3.7.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 179/12


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2019/1131

af 2. juli 2019

om indførelse af et toldværktøj til gennemførelse af artikel 14a i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1036 og artikel 24a i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1037

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1036 af 8. juni 2016 om beskyttelse mod dumpingimport fra lande, der ikke er medlemmer af Den Europæiske Union (1), særlig artikel 14a, stk. 1,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1037 af 8. juni 2016 om beskyttelse mod subsidieret indførsel fra lande, der ikke er medlemmer af Den Europæiske Union (2), særlig artikel 24a, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Forordning (EU) 2016/1036 og forordning (EU) 2016/1037 gør det muligt at anvende og opkræve antidumping- og/eller udligningstold på visse varer inden for en medlemsstats kontinentalsokkel eller eksklusive økonomiske zone, der er angivet af en medlemsstat i henhold til De Forenede Nationers havretskonvention (3).

(2)

Såfremt den pågældende vare bringes fra Unionens toldområde til en kunstig ø, et fast eller flydende anlæg eller en anden struktur inden for en EU-medlemsstats kontinentalsokkel eller eksklusive økonomiske zone, kræves det i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 952/2013 (4), at der anvendes en reeksportangivelse, en reeksportmeddelelse eller en summarisk udpassageangivelse til at angive den pågældende vare inden dens afsendelse. For at sikre, at toldmyndighederne har adgang til de oplysninger, der er nødvendige for at afgøre, om der skal betales antidumping- og/eller udligningstold, eller for at opfylde registrerings- og rapporteringsforpligtelserne i henhold til artikel 14, stk. 5, 5a og 6, i forordning (EU) 2016/1036 og artikel 24, stk. 5, 5a og 6, i forordning (EU) 2016/1037, bør modtageren være forpligtet til at indgive en erklæring om modtagelse til den kompetente toldmyndighed i den medlemsstat, hvor reeksportangivelsen blev antaget, eller hvor reeksportmeddelelsen eller den summariske udpassageangivelse blev registreret, senest 30 dage efter modtagelsen af den pågældende vare på en kunstig ø, et fast eller flydende anlæg eller en anden struktur inden for kontinentalsoklen eller den eksklusive økonomiske zone.

(3)

Såfremt den pågældende vare bringes direkte fra lande uden for Unionens toldområde til en kunstig ø, et fast eller flydende anlæg eller en anden struktur inden for en EU-medlemsstats kontinentalsokkel eller eksklusive økonomiske zone, er det ikke muligt at anvende de instrumenter, der er fastsat i forordning (EU) nr. 952/2013. For at sikre, at toldmyndighederne har adgang til de oplysninger, der er nødvendige for at afgøre, om der skal betales antidumping- og/eller udligningstold, eller for at opfylde registrerings- og rapporteringsforpligtelserne i henhold til artikel 14, stk. 5, 5a og 6, i forordning (EU) 2016/1036 og artikel 24, stk. 5, 5a og 6, i forordning (EU) 2016/1037, bør den pågældende vare angives ved en erklæring om modtagelse senest 30 dage efter modtagelsen af den pågældende vare på en kunstig ø, et fast eller flydende anlæg eller en anden struktur inden for kontinentalsoklen eller den eksklusive økonomiske zone. Da den medlemsstat, som kontinentalsoklen eller den eksklusive økonomiske zone tilhører, er bedst beliggende til at foretage kontrol, bør erklæringen indgives til den kompetente toldmyndighed i den pågældende medlemsstat.

(4)

For at forenkle den kontrol, som toldmyndighederne skal foretage i henhold til nærværende forordning, bør begrebet debitor generelt begrænses til at omfatte indehavere af licenser, der tillader forretningsvirksomhed inden for kontinentalsoklen og den eksklusive økonomiske zone tilhørende de medlemsstater, som modtager de pågældende varer på en kunstig ø, et fast eller flydende anlæg eller en anden struktur inden for den pågældende kontinentalsokkel eller eksklusive økonomiske zone, uanset hvorfra den pågældende vare indføres. I særlige situationer kan andre personer end licensindehaverne dog være debitorer.

