28.5.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 141/42


EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) 2019/834

af 20. maj 2019

om ændring af forordning (EU) nr. 648/2012 for så vidt angår clearingforpligtelsen, suspension af clearingforpligtelsen, indberetningskrav, risikoreduktionsteknikker for OTC-derivataftaler, der ikke cleares af en central modpart, registrering af og tilsyn med transaktionsregistre samt krav til transaktionsregistre

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 114,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

efter fremsendelse af udkast til lovgivningsmæssig retsakt til de nationale parlamenter,

under henvisning til udtalelse fra Den Europæiske Centralbank (1),

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (2),

efter den almindelige lovgivningsprocedure (3), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 (4) trådte i kraft den 16. august 2012. De krav, den omhandler, nemlig central clearing af standardiserede over-the-counter (OTC)-derivataftaler, marginkrav og krav om reduktion af operationel risiko for OTC-derivataftaler, som ikke cleares centralt, indberetningspligt for derivataftaler, krav til centrale modparter (CCP'er) og krav til transaktionsregistre bidrager til at reducere den systemiske risiko ved at øge gennemsigtigheden på OTC-derivatmarkedet og reducere modpartskreditrisikoen og den operationelle risiko forbundet med OTC-derivater.

(2)

Forenklingen af visse af de områder, som er omfattet af forordning (EU) nr. 648/2012, samt en mere hensigtsmæssig tilgang til disse områder er i overensstemmelse med Kommissionens program for målrettet og effektiv regulering, som understreger behovet for omkostningsreduktion og forenkling, således at de politiske målsætninger i Unionen nås på den mest effektive måde, og sigter i særdeleshed mod at reducere den lovgivningsmæssige og administrative byrde. Denne forenkling og en mere hensigtsmæssige tilgang bør imidlertid ikke berøre de overordnede målsætninger om at fremme den finansielle stabilitet og reducere de systemiske risici i overensstemmelse med G20-ledernes erklæring på topmødet i Pittsburgh den 26. september 2009.

(3)

Effektive og robuste efterhandelssystemer og markeder for sikkerhedsstillelse er væsentlige for en velfungerende kapitalmarkedsunion, der understøtter indsatsen for at understøtte investeringer, vækst og job i overensstemmelse med Kommissionens politiske prioriteter.

(4)

I 2015 og 2016 gennemførte Kommissionen to offentlige høringer om anvendelsen af forordning (EU) nr. 648/2012. Kommissionen modtog tillige input om anvendelsen af nævnte forordning fra Den Europæiske Tilsynsmyndighed (Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed) (ESMA), som blev oprettet ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1095/2010 (5), Det Europæiske Udvalg for Systemiske Risici (ESRB), som blev oprettet ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1092/2010 (6), og Det Europæiske System af Centralbanker (ESCB). Det fremgik af de nævnte offentlige høringer, at målene i forordning (EU) nr. 648/2012 nød opbakning fra interessenterne, og at en større revision af forordningen ikke var nødvendig. Den 23. november 2016 vedtog Kommissionen en generel rapport i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 648/2012. Selv om ikke alle bestemmelserne i forordning (EU) nr. 648/2012 fandt anvendelse fuldt ud, og en omfattende evaluering af nævnte forordning derfor ikke var mulig, blev der i nævnte rapport identificeret områder, hvor en målrettet indsats var nødvendig for at sikre, at målene i forordning (EU) nr. 648/2012 blev nået på en mere hensigtsmæssig og effektiv måde.

(5)

Forordning (EU) nr. 648/2012 bør omfatte alle finansielle modparter, som kan udgøre en væsentlig systemisk risiko for det finansielle system. Definitionen af finansiel modpart bør derfor ændres.

(6)

Medarbejderaktieordninger er ordninger, der i reglen oprettes af en virksomhed, for at personer direkte eller indirekte kan tegne, købe, modtage eller eje aktier i nævnte virksomhed eller i en anden virksomhed inden for den samme koncern, såfremt den nævnte ordning som et minimum begunstiger de ansatte eller tidligere ansatte i den pågældende virksomhed eller en anden virksomhed inden for den samme koncern eller medlemmerne eller tidligere medlemmer af bestyrelsen af den pågældende virksomhed eller af en anden virksomhed inden for den samme koncern. I Kommissionens meddelelse af 8. juni 2017 om midtvejsevalueringen af handlingsplanen for kapitalmarkedsunionen anføres foranstaltninger i forbindelse med medarbejderaktieordninger som en mulig foranstaltning til at styrke kapitalmarkedsunionen med henblik på at fremme private investeringer. Et institut for kollektiv investering i værdipapirer (investeringsinstitut, UCITS) eller en alternativ investeringsfond (AIF), der er oprettet udelukkende med henblik på at gennemføre en eller flere medarbejderaktieordninger, bør derfor i overensstemmelse med proportionalitetsprincippet ikke betragtes som en finansiel modpart.

(7)

Visse finansielle modparter har en aktivitet på OTC-derivatmarkederne, som er for lav til at udgøre en væsentlig systemisk risiko for det finansielle system og til, at central clearing er økonomisk levedygtig. Disse modparter, som almindeligvis kaldes små finansielle modparter, bør undtages fra clearingforpligtelsen, men de bør vedblive med at være omfattet af kravet om udveksling af sikkerhedsstillelse for at reducere systemiske risici. Hvis en finansiel modpart tager positionen, der overskrider clearinggrænseværdien for mindst én OTC-derivatklasse, beregnet på koncernniveau, bør clearingforpligtelsen imidlertid finde anvendelse for alle OTC-derivatklasser i betragtning af den indbyrdes forbindelse mellem modparter samt den mulige systemiske risiko for det finansielle system, som kan opstå, hvis disse OTC-derivataftaler ikke blev clearet centralt. Den finansielle modpart bør enhver tid have mulighed for at godtgøre, at dens positioner ikke længere overskrider clearinggrænseværdien for enhver OTC-derivatklasse, og i så fald bør clearingforpligtelsen ophøre med at finde anvendelse.

(8)

Ikkefinansielle modparter er i mindre grad indbyrdes forbundne end finansielle modparter. Endvidere er de ofte hovedsageligt aktive i kun én OTC-derivatklasse. Deres aktivitet udgør derfor i mindre grad en systemisk risiko for det finansielle system end finansielle modparters aktivitet. Clearingforpligtelsen for ikkefinansielle modparter, der vælger at beregne deres positioner hver tolvte måned i forhold til clearinggrænseværdierne, bør derfor indskrænkes. Disse ikkefinansielle modparter bør kun omfattes af clearingforpligtelsen for så vidt angår de OTC-derivatklasser, som overstiger clearinggrænseværdien. Ikkefinansielle modparter bør dog vedblive med at være omfattet af kravet om udveksling af sikkerhedsstillelse, hvis én eller flere af clearinggrænseværdierne overskrides. Ikkefinansielle modparter, som vælger ikke at beregne deres positioner i forhold til clearinggrænseværdierne, bør være omfattet af clearingforpligtelsen for så vidt angår alle OTC-derivatklasser. Den ikkefinansielle modpart bør til enhver tid have mulighed for at godtgøre, at dens positioner ikke længere overskrider clearinggrænseværdien for så vidt angår en OTC-derivatklasse, og i så fald bør clearingforpligtelsen for så vidt angår den pågældende OTC-derivatklasse ophøre med at finde anvendelse.

(9)

For at tage hensyn til enhver udvikling på de finansielle markeder bør ESMA regelmæssigt revidere grænseværdierne og ajourføre dem om nødvendigt. Den regelmæssige revision bør ledsages af en rapport.

(10)

Kravet om clearing af visse OTC-derivataftaler, der er indgået inden clearingforpligtelsen får virkning, skaber retsusikkerhed og operationelle komplikationer samt giver få fordele. Dette krav skaber navnlig yderligere omkostninger og byrder for modparterne i sådanne aftaler og kan tillige påvirke markedets gnidningsløse funktion uden væsentlig at forbedre den ensartede og sammenhængende anvendelse af forordning (EU) nr. 648/2012 eller tilvejebringe lige vilkår for markedsdeltagerne. Dette krav bør derfor fjernes.

(11)

Modparter, der har en begrænset aktivitet på OTC-derivatmarkederne står over for problemer med hensyn til adgangen til central clearing, det være sig som kunde hos et clearingmedlem eller gennem indirekte clearingordninger. Clearingmedlemmer og kunder hos clearingmedlemmer, som leverer clearingydelser enten direkte til andre modparter eller indirekte ved at tillade deres egne kunder at levere disse tjenesteydelser til andre modparter, bør derfor pålægges at gøre dette på fair, rimelige, ikkediskriminerende og gennemsigtige forretningsmæssige vilkår. Selv om dette krav ikke bør resultere i prisregulering eller en forpligtelse til at indgå aftaler, bør clearingmedlemmer eller kunder have tilladelse til at styre de risici, der er forbundet med de tilbudte clearingydelser, f.eks. modpartsrisici.

(12)

Oplysningerne om de finansielle instrumenter, der er omfattet af CCP'ers tilladelser, angiver muligvis ikke alle OTC-derivatklasser, som en CCP har tilladelse til at cleare. For at sikre, at ESMA kan udføre sine opgaver og varetage sine pligter i forbindelse med clearingforpligtelsen, bør de kompetente myndigheder straks underrette ESMA om alle oplysninger, de modtager fra en CCP om CCP'ens hensigt om at påbegynde clearing af en OTC-derivatklasse, der falder ind under dens eksisterende tilladelse.

(13)

Det bør være muligt midlertidigt at suspendere clearingforpligtelsen i visse ekstraordinære situationer. En sådan suspension bør være mulig, hvis de kriterier, som har dannet grundlag for, at bestemte OTC-derivatklasser er blevet omfattet af clearingforpligtelsen, ikke længere er opfyldt. Dette kunne være tilfældet, hvis bestemte OTC-derivatklasser bliver uegnede til obligatorisk central clearing, eller hvis et af disse kriterier er ændret væsentligt for så vidt angår bestemte OTC-derivatklasser. En suspension af clearingforpligtelsen bør også være mulig, hvis en CCP ophører med at levere clearingydelser for bestemte OTC-derivatklasser eller en bestemt type modpart og en anden CCP ikke er i stand til tilstrækkelig hurtigt at overtage disse clearingydelser. Suspensionen af clearingforpligtelsen bør også være mulig, hvor det anses for nødvendigt for at undgå en alvorlig trussel mod den finansielle stabilitet i Unionen. For at bevare den finansielle stabilitet og undgå markedsforstyrrelser bør ESMA under hensyntagen til G20-målsætningerne sikre, at ophævelsen af clearingforpligtelsen, hvis det er relevant, iværksættes under suspensionen af clearingforpligtelsen og i tilstrækkelig tid til at gøre det muligt at ændre de relevante reguleringsmæssige tekniske standarder.

