4.11.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 282/20


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2019/1842

af 31. oktober 2019

om regler for anvendelsen af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/87/EF for så vidt angår yderligere regler for justeringer af gratistildelingen af emissionskvoter som følge af ændringer i aktivitetsniveauet

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/87/EF af 13. oktober 2003 om et system for handel med kvoter for drivhusgasemissioner i Unionen og om ændring af Rådets direktiv 96/61/EF (1), særlig artikel 10a, stk. 21, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Direktiv 2003/87/EF fastsætter et system for handel med kvoter for drivhusgasemissioner i Unionen med henblik på at fremme reduktionen af drivhusgasemissioner på en omkostningseffektiv og økonomisk effektiv måde. Artikel 10a indeholder bestemmelser om midlertidig gratistildeling af kvoter.

(2)

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/331 (2) fastlægger midlertidige EU-regler for harmoniseret gratistildeling af emissionskvoter i henhold til artikel 10a i direktiv 2003/87/EF for den fjerde handelsperiode 2021-2030.

(3)

I henhold til artikel 10a, stk. 20, i direktiv 2003/87/EF skal der foretages en symmetrisk justering af gratistildelingen af emissionskvoter til anlæg, hvis drift er steget eller faldet, efter vurdering på grundlag af et glidende gennemsnit over to år, med mere end 15 % i forhold til det historiske aktivitetsniveau. Eftersom anlæggene i henhold til artikel 10 i delegeret forordning (EU) 2019/331 er opdelt i delinstallationer, er det med henblik på gennemførelsen af justeringen af tildelingen af emissionskvoter som følge af ændringer i aktivitetsniveauet hensigtsmæssigt at sammenligne disse ændringer med det historiske aktivitetsniveau for de enkelte delinstallationer.

(4)

Med henblik på at justere gratistildelingen er det nødvendigt at indsamle data af høj kvalitet, som verificeres uafhængigt. Det bør sikres, at de data, der overvåges og indberettes med henblik på fastlæggelsen af gratistildelingen, konsekvent er nøjagtige og af høj kvalitet. Der bør derfor indføres særlige regler for indberetning af aktivitetsniveauet for hver enkelt delinstallation under hensyntagen til de relevante bestemmelser i delegeret forordning (EU) 2019/331. De data, der indsamles blandt driftslederne i overensstemmelse med disse regler, bør afspejle delinstallationernes faktiske drift.

(5)

Driftslederne bør indberette de ønskede data på årsbasis. Dataene bør overvåges i overensstemmelse med betingelserne for overvågning som fastsat i artikel 8 i delegeret forordning (EU) 2019/331.

(6)

For at sikre overensstemmelse mellem verifikationen af de årlige emissionsrapporter, jf. artikel 15 i direktiv 2003/87/EF, og af dataene om aktivitetsniveauet, og for at udnytte synergier, bør dette foregå på grundlag af den retlige ramme, der udgøres af foranstaltningerne i henhold til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/2067 (3).

(7)

For at forhindre manipulation eller misbrug af systemet for justering af tildelinger, undgå enhver unødig administrativ byrde og sikre, at ændringerne af tildelingerne sker på en effektiv, ikkediskriminerende og ensartet måde, bør der gælde yderligere regler for justering af gratistildelingen til delinstallationer, hvis aktivitetsniveau er steget eller faldet med mere end 15 % sammenlignet med det historiske aktivitetsniveau. Det gennemsnitlige aktivitetsniveau bør defineres som det aritmetiske gennemsnit af de to årlige aktivitetsniveauer for to hele kalenderår i drift. Det første år for beregningen af det gennemsnitlige aktivitetsniveau bør være det første år i hver tildelingsperiode. Hvis der ved sammenligningen mellem det historiske aktivitetsniveau og det gennemsnitlige aktivitetsniveau konstateres et udsving på mere end 15 %, bør gratistildelingen justeres med den nøjagtige procentvise ændring af aktivitetsniveauet. Hvis der efterfølgende sker en ændring inden for det samme 5 %-interval, ud over de 15 %, bør tildelingen forblive den samme. Hvis en efterfølgende ændring overstiger det 5 %-interval, som den foregående ændring lå inden for (f.eks. 20-25 %, 25-30 % osv.), bør justeringen i dette tilfælde også ske med den nøjagtige procentvise ændring af det gennemsnitlige aktivitetsniveau.

