8.11.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 289/4


KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2019/1866

af 3. juli 2019

om ændring af delegeret forordning (EU) 2017/653 for at tilpasse overgangsordningen for PRIIP-producenter, der udbyder enheder af fonde som omhandlet i artikel 32 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1286/2014 som underliggende investeringsmuligheder, med den forlængede fritagelsesperiode i henhold til nævnte artikel

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1286/2014 af 26. november 2014 om dokumenter med central information om sammensatte og forsikringsbaserede investeringsprodukter til detailinvestorer (PRIIP'er) (1), særlig artikel 8, stk. 5, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til artikel 32, stk. 1, i forordning (EU) nr. 1286/2014 er administrationsselskaber som defineret i artikel 2, stk. 1, litra b), i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/65/EF (2) og investeringsselskaber som omhandlet i artikel 27 i nævnte direktiv samt personer, der rådgiver om eller sælger enheder af investeringsinstitutter som omhandlet i artikel 1, stk. 2, i nævnte direktiv, fritaget for forpligtelserne i nævnte forordning indtil den 31. december 2019. Når en medlemsstat anvender reglerne om format for og indhold af dokumentet med central information som fastsat i artikel 78-81 i direktiv 2009/65/EF på fonde, der ikke er investeringsinstitutter, og som udbydes til detailinvestorer, gælder fritagelsen i artikel 32, stk. 1, i forordning (EU) nr. 1286/2014 for administrationsselskaber, investeringsselskaber og personer, som rådgiver om eller sælger enheder af sådanne fonde til detailinvestorer. For at tilvejebringe en konsekvent retlig overgangsordning for disse fonde giver artikel 18, stk. 3, i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/653 (3) producenter af sammensatte og forsikringsbaserede investeringsprodukter til detailinvestorer (»PRIIP-producenter«) mulighed for at fortsætte med at anvende sådanne dokumenter, der er udarbejdet i overensstemmelse med nævnte artikler indtil den 31. december 2019, hvis mindst en af de underliggende investeringsmuligheder er et investeringsinstitut eller en fond, som ikke er et investeringsinstitut.

(2)

Forordning (EU) nr. 1286/2014 er blevet ændret med henblik på at forlænge de overgangsordninger, der er omhandlet i forordningens artikel 32, indtil den 31. december 2021 (4). For at gøre det muligt for PRIIP-producenterne at fastlægge deres forpligtelser med sikkerhed bør datoen i artikel 18, stk. 3, i delegeret forordning (EU) 2017/653 derfor ændres.

(3)

Delegeret forordning (EU) 2017/653 bør derfor ændres.

(4)

Denne forordning tager udgangspunkt i udkastet til reguleringsmæssige tekniske standarder, der er indgivet til Kommissionen af Den Europæiske Banktilsynsmyndighed, Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger og Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (»de europæiske tilsynsmyndigheder«).

(5)

De europæiske tilsynsmyndigheder har hverken afholdt åbne offentlige høringer om det udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder, som ligger til grund for denne forordning, eller analyseret potentielle relaterede omkostninger og fordele, da der allerede er udarbejdet en konsekvensanalyse for de reguleringsmæssige tekniske standarder i delegeret forordning (EU) 2017/653. Denne forordning ændrer hverken det materielle indhold i delegeret forordning (EU) 2017/653 eller skaber nye forpligtelser for producenter af PRIIP'er eller personer, som rådgiver om eller sælger PRIIP'er, herunder de personer, der er omhandlet i artikel 32 i forordning (EU) nr. 1286/2014. De europæiske tilsynsmyndigheder har anmodet interessentgruppen for banker, der er nedsat i henhold til artikel 37 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1093/2010 (5), interessentgruppen for forsikrings- og genforsikringsordninger, der er nedsat i henhold til artikel 37 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1094/2010 (6), og interessentgruppen for værdipapirer og markeder, der er nedsat i henhold til artikel 37 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1095/2010 (7), om en udtalelse —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Artikel 18, stk. 3, i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/653 affattes således:

»Artikel 14, stk. 2, anvendes indtil den 31. december 2021.«

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 3. juli 2019.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 352 af 9.12.2014, s. 1.

(2)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/65/EF af 13. juli 2009 om samordning af love og administrative bestemmelser om visse institutter for kollektiv investering i værdipapirer (investeringsinstitutter) (EUT L 302 af 17.11.2009, s. 32).

(3)  Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/653 af 8. marts 2017 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1286/2014 om dokumenter med central information om sammensatte og forsikringsbaserede investeringsprodukter til detailinvestorer (PRIIP'er) vedrørende reguleringsmæssige tekniske standarder for præsentation, indhold, gennemgang og revision af dokumenter med central information og betingelser for opfyldelse af kravet om at stille sådanne dokumenter til rådighed (EUT L 100 af 12.4.2017, s. 1).

(4)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/1156 af 20. juni 2019 om lettere grænseoverskridende distribution af kollektive investeringsinstitutter og om ændring af forordning (EU) nr. 345/2013, (EU) nr. 346/2013 og (EU) nr. 1286/2014 (EUT L 188 af 12.7.2019, s. 55).

(5)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1093/2010 af 24. november 2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Banktilsynsmyndighed), om ændring af afgørelse nr. 716/2009/EF og om ophævelse af Kommissionens afgørelse 2009/78/EF (EUT L 331 af 15.12.2010, s. 12).

(6)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1094/2010 af 24. november 2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger), om ændring af afgørelse nr. 716/2009/EF og om ophævelse af Kommissionens afgørelse 2009/79/EF (EUT L 331 af 15.12.2010, s. 48).

(7)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1095/2010 af 24. november 2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed), om ændring af afgørelse nr. 716/2009/EF og om ophævelse af Kommissionens afgørelse 2009/77/EF (EUT L 331 af 15.12.2010, s. 84).