(14)

Forpligtelsen for modparter til i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 600/2014 (7) at handle derivater, der er omfattet af clearingforpligtelsen på markedspladser, udløses efter handelsforpligtelsesproceduren, der er beskrevet nærmere i nævnte forordning, når en derivatklasse erklæres omfattet af clearingforpligtelsen. En suspension af clearingforpligtelsen kunne hindre modparter i at være i stand til at overholde handelsforpligtelsen. Hvor der allerede er anmodet om en suspension af clearingforpligtelsen, og hvor det anses for at være en væsentlig ændring i de kriterier, der ligger til grund for handelsforpligtelsen, bør ESMA derfor have mulighed for at foreslå en samtidig suspension af handelsforpligtelsen på grundlag af forordning (EU) nr. 648/2012 i stedet for forordning (EU) nr. 600/2014.

(15)

Indberetningen af historiske aftaler har vist sig at være vanskelig fordi visse oplysninger, som nu skal indberettes, ikke skulle indberettes, før forordning (EU) nr. 648/2012 trådte i kraft. Dette har medført en høj fejlprocent i indberetningen og en ringe kvalitet af de indberettede oplysninger, samtidig med at indberetningsbyrden for disse aftaler forbliver væsentlig. Der er derfor stor sandsynlighed for, at disse historiske oplysninger vil forblive uudnyttede. Tilmed vil en række historiske aftaler, og dermed de tilsvarende eksponeringer og risici, allerede være afsluttet ved udløb af indberetningsfristen for historiske aftaler. Kravet om indberetning af historiske aftaler bør derfor fjernes.

(16)

Koncerninterne transaktioner, som involverer ikkefinansielle modparter, udgør en relativt lille andel af alle OTC-derivataftaler og anvendes først og fremmest til intern afdækning inden for koncerner. Sådanne transaktioner bidrager derfor ikke væsentligt til systemisk risiko og indbyrdes forbundethed; ikke desto mindre medfører indberetningspligten for sådanne transaktioner betydelige omkostninger og byrder for ikkefinansielle modparter. Transaktioner mellem modparter i en koncern, hvor mindst en af modparterne er en ikkefinansiel modpart, bør derfor undtages fra indberetningspligten, uanset hvor den ikkefinansielle modpart er etableret.

(17)

I 2017 iværksatte Kommissionen en kvalitetskontrol af offentlig indberetning fra selskaber. Formålet med denne kontrol er at indsamle dokumentation for konsekvensen, sammenhængen og effektiviteten i forbindelse med Unionens regelsæt for indberetning. På den baggrund bør muligheden for at undgå unødigt dobbeltarbejde ved indberetningen og muligheden for at mindske eller forenkle indberetningen af ikke-OTC-derivataftaler undersøges yderligere under hensyn til behovet for rettidig indberetning og de foranstaltninger, der vedtages i henhold til forordning (EU) nr. 648/2012 og forordning (EU) nr. 600/2014. Ved denne analyse bør der navnlig tages hensyn til de indberettede oplysninger, oplysningernes tilgængelighed for de relevante myndigheder og foranstaltninger til yderligere at forenkle indberetningskæderne for ikke-OTC-derivataftaler uden urimeligt tab af information, navnlig i forbindelse med ikkefinansielle modparter, der ikke er omfattet af clearingforpligtelsen. En mere generel vurdering af effektiviteten af de foranstaltninger, der blev indført ved forordning (EU) nr. 648/2012 for at forbedre indberetningens funktion og reducere byrden ved indberetning af OTC-derivataftaler, bør overvejes, når der foreligger tilstrækkelige erfaringer og oplysninger om anvendelsen af nævnte forordning, navnlig med hensyn til kvaliteten og tilgængeligheden af de oplysninger, der indberettes til transaktionsregistre, samt med hensyn til udnyttelsen og gennemførelsen af delegeret indberetning.

(18)

For at reducere byrden ved indberetning af OTC-derivataftaler for ikkefinansielle modparter, der ikke er omfattet af clearingforpligtelsen, bør den finansielle modpart som udgangspunkt være eneansvarlig og juridisk ansvarlig for indberetning såvel på egne vegne som på vegne af ikkefinansielle modparter, som ikke er omfattet af clearingforpligtelsen for så vidt angår OTC-derivataftaler, som de pågældende modparter har indgået, samt for at sikre de indberettede oplysningers rigtighed. For at sikre, at den finansielle modpart har de oplysninger, den har brug for, til at opfylde sin indberetningspligt, bør den ikkefinansielle modpart fremlægge de oplysninger om OTC-derivataftalerne, som den finansielle modpart ikke med rimelighed kan forventes at besidde. Det bør dog være muligt for ikkefinansielle modparter at vælge at indberette deres OTC-derivataftaler. I så fald bør den ikkefinansielle modpart underrette den finansielle modpart derom og bør være ansvarlig og juridisk ansvarlig for indberetningen af de pågældende oplysninger og for at sikre deres rigtighed.

(19)

Ansvaret for indberetning af OTC-derivataftaler, hvis en eller begge modparter er investeringsinstitutter (UCITS) eller AIF'er, bør også fastlægges. Det bør derfor præciseres, at administrationsselskabet for et investeringsinstitut er ansvarligt og juridisk ansvarligt for indberetning på vegne af det pågældende investeringsinstitut for så vidt angår OTC-derivataftaler, som det pågældende investeringsinstitut har indgået, samt for at sikre de indberettede oplysningers rigtighed. På samme måde bør forvalteren af en AIF være ansvarlig og juridisk ansvarlig for indberetning på vegne af den pågældende AIF for så vidt angår OTC-derivataftaler, som den pågældende AIF har indgået, samt for at sikre de indberettede oplysningers rigtighed.

(20)

For at undgå uoverensstemmelser i Unionen med hensyn til anvendelsen af risikoreduktionsteknikker, eftersom risikostyringsprocedurernes kompleksitet kræver rettidig, præcis og passende adskilt udveksling af sikkerhedsstillelse mellem modparterne, hvilket indebærer anvendelse af interne modeller, bør de kompetente myndigheder validere disse risikostyringsprocedurer eller enhver væsentlig ændring i disse procedurer, inden de anvendes.

(21)

Behovet for international reguleringsmæssig konvergens, og behovet for, at ikkefinansielle modparter og små finansielle modparter nedbringer de risici, der er forbundet med deres valutarisikoeksponering, nødvendiggør fastlæggelsen af særlige risikostyringsprocedurer for fysisk afviklede valutaterminsforretninger og fysisk afviklede valutaswaps. I lyset af deres specifikke risikoprofil er det hensigtsmæssigt at begrænse den obligatoriske udveksling af variationsmarginer for fysisk afviklede valutaterminsforretninger og fysisk afviklede valutaswaps til transaktioner mellem de mest systemiske modparter med henblik på at begrænse ophobning af systemisk risiko og for at undgå international reguleringsmæssig afvigelse. Der bør også sikres international reguleringsmæssig konvergens med hensyn til risikostyringsprocedurer for andre klasser af derivater.

(22)

Efterhandelstjenesteydelser til risikoreduktion omfatter tjenesteydelser såsom porteføljekomprimering. Porteføljekomprimering er udelukket fra handelsforpligtelsens anvendelsesområde som fastsat i forordning (EU) nr. 600/2014. For at bringe forordning (EU) nr. 648/2012 i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 600/2014, hvor det er påkrævet og hensigtsmæssigt, samtidig med at der tages hensyn til forskellene mellem de to forordninger, muligheden for at omgå clearingforpligtelsen, og i hvilket omfang efterhandelstjenesteydelser begrænser eller reducerer risici, bør Kommissionen i samarbejde med ESMA og ESRB vurdere, hvilke handler, der er et resultat af efterhandelstjenesteydelser til risikoreduktion, der eventuelt bør indrømmes en undtagelse fra clearingforpligtelsen.

(23)

For at øge initialmarginernes gennemsigtighed og forudsigelighed og afskære CCP'er fra at ændre deres initialmarginmodeller på en måde, som kunne fremstå som procyklisk, bør CCP'er give deres clearingmedlemmer redskaber til simulering af deres initialmarginkrav, samt bør give dem en detaljeret oversigt over de initialmarginmodeller, som de anvender. Dette er i overensstemmelse med de internationale standarder, som Udvalget om Betalings- og Markedsinfrastrukturer (»Committee on Payments and Market Infrastructures«) og bestyrelsen for Den Internationale Børstilsynsorganisation har offentliggjort, navnlig offentliggørelsesrammen fra december 2012 og de offentlige kvantitative oplysningskrav for CCP'er fra 2015, som er relevante for at skabe en nøjagtig forståelse af de risici og omkostninger, som er forbundet med enhver form for deltagelse i en CCP fra clearingmedlemmers side, og for at fremme CCP'ers gennemsigtighed over for markedsdeltagere.

(24)

Medlemsstaternes nationale insolvenslovgivning bør ikke forhindre CCP'er i med tilstrækkelig retssikkerhed at overføre kundepositioner eller udbetale likvidationsprovenu direkte til kunderne i tilfælde af et clearingmedlems insolvens med hensyn til aktiver på adskilte individuelle konti og adskilte samlekonti. For at tilskynde til clearing og forbedre adgangen hertil bør medlemsstaters nationale insolvenslovgivning ikke forhindre CCP'er i at følge misligholdelsesprocedurerne i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 648/2012 med hensyn til aktiver og positioner på adskilte individuelle konti eller adskilte samlekonti hos clearingmedlemmet og hos CCP'en. Hvis der indgås indirekte clearingordninger, bør indirekte kunder dog fortsat drage fordel af en beskyttelse, som svarer til den, der er fastsat i reglerne om adskillelse og overførbarhed og misligholdelsesprocedurerne i forordning (EU) nr. 648/2012.

(25)

De bøder, som ESMA har pålagt transaktionsregistre underlagt dens direkte tilsyn, bør være effektive, forholdsmæssige og tilstrækkeligt afskrækkende til at sikre måleffektiviteten af ESMA's tilsynsbeføjelser og øge derivatpositioners og derivateksponeringers gennemsigtighed. De oprindelige bestemmelser om bødebeløb i forordning (EU) nr. 648/2012 har vist sig ikke at være tilstrækkeligt afskrækkende set i lyset af transaktionsregistrenes nuværende omsætning, hvilket muligvis kan begrænse måleffektiviteten af ESMA's tilsynsbeføjelser over for transaktionsregistre i henhold til nævnte forordning. Den øvre grænse for bødernes grundbeløb bør derfor øges.

(26)

Tredjelandes myndigheder bør have adgang til oplysninger, som er indberettet til transaktionsregistre i Unionen, hvis det pågældende tredjeland opfylder visse betingelser, der sikrer behandlingen af disse oplysninger og indfører en retligt bindende forpligtelse, som kan håndhæves, til at give myndigheder i Unionen direkte adgang til oplysninger, som er indberettet til transaktionsregistre i det omhandlede tredjeland.

(27)

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/2365 (8) giver mulighed for en forenklet registreringsprocedure for transaktionsregistre, som allerede er registreret i henhold til forordning (EU) nr. 648/2012, og som ønsker at udvide denne registrering til at levere deres tjenesteydelser i forbindelse med værdipapirfinansieringstransaktioner. En lignende forenklet registreringsprocedure bør indføres med henblik på registrering af transaktionsregistre, som allerede er registreret i henhold til forordning (EU) 2015/2365 og ønsker at udvide denne registrering til at levere deres tjenesteydelser i forbindelse med derivataftaler.