(8)

For at undgå enhver unødig administrativ byrde bør det overvejes at foretage justeringer, så snart ændringer i en delinstallations aktivitetsniveau ventes at medføre en årlig justering i niveauet for gratistildelingen til delinstallationen på 100 kvoter eller derover.

(9)

For at forhindre manipulation eller misbrug af systemet og for at sikre, at ændringerne af tildelingerne sker på en effektiv, ikkediskriminerende og ensartet måde, bør nytilkomne og nye delinstallationer behandles på samme måde.

(10)

I henhold til artikel 10a, stk. 1, i direktiv 2003/87/EF skal midlertidige harmoniserede foranstaltninger vedrørende gratistildeling af emissionskvoter ske på en måde, der skaber incitament til reduktion af drivhusgasemissioner og anvendelse af energieffektive teknikker. For at fastholde incitamenterne til at reducere emissionerne ved fastlæggelsen af yderligere regler for justeringer af gratistildelingerne til delinstallationer, hvis aktivitetsniveau er steget eller faldet med mere end 15 % sammenlignet med deres historiske niveau, bør der også tages hensyn til andre driftsmæssige ændringer i delinstallationerne end ændringer i aktivitetsniveauet. Dette bør omfatte energieffektiviseringer, ændringer i varmeforsyningen, konvertering mellem brændsel og elektricitet, produktion af værdifulde kemikalier, ændringer af produktionen af monomert vinylchlorid samt energiudnyttelse af spildgasser. For at få mest muligt ud af sådanne incitamenter til at reducere emissionerne bør der tages hensyn til sådanne ændringer i delinstallationer.

(11)

For at skabe bedre overensstemmelse mellem produktionsændringer og gratistildelinger bør tildeling af emissionskvoter til delinstallationer, som meddeler en indstilling af driften, ophøre fra og med året efter indstillingen.

(12)

Foranstaltningerne i nærværende forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Udvalget for Klimaændringer —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Anvendelsesområde

Denne forordning gælder for gratistildelingen af kvoter efter artikel 10a i direktiv 2003/87/EF i handelsperioden 2021 til 2030.

Artikel 2

Definitioner

I denne forordning forstås ved:

1)

»gennemsnitligt aktivitetsniveau«: for hver enkelt delinstallation, det aritmetiske gennemsnit af de årlige aktivitetsniveauer i de to kalenderår, der går forud for indgivelsen af den i artikel 3, stk. 1, omhandlede rapport

2)

»etableret anlæg«: et etableret anlæg som defineret i artikel 2, nr. 1), i delegeret forordning (EU) 2019/331

3)

»varmebenchmarket delinstallation«: en varmebenchmarket delinstallation som defineret i artikel 2, nr. 3), i delegeret forordning (EU) 2019/331

4)

»brændselsbenchmarket delinstallation«: en brændselsbenchmarket delinstallation som defineret i artikel 2, nr. 6), i delegeret forordning (EU) 2019/331

5)

»tildelingsperiode«: en tildelingsperiode som defineret i artikel 2, nr. 15), i delegeret forordning (EU) 2019/331

6)

»koncern«: en koncern som defineret i artikel 2, nr. 11), i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/34/EU (4).

Artikel 3

Indberetningskrav

1.   Fra og med 2021 skal driftsledere af anlæg, som har fået gratistildelinger, jf. artikel 10a i direktiv 2003/87/EF, for handelsperioden 2021-2030 årligt indberette aktivitetsniveauet for hver enkelt delinstallation i det foregående kalenderår. I 2021 skal denne rapport indeholde data for de to år, der går forud for indberetningen.

Nytilkomne kan indgive den rapport, der er omhandlet i artikel 5, stk. 2, i delegeret forordning (EU) 2019/331, i året efter den første dag i drift.

