29.5.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 143/1


KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2018/815

af 17. december 2018

om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/109/EF for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder til præcisering af et fælles elektronisk rapporteringsformat

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/109/EF af 15. december 2004 om harmonisering af gennemsigtighedskrav i tilknytning til oplysninger om udstedere, hvis værdipapirer er optaget til handel på et reguleret marked, og om ændring af direktiv 2001/34/EF (1), særlig artikel 4, stk. 7, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Direktiv 2004/109/EF pålægger udstedere, hvis værdipapirer er optaget til handel på et reguleret marked, at offentliggøre deres årsrapport.

(2)

Udstedere bør udarbejde hele årsrapporten i XHTML-format (Extensible Hypertext Markup Language). XHTML kræver ikke specifikke mekanismer for at blive præsenteret i et menneskeligt læsbart format. Som et elektronisk rapporteringsformat, der ikke er ejendomsretligt beskyttet, kan XHTML anvendes frit.

(3)

I henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1606/2002 (2) skal selskaber, der reguleres af en medlemsstats lovgivning, og hvis værdipapirer omsættes på et reguleret marked i en medlemsstat, udarbejde deres koncernregnskaber i overensstemmelse med internationale regnskabsstandarder, almindeligvis benævnt »IFRS-standarderne« (International Financial Reporting Standards), der vedtages i henhold til forordning (EF) nr. 1606/2002. I henhold til Kommissionens beslutning 2008/961/EF (3) kan en udsteder fra et tredjeland, der er børsnoteret i Unionen, også udarbejde sit koncernregnskab i overensstemmelse med IFRS udstedt af International Accounting Standards Board (»IASB«).

(4)

Vedtagelsen og anvendelsen af IFRS har til formål at sikre en høj grad af gennemsigtighed og sammenlignelighed i forbindelse med årsregnskaber. For yderligere at lette tilgængeligheden, analysen og sammenligneligheden bør koncernregnskaber i årsrapporter, der enten er udarbejdet i overensstemmelse med IFRS vedtaget i henhold til forordning (EF) nr. 1606/2002 eller med IFRS udstedt af IASB (begge i det følgende benævnt IFRS-koncernregnskaber), opmærkes i XBRL (eXtensible Business Reporting Language). XBRL er maskinlæsbart og gør det muligt at behandle store mængder oplysninger automatisk. XBRL er veletableret og anvendes i en række jurisdiktioner og er i øjeblikket det eneste hensigtsmæssige opmærkningssprog til opmærkning af årsregnskaber.

(5)

I en cost-benefit-analyse foretaget af Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA) støttes anvendelsen af Inline XBRL til indlejring af XBRL-opmærkninger i XHTML-dokumenter. Inline XBRL-teknologien bør derfor anvendes.

(6)

I forbindelse med anvendelsen af XBRL-sproget skal der anvendes en taksonomi til at konvertere menneskeligt læsbar tekst til maskinlæsbare oplysninger. IFRS-taksonomien fra IFRS Foundation er en veletableret taksonomi, som er udviklet til at opmærke IFRS-oplysninger. Anvendelsen af IFRS-taksonomien letter sammenligneligheden af opmærkninger af årsregnskaber, der er udarbejdet i overensstemmelse med IFRS på globalt plan. Den centrale taksonomi, der anvendes til det fælles elektroniske rapporteringsformat, bør således være baseret på IFRS-taksonomien og være en udvidelse heraf.

(7)

For at tage hensyn til en eventuel fremtidig vedtagelse af IFRS i henhold til forordning (EF) nr. 1606/2002, ændringer af XBRL-specifikationer eller anden teknisk udvikling, eller for at udvide de lovmæssige krav til opmærkning af oplysninger i årsrapporten bør bestemmelserne i denne forordning ajourføres regelmæssigt på grundlag af udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder udarbejdet af ESMA.

(8)

Taksonomien til brug for XBRL-sproget er tilgængelig i form af et sæt elektroniske XBRL-filer (»XBRL-taksonomifiler«), som sikrer en struktureret fremstilling af de elementer, som i al væsentlighed udgør den centrale taksonomi. Hierarkiet af elementer og de relevante datatyper bør gøres tilgængelige for udstedere i en enkel, menneskeligt læsbar form i denne forordning. For at lette tilgængeligheden, analysen og sammenligneligheden af årsrapporter i praksis er det af stor betydning, at udstedere anvender XBRL-taksonomifiler, der opfylder alle relevante tekniske og retlige krav. For at gøre det nemmere at nå dette mål bør ESMA offentliggøre XBRL-taksonomifilerne på sit websted i et maskinlæsbart format, der kan downloades frit.

(9)

Af hensyn til gennemsigtigheden, tilgængeligheden, analysen og sammenligneligheden bør udstedere, hvis medlemsstaternes lovgivning tillader eller kræver opmærkning af alle dele i årsrapporter, bortset fra de deri indeholdte IFRS-koncernregnskaber, ved opmærkning af disse dele anvende XBRL-sproget og den egnede taksonomi, der er udviklet til dette formål af den medlemsstat, hvor de er registreret.

(10)

Af hensyn til gennemsigtigheden, tilgængeligheden, analysen og sammenligneligheden bør udstedere frit kunne opmærke oplysninger i deres IFRS-koncernregnskaber så detaljeret som teknisk muligt. Af samme årsager bør der ligeledes fastlægges obligatoriske standarder for minimumsgranuleringen af opmærkninger. I forbindelse med de primære årsregnskaber i IFRS-koncernregnskaber bør der anvendes en standard for detaljeret mærkning, hvor disse primære årsregnskaber opmærkes fuldt ud. I forbindelse med noterne til IFRS-koncernregnskaber bør der anvendes en standard for tagging på blokniveau, hvis hele afsnit i disse noter skal opmærkes ved brug af fælles taksonomielementer. Kravet om tagging på blokniveau bør dog ikke begrænse udstederes mulighed for at opmærke noter til IFRS-koncernregnskaber med en højere detaljeringsgrad.

(11)

For at lette den effektive gennemførelse af et fælles elektronisk rapporteringsformat bør der fastlægges detaljerede bestemmelser om anvendelsen af Inline XBRL-teknologien. For at hjælpe udstedere og softwarevirksomheder med at udvikle software til brug for udarbejdelsen af årsrapporter i overensstemmelse med de lovmæssige krav i henhold til denne forordning, bør ESMA udarbejde retningslinjer vedrørende generelle problemer i forbindelse med generering af dokumenter ved hjælp af Inline XBRL-instanser.

(12)

Som fastlagt i artikel 4, stk. 7, i direktiv 2004/109/EF bør denne forordning finde anvendelse på årsrapporter, der indeholder årsregnskaber for regnskabsår, som begynder den 1. januar 2020 eller senere. For at lette en gnidningsløs gennemførelse af regnskabsaflæggelsen i et maskinlæsbart format, og navnlig for at give udstedere en rimelig frist til at tilpasse sig anvendelsen af XBRL-teknologien, bør opmærkning af noter til årsregnskabet kun være obligatorisk for årsregnskaber for regnskabsår, som begynder den 1. januar 2022 eller senere.

(13)

Denne forordning er baseret på det udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder, som ESMA har forelagt Kommissionen.

(14)

Under udarbejdelsen af det udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder, som ligger til grund for denne forordning, samarbejdede ESMA regelmæssigt og tæt med Den Europæiske Banktilsynsmyndighed og Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger for at tage hensyn til de særlige kendetegn ved banker, finansielle formidlere og forsikringsselskaber, sikre tværsektoriel sammenhæng i arbejdet og nå frem til fælles holdninger.

(15)

ESMA har foretaget åbne offentlige høringer om det udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder, som ligger til grund for denne forordning, analyseret de potentielle omkostninger og fordele i forbindelse hermed samt anmodet interessentgruppen for værdipapirer og markeder, der er nedsat i henhold til artikel 37 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1095/2010 (4), om en udtalelse, og gennemført afprøvninger i marken —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Emne

I denne forordning fastsættes det fælles elektroniske rapporteringsformat som omhandlet i artikel 4, stk. 7, i direktiv 2004/109/EF, der skal anvendes af udstedere ved udarbejdelsen af årsrapporter.

Artikel 2

Definitioner

I denne forordning forstås ved:

1)   »central taksonomi«: det i bilag VI fastlagte kombinerede sæt af taksonomielementer og følgende linksamling:

a)

præsentationslinkbase, som grupperer taksonomielementerne

b)

kalkulationslinkbase, som udtrykker det aritmetiske forhold mellem taksonomielementer

c)

etiketlinkbase, der beskriver betydningen af de enkelte taksonomielementer

d)

definitionslinkbase, der afspejler det dimensionale forhold mellem de centrale taksonomielementer

2)   »udvidet taksonomi«: det kombinerede sæt af taksonomielementer og følgende linksamling, begge oprettet af udsteder:

a)

præsentationslinkbase, som grupperer taksonomielementerne

b)

kalkulationslinkbase, som udtrykker det aritmetiske forhold mellem taksonomielementer

c)

etiketlinkbase, der beskriver betydningen af de enkelte taksonomielementer

d)

definitionslinkbase, som sikrer den dimensionale gyldighed af den genererede XBRL-instans i forhold til den udvidede taksonomi

3)   »IFRS-koncernregnskaber«: koncernregnskaber, der enten er udarbejdet i overensstemmelse med IFRS vedtaget i henhold til forordning (EF) nr. 1606/2002 eller med IFRS som omhandlet i artikel 1, første afsnit, litra a), i beslutning 2008/961/EF.

