineret svovl

08.91.12.20 *

Ikke-brændte jernsulfider

kg

T

 

08.91.12.30 *

Rå eller uraffineret svovl (inkl. regenereret svovl)

kg

T

 

CPA: 08.91.19

Andre kemiske mineraler og gødningsmineraler

08.91.19.00

Andre kemiske mineraler og gødningsmineraler

kg

T

 

NACE: 08.93

Saltindvinding

CPA: 08.93.10

Salt og ren natriumchlorid; havvand

08.93.10.00

Salt (herunder denatureret salt, undtagen salt egnet til menneskeføde) og ren natriumchlorid, også opløst i vand eller tilsat stoffer, der modvirker sammenklumpning eller letter fordelingen

kg

T

 

NACE: 08.99

Anden råstofindvinding i.a.n.

CPA: 08.99.10

Bitumen og asfalt, naturlig; asfaltit og asfaltsten

08.99.10.00

Bitumen og asfalt, naturlig, asfaltit og asfaltsten

kg

T

 

CPA: 08.99.21

Ædelsten og halvædelsten (undtagen industridiamanter), ubearbejdede eller kun savet eller groft formet

08.99.21.10 *

Diamanter, ubearbejdede eller kun savet eller groft formet

c/k

T

 

08.99.21.20 *

Ædelsten (undtagen diamanter) og halvædelsten, ubearbejdede eller kun savet eller groft formet

c/k

T

 

CPA: 08.99.22

Industridiamanter, ubearbejdede eller kun savet, kløvet eller groft slebet; pimpsten; smergel; naturlig korund, naturlig granat og andre naturlige slibemidler

08.99.22.10 *

Industridiamanter. Ubearbejdede eller kun savet, kløvet eller groft slebet, men ikke monterede eller indfattede

kg

T

 

08.99.22.20 *

Pimpsten

kg

T

 

08.99.22.30 *

Smergel; naturlig korund, naturlig granat og andre naturlige slibemidler, også varmebehandlede

kg

T

 

CPA: 08.99.29

Andre mineraler

08.99.29.00

Andre mineraler

kg

T

 

NACE: 10.11

Forarbejdning og konservering af kød

CPA: 10.11.11

Kød af hornkvæg, fersk eller kølet

10.11.11.40

Hele og halve kroppe, »quartiers compenses«, for- og bagfjerdinger, ikke udbenet, af hornkvæg, fersk eller kølet

kg

S

 

10.11.11.90

Kød af hornkvæg, fersk eller kølet (undtagen hele og halve kroppe, »quartiers compenses« og for- og bagfjerdinger)

kg

S

 

CPA: 10.11.12

Svinekød, fersk, kølet

10.11.12.30

Hele og halve kroppe af svin, fersk eller kølet

kg

S

 

10.11.12.50

Skinke og bov samt stykker deraf, ikke udbenet, af svin, fersk eller kølet

kg

S

 

10.11.12.90

Svinekød, fersk eller kølet, (undtagen hele og halve kroppe, skinke og bov samt stykker deraf, ikke udbenet)

kg

S

 

CPA: 10.11.13

Kød af får, fersk eller kølet

10.11.13.00

Kød af lam eller får, fersk eller kølet

kg

S

 

CPA: 10.11.14

Gedekød, fersk, kølet

10.11.14.00

Gedekød, fersk, kølet

kg

S

 

CPA: 10.11.15

Kød af heste og andre dyr af hestefamilien, fersk, kølet

10.11.15.00

Kød af heste og andre dyr af hestefamilien, fersk, kølet

kg

S

 

CPA: 10.11.20

Spiselige slagtebiprodukter af hornkvæg, svin, får, geder, heste og andre dyr af hestefamilien, fersk eller kølet

10.11.20.00

Spiselige slagtebiprodukter af hornkvæg, svin, får, geder, heste og andre dyr af hestefamilien, fersk eller kølet

kg

S

 

CPA: 10.11.31

Kød af hornkvæg, frosset

10.11.31.00

Kød af hornkvæg, frosset

kg

S

 

CPA: 10.11.32

Svinekød, frosset

10.11.32.30

Hele og halve kroppe af svin, frosset

kg

S

 

10.11.32.50

Skinke og bov samt stykker deraf, af svin, ikke udbenet, frosset

kg

S

 

10.11.32.90

Svinekød, frosset, (undtagen hele og halve kroppe, skinke og bov samt stykker deraf, ikke udbenet)

kg

S

 

CPA: 10.11.33

Kød af får, frosset

10.11.33.00

Kød af lam eller får, frosset

kg

S

 

CPA: 10.11.34

Gedekød, frosset

10.11.34.00

Gedekød, frosset

kg

S

 

CPA: 10.11.35

Kød af heste og andre dyr af hestefamilien, frosset

10.11.35.00

Kød af heste og andre dyr af hestefamilien, frosset

kg

S

 

CPA: 10.11.39

Andet kød og spiselige slagtebiprodukter, fersk, kølet eller frosset

10.11.39.10

Spiselige slagtebiprodukter af hornkvæg, svin, får, geder, heste og andre dyr af hestefamilien, frosset

kg

S

 

10.11.39.30

Kød og spiseligt slagteaffald, fersk eller kølet eller frosset (herunder kød og spiseligt slagteaffald af kaniner, harer og vildt; undtagen frølår og undtagen kød og spiseligt slagteaffald af fjerkræ, hornkvæg, heste og andre dyr af hestefamilien, svin, får og geder)

kg

S

 

CPA: 10.11.41

Klippet, uvasket uld, herunder skindvasket, klippet uld

10.11.41.00

Uld, ikke kartet eller kæmmet, uvasket (herunder skindvasket uld) (undtagen klippet uld)

kg

S

 

CPA: 10.11.42

Hele rå huder og skind af hornkvæg eller dyr af hestefamilien

10.11.42.00

Rå huder og skind af hornkvæg eller dyr af hestefamilien, hele (undtagen varer henhørende under HS 4101 90 )

p/st

S

 

CPA: 10.11.43

Andre rå huder og skind af hornkvæg eller dyr af hestefamilien

10.11.43.00

Andre rå huder og skind af hornkvæg og dyr af hestefamilien

kg

S

 

CPA: 10.11.44

Rå huder og skind af får og lam

10.11.44.00

Skind af får eller lam

p/st

S

 

CPA: 10.11.45

Rå huder og skind af geder eller kid

10.11.45.00

Rå huder og skind af geder eller gedekid (friske eller saltede, tørrede, kalkede, picklede eller på anden måde konserverede, men ikke garvede, pergamentbehandlede eller på anden måde beredte)

p/st

S

 

CPA: 10.11.50

Fedt af hornkvæg, får, geder og svin

10.11.50.40

Svinespæk uden kødindhold, fersk, kølet, frosset, saltet, i saltlage eller røget (undtagen udsmeltet)

kg

S

 

10.11.50.60

Fedt af svin, udsmeltet

kg

S

 

10.11.50.70

Talg af hornkvæg, får eller geder, råt eller udsmeltet

kg

S

 

CPA: 10.11.60

Rå slagtebiprodukter, ikke-spiselige

10.11.60.30

Tarme, blærer og maver, hele eller stykker deraf, af andre dyr end fisk

kg

S

 

10.11.60.90

Animalsk affald, uegnet til menneskeføde (undtagen fisk, tarme, blærer og maver)

kg

S

 

NACE: 10.12

Forarbejdning og konservering af fjerkrækød

CPA: 10.12.10

Kød af fjerkræ, fersk eller kølet

10.12.10.10

Høns og kyllinger, ikke udskåret, fersk eller kølet

kg

S

 

10.12.10.20

Kalkuner, ikke udskåret, fersk eller kølet

kg

S

 

10.12.10.30 z

Ænder, gæs og perlehøns, ikke udskåret, fersk eller kølet

kg

S

 

10.12.10.50

Udskårne stykker af høns og kyllinger, fersk eller kølet

kg

S

 

10.12.10.60

Udskårne stykker af kalkuner, fersk eller kølet

kg

S

 

10.12.10.70 z

Udskårne stykker af ænder, gæs og perlehøns, fersk eller kølet

kg

S

 

CPA: 10.12.20

Kød af fjerkræ, frosset

10.12.20.13

Frosne hele kyllinger

kg

S

 

10.12.20.15

Frosne hele kalkuner

kg

S

 

10.12.20.17 z

Frosne hele ænder, gæs og perlehøns

kg

S

 

10.12.20.53

Udskårne stykker af kyllinger, frosset

kg

S

 

10.12.20.55

Udskårne stykker af kalkuner, frosset

kg

S

 

10.12.20.57 z

Udskårne stykker af gæs, ænder og perlehøns, frosset

kg

S

 

CPA: 10.12.30

Fedt af fjerkræ

10.12.30.00

Fedt af fjerkræ

kg

S

 

CPA: 10.12.40

Spiselige slagtebiprodukter af fjerkræ

10.12.40.00

Spiselige slagtebiprodukter af fjerkræ

kg

S

 

CPA: 10.12.50

Fjer og skind af fugle med fjer

10.12.50.00

Fugleskind og andre dele af fugle med påsiddende fjer eller dun; fjer osv.

kg

S

 

NACE: 10.13

Produktion af kød- og fjerkrækødprodukter

CPA: 10.13.11

Udskåret svinekød, saltet, tørret eller røget (bacon og skinke)

10.13.11.20

Skinke og bov samt stykker deraf af svin, ikke udbenet, saltet, i saltlage, tørret eller røget

kg

S

 

10.13.11.50

Brystflæsk og stykker deraf af svin, saltet, i saltlage, tørret eller røget

kg

S

 

10.13.11.80

Kød af svin, saltet, i saltlage, tørret eller røget (herunder bacon, ¾-sider eller midterstykker, forender, kam og stykker deraf; undtagen skinke, bov og brystflæsk og stykker deraf, ikke udbenet)

kg

S

 

CPA: 10.13.12

Kød af hornkvæg, saltet, tørret eller røget

10.13.12.00

Kød af hornkvæg, saltet, i saltlage, tørret eller røget

kg

S

 

CPA: 10.13.13

Andet kød og spiselige slagtebiprodukter, saltet, i saltlage, tørret eller røget (undtagen kød af svin og hornkvæg); spiseligt mel og pulver af kød eller slagtebiprodukter

10.13.13.00

Kød, saltet, i saltlage, tørret eller røget; spiseligt mel og pulver af kød eller slagtebiprodukter (undtagen af svin og hornkvæg, saltet, i saltlage, tørret eller røget)

kg

S

 

CPA: 10.13.14

Pølser og lignende varer af kød eller slagtebiprodukter eller blod

10.13.14.30 z

Leverpølser o.l. varer baseret på lever (undtagen færdigretter)

kg

S

 

10.13.14.60 z

Pølser o.l. varer baseret på kød, slagtebiprodukter eller blod (undtagen leverpølser og færdigretter)

kg

S

 

CPA: 10.13.15

Andre varer af kød, slagtebiprodukter eller blod, tilberedte eller konserverede

10.13.15.05 z

Gåse- eller andelever, tilberedt eller konserveret (undtagen pølser og færdigretter)

kg

S

 

10.13.15.15 z

Lever af andre dyr, tilberedt eller konserveret (undtagen pølser og færdigretter)

kg

S

 

10.13.15.25 z

Varer af kød eller slagtebiprodukter af kalkuner, tilberedte eller konserverede (undtagen pølser, tilberedte varer af lever samt færdigretter)

kg

S

 

10.13.15.35 z

Andre varer af fjerkrækød, tilberedte eller konserverede (undtagen pølser, tilberedte varer af lever samt færdigretter)

kg

S

 

10.13.15.45 z

Varer af svinekød, tilberedte eller konserverede: skinke og stykker deraf (undtagen færdigretter)

kg

S

 

10.13.15.55 z

Varer af svinekød, tilberedte eller konserverede: bov og stykker deraf (undtagen færdigretter)

kg

S

 

10.13.15.65 z

Varer af kød, slagtebiprodukter eller blandinger, af tamsvin, tilberedte eller konserverede, med indhold på < 40 vægtprocent kød eller slagtebiprodukter og fedt af enhver art (undtagen pølser o.l. varer, homogeniserede tilberedninger, tilberedninger af lever samt færdigretter)

kg

S

 

10.13.15.75 z

Andre varer af kød, slagtebiprodukter eller blandinger, af tamsvin, tilberedte eller konserverede (undtagen pølser o.l. varer, homogeniserede tilberedninger, tilberedninger af lever samt færdigretter)

kg

S

 

10.13.15.85 z

Varer af kød eller slagtebiprodukter, af hornkvæg, tilberedte eller konserverede (undtagen pølser o.l. varer, homogeniserede tilberedninger, tilberedninger af lever samt færdigretter)

kg

S

 

10.13.15.95 z

Andre varer af kød eller slagtebiprodukter, herunder blod (undtagen pølser o.l. varer, homogeniserede tilberedninger, tilberedninger af lever samt færdigretter)

kg

S

 

CPA: 10.13.16

Mel, pulver og pellets af kød, uegnet til menneskeføde; fedtegrever

10.13.16.00

Pellets, mel og pulver af kød og slagteaffald (uegnet til menneskeføde) samt fedtegrever

kg

S

 

CPA: 10.13.91

Kogning og andre tilberedningstjenester i forbindelse med produktion af kødprodukter

10.13.91.00

Kogning og andre tilberedningstjenester i forbindelse med produktion af kødprodukter

 

I

 

NACE: 10.20

Forarbejdning og konservering af fisk, krebsdyr og bløddyr

CPA: 10.20.11

Filet og andet fiskekød (også hakket), fersk eller kølet

10.20.11.10 *

Filet og andet fiskekød, herunder hajfinner, (også hakket), fersk eller kølet

kg

S

 

CPA: 10.20.12

Lever og rogn af fisk, fersk eller kølet

10.20.12.00

Lever, rogn og mælke af fisk, fersk eller kølet

kg

S

 

CPA: 10.20.13

Fisk, frosset

10.20.13.30

Saltvandsfisk, hele, frosset

kg

S

 

10.20.13.60

Ferskvandsfisk, hele frosset

kg

S

 

CPA: 10.20.14

Fiskefilet, frosset

10.20.14.00

Filet af fisk, frosset

kg

S

 

CPA: 10.20.15

Fiskekød (også hakket), frosset

10.20.15.10 *

Fiskekød (også hakket), frosset, undtagen filet og surimi

kg

S

 

10.20.15.20 *

Surimi, rå, frosset

kg

S

 

CPA: 10.20.16

Lever og rogn af fisk, frosset

10.20.16.00

Lever, rogn og mælke af fisk, frosset

kg

S

 

CPA: 10.20.21

Filet af fisk, tørret, saltet eller i saltlage, men ikke røget

10.20.21.00

Filet af fisk, tørret, saltet eller i saltlage, men ikke røget

kg

S

 

CPA: 10.20.22

Lever, rogn, finner, hoveder, haler og maver af fisk og andre spiselige slagtebiprodukter af fisk, tørret, røget, saltet eller i saltlage; mel, pulver og pellets af fisk, egnet til menneskeføde

10.20.22.50

Lever, rogn, finner, hoveder, haler og maver af fisk og andre spiselige slagtebiprodukter af fisk, tørret, røget, saltet eller i saltlage; mel, pulver og pellets af fisk, egnet til menneskeføde

kg

S

 

CPA: 10.20.23

Fisk, tørret, også saltet eller i saltlage

10.20.23.50

Tørret fisk, også saltet; fisk, saltet, men ikke tørret; fisk i saltlage (undtagen filet, røget, hoveder, haler og maver)

kg

S

 

CPA: 10.20.24

Fisk, herunder filet, røget

10.20.24.25

Røget stillehavslaks, atlanterhavslaks og donaulaks (herunder filet, undtagen hoveder, haler og maver)

kg

S

 

10.20.24.55

Røget sild (herunder filet, undtagen hoveder, haler og maver)

kg

S

 

10.20.24.70 *

Røget ørred (herunder filet, undtagen hoveder, haler og maver)

kg

S

 

10.20.24.75 *

Røget fisk (undtagen sild, ørred, stillehavslaks, atlanterhavslaks og donaulaks)

kg

S

 

CPA: 10.20.25

Fisk, på anden måde tilberedt eller konserveret, undtagen færdige fiskeretter

10.20.25.10

Laks, tilberedt eller konserveret, hel eller i stykker (undtagen hakket og undtagen færdigretter)

kg

S

 

10.20.25.20

Sild, tilberedt eller konserveret, hel eller i stykker (undtagen hakket og undtagen færdigretter)

kg

S

 

10.20.25.30

Sardin, sardinel og brisling, tilberedt eller konserveret, hel eller i stykker (undtagen hakket og undtagen færdigretter)

kg

S

 

10.20.25.40

Tunfisk, bugstribet bonit og bonit (Sarda-arter), tilberedt eller konserveret, hel eller i stykker (undtagen hakket og undtagen færdigretter)

kg

S

 

10.20.25.50

Makrel, tilberedt eller konserveret, hel eller i stykker (undtagen hakket og undtagen færdigretter)

kg

S

 

10.20.25.60

Ansjos, tilberedt eller konserveret, hel eller i stykker (undtagen hakket og undtagen færdigretter)

kg

S

 

10.20.25.70

Fiskefilet, belagt med dej, mel eller rasp (paneret), herunder fiskestave (undtagen færdigretter)

kg

S

 

10.20.25.80

Anden fisk, tilberedt eller konserveret, hel eller i stykker (undtagen hakket og undtagen færdigretter)

kg

S

 

10.20.25.90

Fisk, tilberedt eller konserveret (undtagen hel eller i stykker og undtagen færdigretter)

kg

S

 

CPA: 10.20.26

Kaviar og kaviarerstatning

10.20.26.30

Kaviar, (rogn af stør)

kg

S

 

10.20.26.60

Kaviarerstatning

kg

S

 

CPA: 10.20.31

Krebsdyr, frosne, tørrede, saltede eller i saltlage

10.20.31.00 z

Krebsdyr, frosne, tørrede, saltede eller i saltlage

kg

S

 

CPA: 10.20.32

Bløddyr, frosne, tørrede, saltede eller i saltlage

10.20.32.50 z

Bløddyr (kammuslinger og andre muslinger af slægterne Pecten, Chlamys eller Placopecten, muslinger af arterne Mytilus og Perna, tiarmede og ottearmede blæksprutter), frosne, tørrede, saltede eller i saltlage

kg

S

 

CPA: 10.20.33

Andre hvirvelløse vanddyr og tang, frosne, tørrede, saltede eller i saltlage

10.20.33.50 * z

Andre hvirvelløse vanddyr (toppimuslinger, gopler mv.), frosne, tørrede, saltede eller i saltlage; mel, pulver og pellets af hvirvelløse vanddyr, andre end krebsdyr, egnet til menneskeføde, frosne, tørrede, saltede eller i saltlage

kg

S

 

CPA: 10.20.34

Krebsdyr, bløddyr og andre hvirvelløse vanddyr samt tang, på anden måde tilberedte eller konserverede

10.20.34.00 * z

Krebsdyr, bløddyr og andre hvirvelløse vanddyr samt tang, på anden måde tilberedte eller konserverede

kg

S

 

CPA: 10.20.41

Mel, pulver og pellets af fisk, krebsdyr, bløddyr og andre hvirvelløse vanddyr samt tang, uegnet til menneskeføde

10.20.41.00

Mel, pulver og pellets af fisk eller af krebsdyr, bløddyr eller andre hvirvelløse vanddyr, uegnet til menneskeføde

kg

S

 

CPA: 10.20.42

Andre ikke-spiselige produkter af fisk, krebsdyr, bløddyr og andre hvirvelløse vanddyr samt tang

10.20.42.00

Andre ikke-spiselige produkter af fisk, krebsdyr, bløddyr og andre hvirvelløse vanddyr samt tang, herunder fiskeaffald (undtagen hvalbarder og hvalbardehår, koraller o.l. varer, skaller og skalblade, rå eller simpelt bearbejdede, og undtagen naturlige vaskesvampe)

kg

S

 

NACE: 10.31

Forarbejdning og konservering af kartofler

CPA: 10.31.11

Kartofler, frosne

10.31.11.10

Kartofler, også kogte i vand eller dampkogte, frosne

kg

S

 

10.31.11.30

Kartofler, konserveret på anden måde end med eddike eller eddikesyre, frosne (herunder kartofler, helt eller delvis kogt i olie og derefter frosset)

kg

S

 

CPA: 10.31.12

Kartofler, tørrede, også snittede, men ikke yderligere tilberedt

10.31.12.00

Kartofler, tørrede, også snittede, men ikke yderligere tilberedt

kg

S

 

CPA: 10.31.13

Kartofler, tørrede, i form af mel, flager; granulater og pellets

10.31.13.00

Kartofler, tørrede, i form af mel, flager; granulater og pellets

kg

S

 

CPA: 10.31.14

Kartofler, tilberedte eller konserverede

10.31.14.30

Kartofler i form af mel eller flager, tilberedt eller konserveret på anden måde end med eddike eller eddikesyre, ikke frosne eller tørrede, (undtagen chips)

kg

S

 

10.31.14.60

Kartofler, konserveret på anden måde end med eddike eller eddikesyre, herunder chips, ikke frosne, (undtagen tørrede, i form af mel, flager; granulater og pellets)

kg

S

 

NACE: 10.32

Fremstilling af frugt- og grøntsagssaft

CPA: 10.32.11

Tomatsaft

10.32.11.00

Tomatsaft

l

S

 

CPA: 10.32.12

Appelsinsaft

10.32.12.10

Appelsinsaft, frosset, ikke koncentreret

kg

S

 