2.   Rapporten om aktivitetsniveauet skal indeholde oplysninger om aktivitetsniveauet for hver enkelt delinstallation og for hver af de parametre, der er anført i punkt 1, bortset fra punkt 1.3, litra c), og punkt 2.3 til 2.7 i bilag IV til delegeret forordning (EU) 2019/331. Rapporten om aktivitetsniveauet skal desuden indeholde oplysninger om, hvordan den koncern, som anlægget eventuelt tilhører, er struktureret, samt om, hvorvidt en delinstallation har indstillet driften.

Den kompetente myndighed kan kræve, at driftslederne også indberetter en eller flere af de yderligere parametre, der er anført i bilag IV til delegeret forordning (EU) 2019/331, eller som omhandlet i stk. 1 i nævnte bilag, i rapporten om aktivitetsniveauet.

3.   Rapporten om aktivitetsniveauet indgives senest den 31. marts hvert år i perioden 2021-2030 til den kompetente myndighed, der har tilkendt gratistildelingen, medmindre den kompetente myndighed har fastsat en tidligere indgivelsesfrist. Rapporten indgives sammen med en verifikationsrapport om rapporten om aktivitetsniveauet, som er udarbejdet i henhold til gennemførelsesforordning (EU) 2018/2067.

Medlemsstaterne kan kræve, at der indgives en foreløbig rapport om aktivitetsniveauet, som indeholder alle forhåndenværende oplysninger på indgivelsestidspunktet. Medlemsstaterne kan fastsætte frister for indgivelse af den foreløbige rapport om aktivitetsniveauet.

Den kompetente myndighed kan suspendere udstedelsen af gratistildelinger til et anlæg, indtil den har fastslået, at det ikke er nødvendigt at justere tildelingen til det pågældende anlæg, eller indtil Kommissionen har vedtaget en afgørelse efter artikel 23, stk. 4, i delegeret forordning (EU) 2019/331 vedrørende justeringerne af tildelingen til det pågældende anlæg.

Eventuelle overskydende kvoter som følge af overtildeling skal i givet fald tilbageleveres til den kompetente myndighed i overensstemmelse med proceduren i artikel 48, stk. 4, i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/1122 (5).

Den kompetente myndighed kan kræve, at driftslederne og verifikatorerne anvender elektroniske skabeloner eller særlige filformater til at indgive rapporten om aktivitetsniveauet.

4.   Den kompetente myndighed foretager en vurdering af den rapport af aktivitetsniveauet, der er omhandlet i denne artikels stk. 1 til 3, i overensstemmelse med betingelserne i artikel 7 til 12 i delegeret forordning (EU) 2019/331. Den kompetente myndighed kan anlægge et konservativt skøn over værdien af enhver parameter i følgende tilfælde:

a)

driftslederen har ikke indgivet en verificeret rapport om aktivitetsniveauet inden for den frist, der er omhandlet i stk. 3, og udstedelsen af kvoter er ikke blevet suspenderet

b)

den verificerede indberettede værdi er ikke i overensstemmelse med nærværende forordning eller delegeret forordning (EU) 2019/331

c)

driftslederens rapport om aktivitetsniveauet er ikke blevet verificeret i overensstemmelse med gennemførelsesforordning (EU) 2018/2067.

Den kompetente myndighed må ikke øge tildelingen til et anlæg på baggrund af et skøn, der er foretaget i det i litra a) omhandlede tilfælde.

Hvis en verifikator i verifikationsrapporten i henhold til gennemførelsesforordning (EU) 2018/2067 har anført, at der foreligger uvæsentlige ukorrekte angivelser, som driftslederen ikke har rettet inden udstedelsen af verifikationsrapporten, skal den kompetente myndighed vurdere disse ukorrekte angivelser og efter omstændighederne anlægge et konservativt skøn over værdien af parameteren. Den kompetente myndighed meddeler driftslederen, hvorvidt der er behov for rettelser af rapporten om aktivitetsniveauet og i givet fald hvilke. Driftslederen stiller disse oplysninger til rådighed for verifikatoren.

Artikel 4

Gennemsnitligt aktivitetsniveau

1.   Den kompetente myndighed fastsætter årligt det gennemsnitlige aktivitetsniveau for hver enkelt delinstallation på grundlag af rapporterne om aktivitetsniveauet for den relevante toårsperiode.