Artikel 3

Fælles elektronisk rapporteringsformat

Udstedere udarbejder hele årsrapporten i XHTML-format.

Artikel 4

Opmærkning af IFRS-koncernregnskaber

1.   Hvis årsrapporterne indeholder IFRS-koncernregnskaber, opmærker udstedere disse koncernregnskaber.

2.   Udstedere opmærker som minimum de oplysninger, der er anført i bilag II, når disse oplysninger er angivet i IFRS-koncernregnskaberne.

3.   Udstedere kan opmærke andre oplysninger fra IFRS-koncernregnskaber end de i stk. 2 omhandlede oplysninger.

4.   Ved den i stk. 1, 2 og 3 omhandlede opmærkning anvender udstedere XBRL-sproget og en taksonomi, der indeholder elementer hentet fra den centrale taksonomi. Hvis det i overensstemmelse med punkt 4 i bilag IV ikke er hensigtsmæssigt at anvende elementer i den centrale taksonomi, opretter udstedere udvidede taksonomielementer som fastlagt i bilag IV.

Artikel 5

Opmærkning af andre dele af årsrapporterne

1.   Udstedere, der er registreret i medlemsstater, kan opmærke alle dele af deres årsrapporter, bortset fra de dele, der er nævnt i artikel 4, hvis de anvender XBRL-sproget og en taksonomi, der er specifik for disse dele, og hvis denne taksonomi er udviklet af den medlemsstat, hvor de er registreret.

2.   Udstedere registreret i tredjelande skal ikke opmærke nogen dele af deres årsrapporter, bortset fra IFRS-koncernregnskaber.

Artikel 6

Almindelige bestemmelser om opmærkning

Ved opmærkning i overensstemmelse med artikel 4 og 5 skal udstedere opfylde følgende krav om:

a)

indlejring af opmærkninger i udstedernes årsrapporter i XHTML-format ved brug af Inline XBRL-specifikationer som fastsat i bilag III

b)

opmærknings- og indberetningsregler som fastsat i bilag IV.

Artikel 7

XBRL-taksonomifiler

ESMA kan offentliggøre maskinlæsbare XBRL-taksonomifiler baseret på den centrale taksonomi, der kan downloades. Disse filer skal opfylde de kriterier, der er fastlagt i bilag V.

Artikel 8

Ikrafttræden og anvendelse

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den finder anvendelse på årsrapporter, der indeholder årsregnskaber for regnskabsår, som begynder den 1. januar 2020 eller senere.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 17. december 2018.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 390 af 31.12.2004, s. 38.

(2)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1606/2002 af 19. juli 2002 om anvendelse af internationale regnskabsstandarder (EFT L 243 af 11.9.2002, s. 1).

(3)  Kommissionens beslutning af 12. december 2008 om tredjelandsudstederes brug af visse tredjelandes nationale regnskabsstandarder og internationale regnskabsstandarder ved udarbejdelsen af koncernregnskaber (EUT L 340 af 19.12.2008, s. 112).

(4)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1095/2010 af 24. november 2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed), om ændring af afgørelse nr. 716/2009/EF og om ophævelse af Kommissionens afgørelse 2009/77/EF (EUT L 331 af 15.12.2010, s. 84).


BILAG I

Forklaring til tabel 1 og 2 i bilag II og til tabellerne i bilag IV og VI

DATA/ATTRIBUT TYPE/PRÆFIKS

DEFINITION

text block

angiver, at elementtypen er en tekstblok, anvendes til at opmærke større afsnit med oplysninger såsom noter, anvendt regnskabspraksis eller tabeller, tekstblokke er ikkenumeriske poster

text

angiver, at elementtypen er tekst (en sekvens af alfanumeriske tegn), anvendes til at opmærke korte afsnit med beskrivende oplysninger, tekstelementer er ikkenumeriske poster

yyyy-mm-dd

angiver, at elementtypen er en dato, disse elementer er ikkenumeriske poster

X

angiver, at elementtypen er monetær (et tal i en angivet valuta), disse elementer er numeriske poster

X.XX

angiver, at elementtypen er en decimalværdi (f.eks. en procentsats eller en værdi »pr. aktie«), disse elementer er numeriske poster

shares

angiver, at elementtypen er et antal aktier, disse elementer er numeriske poster

table

angiver begyndelsen af en struktur i form af en tabel, hvor rækker og kolonner bidrager til at definere et finansielt begreb på skæringspunktet

axis

angiver en dimensional egenskab i en tabelstruktur

member

angiver et element i en dimension på en akse

guidance

angiver et element, der understøtter browsing efter taksonomiindhold

role

angiver et element, der repræsenterer et afsnit i en taksonomi, f.eks. opgørelsen af finansiel stilling, indkomstopgørelsen, den enkelte note osv.

abstract

angiver et grupperingselement eller en startetiket

instant or duration

angiver, at den monetære værdi repræsenterer en beholdning (på en bestemt dato) eller en strøm (for en periode)

credit or debit

angiver den »naturlige« balance i regnskabet

esef_cor

anvendt præfiks i tabellerne i bilag IV og VI for de elementer, der et defineret i navnerummet »http://www.esma.europa.eu/taxonomy/2017.3.31/esef_cor«

esef_all

anvendt præfiks i tabellerne i bilag VI for de elementer, der et defineret i navnerummet »http://www.esma.europa.eu/taxonomy/2017.3.31/esef_all«

esma_technical

anvendt præfiks i tabellerne i bilag VI for de elementer, der et defineret i navnerummet »http://www.esma.europa.eu/taxonomy/ext/technical«

ifrs-full

anvendt præfiks i tabellerne i bilag IV og VI for de elementer, der et defineret i navnerummet »http://xbrl.ifrs.org/taxonomy/2017.3.9/ifrs-full«.


BILAG II

Obligatorisk opmærkning

1.

Udstedere skal opmærke alle tal i en angivet valuta, som præsenteres i opgørelsen af finansiel stilling, resultatopgørelsen og opgørelsen af anden totalindkomst, egenkapitalopgørelsen og pengestrømsopgørelsen i IFRS-koncernregnskabet.

2.

Udstedere skal opmærke alle oplysninger, der gives i IFRS-koncernregnskabet eller ved krydshenvisning heri til andre dele af årsrapporten for regnskabsår, der begynder den 1. januar 2020 eller senere, og som svarer til elementerne i tabel 1 i dette bilag.

3.

Udstedere skal opmærke alle oplysninger, der gives i IFRS-koncernregnskabet eller ved krydshenvisning heri til andre dele af årsrapporten for regnskabsår, der begynder den 1. januar 2022 eller senere, og som svarer til elementerne i tabel 2 i dette bilag.

Tabel 1

Obligatoriske elementer i den centrale taksonomi, som skal opmærkes for regnskabsår, som begynder den 1. januar 2020 eller senere.

Etiket

Datatype og andre attributter

Referencer til IFRS-standarder

Navn på regnskabsaflæggende virksomhed eller anden form for identifikation

text

IAS 1 51 a

Redegørelse for ændring af navn på regnskabsaflæggende virksomhed eller anden form for identifikation fra foregående regnskabsårs afslutning

text

IAS 1 51 a

Virksomhedens domicil

text

IAS 1 138 a

Virksomhedens juridiske form

text

IAS 1 138 a

Indregistreringsland

text

IAS 1 138 a

Virksomhedens hjemsted

text

IAS 1 138 a

Hovedforretningssted

text

IAS 1 138 a

Beskrivelse af virksomhedens drift og primære aktiviteter

text

IAS 1 138 b

Modervirksomhedens navn

text

IAS 1 138 c, IAS 24 13

Navn på koncernens øverste modervirksomhed

text

IAS 24 13, IAS 1 138 c

Tabel 2

Obligatoriske elementer i den centrale taksonomi, som skal opmærkes for regnskabsår, som begynder den 1. januar 2022 eller senere

Etiket

Type

Referencer til IFRS-standarder

Navn på regnskabsaflæggende virksomhed eller anden form for identifikation

text

IAS 1 51 a

Redegørelse for ændring af navn på regnskabsaflæggende virksomhed eller anden form for identifikation fra foregående regnskabsårs afslutning

text

IAS 1 51 a

Virksomhedens domicil

text

IAS 1 138 a

Virksomhedens juridiske form

text

IAS 1 138 a

Indregistreringsland

text

IAS 1 138 a

Virksomhedens hjemsted

text

IAS 1 138 a

Hovedforretningssted

text

IAS 1 138 a

Beskrivelse af virksomhedens drift og primære aktiviteter

text

IAS 1 138 b

Modervirksomhedens navn

text

IAS 1 138 c, IAS 24 13

Navn på koncernens øverste modervirksomhed

text

IAS 24 13, IAS 1 138 c

Levetid for tidsbegrænset virksomhed

text

IAS 1 138 d

Erklæring om overensstemmelse med IFRS [text block]

text block

IAS 1 16

Oplysning om afvigelse fra IFRS

text

IAS 1 20 b, IAS 1 20 c

Redegørelse for økonomisk virkning af afvigelse fra IFRS

text

IAS 1 20 d

Oplysning om usikkerheder, der er knyttet til virksomhedens evne til at fortsætte som en going concern [text block]

text block

IAS 1 25

Oplysning om og beskrivelse af grundlaget for udarbejdelsen af årsregnskabet, hvis årsregnskabet ikke udarbejdes på en going concern-basis

text

IAS 1 25

Oplysning om årsag til, at virksomheden ikke anses for at være en going concern

text

IAS 1 25

Beskrivelse af årsag til, at der anvendes en længere eller kortere periode

text

IAS 1 36 a

Oplysning om, at beløb, der præsenteres i årsregnskabet, ikke er fuldt ud sammenlignelige

text

IAS 1 36 b

Oplysning om omklassifikationer eller ændringer i præsentationsform [text block]

text block

IAS 1 41

Redegørelse for kilder til skønsmæssig usikkerhed, som indebærer en betydelig risiko for at forårsage en væsentlig regulering

text

IFRIC 14 10, IAS 1 125

Oplysning om aktiver og forpligtelser, hvor risikoen for, at de bliver væsentligt reguleret, er betydelig [text block]

text block

IAS 1 125

Udbytte indregnet som udlodninger til ejere pr. aktie

X, duration

IAS 1 107

Udbytte, som er foreslået eller uddelt, før årsregnskabet godkendes til offentliggørelse, men som ikke er indregnet som udlodning til ejere

X duration

IAS 10 13, IAS 1 137

Udbytte, som er foreslået eller uddelt, før årsregnskabet godkendes til offentliggørelse, men som ikke er indregnet som udlodning til ejere pr. aktie

X.XX duration

IAS 1 137 a

Oplysning om regnskabsmæssige vurderinger og skøn [text block]

text block

IAS 1 10 e

Oplysning om periodiserede omkostninger og andre forpligtelser [text block]

text block

IAS 1 10 e

Oplysning om hensættelse til kredittab [text block]

text block

IAS 1 10 e

Oplysning om associerede virksomheder [text block]

text block

IFRS 12 B4 d, IAS 27 17 b, IAS 27 16 b

Oplysning om revisorhonorar [text block]

text block

IAS 1 10 e

Oplysning om godkendelse af årsregnskabet [text block]

text block

IAS 1 10 e

Oplysning om finansielle aktiver disponible for salg [text block]

text block

IAS 1 10 e

Oplysning om grundlaget for konsolidering [text block]

text block

IAS 1 10 e

Oplysning om grundlaget for udarbejdelsen af årsregnskabet [text block]

text block

IAS 1 10 e

Oplysning om biologiske aktiver, landbrugsprodukter på høsttidspunktet og offentlige tilskud vedrørende biologiske aktiver [text block]

text block

IAS 41 Oplysning

Oplysning om lån [text block]

text block

IAS 1 10 e

Oplysning om virksomhedssammenslutninger [text block]

text block

IFRS 3 Oplysning

Oplysning om kontanter og kassebeholdninger i centralbanker [text block]

text block

IAS 1 10 e

Oplysning om likvider [text block]

text block

IAS 1 10 e

Oplysning om pengestrømsopgørelse [text block]

text block

IAS 7 Præsentation af pengestrømsopgørelsen

Oplysning om ændringer i anvendt regnskabspraksis [text block]

text block

IAS 1 10 e

Oplysning om ændringer i anvendt regnskabspraksis, regnskabsmæssige skøn og fejl [text block]

text block

IAS 8 Anvendt regnskabspraksis

Oplysning om sikkerhed [text block]

text block

IAS 1 10 e

Oplysning om krav og betalte ydelser [text block]

text block

IAS 1 10 e

Oplysning om forpligtelser [text block]

text block

IAS 1 10 e

Oplysning om forpligtelser og eventualforpligtelser [text block]

text block

IAS 1 10 e

Oplysning om eventualforpligtelser [text block]

text block

IAS 37 86

Oplysning om vareforbrug [text block]

text block

IAS 1 10 e

Oplysning om kreditrisiko [text block]

text block

Ikrafttrædelse 1.1.2018 IFRS 7 Kreditrisiko, IAS 1 10 e

Oplysning om gældsinstrumenter [text block]

text block

IAS 1 10 e

Oplysning om udskudte anskaffelsesomkostninger i tilknytning til forsikringskontrakter [text block]

text block

IAS 1 10 e

Oplysning om udskudt indtægt [text block]

text block

IAS 1 10 e

Oplysning om udskudt skat [text block]

text block

IAS 1 10 e

Oplysning om indskud fra banker [text block]

text block

IAS 1 10 e

Oplysning om indskud fra kunder [text block]

text block

IAS 1 10 e

Oplysning om afskrivninger [text block]

text block

IAS 1 10 e

Oplysning om afledte finansielle instrumenter [text block]

text block

IAS 1 10 e

Oplysning om ophørte aktiviteter [text block]

text block

IAS 1 10 e

Oplysning om udbytte [text block]

text block

IAS 1 10 e

Oplysning om indtjening pr. aktie [text block]

text block

IAS 33 Oplysning

Oplysning om valutaomregning [text block]

text block

IAS 21 Oplysning

Oplysning om personaleydelser [text block]

text block

IAS 19 Anvendelsesområde

Oplysning om virksomhedens driftssegmenter [text block]

text block

IFRS 8 Oplysning

Oplysning om begivenheder efter regnskabsårets afslutning [text block]

text block

IAS 10 Oplysning

Oplysning om omkostninger [text block]

text block

IAS 1 10 e

Oplysning om omkostninger efter art [text block]

text block

IAS 1 10 e

Oplysning om efterforsknings- og vurderingsaktiver [text block]

text block

IFRS 6 Oplysning

Oplysning om dagsværdimåling [text block]

text block

IFRS 13 Oplysning

Oplysning om dagsværdi af finansielle instrumenter [text block]

text block

IAS 1 10 e

Oplysning om indtægter fra (omkostninger ved) gebyrer og kommissioner [text block]

text block

IAS 1 10 e

Oplysning om finansieringsomkostninger [text block]

text block

IAS 1 10 e

Oplysning om finansieringsindtægter (finansieringsomkostninger) [text block]

text block

IAS 1 10 e

Oplysning om finansieringsindtægter [text block]

text block

IAS 1 10 e

Oplysning om finansielle aktiver, som besiddes med handelshensigt [text block]

text block

IAS 1 10 e

Oplysning om finansielle instrumenter [text block]

text block

IFRS 7 Anvendelsesområde

Oplysning om finansielle instrumenter til dagsværdi gennem resultatet [text block]

text block

IAS 1 10 e

Oplysning om finansielle instrumenter klassificeret til dagsværdi gennem resultatet [text block]

text block

IAS 1 10 e

Oplysning om finansielle instrumenter, som besiddes med handelshensigt [text block]

text block

IAS 1 10 e

Oplysning om finansielle forpligtelser, som besiddes med handelshensigt [text block]

text block

IAS 1 10 e

Oplysning om finansiel risikostyring [text block]

text block

IAS 1 10 e

Oplysning om førstegangsanvendelse [text block]

text block

IFRS 1 Præsentation og oplysning

Oplysning om administrationsomkostninger og andre generalomkostninger [text block]

text block

IAS 1 10 e

Generelle oplysninger om årsregnskaber [text block]

text block

IAS 1 51

Oplysning om en going concern [text block]

text block

IAS 1 10 e

Oplysning om goodwill [text block]

text block

IAS 1 10 e

Oplysning om offentlige tilskud [text block]

text block

IAS 20 Oplysning

Oplysning om værdiforringelse af aktiver [text block]

text block

IAS 36 Oplysning

Oplysning om indkomstskatter [text block]

text block

IAS 12 Oplysning

Oplysning om ansatte [text block]

text block

IAS 1 10 e

Oplysning om nøglepersoner i virksomhedens ledelse [text block]

text block

IAS 1 10 e

Oplysning om forsikringskontrakter [text block]

text block

IFRS 4 Oplysning

Oplysning om omsætning fra forsikringspræmier [text block]

text block

IAS 1 10 e

Oplysning om immaterielle aktiver [text block]

text block

IAS 38 Oplysning

Oplysning om immaterielle aktiver og goodwill [text block]

text block

IAS 1 10 e

Oplysning om renteudgifter [text block]