10.32.12.20

Appelsinsaft, ikke frosset, ikke koncentreret

l

S

 

10.32.12.30

Appelsinsaft i.a.n.

l

S

 

CPA: 10.32.13

Grapefrugtsaft

10.32.13.00

Grapefrugtsaft

l

S

 

CPA: 10.32.14

Ananassaft

10.32.14.00

Ananassaft

l

S

 

CPA: 10.32.15

Druesaft

10.32.15.00

Druesaft (herunder druemost)

l

S

 

CPA: 10.32.16

Æblesaft

10.32.16.00

Æblesaft

l

S

 

CPA: 10.32.17

Blandinger af frugt- og grøntsagssaft

10.32.17.00

Blandinger af frugt- og grøntsagssaft

l

S

 

CPA: 10.32.19

Andre frugt- og grøntsagssafter

10.32.19.10

Saft af citrusfrugter, ikke koncentreret (undtagen appelsin- eller grapefrugtsaft)

l

S

 

10.32.19.20

Frugt- og grøntsagssafter, ugæret, ikke tilsat alkohol, ikke koncentreret (undtagen appelsin-, grapefrugt-, ananas-, tomat-, drue- eller æblesaft)

l

S

 

10.32.19.30

Andre frugt- og grøntsagssafter i.a.n.

l

S

 

NACE: 10.39

Anden forarbejdning og konservering af frugt og grøntsager

CPA: 10.39.11

Grøntsager, frosne

10.39.11.00

Grøntsager og blandinger af grøntsager, også kogte i vand eller dampkogte, frosne (undtagen kartofler)

kg

S

 

CPA: 10.39.12

Foreløbigt konserverede grøntsager

10.39.12.00

Grøntsager, foreløbigt konserverede fx med svovldioxid, i saltlage, svovlsyrlingvand eller andre konserverende opløsninger, men ikke tilberedte til umiddelbar fortæring

kg

S

 

CPA: 10.39.13

Tørrede grøntsager

10.39.13.30

Spiseløg, tørrede, også snittede, knuste eller pulveriserede, men ikke yderligere tilberedt (undtagen skalotteløg og hvidløg)

kg

S

 

10.39.13.50

Svampe og trøfler, tørrede, også snittede, pulveriserede eller knuste, men ikke yderligere tilberedt

kg

S

 

10.39.13.90

Tørrede grøntsager (undtagen kartofler, løg, svampe og trøfler) og blandinger af grøntsager, også snittede, knuste eller pulveriserede, men ikke yderligere tilberedt

kg

S

 

CPA: 10.39.15

Bønner, konserveret på anden måde end med eddike eller eddikesyre (undtagen færdige grøntsagsretter)

10.39.15.00 z

Bønner, konserveret på anden måde end med eddike eller eddikesyre (undtagen færdige grøntsagsretter)

kg

S

 

CPA: 10.39.16

Ærter, konserveret på anden måde end med eddike eller eddikesyre (undtagen færdige grøntsagsretter)

10.39.16.00 z

Ærter, konserveret på anden måde end med eddike eller eddikesyre (undtagen færdige grøntsagsretter)

kg

S

 

CPA: 10.39.17

Andre grøntsager (undtagen kartofler), konserveret på anden måde end med eddike eller eddikesyre, undtagen færdige grøntsagsretter

10.39.17.10 z

Tomater, konserverede, hele eller i stykker (undtagen færdige grøntsagsretter og tomater konserveret med eddike eller eddikesyre)

kg

S

 

10.39.17.21

Tomatpuré med tørstofindhold på < 12 vægtprocent

kg

S

 

10.39.17.25

Tomatpuré med tørstofindhold på ≥ 12 vægtprocent

kg

S

 

10.39.17.30 z

Svampe og trøfler, tilberedte eller konserverede (undtagen færdige grøntsagsretter og svampe og trøfler, tørrede, frosne eller konserveret med eddike eller eddikesyre)

kg

S

 

10.39.17.40 z

Grøntsager og blandinger af grøntsager, frosne (undtagen færdige grøntsagsretter samt frosne grøntsager og blandinger af grøntsager, også kogte i vand eller dampkogte, eller konserveret med eddike eller eddikesyre)

kg

S

 

10.39.17.50 z

Surkål, konserveret (undtagen færdige grøntsagsretter og surkål tørret, frosset eller konserveret med eddike eller eddikesyre)

kg

S

 

10.39.17.60 z

Asparges, konserverede (undtagen færdige grøntsagsretter og asparges, tørrede, frosne eller konserveret med eddike eller eddikesyre)

kg

S

 

10.39.17.70 z

Oliven, tilberedte eller konserverede (undtagen færdige grøntsagsretter og oliven, tørrede, frosne eller konserveret med eddike eller eddikesyre)

kg

S

 

10.39.17.80 z

Sukkermajs, tilberedte eller konserverede (undtagen færdige grøntsagsretter og sukkermajs, tørrede, frosne eller konserveret med eddike eller eddikesyre)

kg

S

 

10.39.17.90 z

Grøntsager og blandinger af grøntsager i.a.n. (undtagen færdige grøntsagsretter samt frosne grøntsager og blandinger af grøntsager)

kg

S

 

CPA: 10.39.18

Grøntsager (undtagen kartofler), frugter, nødder og andre spiselige plantedele, tilberedt eller konserveret med eddike eller eddikesyre

10.39.18.00

Grøntsager (undtagen kartofler), frugter, nødder og andre spiselige plantedele, tilberedt eller konserveret med eddike eller eddikesyre

kg

S

 

CPA: 10.39.21

Frugter og nødder, også kogte, frosne

10.39.21.00

Frugter og nødder, også kogte i vand eller dampkogte, frosne

kg

S

 

CPA: 10.39.22

Syltetøj, frugtgélé samt frugt- eller nøddemos

10.39.22.30

Syltetøj, marmelade, gelé, puré eller mos, af citrusfrugter, fremstillet ved kogning (undtagen homogeniserede tilberedninger)

kg

S

 

10.39.22.90

Syltetøj, marmelade, frugtgelé, frugt- eller nøddepuré samt frugt- eller nøddemos, fremstillet ved kogning (undtagen af citrusfrugter og undtagen homogeniserede tilberedninger)

kg

S

 

CPA: 10.39.23

Nødder, jordnødder, ristede, saltede eller på anden måde tilberedte

10.39.23.30

Jordnødder, tilberedt eller konserveret, herunder jordnøddesmør (undtagen konserveret med eddike eller eddikesyre, undtagen frosne og undtagen puré og mos)(

kg

S

 

10.39.23.90

Nødder, undtagen jordnødder, samt andre kerner og frø, også blandede, tilberedt eller konserveret (undtagen konserveret med eddike eller eddikesyre, undtagen frosne, undtagen puré og mos og undtagen tilberedt med sukker)

kg

S

 

CPA: 10.39.24

Frugter og nødder, foreløbigt konserverede, ikke til umiddelbar fortæring

10.39.24.10

Skaller af citrusfrugter eller meloner, friske, frosne, tørrede eller foreløbigt konserverede, for eksempel i saltlage, svovlsyrlingvand eller andre konserverende opløsninger

kg

S

 

10.39.24.30

Andre frugter og nødder, foreløbigt konserverede, f.eks. med svovldioxidgas eller i saltlage, svovlsyrlingvand eller andre konserverende opløsninger, men ikke tilberedt til umiddelbar fortæring

kg

S

 

CPA: 10.39.25

Jordnødder og nødder, afskallede

10.39.25.00

Jordnødder og nødder, afskallede og solsikkefrø, afskallede

kg

S

 

CPA: 10.39.29

Andre tilberedte, tørrede eller konserverede frugter og nødder

10.39.29.10

Druer, tørrede

kg

S

 

10.39.29.30 *

Frugter, tørrede (undtagen druer); blandinger af tørrede nødder og/eller tørrede frugter

kg

S

 

10.39.29.50

Tilberedte og konserverede frugter, i.a.n. (undtagen mysli)

kg

S

 

CPA: 10.39.30

Vegetabilske produkter og vegetabilsk affald, vegetabilske rest- og biprodukter

10.39.30.00

Vegetabilske produkter og restprodukter anvendelige som dyrefoder, i.a.n.

kg

S

 

CPA: 10.39.91

Kogning og anden tilberedning til konservering af frugt og grøntsager

10.39.91.00

Kogning og anden tilberedning (koncentrering osv.) til konservering af frugt og grøntsager

 

I

 

NACE: 10.41

Fremstilling af olier og fedtstoffer

CPA: 10.41.11

Lardstearin, lardoil, oleostearin (pressetalg), oleomargarin og talgolie, ikke emulgeret eller blandet eller på anden måde tilberedt

10.41.11.00

Lardstearin, lardoile, oleostearin, oleomargarin og talgolie, ikke emulgeret eller på anden måde tilberedt

kg

S

 

CPA: 10.41.12

Fedtstoffer og olier samt fraktioner deraf, af fisk eller havpattedyr

10.41.12.00

Fedtstoffer og olier udvundet af fisk og havpattedyr, samt fraktioner deraf, ikke kemisk modificerede

kg

S

 

CPA: 10.41.19

Andre animalske fedtstoffer og olier samt fraktioner deraf, også raffinerede, men ikke kemisk modificerede

10.41.19.00

Andre animalske fedtstoffer og olier samt fraktioner deraf, også raffinerede, men ikke kemisk modificerede

kg

S

 

CPA: 10.41.21

Jordnøddeolie, rå

10.41.21.10

Rå jordnøddeolie og fraktioner deraf, ikke kemisk modificerede

kg

S

 

CPA: 10.41.22

Olivenolie, rå

10.41.22.10

Jomfruolie og fraktioner deraf, ikke kemisk modificerede

kg

S

 

10.41.22.20

Olier og fraktioner deraf, fremstillet udelukkende af oliven, rå, herunder blandinger heraf med jomfruolie, raffineret (undtagen jomfruolie og kemisk modificerede olier)

kg

S

 

CPA: 10.41.23

Solsikkeolie, rå

10.41.23.00

Rå solsikkeolie og saflorolie samt fraktioner deraf, ikke kemisk modificerede

kg

S

 

CPA: 10.41.24

Rapsolie, rybsolie og sennepsolie, rå

10.41.24.10

Rå rybsolie, rapsolie og sennepsolie samt fraktioner deraf, ikke kemisk modificerede

kg

S

 

CPA: 10.41.25

Palmeolie, rå

10.41.25.10

Rå palmeolie og fraktioner deraf, ikke kemisk modificerede

kg

S

 

CPA: 10.41.29

Andre vegetabilske olier, rå

10.41.29.10

Andre vegetabilske olier, rå, ikke kemisk modificerede

kg

S

 

CPA: 10.41.30

Bomuldslinters

10.41.30.00

Bomuldslinters

kg

S

 

CPA: 10.41.41

Oliekager og andre faste restprodukter af vegetabilske fedtstoffer og olier

10.41.41.30

Oliekager og andre faste restprodukter fra udvinding af sojaolie

kg

S

 

10.41.41.50

Oliekager og andre faste restprodukter fra udvinding af fedtstoffer eller olier af solsikkefrø

kg

S

 

10.41.41.70

Oliekager og andre faste restprodukter fra udvinding fedtstoffer eller olier af rybs eller raps

kg

S

 

10.41.41.90

Oliekager og andre faste restprodukter fra udvinding af vegetabilske fedtstoffer eller olier, herunder af bomuldsfrø, hørfrø, kokosnødder, kopra, palmenødder eller -kerner (undtagen af sojabønner, solsikkefrø, rybsfrø eller rapsfrø)

kg

S

 

CPA: 10.41.42

Mel af olieholdige frø og frugter, undtagen sennepsmel

10.41.42.00

Mel af olieholdige frø og frugter, (undtagen sennepsmel)

kg

S

 

CPA: 10.41.51

Sojabønneolie og fraktioner deraf, raffinerede, men ikke kemisk modificerede

10.41.51.00

Raffineret sojabønneolie og fraktioner deraf, ikke kemisk modificerede

kg

S

 

CPA: 10.41.52

Jordnøddeolie og fraktioner deraf, raffinerede, men ikke kemisk modificerede

10.41.52.00

Raffineret jordnøddeolie og fraktioner deraf, ikke kemisk modificerede

kg

S

 

CPA: 10.41.53

Olivenolie og fraktioner deraf, raffinerede, men ikke kemisk modificerede

10.41.53.10

Raffineret olivenolie og fraktioner deraf, ikke kemisk modificerede

kg

S

 

10.41.53.30

Olier og fraktioner deraf, fremstillet udelukkende af oliven, herunder blandinger heraf med jomfruolie, raffineret (undtagen rå olier, jomfruolie og kemisk modificerede olier)

kg

S

 

CPA: 10.41.54

Solsikkeolie og fraktioner deraf, raffinerede, men ikke kemisk modificerede

10.41.54.00

Raffineret solsikkeolie og saflorolie samt fraktioner deraf, ikke kemisk modificerede

kg

S

 

CPA: 10.41.55

Bomuldsfrøolie og fraktioner deraf, raffinerede, men ikke kemisk modificerede

10.41.55.00

Raffineret bomuldsfrøolie og fraktioner deraf, ikke kemisk modificerede

kg

S

 

CPA: 10.41.56

Rybsolie, rapsolie og sennepsolie samt fraktioner deraf, raffinerede, men ikke kemisk modificerede

10.41.56.00

Raffineret rybsolie, rapsolie eller sennepsolie samt fraktioner deraf, ikke kemisk modificerede

kg

S

 

CPA: 10.41.57

Palmeolie og fraktioner deraf, raffinerede, men ikke kemisk modificerede

10.41.57.00

Raffineret palmeolie og fraktioner deraf, ikke kemisk modificerede

kg

S

 

CPA: 10.41.58

Kokosnøddeolie og fraktioner deraf, raffinerede, men ikke kemisk modificerede

10.41.58.00

Raffineret kokosolie (kopraolie) og fraktioner deraf, ikke kemisk modificerede

kg

S

 

CPA: 10.41.59

Andre olier og fraktioner deraf, raffinerede, men ikke kemisk modificerede; faste vegetabilske fedtstoffer og andre vegetabilske olier (undtagen majsolie) samt fraktioner deraf i.a.n., raffinerede, men ikke kemisk modificerede

10.41.59.00

Andre olier og fraktioner deraf, raffinerede, men ikke kemisk modificerede; faste vegetabilske fedtstoffer og andre vegetabilske olier (undtagen majsolie) samt fraktioner deraf i.a.n., raffinerede, men ikke kemisk modificerede

kg

S

 

CPA: 10.41.60

Animalske eller vegetabilske fedtstoffer og olier eller fraktioner deraf, hydrerede, esterificerede, men ikke på anden måde bearbejdede

10.41.60.30

Animalske fedtstoffer og olier samt fraktioner deraf, helt eller delvis hydrerede, inter-esterificerede, re-esterificerede eller elaidiniserede, også raffinerede, men ikke på anden måde bearbejdede

kg

S

 

10.41.60.50

Vegetabilske fedtstoffer og olier samt fraktioner deraf, helt eller delvis hydrerede, inter-esterificerede, re-esterificerede eller elaidiniserede, også raffinerede, men ikke på anden måde bearbejdede

kg

S

 

CPA: 10.41.71

Vegetabilsk voks (undtagen triglycerider)

10.41.71.00

Vegetabilsk voks, også raffineret (undtagen triglycerider)

kg

S

 

CPA: 10.41.72

Degras; restprodukter fra behandling af fedtstoffer eller animalsk og vegetabilsk voks

10.41.72.00

Degras; restprodukter fra behandling af fedtstoffer, fede olier eller animalsk og vegetabilsk voks

kg

S

 

NACE: 10.42

Fremstilling af margarine o.l. spiselige fedtstoffer

CPA: 10.42.10

Margarine og lignende spiselige fedtstoffer

10.42.10.30

Margarine, undtagen flydende margarine

kg

S

 

10.42.10.50

Spiselige tilberedninger af fedtstoffer og olier, herunder flydende margarine, i.a.n.

kg

S

 

NACE: 10.51

Mejerier samt ostefremstilling

CPA: 10.51.11

Behandlet mælk, flydende

10.51.11.33

Mælk og fløde, ikke koncentreret og ikke tilsat sukker eller andre sødemidler, med fedtindhold på ≤ 1 vægtprocent, i pakninger med indhold af ≤ 2 l

kg

S

 

10.51.11.37

Mælk og fløde, ikke koncentreret og ikke tilsat sukker eller andre sødemidler, med fedtindhold på ≤ 1 vægtprocent, i pakninger med indhold af > 2 l

kg

S

 

10.51.11.42

Mælk og fløde, ikke koncentreret og ikke tilsat sukker eller andre sødemidler, med fedtindhold på > 1 vægtprocent, men ≤ 6 vægtprocent, i pakninger med indhold af ≤ 2 l

kg

S

 

10.51.11.48

Mælk og fløde, ikke koncentreret og ikke tilsat sukker eller andre sødemidler, med fedtindhold på > 1 vægtprocent, men ≤ 6 vægtprocent, i pakninger med indhold af > 2 l

kg

S

 

CPA: 10.51.12

Mælk og fløde med fedtindhold på > 6 vægtprocent, ikke koncentreret eller tilsat sukker

10.51.12.10

Mælk og fløde, ikke koncentreret og ikke tilsat sukker eller andre sødemidler, med fedtindhold på > 6 vægtprocent, men ≤ 21 vægtprocent, i pakninger med indhold af ≤ 2 l

kg

S

 

10.51.12.20

Mælk og fløde, ikke koncentreret og ikke tilsat sukker eller andre sødemidler, med fedtindhold på > 6 vægtprocent, men ≤ 21 vægtprocent, i pakninger med indhold af > 2 l

kg

S

 

10.51.12.30

Mælk og fløde, ikke koncentreret og ikke tilsat sukker eller andre sødemidler, med fedtindhold på > 21 vægtprocent, i pakninger med indhold af ≤ 2 l

kg

S

 

10.51.12.40

Mælk og fløde, ikke koncentreret og ikke tilsat sukker eller andre sødemidler, med fedtindhold på > 21 vægtprocent, i pakninger med indhold af > 2 l

kg

S

 

CPA: 10.51.21

Skummetmælks- og flødepulver

10.51.21.30

Skummetmælkspulver, dvs. mælk og fløde, i pulverform, som granulat eller i anden fast form, med fedtindhold på ≤ 1,5 vægtprocent, i pakninger med indhold af ≤ 2,5 kg

kg

S

 

10.51.21.60

Skummetmælkspulver, dvs. mælk og fløde, i pulverform, som granulat eller i anden fast form, med fedtindhold på ≤ 1,5 vægtprocent, i pakninger med indhold af > 2,5 kg

kg

S

 

CPA: 10.51.22

Sødmælks- og flødepulver

10.51.22.30

Sødmælkspulver, dvs. mælk og fløde, i pulverform, som granulat eller i anden fast form, med fedtindhold på > 1,5 vægtprocent, i pakninger med indhold af ≤ 2,5 kg

kg

S

 

10.51.22.60

Sødmælkspulver, dvs. mælk og fløde, i pulverform, som granulat eller i anden fast form, med fedtindhold på > 1,5 vægtprocent, i pakninger med indhold af > 2,5 kg

kg

S

 

CPA: 10.51.30

Smør og smørbare mælkefedtprodukter

10.51.30.30

Smør, med fedtindhold på ≤ 85 vægtprocent

kg

S

 

10.51.30.50

Smør, med fedtindhold på > 85 vægtprocent, og andre fedtstoffer og olier udvundet af mælk (undtagen smørbare mælkefedtprodukter med fedtindhold på < 80 vægtprocent)

kg

S

 

10.51.30.70

Smørbare mælkefedtprodukter, med fedtindhold på < 80 vægtprocent

kg

S

 

CPA: 10.51.40

Ost og ostemasse

10.51.40.30

Frisk ost (ikke modnet eller lagret), herunder valleost, og ostemasse

kg

S

 

10.51.40.50

Ost, revet eller i pulverform, blåskimmelost og anden ost (undtagen smelteost, frisk ost, valleost og ostemasse)

kg

S

 

10.51.40.70

Smelteost, ikke revet eller i pulverform

kg

S

 

CPA: 10.51.51

Mælk og fløde, koncentreret eller tilsat sukker eller andre sødemidler, i andet end fast form

10.51.51.04

Koncentreret mælk, ikke sødet

kg

S

 

10.51.51.08

Koncentreret mælk, sødet

kg

S

 

CPA: 10.51.52

Yoghurt og anden fermenteret eller syrnet mælk eller fløde

10.51.52.41

Koaguleret mælk og fløde, yoghurt og andre fermenterede varer

kg

S

 

10.51.52.45

Aromatiseret yoghurt eller syrnet mælk (koaguleret mælk og fløde, yoghurt og andre fermenterede varer, aromatiseret eller tilsat frugt, nødder eller kakao)

kg

S

 

10.51.52.63

Kærnemælkspulver

kg

S

 

10.51.52.65

Kærnemælk

kg

S

 

CPA: 10.51.53

Kasein

10.51.53.00

Kasein og kaseinater

kg

S

 

CPA: 10.51.54

Laktose og laktosesirup

10.51.54.00

Laktose og laktosesirup, herunder kemisk ren laktose

kg

S

 

CPA: 10.51.55

Valle

10.51.55.30

Valle og modificeret valle, i pulverform, som granulat eller i anden fast form, også koncentreret eller tilsat sukker eller andre sødemidler

kg

S

 

10.51.55.60

Valle og modificeret valle, i flydende form eller i form af pasta, også koncentreret eller tilsat sukker eller andre sødemidler

kg

S

 

CPA: 10.51.56

Mejeriprodukter i.a.n.