(28)

Den utilstrækkelige kvalitet og gennemsigtighed af oplysninger, som transaktionsregistre gør tilgængelige, gør det vanskeligt for enheder, som har fået adgang til disse oplysninger, at anvende dem til overvågning af derivatmarkederne og forhindrer regulerings- og tilsynsmyndigheder i rettidigt at identificere risici for den finansielle stabilitet. For at forbedre oplysningernes kvalitet og gennemsigtighed og bringe indberetningskravene i forordning (EU) nr. 648/2012 i overensstemmelse med kravene i forordning (EU) 2015/2365 og (EU) nr. 600/2014 er en yderligere harmonisering af indberetningsreglerne og -kravene nødvendig, navnlig en yderligere harmonisering af datastandarderne, formaterne, metoderne og ordningerne i forbindelse med indberetningen samt yderligere harmonisering af de procedurer, som transaktionsregistre skal anvende ved validering af de indberettede oplysningers fuldstændighed og rigtighed og procedurerne ved afstemning af oplysninger med andre transaktionsregistre. Transaktionsregistre bør endvidere på anmodning give ikkeindberettende modparter adgang til alle oplysninger, som er indberettet på deres vegne på rimelige forretningsmæssige vilkår.

(29)

For så vidt angår de tjenesteydelser, som transaktionsregistre leverer, er der ved forordning (EU) nr. 648/2012 etableret et konkurrencepræget miljø. Modparter bør derfor være i stand til at vælge det transaktionsregister, som de ønsker at indberette til, og bør kunne skifte transaktionsregister, hvis de ønsker det. For at lette et sådant skift og sikre fortsat tilgængelighed af oplysninger uden duplikationer bør transaktionsregistre etablere passende politikker, således at de er i stand til at foretage korrekt overførsel af indberettede oplysninger til andre transaktionsregistre, hvis en modpart, der er omfattet af indberetningspligten, anmoder herom.

(30)

I henhold til forordning (EU) nr. 648/2012 finder clearingforpligtelsen ikke anvendelse på pensionsordninger, før CCP'erne har udviklet en passende teknisk løsning til overførsel af ikkekontant sikkerhed som variationsmarginer. Da der indtil videre ikke er udviklet nogen levedygtig løsning, som kan lette pensionsordningers deltagelse i central clearing, bør denne overgangsperiode forlænges med mindst yderligere to år. Central clearing bør imidlertid forblive det endelige mål, eftersom den nuværende lovgivnings- og markedsmæssige udvikling gør det muligt for markedsdeltagerne at udvikle passende tekniske løsninger inden for denne periode. Kommissionen bør med bistand fra ESMA, Den Europæiske Tilsynsmyndighed (Den Europæiske Banktilsynsmyndighed) (EBA) oprettet ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1093/2010 (9), Den Europæiske Tilsynsmyndighed (Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger) (EIOPA), oprettet ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1094/2010 (10) og ESRB overvåge udviklingen hos CCP'er, clearingmedlemmer og pensionsordninger hen imod levedygtige løsninger, som kan lette pensionsordningers deltagelse i central clearing, og udarbejde en rapport om denne udvikling. Rapporten bør også omfatte løsninger og hermed forbundne omkostninger for pensionsordningerne under hensyntagen til den lovgivnings- og markedsmæssige udvikling, herunder ændringer for så vidt angår den type modpart, der er omfattet af clearingforpligtelsen. For at tage hensyn til en udvikling, som ikke var forudset på tidspunktet for denne forordnings vedtagelse, bør Kommissionen tillægges beføjelser til at forlænge nævnte overgangsperiode to gange med en periode på et år efter en nøje vurdering af behovet herfor.

(31)

Overgangsperioden, hvorunder pensionsordninger blev undtaget fra clearingforpligtelsen, udløb den 16. august 2018. Af hensyn til retssikkerheden og for at sikre kontinuitet er det nødvendigt at anvende forlængelsen af overgangsperioden med tilbagevirkende kraft på OTC-derivataftaler, som pensionsordninger har indgået fra den 17. august 2018 til den 16. juni 2019.

(32)

For at forenkle reguleringsrammen bør det overvejes, i hvilket omfang det er nødvendigt og hensigtsmæssigt at tilpasse handelsforpligtelsen i henhold til forordning (EU) nr. 600/2014 til de ændringer, der er foretaget i henhold til nærværende forordning af clearingforpligtelsen for derivater, navnlig omfanget af enheder, der er omfattet af clearingforpligtelsen. Der bør foretages en mere generel vurdering af virkningerne af denne forordning for clearingomfanget hos forskellige typer modparter og fordelingen af clearingaktiviteter inden for hver enkelt type modpart samt adgangen til clearingydelser, herunder effektiviteten af de ændringer, der er foretaget i henhold til nærværende forordning for så vidt angår leveringen af clearingydelser på fair, rimelige, ikkediskriminerende og gennemsigtige forretningsmæssige vilkår, i forhold til at lette adgangen til clearing, når der foreligger tilstrækkelige erfaringer og data om anvendelsen af denne forordning.

(33)

For at sikre den ensartede harmonisering med hensyn til, hvornår de forretningsmæssige vilkår vedrørende leveringen af clearingydelser anses for at være fair, rimelige, ikkediskriminerende og gennemsigtige, og for på visse betingelser at give markedsdeltagerne yderligere tid til at udvikle clearingløsninger for pensionsordninger bør beføjelsen til at vedtage retsakter delegeres til Kommissionen i overensstemmelse med artikel 290 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) for så vidt angår præciseringen af, under hvilke betingelser de forretningsmæssige vilkår vedrørende leveringen af clearingtjenesteydelser anses for at være fair, rimelige, ikkediskriminerende og gennemsigtige, og for så vidt angår forlængelsen af den overgangsperiode, hvor clearingforpligtelsen ikke finder anvendelse på OTC-derivataftaler, som pensionsordninger har indgået. Det er navnlig vigtigt, at Kommissionen gennemfører relevante høringer under sit forberedende arbejde, herunder på ekspertniveau, og at disse høringer gennemføres i overensstemmelse med principperne i den interinstitutionelle aftale af 13. april 2016 om bedre lovgivning (11). For at sikre lige deltagelse i forberedelsen af delegerede retsakter modtager Europa-Parlamentet og Rådet navnlig alle dokumenter på samme tid som medlemsstaternes eksperter, og deres eksperter har systematisk adgang til møder i Kommissionens ekspertgrupper, der beskæftiger sig med forberedelse af delegerede retsakter.

(34)

For at sikre ensartede betingelser for gennemførelsen af denne forordning og særlig med hensyn til suspensionen af clearingforpligtelsen og handelsforpligtelsen og med hensyn til direkte adgang for de relevante myndigheder i tredjelande til oplysninger i transaktionsregistre, der er etableret i Unionen, bør Kommissionen tillægges gennemførelsesbeføjelser. Disse beføjelser bør udøves i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/2011 (12). Kommissionen bør vedtage gennemførelsesretsakter, der finder anvendelse straks, for at suspendere clearingforpligtelsen og handelsforpligtelsen for bestemte OTC-derivatklasser, når det er nødvendigt med en hurtig beslutning, der sikrer retssikkerhed med hensyn til resultatet af suspensionsproceduren, og det således er bydende nødvendigt i behørigt begrundede særligt hastende tilfælde.

(35)

For at sikre en ensartet harmonisering af regler om risikoreduktionsteknikker, registrering af transaktionsregistre og indberetningskrav bør Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage reguleringsmæssige tekniske standarder udarbejdet af EBA eller ESMA for så vidt angår følgende: tilsynsprocedurerne til sikring af indledende og løbende validering af de risikostyringsprocedurer, der kræver rettidig, præcis og passende adskilt udveksling af sikkerhedsstillelse, oplysningerne i den forenklede ansøgning om udvidelse af registreringen af et transaktionsregister, som allerede er registreret i henhold til forordning (EU) 2015/2365, procedurerne for afstemning af oplysninger mellem transaktionsregistre, procedurerne, som transaktionsregistret skal anvende for at kontrollere den indberettende modparts eller den indgivende enheds overholdelse af indberetningskravene og for at kontrollere de indberettede oplysningers fuldstændighed og rigtighed, de vilkår og betingelser samt ordninger, i henhold til hvilke visse enheder gives adgang til transaktionsregistre. Kommissionen bør vedtage disse reguleringsmæssige tekniske standarder ved hjælp af delegerede retsakter, jf. artikel 290 i TEUF og i overensstemmelse med artikel 10-14 i forordning (EU) nr. 1093/2010 og (EU) nr. 1095/2010.

(36)

Kommissionen bør også tillægges beføjelser til at vedtage gennemførelsesmæssige tekniske standarder udarbejdet af ESMA for så vidt angår datastandarderne for de oplysninger, der skal indberettes for de forskellige klasser af derivater, og metoderne og ordningerne i forbindelse med indberetningen samt formatet for ansøgningen om udvidelse af registreringen af et transaktionsregister, som allerede er registreret i henhold til forordning (EU) 2015/2365. Kommissionen bør vedtage disse gennemførelsesmæssige tekniske standarder ved hjælp af gennemførelsesretsakter, jf. artikel 291 i TEUF, og i overensstemmelse med artikel 15 i forordning (EU) nr. 1095/2010.

(37)

Målene for denne forordning, nemlig at sikre, at reglerne er forholdsmæssige ikke medfører unødvendige administrative byrder eller overholdelsesomkostninger, ikke bringer den finansielle stabilitet i fare, og øger OTC-derivatpositioners og OTC-derivateksponeringers gennemsigtighed, kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af medlemsstaterne, men kan på grund af deres omfang og virkninger bedre nås på EU-plan; Unionen kan derfor vedtage foranstaltninger i overensstemmelse med nærhedsprincippet, jf. artikel 5 i traktaten om Den Europæiske Union. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel, går denne forordning ikke videre, end hvad der er nødvendigt for at nå disse mål.

(38)

Anvendelsen af visse bestemmelser i denne forordning bør udskydes, således at alle væsentlige gennemførelsesforanstaltninger kan træffes, og markedsdeltagerne kan få mulighed for at iværksætte de nødvendige overholdelsestiltag.

(39)

Forordning (EU) nr. 648/2012 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

I forordning (EU) nr. 648/2012 foretages følgende ændringer:

1)

Artikel 2, nr. 8), affattes således:

»8)   »finansiel modpart«:

a)

et investeringsselskab godkendt i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU (*1)

b)

et kreditinstitut godkendt i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/36/EU (*2)

c)

et forsikringsselskab eller et genforsikringsselskab godkendt i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF (*3)

d)

et investeringsinstitut og, hvor det er relevant, dets administrationsselskab godkendt i overensstemmelse med direktiv 2009/65/EF, undtagen hvis det pågældende investeringsinstitut er oprettet udelukkende med henblik på at gennemføre en eller flere medarbejderaktieordninger

e)

en arbejdsmarkedsrelateret pensionskasse (IORP) som defineret i artikel 6, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/2341 (*4)

f)

en alternativ investeringsfond (AIF) som defineret i artikel 4, stk. 1, litra a), i direktiv 2011/61/EU, som enten er etableret i Unionen eller forvaltes af en forvalter af alternative investeringsfonde (FAIF), som har tilladelse eller er registreret i overensstemmelse med nævnte direktiv, medmindre hvis den pågældende AIF er oprettet udelukkende med henblik på at gennemføre en eller flere medarbejderaktieordninger, eller medmindre AIF'en er en securitisationsenhed med særligt formål som omhandlet i artikel 2, stk. 3, litra g), i direktiv 2011/61/EU, og hvis det er relevant dens FAIF, som er etableret i Unionen

g)

en værdipapircentral, der er meddelt tilladelse i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 909/2014 (*5)

(*1)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU af 15. maj 2014 om markeder for finansielle instrumenter og om ændring af direktiv 2002/92/EF og direktiv 2011/61/EU (EUT L 173 af 12.6.2014, s. 349)."