2.   Der beregnes ikke et gennemsnitligt aktivitetsniveau for nye delinstallationer og nytilkomne for de første tre kalenderår i drift.

Artikel 5

Justeringer af gratistildelingen som følge af ændringer i aktivitetsniveauet

1.   Hvert år sammenligner den kompetente myndighed det gennemsnitlige aktivitetsniveau for hver enkelt delinstallation, som fastslået i henhold til artikel 4, med det historiske aktivitetsniveau, der oprindeligt blev anvendt til at bestemme gratistildelingen. Hvis den absolutte værdi af differencen mellem det gennemsnitlige aktivitetsniveau og det historiske aktivitetsniveau for den enkelte delinstallation er mere end 15 %, foretages der en justering af gratistildelingen af kvoter til den pågældende installation. Denne justering anvendes fra og med det år, der følger efter de to kalenderår, der ligger til grund for bestemmelsen af det gennemsnitlige aktivitetsniveau, og forudsat at justeringen af den foreløbige årlige mængde emissionskvoter, der tildeles gratis til delinstallationen, er på mindst 100 emissionskvoter. Justeringen foretages ved at øge eller sænke gratistildelingen til den pågældende delinstallation med den nøjagtige procentvise ændring i det gennemsnitlige aktivitetsniveau i forhold til det historiske aktivitetsniveau, der oprindeligt blev anvendt til at bestemme gratistildelingen.

2.   Hvis der er foretaget en justering efter stk. 1, kan der i løbet af en tildelingsperiode kun foretages yderligere justeringer, hvis den absolutte værdi af differencen mellem det gennemsnitlige aktivitetsniveau og det historiske aktivitetsniveau for den pågældende delinstallation overstiger det nærmeste 5 %-interval, ud over ændringen på 15 %, som gav anledning til den foregående justering af anlæggets gratistildeling; i givet fald foretages justeringen ved at øge eller sænke den pågældende delinstallations gratistildeling med den nøjagtige procentvise ændring i det gennemsnitlige aktivitetsniveau i forhold til det historiske aktivitetsniveau, der oprindeligt blev anvendt til at bestemme gratistildelingen, og forudsat at justeringen af den foreløbige årlige mængde emissionskvoter, der tildeles gratis til delinstallationen, er på mindst 100 emissionskvoter.

3.   Hvis stigningen eller faldet i en delinstallations aktivitetsniveau ikke længere overstiger 15 % sammenlignet med det historiske aktivitetsniveau, der oprindeligt blev anvendt til at bestemme gratistildelingen, skal gratistildelingen af kvoter til denne delinstallation svare til den oprindelige tildeling som fastsat efter artikel 16 eller 18 i delegeret forordning (EU) 2019/331 fra og med det år, der følger efter de to kalenderår, der ligger til grund for bestemmelsen af det gennemsnitlige aktivitetsniveau.

4.   Hvis en delinstallation har indstillet driften, fastsættes dens gratistildeling til nul fra og med det år, der følger efter driftsindstillingen.

5.   For nye delinstallationer og nytilkomne foretages der ingen justeringer af gratistildelingen af emissionskvoter i de første tre kalenderår i drift. For det første og det andet kalenderår i drift baseres gratistildelingen af emissionskvoter på aktivitetsniveauet i hvert af de pågældende år, mens gratistildelingen af emissionskvoter for det tredje kalenderår fastsættes på basis af det historiske aktivitetsniveau, der anvendes til at bestemme gratistildelingen.

6.   Den endelige mængde emissionskvoter, der tildeles gratis til et anlæg, er summen af alle delinstallationernes emissionskvoter, som beregnet efter artikel 16 eller 18, alt efter omstændighederne, i delegeret forordning (EU) 2019/331.

Artikel 6

Andre ændringer af anlæggets drift

1.   Hvis en driftsleder på basis af de data, der indberettes i rapporten om aktivitetsniveauet, og eventuelle andre data, som den kompetente myndighed har anmodet om, kan påvise, at faldet i aktivitetsniveauet for en delinstallation, for hvilken mængden af gratistildelinger er bestemt på basis af et varme- eller brændselsbenchmark, ikke er forbundet med en ændring i delinstallationens produktionsniveau, men skyldes energieffektiviseringer i overensstemmelse med denne artikels stk. 3 på mere end 15 % sammenlignet med niveauet som anført i basisdatarapporten eller datarapporten for nytilkomne, foretages der ingen justering af gratistildelingen.