text block

IAS 1 10 e

Oplysning om renteindtægter [text block]

text block

IAS 1 10 e

Oplysning om renteindtægter (renteudgifter) [text block]

text block

IAS 1 10 e

Oplysning om varebeholdninger [text block]

text block

IAS 2 Oplysning

Oplysning om forpligtelser i henhold til investeringskontrakter [text block]

text block

IAS 1 10 e

Oplysning om investeringsejendomme [text block]

text block

IAS 40 Oplysning

Oplysning om investeringer, der behandles regnskabsmæssigt efter den indre værdis metode [text block]

text block

IAS 1 10 e

Oplysning om investeringer, der ikke behandles regnskabsmæssigt efter den indre værdis metode [text block]

text block

IAS 1 10 e

Oplysning om udstedt selskabskapital [text block]

text block

IAS 1 10 e

Oplysning om joint ventures [text block]

text block

IAS 27 17 b, IFRS 12 B4 b, IAS 27 16 b

Oplysning om forudbetalte leasingydelser [text block]

text block

IAS 1 10 e

Oplysning om leasingkontrakter [text block]

text block

Ikrafttrædelse 1.1.2019, IFRS 16 Præsentation, udløbsdato 1.1.2019, IAS 17 Leasingkontrakter i leasinggivers årsregnskab, udløbsdato 1.1.2019, IAS 17 Leasingkontrakter i leasingtagers årsregnskab, udløbsdato 1.1.2019, IFRS 16 Oplysning

Oplysning om likviditetsrisiko [text block]

text block

IAS 1 10 e

Oplysning om udlån til banker [text block]

text block

IAS 1 10 e

Oplysning om udlån til kunder [text block]

text block

IAS 1 10 e

Oplysning om markedsrisiko [text block]

text block

IAS 1 10 e

Oplysning om indre værdi, der kan henføres til andelshavere [text block]

text block

IAS 1 10 e

Oplysning om minoritetsinteresser [text block]

text block

IAS 1 10 e

Oplysning om anlægsaktiver, som besiddes med henblik på salg og ophørte aktiviteter [text block]

text block

IFRS 5 Præsentation og oplysning

Oplysning om anlægsaktiver eller afståelsesgrupper, der er klassificeret som besiddelse med henblik på salg [text block]

text block

IAS 1 10 e

Oplysning om mål med samt politikker og procedurer for kapitalstyring [text block]

text block

IAS 1 134

Oplysning om andre aktiver [text block]

text block

IAS 1 10 e

Oplysning om andre omsætningsaktiver [text block]

text block

IAS 1 10 e

Oplysning om andre kortfristede forpligtelser [text block]

text block

IAS 1 10 e

Oplysning om andre forpligtelser [text block]

text block

IAS 1 10 e

Oplysning om andre anlægsaktiver [text block]

text block

IAS 1 10 e

Oplysning om andre langfristede forpligtelser [text block]

text block

IAS 1 10 e

Oplysning om andre driftsomkostninger [text block]

text block

IAS 1 10 e

Oplysning om andre driftsindtægter (driftsomkostninger) [text block]

text block

IAS 1 10 e

Oplysning om andre driftsindtægter [text block]

text block

IAS 1 10 e

Oplysning om forudbetalinger og andre aktiver [text block]

text block

IAS 1 10 e

Oplysning om resultatet af driftsaktiviteter [text block]

text block

IAS 1 10 e

Oplysning om materielle anlægsaktiver [text block]

text block

IAS 16 Oplysning

Oplysning om hensatte forpligtelser [text block]

text block

IAS 1 10 e

Oplysning om omklassifikation af finansielle instrumenter [text block]

text block

IAS 1 10 e

Oplysning om indregnet omsætning fra entreprisekontrakter [text block]

text block

Udløbsdato 1.1.2018 IAS 11 Oplysning

Oplysning om reassurance [text block]

text block

IAS 1 10 e

Oplysning om nærtstående parter [text block]

text block

IAS 24 Oplysning

Oplysning om tilbagekøbsaftaler og omvendte tilbagekøbsaftaler [text block]

text block

IAS 1 10 e

Oplysning om forsknings- og udviklingsomkostninger [text block]

text block

IAS 1 10 e

Oplysning om reserver inden for egenkapitalen [text block]

text block

IAS 1 79 b

Oplysning om begrænsede likvider [text block]

text block

IAS 1 10 e

Oplysning om omsætning [text block]

text block

IAS 1 10 e, Udløbsdato 1.1.2018 IAS 18 Oplysning

Oplysning om koncessionsaftaler [text block]

text block

SIC 29 Konsensus

Oplysning om selskabskapital, reserver og andre egenkapitalinteresser [text block]

text block

IAS 1 79

Oplysning om aktiebaserede vederlæggelsesordninger [text block]

text block

IFRS 2 44

Oplysning om efterstillede forpligtelser [text block]

text block

IAS 1 10 e

Oplysning om dattervirksomheder [text block]

text block

IAS 27 17 b, IFRS 12 B4 a, IAS 27 16 b

Oplysning om væsentlig anvendt regnskabspraksis [text block]

text block

IAS 1 117

Oplysning om skattetilgodehavender og skatteforpligtelser [text block]

text block

IAS 1 10 e

Oplysning om leverandørforpligtelser og andre forpligtelser [text block]

text block

IAS 1 10 e

Oplysning om tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser og andre tilgodehavender [text block]

text block

IAS 1 10 e

Oplysning om handelsindtægter (handelsomkostninger) [text block]

text block

IAS 1 10 e

Oplysning om egne aktier [text block]

text block

IAS 1 10 e

Beskrivelse af anvendt regnskabspraksis for finansielle aktiver disponible for salg [text block]

text block

IAS 1 117 b

Beskrivelse af anvendt regnskabspraksis for biologiske aktiver [text block]

text block

IAS 1 117 b

Beskrivelse af anvendt regnskabspraksis for låneomkostninger [text block]

text block

IAS 1 117 b

Beskrivelse af anvendt regnskabspraksis for lån [text block]

text block

IAS 1 117 b

Beskrivelse af anvendt regnskabspraksis for virksomhedssammenslutninger [text block]

text block

IAS 1 117 b

Beskrivelse af anvendt regnskabspraksis for virksomhedssammenslutninger og goodwill [text block]

text block

IAS 1 117 b

Beskrivelse af anvendt regnskabspraksis for pengestrømme [text block]

text block

IAS 1 117 b

Beskrivelse af anvendt regnskabspraksis for sikkerhed [text block]

text block

IAS 1 117 b

Beskrivelse af anvendt regnskabspraksis for igangværende opførelse [text block]

text block

IAS 1 117 b

Beskrivelse af anvendt regnskabspraksis for eventualforpligtelser og eventualaktiver [text block]

text block

IAS 1 117 b

Beskrivelse af anvendt regnskabspraksis for omkostninger til erhvervelse af kunder [text block]

text block

IAS 1 117 b

Beskrivelse af anvendt regnskabspraksis for kundeloyalitetsprogrammer [text block]

text block

IAS 1 117 b

Beskrivelse af anvendt regnskabspraksis for hensatte forpligtelser til afvikling, retablering og genopretning [text block]

text block

IAS 1 117 b

Beskrivelse af anvendt regnskabspraksis for udskudte anskaffelsesomkostninger i tilknytning til forsikringskontrakter [text block]

text block

IAS 1 117 b

Beskrivelse af anvendt regnskabspraksis for udskudt indkomstskat [text block]

text block

IAS 1 117 b

Beskrivelse af anvendt regnskabspraksis for afskrivninger [text block]

text block

IAS 1 117 b

Beskrivelse af anvendt regnskabspraksis for ophør af indregning af finansielle instrumenter [text block]

text block

IAS 1 117 b

Beskrivelse af anvendt regnskabspraksis for afledte finansielle instrumenter [text block]

text block

IAS 1 117 b

Beskrivelse af anvendt regnskabspraksis for afledte finansielle instrumenter og sikringsinstrumenter [text block]

text block

IAS 1 117 b

Beskrivelse af anvendt regnskabspraksis ved opgørelsen af likviders elementer [text block]

text block

IAS 7 46

Beskrivelse af anvendt regnskabspraksis for ophørte aktiviteter [text block]

text block

IAS 1 117 b

Beskrivelse af anvendt regnskabspraksis for rabatter og dekorter [text block]

text block

IAS 1 117 b

Beskrivelse af anvendt regnskabspraksis for udbytte [text block]

text block

IAS 1 117 b

Beskrivelse af anvendt regnskabspraksis for indtjening pr. aktie [text block]

text block

IAS 1 117 b

Beskrivelse af anvendt regnskabspraksis for emissionsrettigheder [text block]

text block

IAS 1 117 b

Beskrivelse af anvendt regnskabspraksis for personaleydelser [text block]

text block

IAS 1 117 b

Beskrivelse af anvendt regnskabspraksis for miljørelaterede omkostninger [text block]

text block

IAS 1 117 b

Beskrivelse af anvendt regnskabspraksis for ekstraordinære poster [text block]