(5)

For så vidt angår tilfælde, hvor den pågældende vare henføres under proceduren for aktiv forædling, inden den bringes til en kunstig ø, et fast eller flydende anlæg eller en anden struktur inden for en EU-medlemsstats fastlandssokkel eller eksklusive økonomiske zone, er det nødvendigt at indføre en særlig regel for at undgå eventuel omgåelse af antidumping- og/eller udligningstolden.

(6)

For at den ramme, der er fastsat i nærværende forordning, skal kunne fungere effektivt, bør de relevante procedurer, der allerede er fastsat i forordning (EU) nr. 952/2013, for så vidt angår beregning, anmeldelse, inddrivelse, tilbagebetaling af og fritagelse for toldskyld, toldskyldens ophør samt sikkerhedsstillelse, finde anvendelse i det omfang, de er relevante i henhold til nærværende forordning.

(7)

Da bestemmelserne om toldkontrol i forordning (EU) nr. 952/2013 ikke finder anvendelse uden for Unionens toldområde, er det nødvendigt at fastsætte særlige regler for toldkontrollen i nærværende forordning.

(8)

For at give toldmyndighederne tilstrækkelig tid til at forberede behandlingen af erklæringer om modtagelse bør anvendelsen af bestemmelserne i denne forordning udsættes.

(9)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er omhandlet i artikel 15, stk. 1, i forordning (EU) 2016/1036 og artikel 25, stk. 1, i forordning (EU) 2016/1037 —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Genstand

I denne forordning fastsættes betingelserne for at opkræve antidumping- og/eller udligningstold på varer, der bringes til en kunstig ø, et fast eller flydende anlæg eller en anden struktur inden for en medlemsstats kontinentalsokkel eller eksklusive økonomiske zone, samt procedurer vedrørende anmeldelse og angivelse af sådanne varer og betaling af en sådan told, hvis varerne er omfattet af noget af følgende:

a)

en meddelelse om indledning af en antidumping- eller antisubsidieundersøgelse

b)

en gennemførelsesforordning fra Kommissionen, der gør importen til genstand for registrering

c)

en gennemførelsesforordning fra Kommissionen om indførelse af en midlertidig eller endelig antidumpingtold eller udligningstold.

Artikel 2

Definitioner

I denne forordning forstås ved:

1)   »toldmyndigheder«: medlemsstaternes toldmyndigheder, der er ansvarlige for at håndhæve denne forordning og toldlovgivningen som defineret i artikel 5, stk. 2, i forordning (EU) nr. 952/2013

2)   »kontinentalsokkel«: kontinentalsoklen som defineret i De Forenede Nationers havretskonvention

3)   »eksklusiv økonomisk zone«: den eksklusive økonomiske zone som defineret i De Forenede Nationers havretskonvention, og som af en medlemsstat er blevet erklæret for eksklusiv økonomisk zone i henhold til De Forenede Nationers havretskonvention

4)   »den pågældende vare«: en vare, der er omfattet af én af følgende:

a)

en meddelelse om indledning af en antidumping- eller antisubsidieundersøgelse

b)

en gennemførelsesforordning fra Kommissionen, der gør importen til genstand for registrering

c)

en gennemførelsesforordning fra Kommissionen om indførelse af en midlertidig eller endelig antidumpingtold eller udligningstold

5)   »erklæring om modtagelse«: den handling, hvorved modtageren i den foreskrevne form og på den foreskrevne måde angiver modtagelsen af de pågældende varer på en kunstig ø, et fast eller flydende anlæg eller en anden struktur inden for en medlemsstats kontinentalsokkel eller eksklusive økonomiske zone, og som indeholder de dataelementer, der er nødvendige for at opkræve det skyldige beløb i antidumpingtold og/eller udligningstold eller for rapportering og/eller registrering i henhold til en af de retsakter, der er omhandlet i artikel 1, litra a) eller b)