2.   Hvis en driftsleder på den kompetente myndigheds anmodning ikke kan påvise, på basis af de data, der indberettes i rapporten om aktivitetsniveauet, og eventuelle andre data, som den kompetente myndighed har anmodet om, at stigningen i aktivitetsniveauet for en delinstallation, for hvilken mængden af gratistildelinger er bestemt på basis af et varme- eller brændselsbenchmark, er forbundet med en ændring i delinstallationens produktionsniveau og ikke skyldes energieffektiviseringer i overensstemmelse med denne artikels stk. 3 på mere end 15 % sammenlignet med niveauet som anført i basisdatarapporten eller datarapporten for nytilkomne, kan den kompetente myndighed afslå at foretage en justering af gratistildelingen.

3.   For varmebenchmarkede delinstallationer og brændselsbenchmarkede delinstallationer bestemmes ændringen i energieffektivitet ved at sammenligne kvotienterne for den mængde varme eller brændsel, der er gået til produktionen af hvert produkt, med mængden af deres respektive produktion ifølge basisdatarapporten, og efter at delinstallationens driftsændring har fundet sted. Energieffektiviteten bestemmes for produktionen af hvert enkelt produkt, der er omfattet af hver Prodcom-kode for delinstallationen som anført i den liste, der er omhandlet i artikel 2, stk. 2, i Rådets forordning (EØF) nr. 3924/91 (6).

I overensstemmelse med dette stykkes første afsnit bestemmes den mængde af varme og brændsel, der anvendes til produktion af hvert produkt, på grundlag af de metoder, der er fastsat i overvågningsmetodeplanen som godkendt i henhold til artikel 6 i delegeret forordning (EU) 2019/331.

4.   Hvis det fremgår af den rapport om aktivitetsniveauet, der indgives i henhold til artikel 3, at det glidende gennemsnit over to år for en af de parametre, der er anført i artikel 16, stk. 5, artikel 19, 20, 21 eller 22 i delegeret forordning (EU) 2019/331, bortset fra aktivitetsniveauet, for en delinstallation er ændret med mere end 15 % sammenlignet med de værdier, der lå til grund for bestemmelsen af den oprindelige gratistildeling, foretages der en justering af de gratis tildelte kvoter til denne delinstallation fra og med det år, der følger efter de to år, der ligger til grund for bestemmelsen af ændringen af parametrene, forudsat at denne justering af den årlige foreløbige mængde emissionskvoter, der tildeles gratis til delinstallationen, er på mindst 100 emissionskvoter, ved at øge eller sænke gratistildelingen til den pågældende delinstallation ved anvendelse af den nye nøjagtige værdi for parameteren.

Artikel 7

Ikrafttræden og anvendelse

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 31. oktober 2019.

På Kommissionens vegne

Formand

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUT L 275 af 25.10.2003, s. 32.

(2)  Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/331 af 19. december 2018 om fastlæggelse af midlertidige EU-regler for harmoniseret gratistildeling af emissionskvoter i henhold til artikel 10a i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/87/EF (EUT L 59 af 27.2.2019, s. 8).

(3)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/2067 af 19. december 2018 om verifikation af data og om akkreditering af verifikatorer i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/87/EF (EUT L 334 af 31.12.2018, s. 94).

(4)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/34/EU af 26. juni 2013 om årsregnskaber, konsoliderede regnskaber og tilhørende beretninger for visse virksomhedsformer. EUT L 182 af 29.6.2013, s. 19.

(5)  Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/1122 af 12. marts 2019 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/87/EF for så vidt angår driften af EU-registret (EUT L 177 af 2.7.2019, s. 3).

(6)  Rådets forordning (EØF) nr. 3924/91 af 19. december 1991 om iværksættelse af en fællesskabsundersøgelse vedrørende industriproduktionen (EFT L 374 af 31.12.1991, s. 1).