21.6.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 165/4


KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2019/1012

af 12. marts 2019

om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/625 for så vidt angår undtagelse fra reglerne om udpegelse af kontrolsteder og fra minimumskravene til grænsekontrolsteder

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/625 af 15. marts 2017 om offentlig kontrol og andre officielle aktiviteter med henblik på at sikre anvendelsen af fødevare- og foderlovgivningen og reglerne for dyresundhed og dyrevelfærd, plantesundhed og plantebeskyttelsesmidler, om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 999/2001, (EF) nr. 396/2005, (EF) nr. 1069/2009, (EF) nr. 1107/2009, (EU) nr. 1151/2012, (EU) nr. 652/2014, (EU) 2016/429 og (EU) 2016/2031, Rådets forordning (EF) nr. 1/2005 og (EF) nr. 1099/2009 samt Rådets direktiv 98/58/EF, 1999/74/EF, 2007/43/EF, 2008/119/EF og 2008/120/EF og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 854/2004 og (EF) nr. 882/2004, Rådets direktiv 89/608/EØF, 89/662/EØF, 90/425/EØF, 91/496/EØF, 96/23/EF, 96/93/EF og 97/78/EF og Rådets afgørelse 92/438/EØF (forordningen om offentlig kontrol) (1), særlig artikel 62, stk. 3, og artikel 64, stk. 2 og 5, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved forordning (EU) 2017/625 fastsættes bl.a. rammen for gennemførelse af offentlig kontrol og andre officielle aktiviteter i relation til dyr og varer, der indføres til Unionen fra tredjelande, til verifikation af, at EU-lovgivningen er overholdt, med det formål at beskytte menneskers, dyrs og planters sundhed, dyrevelfærden og, for så vidt angår genetisk modificerede organismer (GMO'er) og plantebeskyttelsesmidler, tillige miljøet. Forordningen foreskriver, at der skal gennemføres offentlig kontrol af visse sendinger af dyr og varer på det grænsekontrolsted, hvor sendingen først ankommer til Unionen. Medlemsstaterne skal i det øjemed udpege grænsekontrolsteder.

(2)

I henhold til forordning (EU) 2017/625 skal medlemsstaterne underrette Kommissionen, før de udpeger grænsekontrolsteder, så Kommissionen kan efterprøve og om nødvendigt gennemføre kontrol med henblik på at verificere, at de i forordningen fastsatte minimumskrav vedrørende udpegelsen er overholdt. Forordning (EU) 2017/625 giver Kommissionen beføjelser til at fastsætte nærmere regler om disse minimumskrav. Disse nærmere regler er fastsat ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/1014 (2) (i det følgende under ét benævnt »minimumskravene«). Forordning (EU) 2017/625 foreskriver desuden, at medlemsstaterne skal inddrage udpegelsen af et grænsekontrolsted, hvis det ikke længere overholder kravene vedrørende udpegelsen for alle eller visse kategorier af dyr og varer, for hvilke udpegelsen blev foretaget.

(3)

Hvis inddragelsen af udpegelsen kun var delvis, fordi den vedrørte en bestemt kategori af dyr eller en specifik kategori af varer, eller alle kategorier af dyr eller alle kategorier af varer, hvis grænsekontrolstedet var udpeget for kategorier af dyr og varer, bør medlemsstaterne dog kunne genudpege grænsekontrolstedet for de kategorier af dyr eller varer, som udpegelsen blev inddraget for, uden først at skulle give Kommissionen mulighed for at gennemføre kontrol med henblik på at verificere, at minimumskravene er overholdt. I sådanne tilfælde bør foranstaltningerne til afhjælpning af den manglende overholdelse ikke være lige så vidtgående som dem, der er påkrævet for at få udpeget et grænsekontrolsted i første omgang. Der bør derfor fastsættes regler, der giver medlemsstaterne mulighed for at genudpege et grænsekontrolsted for de pågældende kategorier af dyr eller varer uden først at skulle give Kommissionen mulighed for at gennemføre kontrol med henblik på at verificere, at minimumskravene er overholdt.