(*2)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/36/EU af 26. juni 2013 om adgang til at udøve virksomhed som kreditinstitut og om tilsyn med kreditinstitutter og investeringsselskaber, om ændring af direktiv 2002/87/EF og om ophævelse af direktiv 2006/48/EF og 2006/49/EF (EUT L 176 af 27.6.2013, s. 338)."

(*3)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF af 25. november 2009 om adgang til og udøvelse af forsikrings- og genforsikringsvirksomhed (Solvens II) (EUT L 335 af 17.12.2009, s. 1)."

(*4)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/2341 af 14. december 2016 om arbejdsmarkedsrelaterede pensionskassers (IORP'ers) aktiviteter og tilsynet hermed (EUT L 354 af 23.12.2016, s. 37)."

(*5)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 909/2014 af 23. juli 2014 om forbedring af værdipapirafviklingen i Den Europæiske Union og om værdipapircentraler samt om ændring af direktiv 98/26/EF og 2014/65/EU samt forordning (EU) nr. 236/2012 (EUT L 257 af 28.8.2014, s. 1).«"

2)

I artikel 4 foretages følgende ændringer:

a)

I stk. 1 foretages følgende ændringer:

i)

Litra a), nr. i)-iv) affattes således:

»i)

mellem to finansielle modparter, som opfylder betingelserne i artikel 4a, stk. 1, andet afsnit

ii)

mellem en finansiel modpart, som opfylder betingelserne i artikel 4a, stk. 1, andet afsnit, og en ikkefinansiel modpart, som opfylder betingelserne i artikel 10, stk. 1, andet afsnit

iii)

mellem to ikkefinansielle modparter, som opfylder betingelserne i artikel 10, stk. 1, andet afsnit

iv)

mellem på den ene side en finansiel modpart, som opfylder betingelserne i artikel 4a, stk. 1, andet afsnit, eller en ikkefinansiel modpart, som opfylder betingelserne i artikel 10, stk. 1, andet afsnit, og på den anden side en enhed, der er etableret i et tredjeland, som ville være omfattet af clearingforpligtelsen, hvis den var etableret i Unionen«.

ii)

Litra b) affattes således:

»b)

de er indgået eller nyordnet enten på eller efter den dato, hvor clearingforpligtelsen får virkning, forudsat at begge modparter opfylder betingelserne i litra a), på den dato, de er indgået eller nyordnet.«

b)

Følgende stykke indsættes:

»3a.   Uden at være forpligtet til at indgå en aftale leverer clearingmedlemmer og kunder, som direkte eller indirekte leverer clearingydelser, disse tjenesteydelser på fair, rimelige, ikkediskriminerende og gennemsigtige forretningsmæssige vilkår. Disse clearingmedlemmer og kunder træffer alle rimelige forholdsregler til identificering, forebyggelse, forvaltning og overvågning af interessekonflikter, navnlig mellem handelsenheden og clearingenheden, der kan skade den fair, rimelige, ikkediskriminerende og gennemsigtige levering af clearingydelser. Disse foranstaltninger træffes også, når handels- og clearingydelser leveres af forskellige retlige enheder, der tilhører samme koncern.

Clearingmedlemmer og kunder har tilladelse til at styre de risici, der er forbundet med de tilbudte clearingydelser.

Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage en delegeret retsakt i overensstemmelse med artikel 82 for at supplere denne forordning ved at præcisere, under hvilke betingelser de i dette stykkes første afsnit omhandlede forretningsmæssige vilkår anses for at være fair, rimelige, ikkediskriminerende og gennemsigtige baseret på nedenstående:

a)

krav om at gebyrer, priser, rabatpolitikker og andre almindelige aftalevilkår og -betingelser vedrørende prislisten skal være fair og gennemsigtige, uden at det berører fortroligheden af aftaleforholdet med de enkelte modparter

b)

faktorer, der udgør rimelige forretningsmæssige vilkår for at sikre objektive og rationelle aftaleforhold

c)

krav, der fremmer clearingydelser på et fair og ikkediskriminerende grundlag, under hensyntagen til hermed forbundne omkostninger og risici, således at eventuelle forskelle i de opkrævede priser står i et rimeligt forhold til omkostninger, risici og fordele, og

d)

risikostyringskriterier for clearingmedlemmet eller kunden, der er forbundet med de tilbudte clearingydelser.«

3)

Følgende artikel indsættes:

»Artikel 4a

Finansielle modparter, der er omfattet af clearingforpligtelsen

1.   Hver 12. måned kan en finansiel modpart, som tager positioner i OTC-derivataftaler, beregne sin samlede gennemsnitlige position ved månedens udgang for de foregående 12 måneder i overensstemmelse med stk. 3.

Hvis en finansiel modpart ikke beregner sin position, eller hvis resultatet af beregningen overstiger en af de clearinggrænseværdier, der er omhandlet i artikel 10, stk. 4, litra b), skal den finansielle modpart:

a)

straks underrette ESMA og den relevante kompetente myndighed herom, og, hvor det er relevant, angive den periode, der er anvendt til beregningen

b)

etablere clearingordninger inden for fire måneder efter den i dette afsnit, litra a), omhandlede underretning, og

c)

være omfattet af den i artikel 4 omhandlede clearingforpligtelse for alle OTC-derivataftaler, der vedrører enhver OTC-derivatklasse, som er omfattet af clearingforpligtelsen, og som indgås eller nyordnes mere end fire måneder efter den i dette afsnit, litra a), omhandlede underretning.

2.   En finansiel modpart, der er omfattet af den i artikel 4 omhandlede clearingforpligtelse den 17. juni 2019, eller som bliver omfattet af denne clearingforpligtelse i overensstemmelse med stk. 1, andet afsnit, forbliver omfattet af denne forpligtelse og fortsætter med clearing, indtil nævnte finansielle modpart over for den relevante kompetente myndighed godtgør, at dens samlede gennemsnitlige position ved månedens udgang for de foregående 12 måneder ikke overstiger den clearinggrænseværdi, der er fastsat i henhold til artikel 10, stk. 4, litra b).

Den finansielle modpart skal over for den relevante kompetente myndighed kunne godtgøre, at beregningen af den samlede gennemsnitlige position ved månedens udgang for de foregående 12 måneder ikke medfører en systematisk undervurdering af den pågældende position.

3.   Ved beregningen af de positioner, der er omhandlet i stk. 1, medtager den finansielle modpart alle OTC-derivataftaler, der er indgået af den pågældende finansielle modpart eller af andre enheder inden for den koncern, som den finansielle modpart tilhører.

Uanset første afsnit beregnes de i stk. 1 omhandlede positioner for investeringsinstitutter og AIF'er på institut-/fondsniveau.

Administrationsselskaber for et investeringsinstitut, der forvalter mere end et investeringsinstitut, og FAIF'er, der forvalter mere end en AIF, skal over for den relevante kompetente myndighed kunne godtgøre, at beregningen af positioner på institut-/fondsniveau ikke medfører:

a)

en systematisk undervurdering af positionerne for et eller en af de institutter/fonde, som de forvalter, eller forvalterens positioner, og

b)

en omgåelse af clearingforpligtelsen.

De relevante kompetente myndigheder for den finansielle modpart og de andre enheder i koncernen etablerer samarbejdsprocedurer for at sikre den effektive beregning af positionerne på koncernniveau.«

4)

I artikel 5 foretages følgende ændringer:

a)

Stk. 1 affattes således:

»1.   Hvis en kompetent myndighed meddeler tilladelse til en CCP til at cleare en OTC-derivatklasse i henhold til artikel 14 eller 15, eller hvis en OTC-derivatklasse, som en CCP har til hensigt at påbegynde clearing af, er omfattet af en eksisterende tilladelse, der er meddelt i overensstemmelse med artikel 14 eller 15, underretter den kompetente myndighed straks ESMA om denne tilladelse eller om den OTC-derivatklasse, som CCP'en har til hensigt at påbegynde clearing af.«

b)

I stk. 2 udgår litra c).

5)

I artikel 6 foretages følgende ændringer:

a)

I stk. 2 udgår litra e).

b)

Stk. 3 affattes således:

»3.   Hvis en CCP ikke længere har tilladelse eller er anerkendt i overensstemmelse med denne forordning til at cleare en bestemt OTC-derivatklasse, fjerner ESMA omgående nævnte CCP fra det offentlige register for så vidt angår OTC-derivatklassen.«

6)

Følgende artikel indsættes:

»Artikel 6a

Suspension af clearingforpligtelsen

1.   ESMA kan anmode om, at Kommissionen suspenderer den i artikel 4, stk. 1, omhandlede clearingforpligtelse for bestemte OTC-derivatklasser eller en bestemt type modpart, hvis en af følgende betingelser er opfyldt:

a)

De bestemte OTC-derivatklasser er ikke længere egnede til central clearing i overensstemmelse med de kriterier, der er omhandlet i artikel 5, stk. 4, første afsnit, og artikel 5, stk. 5.

b)

En CCP vil kunne ophøre med at cleare disse bestemte OTC-derivatklasser, og disse vil ikke uden afbrydelse kunne cleares af nogen anden CCP.

c)

Suspensionen af clearingforpligtelsen for disse bestemte OTC-derivatklasser eller en bestemt type modpart er nødvendig for at undgå eller håndtere en alvorlig trussel mod den finansielle stabilitet eller de finansielle markeders ordentlige funktion i Unionen, og den pågældende suspension står i rimeligt forhold til disse mål.

Med henblik på første afsnit, litra c), forud for den i første afsnit omhandlede anmodning hører ESMA ESRB og de kompetente myndigheder, der er udpeget i overensstemmelse med artikel 22.

Den i første afsnit omhandlede anmodning ledsages af dokumentation for, at mindst en af de deri fastsatte betingelser er opfyldt.

Hvis ESMA anser suspensionen af clearingforpligtelsen for at være en væsentlig ændring i de kriterier, der ligger til grund for handelsforpligtelsen, som omhandlet i artikel 32, stk. 5, i forordning (EU) nr. 600/2014, kan den i nærværende stykkes første afsnit omhandlede anmodning også indeholde en anmodning om suspension af handelsforpligtelsen i artikel 28, stk. 1 og 2, i nævnte forordning for de samme bestemte OTC-derivatklasser som dem, der er omfattet af anmodningen om suspension af clearingforpligtelsen.

2.   I henhold til betingelserne i denne artikels stk. 1 kan de kompetente myndigheder, der er ansvarlige for tilsynet med clearingmedlemmer, og de kompetente myndigheder, der er udpeget i overensstemmelse med artikel 22, anmode om, at ESMA indgiver en anmodning om suspension af clearingforpligtelsen til Kommissionen. Anmodningen fra den kompetente myndighed skal indeholde en begrundelse samt dokumentation for, at mindst én af betingelserne i denne artikels stk. 1, første afsnit, er opfyldt.