10.51.56.00

Varer bestående af naturlige mælkebestanddele, i.a.n.

kg

S

 

NACE: 10.52

Fremstilling af konsumis

CPA: 10.52.10

Konsumis og anden spiselig is

10.52.10.00

Konsumis, herunder sorbet og sodavandsis (undtagen blandinger o.l. til fremstilling af konsumis)

l

S

 

NACE: 10.61

Fremstilling af mølleriprodukter

CPA: 10.61.11

Afskallet ris (hinderis)

10.61.11.00

Afskallet ris (hinderis)

kg

S

 

CPA: 10.61.12

Ris, delvis sleben eller sleben eller i form af brudris

10.61.12.30

Delvis sleben eller sleben ris, også poleret eller glaseret

kg

S

 

10.61.12.50

Brudris

kg

S

 

CPA: 10.61.21

Hvedemel og mel af blandsæd af hvede og rug

10.61.21.00

Hvedemel og mel af blandsæd af hvede og rug

kg

S

 

CPA: 10.61.22

Andet mel af korn

10.61.22.00

Mel af korn (undtagen hvedemel og mel af blandsæd af hvede og rug)

kg

S

 

CPA: 10.61.23

Andet vegetabilsk mel

10.61.23.00

Mel af tørrede ærter, kikærter, bønner, linser, sagopalmer, maniok, arrowroot, saleprod, jordskokker, batater (søde kartofler) o.l. rødder og rodknolde; mel og pulver af spiselige frugter og nødder

kg

S

 

CPA: 10.61.24

Blandinger til fremstilling af bagværk

10.61.24.00

Blandinger og dej til fremstilling af bagværk

kg

S

 

CPA: 10.61.31

Gryn og groft mel af hvede

10.61.31.33

Gryn og groft mel, af hård hvede

kg

S

 

10.61.31.35

Gryn og groft mel, af blød hvede og spelt

kg

S

 

CPA: 10.61.32

Gryn og groft mel samt pellets i.a.n.

10.61.32.30

Gryn og groft mel, af havre, majs, ris, rug, byg og andre kornsorter (undtagen hvede)

kg

S

 

10.61.32.40

Pellets, af hvede

kg

S

 

10.61.32.50

Pellets af havre, majs, ris, rug, byg og andre kornsorter (undtagen hvede)

kg

S

 

CPA: 10.61.33

Morgenmadsprodukter og andre kornprodukter

10.61.33.33

Korn, afskallet, valset, i flager, afrundet, skåret eller knust (undtagen ris)

kg

S

 

10.61.33.35

Kim af korn, hele, valset, i flager eller formalet (undtagen ris)

kg

S

 

10.61.33.51

Blandinger af mysli-typen baseret på ikke-ristede kornflager

kg

S

 

10.61.33.53

Andre tilberedte fødevarer fremstillet ved ekspandering eller ristning af korn eller kornprodukter

kg

S

 

10.61.33.55

Korn (kerner), forkogt eller på anden måde tilberedt (undtagen majs)

kg

S

 

CPA: 10.61.40

Klid og andre restprodukter fra bearbejdning af korn

10.61.40.10

Klid, fodermel og andre restprodukter fra sigtning, formaling eller anden bearbejdning af majs

kg

S

 

10.61.40.30

Klid, fodermel og andre restprodukter fra sigtning, formaling eller anden bearbejdning af ris

kg

S

 

10.61.40.50

Klid, fodermel og andre restprodukter fra sigtning, formaling eller anden bearbejdning af hvede

kg

S

 

10.61.40.90

Klid og andre restprodukter fra sigtning, formaling eller anden bearbejdning af korn (undtagen majs, ris og hvede)

kg

S

 

NACE: 10.62

Fremstilling af stivelse og stivelsesprodukter

CPA: 10.62.11

Stivelse; inulin; hvedegluten; dextrin og anden modificeret stivelse

10.62.11.11

Hvedestivelse

kg

S

 

10.62.11.13

Majsstivelse

kg

S

 

10.62.11.15

Kartoffelstivelse

kg

S

 

10.62.11.19

Stivelse, herunder af ris, maniok, arrowroot og sagopalmemarv (undtagen hvede-, majs- og kartoffelstivelse)

kg

S

 

10.62.11.30

Inulin

kg

S

 

10.62.11.50

Hvedegluten (undtagen hvedegluten forarbejdet til anvendelse som lim eller til glitning eller appretur i tekstilindustrien)

kg

S

 

10.62.11.70

Dekstrin og anden modificeret stivelse, herunder forklistret og esterificeret stivelse, dialdehydstivelse og stivelse behandlet med formaldehyd eller epiklorhydrin

kg

S

 

CPA: 10.62.12

Tapioka og tapiokaerstatninger fremstillet af stivelse i form af flager, gryn o.l.

10.62.12.00

Tapioka og tapiokaerstatninger fremstillet af stivelse, i form af flager, gryn, perlegryn, sigtemel o.l.

kg

S

 

CPA: 10.62.13

Glukose og glukosesirup; fructose og fructosesirup; invertsukker; sirup og andre sukkeropløsninger, i.a.n.

10.62.13.10

Glukose og glukosesirup (undtagen med indhold af tilsatte smagsstoffer eller farvestoffer)

kg

S

 

10.62.13.20

Kemisk ren fruktose, i fast form; fruktose og fruktosesirup, med et fruktoseindhold i tør tilstand på > 50 vægtprocent; isoglukose (undtagen med indhold af tilsatte smagsstoffer eller farvestoffer)

kg

S

 

10.62.13.30

Maltodekstrin og maltodekstrinsirup (undtagen med indhold af tilsatte smagsstoffer eller farvestoffer)

kg

S

 

10.62.13.90

Sukker, herunder invertsukker, i.a.n.

kg

S

 

CPA: 10.62.14

Majsolie

10.62.14.30

Rå majskimolie og fraktioner deraf, ikke kemisk modificerede

kg

S

 

10.62.14.60

Raffineret majskimolie og fraktioner deraf, ikke kemisk modificerede

kg

S

 

CPA: 10.62.20

Restprodukter fra stivelsesfremstilling o.l. restprodukter

10.62.20.00

Restprodukter fra stivelsesfremstilling o.l. restprodukter

kg

S

 

NACE: 10.71

Fremstilling af brød, fremstilling af friske kager, tærter mv.

CPA: 10.71.11

Frisk brød

10.71.11.00

Brød, uden tilsætning af honning, æg, ost eller frugt, og med et indhold i tør tilstand på ≤ 5 vægtprocent sukker og ≤ 5 vægtprocent fedt

kg

S

 

CPA: 10.71.12

Friske kager, tærter mv.

10.71.12.00

Kager og konditorvarer; andet bagværk med tilsætning af sødemidler

kg

S

 

NACE: 10.72

Fremstilling af tvebakker og kiks; fremstilling af konserverede kager, tærter mv.

CPA: 10.72.11

Knækbrød, tvebakker, kryddere, ristet brød og lignende ristede varer

10.72.11.30

Knækbrød

kg

S

 

10.72.11.50

Tvebakker og kryddere, ristet brød o.l. ristede varer

kg

S

 

CPA: 10.72.12

Honningkager o.l.; biskuitter og småkager; vafler

10.72.12.30

Honningkager o.l.

kg

S

 

10.72.12.53

Småkager samt søde kiks og vafler, helt eller delvis overtrukket med chokolade eller andre tilberedninger med indhold af kakao

kg

S

 

10.72.12.55

Småkager og søde kiks, herunder dobbeltkiks og -biskuitter med mellemlag (undtagen helt eller delvis overtrukket med chokolade eller andre tilberedninger med indhold af kakao)

kg

S

 

10.72.12.57

Vafler, med et vandindhold på > 10 vægtprocent (undtagen kræmmerhuse til is, dobbeltvafler med mellemlag o.l. varer)

kg

S

 

10.72.12.59

Vafler, også saltede (undtagen helt eller delvis overtrukket med chokolade eller andre tilberedninger med indhold af kakao)

kg

S

 

CPA: 10.72.19

Andre tørre eller konserverede bagervarer

10.72.19.10

Matze (usyret brød)

kg

S

 

10.72.19.20

Kirkeoblater, oblatkapsler til lægemidler, segloblater o.l. varer af mel eller stivelse

kg

S

 

10.72.19.40

Kiks og biskuitter (undtagen helt eller delvis overtrukket med chokolade eller andre tilberedninger med indhold af kakao og undtagen søde)

kg

S

 

10.72.19.50

Ekstruderede eller ekspanderede varer, krydrede eller saltede

kg

S

 

10.72.19.90

Bagværk o.l., uden tilsætning af sødemidler, herunder pandekager, quiche og pizza (undtagen knækbrød, vafler, tvebakker og kryddere, ristet brød, ekstruderede eller ekspanderede varer, krydrede eller saltede).

kg

S

 

NACE: 10.73

Fremstilling af makaroni, nudler, couscous og lignende dejvarer

CPA: 10.73.11

Makaroni, nudler og lignende dejvarer

10.73.11.30

Pastaprodukter, ikke kogte eller fyldte, med indhold af æg

kg

S

 

10.73.11.50

Pastaprodukter, ikke kogte eller fyldte, uden indhold af æg

kg

S

 

CPA: 10.73.12

Couscous

10.73.12.00

Couscous

kg

S

 

NACE: 10.81

Fremstilling af sukker

CPA: 10.81.11

Råt rør- eller roesukker, i fast form

10.81.11.00

Råt rør- og roesukker, i fast form, uden indhold af tilsatte smags- eller farvestoffer

kg

S

 

CPA: 10.81.12

Raffineret rør- eller roesukker og kemisk ren saccharose, i fast form, uden indhold af tilsatte smagsstoffer eller farvestoffer

10.81.12.30

Raffineret hvidt rør- og roesukker, i fast form

kg

S

 

10.81.12.90

Raffineret rør- og roesukker, i fast form (undtagen hvidt sukker)

kg

S

 

CPA: 10.81.13

Raffineret rør- og roesukker, med indhold af tilsatte smagsstoffer eller farvestoffer; ahornsukker og ahornsirup

10.81.13.00

Raffineret rør- og roesukker, med indhold af tilsatte smagsstoffer eller farvestoffer; ahornsukker og ahornsirup

kg

S

 

CPA: 10.81.14

Melasse

10.81.14.30

Melasse, af rørsukker

kg

S

 

10.81.14.50

Melasse, hidrørende fra udvinding eller raffinering af sukker (undtagen af rørsukker)

kg

S

 

CPA: 10.81.20

Roeaffald, bagasse og andre affaldsprodukter fra sukkerfremstilling

10.81.20.00

Roeaffald, bagasse og andre affaldsprodukter fra sukkerfremstilling (herunder klaringskum og filterpresserester)

kg

S

 

NACE: 10.82

Fremstilling af kakao, chokolade og sukkervarer

CPA: 10.82.11

Kakaomasse, også affedtet

10.82.11.00

Kakaomasse (ikke tilsat sukker eller andre sødemidler)

kg

S

 

CPA: 10.82.12

Kakaosmør, kakaofedt og kakaoolie

10.82.12.00

Kakaosmør, kakaofedt og kakaoolie

kg

S

 

CPA: 10.82.13

Kakaopulver, ikke tilsat sukker eller andre sødemidler

10.82.13.00

Kakaopulver, ikke tilsat sukker eller andre sødemidler

kg

S

 

CPA: 10.82.14

Kakaopulver, tilsat sukker eller andre sødemidler

10.82.14.00

Kakaopulver, tilsat sukker eller andre sødemidler

kg

S

 

CPA: 10.82.21

Chokolade og andre tilberedninger indeholdende kakao (undtagen kakaopulver, tilsat sukker eller andre sødemidler), i løs vægt

10.82.21.30

Chokolade og andre tilberedte fødevarer med indhold af kakao, i blokke, plader eller stænger af vægt > 2 kg, eller flydende, i pastaform, i pulverform, som granulater eller lignende, i pakninger af nettovægt > 2 kg, med indhold af kakaosmør på ≥ 18 vægtprocent

kg

S

 

10.82.21.50

Chocolate milk crumb, med indhold af kakaosmør på ≥ 18 vægtprocent, i pakninger af nettovægt > 2 kg

kg

S

 

10.82.21.70

Chokoladeglasur, med indhold af kakaosmør på ≥ 18 vægtprocent, i pakninger af nettovægt > 2 kg

kg

S

 

10.82.21.90

Tilberedte fødevarer med indhold af kakaosmør på < 18 %, i pakninger af vægt > 2 kg (undtagen chokoladeglasur og chocolate milk crumb)

kg

S

 

CPA: 10.82.22

Chokolade og andre tilberedninger indeholdende kakao (undtagen kakaopulver, tilsat sukker eller andre sødemidler), i anden form end løs vægt

10.82.22.33

Chokolade, i blokke, plader eller stænger, med fyld af f.eks. creme, likør eller frugtpasta (undtagen chokoladekiks eller -småkager)

kg

S

 

10.82.22.35

Chokolade, i blokke, plader eller stænger, med tilsætning af korn, frugt eller nødder (undtagen med fyld og undtagen chokoladekiks og -småkager)

kg

S

 

10.82.22.39

Chokolade, i blokke, plader eller stænger (undtagen med fyld eller tilsætning af korn, frugt eller nødder og undtagen chokoladekiks og -småkager)

kg

S

 

10.82.22.43

Chokolader med indhold af alkohol, også med fyld (undtagen i blokke, plader eller stænger)

kg

S

 

10.82.22.45

Chokolader (undtagen med indhold af alkohol og undtagen i blokke, plader eller stænger)

kg

S

 

10.82.22.53

Chokoladevarer med fyld (undtagen i blokke, plader eller stænger og undtagen chokolader)

kg

S

 

10.82.22.55

Chokoladevarer (undtagen med fyld og i blokke, plader eller stænger og undtagen chokoladekiks og -småkager og chokolader)

kg

S

 

10.82.22.60

Sukkervarer og erstatninger herfor, med indhold af kakao, fremstillet på basis af andre sødemidler end sukker

kg

S

 

10.82.22.70

Smørepålæg, med indhold af kakao

kg

S

 

10.82.22.80

Pulvere med indhold af kakao, til fremstilling af drikkevarer

kg

S

 

10.82.22.90

Fødevarer med indhold af kakao, (undtagen kakaomasse, kakaosmør, kakaopulver, blokke, plader eller stænger, flydende, i pastaform, i pulverform, som granulater eller lignende, i pakninger af nettovægt > 2 kg, pulvere til fremstilling af drikkevarer, smørepålæg)

kg

S

 

CPA: 10.82.23

Sukkervarer (herunder hvid chokolade) uden indhold af kakao

10.82.23.10

Tyggegummi

kg

S

 

10.82.23.20

Lakrids form af blokke, stænger og pastiller, med indhold af sakkarose på > 10 vægtprocent uden tilsætning af andre stoffer

kg

S

 

10.82.23.30

Hvid chokolade

kg

S

 

10.82.23.53

Råmasser, herunder marcipan, fondant, nougat og mandelmasse, i pakninger af nettovægt ≥ 1 kg

kg

S

 

10.82.23.55

Halspastiller og hostebolsjer, bestående hovedsagelig af sukker og smagsstoffer (undtagen pastiller og bolsjer med smagsstoffer, der har medicinske egenskaber)

kg

S

 

10.82.23.63

Dragévarer, herunder kandiserede mandler

kg

S

 

10.82.23.65

Vin og frugtgummi, gelévarer samt frugtpasta i form af sukkervarer (undtagen tyggegummi)

kg

S

 

10.82.23.73

Bolsjer o.l.

kg

S

 

10.82.23.75

Karameller

kg

S

 

10.82.23.83

Sukkervarer, fremstillet ved presning eller støbning, herunder cachous

kg

S

 

10.82.23.90

Sukkervarer, i.a.n.

kg

S

 

CPA: 10.82.24

Frugter, nødder, frugtskaller og andre plantedele, tilberedt med sukker

10.82.24.00

Afløbne, glaserede eller kandiserede frugter, nødder, frugtskaller eller andre plantedele

kg

S

 

NACE: 10.83

Forarbejdning af te og kaffe

CPA: 10.83.11

Kaffe, brændt eller koffeinfri

10.83.11.30

Kaffe, rå, koffeinfri

kg

S

 

10.83.11.50

Kaffe, brændt, med koffeinindhold

kg

S

 

10.83.11.70

Kaffe, brændt, koffeinfri

kg

S

 

CPA: 10.83.12

Kaffeerstatning; ekstrakter, essenser og koncentrater af kaffe eller kaffeerstatning; skaller og hinder af kaffe

10.83.12.10

Kaffeerstatning med indhold af kaffe

kg

S

 

10.83.12.40

Ekstrakter, essenser og koncentrater af kaffe samt varer tilberedt på basis af disse ekstrakter, essenser eller koncentrater eller på basis af kaffe

kg

S

 

10.83.12.70

Brændt cikorie og andre brændte kaffeerstatninger, herunder ekstrakter og essenser og koncentrater deraf

kg

S

 

CPA: 10.83.13

Grøn te (ikke fermenteret), sort te (fermenteret) og delvis fermenteret te, i pakninger af nettovægt 3 kg og derunder

10.83.13.00

Te i pakninger af nettovægt ≤ 3 kg

kg

S

 

CPA: 10.83.14

Ekstrakter, essenser, koncentrater og tilberedninger af te eller maté

10.83.14.00

Ekstrakter, essenser og koncentrater af te eller maté samt varer tilberedt på basis af disse ekstrakter, essenser eller koncentrater eller på basis af te eller maté

kg

S

 

CPA: 10.83.15

Urtete

10.83.15.00 z

Urteudtræk

kg

S

 

NACE: 10.84

Fremstilling af smagspræparater og krydderier

CPA: 10.84.11

Eddike og eddikeerstatninger fremstillet af eddikesyre

10.84.11.30

Vineddike

l

S

 

10.84.11.90

Eddike og eddikeerstatninger ikke fremstillet af vin

l

S

 

CPA: 10.84.12

Saucer; sammensatte smagspræparater; sennepsmel og tilberedt sennep

10.84.12.10

Sojasauce

kg

S

 

10.84.12.30

Tomatketchup og andre tomatsaucer

kg

S

 

10.84.12.53

Sennepsmel

kg

S

 

10.84.12.55

Tilberedt sennep

kg

S

 

10.84.12.70

Saucer og tilberedninger til fremstilling deraf; sammensatte smagspræparater (undtagen sojasauce, tomatketchup, tomatsaucer, sennepsmel og tilberedt sennep)

kg

S

 

CPA: 10.84.30

Konsumsalt

10.84.30.00

Salt egnet til menneskeføde

kg

T

 

NACE: 10.85

Fremstilling af færdigretter

CPA: 10.85.11

Færdigretter på basis af kød, slagtebiprodukter eller blod

10.85.11.00 z

Færdigretter på basis af kød, slagtebiprodukter eller blod

kg

S

 

CPA: 10.85.12

Færdigretter på basis af fisk, krebsdyr og bløddyr

10.85.12.00 z

Færdigretter på basis af fisk, krebsdyr og bløddyr

kg

S

 

CPA: 10.85.13

Færdigretter på basis af grøntsager

10.85.13.00 z

Færdigretter på basis af grøntsager

kg

S

 

CPA: 10.85.14

Færdigretter baseret på pastaprodukter

10.85.14.10

Pastaprodukter, fyldte med kød, fisk, ost eller andre produkter, uanset blandingsforholdet, også kogte

kg

S

 

10.85.14.30

Pasta og pastaprodukter, tørrede, ikke-tørrede og frosne, herunder færdigretter (undtagen kogt pasta og fyldt pasta)

kg

S

 

CPA: 10.85.19

Andre færdigretter

10.85.19.10 z

Andre færdigretter, herunder frossen, men ikke frisk pizza

kg

S

 

NACE: 10.86

Fremstilling af homogeniserede produkter og diætmad

CPA: 10.86.10

Homogeniserede produkter og diætmad

10.86.10.10

Homogeniserede tilberedninger af kød, spiselige slagtebiprodukter eller blod (undtagen pølser o.l. produkter af kød; tilberedte fødevarer på basis af disse produkter)

kg

S

 

10.86.10.30

Grøntsager, homogeniserede, tilberedt eller konserveret på anden måde end med eddike eller eddikesyre, ikke frosne

kg

S

 

10.86.10.50

Homogeniserede tilberedninger i form af syltetøj, frugtgelé, marmelade, frugt- eller nøddepuré eller frugt- eller nøddemos

kg

S

 

10.86.10.60

Homogeniserede sammensatte fødevarer af den art, der anvendes til børn eller til diætetisk brug, i pakninger til detailsalg af nettovægt ≤ 250 g

kg

S

 

10.86.10.70

Tilberedte fødevarer til børn, i pakninger til detailsalg (undtagen homogeniserede sammensatte fødevarer)

kg

S

 

NACE: 10.89

Fremstilling af andre fødevarer i.a.n.