(4)

For at sætte Kommissionen i stand til at foretage en grundig vurdering af de foranstaltninger, en medlemsstat har truffet for at rette op på den manglende overholdelse, der har resulteret i den delvise inddragelse af udpegelsen, bør medlemsstaterne skulle meddele de pågældende foranstaltninger til Kommissionen. De bør kun gå videre med genudpegelsen, hvis Kommissionen vurderer, at de trufne foranstaltninger er tilstrækkelige til at rette op på den manglende overholdelse.

(5)

Undtagelsen fra reglerne i forordning (EU) 2017/625 vedrørende udpegelse af grænsekontrolsteder bør kun gælde, hvis genudpegelsen finder sted inden for to år efter datoen for den delvise inddragelse af udpegelsen. Hvis genudpegelsen finder sted mere end to år efter datoen for den delvise inddragelse, bør Kommissionen, for at kunne vurdere de ændringer, der har fundet sted på grænsekontrolstederne, fortsat have mulighed for at gennemføre kontrol med henblik på at verificere, at grænsekontrolstedet overholder minimumskravene.

(6)

I henhold til forordning (EU) 2017/625 kan offentlig kontrol i visse tilfælde foretages på andre kontrolsteder end grænsekontrolsteder, idet forordningen foreskriver, at de pågældende kontrolsteder skal overholde minimumskravene og kravene vedrørende udpegelse af grænsekontrolsteder og inddragelse af udpegelsen. Nærværende forordnings regler om genudpegelse af grænsekontrolsteder bør derfor også gælde for andre kontrolsteder end grænsekontrolsteder.

(7)

I henhold til forordning (EU) 2017/625 skal grænsekontrolsteder være placeret i umiddelbar nærhed af EU-indgangsstedet. For at muliggøre en effektiv tilrettelæggelse og gennemførelse af offentlig kontrol og andre officielle aktiviteter bør der imidlertid fastsættes regler, der specificerer, under hvilke særlige geografiske begrænsninger og på hvilke betingelser grænsekontrolsteder kan placeres i en anden afstand end i umiddelbar nærhed af EU-indgangsstedet. De geografiske begrænsninger bør være begrænsninger, der skyldes naturtrækkene og landskabets beskaffenhed ved indgangsstedet, og afstanden til indgangsstedet bør ikke overstige, hvad der er strengt nødvendigt for at overvinde de vanskeligheder, de geografiske begrænsninger giver. Derudover bør afstanden ikke udgøre en risiko for menneskers, dyrs eller planters sundhed, dyrevelfærden eller miljøet. Særlige geografiske begrænsninger bør omfatte begrænsninger, der vil kunne være ensbetydende med væsentlige transportbegrænsninger, som f.eks. højtliggende pas, hvor vejene er uegnede til flytning af dyr og varer, eller hvor flytningen af dem forsinkes væsentligt.

(8)

Grænsekontrolsteder for import af sendinger af uforarbejdede trækævler og savet og tilhugget træ opererer ofte under geografiske begrænsninger, der skyldes nogle medlemsstaters lange kyststrækninger eller lange grænser. Som følge af nævnte geografiske begrænsninger er de normalt kun operationelle, når de foretager offentlig kontrol. Der bør af samme grund fastsættes visse undtagelser fra minimumskravene til grænsekontrolsteder i artikel 64, stk. 3, i forordning (EU) 2017/625 for så vidt angår udpegelse af dem. Med henblik på at sikre effektiviteten af den offentlige kontrol og andre officielle aktiviteter bør visse særlige betingelser ikke desto mindre skulle være opfyldt, når kontrollen/aktiviteterne udføres af et mobilt officielt kontrolteam under den kompetente myndighed for grænsekontrolstedet. Et mobilt officielt kontrolteam bør navnlig råde over et tilstrækkeligt stort personale med passende kvalifikationer og have adgang til det nødvendige udstyr på tidspunktet for gennemførelsen af den offentlige kontrol eller andre officielle aktiviteter.