6)   »skyld«: en persons forpligtelse til at betale den antidumpingtold og/eller udligningstold, der gælder for den pågældende vare

7)   »modtager«: den person, der er indehaver af en licens eller tilladelse til at udøve forretningsvirksomhed inden for en medlemsstats kontinentalsokkel eller eksklusive økonomiske zone, og som modtager eller har givet tilladelse til at modtage den pågældende vare på en kunstig ø, et fast eller flydende anlæg eller en anden struktur inden for den pågældende kontinentalsokkel eller eksklusive økonomiske zone

8)   »debitor«: enhver person, der er forpligtet til at betale en skyld.

Artikel 3

Indgivelse af en erklæring om modtagelse

1.   Hvis pågældende vare modtages på en kunstig ø, et fast eller flydende anlæg eller en anden struktur inden for den pågældende kontinentalsokkel eller eksklusive økonomiske zone, skal modtageren angive modtagelsen ved en erklæring om modtagelsen.

2.   Erklæringen om modtagelse indgives omgående og senest 30 dage efter modtagelsen af den pågældende vare ved hjælp af elektroniske databehandlingsteknikker hos følgende toldmyndigheder:

a)

hvis den pågældende vare indføres fra Unionens toldområde: hos toldmyndighederne i den medlemsstat, hvor reeksportangivelsen er antaget, eller reeksportmeddelelsen eller den summariske udpassageangivelse er registreret

b)

hvis den pågældende vare ikke indføres fra Unionens toldområde: hos toldmyndighederne i den medlemsstat, som kontinentalsoklen eller den eksklusive økonomiske zone tilhører.

3.   Erklæringen om modtagelse skal indeholde de dataelementer, der er anført i del I i bilaget, og være ledsaget af dokumenter, der understøtter disse dataelementer.

4.   Toldmyndigheden kan eventuelt tillade, at erklæringen om modtagelse indgives på anden måde end ved hjælp af elektroniske databehandlingsteknikker. Modtageren indgiver i så fald den papirformular, der er omhandlet i del II i bilaget, i original og kopi sammen med dokumenter, der understøtter de dataelementer, der er angivet i formularen. Originalen opbevares af toldmyndigheden. Kopien returneres af toldmyndigheden til modtageren, efter at den har registreret erklæringen om modtagelse og kvitteret herfor.

5.   Medlemsstaterne anvender oplysningerne i erklæringen om modtagelse til at opfylde deres registreringsforpligtelser i henhold til artikel 14, stk. 5 og 5a, i forordning (EU) 2016/1036 og artikel 24, stk. 5 og 5a, i forordning (EU) 2016/1037 samt deres indberetningsforpligtelser over for Kommissionen i henhold til artikel 14, stk. 6, i Rådets forordning (EU) 2016/1036 og artikel 24, stk. 6, i Rådets forordning (EU) 2016/1037.

Artikel 4

Skyld

1.   Følgende giver anledning til en skyld:

a)

indgivelse af en reeksportangivelse, en reeksportmeddelelse eller en summarisk udpassageangivelse for den pågældende vare, herunder en forarbejdet vare, der er fremstillet af den pågældende vare i henhold til proceduren for aktiv forædling som omhandlet i forordning (EU) nr. 952/2013, og som skal bringes fra Unionens toldområde til en kunstig ø, et fast eller flydende anlæg eller en anden struktur inden for en medlemsstats kontinentalsokkel eller eksklusive økonomiske zone

b)

modtagelse af den pågældende vare bragt fra et sted uden for Unionens toldområde til en kunstig ø, et fast eller flydende anlæg eller en anden struktur inden for en medlemsstats kontinentalsokkel eller eksklusive økonomiske zone.

2.   I de i stk. 1, litra a), omhandlede tilfælde opstår skylden på det tidspunkt, hvor reeksportangivelsen antages, eller ved registreringen af reeksportmeddelelsen eller den summariske udpassageangivelse.