CPA: 10.89.11

Suppe og bouillon samt tilberedninger til fremstilling deraf

10.89.11.00

Suppe og bouillon samt tilberedninger til fremstilling deraf

kg

S

 

CPA: 10.89.12

Æg uden skal samt æggeblommer, friske eller konserverede; æg med skal, konserverede eller kogte; ægalbumin

10.89.12.30

Ægprodukter, friske, tørrede, kogt i vand eller dampkogte, formede, frosne eller på anden måde konserverede (undtagen ægalbumin og undtagen med skal)

kg

S

 

10.89.12.50

Ægalbumin

kg

S

 

CPA: 10.89.13

Gær (levende eller inaktiv); andre inaktive encellede mikroorganismer; tilberedte bagepulvere

10.89.13.34

Bagegær

kg

S

 

10.89.13.39

Levende gærtyper (undtagen bagegær)

kg

S

 

10.89.13.50

Inaktiv gær; andre inaktive, encellede mikroorganismer

kg

S

 

10.89.13.70

Bagepulver, tilberedte

kg

S

 

CPA: 10.89.14

Ekstrakter og saft af kød, fisk og hvirvelløse vanddyr

10.89.14.00

Ekstrakter og saft af kød, fisk, krebsdyr, bløddyr eller andre hvirvelløse vanddyr

kg

S

 

CPA: 10.89.16

Tilberedte fordærvelige fødevarer som f.eks. sandwich og frisk pizza

10.89.16.00 z

Fordærvelige fødevarer, herunder frisk pizza og sandwich

kg

S

 

CPA: 10.89.17

Kosttilskud til menneskeføde

10.89.17.00 z

Kosttilskud (næringsstofpræparater til menneskeføde)

kg

S

 

CPA: 10.89.19

Diverse fødevarer i.a.n.

10.89.19.10

Karamel

kg

S

 

10.89.19.25

Maltekstrakt

kg

S

 

10.89.19.30

Tilberedte fødevarer af mel, stivelse m.v.

kg

S

 

10.89.19.35

Proteinkoncentrater samt sukkersirupper tilsat smags- eller farvestoffer

kg

S

 

10.89.19.50 z

Andre tilberedte fødevarer i.a.n.

kg

S

 

NACE: 10.91

Fremstilling af færdige foderblandinger til landbrugsdyr

CPA: 10.91.10

Færdige foderblandinger til landbrugsdyr (undtagen mel og pellets af lucerne)

10.91.10.10 z

Forblandinger til foder til landbrugshusdyr

kg

S

 

10.91.10.33 z

Tilberedt dyrefoder (undtagen forblandinger): til svin

kg

S

 

10.91.10.35 z

Tilberedt dyrefoder (undtagen forblandinger): til kvæg

kg

S

 

10.91.10.37 z

Tilberedt dyrefoder (undtagen forblandinger): til fjerkræ

kg

S

 

10.91.10.39 z

Tilberedt dyrefoder (undtagen forblandinger): i.a.n.

kg

S

 

CPA: 10.91.20

Mel og pellets af lucerne

10.91.20.00

Mel og pellets af lucerne

kg

S

 

NACE: 10.92

Fremstilling af færdige foderblandinger til kæledyr

CPA: 10.92.10

Færdige foderblandinger til kæledyr

10.92.10.30

Hunde- og kattefoder, i pakninger til detailsalg

kg

S

 

10.92.10.60 z

Foder til kæledyr (undtagen hunde- og kattefoder i pakninger til detailsalg)

kg

S

 

NACE: 11.01

Destillation, rektifikation og blanding af alkohol

CPA: 11.01.10

Destillerede alkoholiske drikkevarer

11.01.10.20

Spiritus fremstillet ved destillation af druevin eller druekvas (NB: eksklusive alkoholafgift)

l alc. 100 %

S

 

11.01.10.30

Whisky (NB: eksklusive alkoholafgift)

l alc. 100 %

S

 

11.01.10.40

Rom og anden spiritus fremstillet ved destillation af gærede sukkerrørsprodukter (NB: eksklusive alkoholafgift)

l alc. 100 %

S

 

11.01.10.50

Gin og genever (NB: eksklusive alkoholafgift)

l alc. 100 %

S

 

11.01.10.63

Vodka, med et alkoholindhold på ≤ 45,4 % vol. (NB: eksklusive alkoholafgift)

l alc. 100 %

S

 

11.01.10.65

Spiritus fremstillet af frugt (undtagen likør, gin og genever og undtagen fremstillet ved destillation af druevin eller druekvas) (NB: eksklusive alkoholafgift))

l alc. 100 %

S

 

11.01.10.70

Ren alkohol (NB: eksklusive alkoholafgift)

l alc. 100 %

S

 

11.01.10.80

Spiritus, likør og andre alkoholholdige drikkevarer (undtagen fremstillet ved destillation af druevin eller druekvas eller af frugt og undtagen whisky, rom, tafia, gin og genever samt vodka med et alkoholindhold på ≤ 45,4 % vol. og spiritus fremstillet af frugt) (NB: eksklusive alkoholafgift)

l alc. 100 %

S

 

NACE: 11.02

Fremstilling af vin af druer

CPA: 11.02.11

Mousserende vin af friske druer

11.02.11.30

Champagne (NB: eksklusive alkoholafgift)

l

S

 

11.02.11.90

Mousserende vin af friske druer (undtagen champagne) (NB: eksklusive alkoholafgift)

l

S

 

CPA: 11.02.12

Vin af friske druer, undtagen mousserende vin; druemost

11.02.12.11 z

Hvidvin med beskyttet oprindelsesbetegnelse (BOB)

l

S

 

11.02.12.15

Vin og druemost, hvis gæring er standset eller forhindret ved tilsætning af alkohol, i beholdere, der ved 20 oC har et overtryk på ≥ 1 bar, men < 3 bar, hidrørende fra kuldioxid i opløsning (undtagen mousserende vin)

l

S

 

11.02.12.17 z

Kvalitetsvin og -druemost med beskyttet oprindelsesbetegnelse (BOB), hvis gæring er standset eller forhindret ved tilsætning af alkohol, med et alkoholindhold på ≤ 15 % vol. (undtagen hvidvin og mousserende vin)

l

S

 

11.02.12.20

Vin og druemost, hvis gæring er standset eller forhindret ved tilsætning af alkohol, med et alkoholindhold på ≤ 15 % ol. (undtagen mousserende vin og vin med beskyttet oprindelsesbetegnelse (BOB))

l

S

 

11.02.12.31

Portvin, madeira, sherry og andre vine med et alkoholindhold på > 15 % vol.

l

S

 

11.02.12.50

Druemost (eksklusive alkoholafgift)

l

S

 

NACE: 11.03

Fremstilling af cider og anden frugtvin

CPA: 11.03.10

Andre gærede drikkevarer (f.eks. æblecider, pærecider og mjød); blandede drikkevarer, som indeholder alkohol

11.03.10.00

Gærede drikkevarer samt blandinger heraf, herunder med ikke-alkoholholdige drikkevarer, æblecider, pærecider og mjød (undtagen maltøl samt vin af druer tilsat aromatiske planter eller aromatiske stoffer)

l

S

 

NACE: 11.04

Fremstilling af andre ikke-destillerede gærede drikkevarer

CPA: 11.04.10

Vermouth og anden vin af friske druer, tilsat aromastoffer

11.04.10.00

Vermouth og anden vin af friske druer, tilsat aromatiske planter eller aromatiske stoffer (eksklusive alkoholafgift)

l

S

 

NACE: 11.05

Fremstilling af øl

CPA: 11.05.10

Øl (undtagen mask fra ølfremstilling)

11.05.10.00

Øl (undtagen alkoholfri øl og øl med et alkoholindhold på ≤ 0,5 % vol.) (eksklusive alkoholafgift)

l

S

 

11.05.10.10

Alkoholfri øl og øl med et alkoholindhold på ≤ 0,5 % vol.

l

S

 

CPA: 11.05.20

Mask og bærme fra øl- eller alkoholfremstilling

11.05.20.00

Mask, bærme og andre restprodukter fra øl- eller alkoholfremstilling (eksklusive alkoholafgift)

kg

S

 

NACE: 11.06

Fremstilling af malt

CPA: 11.06.10

Malt

11.06.10.30

Malt, ikke brændt (eksklusive alkoholafgift)

kg

S

 

11.06.10.50

Malt, brændt (undtagen produkter, der er yderligere forarbejdet, og undtagen brændt malt, der fremtræder som kaffeerstatning) (eksklusive alkoholafgift)

kg

S

 

NACE: 11.07

Fremstilling af læskedrikke; fremstilling af mineralvand og andet vand på flaske

CPA: 11.07.11

Mineralvand og vand tilsat kulsyre, ikke tilsat sukker eller andre sødemidler og ikke aromatiseret

11.07.11.30

Mineralvand og vand tilsat kulsyre, ikke tilsat sukker eller andre sødemidler

l

S

 

11.07.11.50

Vand, is og sne, ikke tilsat sukker eller andre sødemidler eller aromatiseret (undtagen mineralvand og vand tilsat kulsyre)

l

S

 

CPA: 11.07.19

Andre ikke-alkoholholdige drikkevarer

11.07.19.30

Vand, herunder mineralvand og vand tilsat kulsyre, tilsat sukker eller andre sødemidler, dvs. læskedrikke

l

S

 

11.07.19.50

Ikke-alkoholholdige drikkevarer uden indhold af mælkefedt (undtagen mineralvand med eller uden tilsat sukker eller andre sødemidler og undtagen vand tilsat kulsyre eller smagsstoffer)

l

S

 

11.07.19.70

Ikke-alkoholholdige drikkevarer med indhold af mælkefedt

l

S

 

NACE: 12.00

Fremstilling af tobaksprodukter

CPA: 12.00.11

Cigarer, cerutter, cigarillos og cigaretter, af tobak eller tobakserstatning

12.00.11.30

Cigarer, cerutter og cigarillos, af tobak eller blandinger af tobak og tobakserstatning (eksklusive tobaksafgift)

p/st

S

 

12.00.11.50

Cigaretter, af tobak eller blandinger af tobak og tobakserstatning (eksklusive tobaksafgift)

p/st

S

 

12.00.11.70

Cigarer, cerutter, cigarillos og cigaretter, af tobakserstatning (eksklusive tobaksafgift)

kg

S

 

CPA: 12.00.12

Tørrede strippede tobaksblade

12.00.12.00

Tørrede strippede tobaksblade

kg

S

 

CPA: 12.00.19

Andre tobaksvarer og fabrikerede tobakserstatninger; homogeniseret eller rekonstitueret tobak; ekstrakter og essenser af tobak

12.00.19.30

Røgtobak (eksklusive tobaksafgift)

kg

S

 

12.00.19.90

Tobaksvarer; homogeniseret eller rekonstitueret tobak; ekstrakter og essenser af tobak. i.a.n.

kg

S

 

NACE: 13.10

Forbehandling og spinding af tekstilfibre

CPA: 13.10.10

Uldfedt (herunder lanolin)

13.10.10.00

Uldfedt og fedtstoffer udvundet deraf, herunder lanolin

kg

T

 

CPA: 13.10.21

Natursilke, usnoet eller kun svagt snoet

13.10.21.00

Natursilke, usnoet eller kun svagt snoet

kg

T

 

CPA: 13.10.22

Uld, affedtet eller karboniseret, ikke kartet eller kæmmet

13.10.22.00

Uld, affedtet eller karboniseret, ikke kartet eller kæmmet

kg

T

 

CPA: 13.10.23

Kæmlinge (noils) af uld eller fine dyrehår

13.10.23.00

Kæmlinge (noils) af uld eller fine dyrehår

kg

T

 

CPA: 13.10.24

Uld og fine eller grove dyrehår, kartet eller kæmmet

13.10.24.00

Uld samt fine eller grove dyrehår, kartet eller kæmmet, herunder kæmmet uld i småstykker

kg

T

 

CPA: 13.10.25

Bomuld, kartet eller kæmmet

13.10.25.00

Bomuld, kartet eller kæmmet

kg

T

 

CPA: 13.10.26

Jute og andre tekstilfibre, beredte men ikke spundne (undtagen hør, hamp og ramie)

13.10.26.00

Jute og andre tekstilfibre, beredte men ikke spundne (undtagen hør, hamp og ramie)

kg

T

 

CPA: 13.10.29

Andre vegetabilske tekstilfibre, beredte men ikke spundne

13.10.29.00

Andre vegetabilske tekstilfibre, beredte men ikke spundne

kg

T

 

CPA: 13.10.31

Korte syntetiske fibre, kartede, kæmmede eller på anden måde beredte til spinding

13.10.31.00

Korte syntetiske fibre, kartede, kæmmede eller på anden måde beredte til spinding

kg

T

 

CPA: 13.10.32

Korte regenererede fibre, kartede, kæmmede eller på anden måde beredte til spinding

13.10.32.00

Korte regenererede fibre, kartede, kæmmede eller på anden måde beredte til spinding

kg

T

 

CPA: 13.10.40

Garn af natursilke eller affald af natursilke

13.10.40.10

Garn af natursilke, ikke i pakninger til detailsalg (undtagen garn af affald af natursilke)

kg

T

 

13.10.40.30

Garn af affald af natursilke, ikke i pakninger til detailsalg

kg

T

 

13.10.40.50

Garn af natursilke eller affald af natursilke, i pakninger til detailsalg; fishgut

kg

T

 

CPA: 13.10.50

Garn af uld, også i detailsalgsoplægninger; vævet stof af grove dyrehår eller hestehår

13.10.50.10

Garn af kartet uld eller af fine dyrehår, ikke i pakninger til detailsalg

kg

T

 

13.10.50.30

Garn af kæmmet uld eller af fine dyrehår, ikke i pakninger til detailsalg

kg

T

 

13.10.50.50

Garn af uld eller fine dyrehår, i pakninger til detailsalg

kg

T

 

CPA: 13.10.61

Garn af bomuld (undtagen sytråd)

13.10.61.32 z

Bomuldsgarn af ikke-kæmmede fibre, ikke i pakninger til detailsalg, til vævede varer (undtagen til gulvtæpper)

kg

T

 

13.10.61.33 z

Bomuldsgarn af ikke-kæmmede fibre, ikke i pakninger til detailsalg, til strik- og strømpevarer

kg

T

 

13.10.61.35 z

Bomuldsgarn af ikke-kæmmede fibre, ikke i pakninger til detailsalg, til anden brug, herunder gulvtæpper

kg

T

 

13.10.61.52 z

Bomuldsgarn af kæmmede fibre, ikke i pakninger til detailsalg, til vævede varer (undtagen gulvtæpper)

kg

T

 

13.10.61.53 z

Bomuldsgarn af kæmmede fibre, ikke i pakninger til detailsalg, til strik- og strømpevarer

kg

T

 

13.10.61.55 z

Bomuldsgarn af kæmmede fibre, ikke i pakninger til detailsalg, til anden brug herunder gulvtæpper

kg

T

 

13.10.61.60

Bomuldsgarn i pakninger til detailsalg (undtagen sytråd)

kg

T

 

CPA: 13.10.62

Sytråd af bomuld

13.10.62.00

Sytråd af bomuld

kg

T

 

CPA: 13.10.71

Hørgarn

13.10.71.10

Hørgarn, ikke i pakninger til detailsalg

kg

T

 

13.10.71.20

Hørgarn, i pakninger til detailsalg

kg

T

 

CPA: 13.10.72

Garn af jute eller andre bastfibre; garn af andre vegetabilske tekstilfibre; papirgarn

13.10.72.00

Garn af vegetabilske fibre eller bastfibre (undtagen af hør); papirgarn

kg

T

 

CPA: 13.10.81

Garn af endeløse kemofibre, flertrådet eller kabelslået (undtagen sytråd, garn med høj styrke, af polyamider, polyestere eller viskose), ikke i detailsalgsoplægninger; garn af endeløse kemofibre (undtagen sytråd), i detailsalgsoplægninger

13.10.81.10

Flertrådet eller kabelslået garn af endeløse, syntetiske fibre, ikke i pakninger til detailsalg

kg

T

 

13.10.81.30

Flertrådet eller kabelslået garn af endeløse regenererede fibre, ikke i pakninger til detailsalg (undtagen sytråd)

kg

T

 

13.10.81.50

Garn af endeløse kemofibre, i pakninger til detailsalg (undtagen sytråd)

kg

T

 

CPA: 13.10.82

Garn af korte syntetiske fibre (undtagen sytråd), med indhold på ≥ 85 vægtprocent af disse fibre

13.10.82.10

Garn, med indhold på ≥ 85 vægtprocent korte syntetiske fibre, ikke i pakninger til detailsalg (undtagen sytråd)

kg

T

 

13.10.82.50

Garn, med indhold på ≥ 85 vægtprocent korte syntetiske fibre, i pakninger til detailsalg (undtagen sytråd)

kg

T

 

CPA: 13.10.83

Garn af korte syntetiske fibre (undtagen sytråd), med indhold på < 85 vægtprocent af disse fibre

13.10.83.20

Garn, med indhold på < 85 vægtprocent korte polyesterfibre, blandet med regenererede fibre, ikke i pakninger til detailsalg (undtagen sytråd)

kg

T

 

13.10.83.33 z

Garn, med indhold på < 85 vægtprocent korte syntetiske fibre blandet med uld eller fine dyrehår, kartet, ikke i pakninger til detailsalg (undtagen sytråd)

kg

T

 

13.10.83.36 z

Garn, med indhold på < 85 vægtprocent korte syntetiske fibre blandet med uld eller fine dyrehår, kæmmet, ikke i pakninger til detailsalg (undtagen sytråd)

kg

T

 

13.10.83.40

Garn, med indhold på < 85 vægtprocent korte syntetiske fibre blandet med bomuld, ikke i pakninger til detailsalg (undtagen sytråd)

kg

T

 

13.10.83.80

Andet garn med indhold på < 85 vægtprocent korte syntetiske fibre, ikke i pakninger til detailsalg, i.a.n. (undtagen sytråd)

kg

T

 

13.10.83.90

Garn med indhold på < 85 vægtprocent korte syntetiske fibre, i pakninger til detailsalg, i.a.n. (undtagen sytråd)

kg

T

 

CPA: 13.10.84

Garn af korte regenererede fibre (undtagen sytråd)

13.10.84.10

Garn af korte regenererede fibre, ikke i pakninger til detailsalg, (undtagen sytråd)

kg

T

 

13.10.84.30

Garn af korte regenererede fibre, undtagen sytråd, i pakninger til detailsalg

kg

T

 

CPA: 13.10.85

Sytråd og -garn af endeløse og korte regenererede og syntetiske fibre

13.10.85.10

Sytråd af endeløse kemofibre

kg

T

 

13.10.85.50

Sytråd af korte kemofibre

kg

T

 

NACE: 13.20

Vævning af tekstiler

CPA: 13.20.11

Vævet stof af natursilke eller af affald af natursilke

13.20.11.00

Vævet stof af natursilke eller af affald af natursilke

m2

S

 

CPA: 13.20.12

Vævet stof af kartet eller kæmmet uld eller kartede eller kæmmede fine dyrehår eller af grove dyrehår eller hestehår

13.20.12.30

Vævet stof af kartet uld eller kartede fine dyrehår

m2

T

 

13.20.12.60

Vævet stof af kæmmet uld eller kæmmede fine dyrehår, samt vævet stof af grove dyrehår eller hestehår

m2

T

 

CPA: 13.20.13

Vævet stof af hør

13.20.13.30

Vævet stof af hør, med indhold af hør på ≥ 85 vægtprocent

m2

T

 

13.20.13.60

Vævet stof af hør, med indhold af hør på < 85 vægtprocent

m2

T

 

CPA: 13.20.14

Vævet stof af jute og andre bastfibre (undtagen hør, hamp og ramie)

13.20.14.00

Vævet stof af jute eller andre bastfibre (undtagen hør, hamp eller ramie)

m2

T

 

CPA: 13.20.19

Vævet stof af andre vegetabilske tekstilfibre; vævet stof af papirgarn

13.20.19.00

Vævet stof af hamp, ramie eller andre vegetabilske tekstilfibre (undtagen hør, jute og andre bastfibre); papirgarn

m2

T

 

CPA: 13.20.20

Vævet stof af bomuld

13.20.20.14 z

Vævet stof af bomuld, ikke af garn af forskellige farver, af vægt ≤ 200 g/m2, til beklædningsgenstande

m2

T

 

13.20.20.17 z

Vævet stof af bomuld, ikke af garn af forskellige farver, af vægt ≤ 200 g/m2 til husholdningstekstiler eller boligtekstiler

m2

T

 

13.20.20.19 z

Vævet stof af bomuld, ikke af garn af forskellige farver, af vægt ≤ 200 g/m2, til teknisk og industriel brug (undtagen gaze, herunder forbindsgaze)

m2

T

 

13.20.20.20

Vævet stof af bomuld, af vægt ≤ 100 g/m2, til forbindsgaze

m2

S

 

13.20.20.31 z

Vævet stof af bomuld, af garn af forskellige farver, af vægt ≤ 200 g/m2, til skjorter og bluser

m2

T

 

13.20.20.42 z

Vævet stof af bomuld, ikke af garn af forskellige farver, af vægt > 200 g/m2, til beklædningsgenstande

m2

T

 

13.20.20.44 z

Vævet stof af bomuld, ikke af garn af forskellige farver, af vægt > 200 g/m2, til husholdningstekstiler eller boligtekstiler

m2

T

 

13.20.20.49 z

Vævet stof af bomuld, ikke af garn af forskellige farver, af vægt > 200 g/m2, til teknisk og industriel brug

m2

T

 

13.20.20.60

Vævet stof af bomuld, denim, af vægt > 200 g/m2, herunder ikke-blå denim

m2

S

 

13.20.20.72 z

Vævet stof af bomuld af garn af forskellige farver, til andre beklædningsgenstande

m2

T

 

13.20.20.74 z

Vævet stof af bomuld af garn af forskellige farver, til husholdningstekstiler eller boligtekstiler

m2

T

 

13.20.20.79 z

Vævet stof af bomuld af garn af forskellige farver, til teknisk og industriel brug

m2

T

 

CPA: 13.20.31

Vævet stof af garn af endeløse syntetiske fibre og garn af endeløse regenererede fibre