På baggrund af den begrundelse samt den dokumentation, som den kompetente myndighed har fremlagt, skal ESMA senest 48 timer efter modtagelse af den anmodning fra den kompetente myndighed, der er omhandlet i dette stykkes første afsnit, enten anmode Kommissionen om at suspendere den clearingforpligtelse, der er omhandlet i artikel 4, stk. 1, eller afvise den anmodning, der er omhandlet i dette stykkes første afsnit. ESMA underretter den berørte kompetente myndighed om sin afgørelse. Hvis ESMA afviser anmodningen fra den kompetente myndighed, fremlægger den en skriftlig begrundelse herfor.

3.   De anmodninger, der er omhandlet i stk. 1 og 2, offentliggøres ikke.

4.   På baggrund af den begrundelse og dokumentation, som ESMA har fremlagt, skal Kommissionen hurtigst muligt efter modtagelse af den anmodning, der er omhandlet i stk. 1, enten suspendere clearingforpligtelsen for de bestemte OTC-derivatklasser eller den bestemte type modpart som omhandlet i stk. 1 eller afvise suspensionsanmodningen ved hjælp af en gennemførelsesretsakt. Hvis Kommissionen afviser suspensionsanmodningen, fremlægger den en skriftlig begrundelse for ESMA herfor. Kommissionen underretter straks Europa-Parlamentet og Rådet herom og fremsender dem begrundelsen, der er fremlagt for ESMA. Disse oplysninger offentliggøres ikke.

Den i dette stykkes første afsnit omhandlede gennemførelsesretsakt vedtages efter proceduren i artikel 86, stk. 3.

5.   Hvis ESMA anmoder herom i overensstemmelse med denne artikels stk. 1, fjerde afsnit, kan den gennemførelsesretsakt, der suspenderer clearingforpligtelsen for bestemte OTC-derivatklasser, også suspendere handelsforpligtelsen i artikel 28, stk. 1 og 2, i forordning (EU) nr. 600/2014 for de samme bestemte OTC-derivatklasser, som er omfattet af suspensionen af clearingforpligtelsen.

6.   Suspensionen af clearingforpligtelsen og, hvor det er relevant, handelsforpligtelsen, meddeles ESMA og offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende, på Kommissionens websted og i det offentlige register, der er omhandlet i artikel 6.

7.   Suspensionen af clearingforpligtelsen, der er omhandlet i stk. 4, er gyldig i en indledende periode på højst tre måneder fra datoen for anvendelsen af nævnte suspension.

Suspensionen af handelsforpligtelsen, der er omhandlet i stk. 5, er gyldig i den samme indledende periode.

8.   Hvis begrundelsen for suspensionen fortsætter med at gælde, kan Kommissionen ved hjælp af en gennemførelsesretsakt forlænge den i stk. 4 omhandlede suspension med yderligere perioder på højst tre måneder ad gangen, idet den samlede suspensionsperiode ikke kan overstige tolv måneder. En forlængelse af suspensionen offentliggøres i overensstemmelse med stk. 6.

Gennemførelsesretsakten som omhandlet i dette stykkes første afsnit vedtages efter proceduren i artikel 86, stk. 3.

ESMA afgiver i tilstrækkelig tid inden udløbet af den i denne artikels stk. 7 omhandlede suspensionsperiode eller af en forlænget periode som omhandlet i dette stykkes første afsnit en udtalelse til Kommissionen om, hvorvidt begrundelsen for suspensionen fortsat gælder. Med henblik på denne artikels, stk. 1, første afsnit, litra c), hører ESMA ESRB og de kompetente myndigheder, der er udpeget i overensstemmelse med artikel 22. ESMA sender en kopi af nævnte udtalelse til Europa-Parlamentet og Rådet. Nævnte udtalelse offentliggøres ikke.

Den gennemførelsesretsakt, der forlænger suspensionen af clearingforpligtelsen, kan også forlænge suspensionsperioden for den i stk. 7 omhandlede handelsforpligtelse.

Forlængelsen af suspensionen af handelsforpligtelsen er gyldig i samme periode som forlængelsen af suspensionen af clearingforpligtelsen.«

7)

I artikel 9 foretages følgende ændringer:

a)

Stk. 1 affattes således:

»1.   Modparter og CCP'er sikrer, at oplysningerne om enhver derivataftale, som de har indgået, og om enhver ændring eller ophævelse af aftalen indberettes i overensstemmelse med denne artikels stk. 1a-1f til et transaktionsregister, der er registreret i henhold til artikel 55 eller anerkendt i henhold til artikel 77. Oplysningerne indberettes senest den første arbejdsdag efter aftalens indgåelse, ændring eller ophævelse.

Indberetningspligten gælder for derivataftaler, der:

a)

var indgået inden den 12. februar 2014, og som udestår på denne dato

b)

blev indgået den 12. februar 2014 eller senere.

Uanset artikel 3 finder indberetningspligten ikke anvendelse på derivataftaler inden for samme koncern, hvor mindst en af modparterne er en ikkefinansiel modpart eller ville blive betragtet som ikkefinansiel modpart, hvis den var etableret i Unionen, forudsat at:

a)

begge modparter er inkluderet i den samme konsolidering på fuldt grundlag,

b)

begge modparter er underlagt passende, centraliserede risikovurderings-, målings- og kontrolprocedurer, og

c)

moderselskabet ikke er en finansiel modpart.

Modparterne meddeler deres kompetente myndigheder, at de har til hensigt at anvende undtagelse, som omhandlet i tredje afsnit. Undtagelsen er gyldig, medmindre de kompetente myndigheder, der har modtaget meddelelsen, ikke er enige i, at betingelserne i tredje afsnit er opfyldt, senest tre måneder efter datoen for meddelelsen.«

b)

Følgende stykker indsættes:

»1a.   Finansielle modparter er eneansvarlige og juridisk ansvarlige for på begge modparters vegne at indberette de oplysninger om OTC-derivataftaler, som er indgået med en ikkefinansiel modpart, som ikke opfylder de betingelser, der er omhandlet i artikel 10, stk. 1, andet afsnit, samt for at sikre rigtigheden af de indberettede oplysninger.

For at sikre, at den finansielle modpart har alle de oplysninger, den har brug for, til at opfylde indberetningspligten, giver den ikkefinansielle modpart den finansielle modpart de oplysninger om de OTC-derivataftaler, der er indgået mellem dem, som den finansielle modpart ikke med rimelighed kan forventes at besidde. Den ikkefinansielle modpart er ansvarlig for at sikre, at de pågældende oplysninger er rigtige.

Uanset første afsnit kan ikkefinansielle modparter, der allerede har investeret i et indberetningssystem, beslutte at indberette oplysningerne om deres OTC-derivataftaler med finansielle modparter til et transaktionsregister. I så fald underretter de ikkefinansielle modparter på forhånd de finansielle modparter, med hvilke de har indgået OTC-derivataftalerne, om deres beslutning inden indberetning af disse oplysninger. I denne situation er den ikkefinansielle modpart ansvarlig og juridisk ansvarlig for at indberette disse oplysninger og for at sikre deres rigtighed.

En ikkefinansiel modpart, som ikke opfylder betingelserne omhandlet i artikel 10, stk. 1, andet afsnit, og som indgår en OTC derivataftale med en enhed, der er etableret i et tredjeland, pålægges ikkefinansielle modpart ikke at indberette i henhold til nærværende artikel og er ikke juridisk ansvarlig for at indberette eller for at sikre rigtigheden af oplysningerne om sådanne OTC-derivataftaler, forudsat at:

a)

nævnte tredjeland ville betragtes som en finansiel modpart, hvis det var etableret i Unionen

b)

det retlige indberetningssystem, som nævnte tredjelandet er underlagt, erklæres for ækvivalent i henhold til artikel 13, og

c)

den finansielle modpart i tredjelandet har indberettet sådanne oplysninger i henhold til nævnte tredjelands retlige indberetningssystem til et transaktionsregister, som er underlagt en retligt bindende forpligtelse, som kan håndhæves, til at give de enheder, der er omhandlet i artikel 81, stk. 3, direkte og øjeblikkelig adgang til oplysningerne.

1b.   Administrationsselskabet for et investeringsinstitut er ansvarligt og juridisk ansvarligt for at indberette de oplysninger om OTC-derivataftaler, som det pågældende investeringsinstitut er modpart i, samt for at sikre rigtigheden af de indberettede oplysninger.

1c.   FAIF er ansvarlig og juridisk ansvarlig for at indberette de oplysninger om OTC-derivataftaler, som den relevante AIF er modpart i, samt for at sikre rigtigheden af de indberettede oplysninger.

1d.   Den godkendte enhed, der er ansvarlig for forvaltningen og handler på vegne af en IORP, som i overensstemmelse med national ret ikke har status som juridisk person, er ansvarlig og juridisk ansvarlig for at indberette de oplysninger om OTC-derivataftaler, som det pågældende institut er modpart i, samt for at sikre rigtigheden af de indberettede oplysninger.

1e.   Modparter og CCP'er, der pålægges at indberette oplysninger om derivataftaler, sikrer, at sådanne oplysninger indberettes korrekt og uden duplikationer.

1f.   Modparter og CCP'er, som er omfattet af den i stk. 1 omhandlede indberetningspligt, kan delegere denne indberetningspligt.«

c)

Stk. 6 affattes således:

»6.   For at sikre ensartede betingelser for anvendelsen af stk. 1 og 3 udarbejder ESMA i tæt samarbejde med ESCB udkast til gennemførelsesmæssige tekniske standarder, som præciserer:

a)

datastandarder og -formater for de oplysninger, der skal indberettes, som mindst skal omfatte:

i)

globale identifikatorer for juridiske enheder (LEI-koder)

ii)

internationale identifikationsnumre for værdipapirer (ISIN-numre)

iii)

unikke handelsidentifikatorer (UTI-koder)

b)

metoder og ordninger i forbindelse med indberetningen

c)

indberetningshyppighed

d)

den dato, inden udgangen af hvilken derivataftalerne skal indberettes.

Ved udarbejdelsen af disse udkast til gennemførelsesmæssige tekniske standarder tager ESMA hensyn til den internationale udvikling og standarder, der er blevet vedtaget på EU-plan eller globalt plan samt deres overensstemmelse med indberetningskravene i artikel 4 i forordning (EU) 2015/2365 (*6) og artikel 26 i forordning (EU) nr. 600/2014.

ESMA forelægger disse udkast til gennemførelsesmæssige tekniske standarder for Kommissionen senest den 18. juni 2020.

Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage de i første afsnit omhandlede gennemførelsesmæssige tekniske standarder i overensstemmelse med artikel 15 i forordning (EU) nr. 1095/2010.

(*6)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/2365 af 25. november 2015 om gennemsigtighed af værdipapirfinansieringstransaktioner og vedrørende genanvendelse samt om ændring af forordning (EU) nr. 648/2012 (EUT L 337 af 23.12.2015, s. 1).«"

8)

I artikel 10 foretages følgende ændringer:

a)

Stk. 1 og 2 affattes således:

»1.   Hver 12. måned kan en ikkefinansiel modpart, som tager positioner i OTC-derivataftaler, beregne sin samlede gennemsnitlige position ved månedens udgang for de foregående 12 måneder i overensstemmelse med stk. 3.