(9)

De regler, som Kommissionen skal fastsætte i henhold til artikel 62, stk. 3, artikel 64, stk. 2, og artikel 64, stk. 5, i forordning (EU) 2017/625, er tæt forbundne, idet de alle vedrører undtagelser fra visse krav, der gælder for grænsekontrolsteder. For at fremme en korrekt og generel anvendelse af de pågældende regler, som desuden bør anvendes fra samme dato, bør de fastsættes ved én enkelt retsakt.

(10)

Eftersom de særlige beføjelser, Kommissionen tillægges ved forordning (EU) 2017/625, begynder at finde anvendelse fra den 14. december 2019, bør nærværende forordning også anvendes fra denne dato —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Genstand

Ved denne forordning fastsættes der regler vedrørende:

a)

genudpegelse af et grænsekontrolsted eller et andet kontrolsted end et grænsekontrolsted i tilfælde, hvor udpegelsen er blevet inddraget delvist

b)

grænsekontrolsteder, der er placeret i en anden afstand end i umiddelbar nærhed af EU-indgangsstedet på grund af særlige geografiske begrænsninger

c)

udpegelse af grænsekontrolsteder for import af uforarbejdede kævler og savet og tilhugget træ under hensyntagen til særlige geografiske begrænsninger.

Artikel 2

Genudpegelse af et grænsekontrolsted eller et andet kontrolsted end et grænsekontrolsted efter delvis inddragelse af udpegelsen

1.   Uanset artikel 59, stk. 3, 4 og 5, i forordning (EU) 2017/625 kan en medlemsstat, der har inddraget udpegelsen af et grænsekontrolsted eller et andet kontrolsted end et grænsekontrolsted, jf. samme forordnings artikel 53, stk. 1, litra a), for visse kategorier af dyr eller varer som følge af manglende overholdelse af minimumskravene i forordningens artikel 64, stk. 3, eller de nærmere regler om minimumskravene i gennemførelsesforordning (EU) 2019/1014 genudpege det pågældende grænsekontrolsted eller det pågældende andet kontrolsted (i det følgende benævnt »genudpegelsen«) i overensstemmelse med nærværende artikels stk. 2-5.

2.   Inden genudpegelsen som omhandlet i stk. 1 meddeler medlemsstaten Kommissionen de foranstaltninger, den har truffet for at rette op på den manglende overholdelse af minimumskravene omhandlet i stk. 1.

3.   Senest en måned efter datoen for modtagelse af meddelelsen vurderer Kommissionen, om de trufne foranstaltninger er tilstrækkelige til at sikre, at minimumskravene er overholdt, og underretter inden for samme frist medlemsstaten om resultatet af sin vurdering.

4.   Medlemsstaten går kun videre med genudpegelsen, hvis den i overensstemmelse med stk. 3 af Kommissionen er blevet underrettet om, at de foranstaltninger, medlemsstaten har truffet, er tilstrækkelige til at sikre, at minimumskravene er overholdt.

5.   Genudpegelsen, jf. stk. 4, kan kun foretages inden for en periode på to år regnet fra datoen for den delvise inddragelse af udpegelsen som omhandlet i stk. 1.

Efter udløbet af denne toårsperiode må genudpegelse kun foretages, hvis det sker i overensstemmelse med artikel 59 i forordning (EU) 2017/625.

Artikel 3

Grænsekontrolsteder, der er placeret i en anden afstand end i umiddelbar nærhed af EU-indgangsstedet

1.   Uanset artikel 64, stk. 1, i forordning (EU) 2017/625 kan grænsekontrolsteder placeres i en anden afstand end i umiddelbar nærhed af EU-indgangsstedet, hvis:

a)

dette er nødvendigt på grund af særlige geografiske begrænsninger, jf. stk. 2, og

b)

betingelserne i stk. 3 er opfyldt.