13.20.31.30

Vævet stof af endeløse kemofibre, fremstillet af garn, strimler eller lignende med høj styrke, herunder nylon, andre polyamider, polyester, viskoserayon

m2

S

 

13.20.31.50

Vævet stof af garn af endeløse syntetiske fibre (undtagen fremstillet af garn, strimler eller lignende med høj styrke)

m2

T

 

13.20.31.70

Vævet stof af garn af endeløse regenererede fibre (undtagen af garn med høj styrke)

m2

T

 

CPA: 13.20.32

Vævet stof af korte syntetiske fibre

13.20.32.10

Vævet stof af korte syntetiske fibre, med indhold på ≥ 85 vægtprocent korte syntetiske fibre

m2

T

 

13.20.32.20

Vævet stof af korte syntetiske fibre, med indhold på < 85 vægtprocent sådanne fibre, blandet udelukkende eller hovedsagelig med bomuld (undtagen stof af garn af forskellige farver)

m2

T

 

13.20.32.30

Vævet stof af korte syntetiske fibre, med indhold på < 85 vægtprocent sådanne fibre, blandet udelukkende eller hovedsagelig med bomuld, af garn af forskellige farver

m2

T

 

13.20.32.40

Vævet stof af korte syntetiske fibre, med indhold på < 85 vægtprocent sådanne fibre, blandet udelukkende eller hovedsagelig med kartet uld eller kartede fine dyrehår

m2

T

 

13.20.32.50

Vævet stof af korte syntetiske fibre, blandet udelukkende eller hovedsagelig med kæmmet uld eller kæmmede fine dyrehår

m2

T

 

13.20.32.90

Vævet stof af korte syntetiske fibre, blandet med andet end uld eller fine dyrehår eller bomuld

m2

T

 

CPA: 13.20.33

Vævet stof af korte regenererede fibre

13.20.33.30

Stof af korte regenererede fibre, ikke af garn af forskellige farver

m2

T

 

13.20.33.50

Vævet stof af korte regenererede fibre, af garn af forskellige farver

m2

S

 

CPA: 13.20.41

Vævet fløjls-, plys- og chenillestof (undtagen håndklædefrottéstof og bånd)

13.20.41.00

Kæde- og skudfløjl og plys; chenillestof (undtagen håndklædefrottéstof o.l. vævet frottéstof af bomuld, tuftet tekstilstof, vævede bånd)

m2

S

 

CPA: 13.20.42

Håndklædefrottéstof og lignende vævet frottéstof, (undtagen bånd) af bomuld

13.20.42.00

Håndklædefrottéstof o.l. vævet frottéstof, af bomuld

m2

T

 

CPA: 13.20.43

Andet håndklædefrottéstof og lignende vævet frottéstof (undtagen bånd)

13.20.43.00

Håndklædefrottéstof o.l. vævet frottéstof (undtagen af bomuld)

m2

T

 

CPA: 13.20.44

Drejervævet stof, undtagen bånd

13.20.44.00

Drejervævet stof (undtagen forbindsgaze og bånd)

m2

S

 

CPA: 13.20.45

Tuftede tekstilstoffer, undtagen tæpper

13.20.45.00

Tuftet tekstilstof (undtagen tuftede gulvtæpper og anden gulvbelægning)

m2

S

 

CPA: 13.20.46

Vævet stof (herunder bånd) af glasfiber

13.20.46.00

Vævet stof af glasfibre, herunder vævede bånd og glasuld

kg

S

 

NACE: 13.30

Efterbehandling af tekstiler

CPA: 13.30.11

Blegning og farvning af tekstilfibre og garner

13.30.11.10

Farvning af fibre

 

I

 

13.30.11.21

Farvning af silkegarn

 

I

 

13.30.11.22

Farvning af uldgarn, fine eller grove dyrehår og hestehår

 

I

 

13.30.11.23

Farvning af bomuldsgarn (undtagen sytråd)

 

I

 

13.30.11.24

Farvning af hør, jute, andre bastfibre, vegetabilske tekstilfibre og papirgarn

 

I

 

13.30.11.25

Farvning af tråd af endeløse syntetiske fibre (undtagen sytråd)

 

I

 

13.30.11.26

Farvning af tråd af endeløse regenererede fibre (undtagen sytråd)

 

I

 

13.30.11.27

Farvning af garn af korte syntetiske fibre

 

I

 

13.30.11.28

Farvning af garn af korte regenererede fibre (undtagen sytråd)

 

I

 

CPA: 13.30.12

Blegning af stof og tekstilvarer (herunder beklædningsgenstande)

13.30.12.10

Blegning af vævet stof af natursilke

 

I

 

13.30.12.20

Blegning af vævet stof af uld, fine eller grove dyrehår eller hestehår

 

I

 

13.30.12.30

Blegning af vævet stof af bomuld

 

I

 

13.30.12.40

Blegning af vævet stof af hør, jute, andre bastfibre, vegetabilske tekstilfibre og papirgarn

 

I

 

13.30.12.50

Blegning af vævet stof af garn af endeløse syntetiske fibre eller af syntetiske fibre

 

I

 

13.30.12.60

Blegning af vævet stof af garn af endeløse regenererede fibre eller af regenererede fibre

 

I

 

13.30.12.70

Blegning af vævet fløjls-, plys- og chenillestof (undtagen håndklædefrottéstof o.l. frottéstof, af bomuld, og undtagen vævede bånd)

 

I

 

13.30.12.80

Blegning af håndklædefrottéstof o.l. frottéstof (undtagen tuftet tekstilstof)

 

I

 

13.30.12.90

Blegning af trikotagestof

 

I

 

CPA: 13.30.13

Farvning af stof og tekstilvarer (herunder beklædningsgenstande)

13.30.13.10

Stykfarvning af vævet stof af natursilke

 

I

 

13.30.13.20

Stykfarvning af vævet stof af uld, fine eller grove dyrehår eller hestehår

 

I

 

13.30.13.30

Stykfarvning af vævet stof af bomuld

 

I

 

13.30.13.40

Stykfarvning af vævet stof af hør, jute, andre bastfibre, vegetabilske tekstilfibre og papirgarn

 

I

 

13.30.13.50

Stykfarvning af vævet stof af garn af endeløse syntetiske fibre eller af syntetiske fibre

 

I

 

13.30.13.60

Stykfarvning af vævet stof af garn af endeløse regenererede fibre eller regenererede fibre

 

I

 

13.30.13.70

Stykfarvning af vævet fløjls-, plys- og chenillestof (undtagen håndklædefrottéstof o.l. frottéstof, af bomuld, og undtagen vævede bånd)

 

I

 

13.30.13.80

Stykfarvning af håndklædefrottéstof o.l. frottéstof (undtagen tuftede tekstilstoffer)

 

I

 

13.30.13.90

Stykfarvning af trikotagestof og fiberdug

 

I

 

CPA: 13.30.19

Anden færdigbehandling af stof og tekstilvarer (herunder beklædningsgenstande)

13.30.19.10

Færdigbehandling af vævet stof af natursilke (undtagen blegning, farvning eller trykning)

 

I

 

13.30.19.20

Færdigbehandling af vævet stof af uld, fine eller grove dyrehår eller hestehår (undtagen blegning, farvning eller trykning)

 

I

 

13.30.19.30

Færdigbehandling af vævet stof af bomuld (undtagen blegning, farvning eller trykning)

 

I

 

13.30.19.40

Færdigbehandling, af vævet stof af hør, jute, andre bastfibre, vegetabilske tekstilfibre og papirgarn (undtagen blegning, farvning eller trykning)

 

I

 

13.30.19.50

Færdigbehandling af vævet stof af garn af endeløse syntetiske fibre eller af syntetiske fibre (undtagen blegning, farvning eller trykning)

 

I

 

13.30.19.60

Færdigbehandling (undtagen blegning, farvning eller trykning) af vævet stof af garn af endeløse regenererede fibre eller regenererede fibre (undtagen blegning, farvning eller trykning)

 

I

 

13.30.19.70

Færdigbehandling (undtagen blegning, farvning eller trykning) af vævet fløjls-, plys- og chenillestof (undtagen håndklædefrottéstof o.l. frottéstof, af bomuld, og undtagen vævede bånd)

 

I

 

13.30.19.80

Færdigbehandling (undtagen blegning, farvning eller trykning) af håndklædefrottéstof o.l. frottéstof (undtage tuftet tekstilstof)

 

I

 

13.30.19.90

Færdigbehandling (undtagen blegning, farvning eller trykning) af trikotagestof og fiberdug

 

I

 

13.30.19.95

Færdigbehandling af beklædning

 

I

 

NACE: 13.91

Fremstilling af trikotagestoffer

CPA: 13.91.11

Fløjls- og plysstof samt frottéstof, af trikotage

13.91.11.00

Fløjls- og plysstof samt frottéstof, af trikotage

kg

T

 

CPA: 13.91.19

Andet trikotagestof, herunder imiteret pels af strikket stof

13.91.19.10

Trikotagestof (undtagen fløjls- og plysstof)

kg

T

 

13.91.19.20

Kunstigt pelsskind og varer deraf

 

S

 

NACE: 13.92

Fremstilling af færdige tekstilvarer undtagen beklædningsartikler

CPA: 13.92.11

Plaider og lignende tæpper (undtagen tæpper med elektrisk opvarmning)

13.92.11.30

Plaider o.l. tæpper, af uld eller fine dyrehår (undtagen tæpper med elektrisk opvarmning)

p/st

S

 

13.92.11.50

Plaider o.l. tæpper, af syntetiske fibre (undtagen tæpper med elektrisk opvarmning)

p/st

S

 

13.92.11.90

Plaider o.l. tæpper af tekstilmaterialer (undtagen af uld, fine dyrehår eller syntetiske fibre og undtagen tæpper med elektrisk opvarmning)

p/st

S

 

CPA: 13.92.12

Sengelinned

13.92.12.30

Sengelinned af trikotage

kg

S

 

13.92.12.53

Sengelinned af bomuld (undtagen af trikotage)

kg

S

 

13.92.12.55

Sengelinned af hør eller ramie (undtagen af trikotage)

kg

S

 

13.92.12.59

Sengelinned, vævet, af tekstilmaterialer (undtagen af bomuld, hør eller ramie)

kg

S

 

13.92.12.70

Sengelinned, af fiberdug af kemofibre

kg

S

 

CPA: 13.92.13

Dækketøj

13.92.13.30

Dækketøj, af trikotage

kg

S

 

13.92.13.53

Dækketøj, af bomuld (undtagen af trikotage)

kg

S

 

13.92.13.55

Dækketøj, af hør (undtagen af trikotage)

kg

S

 

13.92.13.59

Dækketøj, af vævede kemofibre og af andre vævede tekstilmaterialer eller fiberdug (undtagen af bomuld eller hør)

kg

S

 

13.92.13.70

Dækketøj, af fiberdug af kemofibre

kg

S

 

CPA: 13.92.14

Håndklæder, vaskeklude, viskestykker o.l.

13.92.14.30

Håndklæder, vaskeklude, viskestykker o.l. varer, af bomuldsfrotté

kg

S

 

13.92.14.50

Vævede håndklæder, vaskeklude, viskestykker o.l. varer, af tekstilmaterialer (undtagen af håndklædefrotté o.l. bomuldsfrottéstoffer)

kg

S

 

13.92.14.70

Håndklæder, vaskeklude, viskestykker o.l. varer, af fiberdug af kemofibre

kg

S

 

CPA: 13.92.15

Gardiner, rullegardiner; gardinkapper og sengekapper

13.92.15.30

Gardiner og rullegardiner, gardinkapper og sengekapper, af trikotage

m2

S

 

13.92.15.50

Gardiner og rullegardiner, gardinkapper og sengekapper, af vævet stof

m2

S

 

13.92.15.70

Gardiner og rullegardiner, gardinkapper og sengekapper, af fiberdug

m2

S

 

CPA: 13.92.16

Andre boligtekstiler i.a.n.; sæt bestående af vævet stof og garn til fremstilling af tæpper, tapisserier o.l.

13.92.16.20

Håndvævede tapisserier af typerne Gobelin, Flandern, Aubusson og Beauvais o.l. og broderede tapisserier (med gobelinsting, korssting o.l.), også konfektionerede

 

S

 

13.92.16.40

Sengetæpper

p/st

S

 

13.92.16.60

Boligtekstilvarer, herunder møbel- og pudebetræk samt pudebetræk o.l. til bilsæder (undtagen tæpper, plaider, sengetøj, dækketøj, håndklæder, vaskeklude, viskestykker, gardiner, rullegardiner, kapper og sengetæpper)

 

S

 

13.92.16.80

Håndarbejdssæt bestående af vævet stof og garn, med tilbehør til fremstilling af tæpper, tapisserier, broderede duge, servietter o.l., i pakninger til detailsalg

 

S

 

CPA: 13.92.21

Sække og poser til emballage

13.92.21.30

Sække og poser, af bomuld, til emballage

kg

S

 

13.92.21.50

Sække og poser, af trikotage, af strimler o.l. af polyethylen eller polypropylen, til emballage

kg

S

 

13.92.21.70

Sække og poser, af strimler o.l. af polyethylen og polypropylen, til emballage (undtagen af trikotage)

kg

S

 

13.92.21.90

Sække og poser, til emballage (undtagen af bomuld og undtagen af strimler o.l. af polyethylen eller polypropylen)

kg

S

 

CPA: 13.92.22

Presenninger og markiser; sejl til både, sejlbrætter eller sejlvogne; telte og campingudstyr (herunder luftmadrasser)

13.92.22.10

Presenninger, solsejl og markiser (undtagen solsejl til campingvogne)

kg

S

 

13.92.22.30

Telte (undtagen solsejl til campingvogne)

kg

S

 

13.92.22.50

Sejl

kg

S

 

13.92.22.70

Luftmadrasser og andet campingudstyr (undtagen solsejl til campingvogne, telte og soveposer)

kg

S

 

CPA: 13.92.23

Faldskærme (herunder styrbare faldskærme) og rotochutes, samt dele dertil

13.92.23.00

Faldskærme og rotochutes samt dele og tilbehør dertil, herunder styrbare faldskærme

kg

S

 

CPA: 13.92.24

Vattæpper, dyner, puder, soveposer o.l., forsynet med fjedre eller med stopning, fyld eller indlæg af ethvert materiale eller fremstillet af cellegummi (skumgummi o.l.) eller celleplast

13.92.24.30

Soveposer

p/st

S

 

13.92.24.93

Sengeudstyr, med fyld af fjer eller dun (undtagen madrasser og soveposer)

p/st

S

 

13.92.24.99

Sengeudstyr (undtagen madrasser og soveposer og, undtagen med fyld af fjer eller dun)

p/st

S

 

CPA: 13.92.29

Andre færdige tekstilvarer (herunder gulvklude, karklude, støveklude og lignende rengøringsklude, redningsveste og redningsbælter)

13.92.29.53

Gulv-, kar-, støveklude o.l. rengøringsklude, af fiberdug

kg

S

 

13.92.29.57

Gulvklude, karklude, støveklude o.l. rengøringsklude (undtagen af trikotage og fiberdug)

kg

S

 

13.92.29.99

Gulvklude, karklude, støveklude o.l. rengøringsklude, af trikotage; redningsveste, redningsbælter og andre konfektionerede varer (undtagen hygiejnebind og bleer o.l. varer)

kg

S

 

NACE: 13.93

Fremstilling af tæpper

CPA: 13.93.11

Gulvtæpper og anden gulvbelægning af tekstilmaterialer, knyttede

13.93.11.00

Knyttede gulvtæpper og anden knyttet gulvbelægning af tekstilmaterialer

m2

S

 

CPA: 13.93.12

Gulvtæpper og anden gulvbelægning af tekstilmaterialer, vævede, ikke tuftede eller fremstillet ved »flocking«

13.93.12.00

Vævede gulvtæpper og anden vævet gulvbelægning af tekstilmaterialer (undtagen tuftede eller fremstillet ved »flocking«)

m2

S

 

CPA: 13.93.13

Gulvtæpper og anden gulvbelægning af tekstilmaterialer, tuftede

13.93.13.00

Tuftede gulvtæpper og anden tuftet gulvbelægning af tekstilmaterialer

m2

S

 

CPA: 13.93.19

Andre gulvtæpper og gulvbelægning af tekstilmaterialer (også af filt)

13.93.19.30

Gulvtæpper og anden gulvbelægning af filt (undtagen tuftede eller fremstillet ved »flocking«)

m2

S

 

13.93.19.90

Gulvtæpper og anden gulvbelægning af tekstilmaterialer (undtagen knyttede, vævede eller tuftede eller af filt)

m2

S

 

NACE: 13.94

Fremstilling af reb, tovværk, sejlgarn og netstoffer

CPA: 13.94.11

Sejlgarn, reb og tovværk, af jute eller andre bastfibre

13.94.11.30

Sejlgarn, reb og tovværk, af sisal eller agavefibre, af jute eller andre bastfibre og hårde bladfibre (undtagen binde- eller pressegarn)

kg

S

 

13.94.11.53

Binde- og pressegarn, af den type der bruges i landbruget

kg

S

 

13.94.11.55

Binde- og pressegarn af polyethylen eller polypropylen, af den type der bruges i landbruget

kg

S

 

13.94.11.60

Sejlgarn, reb og tovværk, af polyethylen, polypropylen, nylon eller andre polyamider og polyestere, af finhed > 50 000 decitex, eller af andre syntetiske fibre (undtagen binde- eller pressegarn)

kg

S

 

13.94.11.70

Sejlgarn af polyethylen, polypropylen, nylon eller andre polyamider og polyestere, af finhed ≤ 50 000 decitex (5 g/m) (undtagen binde- eller pressegarn)

kg

S

 

13.94.11.90

Sejlgarn, reb og tovværk, af tekstilmaterialer (undtagen af jute og andre bastfibre, sisal, manilahamp, hårde bladfibre og syntetiske fibre)

kg

S

 

CPA: 13.94.12

Knyttede netstoffer af sejlgarn, reb og tovværk, konfektionerede net, af tekstilmaterialer; varer fremstillet af garn, strimler, i.a.n.

13.94.12.33

Konfektionerede fiskenet af sejlgarn, reb og tovværk, af kemofibre (undtagen fiskeketsjere)

kg

S

 

13.94.12.35

Konfektionerede fiskenet af kemofibre (undtagen af sejlgarn, reb og tovværk og undtagen fiskeketsjere)

kg

S

 

13.94.12.53

Konfektionerede net, af sejlgarn, reb og tovværk, af nylon eller andre polyamider (undtagen knyttet net i længder, hårnet, sports- og fiskenet)

kg

S

 

13.94.12.55

Konfektionerede net, fremstillet af nylon eller andre polyamider (undtagen knyttet net i længder, hårnet, sports- og fiskenet og net af sejlgarn, reb og tovværk)

kg

S

 

13.94.12.59

Knyttede netstoffer, (undtagen konfektionerede fiskenet af kemofibre og andre konfektionerede net af nylon eller andre polyamider)

kg

S

 

13.94.12.80

Varer fremstillet af sejlgarn, reb eller tovværk, i.a.n.

kg

S

 

NACE: 13.95

Fremstilling af fiberdug og varer af fiberdug undtagen beklædningsartikler

CPA: 13.95.10

Fiberdug og varer af fiberdug, undtagen beklædningsgenstande

13.95.10.10

Fiberdug, overtrukket, af vægt ≤ 25 g/m2, herunder varer af fiberdug (undtagen beklædningsartikler)

kg

S

 

13.95.10.20

Fiberdug, overtrukket, af vægt > 25 g/m2, men ≤ 70 g/m2, herunder varer af fiberdug (undtagen beklædningsartikler)

kg

S

 

13.95.10.30

Fiberdug, overtrukket, af vægt > 70 g/m2, men ≤ 150 g/m2, herunder varer af fiberdug (undtagen beklædningsartikler)

kg

S

 

13.95.10.50

Fiberdug, overtrukket, af vægt > 150 g/m2, herunder varer af fiberdug (undtagen beklædningsartikler)

kg

S

 

13.95.10.70

Fiberdug, overtrukket eller belagt herunder varer af fiberdug (undtagen beklædningsartikler)

kg

S

 

NACE: 13.96

Fremstilling af andre tekniske og industrielle tekstiler

CPA: 13.96.11

Metalliseret garn, også overspundet

13.96.11.00

Metalliseret garn, også overspundet

kg

S

 

CPA: 13.96.12

Vævet stof af metaltråd og vævet stof af metalliseret garn i.a.n.

13.96.12.00

Vævet stof af metaltråd eller metalliseret garn, til beklædning, boligtekstiler o.l.

kg

S

 

CPA: 13.96.13

Garn og snore af gummi, overtrukket med tekstil; tekstilgarn og strimler, imprægneret eller belagt med gummi eller plast

13.96.13.00

Gummitråd og -snor, overtrukket med tekstil; tekstilgarn samt strimler o.l., imprægneret, overtrukket, belagt eller beklædt med gummi eller plast

kg

S

 

CPA: 13.96.14

Tekstilstof, imprægneret, overtrukket, belagt eller beklædt, i.a.n.

13.96.14.00

Tekstilstof, imprægneret, overtrukket, belagt eller beklædt, i.a.n.

m2

S

 

CPA: 13.96.15

Cordvæv fremstillet af garn med høj styrke af nylon eller andre polyamider, polyestere eller viskose

13.96.15.00

Cordvæv (stræklærred) fremstillet af garn med høj styrke, af nylon, andre polyamider, polyestere eller viskoserayon

m2

S

 

CPA: 13.96.16

Tekstilvarer til teknisk brug (herunder væger, glødenet og glødestrømper, brandslanger, driv- og transportremme, sigteflor og filterdug)

13.96.16.20

Brandslanger og lignende slanger, af tekstil, også med foring, armering og armaturer af andre materialer

kg

S

 

13.96.16.50

Væger, glødenet og glødestrømper, driv- og transportremme o.l. varer af tekstilstof til teknisk brug (også forstærket med metal eller andet materiale)

kg

S

 

13.96.16.80

Tekstilstof og filt, af den art der anvendes i papirmaskiner o.l. maskiner, herunder til papirmasse og asbestcement

kg

S

 

CPA: 13.96.17

Vævede bånd; vævede bånd bestående af sammenlimede parallellagte garner eller fibre; possement o.l.