Hvis en finansiel modpart ikke beregner sin position, eller hvis resultatet af beregningen for så vidt angår en eller flere OTC-derivatklasser overstiger de clearinggrænseværdier, der er fastsat i henhold til stk. 4, første afsnit, litra b), skal nævnte ikkefinansielle modpart:

a)

straks underrette ESMA og den relevante kompetente myndighed herom, og, hvor det er relevant, angive den periode, der er anvendt til beregningen

b)

etablere clearingordninger inden for fire måneder efter den i dette afsnit, litra a), omhandlede underretning

c)

være omfattet af den i artikel 4 omhandlede clearingforpligtelse for OTC-derivataftaler, der indgås eller nyordnes mere end fire måneder efter den dette afsnit, i litra a), omhandlede underretning, og som vedrører enten de aktivklasser, for hvilke resultatet af beregningen overstiger de clearinggrænseværdier, eller, hvis den ikkefinansielle modpart ikke har beregnet sin position, som vedrører de OTC-derivatklasser, der er omfattet af clearingforpligtelsen.

2.   En ikkefinansiel modpart, der er omfattet af den i artikel 4 omhandlede clearingforpligtelse den 17. juni 2019, eller som bliver omfattet af clearingforpligtelsen i overensstemmelse med nærværende artikels stk. 1, andet afsnit, forbliver omfattet af denne forpligtelse og fortsætter med clearing, indtil nævnte ikkefinansielle modpart godtgør over for den relevante kompetente myndighed, at dens samlede gennemsnitlige position ved månedens udgang for de foregående 12 måneder ikke overstiger den clearinggrænseværdi, der er fastsat i henhold til denne artikels stk. 4, litra b).

Den ikkefinansielle modpart skal over for den relevante kompetente myndighed kunne godtgøre, at beregningen af den samlede gennemsnitlige position ved månedens udgang for de foregående 12 måneder ikke medfører en systematisk undervurdering af positionen.«

b)

Følgende stykke indsættes:

»2a.   De relevante kompetente myndigheder for den ikkefinansielle modpart og de andre enheder i koncernen etablerer samarbejdsprocedurer for at sikre en effektiv beregning af positionerne på koncernniveau.«

c)

Stk. 4, fjerde afsnit, affattes således:

»ESMA tager efter høring af ESRB og andre relevante myndigheder regelmæssigt de i første afsnit, litra b), omhandlede clearinggrænseværdier op til revision og foreslår, hvis det er nødvendigt, under hensyntagen navnlig til den indbyrdes forbindelse mellem de finansielle modparter, at ændre de reguleringsmæssige tekniske standarder i overensstemmelse med nærværende stykke.

Denne regelmæssige revision ledsages af en rapport fra ESMA om emnet.«

9)

I artikel 11, stk. 15, foretages følgende ændringer:

a)

I første afsnit foretages følgende ændringer:

i)

Litra a) affattes således:

»a)

risikostyringsprocedurerne, herunder de niveauer og typen af sikkerhedsstillelse og adskillelsesordninger, der er omhandlet i stk. 3«

ii)

Følgende litra indsættes:

»aa)

tilsynsprocedurerne til sikring af indledende og løbende validering af de pågældende risikostyringsprocedurer«.

b)

Tredje afsnit affattes således:

»ESA'erne forelægger disse udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder, bortset fra dem, der er omhandlet i første afsnit, litra aa), for Kommissionen senest den 18. juli 2018.

EBA forelægger i samarbejde med ESMA og EIOPA de i første afsnit, litra aa) omhandlede udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder for Kommissionen senest den 18. juni 2020.«

10)

I artikel 38 tilføjes følgende stykker:

»6.   En CCP skal stille et simuleringsredskab til rådighed for sine clearingmedlemmer, som giver dem mulighed for at bestemme den supplerende initialmargen på bruttobasis, som CCP'en kan kræve efter clearing af en ny transaktion. Adgang til redskabet må kun foregå via en beskyttet adgang, og resultaterne af simuleringen er ikke bindende.

7.   En CCP skal oplyse sine clearingmedlemmer om, hvilke initialmargenmodeller denne benytter. Oplysningerne skal:

a)

give en tydelig redegørelse for initialmargenmodellens struktur og virkemåde

b)

give en tydelig beskrivelse af de vigtigste antagelser bag initialmargenmodellen, dennes begrænsninger samt de omstændigheder, under hvilke de pågældende antagelser ikke længere er gyldige

c)

være dokumenterede.«

11)

I artikel 39 tilføjes følgende stykke:

»11.   Medlemsstaternes nationale insolvenslovgivning forhindrer ikke en CCP i at handle i overensstemmelse med artikel 48, stk. 5, 6 og 7, for så vidt angår de aktiver og positioner, som er opført i de konti, der er omhandlet i stk. 2-5 i denne artikel.«

12)

I artikel 56 foretages følgende ændringer:

a)

Stk. 1 affattes således:

»1.   Med henblik på artikel 55, stk. 1, indgiver et transaktionsregister én af følgende ansøgninger til ESMA:

a)

en ansøgning om registrering

b)

en ansøgning om udvidelse af registreringen, hvis transaktionsregistret allerede er registreret i henhold til kapitel III i forordning (EU) 2015/2365.«

b)

Stk. 3 affattes således:

»3.   For at sikre den ensartede anvendelse af denne artikel udarbejder ESMA udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder, som præciserer:

a)

oplysningerne i ansøgningen om registrering, jf. stk. 1, litra a)

b)

oplysningerne i den forenklede ansøgning om udvidelse af registreringen, jf. stk. 1, litra b).

ESMA forelægger disse udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder for Kommissionen senest den 18. juni 2020.

Kommissionen tillægges beføjelser til at supplere nærværende forordning ved at vedtage de i første afsnit omhandlede reguleringsmæssige tekniske standarder i overensstemmelse med artikel 10-14 i forordning (EU) nr. 1095/2010.«

c)

Stk. 4 affattes således:

»4.   For at sikre ensartede betingelser for anvendelsen af stk. 1 udarbejder ESMA udkast til gennemførelsesmæssige tekniske standarder, som præciserer:

a)

formatet for ansøgningen om registrering, jf. stk. 1, litra a)

b)

formatet for ansøgningen om udvidelse af registreringen, jf. stk. 1, litra b).

Med henblik på første afsnit, litra b), udarbejder ESMA et forenklet format.

ESMA forelægger disse udkast til gennemførelsesmæssige tekniske standarder for Kommissionen senest den 18. juni 2020.

Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage de i første afsnit omhandlede gennemførelsesmæssige tekniske standarder i overensstemmelse med artikel 15 i forordning (EU) nr. 1095/2010.«

13)

Artikel 62, stk. 5, affattes således:

»5.   Kræves der i overensstemmelse med nationale regler, at en national kompetent myndighed skal have tilladelse fra en domstol for at få oplysninger om telefonsamtaler og datatrafik som omhandlet i stk. 1, litra e), skal ESMA ligeledes anmode om en sådantilladelse. ESMA kan også ansøge om en sådan tilladelse som en sikkerhedsforanstaltning.«

14)

I artikel 63 foretages følgende ændringer:

a)

Stk. 1 og 2 affattes således:

»1.   ESMA kan med henblik på varetagelse af sine opgaver i henhold til nærværende forordning foretage alle nødvendige kontrolbesøg på stedet i ethvert forretningslokalitet, på ethvert areal eller i enhver ejendom tilhørende de juridiske personer, der er omhandlet i artikel 61, stk. 1. ESMA kan, i det omfang det er nødvendigt for at udføre kontrolbesøget på stedet korrekt og effektivt, foretage besøget uvarslet.

2.   De embedsmænd og andre personer, som ESMA har bemyndiget til at foretage kontrolbesøg på stedet, kan betræde ethvert forretningslokalitet, ethvert areal eller enhver ejendom, som tilhører de juridiske personer, der er genstand for ESMA's afgørelse om undersøgelse, og udøve alle de beføjelser, som er omhandlet i artikel 62, stk. 1. De har også beføjelse til at forsegle alle forretningslokaliteter og bøger eller registre i det for kontrolbesøget nødvendige tidsrum og omfang.«

b)

Stk. 8 affattes således:

»8.   Hvis det i stk. 1 fastsatte kontrolbesøg på stedet eller den i stk. 7 fastsatte bistand i overensstemmelse med nationale regler kræver, at en national kompetent myndighed anmoder om tilladelse fra en domstol, skal ESMA ligeledes anmode om en sådan tilladelse. ESMA kan også ansøge om en sådan tilladelse som en sikkerhedsforanstaltning.«

15)

I artikel 64 foretages følgende ændringer:

a)

Stk. 4 affattes således:

»4.   Ved indsendelse af dossieret med de i stk. 3 omhandlede resultater til ESMA underretter efterforskningsembedsmanden de personer, der er genstand for undersøgelserne, herom. De pågældende personer har ret til aktindsigt i dossieret med forbehold af andre personers berettigede interesse i, at deres forretningshemmeligheder ikke afsløres. Retten til aktindsigt omfatter ikke fortrolige oplysninger eller ESMA's interne forberedende dokumenter.«

b)

Stk. 8 affattes således:

»8.   ESMA henviser sager til de relevante myndigheder til undersøgelse og eventuel strafferetlig forfølgelse, hvis ESMA i forbindelse med varetagelsen af sine opgaver i henhold til nærværende forordning fastslår, at der er betydelig grund til at antage, at der muligvis gør sig forhold gældende, der vides at kunne betragtes som en overtrædelse af straffeloven ifølge gældende lovgivning. Endvidere afholder ESMA sig fra at pålægge bøder eller tvangsbøder, hvis den er bekendt med, at en allerede truffet afgørelse om frifindelse eller idømmelse af straf på baggrund af et eller flere identiske forhold, eller forhold som i det væsentlige er ens, allerede har antaget retskraft som følge af en straffesag i henhold til national ret.«

16)

I artikel 65, stk. 2, foretages følgende ændringer:

a)

I litra a) ændres »20 000 EUR« til »200 000 EUR«.

b)

Litra b) affattes således:

»b)

for så vidt angår de overtrædelser, der er omhandlet i bilag I, afsnit I, litra a), b) og d)-k), og bilag I, afsnit II, litra a), b) og h), er bøden på mindst 5 000 EUR og højst 100 000 EUR.«

c)

Følgende litra tilføjes:

»c)

for så vidt angår de overtrædelser, der er omhandlet i afsnit IV i bilag I, er bøden på mindst 5 000 EUR og højst 10 000 EUR.«

17)

Artikel 67, stk. 1, affattes således:

»1.   Før ESMA træffer en afgørelse i henhold til artikel 73, stk. 1, om en tvangsbøde i henhold til artikel 66 giver den de personer, der er genstand for proceduren, lejlighed til at blive hørt om ESMA's undersøgelsesresultater. ESMA lægger kun de resultater til grund for sine afgørelser, som de personer, der er genstand for proceduren, har haft lejlighed til at udtale sig om.

Dette stykkes første afsnit finder ikke anvendelse på de afgørelser, som er omhandlet i artikel 73, stk. 1, litra a), c) og d), hvis der er behov for en hurtig indsats for at undgå betydelig og overhængende skade på det finansielle system eller for at undgå betydelig og overhængende skade på de finansielle markeders integritet, gennemsigtighed, effektivitet og ordnede funktion, herunder stabiliteten eller rigtigheden af oplysninger, der er indberettet til et transaktionsregister. I så fald kan ESMA træffe en midlertidig afgørelse og give de berørte personer mulighed for at blive hørt, hurtigst muligt efter at den har truffet sin afgørelse.«

18)

Artikel 72, stk. 2, affattes således:

»2.   De gebyrer, der pålægges et transaktionsregister, skal dække alle ESMA's rimelige administrative omkostninger i forbindelse med dens registrerings- og ESMA's tilsynsaktiviteter og skal stå i et rimeligt forhold til det berørte transaktionsregisters omsætning samt typen af registrering og tilsyn, der gennemføres af ESMA.«

19)

Følgende artikel indsættes:

»Artikel 76a

Gensidig direkte adgang til oplysninger

1.   Relevante myndigheder i tredjelande, hvor der er etableret et eller flere transaktionsregistre, skal, hvis det er nødvendigt for udførelsen af deres opgaver, have direkte adgang til oplysninger i transaktionsregistre etableret i Unionen, forudsat at Kommissionen har vedtaget en gennemførelsesretsakt i overensstemmelse med stk. 2 med henblik herpå.

2.   Kommissionen kan på anmodning af de i denne artikels stk. 1 omhandlede myndigheder vedtage gennemførelsesretsakter i overensstemmelse med undersøgelsesproceduren i artikel 86, stk. 2, til fastsættelse af, om den retlige ramme i den anmodende myndigheds tredjeland opfylder samtlige følgende betingelser:

a)

at transaktionsregistre etableret i det pågældende tredjeland er behørigt godkendt

b)

at der i det pågældende tredjeland løbende føres effektivt tilsyn med og foretages håndhævelse af transaktionsregistre deres forpligtelser

c)

at der er tavshedspligt, herunder beskyttelse af forretningshemmeligheder, som myndighederne deler med tredjeparter og at den som minimum svarer til den i denne forordning fastsatte

d)

at transaktionsregistre, som er godkendt i det pågældende tredjeland, er underlagt en retligt bindende forpligtelse, som kan håndhæves, til at give de enheder, der er omhandlet i artikel 81, stk. 3, direkte og øjeblikkelig adgang til oplysningerne.«

20)

I artikel 78 tilføjes følgende stykker:

»9.   Et transaktionsregister skal opstille følgende regler og procedurer:

a)

procedurer for effektiv afstemning af oplysninger mellem transaktionsregistre

b)

procedurer til kontrol af fuldstændigheden og rigtigheden af de indberettede oplysninger

c)

regler for korrekt overførsel af oplysninger til andre transaktionsregistre, hvis de modparter eller CCP'er, der er omhandlet i artikel 9, anmoder herom, eller det af andre årsager er nødvendigt.

10.   For at sikre ensartet anvendelse af denne artikel udarbejder ESMA udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder, som præciserer:

a)

procedurerne for afstemning af oplysninger mellem transaktionsregistre

b)

de procedurer, som transaktionsregistret skal anvende for at kontrollere den indberettende modparts eller indgivende enheds overholdelse af indberetningskravene samt fuldstændigheden og rigtigheden af de oplysninger, der indberettes i henhold til artikel 9.

ESMA forelægger disse udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder for Kommissionen senest den 18. juni 2020.

Kommissionen tillægges beføjelser til at supplere nærværende forordning ved at vedtage de i første afsnit omhandlede reguleringsmæssige tekniske standarder i overensstemmelse med artikel 10-14 i forordning (EU) nr. 1095/2010.«

21)

I artikel 80 indsættes følgende stykke:

»5a.   Efter anmodning skal et transaktionsregister give de modparter, der ikke pålægges at indberette oplysninger om deres OTC-derivataftaler i henhold til artikel 9, stk. 1a-1d, og modparter og CCP'er, der har uddelegeret deres indberetningspligt i henhold til artikel 9, stk. 1f, adgang til de oplysninger, der er indberettet på deres vegne.«

22)

I artikel 81 foretages følgende ændringer:

a)

I stk. 3 tilføjes følgende litra:

»q)

de relevante myndigheder i et tredjeland, for hvilket der er vedtaget en gennemførelsesretsakt i henhold til artikel 76a.«

b)

Stk. 5 affattes således:

»5.   For at sikre ensartet anvendelse af denne artikel udarbejder ESMA efter høring af ESCB's medlemmer udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder, som præciserer:

a)

de oplysninger, der skal offentliggøres eller gøres tilgængelige i henhold til stk. 1 og 3

b)

offentliggørelseshyppigheden for de oplysninger, der er omhandlet i stk. 1

c)

de operationelle standarder, der er nødvendige for at aggregere og sammenligne oplysninger på tværs af transaktionsregistre, og for at de i stk. 3 omhandlede enheder kan have adgang til disse oplysninger

d)

de vilkår og betingelser samt ordninger, i henhold til hvilke transaktionsregistre giver de enheder, der er omhandlet i stk. 3, adgang, samt den krævede dokumentation.

ESMA forelægger disse udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder for Kommissionen senest den 18. juni 2020.

Ved udarbejdelsen af disse udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder sikrer ESMA, at offentliggørelsen af de oplysninger, der er omhandlet i stk. 1, ikke afslører identiteten af nogen part i en aftale.

Kommissionen tillægges beføjelser til at supplere nærværende forordning ved at vedtage de i første afsnit omhandlede reguleringsmæssige tekniske standarder i overensstemmelse med artikel 10-14 i forordning (EU) nr. 1095/2010.«

23)

Artikel 82, stk. 2-6, affattes således:

»2.   Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 1, stk. 6, artikel 4, stk. 3, artikel 64, stk. 7, artikel 70, artikel 72, stk. 3 og artikel 85, stk. 2, tillægges Kommissionen for en ubegrænset periode.

3.   Den i artikel 1, stk. 6, artikel 4, stk. 3a, artikel 64, stk. 7, artikel 70, artikel 72, stk. 3, og artikel 85, stk. 2, omhandlede delegation af beføjelser kan til enhver tid tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse bringer delegationen af de beføjelser, der er angivet i den pågældende afgørelse, til ophør. Den får virkning dagen efter offentliggørelsen af afgørelsen i Den Europæiske Unions Tidende eller på et senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. Den berører ikke gyldigheden af delegerede retsakter, der allerede er i kraft.

4.   Inden vedtagelsen af en delegeret retsakt bestræber Kommissionen sig på at høre ESMA og eksperter, som er udpeget af hver enkelt medlemsstat, i overensstemmelse med principperne i den interinstitutionelle aftale af 13. april 2016 om bedre lovgivning.

5.   Så snart Kommissionen vedtager en delegeret retsakt, giver den samtidigt Europa-Parlamentet og Rådet meddelelse herom.

6.   En delegeret retsakt vedtaget i henhold til artikel 1, stk. 6, artikel 4, stk. 3a, artikel 64, stk. 7, artikel 70, artikel 72, stk. 3, og artikel 85, stk. 2, træder kun i kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse inden for en frist på tre måneder fra meddelelsen af den pågældende retsakt til Europa-Parlamentet eller Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og Rådet inden udløbet af denne frist begge har underrettet Kommissionen om, at de ikke agter at gøre indsigelse. Fristen forlænges med tre måneder på Europa-Parlamentets eller Rådets initiativ.«

24)

I artikel 85 foretages følgende ændringer:

a)

Stk. 1 affattes således:

»1.   Senest den 18. juni 2024 vurderer Kommissionen anvendelsen af denne forordning og udarbejder en generel rapport. Kommissionen forelægger rapporten for Europa-Parlamentet og Rådet sammen med eventuelle forslag.«

b)

Følgende stykke indsættes:

»1a.   Senest den 17. juni 2023 rapporterer ESMA til Kommissionen om følgende:

a)

virkningen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/834 (*7) på clearingomfanget hos finansielle og ikkefinansielle modparter samt på fordelingen af clearingaktiviteter inden for hver type modpart, navnlig for så vidt angår finansielle modparter, der har en begrænset aktivitet på OTC-derivatmarkederne og hensigtsmæssigheden af de clearinggrænseværdier, der er omhandlet i artikel 10, stk. 4

b)

virkningen af forordning (EU) 2019/834 på kvaliteten og tilgængeligheden af de oplysninger, der indberettes til transaktionsregistre, samt kvaliteten af de oplysninger, som transaktionsregistre gør tilgængelige

c)

ændringerne af regelsættet for indberetning, herunder udnyttelsen og gennemførelsen af delegeret indberetning som fastsat i artikel 9, stk. 1a, og i særdeleshed dets indvirkning på indberetningsbyrden for ikkefinansielle modparter, der ikke er omfattet af clearingforpligtelsen

d)

adgangen til clearingydelser, navnlig hvorvidt kravet om at levere clearingydelser, direkte eller indirekte, på fair, rimelige, ikkediskriminerende og gennemsigtige forretningsmæssige vilkår som omhandlet i artikel 4, stk. 3a, har været effektiv i forbindelse med at skabe adgang til clearing.

(*7)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/834 af 20. maj 2019 om ændring af forordning (EU) nr. 648/2012 for så vidt angår clearingforpligtelsen, suspension af clearingforpligtelsen, indberetningskrav, risikoreduktionsteknikker for OTC-derivataftaler, der ikke cleares af en central modpart, registrering af og tilsyn med transaktionsregistre samt krav til transaktionsregistre (EUT L 141 af 28.5.2019, s. 42).«"

c)

Stk. 2 og 3 affattes således:

»2.   Senest den 18. juni 2020 og derefter hver 12. måned indtil den endelige forlængelse som omhandlet i tredje afsnit udarbejder Kommissionen en rapport om, hvorvidt der er udviklet levedygtige tekniske løsninger til pensionsordningers overførsel af kontant og ikkekontant sikkerhed som variationsmarginer, samt om behovet for eventuelle foranstaltninger, der kan lette sådanne løsninger.

Senest den 18. december 2019 og derefter hver 12. måned indtil den endelige forlængelse som omhandlet i tredje afsnit forelægger ESMA sammen med EIOPA, EBA og ESRB en rapport for Kommissionen om:

a)

hvorvidt CCP'er, clearingmedlemmer og pensionsordninger har ydet en passende indsats og udviklet levedygtige tekniske løsninger, som kan lette sådanne ordningers deltagelse i central clearing gennem stillelse af kontant og ikkekontant sikkerhed som variationsmarginer, herunder sådanne løsningers konsekvenser for markedslikviditet og procyklikalitet samt deres potentielle juridiske eller andre virkninger

b)

omfanget og arten af pensionsordningers aktivitet på markeder for clearede og ikkeclearede OTC-derivater inden for hver aktivklasse samt hermed forbundne systemiske risici for det finansielle system

c)

konsekvenserne af pensionsordningernes opfyldelse af clearingforpligtelsen for ordningernes investeringsstrategier, herunder ændringer i fordelingen på kontante og ikkekontante aktiver

d)

konsekvenserne for pensionsordninger af de clearinggrænseværdier, der er fastsat i artikel 10, stk. 4, litra b),

e)

virkningen af andre retlige krav på omkostningsforskellen mellem clearede og ikkeclearede OTC-derivataftaler, herunder marginkrav for ikkeclearede derivater og beregningen af gearingsgrad i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 575/2013

f)

hvorvidt yderligere foranstaltninger er nødvendige for at tilvejebringe en clearingløsning for pensionsordninger.