2.   De i stk. 1 omhandlede geografiske begrænsninger skal være af en sådan art, at de forhindrer eller begrænser en effektiv gennemførelse af offentlig kontrol og andre officielle aktiviteter.

De geografiske begrænsninger skal bestå i ét eller flere af følgende:

a)

indgangssteder med geografiske karakteristika, der medfører væsentlige begrænsninger for transportsystemet

b)

indgangssteder, der er genstand for tilbagevendende oversvømmelser på bestemte tidspunkter af året

c)

anløbsbroer/moler, der er omgivet af klipper/klinter

d)

grænsekrydsende veje, der går igennem et højt pas

e)

jernbanetransport af dyr og varer, som gør det nødvendigt at placere grænsekontrolstedet ved den første station, eller

f)

indgangssteder uden et egnet areal, der gør det muligt at placere grænsekontrolstedet og dets faciliteter i deres umiddelbare nærhed.

3.   Beslutter en medlemsstat at udpege et eller flere grænsekontrolsteder i henhold til stk. 1, gøres udpegelsen betinget af, at følgende betingelser er opfyldt:

a)

Afstanden fra grænsekontrolstedet til EU-indgangsstedet er rimelig set i forhold til behovet for at overvinde de geografiske begrænsninger og er ikke større, end hvad dette behov berettiger, og

b)

grænsekontrolstedet og indgangsstedet hører under den samme toldmyndigheds ansvarsområde, således at sendinger kan flyttes fra indgangsstedet til grænsekontrolstederne uden at skulle henføres og håndteres under en toldprocedure.

4.   Grænsekontrolstedet skal være placeret i passende afstand fra virksomheder/steder, hvor der holdes, opbevares eller dyrkes dyr, planter, planteprodukter eller andre objekter, der er modtagelige for at blive inficeret med overførbare sygdomme eller skadegørere.

Artikel 4

Undtagelser for grænsekontrolsteder for import af uforarbejdede trækævler og savet og tilhugget træ

1.   Undtagelsen i stk. 2 gælder for grænsekontrolsteder, som på grund af den pågældende medlemsstats lange kyststrækninger eller lange grænser kun opererer, når der foretages kontrol af sendinger af uforarbejdede trækævler og savet og tilhugget træ (i det følgende benævnt »de pågældende grænsekontrolsteder«).

2.   Medlemsstaterne kan udpege de pågældende grænsekontrolsteder og fritage dem for de forpligtelser, der er omhandlet i artikel 64, stk. 3, litra a), c) og f), i forordning (EU) 2017/625, hvis følgende betingelser er opfyldt:

a)

Der er indført ordninger for til enhver tid at forhindre uopdaget indførsel af sendinger af uforarbejdede trækævler og savet og tilhugget træ til Unionen.

b)

Det pågældende grænsekontrolsted råder over et tilstrækkeligt stort personale med passende kvalifikationer i form af et mobilt officielt kontrolteam under de kompetente myndigheder, som er i stand til at nå frem til det pågældende grænsekontrolsted, inden sendingerne ankommer, og gennemføre offentlig kontrol af uforarbejdede trækævler og savet og tilhugget træ.

c)

De kompetente myndigheders mobile officielle kontrolteam råder over eller har umiddelbar adgang til følgende:

i)

udstyr, lokaliteter og andre faciliteter som omhandlet i artikel 64, stk. 3, litra c), i forordning (EU) 2017/625 og

ii)

teknologi og IT-udstyr som omhandlet i nævnte forordnings artikel 64, stk. 3, litra f).

Artikel 5

Ikrafttræden og anvendelse

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 14. december 2019.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 12. marts 2019.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 95 af 7.4.2017, s. 1.

(2)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/1014 af 12. juni 2019 om fastsættelse af nærmere regler for minimumskrav til grænsekontrolsteder, herunder til inspektionscentre, og til det format, de kategorier og de forkortelser, der skal anvendes i lister over grænsekontrolsteder og kontrolsteder (se side 10 i denne EUT).