13.96.17.30

Vævede bånd (undtagen etiketter, emblemer o.l.)

 

S

 

13.96.17.50

Etiketter, emblemer o.l. varer af tekstilmaterialer (undtagen broderede)

 

S

 

13.96.17.70

Flettede bånd i løbende længder; kvaster og pomponer, pyntebånd (undtagen af trikotage)

 

S

 

NACE: 13.99

Fremstilling af andre tekstiler i.a.n.

CPA: 13.99.11

Tyl og andre netstoffer, undtagen vævede stoffer og trikotagevarer; blonder og kniplinger i løbende længder, strimler eller motiver

13.99.11.30

Tyl og andre netstoffer (undtagen af trikotage)

 

S

 

13.99.11.50

Blonder og kniplinger i løbende længder, strimler eller motiver, maskinfremstillede

 

S

 

13.99.11.70

Blonder og kniplinger i løbende længder, strimler eller motiver, håndfremstillede

 

S

 

CPA: 13.99.12

Broderier i løbende længder, strimler eller motiver

13.99.12.30

Broderier (uden synlig bund) i løbende længder, strimler eller motiver

 

S

 

13.99.12.50

Broderier af bomuld, i løbende længder, strimler eller motiver (undtagen uden synlig bund)

 

S

 

13.99.12.70

Broderier af tekstilmaterialer, i løbende længder, strimler eller motiver, (undtagen af bomuld og undtagen uden synlig bund)

 

S

 

CPA: 13.99.13

Filt, overtrukket, belagt eller lamineret

13.99.13.00

Filt, også imprægneret, overtrukket, belagt eller lamineret, i.a.n.

kg

S

 

CPA: 13.99.14

Vat af tekstilmaterialer ≤ 5 mm (flok), støv og nopper af tekstilmaterialer

13.99.14.00

Flok, støv og nopper af tekstilmaterialer

kg

S

 

CPA: 13.99.15

Overspundet garn samt overspundne strimler; chenillegarn; krimmergarn (»chainettegarn«)

13.99.15.00

Overspundet garn samt overspundne strimler o.l., af kemofibre med tværmål ≤ 5 mm; chenillegarn og krimmergarn

kg

S

 

CPA: 13.99.16

Vatterede tekstilstoffer i løbende længder

13.99.16.00

Vatterede tekstilstoffer i løbende længder (undtagen broderede).

m2

S

 

CPA: 13.99.19

Andre tekstilvarer i.a.n.

13.99.19.00

Pudderkvaster og -puder

p/st

S

 

NACE: 14.11

Fremstilling af beklædningsartikler af læder

CPA: 14.11.10

Beklædningsgenstande af læder eller kunstlæder

14.11.10.00

Beklædningsgenstande, af læder eller kunstlæder, herunder frakker (undtagen tilbehør til beklædningsgenstande samt hovedbeklædning og fodtøj)

p/st

S

 

NACE: 14.12

Fremstilling af arbejdsbeklædning

CPA: 14.12.11

Arbejds- og erhvervsbeklædning til mænd i form af kombinerede sæt, jakker og blazere

14.12.11.20

Arbejds- og erhvervsbeklædning i form af kombinerede sæt, til mænd eller drenge, af bomuld eller kemofibre

p/st

S

 

14.12.11.30

Arbejds- og erhvervsbeklædning i form af jakker og blazere, til mænd eller drenge, af bomuld eller kemofibre

p/st

S

 

CPA: 14.12.12

Arbejds- og erhvervsbeklædning til mænd i form af benklæder, overalls, knickers og shorts

14.12.12.40

Arbejds- og erhvervsbeklædning i form af benklæder og knickers, til mænd eller drenge, af bomuld eller kemofibre

p/st

S

 

14.12.12.50

Arbejds- og erhvervsbeklædning i form af overalls, til mænd eller drenge, af bomuld eller kemofibre

p/st

S

 

CPA: 14.12.21

Arbejds- og erhvervsbeklædning til kvinder i form af kombinerede sæt, jakker og blazere

14.12.21.20

Arbejds- og erhvervsbeklædning i form af kombinerede sæt, til kvinder eller piger, af bomuld eller kemofibre

p/st

S

 

14.12.21.30

Arbejds- og erhvervsbeklædning i form af jakker og blazere, til kvinder eller piger, af bomuld eller kemofibre

p/st

S

 

CPA: 14.12.22

Arbejds- og erhvervsbeklædning til kvinder i form af benklæder, overalls, knickers og shorts

14.12.22.40

Arbejds- og erhvervsbeklædning i form af benklæder og knickers, til kvinder eller piger, af bomuld eller kemofibre

p/st

S

 

14.12.22.50

Arbejds- og erhvervsbeklædning i form af overalls, til kvinder eller piger, af bomuld eller kemofibre

p/st

S

 

CPA: 14.12.30

Anden arbejdsbeklædning

14.12.30.13

Arbejds- og erhvervsbeklædning i form af andre beklædningsgenstande, til mænd eller drenge, af bomuld eller kemofibre

p/st

S

 

14.12.30.23

Arbejds- og erhvervsbeklædning i form af andre beklædningsgenstande, til kvinder eller piger, af bomuld eller kemofibre

p/st

S

 

NACE: 14.13

Fremstilling af anden yderbeklædning

CPA: 14.13.11

Frakker, pjækkerter, kapper, slag, anorakker, vindjakker, blousonjakker og lignende varer, af trikotage, til mænd eller drenge

14.13.11.10

Frakker, pjækkerter, kapper, slag o.l., til mænd eller drenge, af trikotage (undtagen jakker og blazere, anorakker, vindjakker og blousonjakker)

p/st

S

 

14.13.11.20

Anorakker, skijakker, vindjakker, blousonjakker o.l., til mænd eller drenge, af trikotage (undtagen jakker og blazere)

p/st

S

 

CPA: 14.13.12

Jakkesæt og habitter, kombinerede sæt, jakker, blazere, benklæder, overalls, knickers og shorts, af trikotage, til mænd eller drenge

14.13.12.30

Jakker og blazere, til mænd eller drenge, af trikotage

p/st

S

 

14.13.12.60

Jakkesæt og habitter og kombinerede sæt, til mænd eller drenge, af trikotage

p/st

S

 

14.13.12.70

Benklæder, knickers, shorts, overalls, til mænd eller drenge, af trikotage

p/st

S

 

CPA: 14.13.13

Frakker, pjækkerter, kapper, slag, anorakker, vindjakker, blousonjakker og lignende varer, af trikotage, til kvinder eller piger

14.13.13.10

Frakker, pjækkerter, kapper, slag o.l., til kvinder eller piger, af trikotage (undtagen jakker og blazere)

p/st

S

 

14.13.13.20

Anorakker, skijakker, vindjakker, blousonjakker o.l., til kvinder eller piger, af trikotage (undtagen jakker og blazere)

p/st

S

 

CPA: 14.13.14

Dragter, kombinerede sæt, jakker, blazere, kjoler, nederdele, buksenederdele, benklæder, overalls, knickers og shorts, af trikotage, til kvinder eller piger

14.13.14.30

Jakker og blazere, til kvinder eller piger, af trikotage

p/st

S

 

14.13.14.60

Dragter og kombinerede sæt, til kvinder eller piger, af trikotage

p/st

S

 

14.13.14.70

Kjoler, til kvinder eller piger, af trikotage

p/st

S

 

14.13.14.80

Nederdele og buksenederdele, til kvinder eller piger, af trikotage

p/st

S

 

14.13.14.90

Benklæder, knickers, shorts og overalls, til kvinder eller piger, af trikotage

p/st

S

 

CPA: 14.13.21

Frakker, regnfrakker, pjækkerter, kapper, slag, anorakker, vindjakker, blousonjakker og lignende varer, af tekstilstof, ikke af trikotage, til mænd eller drenge

14.13.21.15

Frakker, herunder regnfrakker, pjækkerter, kapper, slag o.l. varer, til mænd eller drenge

p/st

S

 

14.13.21.30

Anorakker, skijakker, vindjakker o.l. varer, til mænd eller drenge (undtagen jakker og blazere, undtagen af trikotage og undtagen imprægnerede, overtrukket eller belagt med plast eller gummi)

p/st

S

 

CPA: 14.13.22

Jakkesæt og habitter samt kombinerede sæt, af tekstilstof, ikke af trikotage, til mænd eller drenge

14.13.22.00

Jakkesæt og habitter, til mænd eller drenge (undtagen af trikotage)

p/st

S

 

CPA: 14.13.23

Jakker og blazere, af tekstilstof, ikke af trikotage, til mænd eller drenge

14.13.23.00

Jakker og blazere, til mænd eller drenge (undtagen af trikotage)

p/st

S

 

CPA: 14.13.24

Benklæder, overalls, knickers og shorts, af tekstilstof, ikke af trikotage, til mænd eller drenge

14.13.24.42

Benklæder og knickers, til mænd eller drenge, af denim (undtagen arbejds- og erhvervsbeklædning)

p/st

S

 

14.13.24.44

Benklæder, knickers og shorts, til mænd eller drenge, af uld eller fine dyrehår (undtagen af trikotage og undtagen arbejds- og erhvervsbeklædning)

p/st

S

 

14.13.24.45

Benklæder og knickers, til mænd eller drenge, af kemofibre (undtagen af trikotage og undtagen arbejds- og erhvervsbeklædning)

p/st

S

 

14.13.24.48

Benklæder, knickers, til mænd eller drenge, af bomuld (undtagen at denim eller trikotage)

p/st

S

 

14.13.24.49

Benklæder, knickers, overalls og shorts, til mænd eller drenge (undtagen af uld, bomuld eller kemofibre og undtagen af trikotage)

p/st

S

 

14.13.24.55

Overalls, til mænd eller drenge (undtagen af trikotage og undtagen arbejds- og erhvervsbeklædning)

p/st

S

 

14.13.24.60

Shorts, til mænd eller drenge, af bomuld eller kemofibre (undtagen af trikotage)

p/st

S

 

CPA: 14.13.31

Frakker, pjækkerter, kapper, slag, anorakker, vindjakker, blousonjakker og lignende varer, af tekstilstof, ikke af trikotage, til kvinder eller piger

14.13.31.15

Frakker, herunder regnfrakker, pjækkerter, kapper, slag o.l. varer, til kvinder eller piger

p/st

S

 

14.13.31.30

Anorakker, skijakker, vindjakker, blousonjakker o.l., til kvinder eller piger (undtagen jakker og blazere, undtagen af trikotage og undtagen imprægnerede, overtrukket eller belagt med plast eller gummi)

p/st

S

 

CPA: 14.13.32

Dragter og kombinerede sæt, af tekstilstof, ikke af trikotage, til kvinder eller piger

14.13.32.00

Dragter og kombinerede sæt, til kvinder eller piger (undtagen af trikotage)

p/st

S

 

CPA: 14.13.33

Jakker og blazere, af tekstilstof, ikke af trikotage, til kvinder eller piger

14.13.33.30

Jakker og blazere, til kvinder eller piger (undtagen af trikotage)

p/st

S

 

CPA: 14.13.34

Kjoler, nederdele, buksenederdele, af tekstilstof, ikke af trikotage, til kvinder eller piger

14.13.34.70

Kjoler, til kvinder eller piger (undtagen af trikotage)

p/st

S

 

14.13.34.80

Nederdele og buksenederdele, til kvinder eller piger (undtagen af trikotage)

p/st

S

 

CPA: 14.13.35

Benklæder, overalls, knickers og shorts, af tekstilstof, ikke af trikotage, til kvinder eller piger

14.13.35.42

Benklæder og knickers, til kvinder eller piger, af denim (undtagen arbejds- og erhvervsbeklædning)

p/st

S

 

14.13.35.48

Benklæder og knickers, til kvinder eller piger, af bomuld (undtagen denim og undtagen arbejds- og erhvervsbeklædning)

p/st

S

 

14.13.35.49

Benklæder og knickers, til kvinder eller piger, af uld eller fine dyrehår eller af kemofibre (undtagen af trikotage og undtagen arbejds- og erhvervsbeklædning)

p/st

S

 

14.13.35.51

Overalls, til kvinder eller piger, af bomuld (undtagen af trikotage og undtagen arbejds- og erhvervsbeklædning)

p/st

S

 

14.13.35.61

Shorts, til kvinder eller piger, af bomuld (undtagen af trikotage)

p/st

S

 

14.13.35.63

Overalls, til kvinder eller piger, af uld eller fine dyrehår eller kemofibre (undtagen af trikotage og undtagen arbejds- og erhvervsbeklædning), samt shorts, til kvinder eller piger, af uld eller fine dyrehår (undtagen af trikotage)

p/st

S

 

14.13.35.65

Shorts, til kvinder eller piger, af kemofibre (undtagen af trikotage)

p/st

S

 

14.13.35.69

Benklæder, knickers, overalls, til kvinder eller piger, af tekstilmaterialer (undtagen af bomuld, uld eller fine dyrehår eller kemofibre og undtagen af trikotage)

p/st

S

 

NACE: 14.14

Fremstilling af underbeklædning

CPA: 14.14.11

Skjorter, til mænd eller drenge, af trikotage

14.14.11.00

Skjorter, til mænd eller drenge, af trikotage

p/st

S

 

CPA: 14.14.12

Trusser, underbenklæder, natskjorter, pyjamas, badekåber, slåbrokker og lignende varer, af trikotage, til mænd eller drenge

14.14.12.20

Underbenklæder og trusser, til mænd eller drenge, af trikotage, herunder boksershorts

p/st

S

 

14.14.12.30

Natskjorter og pyjamasser, til mænd eller drenge, af trikotage

p/st

S

 

14.14.12.40

Badekåber, slåbrokker o.l., til mænd eller drenge, af trikotage

p/st

S

 

CPA: 14.14.13

Bluser, skjorter og skjortebluser, af trikotage, til kvinder eller piger

14.14.13.10

Bluser, skjorter og skjortebluser, til kvinder eller piger, af trikotage

p/st

S

 

CPA: 14.14.14

Underkjoler, underskørter, trusser, underbenklæder, natkjoler, pyjamas, negligéer, badekåber og lignende varer, af trikotage, til kvinder eller piger

14.14.14.20

Trusser og underbenklæder, til kvinder eller piger, af trikotage, herunder boksershorts

p/st

S

 

14.14.14.30

Natkjoler og pyjamasser, til kvinder eller piger, af trikotage

p/st

S

 

14.14.14.40

Badekåber, negligéer, housecoats o.l., til kvinder eller piger, af trikotage

p/st

S

 

14.14.14.50

Underkjoler og underskørter, til kvinder eller piger, af trikotage

p/st

S

 

CPA: 14.14.21

Skjorter, af tekstilstof, ikke af trikotage, til mænd eller drenge

14.14.21.00

Skjorter, til mænd eller drenge (undtagen af trikotage)

p/st

S

 

CPA: 14.14.22

Undertrøjer, trusser, underbenklæder, natskjorter, pyjamas, badekåber, slåbrokker, af tekstilstof, ikke af trikotage, til mænd eller drenge

14.14.22.20

Trusser og underbenklæder, til mænd eller drenge, herunder boksershorts, (undtagen af trikotage)

p/st

S

 

14.14.22.30

Natskjorter og pyjamasser, til mænd eller drenge (undtagen af trikotage)

p/st

S

 

14.14.22.40

Undertrøjer, badekåber, slåbrokker o.l., til mænd eller drenge (undtagen af trikotage)

p/st

S

 

CPA: 14.14.23

Bluser, skjorter og skjortebluser, af tekstilstof, ikke af trikotage, til kvinder eller piger

14.14.23.00

Bluser, skjorter og skjortebluser, til kvinder eller piger (undtagen af trikotage)

p/st

S

 

CPA: 14.14.24

Chemiser, underkjoler, underskørter, trusser, underbenklæder, natkjoler, pyjamas, negligéer, badekåber, housecoats og lignende varer, af tekstilstof, ikke af trikotage, til kvinder eller piger

14.14.24.30

Natkjoler og pyjamasser, til kvinder eller piger (undtagen af trikotage)

p/st

S

 

14.14.24.50

Underkjoler og underskørter, til kvinder eller piger (undtagen af trikotage)

p/st

S

 

14.14.24.60

Chemiser, trusser, underbenklæder, negligéer, badekåber, housecoats o.l. varer, af bomuld, til kvinder eller piger (undtagen af trikotage)

p/st

S

 

14.14.24.80

Negligéer, badekåber, housecoats, chemiser, undertrøjer, trusser og underbenklæder, herunder boksershorts, til kvinder eller piger, af kemofibre (undtagen af trikotage)

p/st

S

 

14.14.24.89

Chemiser, undertrøjer, trusser, underbenklæder, negligéer, badekåber, housecoats o.l., til kvinder eller piger, af tekstilmaterialer (undtagen af bomuld eller kemofibre og undtagen af trikotage)

p/st

S

 

CPA: 14.14.25

Brystholdere, hofteholdere, korsetter, seler, sokkeholdere, strømpebånd og lignende varer og dele dertil, også af trikotage

14.14.25.30

Brystholdere

p/st

S

 

14.14.25.50

Hofteholdere, »panties« og korseletter, herunder bodystockinger med indstillelige stropper

p/st

S

 

14.14.25.70

Seler, sokkeholdere, strømpebånd o.l. og dele dertil

 

S

 

CPA: 14.14.30

T-shirts og undertrøjer af trikotage

14.14.30.00

T-shirts, chemiser og undertrøjer, af trikotage

p/st

S

 

NACE: 14.19

Fremstilling af andre beklædningsartikler samt tilbehør

CPA: 14.19.11

Beklædningsgenstande og tilbehør til beklædningsgenstande, af trikotage, til spædbørn

14.19.11.00

Beklædningsgenstande og tilbehør til beklædningsgenstande, af trikotage, herunder undertrøjer, sparkedragter, underbukser, stretchdragter, handsker, vanter og luffer og overtøj, til børn af højde ≤ 86 cm

 

S

 

CPA: 14.19.12

Træningsdragter, skidragter, badebeklædning og andre beklædningsgenstande, af trikotage

14.19.12.10

Træningsdragter, af trikotage

p/st

S

 

14.19.12.30

Skidragter, af trikotage

p/st

S

 

14.19.12.40

Badebeklædning, til mænd eller drenge, af trikotage

p/st

S

 

14.19.12.50

Badebeklædning, til kvinder eller piger, af trikotage

p/st

S

 

14.19.12.90

Andre beklædningsgenstande, af trikotage, herunder bodystockinger med rigtigt ærme

kg

S

 

CPA: 14.19.13

Handsker, vanter og luffer, af trikotage

14.19.13.00

Handsker, vanter og luffer, af trikotage

pa

S

 

CPA: 14.19.19

Andet konfektioneret tilbehør eller dele til beklædningsgenstande eller til tilbehør til beklædningsgenstande, af trikotage

14.19.19.30

Sjaler, tørklæder, halstørklæder, mantiller, slør o.l., af trikotage

p/st

S

 

14.19.19.60

Tilbehør eller dele til beklædningsgenstande, af trikotage (undtagen handsker, vanter, luffer, sjaler, tørklæder og halstørklæder, mantiller og slør)

 

S

 

CPA: 14.19.21

Beklædningsgenstande og tilbehør til beklædningsgenstande til spædbørn, af tekstilstof, ikke af trikotage

14.19.21.50

Beklædningsgenstande og tilbehør til beklædningsgenstande, af tekstilmaterialer, ikke af trikotage, herunder undertrøjer, sparkedragter, underbukser, stretchdragter, handsker, vanter og luffer og overtøj, til børn af højde ≤ 86 cm, (undtagen hygiejnebind og bleer o.l. varer)

 

S

 

CPA: 14.19.22

Træningsdragter, skidragter og badebeklædning; andre beklædningsgenstande, af tekstilstof, ikke af trikotage

14.19.22.10

Veste, træningsdragter, joggingdragter og andre beklædningsgenstande, til mænd eller drenge (undtagen skidragter og undtagen af trikotage)

p/st

S

 

14.19.22.20

Veste, træningsdragter, joggingdragter og andre beklædningsgenstande, til kvinder eller piger (undtagen skidragter og undtagen af trikotage)

p/st

S

 

14.19.22.30

Skidragter (undtagen af trikotage)

p/st

S

 

14.19.22.40

Badebeklædning, til mænd eller drenge (undtagen af trikotage)

p/st

S

 

14.19.22.50

Badebeklædning, til kvinder eller piger (undtagen af trikotage)

p/st

S

 

CPA: 14.19.23

Lommetørklæder, sjaler, tørklæder, slør, slips, halsbind, handsker og andet konfektioneret tilbehør til beklædningsgenstande; dele af beklædningsgenstande eller af tilbehør til beklædningsgenstande, af tekstilstof, ikke af trikotage, i.a.n.