text block

IAS 1 117 b

Beskrivelse af anvendt regnskabspraksis for omkostninger [text block]

text block

IAS 1 117 b

Beskrivelse af anvendt regnskabspraksis for efterforsknings- og vurderingsudgifter [text block]

text block

IFRS 6 24 a

Beskrivelse af anvendt regnskabspraksis for dagsværdimåling [text block]

text block

IAS 1 117 b

Beskrivelse af anvendt regnskabspraksis for indtægter fra og omkostninger ved provisioner og gebyrer [text block]

text block

IAS 1 117 b

Beskrivelse af anvendt regnskabspraksis for finansieringsomkostninger [text block]

text block

IAS 1 117 b

Beskrivelse af anvendt regnskabspraksis for finansieringsindtægter og -omkostninger [text block]

text block

IAS 1 117 b

Beskrivelse af anvendt regnskabspraksis for finansielle aktiver [text block]

text block

IAS 1 117 b

Beskrivelse af anvendt regnskabspraksis for finansielle garantier [text block]

text block

IAS 1 117 b

Beskrivelse af anvendt regnskabspraksis for finansielle instrumenter [text block]

text block

IAS 1 117 b

Beskrivelse af anvendt regnskabspraksis for finansielle instrumenter til dagsværdi gennem resultatet [text block]

text block

IAS 1 117 b

Beskrivelse af anvendt regnskabspraksis for finansielle forpligtelser [text block]

text block

IAS 1 117 b

Beskrivelse af anvendt regnskabspraksis for valutaomregning [text block]

text block

IAS 1 117 b

Beskrivelse af anvendt regnskabspraksis for franchisegebyrer [text block]

text block

IAS 1 117 b

Beskrivelse af anvendt regnskabspraksis for funktionel valuta [text block]

text block

IAS 1 117 b

Beskrivelse af anvendt regnskabspraksis for goodwill [text block]

text block

IAS 1 117 b

Beskrivelse af anvendt regnskabspraksis for offentlige tilskud [text block]

text block

IAS 20 39 a

Beskrivelse af anvendt regnskabspraksis for sikringsinstrumenter [text block]

text block

IAS 1 117 b

Beskrivelse af anvendt regnskabspraksis for hold-til-udløb-investeringer [text block]

text block

IAS 1 117 b

Beskrivelse af anvendt regnskabspraksis for værdiforringelse af aktiver [text block]

text block

IAS 1 117 b

Beskrivelse af anvendt regnskabspraksis for værdiforringelse af finansielle aktiver [text block]

text block

IAS 1 117 b

Beskrivelse af anvendt regnskabspraksis for værdiforringelse af ikkefinansielle aktiver [text block]

text block

IAS 1 117 b

Beskrivelse af anvendt regnskabspraksis for indkomstskat [text block]

text block

IAS 1 117 b

Beskrivelse af anvendt regnskabspraksis for forsikringskontrakter og tilknyttede aktiver, forpligtelser, indtægter og omkostninger [text block]

text block

IFRS 4 37 a

Beskrivelse af anvendt regnskabspraksis for immaterielle aktiver og goodwill [text block]

text block

IAS 1 117 b

Beskrivelse af anvendt regnskabspraksis for immaterielle aktiver bortset fra goodwill [text block]

text block

IAS 1 117 b

Beskrivelse af anvendt regnskabspraksis for renteindtægter og renteudgifter [text block]

text block

IAS 1 117 b

Beskrivelse af anvendt regnskabspraksis for investeringer i associerede virksomheder [text block]

text block

IAS 1 117 b

Beskrivelse af anvendt regnskabspraksis for investeringer i associerede virksomheder og joint ventures [text block]

text block

IAS 1 117 b

Beskrivelse af anvendt regnskabspraksis for investeringer i joint ventures [text block]

text block

IAS 1 117 b

Beskrivelse af anvendt regnskabspraksis for investeringsejendomme [text block]

text block

IAS 1 117 b

Beskrivelse af anvendt regnskabspraksis for investeringer, der ikke behandles regnskabsmæssigt efter den indre værdis metode [text block]

text block

IAS 1 117 b

Beskrivelse af anvendt regnskabspraksis for udstedt selskabskapital [text block]

text block

IAS 1 117 b

Beskrivelse af anvendt regnskabspraksis for leasingkontrakter [text block]

text block

IAS 1 117 b

Beskrivelse af anvendt regnskabspraksis for lån og tilgodehavender [text block]

text block

IAS 1 117 b

Beskrivelse af anvendt regnskabspraksis for måling af varebeholdninger [text block]

text block

IAS 2 36 a

Beskrivelse af anvendt regnskabspraksis for mineaktiver [text block]

text block

IAS 1 117 b

Beskrivelse af anvendt regnskabspraksis for minerettigheder [text block]

text block

IAS 1 117 b

Beskrivelse af anvendt regnskabspraksis for anlægsaktiver eller afståelsesgrupper klassificeret som besiddelse med henblik på salg [text block]

text block

IAS 1 117 b

Beskrivelse af anvendt regnskabspraksis for anlægsaktiver eller afståelsesgrupper klassificeret som besiddelse med henblik på salg og ophørte aktiviteter [text block]

text block

IAS 1 117 b

Beskrivelse af anvendt regnskabspraksis for modregning af finansielle instrumenter [text block]

text block

IAS 1 117 b

Beskrivelse af anvendt regnskabspraksis for olie- og gasaktiver [text block]

text block

IAS 1 117 b

Beskrivelse af anvendt regnskabspraksis for programmeringsaktiver [text block]

text block

IAS 1 117 b

Beskrivelse af anvendt regnskabspraksis for materielle anlægsaktiver [text block]

text block

IAS 1 117 b

Beskrivelse af anvendt regnskabspraksis for hensatte forpligtelser [text block]

text block

IAS 1 117 b

Beskrivelse af anvendt regnskabspraksis for omklassifikation af finansielle instrumenter [text block]

text block

IAS 1 117 b

Beskrivelse af anvendt regnskabspraksis for indregning af forskellen mellem dagsværdien ved første indregning og transaktionsprisen i resultatet [text block]

text block

IFRS 7 28 a

Beskrivelse af anvendt regnskabspraksis for indregning af omsætning [text block]

text block

Udløbsdato 1.1.2018 IAS 18 35 a, IAS 1 117 b

Beskrivelse af anvendt regnskabspraksis for regulatoriske aktiver og forpligtelser [text block]

text block

IAS 1 117 b

Beskrivelse af anvendt regnskabspraksis for reassurance [text block]

text block

IAS 1 117 b

Beskrivelse af anvendt regnskabspraksis for reparationer og vedligeholdelse [text block]

text block

IAS 1 117 b

Beskrivelse af anvendt regnskabspraksis for tilbagekøbsaftaler og omvendte tilbagekøbsaftaler [text block]

text block

IAS 1 117 b

Beskrivelse af anvendt regnskabspraksis for forsknings- og udviklingsomkostninger [text block]

text block

IAS 1 117 b

Beskrivelse af anvendt regnskabspraksis for begrænsede likvider [text block]

text block

IAS 1 117 b

Beskrivelse af anvendt regnskabspraksis for præsentation af segmentoplysninger [text block]

text block

IAS 1 117 b

Beskrivelse af anvendt regnskabspraksis for koncessionsaftaler [text block]

text block

IAS 1 117 b

Beskrivelse af anvendt regnskabspraksis for aktiebaseret vederlæggelse [text block]

text block

IAS 1 117 b

Beskrivelse af anvendt regnskabspraksis for strippingomkostninger [text block]

text block

IAS 1 117 b

Beskrivelse af anvendt regnskabspraksis for dattervirksomheder [text block]

text block

IAS 1 117 b

Beskrivelse af anvendt regnskabspraksis for andre skatter end indkomstskat [text block]

text block

IAS 1 117 b

Beskrivelse af anvendt regnskabspraksis for fratrædelsesgodtgørelser [text block]

text block

IAS 1 117 b

Beskrivelse af anvendt regnskabspraksis for leverandørforpligtelser og andre forpligtelser [text block]

text block

IAS 1 117 b

Beskrivelse af anvendt regnskabspraksis for tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser og andre tilgodehavender [text block]

text block

IAS 1 117 b

Beskrivelse af anvendt regnskabspraksis for handelsindtægter og -omkostninger [text block]

text block

IAS 1 117 b

Beskrivelse af anvendt regnskabspraksis for transaktioner med minoritetsinteresser [text block]

text block

IAS 1 117 b

Beskrivelse af anvendt regnskabspraksis for transaktioner mellem nærtstående parter [text block]

text block

IAS 1 117 b

Beskrivelse af anvendt regnskabspraksis for egne aktier [text block]

text block

IAS 1 117 b

Beskrivelse af anvendt regnskabspraksis for warrants [text block]

text block

IAS 1 117 b

Beskrivelse af anden anvendt regnskabspraksis, som er relevant for forståelsen af årsregnskabet [text block]

text block

IAS 1 117 b


BILAG III

Gældende Inline XBRL-specifikationer

1.

