5.6.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 146/57


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2019/913

af 29. maj 2019

om fornyelse af godkendelsen af lanthancarbonatoctahydrat som fodertilsætningsstof til foder til katte og ophævelse af forordning (EF) nr. 163/2008 (indehaveren af godkendelsen er Bayer HealthCare AG)

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1831/2003 af 22. september 2003 om fodertilsætningsstoffer (1), særlig artikel 9, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Forordning (EF) nr. 1831/2003 indeholder bestemmelser om godkendelse af fodertilsætningsstoffer og om grundlaget og procedurerne for at meddele og forny en sådan godkendelse.

(2)

Lanthancarbonatoctahydrat blev ved Kommissionens forordning (EF) nr. 163/2008 (2) tilladt anvendt som fodertilsætningsstof til foder til katte i ti år.

(3)

I overensstemmelse med artikel 14 i forordning (EF) nr. 1831/2003 indsendte indehaveren af denne godkendelser en ansøgning om fornyelse af godkendelsen af lanthancarbonatoctahydrat som fodertilsætningsstof til foder til katte, med anmodning om, at tilsætningsstoffet klassificeres i tilsætningsstofkategorien »zootekniske tilsætningsstoffer«. Ansøgningen var vedlagt de oplysninger og dokumenter, der kræves i henhold til artikel 14, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1831/2003.

(4)

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (i det følgende benævnt »autoriteten«) konkluderede i sin udtalelse af 29. november 2018 (3), at ansøgeren har fremlagt data, der dokumenterer, at tilsætningsstoffet overholder betingelserne for godkendelse.

(5)

Vurderingen af lanthancarbonatoctahydrat viser, at betingelserne for godkendelse, jf. artikel 5 i forordning (EF) nr. 1831/2003, er opfyldt. Derfor bør godkendelsen af dette tilsætningsstof fornyes som anført i bilaget til nærværende forordning.

(6)

Som følge af fornyelsen af godkendelsen af lanthancarbonatoctahydrat som fodertilsætningsstof på de betingelser, der er fastsat i bilaget til nærværende forordning, bør forordning (EF) nr. 163/2008 ophæves.

(7)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Godkendelsen af det i bilaget opførte tilsætningsstof, der tilhører tilsætningsstofkategorien »zootekniske tilsætningsstoffer« og den funktionelle gruppe »andre zootekniske tilsætningsstoffer«, fornyes på de betingelser, der er fastsat i bilaget.

Artikel 2

Forordning (EF) nr. 163/2008 ophæves.

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 29. maj 2019.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 268 af 18.10.2003, s. 29.

(2)  Kommissionens forordning (EF) nr. 163/2008 af 22. februar 2008 om godkendelse af præparatet Lanthancarbonatoctahydrat (Lantharenol) som fodertilsætningsstof (EUT L 50 af 23.2.2008, s. 3).

(3)  EFSA Journal 2018;16(12):5542.


BILAG

Tilsætningsstoffets identifikationsnummer

Navn på indehaveren af godkendelsen

Tilsætningsstof

Sammensætning, kemisk betegnelse, beskrivelse, analysemetode

Dyreart eller -kategori

Minimums-indhold

Maksimumsindhold

Andre bestemmelser

Godkendelse gyldig til

mg tilsætningsstof/kg fuldfoder med et vandindhold på 12 %

Kategori: zootekniske tilsætningsstoffer. Funktionel gruppe: andre zootekniske tilsætningsstoffer (reduktion af fosforudskillelse via urin)

4d1

Bayer HealthCare AG

Lanthancarbonatoctahydrat

Tilsætningsstoffets sammensætning

Præparat af Lanthancarbonatoctahydrat

Mindst 85 % Lanthancarbonatoctahydrat som aktivstof.

Aktivstoffets karakteristika

Lanthancarbonatoctahydrat

La2(CO3)3*8H2O

CAS-nr.: 6487-39-4

Analysemetode  (1)

Til kvantificering af carbonat i fodertilsætningsstoffet:

Fællesskabsmetode (forordning (EF) nr. 152/2009 — Bilag III, del O

Til kvantificering af lanthan i tilsætningsstoffet og foderstoffer:

Induktivt koblet plasmaatomemissionsspektrometri (ICP-AES)

Katte

1 500

7 500

1.

I brugsvejledningen for anvendelsen af tilsætningsstoffet og forblandinger angives oplagringsbetingelserne og stabilitet over for varmebehandling.

2.

Foderstofvirksomhedslederne fastlægger driftsprocedurer og administrative foranstaltninger for brugerne af tilsætningsstoffet og forblandingerne med henblik på at imødegå risici ved anvendelse. I tilfælde, hvor risiciene ikke kan fjernes eller begrænses til et minimum ved hjælp af disse procedurer og foranstaltninger, må tilsætningsstoffet og forblandingerne kun anvendes med de fornødne personlige værnemidler, herunder åndedrætsværn.

3.

I brugsvejledningen for anvendelsen af tilsætningsstoffet skal følgende angives:

»undgå samtidig anvendelse af foder med et højt fosforindhold.«

25. juni 2029


(1)  Nærmere oplysninger om analysemetoderne findes på referencelaboratoriets hjemmeside: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports