2.8.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 204/1


RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2019/1292

af 31. juli 2019

om gennemførelse af artikel 21, stk. 2, i forordning (EU) 2016/44 om restriktive foranstaltninger på baggrund af situationen i Libyen

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EU) 2016/44 af 18. januar 2016 om restriktive foranstaltninger på baggrund af situationen i Libyen og om ophævelse af forordning (EU) nr. 204/2011 (1), særlig artikel 21, stk. 2,

under henvisning til forslag fra Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Rådet vedtog den 18. januar 2016 forordning (EU) 2016/44.

(2)

I overensstemmelse med artikel 21, stk. 6, i forordning (EU) 2016/44 har Rådet taget listen over udpegede personer og enheder i bilag III til nævnte forordning op til revision.

(3)

Oplysningerne vedrørende to personer bør udgå af listen over personer og enheder i bilag III til forordning (EU) 2016/44.

(4)

Bilag III til forordning (EU) 2016/44 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag III til forordning (EU) 2016/44 ændres i overensstemmelse med bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 31. juli 2019.

På Rådets vegne

T. TUPPURAINEN

Formand


(1)  EUT L 12 af 19.1.2016, s. 1.


BILAG

I bilag III (Liste over fysiske og juridiske personer, enheder eller organer, jf. artikel 6, stk. 2), del A (Personer), til forordning (EU) 2016/44 udgår række 1 (vedrørende ABDUSSALAM, Abdussalam Mohammed) og 14 (vedrørende AL-BAGHDADI, Abdulqader Mohammed), og de resterende rækker omnummereres i overensstemmelse hermed.