Udstedere skal sikre, at udsteders Inline XBRL-instans overholder Inline XBRL 1.1-specifikationen, og at den er i overensstemmelse med XBRL Units Registry.

2.

Udstedere skal sikre, at udsteders udvidede XBRL-taksonomifiler overholder XBRL 2.1-specifikationen og XBRL Dimensions 1.0-specifikationen.

3.

Udstedere skal indsende Inline XBRL-instansen og udsteders udvidede XBRL-taksonomifiler som en samlet regnskabsaflæggelse, hvor XBRL-taksonomifilerne pakkes i overensstemmelse med specifikationerne for taksonomipakker.

4.

Udstedere skal sikre, at både Inline XBRL-instansen og udsteders udvidede taksonomi opfylder kravene i de opmærknings- og indberetningsregler, der er fastsat i bilag IV.

BILAG IV

Opmærknings- og indberetningsregler

1.

Udstedere skal sikre, at Inline XBRL-instansen indeholder data for en enkelt udsteder, således at alle identifikatorer for enheder i kontekst har identisk indhold.

2.

Udstedere skal identificere sig selv i Inline XBRL-instansen ved brug af XBRL-identifikatorer og -ordninger for enheder i kontekst, der skal knyttes til identifikatorer for juridiske enheder i henhold til ISO 17442.

3.

Ved opmærkning af oplysninger skal udstedere anvende det centrale taksonomielement, hvis regnskabsmæssige betydning ligger tættest på den oplysning, der opmærkes. Hvis der synes at være et valg mellem centrale taksonomielementer, bør udstedere vælge det element, der har den snævreste regnskabsmæssige betydning og/eller rækkevidde.

4.

Hvis det centrale taksonomielement, der kommer tættest på, fordrejer den regnskabsmæssige betydning af de oplysninger, som opmærkes i henhold til punkt 3, skal udstedere oprette et udvidet taksonomielement og anvende dette til at opmærke de pågældende oplysninger. Alle de oprettede udvidede taksonomielementer:

a)

må ikke overlappe betydningen og rækkevidden af centrale taksonomielementer

b)

skal identificere den person, der har oprettet elementet

c)

skal tildeles en passende balanceattribut

d)

skal have standardetiketter på det sprog, der anvendes i årsrapporten. Det anbefales at tilføje etiketter på flere sprog. Alle etiketter skal være i overensstemmelse med den regnskabsmæssige betydning og rækkevidde af de beskrevne underliggende forretningsbegreber.

5.

Udstedere skal sikre, at de enkelte udvidede taksonomielementer, der anvendes til at opmærke oplysninger i årsrapporten, indgår i mindst ét hierarki i den udvidede taksonomis præsentationslinkbase og definitionslinkbase.

6.

Udstedere skal anvende kalkulationslinkbaserne i deres udvidede taksonomier til at dokumentere det aritmetiske forhold mellem numeriske taksonomielementer i den centrale og/eller udvidede taksonomi, navnlig det aritmetiske forhold mellem taksonomielementer i den centrale og/eller udvidede taksonomi fra opgørelsen af finansiel stilling, resultatopgørelsen og opgørelsen af anden totalindkomst, egenkapitalopgørelsen og pengestrømsopgørelsen.

7.

For at fastslå, hvilken del af årsregnskabet opmærkningerne vedrører, skal udstedere anvende særlige taksonomiske rodelementer som udgangspunkt for de respektive dele af årsregnskabet i deres udvidede taksonomis præsentationslinkbaser. Disse taksonomiske rodelementers elementnavne, etiketter og præfikser skal angives som anført i tabel 1.

Tabel

Rodelementernes elementnavne, etiketter og præfikser

Præfiks

Elementnavn

Etiket

ifrs-full

StatementOfFinancial

PositionAbstract

Pladsholder for opgørelsen af finansiel stilling — dette felt SKAL anvendes som udgangspunkt for opgørelsen af finansiel stilling

ifrs-full

IncomeStatement

Abstract

Pladsholder for resultatopgørelsen — dette felt SKAL anvendes som udgangspunkt for resultatopgørelsen, hvis resultatopgørelsen oplyses separat

ifrs-full

StatementOfCompre

hensiveIncomeAbstract

Pladsholder for totalindkomstopgørelsen — dette felt SKAL anvendes som udgangspunkt for totalindkomstopgørelsen, hvis den oplyses separat, eller når resultatopgørelsen og opgørelsen af anden totalindkomst samles i en enkelt opgørelse

ifrs-full

StatementOfCash

FlowsAbstract

Pladsholder for pengestrømsopgørelsen — dette felt SKAL anvendes som udgangspunkt for pengestrømsopgørelsen

ifrs-full

StatementOfChangesIn

EquityAbstract

Pladsholder for egenkapitalopgørelsen — dette felt SKAL anvendes som udgangspunkt for egenkapitalopgørelsen

esef_cor

NotesAccountingPolicies

AndMandatoryTags

Pladsholder for noter, anvendt regnskabspraksis og obligatoriske centrale taksonomielementer — dette felt SKAL anvendes som udgangspunkt for opmærkning af oplysninger i noterne til årsregnskabet

De særlige taksonomiske rodelementer skal også medtages i ESMA's XBRL-taksonomifiler.

8.

Udstedere må ikke erstatte etiketterne eller henvisningerne til centrale taksonomielementer i deres udvidede taksonomier. Udsteders specifikke etiketter kan føjes til de centrale taksonomielementer.

9.

Udstedere skal sikre, at udsteders udvidede taksonomielementer til opmærkning af opgørelsen af finansiel stilling, resultatopgørelsen og opgørelsen af anden totalindkomst, egenkapitalopgørelsen og pengestrømsopgørelsen i IFRS-koncernregnskabet er knyttet til et eller flere centrale taksonomielementer. Navnlig gælder det, at:

a)

udsteder skal knytte sit udvidede taksonomielement til det centrale taksonomielement, hvis bredere regnskabsmæssige betydning og/eller rækkevidde ligger tættest på udsteders udvidede taksonomielement. Udsteder skal identificere forbindelsen mellem det pågældende udvidede taksonomielement og det centrale taksonomielement i sin definitionslinkbase i den udvidede taksonomi. Det udvidede taksonomielement skal være grundlaget for forbindelsen

b)

udsteder kan knytte det udvidede taksonomielement til det eller de centrale taksonomielementer, hvis regnskabsmæssige betydning og/eller rækkevidde ligger tættest på det pågældende udvidede taksonomielement. Udsteder skal identificere forbindelsen mellem det pågældende udvidede taksonomielement og det eller de centrale taksonomielementer i sin definitionslinkbase i den udvidede taksonomi. Det udvidede taksonomielement skal være grundlaget for forbindelsen eller forbindelserne. Hvis det udvidede taksonomielement samler en række centrale taksonomielementer, skal udsteder knytte det pågældende udvidede taksonomielement til de enkelte centrale taksonomielementer, bortset fra centrale taksonomielementer, som med rimelighed anses for at være ubetydelige.

10.

Uanset punkt 9 behøver udstedere ikke at knytte et udvidet taksonomielement til et andet centralt taksonomielement, som anvendes til at opmærke oplysninger i opgørelsen af finansiel stilling, resultatopgørelsen og opgørelsen af anden totalindkomst, egenkapitalopgørelsen og pengestrømsopgørelsen, som er subtotal for andre oplysninger i samme opgørelse.

11.

Udstedere skal sikre, at den type oplysninger og regnskabsperioder for et taksonomielement, der anvendes til at opmærke oplysninger, afspejler den regnskabsmæssige betydning af de opmærkede oplysninger. Udstedere må ikke definere og anvende en kundetype for et taksonomielement, hvis der allerede er defineret en egnet type i XBRL-specifikationerne eller i XBRL Data Types Registry.

12.

Ved opmærkning af oplysninger må udstedere ikke anvende numeriske taksonomielementer til at opmærke forskellige værdier for en given kontekst (virksomhed, regnskabsperiode og dimensionsopdelinger), medmindre forskellen skyldes afrunding i forbindelse med præsentation af de samme oplysninger i en anden skala flere steder i den samme årsrapport.

13.

Ved opmærkning af oplysninger skal udstedere anvende ikkenumeriske taksonomielementer, således at de opmærker alle oplysninger, der opfylder definitionen af det pågældende element. Udstedere må ikke kun anvende opmærkningerne delvist eller selektivt.

14.

Udstedere skal sikre, at den anvendte Inline XBRL-instans ikke indeholder eksekverbar kode.