Kommissionen kan vedtage en delegeret retsakt, jf. artikel 82, for at forlænge den i artikel 89, stk. 1, omhandlede toårige periode to gange hver gang med ét år, hvis den konkluderer, at der ikke er udviklet nogen levedygtig teknisk løsning, og at de skadelige virkninger af central clearing af derivataftaler for fremtidige pensionisters pensionsydelser er uforandret.

CCP'er, clearingmedlemmer og pensionsordninger skal gøre deres yderste for at bidrage til udviklingen af levedygtige tekniske løsninger, der letter sådanne ordningernes clearing af OTC-derivataftaler.

Kommissionen nedsætter en ekspertgruppe bestående af repræsentanter for CCP'er, clearingmedlemmer, pensionsordninger og andre relevante parter i sådanne levedygtige tekniske løsninger med henblik på at overvåge deres indsats og vurdere de fremskridt, der er gjort i udviklingen af levedygtige tekniske løsninger, der letter pensionsordningernes clearing af sådanne OTC-derivataftaler, herunder sådanne ordningers overførsel af kontant og ikkekontant sikkerhed som variationsmarginer. Ekspertgruppen mødes mindst én gang hvert halve år. Kommissionen tager hensyn til indsatsen fra CCP'er, clearingmedlemmer og pensionsordninger, når den udarbejder sine rapporter i henhold til første afsnit.

3.   Senest den 18. december 2020 udarbejder Kommissionen en rapport til vurdering af:

a)

hvorvidt forpligtelsen til at indberette transaktioner i henhold til artikel 26 i forordning (EU) nr. 600/2014 og nærværende forordning skaber en overlappende forpligtelse til at indberette transaktioner for ikke-OTC-derivater, og hvorvidt indberetning af ikke-OTC-transaktioner vil kunne lempes eller forenkles for alle modparter uden urimeligt tab af oplysninger

b)

nødvendigheden og hensigtsmæssigheden af at tilpasse handelsforpligtelsen for derivater i henhold til forordning (EU) nr. 600/2014 til de ændringer, der foretages i henhold til forordning (EU) 2019/834 af clearingforpligtelsen for derivater, navnlig omfanget af de enheder, der er omfattet af clearingforpligtelsen

c)

hvorvidt handler, der er et direkte resultat af efterhandelstjenesteydelser til risikoreduktion, herunder porteføljekomprimering, bør være undtaget fra den clearingforpligtelse, der er omhandlet i artikel 4, stk. 1, idet der tages hensyn til, i hvilket omfang de reducerer risici, navnlig modpartskreditrisikoen og den operationelle risiko, samt muligheden for at omgå clearingforpligtelsen og muligheden for et incitament til at undlade central clearing.

Kommissionen forelægger den i første afsnit omhandlede rapport for Europa-Parlamentet og Rådet sammen med eventuelle forslag.«

d)

Følgende stykke indsættes:

»3a.   Senest den 18. maj 2020 forelægger ESMA en rapport for Kommissionen. Rapporten skal indeholde en vurdering af:

a)

sammenhængen af indberetningspligten for ikke-OTC-derivater i henhold til forordning (EU) nr. 600/2014 og i henhold til artikel 9 i nærværende forordning for så vidt angår både oplysningerne om de derivataftaler, der skal indberettes, og de relevante enheders adgang til oplysninger, og hvorvidt sådanne krav bør tilpasses

b)

gennemførligheden af en yderligere forenkling af indberetningskæden for alle modparter, herunder alle indirekte kunder, under hensyntagen til behovet for rettidig indberetning og under hensyntagen til foranstaltninger, der er vedtaget i henhold til artikel 4, stk. 4, i nærværende forordning og artikel 30, stk. 2, i forordning (EU) nr. 600/2014

c)

tilpasningen af handelsforpligtelsen for derivater i henhold til forordning (EU) nr. 600/2014 til de ændringer, der foretages i henhold til forordning (EU) 2019/834 af clearingforpligtelsen for derivater, navnlig omfanget af de enheder, der er omfattet af clearingforpligtelsen

d)

sammen med ESRB, hvorvidt handler, der er et direkte resultat af efterhandelstjenesteydelser til risikoreduktion, herunder porteføljekomprimering, bør være undtaget fra den i artikel 4, stk. 1, omhandlede clearingforpligtelse. Rapporten skal:

i)

undersøge porteføljekomprimering og andre tilgængelige ikkeprisdannende efterhandelstjenesteydelser til risikoreduktion, som reducerer ikkemarkedsrelaterede risici i derivatporteføljer uden at ændre porteføljernes markedsrisiko, såsom rebalanceringstransaktioner.

ii)

forklare formålet med og funktionen af sådanne efterhandelstjenesteydelser til risikoreduktion, i hvilket omfang de reducerer risici, navnlig modpartskreditrisikoen og den operationelle risiko, og vurdere behovet for at cleare sådanne handler eller undtage dem fra clearing for at håndtere systemiske risici, og

iii)

vurdere, i hvilket omfang sådanne tjenesteydelsers eventuelle undtagelse fra clearingforpligtelsen virker som et incitament til at undlade central clearing og kan medføre, at modparter omgår clearingforpligtelsen.

e)

hvorvidt listen over finansielle instrumenter, der anses som højlikvide med minimal markeds- og kreditrisiko, i overensstemmelse med artikel 47, kan udvides, og hvorvidt nævnte liste kan inkludere en eller flere pengemarkedsforeninger, der er godkendt i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/1131 (*8).

(*8)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/1131 af 14. juni 2017 om pengemarkedsforeninger (EUT L 169 af 30.6.2017, s. 8).«"

25)

I artikel 86 tilføjes følgende stykke:

»3.   Når der henvises til dette stykke, finder artikel 8 i forordning (EU) nr. 182/2011 sammenholdt med dennes artikel 5 anvendelse.«

26)

Artikel 89, stk. 1, første afsnit, affattes således:

»1.   Indtil den 18. juni 2021 finder den i artikel 4 fastsatte clearingforpligtelse ikke anvendelse på OTC-derivataftaler, der ved objektiv måling kan godtgøres at reducere investeringsrisici, der er direkte forbundet med den finansielle solvens for pensionsordninger, samt på enheder, der er etableret med det formål at yde kompensation til medlemmer af sådanne ordninger i tilfælde af misligholdelse.

Den i artikel 4 fastsatte clearingforpligtelse finder ikke anvendelse på de i nærværende stykke, første afsnit, omhandlede OTC-derivataftaler, der er indgået af pensionsordninger fra den 17. august 2018 til den 16. juni 2019.«

27)

Bilag I ændres som angivet i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den finder anvendelse fra ikrafttrædelsesdatoen, med undtagelse af følgende:

a)

bestemmelser fastsat i denne forordnings artikel 1, nr. 10) og 11), vedrørende artikel 38, stk. 6 og 7, og artikel 39, stk. 11, i forordning (EU) nr. 648/2012 finder anvendelse fra ... 18. december 2019

b)

bestemmelser fastsat i denne forordnings artikel 1, nr. 7), litra b), vedrørende artikel 9, stk. 1a-1d, i forordning (EU) nr. 648/2012 finder anvendelse fra 18. juni 2020

c)

bestemmelser fastsat i denne forordnings artikel 1, nr. 2), litra b), og artikel 1, nr. 20), vedrørende artikel 4, stk. 3a, og artikel 78, stk. 9 og 10, i forordning (EU) nr. 648/2012 finder anvendelse fra 18. juni 2021.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 20. maj 2019.

På Europa-Parlamentets vegne

A. TAJANI

Formand

På Rådets vegne

G. CIAMBA

Formand


(1)  EUT C 385 af 15.11.2017, s. 10.

(2)  EUT C 434 af 15.12.2017, s. 63.

(3)  Europa-Parlamentets udtalelse af 18.4.2019 (endnu ikke offentliggjort i EUT) og Rådets afgørelse af 14.5.2019.

(4)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 af 4. juli 2012 om OTC-derivater, centrale modparter og transaktionsregistre (EUT L 201 af 27.7.2012, s. 1).

(5)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1095/2010 af 24. november 2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed), om ændring af afgørelse nr. 716/2009/EF og om ophævelse af Kommissionens afgørelse 2009/77/EF (EUT L 331 af 15.12.2010, s. 84).

(6)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1092/2010 af 24. november 2010 om makrotilsyn på EU-plan med det finansielle system og om oprettelse af et europæisk udvalg for systemiske risici (EUT L 331 af 15.12.2010, s. 1).

(7)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 600/2014 af 15. maj 2014 om markeder for finansielle instrumenter og om ændring af forordning (EU) nr. 648/2012 (EUT L 173 af 12.6.2014, s. 84).

(8)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/2365 af 25. november 2015 om gennemsigtighed af værdipapirfinansieringstransaktioner og vedrørende genanvendelse samt om ændring af forordning (EU) nr. 648/2012 (EUT L 337 af 23.12.2015, s. 1).

(9)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1093/2010 af 24. november 2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Banktilsynsmyndighed), om ændring af afgørelse nr. 716/2009/EF og om ophævelse af Kommissionens afgørelse 2009/78/EF (EUT L 331 af 15.12.2010, s. 12).

(10)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1094/2010 af 24. november 2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger), om ændring af afgørelse nr. 716/2009/EF og om ophævelse af Kommissionens afgørelse 2009/79/EF (EUT L 331, 15.12.2010, p.48).

(11)  EUT L 123 af 12.5.2016, s. 1.

(12)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/2011 af 16. februar 2011 om de generelle regler og principper for, hvordan medlemsstaterne skal kontrollere Kommissionens udøvelse af gennemførelsesbeføjelser (EUT L 55 af 28.2.2011, s. 13).


BILAG

I bilag I til forordning (EU) nr. 648/2012 foretages følgende ændringer:

1)

I afsnit I tilføjes følgende litraer:

»i)

et transaktionsregister overtræder artikel 78, stk. 9, litra a), ved ikke at opstille passende procedurer for afstemning af oplysninger mellem transaktionsregistre

j)

et transaktionsregister overtræder artikel 78, stk. 9, litra b), ved ikke at opstille passende procedurer til kontrol af fuldstændigheden og rigtigheden af de indberettede oplysninger

k)

et transaktionsregister overtræder artikel 78, stk. 9, litra c), ved ikke at opstille passende regler for korrekt overførsel af oplysninger til andre transaktionsregistre, hvis de modparter og CCP'er, der er omhandlet i artikel 9, anmoder herom, eller det af andre årsager er nødvendigt.«

2)

I afsnit IV tilføjes som litra:

»d)

et transaktionsregister overtræder artikel 55, stk. 4, ved ikke rettidigt at underrette ESMA om eventuelle væsentlige ændringer i betingelserne for dets registrering.«