25.6.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 168/16


Berigtigelse til Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/981 af 8. marts 2019 om ændring af delegeret forordning (EU) 2015/35 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF om adgang til og udøvelse af forsikrings- og genforsikringsvirksomhed (Solvens II)

( Den Europæiske Unions Tidende L 161 af 18. juni 2019 )

Side 33, artikel 1, stk. 48:

I stedet for:

»48)

I artikel 199 tilføjes følgende som stk. 12 og 13:

»12.   Uanset stk. 2-11, tildeles eksponeringer omhandlet i artikel 192, stk. 3, en sandsynlighed for misligholdelse på 0,002 %.

13.   Uanset stk. 2-12, tildeles eksponeringer omhandlet i artikel 192, stk. 3a, en sandsynlighed for misligholdelse på 0,001 %.««

læses:

»48)

I artikel 199 tilføjes følgende som stk. 12 og 13:

»12.   Uanset stk. 2-11, tildeles eksponeringer omhandlet i artikel 192, stk. 3, en sandsynlighed for misligholdelse på 0,002 %.

13.   Uanset stk. 2-12, tildeles eksponeringer omhandlet i artikel 192, stk. 3a, en sandsynlighed for misligholdelse på 0,01 %.««