14.19.23.10

Lommetørklæder

p/st

S

 

14.19.23.33

Sjaler, tørklæder, halstørklæder, mantiller, slør o.l. (undtagen af natursilke eller affald af natursilke og undtagen af trikotage)

p/st

S

 

14.19.23.38

Sjaler, tørklæder, halstørklæder, mantiller, slør o.l., af natursilke eller affald af natursilke (undtagen af trikotage)

p/st

S

 

14.19.23.53

Slips, butterfly og halsbind (undtagen af natursilke eller affald af natursilke og undtagen af trikotage)

p/st

S

 

14.19.23.58

Slips, butterfly og halsbind, af natursilke eller affald af natursilke (undtagen af trikotage)

p/st

S

 

14.19.23.70

Handsker, vanter og luffer (undtagen af trikotage)

pa

S

 

14.19.23.96

Tilbehør til beklædningsgenstande, dele af beklædningsgenstande eller af tilbehør til beklædningsgenstande, af tekstilmaterialer, i.a.n. og dele dertil (undtagen sjaler, tørklæder, halstørklæder, mantiller og slør, slips, butterfly og halsbind, handsker, vanter og luffer samt dele dertil; brystholdere, hofteholdere og korsetter, seler, sokkeholdere og strømpebånd og undtagen af trikotage)

 

S

 

CPA: 14.19.31

Tilbehør til beklædningsgenstande af læder eller af kunstlæder, undtagen sportshandsker

14.19.31.75

Handsker, vanter og luffer, af læder eller kunstlæder (undtagen arbejds- og sportshandsker)

pa

S

 

14.19.31.80

Bælter og skulderremme, af læder eller kunstlæder

p/st

S

 

14.19.31.90

Tilbehør til beklædningsgenstande, af læder eller kunstlæder (undtagen handsker, vanter og luffer, bælter og skulderremme)

 

S

 

CPA: 14.19.32

Beklædningsartikler fremstillet af filt eller fiberdug, imprægnerede eller overtrukne tekstilstoffer

14.19.32.00

Beklædningsartikler fremstillet af filt eller fiberdug, imprægnerede eller overtrukne tekstilstoffer

p/st

S

 

CPA: 14.19.41

Hattestumper af filt; plane og cylindriske hatteemner, af filt; hattestumper, flettede eller fremstillet af bånd eller strimler, uanset materialets art

14.19.41.30

Hattestumper og plane og cylindriske hatteemner, af filt (undtagen formpressede eller med udformede skygger)t

p/st

S

 

14.19.41.50

Hattestumper, flettede eller fremstillet af bånd eller strimler, uanset materiale (undtagen formpressede eller med udformede skygger, forede eller garnerede)

p/st

S

 

CPA: 14.19.42

Hatte og anden hovedbeklædning, af filt, eller flettede eller fremstillet af bånd eller strimler, uanset materialets art, af trikotage eller konfektioneret af blonder, kniplinger eller andet tekstilstof i løbende længder; hårnet

14.19.42.30

Hatte og anden hovedbeklædning, af filt, fremstillet af hattestumper eller plane og cylindriske hatteemner

p/st

S

 

14.19.42.50

Hatte og anden hovedbeklædning, flettede eller fremstillet af bånd eller strimler, uanset materialets art

p/st

S

 

14.19.42.70

Hatte og anden hovedbeklædning, af trikotage eller konfektioneret af blondestof eller andet tekstilstof i løbende længder (men ikke i strimler); hårnet af hvilket som helst materiale

p/st

S

 

CPA: 14.19.43

Anden hovedbeklædning, undtagen hovedbeklædning af gummi eller plast, sikkerhedshovedbeklædning og hovedbeklædning af asbest; svederemme, for, overtræk, forme, stel, skygger og hageremme, til hovedbeklædning

14.19.43.00

Anden hovedbeklædning (undtagen hovedbeklædning af gummi eller plast, sikkerhedshovedbeklædning og hovedbeklædning af asbest); svederemme, for, overtræk, forme, stel, skygger og hageremme, til hovedbeklædning

 

S

 

NACE: 14.20

Fremstilling af varer af pelsskind

CPA: 14.20.10

Beklædningsgenstande og tilbehør til beklædningsgenstande samt andre varer, af pelsskind, undtagen hovedbeklædning

14.20.10.30

Beklædningsgenstande og tilbehør dertil, af pelsskind (undtagen hatte og hovedbeklædning)

 

S

 

14.20.10.90

Pelsskindsvarer (undtagen beklædningsgenstande og tilbehør dertil samt hatte og hovedbeklædning)

 

S

 

NACE: 14.31

Fremstilling af strikkede og hæklede strømpevarer

CPA: 14.31.10

Strømpebenklæder, strømper, knæstrømper, sokker og lignende varer, af trikotage

14.31.10.33

Strømpebenklæder, af trikotage, af syntetiske fibre, af finhed pr. enkeltgarn < 67 decitex

p/st

S

 

14.31.10.35

Strømpebenklæder, af trikotage, af syntetiske fibre, af finhed pr. enkeltgarn ≥ 67 decitex

p/st

S

 

14.31.10.37

Strømpebenklæder, af tekstilmaterialer, af trikotage (undtagen graduerede kompressionsstrømper og undtagen af syntetiske fibre og undtagen til småbørn)

p/st

S

 

14.31.10.50

Lange strømper og knæstrømper til kvinder, af trikotage, af finhed pr. enkeltgarn < 67 decitex

pa

S

 

14.31.10.90

Strømpevarer og fodtøj af trikotage, herunder sokker (undtagen lange strømper og knæstrømper til kvinder, af finhed pr. enkeltgarn < 67 decitex, strømpebenklæder og, fodtøj med påsat sål)

pa

S

 

NACE: 14.39

Fremstilling af andre strikkede og hæklede beklædningsartikler

CPA: 14.39.10

Sweatere, pullovere, cardigans, veste og lignende varer, af trikotage

14.39.10.31

Sweatere, pullovere, sweatshirts, veste og cardiganer til mænd eller drenge, af uld eller fine dyrehår (undtagen sweatere og pullovere med uldindhold på ≥ 50 % og af vægt ≥ 600 g)

p/st

S

 

14.39.10.32

Sweatere, pullovere, sweatshirts, veste og cardiganer til kvinder eller piger, af uld eller fine dyrehår (undtagen sweatere og pullovere med uldindhold på ≥ 50 % og af vægt ≥ 600 g)

p/st

S

 

14.39.10.33

Sweatere og pullovere, med uldindhold på ≥ 50 vægtprocent og af vægt ≥ 600 g/stk.

p/st

S

 

14.39.10.53

Lette, finstrikkede jumpere og pullovere med rullekrave, polokrave eller turtleneck, af bomuld

p/st

S

 

14.39.10.55

Lette, finstrikkede jumpere og pullovere med rullekrave, polokrave eller turtleneck, af kemofibre

p/st

S

 

14.39.10.61

Sweatere, pullovere, sweatshirts, veste og cardiganer, af bomuld, til mænd eller drenge (undtagen lette, finstrikkede jumpere og pullovere med rullekrave, polokrave eller turtleneck)

p/st

S

 

14.39.10.62

Sweatere, pullovere, sweatshirts, veste og cardiganer, af bomuld, til kvinder eller piger (undtagen lette, finstrikkede jumpere og pullovere med rullekrave, polokrave eller turtleneck)

p/st

S

 

14.39.10.71

Sweatere, pullovere, sweatshirts, veste og cardiganer, af kemofibre, til mænd eller drenge (undtagen lette, finstrikkede jumpere og pullovere med rullekrave, polokrave eller turtleneck)

p/st

S

 

14.39.10.72

Sweatere, pullovere, sweatshirts, veste og cardiganer, af kemofibre, til kvinder eller piger (undtagen lette, finstrikkede jumpere og pullovere med rullekrave, polokrave eller turtleneck)

p/st

S

 

14.39.10.90

Sweatere, pullovere, sweatshirts, veste og cardiganer, af tekstilmaterialer, (undtagen af uld, fine dyrehår, bomuld eller kemofibre)

p/st

S

 

NACE: 15.11

Garvning og beredning af læder; beredning og farvning af pelsskind

CPA: 15.11.10

Garvede eller beredte pelsskind

15.11.10.30

Garvede eller beredte pelsskind, hele, af kanin, hare eller lam, ikke sammensatte

p/st

S

 

15.11.10.50

Garvede eller beredte pelsskind eller skind (undtagen af kanin, hare eller lam)

 

S

 

CPA: 15.11.21

Semsgarvet læder (vaskeskind)

15.11.21.00

Semsgarvet læder (vaskeskind)

m2

S

 

CPA: 15.11.22

Laklæder og lamineret laklæder; metalliseret læder

15.11.22.00

Laklæder og lamineret laklæder samt metalliseret læder

m2

T

 

CPA: 15.11.31

Læder af hornkvæg, uden hår, af hele huder

15.11.31.00

Læder af hornkvæg, uden hår, hele huder

kg

T

 

CPA: 15.11.32

Læder af hornkvæg, uden hår, ikke af hele huder

15.11.32.00

Læder af hornkvæg, uden hår, ikke hele huder

kg

T

 

CPA: 15.11.33

Læder af dyr af hestefamilien, uden hår

15.11.33.00

Læder af dyr af hestefamilien, uden hår

kg

T

 

CPA: 15.11.41

Læder af fåre- eller lammeskind, uden uld

15.11.41.30

Læder af fåre- og lammeskind, uden uld, kun garvet (undtagen semsgarvet læder (vaskeskind))

kg

T

 

15.11.41.50

Læder af fåre- og lammeskind, uden uld, pergamentbehandlet eller på anden måde beredt efter garvningen (undtagen semsgarvet læder (vaskeskind), laklæder, lamineret laklæder og metalliseret læder)

m2

T

 

CPA: 15.11.42

Læder af gede- eller gedekidskind, uden hår

15.11.42.30

Læder af gede- eller gedekidskind, uden hår, garvet eller forgarvet, men ikke yderligere beredt (undtagen semsgarvet læder (vaskeskind))

kg

T

 

15.11.42.50

Læder af gede- og gedekidskind, uden hår, pergamentbehandlet eller på anden måde beredt efter garvningen (undtagen semsgarvet læder (vaskeskind), laklæder, lamineret laklæder og metalliseret læder)

m2

T

 

CPA: 15.11.43

Læder af svin

15.11.43.30

Læder af svinehuder, uden hår, kun garvet

kg

T

 

15.11.43.50

Læder af svinehuder, pergamentbehandlet eller beredt efter garvningen (undtagen laklæder, lamineret laklæder og metalliseret læder)

m2

T

 

CPA: 15.11.51

Læder af andre dyr, uden hår

15.11.51.00

Læder af andre dyr, uden hår

kg

T

 

CPA: 15.11.52

Kunstlæder på basis af læder eller læderfibre

15.11.52.00

Kunstlæder på basis af læder eller læderfibre, i plader eller bånd, også i ruller

m2

T

 

NACE: 15.12

Fremstilling af tasker, kufferter, sadelmagervarer mv.

CPA: 15.12.11

Sadelmagerarbejder til dyr, af ethvert materiale

15.12.11.10 z

Sadelmagerarbejder til dyr (herunder piske, ridepiske samt dele dertil, skagler, snore, benbeskyttere, mundkurve, sadeltæpper, hundedækkener og lignende varer) af ethvert materiale

 

S

 

CPA: 15.12.12

Tasker, kufferter o.l., af læder, kunstlæder, af plader af plast, af tekstilmaterialer, af vulcanfiber eller af pap; rejsesæt til toiletbrug, til syning eller til rengøring af fodtøj eller beklædningsgenstande

15.12.12.10

Kufferter, dokumentmapper, skoletasker, beautybokse og lignende beholdere af læder, kunstlæder, laklæder, plast, tekstilmaterialer, aluminium eller andre materialer

p/st

S

 

15.12.12.20

Håndtasker, af læder, kunstlæder, laklæder, plast, tekstilmaterialer, aluminium eller andre materialer, også uden hank

p/st

S

 

15.12.12.30

Genstande, som almindeligvis bæres i lommen eller i håndtasken

 

S

 

15.12.12.50

Etuier o.l. beholdere, i.a.n.

 

S

 

15.12.12.70

Rejsesæt til toiletbrug, til syning, rengøring af fodtøj eller beklædningsgenstande (undtagen manicuresæt)

p/st

S

 

CPA: 15.12.13

Urremme (ikke af metal) og dele deraf

15.12.13.00

Urremme og urlænker samt dele dertil, herunder af læder, kunstlæder eller plast (undtagen af ædle metaller eller ædelmetaldublé eller af uædle metaller)

p/st

S

 

CPA: 15.12.19

Andre varer af læder eller kunstlæder (også varer til teknisk brug) i.a.n.

15.12.19.30

Varer til teknisk brug, af læder eller kunstlæder

kg

S

 

15.12.19.60

Varer af læder eller kunstlæder, i.a.n.

 

S

 

NACE: 15.20

Fremstilling af fodtøj

CPA: 15.20.11

Vandtæt fodtøj, med ydersål og overdel af gummi eller plast, undtagen fodtøj med indbygget beskyttelseståkappe af metal

15.20.11.00

Vandtæt fodtøj, med overdel af gummi eller plast (undtagen med indbygget beskyttelseståkappe af metal)

pa

S

 

CPA: 15.20.12

Fodtøj, med ydersål og overdel af gummi eller plast, undtagen vandtæt fodtøj eller sportsfodtøj

15.20.12.10

Sandaler, med ydersål og overdel af gummi eller plast, herunder sandaler med tårem og klipklapper

pa

S

 

15.20.12.31

Almindeligt fodtøj, med overdel af gummi eller plast

pa

S

 

15.20.12.37

Slippers og andet hjemmefodtøj, med ydersål af gummi eller plast, med plastoverdel, herunder morgensko, dansesko og smutters

pa

S

 

CPA: 15.20.13

Fodtøj med overdel af læder, undtagen sportsfodtøj, fodtøj med indbygget beskyttelseståkappe af metal og forskelligt specialfodtøj

15.20.13.30

Fodtøj, med hovedsål af træ, med overdel af læder, herunder træsko (undtagen fodtøj med bindsål eller med indbygget beskyttelseståkappe af metal)

pa

S

 

15.20.13.51

Almindeligt fodtøj, med overdel af læder, til mænd, herunder støvler og sko (undtagen vandtæt fodtøj og fodtøj med indbygget beskyttelseståkappe af metal)

pa

S

 

15.20.13.52

Almindeligt fodtøj, med overdel af læder, til kvinder, herunder støvler og sko (undtagen vandtæt fodtøj og fodtøj med indbygget beskyttelseståkappe af metal)

pa

S

 

15.20.13.53

Almindeligt fodtøj, med overdel af læder, til børn, herunder støvler og sko (undtagen vandtæt fodtøj og fodtøj med indbygget beskyttelseståkappe af metal)

pa

S

 

15.20.13.61

Sandaler, med overdel af læder, til mænd, herunder sandaler med tårem og klipklapper

pa

S

 

15.20.13.62

Sandaler, med overdel af læder, til kvinder, herunder sandaler med tårem og klipklapper

pa

S

 

15.20.13.63

Sandaler, med overdel af læder, til børn, herunder sandaler med tårem og klipklapper

pa

S

 

15.20.13.70

Slippers og andet hjemmefodtøj, med ydersål af gummi, plast eller læder, med overdel af læder, herunder morgensko, dansesko og smutters

pa

S

 

15.20.13.80

Fodtøj, med ydersål af træ, kork eller andet materiale, med overdel af læder (undtagen med ydersål af gummi, plast eller læder)

pa

S

 

CPA: 15.20.14

Fodtøj med overdel af tekstilmaterialer, undtagen sportsfodtøj

15.20.14.44

Slippers og andet hjemmefodtøj, herunder morgensko, dansesko og smutters, med overdel af tekstilmaterialer

pa

S

 

15.20.14.45

Fodtøj, med ydersål af gummi, plast eller læder og overdel af tekstilmaterialer (undtagen slippers og andet hjemmefodtøj, sportsfodtøj o.l.)

pa

S

 

15.20.14.46

Fodtøj med overdel af tekstilmaterialer (undtagen slippers og andet hjemmefodtøj og fodtøj med ydersål af gummi, plast, læder eller kunstlæder)

pa

S

 

CPA: 15.20.21

Tennissko, basketballsko, gymnastiksko, kondisko og lignende fodtøj

15.20.21.00

Sportsfodtøj, med ydersål af gummi eller plast, med tekstiloverdel, herunder tennissko, basketballsko, gymnastiksko, kondisko o.l.)

pa

S

 

CPA: 15.20.29

Andet sportsfodtøj (undtagen skistøvler og skøjtestøvler)

15.20.29.00

Andet sportsfodtøj (undtagen skistøvler og skøjtestøvler)

pa

S

 

CPA: 15.20.31

Fodtøj med indbygget beskyttelsesstålkappe af metal

15.20.31.20

Fodtøj, herunder vandtæt fodtøj, med indbygget beskyttelseståkappe af metal og med ydersål og overdel af gummi eller plast

pa

S

 

15.20.31.50

Fodtøj, med indbygget beskyttelseståkappe af metal, med ydersål af gummi, plast, eller læder, med overdel af læder

pa

S

 

CPA: 15.20.32

Fodtøj fremstillet af træ, forskelligt specialfodtøj og andet fodtøj i.a.n.

15.20.32.00

Fodtøj fremstillet af træ, forskelligt specialfodtøj og andet fodtøj i.a.n.

pa

S

 

CPA: 15.20.40

Dele til fodtøj af læder; indlægssåler, hælepuder og lignende varer; gamacher; skinnebensbeskyttere og lignende varer samt dele dertil

15.20.40.20

Fodtøjsoverdele og dele deraf, af læder (undtagen forstærkninger)

 

S

 

15.20.40.50

Fodtøjsoverdele og dele dertil (undtagen af læder og undtagen forstærkninger)

 

S

 

15.20.40.80

Dele til fodtøj, herunder forstærkninger, i.a.n.

 

S

 

NACE: 16.10

Udsavning og høvling af træ

CPA: 16.10.11

Træ, savet eller tilhugget i længderetningen, skåret eller skrællet, af tykkelse > 6 mm, af nåletræ

16.10.11.34

Rødgran (Picea abies Karst.) og almindelig ædelgran (Abies alba Mill.), savet eller tilhugget i længderetningen, skåret eller skrællet, af tykkelse > 6 mm

m3

S

 

16.10.11.36

Skovfyr (Pinus sylvestris L.), savet eller tilhugget i længderetningen, skåret eller skrællet, af tykkelse > 6 mm

m3

S

 

16.10.11.38

Nåletræ, savet eller tilhugget i længderetningen, skåret eller skrællet, af tykkelse > 6 mm (undtagen rødgran »Picea abies Karst.«, almindelig ædelgran »Abies alba Mill.« og skovfyr »Pinus sylvestris L.«)

m3

S

 

CPA: 16.10.12

Træ, savet eller tilhugget i længderetningen, skåret eller skrællet, af tykkelse > 6 mm, af løvtræ

16.10.12.50

Træ, savet eller tilhugget i længderetningen, skåret eller skrællet, af tykkelse > 6 mm (undtagen nåletræ, tropisk træ og ikke-sammensatte parketstaver af eg)

m3

S

 

16.10.12.71

Tropisk træ, savet eller tilhugget i længderetningen, skåret eller skrællet, samlet ende-til-ende eller høvlet eller slebet, af tykkelse > 6 mm

m3

S

 

16.10.12.77

Ikke-sammensatte parketstaver af eg, savet eller tilhugget i længderetningen, høvlet (undtagen profileret)

m2

S

 

CPA: 16.10.13

Jernbane- og sporvejssveller af træ, ikke imprægnerede

16.10.13.00

Jernbane- og sporvejssveller af træ, ikke imprægnerede

m3

S

 

CPA: 16.10.21

Træ, profileret i hele længden på en eller flere kanter eller overflader (herunder ikke-sammensatte parketstaver og ramme- og møbellister), af nåletræ

16.10.21.10

Profileret træ af nåletræ, herunder ikke-sammensatte parketstaver

kg

S

 

CPA: 16.10.22

Træ, profileret i hele længden på en eller flere kanter eller overflader (herunder ikke-sammensatte parketstaver og ramme- og møbellister), af bambus

16.10.22.10

Bambus (herunder ikke-sammensatte parketstaver), profileret (pløjet, notet, falset, rejfet, kelet eller lignende) i hele længden på en eller flere kanter, ender eller overflader, også høvlet, slebet eller samlet ende-til-ende

kg

S

 

CPA: 16.10.23

Træ, profileret i hele længden på en eller flere kanter eller overflader (herunder ikke-sammensatte parketstaver og ramme- og møbellister), af andet træ

16.10.23.00

Træ (herunder ikke-sammensatte parketstaver), profileret (pløjet, notet, falset, rejfet, kelet eller lignende) i hele længden på en eller flere kanter, ender eller overflader, også høvlet, slebet eller samlet ende-til-ende (undtagen nåletræ og bambus)

kg

S

 

CPA: 16.10.24

Træuld og træmel

16.10.24.00

Træuld og træmel

kg

S

 

CPA: 16.10.25

Træ i form af flis eller spåner

16.10.25.03

Træflis og -spåner, af nåletræ

kg

S

 

16.10.25.05

Træflis og -spåner (undtagen af nåletræ)

kg

S

 

CPA: 16.10.31

Ubearbejdet træ, malet, bejdset, behandlet med kreosot eller andre træbeskyttelsesmidler

16.10.31.16

Ubearbejdet træ, malet, bejdset, behandlet med kreosot eller andre træbeskyttelsesmidler

m3

S

 

CPA: 16.10.32

Jernbane- og sporvejssveller af træ, imprægnerede

16.10.32.00

Jernbane- og sporvejssveller af træ, imprægnerede

m3

S

 

CPA: 16.10.39

Andre former for træ, afgrenet eller groft tildannet, herunder kløvede pæle eller hegnspæle