I de i stk. 1, litra b), omhandlede tilfælde opstår skylden på tidspunktet for modtagelsen af de pågældende varer.

3.   Modtageren er debitor.

Hvis reeksportangivelsen, reeksportmeddelelsen, den i stk. 1, litra a), omhandlede summariske udpassageangivelse eller den i stk. 4 omhandlede erklæring om modtagelse er udfærdiget på grundlag af oplysninger, der fører til, at hele eller en del af den antidumping- og/eller udligningstold, der ikke er opkrævet, ikke opkræves, er den person, som har meddelt de oplysninger, der kræves for at udarbejde angivelsen, meddelelsen eller erklæringen, og som vidste eller med rimelighed burde have vidst, at disse oplysninger var forkerte, også debitor.

Hvis flere personer er betalingspligtige for en antidumping- og/eller udligningstold, der svarer til en og samme skyld, hæfter disse solidarisk for betalingen af det pågældende beløb.

4.   Modtageren skal omgående og senest 30 dage efter modtagelsen af den pågældende vare indgive en erklæring om modtagelse. Artikel 3, stk. 2, 3 og 4, finder anvendelse.

5.   Med henblik på anvendelsen af stk. 1, litra a), skal reeksportangivelsen, reeksportmeddelelsen eller den summariske udpassageangivelse indeholde oplysninger om kontinentalsoklen eller den eksklusive økonomiske zone tilhørende den medlemsstat, hvortil den pågældende vare bringes, ved at anvende den relevante supplerende referencekode som defineret i dataelement 2/3 i afsnit II, punkt 2, i bilag B til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/2447 (5).

6.   En skyld opstår på det sted, hvor erklæringen om modtagelse indgives, eller, såfremt erklæringen ikke indgives i overensstemmelse med artikel 3, stk. 2, eller artikel 4, stk. 4, på det sted, hvor den skulle have været indgivet.

Artikel 5

Beregning af antidumping- og/eller udligningstolden

1.   Størrelsen af den antidumpingtold og/eller udligningstold, der skal betales, fastsættes med de fornødne ændringer på grundlag af de regler for beregning af told i forordning (EU) nr. 952/2013, der var gældende for den pågældende vare på det tidspunkt, hvor skylden for den pågældende vare opstod.

2.   Hvis den pågældende vare henføres under proceduren for aktiv forædling som omhandlet i forordning (EU) nr. 952/2013, beregnes det skyldige beløb for de forarbejdede varer, der er fremstillet af den pågældende vare, og som reeksporteres til en medlemsstats kontinentalsokkel eller eksklusive økonomiske zone, på grundlag af tariferingen, toldværdien, mængden, arten og oprindelsen af den pågældende vare, der er henført under proceduren for aktiv forædling på tidspunktet for antagelsen af toldangivelsen for den pågældende vare.

Artikel 6

Anmeldelse, inddrivelse, betaling, tilbagebetaling af og fritagelse for toldskyld, toldskyldens ophør samt sikkerhedsstillelse

Med henblik på anmeldelse, inddrivelse, betaling, tilbagebetaling af og fritagelse for toldskyld, toldskyldens ophør samt sikkerhedsstillelse finder de relevante bestemmelser i afsnit III, kapitel 2, 3 og 4, i forordning (EU) nr. 952/2013 tilsvarende anvendelse.

Artikel 7

Toldmyndighedernes kontrol

1.   Toldmyndighederne kan undersøge den pågældende vare og/eller udtage prøver, hvis dette stadig er muligt for dem, kontrollere nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der fremgår af reeksportangivelsen, reeksportmeddelelsen, den summariske udpassageangivelse eller erklæringen om modtagelse, og kontrollere eksistensen, ægtheden, nøjagtigheden og gyldigheden af alle støttedokumenter.

2.   Toldmyndighederne kan undersøge debitors regnskaber og andre oplysninger om de transaktioner, der vedrører den pågældende vare, eller om forudgående eller efterfølgende handelstransaktioner, der vedrører disse varer.

