24.5.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 138/74


KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2019/840

af 12. marts 2019

om ændring af delegeret forordning (EU) 2018/273 for så vidt angår indførsel af vin med oprindelse i Canada og om fritagelse af detailhandlere for forpligtelsen til at føre ind- og udgangsbøger

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013 af 17. december 2013 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 922/72, (EØF) nr. 234/79, (EF) nr. 1037/2001 og (EF) nr. 1234/2007 (1), særlig artikel 89, litra a), og artikel 147, stk. 3, litra d), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Kommissionens delegerede forordning (EU) 2018/273 (2) fastlægges der regler for anvendelsen af forordning (EU) nr. 1308/2013 for så vidt angår ledsagedokumenter til importerede vinprodukters overgang til fri omsætning i Unionen.

(2)

I artikel 23 i den aftale, der er indgået mellem Den Europæiske Union og Canada om handel med vin og spiritus (3) (»aftalen«), er det fastsat, at vin med oprindelse i Canada, som er fremstillet under tilsyn og kontrol af et af de i bilag VI til aftalen opførte kompetente organer, kan indføres i henhold til de forenklede attesteringsbestemmelser i EU-lovgivningen. I henhold til artikel 26 i delegeret forordning (EU) 2018/273 kan vinproducenter i tredjelande udfærdige og underskrive certificeringsdokumenter, hvis de hver for sig er godkendt til at gøre det af et af de kompetente organer i de nævnte tredjelande og er undergivet disse organers kontrol. Med henblik på gennemførelse af aftalens artikel 23 bør delegeret forordning (EU) 2018/273 ændres, så den indeholder en bestemmelse, der giver mulighed for at anvende den forenklede procedure i nævnte forordnings artikel 26 ved indførsel af vin med oprindelse i Canada til Unionen.

(3)

I henhold til artikel 147, stk. 2, i forordning (EU) nr. 1308/2013 skal fysiske eller juridiske personer, der ligger inde med vinavlsprodukter i forbindelse med udøvelsen af deres erhverv, føre ind- og udgangsbøger for disse produkter. Delegeret forordning (EU) 2018/273 indeholder bestemmelser om undtagelser fra denne forpligtelse hvad angår visse kategorier af erhvervsdrivende. Formålet med disse undtagelser er at fritage erhvervsdrivende, der sælger eller ligger inde med små lagre af vinprodukter, for en uforholdsmæssig administrativ byrde. Detailhandlere, der udøver erhvervsmæssig virksomhed, som pr. definition omfatter salg af vin og most i små mængder, er dog ikke omfattet af undtagelserne.

(4)

Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 436/2009 (4), der blev ophævet ved delegeret forordning (EU) 2018/273, blev detailhandlere fritaget for forpligtelsen til at føre ind- og udgangsbøger. Forpligtelsen til at føre ind- og udgangsbøger udgør en betydelig administrativ byrde for detailhandlere, samtidig med at en genindført undtagelse for detailhandlere ikke hindrer et tilfredsstillende sporbarhedsniveau for vinprodukter. Delegeret forordning (EU) 2018/273 bør derfor ændres med henblik på at fritage detailhandlere for forpligtelsen til at føre ind- og udgangsbøger.

(5)

Da den tidligere undtagelse i forordning (EF) nr. 436/2009 genindføres ved nærværende forordning, bør det undgås, at detailhandlere er underlagt forpligtelsen til at føre ind- og udgangsbøger for perioden mellem ikrafttrædelsen af delegeret forordning (EU) 2018/273 og ikrafttrædelsen af nærværende forordning. Undtagelsen bør derfor og af hensyn til retssikkerheden gælde med tilbagevirkende kraft fra ikrafttrædelsen af delegeret forordning (EU) 2018/273 —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

I delegeret forordning (EU) 2018/273 foretages følgende ændringer:

1)

I artikel 28, stk. 1, tilføjes som litra c):

»c)

detailhandlere.«

2)

Bilag VII, del IV, afsnit B, affattes således:

»B.

Liste over tredjelande i henhold til artikel 26

Australien

Canada

Chile

USA«.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 1, nr. 1), anvendes fra den 3. marts 2018.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 12. marts 2019.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013 af 17. december 2013 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 922/72, (EØF) nr. 234/79, (EF) nr. 1037/2001 og (EF) nr. 1234/2007 (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 671).

(2)  Kommissionens delegerede forordning (EU) 2018/273 af 11. december 2017 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013 for så vidt angår tilladelsesordningen for plantning af vinstokke, fortegnelsen over vindyrkningsarealer, ledsagedokumenter og certificering, ind- og udgangsbøger, obligatoriske anmeldelser, meddelelser og offentliggørelse af meddelte oplysninger, om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1306/2013 for så vidt angår de relevante kontroller og sanktioner, om ændring af Kommissionens forordning (EF) nr. 555/2008, (EF) nr. 606/2009 og (EF) nr. 607/2009 og om ophævelse af Kommissionens forordning (EF) nr. 436/2009 og Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/560 (EUT L 58 af 28.2.2018, s. 1).

(3)  Aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Canada om handel med vin og spiritus af 16. september 2003 (»2003-aftalen om vin og spiritus«) som ændret og inkorporeret i den samlede økonomi- og handelsaftale (CETA) mellem Canada på den ene side og Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den anden side (EUT L 11 af 14.1.2017, s. 23).

(4)  Kommissionens forordning (EF) nr. 436/2009 af 26. maj 2009 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 479/2008 for så vidt angår fortegnelsen over vindyrkningsarealer, de obligatoriske anmeldelser og indsamlingen af oplysninger til overvågning af markedet, dokumenter, der ledsager vinprodukter ved transport, og ind- og udgangsbøger i vinsektoren (EUT L 128 af 27.5.2009, s. 15).