16.10.39.00

Andre former for træ, afgrenet eller groft tildannet, herunder kløvede pæle eller hegnspæle

m3

S

 

CPA: 16.10.91

Tørring, imprægnering eller kemisk behandling af tømmer

16.10.91.00

Tørring, imprægnering og behandling af tømmer

 

I

 

NACE: 16.21

Fremstilling af finerplader og træbaserede plader

CPA: 16.21.11

Krydsfiner, finerede plader o.l. laminerede træprodukter, af bambus

16.21.11.00

Krydsfiner, finerede plader o.l. laminerede træprodukter, af bambus

m3

S

 

CPA: 16.21.12

Spånplader

16.21.12.00

Spånplader, af træ

m3

S

 

CPA: 16.21.13

OSB-plader

16.21.13.16

OSB-plader, af træ

m3

S

 

CPA: 16.21.14

Andre plader af træ eller andre træagtige materialer

16.21.14.19

Waferboard o.l. plader, af træ (undtagen spånplader og OSB-plader)

m3

S

 

16.21.14.50

Spånplader o.l. plader af træagtige materialer (undtagen træ)

m3

S

 

CPA: 16.21.15

Træfiberplader og fiberplader af andre træagtige materialer

16.21.15.23

MDF-plader, af træ eller træagtige materialer, også agglomererede med harpiks eller andet organisk materiale, af tykkelse ≤ 5 mm

m2

S

 

16.21.15.26

MDF-plader, af træ eller træagtige materialer, også agglomererede med harpiks eller andet organisk materiale, af tykkelse > 5 mm, men ≤ 9 mm

m2

S

 

16.21.15.29

MDF-plader, af træ eller træagtige materialer, også agglomererede med harpiks eller andet organisk materiale, af tykkelse > 9 mm

m2

S

 

16.21.15.43

Fiberplader, af træ eller træagtige materialer (undtagen MDF-plader), også agglomererede med harpiks eller andet organisk materiale, med densitet > 0,8 g/cm3

m2

S

 

16.21.15.46

Fiberplader, af træ eller træagtige materialer (undtagen MDF-plader), også agglomererede med harpiks eller andet organisk materiale, med densitet > 0,5 g/cm3, men ≤ 0,8 g/cm3

m2

S

 

16.21.15.49

Fiberplader, af træ eller træagtige materialer (undtagen MDF-plader), også agglomererede med harpiks eller andet organisk materiale, densitet ≤ 0,5 g/cm3

m2

S

 

CPA: 16.21.16

Anden krydsfiner, finerede plader og lignende laminerede træprodukter, af nåletræ

16.21.16.00

Anden krydsfiner, finerede plader og lignende laminerede træprodukter, af nåletræ

m3

S

 

CPA: 16.21.17

Anden krydsfiner, finerede plader og lignende laminerede træprodukter, hvor mindst det udvendige lag er af tropisk træ

16.21.17.11

Krydsfiner, udelukkende bestående af plader af træ (undtagen bambus), tykkelse af hver enkelt plade (lag) ≤ 6 mm, med mindst et yderlag af tropisk træ

m3

S

 

CPA: 16.21.18

Anden krydsfiner, finerede plader og lignende laminerede træprodukter, af andet træ

16.21.18.00

Anden krydsfiner, finerede plader og lignende laminerede træprodukter, af andet træ

m3

S

 

CPA: 16.21.21

Træ med forøget densitet, i blokke, plader, lameller eller profiler

16.21.21.00

Træ med forøget densitet, i blokke, plader, lameller eller profiler

m3

S

 

CPA: 16.21.22

Finerplader og plader til krydsfiner samt andet træ, savet i længderetningen, skåret eller skrællet, af tykkelse 6 mm eller derunder, af nåletræ

16.21.22.10

Finerplader og plader til krydsfiner samt andet træ, savet i længderetningen, skåret eller skrællet, af tykkelse 6 mm eller derunder, af nåletræ

m3

S

 

CPA: 16.21.23

Finerplader og plader til krydsfiner samt andet træ, savet i længderetningen, skåret eller skrællet, af tykkelse 6 mm eller derunder, af tropisk træ

16.21.23.00

Finerplader og plader til krydsfiner samt andet træ, savet i længderetningen, skåret eller skrællet, af tykkelse 6 mm eller derunder, af tropisk træ

m3

S

 

CPA: 16.21.24

Finerplader og plader til krydsfiner samt andet træ, savet i længderetningen, skåret eller skrællet, af tykkelse 6 mm eller derunder, af andet træ

16.21.24.00

Finerplader og plader til krydsfiner samt andet træ, savet i længderetningen, skåret eller skrællet, af tykkelse 6 mm eller derunder, af andet træ

m3

S

 

NACE: 16.22

Fremstilling af sammensatte parketstave

CPA: 16.22.10

Sammensatte parketstaver

16.22.10.30

Sammensatte parketstaver af træ, til mosaikgulve

m2

S

 

16.22.10.60

Sammensatte parketstaver af træ (undtagen til mosaikgulve)

m2

S

 

NACE: 16.23

Fremstilling af bygningstømmer og snedkeriartikler i øvrigt

CPA: 16.23.11

Vinduer, glasdøre og rammer dertil, døre og rammer dertil samt dørtærskler, af træ

16.23.11.10

Vinduer, glasdøre og rammer dertil, af træ

p/st

S

 

16.23.11.50

Døre og rammer dertil, samt dørtærskler, af træ

p/st

S

 

CPA: 16.23.12

Forskallinger til betonstøbning, tagspån (shingles og shakes), af træ

16.23.12.00

Forskallinger til betonstøbning, tagspån (shingles og shakes), af træ

kg

S

 

CPA: 16.23.19

Snedker- og tømrerarbejder af træ i.a.n.

16.23.19.00

Snedker- og tømrerarbejder af træ til bygningsbrug (undtagen vinduer, glasdøre, døre og rammer dertil, dørtærskler, parketstaver, forskallinger til betonstøbning og tagspån (shingels og shakes))

kg

S

 

CPA: 16.23.20

Præfabrikerede træbygninger

16.23.20.00

Præfabrikerede bygninger af træ

 

S

 

NACE: 16.24

Fremstilling af træemballage

CPA: 16.24.11

Lastpaller o.l. af træ

16.24.11.33

Lastpaller og pallerammer, af træ

p/st

S

 

16.24.11.35

Lastpaller af træ, undtagen flade paller

p/st

S

 

CPA: 16.24.12

Tønder og andre bødkerarbejder, af træ

16.24.12.00

Bødkerarbejder af træ, herunder tøndestaver

kg

S

 

CPA: 16.24.13

Anden træemballage og dele dertil

16.24.13.20

Pakkasser, tremmekasser, tromler o.l. pakningsgenstande af træ (undtagen kabeltromler)

kg

S

 

16.24.13.50

Kabeltromler af træ

kg

S

 

NACE: 16.29

Fremstilling af andre træprodukter; fremstilling af varer af kork, strå og flettematerialer

CPA: 16.29.11

Værktøj og redskaber af træ; skafter, håndtag og lignende dele af træ til værktøj og redskaber; børstetræ, skafter og håndtag af træ til koste og børster, emner til pibehoveder, blokke og læster til fodtøj, af træ

16.29.11.30

Værktøj og redskaber af træ; skafter, håndtag o.l. af træ til værktøj og redskaber; børstetræ, skafter og håndtag af træ til koste og børster; blokke og læster af træ til fodtøj

kg

S

 

16.29.11.80

Emner til pibehoveder (råt formede blokke af træ eller rod)

kg

S

 

CPA: 16.29.12

Bordservice og køkkenudstyr, af træ

16.29.12.00

Bordservice og køkkenudstyr, af træ

kg

S

 

CPA: 16.29.13

Indlagt træ og træmosaik, æsker, skrin og etuier til smykker eller bestik og lignende varer af træ, statuetter og andre dekorationsgenstande, af træ

16.29.13.00

Indlagt træ og træmosaik; æsker, skrin og etuier til smykker eller bestik samt lignende varer af træ; statuetter og andre dekorationsgenstande af træ; knagerækker; brevbakker, askebægre, pennebakker o.l.

 

S

 

CPA: 16.29.14

Trærammer til malerier, fotografier, spejle eller lignende genstande, samt andre varer, af træ

16.29.14.20

Trærammer til malerier, fotografier, spejle eller lignende genstande

m

S

 

16.29.14.91

Andre varer af træ (undtagen pallerammer og ligkister af træ)

 

S

 

CPA: 16.29.15

Piller og briketter, af presset og agglomereret træ og af vegetabilsk affald

16.29.15.00

Piller og briketter af presset og agglomereret træ og af affald af træ

kg

S

 

CPA: 16.29.21

Naturkork, hvis yderste barklag er fjernet, eller som er groft tilskåret i firkantede stykker eller i blokke, plader, folier eller

16.29.21.30

Affald af naturkork samt knust, granuleret eller pulveriseret kork (undtagen naturkork, rå eller groft bearbejdet)

kg

S

 

16.29.21.50

Naturkork, naturkork, rå eller groft bearbejdet, tilskåret i rektangulære eller kvadratiske blokke, plader, folier eller bånd

kg

S

 

CPA: 16.29.22

Varer af naturkork

16.29.22.50

Propper af naturkork

kg

S

 

16.29.22.90

Varer af naturkork (undtagen propper)

kg

S

 

CPA: 16.29.23

Blokke, tavler, plader, folier og bånd, fliser af enhver form, massive cylindre, af preskork

16.29.23.20

Propper af preskork, cylindriske, til mousserende vin, herunder propper med skiver af naturkork

kg

S

 

16.29.23.50

Propper af preskork, cylindriske (undtagen til mousserende vin)

kg

S

 

16.29.23.80

Preskork i form af blokke, tavler, plader, folier og bånd; fliser af enhver form; massive cylindre eller rondeller, herunder ekspanderet preskork og brændt kork

kg

S

 

CPA: 16.29.24

Preskork; varer af preskork, i.a.n.

16.29.24.00

Preskork; andre varer af preskork, i.a.n.

kg

S

 

CPA: 16.29.25

Kurvemagerarbejder og andre varer af flettematerialer

16.29.25.00

Kurvemagerarbejder og andre varer af flettematerialer

kg

S

 

NACE: 17.11

Fremstilling af papirmasse

CPA: 17.11.11

Dissolvingmasse af kemisk træmasse

17.11.11.00

Dissolvingmasse af kemisk træmasse

kg 90 % sdt

T

 

CPA: 17.11.12

Kemisk træmasse (natroncellulose eller sulfatcellulose) (undtagen dissolvingmasse)

17.11.12.00

Kemisk træmasse (natroncellulose eller sulfatcellulose) (undtagen dissolvingmasse)

kg 90 % sdt

T

 

CPA: 17.11.13

Kemisk træmasse (sulfitcellulose) (undtagen dissolvingmasse)

17.11.13.00

Kemisk træmasse (sulfitcellulose) (undtagen dissolvingmasse)

kg 90 % sdt

T

 

CPA: 17.11.14

Mekanisk træmasse; halvkemisk træmasse; papirmasse af andre celluloseholdige materialer end træ

17.11.14.00

Mekanisk træmasse; halvkemisk træmasse; papirmasse af andre celluloseholdige materialer end træ

kg 90 % sdt

T

 

NACE: 17.12

Fremstilling af papir og pap

CPA: 17.12.11

Avispapir, i ruller og ark

17.12.11.00

Avispapir, i ruller eller ark

kg

S

 

CPA: 17.12.12

Papir og pap, håndgjort

17.12.12.00

Papir og pap, håndgjort

kg

S

 

CPA: 17.12.13

Råpapir og -pap, af den art der anvendes til lysfølsomt, varmefølsomt eller elektrofølsomt papir og pap; karbonråpapir; tapetråpapir

17.12.13.00

Råpapir og -pap, af den art der anvendes til lysfølsomt, varmefølsomt eller elektrofølsomt papir og pap; karbonråpapir; tapetråpapir

kg

S

 

CPA: 17.12.14

Andet papir og pap til grafisk brug

17.12.14.10

Papir og pap, af den art der anvendes til skrivning, trykning eller anden grafisk brug med indhold af: mekanisk træmasse på ≤ 10 vægtprocent og af vægt < 40 g/m2

kg

S

 

17.12.14.35

Papir og pap, af den art der anvendes til skrivning, trykning eller anden grafisk brug med indhold af: mekanisk træmasse på ≤ 10 vægtprocent og af vægt ≥ 40 g/m2, men ≤ 150 g/m2, i ruller

kg

S

 

17.12.14.39

Papir og pap, af den art der anvendes til skrivning, trykning eller anden grafisk brug med indhold af: mekanisk træmasse på ≤ 10 vægtprocent og af vægt ≥ 40 g/m2, men ≤ 150 g/m2, i ark

kg

S

 

17.12.14.50

Papir og pap, af den art der anvendes til skrivning, trykning eller anden grafisk brug med indhold af: mekanisk træmasse på ≤ 10 vægtprocent og af vægt > 150 g/m2

kg

S

 

17.12.14.70

Papir og pap, af den art der anvendes til skrivning, trykning eller anden grafisk brug med indhold af: mekanisk træmasse på > 10 vægtprocent

kg

S

 

CPA: 17.12.20

Papir af den art, der anvendes til toiletpapir, renseservietter, håndklæder og servietter, cellulosevat og cellulosefiberdug

17.12.20.30

Cellulosevat til husholdnings- eller toiletbrug, i ruller af bredde > 36 cm eller i kvadratiske eller rektangulære ark, hvis ene sidelængde overstiger 36 cm i ikke-foldet stand

kg

S

 

17.12.20.55

Kreppet papir og cellulosefiberdug (tissue), til husholdnings- eller toiletbrug, i ruller af bredde > 36 cm eller i kvadratiske eller rektangulære ark, hvis ene sidelængde overstiger 36 cm i ikke-foldet stand, af vægt pr. lag ≤ 25 g/m2

kg

S

 

17.12.20.57

Kreppet papir og cellulosefiberdug (tissue), til husholdnings- eller toiletbrug, i ruller af bredde > 36 cm eller i kvadratiske eller rektangulære ark, hvis ene sidelængde overstiger 36 cm i ikke-foldet stand, af vægt pr. lag > 25 g/m2

kg

S

 

17.12.20.90

Papir til husholdnings- eller toiletbrug: i.a.n.

kg

S

 

CPA: 17.12.31

Kraftliner, ubleget, ikke belagt

17.12.31.00

Kraftliner, ubleget, ikke belagt, i ruller eller ark (undtagen til skrivning, trykning eller anden grafisk brug og undtagen hulkort og hulbånd)

kg

S

 

CPA: 17.12.32

White top kraftliner; kraftliner, belagt

17.12.32.00

Kraftliner, ikke belagt, i ruller eller ark (undtagen ubleget og undtagen til skrivning, trykning eller anden grafisk brug og undtagen hulkort og hulbånd)

kg

S

 

CPA: 17.12.33

Halvkemisk papir til indlæg i bølgepap (fluting)

17.12.33.00

Halvkemisk papir til indlæg i bølgepap (fluting)

kg

S

 

CPA: 17.12.34

Genbrugsfluting og anden fluting

17.12.34.00

Genbrugsfluting og anden fluting

kg

S

 

CPA: 17.12.35

Testliner (af genbrugsmasse)

17.12.35.20

Testliner af genbrugsmasse, ikke belagt, af vægt ≤ 150 g/m2, i ruller eller ark

kg

S

 

17.12.35.40

Testliner af genbrugsmasse, ikke belagt, af vægt > 150 g/m2, i ruller eller ark

kg

S

 

CPA: 17.12.41

Kraftpapir, ikke belagt; sækkepapir, kreppet eller plisseret

17.12.41.20

Sækkepapir, ikke belagt, ubleget (undtagen til skrivning, trykning eller anden grafisk brug og undtagen hulkort og hulbånd)

kg

S

 

17.12.41.40

Sækkepapir, ikke belagt (undtagen ubleget og undtagen til skrivning, trykning eller anden grafisk brug og undtagen hulkort og hulbånd)

kg

S

 

17.12.41.60

Kraftpapir og kraftpap, ikke belagt, af vægt ≤ 150 g/m2 (undtagen kraftliner og sækkepapir og undtagen til skrivning, trykning eller anden grafisk brug)

kg

S

 

17.12.41.80 z

Sækkepapir, kreppet eller plisseret, i ruller eller ark

kg

S

 

CPA: 17.12.42

Sulfitpapir til indpakning og andet papir, ikke belagt, undtagen af den art der anvendes til skrivning, trykning eller anden grafisk brug

17.12.42.20

Sulfitpapir til indpakning, i ruller eller ark

kg

S

 

17.12.42.40

Andet papir og pap, ikke belagt, i ruller eller ark, af vægt ≤ 150 g/m2 (undtagen varer henhørende under HS 4802 , papir til indlæg i bølgepap (fluting), testliner, sulfitpapir til indpakning, filtrerpapir, filtrerpap, kludepapir og kludepap)

kg

S

 

17.12.42.60

Andet papir og pap, ikke belagt, i ruller eller ark, af vægt > 150 g/m2, men < 225 g/m2 (undtagen varer henhørende under HS 4802 , papir til indlæg i bølgepap (fluting), testliner, sulfitpapir til indpakning, filtrerpapir, filtrerpap, kludepapir og kludepap)

kg

S

 

17.12.42.80

Andet papir og pap, ikke belagt, i ruller eller ark, af vægt ≥ 225 g/m2 (undtagen varer henhørende under HS 4802 , papir til indlæg i bølgepap (fluting), testliner, sulfitpapir til indpakning, filtrerpapir, filtrerpap, kludepapir og kludepap)

kg

S

 

CPA: 17.12.43

Filtrerpapir og filtrerpap; kludepapir

17.12.43.30

Filtrerpapir og -pap, ikke belagt, i ruller eller ark

kg

S

 

17.12.43.60

Kludepapir og -pap, ikke belagt, i ruller eller ark

kg

S

 

CPA: 17.12.44

Cigaretpapir, ikke tilskåret, i hæfter eller i form af hylstre

17.12.44.00

Cigaretpapir, i ruller af bredde > 5 cm (undtagen i hæfter eller i form af hylstre)

kg

S

 

CPA: 17.12.51

Pap, ikke belagt, med grå bagside

17.12.51.10

Pap, ikke belagt, med grå bagside

kg

S

 

CPA: 17.12.59

Andet pap, ikke belagt

17.12.59.10

Andet pap, ikke belagt

kg

S

 

CPA: 17.12.60

Ægte pergamentpapir og -pap, imiteret pergamentpapir, kalkerpapir og pergamyn samt andet glittet gennemsigtigt eller gennemskinneligt papir

17.12.60.00

Ægte pergamentpapir og -pap, imiteret pergamentpapir, kalkerpapir og pergamyn samt andet glittet gennemsigtigt eller gennemskinneligt papir

kg

S

 

CPA: 17.12.71

Papir og pap bestående af flere lag, uden imprægnering eller belægning på overfladen

17.12.71.00

Papir og pap bestående af sammenklæbede lag af papir eller pap, herunder halmpapir og -pap (undtagen med imprægnering eller belægning på overfladen)

kg

S

 

CPA: 17.12.72

Papir og pap, kreppet, plisseret, mønsterpresset, mønsterpræget eller perforeret

17.12.72.00 z

Papir og pap, kreppet, plisseret, mønsterpresset, mønsterpræget eller perforeret

kg

S

 

CPA: 17.12.73

Papir og pap af den art, der anvendes til skrivning, trykning eller anden grafisk brug, belagt med kaolin eller andre uorganiske stoffer

17.12.73.36

Belagt råpapir og -pap, af den art der anvendes til: lysfølsomt, varmefølsomt og elektrofølsomt papir, med indhold af mekanisk træmasse eller kemisk-mekanisk træmasse på ≤ 10 vægtprocent, og papir og pap, af den art der anvendes til skrivning, trykning eller anden grafisk brug, af vægt ≤ 150 g/m2

kg

S

 

17.12.73.60

Light-weight coated (LWC) papir, af den art der anvendes til skrivning, trykning eller anden grafisk brug, med indhold af mekanisk træmasse eller kemisk-mekanisk træmasse på > 10 vægtprocent

kg

S

 

17.12.73.75

Andet papir, af den art der anvendes til skrivning, trykning eller anden grafisk brug, belagt, med indhold af mekanisk træmasse eller kemisk-mekanisk træmasse på > 10 vægtprocent, i ruller

kg

S

 

17.12.73.79

Andet papir, af den art der anvendes til skrivning, trykning eller anden grafisk brug, belagt, med indhold af mekanisk træmasse eller kemisk-mekanisk træmasse på > 10 vægtprocent, i ark

kg

S

 

CPA: 17.12.74

Kraftpapir (undtagen til skrivning, trykning eller anden grafisk brug), belagt med kaolin eller andre uorganiske stoffer

17.12.74.00

Kraftpapir (undtagen til skrivning, trykning eller anden grafisk brug), belagt med kaolin eller andre uorganiske stoffer

kg

S

 

CPA: 17.12.75

Kraftpap (undtagen til skrivning, trykning eller anden grafisk brug), belagt med kaolin eller andre uorganiske stoffer

17.12.75.00

Kraftpap (undtagen til skrivning, trykning eller anden grafisk brug), belagt med kaolin eller andre uorganiske stoffer

kg

S

 

CPA: 17.12.76

Karbonpapir, selvkopierende papir samt andet kopierings- og overføringspapir, i ruller eller ark

17.12.76.00

Karbonpapir, selvkopierende papir samt andet kopierings- og overføringspapir, i ruller eller ark

kg