BILAG V

XBRL-taksonomifiler

XBRL-taksonomifiler, der offentliggøres af ESMA, skal:

a)

identificere alle centrale taksonomielementer som XBRL-elementer

b)

definere attributter for centrale taksonomielementer efter type som foreskrevet i bilag I

c)

definere de menneskeligt læsbare etiketter, der er anført i tabellen i bilag VI, som dokumenterer betydningen af de centrale taksonomielementer samt henvisninger

d)

definere strukturer, der gør det lettere at browse efter taksonomiindhold og forstå definitionen af et centralt taksonomielement i forhold til andre centrale taksonomielementer

e)

definere forbindelser, der gør det muligt for udstedere at knytte udvidede taksonomielementer til centrale taksonomielementer

f)

overholde XBRL 2.1.-specifikationen og XBRL Dimensions 1.0-specifikationen og pakkes i overensstemmelse med specifikationerne for taksonomipakker som angivet i bilag III

g)

indeholde de tekniske oplysninger, der er nødvendige for at udvikle IT-løsninger til støtte for udarbejdelsen af harmoniserede årsrapporter

h)

angive, hvilke regnskabsperioder de dækker.


BILAG VI

Skema over den centrale taksonomi

Tabel

Skema over den centrale taksonomi til opmærkning af IFRS-koncernregnskaber

Præfiks

Elementnavn/URI-rolle

Elementtype og attributter

Etiket

Dokumentationsetikette

Referencer

ifrs-full

AbnormallyLargeChangesInAssetPricesOrForeignExchangeRatesMember

member

Unormalt store ændringer i aktivers værdi eller valutakurser efter regnskabsårets afslutning [member]

Dette element står for unormalt store ændringer i aktivers værdi eller valutakurser efter regnskabsårets afslutning.

Eksempel: IAS 10 22 g

ifrs-full

AccountingEstimatesAxis

axis

Regnskabsmæssige skøn [axis]

Tabellens akse definerer forbindelsen mellem domæneelementerne eller -kategorierne i tabellen og posterne eller begreberne i tabellen.

Offentliggørelse: IAS 8 39

ifrs-full

AccountingEstimatesMember

member

Regnskabsmæssige skøn [member]

Dette element står for et aktiv, en forpligtelse eller et periodisk forbrug af et aktiv med forbehold af justeringer, som hidrører fra en vurdering af den nuværende status samt de forventede fremtidige fordele og forpligtelser tilknyttet aktiver og forpligtelser. Det repræsenterer også standardværdien for aksen »Regnskabsmæssige skøn«, hvis der ikke anvendes et andet element.

Offentliggørelse: IAS 8 39

ifrs-full

AccountingProfit

X duration credit

Regnskabsmæssigt overskud

Årets resultat før fradrag af skatteomkostning. [Reference: resultatet]

Offentliggørelse: IAS 12 81 c ii, oplysning: IAS 12 81 c i

ifrs-full

Accruals

X instant credit

Periodiseringer

Den beløbsmæssige størrelse af forpligtelserne til at betale for varer eller tjenesteydelser, som er modtaget eller leveret, men ikke er betalt, faktureret eller formelt aftalt med leverandøren, herunder skyldige beløb til ansatte.

Almindelig praksis: IAS 1 78

ifrs-full

AccrualsAndDeferredIncome

X instant credit

Periodeafgrænsningsposter

Den beløbsmæssige størrelse af periodeafgrænsningsposter. [Reference: periodeafgrænsningsposter]

Almindelig praksis: IAS 1 78

ifrs-full

AccrualsAndDeferredIncomeAbstract

 

Periodeafgrænsningsposter [abstract]

 

 

ifrs-full

AccrualsAndDeferredIncomeClassifiedAsCurrent

X instant credit

Periodeafgrænsningsposter klassificeret som kortfristede

Den beløbsmæssige størrelse af periodeafgrænsningsposter klassificeret som kortfristede. [Reference: periodeafgrænsningsposter]

Almindelig praksis: IAS 1 78

ifrs-full

AccrualsAndDeferredIncomeClassifiedAsCurrentAbstract

 

Periodeafgrænsningsposter klassificeret som kortfristede [abstract]

 

 

ifrs-full

AccrualsAndDeferredIncomeClassifiedAsNoncurrent

X instant credit

Periodeafgrænsningsposter klassificeret som langfristede

Den beløbsmæssige størrelse af periodeafgrænsningsposter klassificeret som langfristede. [Reference: periodeafgrænsningsposter]

Almindelig praksis: IAS 1 78

ifrs-full

AccrualsAndDeferredIncomeClassifiedAsNoncurrentAbstract

 

Periodeafgrænsningsposter klassificeret som langfristede [abstract]

 

 

ifrs-full

AccrualsClassifiedAsCurrent

X instant credit

Periodiseringer klassificeret som kortfristede

Størrelsen af periodiserede beløb klassificeret som kortfristede. [Reference: periodiseringer]

Almindelig praksis: IAS 1 78

ifrs-full

AccrualsClassifiedAsNoncurrent

X instant credit

Periodiseringer klassificeret som langfristede

Størrelsen af periodiserede beløb klassificeret som langfristede. [Reference: periodiseringer]

Almindelig praksis: IAS 1 78

ifrs-full

AccruedIncome

X instant debit

Periodiserede indtægter

Den beløbsmæssige størrelse af et aktiv, der repræsenterer optjent indtægt, som endnu ikke er modtaget.

Almindelig praksis: IAS 1 112 c

ifrs-full

AccumulatedAllowanceForUncollectibleMinimumLeasePaymentsReceivable

X instant credit

Akkumulerede nedskrivninger på uerholdelige tilgodehavende minimumsleasingydelser

Den beløbsmæssige størrelse af akkumulerede nedskrivninger på uerholdelige tilgodehavende minimumsleasingydelser. Minimumsleasingydelser er ydelser, som leasingtager er eller kan blive forpligtet til at erlægge i løbet af leasingperioden (med udeladelse af de betingede lejeydelser, serviceomkostninger og skatter, der skal afholdes af leasinggiver og refunderes til denne), samt: a) for leasingtagers vedkommende alle beløb, der er garanteret af leasingtager eller en nærtstående part til leasingtager, eller b) for leasinggivers vedkommende eventuel restværdi, som er garanteret leasinggiver af: i) leasingtager, ii) en nærtstående part til leasingtager, eller iii) en tredjepart, som ikke er tilknyttet leasinggiver, som økonomisk er i stand til at indfri forpligtelserne i henhold til garantien.

Offentliggørelse: IAS 17 47 d – Udløbsdato 1.1.2019

ifrs-full

AccumulatedChangesInFairValueOfFinancialAssetsAttributableToChangesInCreditRiskOfFinancialAssets

X instant debit

Akkumuleret stigning (fald) i dagsværdi af finansielle aktiver, der er klassificeret til dagsværdi gennem resultatet, som kan henføres til ændringer i den kreditrisiko, der er forbundet med finansielle aktiver

Den akkumulerede stigning (fald) i dagsværdien af finansielle aktiver, der er klassificeret til dagsværdi gennem resultatet, som kan henføres til ændringer i den kreditrisiko, der er forbundet med aktiverne, enten opgjort: a) som den beløbsmæssige størrelse af den ændring i dagsværdien, der ikke kan henføres til ændringer i markedsforhold, der gav anledning til en markedsrisiko, eller b) med brug af en anden metode, som efter virksomhedens opfattelse giver et mere retvisende billede af den beløbsmæssige størrelse af den ændring i dagsværdien, som kan henføres til ændringer i den kreditrisiko, der er forbundet med aktivet. [Reference: kreditrisiko [member], markedsrisiko [member], stigning (fald) i dagsværdi af finansielle aktiver, der er klassificeret til dagsværdi gennem resultatet, som kan henføres til ændringer i den kreditrisiko, der er forbundet med finansielle aktiver]

Offentliggørelse: IFRS 7 9 c – Ikrafttrædelse 1.1.2018

ifrs-full

AccumulatedChangesInFairValueOfFinancialAssetsRelatedCreditDerivativesOrSimilarInstruments

X instant

Akkumuleret stigning (fald) i dagsværdi af finansielle aktiver, der er klassificeret som målt til dagsværdi gennem resultatet og knyttet til afledte kreditinstrumenter eller lignende instrumenter

Den akkumulerede stigning (fald) i dagsværdi af afledte kreditinstrumenter eller lignende instrumenter knyttet til finansielle aktiver, der er klassificeret som målt til dagsværdi gennem resultatet. [Reference: afledte finansielle instrumenter [member], stigning (fald) i dagsværdi af finansielle aktiver, der er klassificeret som målt til dagsværdi gennem resultatet og knyttet til afledte kreditinstrumenter eller lignende instrumenter, finansielle aktiver]

Offentliggørelse: IFRS 7 9 d – Ikrafttrædelse 1.1.2018

ifrs-full

AccumulatedChangesInFairValueOfFinancialLiabilityAttributableToChangesInCreditRiskOfLiability

X instant credit

Akkumuleret stigning (fald) i dagsværdi af en finansiel forpligtelse, som kan henføres til ændringer i den kreditrisiko, der er forbundet med forpligtelsen