3.   Hvis der foreligger dokumentation for, at en person ikke har opfyldt en af de forpligtelser, der er fastsat i denne forordning, kan toldmyndighederne undersøge den pågældende persons regnskaber og andre fortegnelser vedrørende de pågældende transaktioner eller forudgående eller efterfølgende kommercielle transaktioner, der vedrører disse varer.

4.   Den i stk. 1, 2 og 3 omhandlede kontrol og undersøgelse kan foretages hos ihændehaveren af varerne, hos ihændehaverens repræsentant eller hos enhver anden person, der direkte eller indirekte er involveret i disse transaktioner, eller hos enhver anden person, der er i besiddelse af disse dokumenter og data til erhvervsmæssige formål.

Artikel 8

Opbevaring af dokumenter og andre oplysninger samt afgifter og omkostninger

Artikel 51 i forordning (EU) nr. 952/2013 finder tilsvarende anvendelse på opbevaring af dokumenter og andre oplysninger.

Artikel 52 i forordning (EU) nr. 952/2013 finder tilsvarende anvendelse på afgifter og omkostninger.

Artikel 9

Ikrafttræden og anvendelse

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra fire måneder efter datoen for offentliggørelsen.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 2. juli 2019.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 176 af 30.6.2016, s. 21.

(2)  EUT L 176 af 30.6.2016, s. 55.

(3)  EFT L 179 af 23.6.1998, s. 3.

(4)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 952/2013 af 9. oktober 2013 om EU-toldkodeksen (EUT L 269 af 10.10.2013, s. 1).

(5)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/2447 af 24. november 2015 om gennemførelsesbestemmelser til visse bestemmelser i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 952/2013 om EU-toldkodeksen (EUT L 343 af 29.12.2015, s. 558).


BILAG

ERKLÆRING OM MODTAGELSE

DEL I

Dataelementer

Modtageren indgiver elektronisk erklæringen om modtagelsen, som skal indeholde følgende dataelementer:

1)

Modtagerens navn, adresse og EORI-nummer

2)

Beskrivelse af den pågældende vare, der angives, varekode — Taric-kode og Taric-tillægskode (hvis det er relevant), brutto- og nettovægt, mængde udtrykt i supplerende enhed (hvis det er relevant), oprindelseslandets landekode og/eller afsendelseslandets landekode (hvis det er relevant) (1)

3)

Kompetent medlemsstat (jf. artikel 3, stk. 2, og artikel 4, stk. 4)

4)

Antal forordninger eller indledningsmeddelelser, der er gældende for denne erklæring

Gældende foranstaltning:

Antidumping-/udligningsstatistikker

Indledningsmeddelelse

Registrering

Midlertidig antidumpingtold

Midlertidig udligningstold

Endelig antidumpingtold

Endelig udligningstold

5)

Nettopris, frit kontinentalsoklens eller den eksklusive økonomiske zones grænse.

6)

Beregning af midlertidig og/eller endelig antidumping- og/eller udligningstold, alt efter hvad der er relevant

7)

Dato for modtagelsen af den pågældende vare og, hvis det er relevant, transportreferencenummer

8)

Vedlagte dokumenter, certifikater og tilladelser, yderligere referencer (faktura skal vedlægges ved salg af den pågældende vare)

9)

Dato samt modtagerens navn og underskrift

Toldmyndighederne kan tillade, at disse dataelementer leveres uden brug af elektroniske databehandlingsteknikker. Modtageren skal i givet fald anvende følgende formular som »erklæring om modtagelse«.

DEL II

Formular

Image 1 Tekst af billedet Image 2 Tekst af billedet

Bemærkning:

Teksten på kopien af erklæringen om modtagelse skal lyde:

»Kopi

Til modtageren«


(1)  Hvis antidumping- eller antisubsidieforanstaltninger efter en antiomgåelsesundersøgelse udvides til også at omfatte varer afsendt fra et andet land end det land, der er berørt af foranstaltningerne.