Den akkumulerede stigning (fald) i dagsværdien af finansielle forpligtelser, som kan henføres til ændringer i den kreditrisiko, der er forbundet med forpligtelserne. [Reference: kreditrisiko [member], markedsrisiko [member], stigning (fald) i dagsværdi af en finansiel forpligtelse, som kan henføres til ændringer i den kreditrisiko, der er forbundet med forpligtelsen]

Offentliggørelse: IFRS 7 10 a, oplysning: IFRS 7 10A a – Ikrafttrædelse 1.1.2018

ifrs-full

AccumulatedChangesInFairValueOfLoanOrReceivableAttributableToChangesInCreditRiskOfFinancialAssets

X instant debit

Akkumuleret stigning (fald) i dagsværdi af et lån eller et tilgodehavende, som kan henføres til ændringer i den kreditrisiko, der er forbundet med finansielle aktiver

Den akkumulerede stigning (fald) i dagsværdien af lån eller tilgodehavender, som kan henføres til ændringer i den kreditrisiko, der er forbundet med aktiverne, enten opgjort: a) som den beløbsmæssige størrelse af den ændring i dagsværdien, der ikke kan henføres til ændringer i de markedsforhold, der gav anledning til markedsrisikoen, eller b) med brug af en anden metode, som efter virksomhedens opfattelse giver et mere retvisende billede af den beløbsmæssige størrelse af den ændring i dagsværdien, som kan henføres til ændringer i den kreditrisiko, der er forbundet med aktivet. [Reference: markedsrisiko [member]]

Offentliggørelse: IFRS 7 9 c – Udløbsdato 1.1.2018

ifrs-full

AccumulatedChangesInFairValueOfLoansOrReceivablesRelatedCreditDerivativesOrSimilarInstruments

X instant

Akkumuleret stigning (fald) i dagsværdi af lån eller tilgodehavender, der er knyttet til afledte kreditinstrumenter eller lignende instrumenter

Den akkumulerede stigning (fald) i dagsværdien af afledte kreditinstrumenter eller lignende instrumenter, der er knyttet til lån eller tilgodehavender. [Reference: afledte finansielle instrumenter [member], stigning (fald) i dagsværdi af lån eller tilgodehavender, der er knyttet til afledte kreditinstrumenter eller lignende instrumenter]

Offentliggørelse: IFRS 7 9 d – Udløbsdato 1.1.2018

ifrs-full

AccumulatedDepreciationAmortisationAndImpairmentMember

member

Akkumulerede afskrivninger og tab ved værdiforringelse [member]

Dette element står for akkumulerede afskrivninger og tab ved værdiforringelse. [Reference: tab ved værdiforringelse, afskrivninger]

Offentliggørelse: IAS 16 73 d, oplysning: IAS 16 75 b, oplysning: IAS 17 32 – Udløbsdato 1.1.2019, oplysning: IAS 38 118 c, oplysning: IAS 40 79 c, oplysning: IAS 41 54 f

ifrs-full

AccumulatedDepreciationAndAmortisationMember

member

Akkumulerede afskrivninger [member]

Dette element står for akkumulerede afskrivninger. [Reference: afskrivninger]

Almindelig praksis: IAS 16 73 d, oplysning: IAS 16 75 b, almindelig praksis: IAS 17 32 – Udløbsdato 1.1.2019, almindelig praksis: IAS 38 118 c, almindelig praksis: IAS 40 79 c, almindelig praksis: IAS 41 54 f

ifrs-full

AccumulatedFairValueHedgeAdjustmentOnHedgedItemIncludedInCarryingAmountAssets

X instant debit

Akkumuleret beløb for justeringer vedrørende sikring af dagsværdien for den sikrede post, der er omfattet i den regnskabsmæssige værdi, aktiver

Det akkumulerede beløb for justeringer vedrørende sikring af dagsværdien for den sikrede post, der er omfattet af den regnskabsmæssige værdi af den sikrede post og indregnet i balancen som et aktiv. [Reference: sikrede poster [member]]

Offentliggørelse: IFRS 7 24B a ii – Ikrafttrædelse 1.1.2018

ifrs-full

AccumulatedFairValueHedgeAdjustmentOnHedgedItemIncludedInCarryingAmountLiabilities

X instant credit

Akkumuleret beløb for justeringer vedrørende sikring af dagsværdien for sikrede poster, der er omfattet i den regnskabsmæssige værdi, forpligtelser

Det akkumulerede beløb for justeringer vedrørende sikring af dagsværdien for en sikret post, der er omfattet af den regnskabsmæssige værdi af den sikrede post og indregnet i balancen som en forpligtelse. [Reference: sikrede poster [member]]

Offentliggørelse: IFRS 7 24B a ii – Ikrafttrædelse 1.1.2018

ifrs-full

AccumulatedFairValueHedgeAdjustmentRemainingInStatementOfFinancialPositionForHedgedItemThatCeasedToBeAdjustedForHedgingGainsAndLossesAssets

X instant debit

Akkumuleret beløb for justeringer vedrørende sikring af dagsværdien i balancen for sikrede poster, der ikke længere justeres for sikringsgevinster og -tab, aktiver

Det akkumulerede beløb for justeringer vedrørende sikring af dagsværdien i balancen for en sikret post, der er et finansielt aktiv, som måles til amortiseret kostpris, og som ikke længere justeres for sikringsgevinster og -tab. [Reference: finansielle aktiver til amortiseret kostpris, sikrede poster [member]]

Offentliggørelse: IFRS 7 24B a v – Ikrafttrædelse 1.1.2018

ifrs-full

AccumulatedFairValueHedgeAdjustmentRemainingInStatementOfFinancialPositionForHedgedItemThatCeasedToBeAdjustedForHedgingGainsAndLossesLiabilities

X instant credit

Akkumuleret beløb for justeringer vedrørende sikring af dagsværdien i balancen for sikrede poster, der ikke længere justeres for sikringsgevinster og -tab, forpligtelser

Det akkumulerede beløb for justeringer vedrørende sikring af dagsværdien i balancen for en sikret post, der er en finansiel forpligtelse, som måles til amortiseret kostpris, og som ikke længere justeres for sikringsgevinster og -tab. [Reference: finansielle forpligtelser til amortiseret kostpris, sikrede poster [member]]

Offentliggørelse: IFRS 7 24B a v – Ikrafttrædelse 1.1.2018

ifrs-full

AccumulatedImpairmentMember

member

Akkumulerede værdiforringelser [member]

Dette element står for akkumuleret værdiforringelse. [Reference: tab ved værdiforringelse]

Almindelig praksis: IAS 16 73 d, almindelig praksis: IAS 17 32 – Udløbsdato 1.1.2019, almindelig praksis: IAS 38 118 c, almindelig praksis: IAS 40 79 c, almindelig praksis: IAS 41 54 f, oplysning: IFRS 3 B67 d, oplysning: IFRS 7 35H – Ikrafttrædelse 1.1.2018, eksempel: IFRS 7 35N – Ikrafttrædelse 1.1.2018, eksempel: IFRS 7 IG29 b – Udløbsdato 1.1.2018, eksempel: IFRS 7 37 b – Udløbsdato 1.1.2018

ifrs-full

AccumulatedOtherComprehensiveIncome

X instant credit

Akkumuleret øvrig totalindkomst

Den beløbsmæssige størrelse af akkumulerede indtægter og omkostninger (herunder omklassifikationsreguleringer), der ikke er indregnet i resultatet, som dette kræves eller tillades i andre IFRS-standarder. [Reference: IFRS-standarder [member], øvrig totalindkomst]

Almindelig praksis: IAS 1 55

ifrs-full

AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember

member

Akkumuleret øvrig totalindkomst [member]

Dette element står for akkumuleret øvrig totalindkomst. [Reference: øvrig totalindkomst]

Almindelig praksis: IAS 1 108

ifrs-full

AcquisitionAndAdministrationExpenseRelatedToInsuranceContracts

X duration debit

Omkostninger til anskaffelse og administration af forsikringskontrakter

Omkostningerne til anskaffelse og administration af forsikringskontrakter. [Reference: typer af forsikringskontrakter [member]]

Almindelig praksis: IAS 1 85

ifrs-full

AcquisitiondateFairValueOfEquityInterestInAcquireeHeldByAcquirerImmediatelyBeforeAcquisitionDate

X instant credit

Dagsværdi på overtagelsestidspunktet af den overtagende virksomheds egenkapitalinteresse i den overtagne virksomhed umiddelbart før overtagelsestidspunktet

Dagsværdien på overtagelsestidspunktet af den overtagende virksomheds egenkapitalinteresse i den overtagne virksomhed umiddelbart før overtagelsestidspunktet ved en virksomhedssammenslutning, der gennemføres i flere faser. [Reference: virksomhedssammenslutninger [member]]

Offentliggørelse: IFRS 3 B64 p i

ifrs-full

AcquisitiondateFairValueOfTotalConsiderationTransferred

X instant credit

Erlagt vederlag, dagsværdi på overtagelsestidspunktet

Dagsværdien på overtagelsestidspunktet af det erlagte vederlag for en virksomhedssammenslutning. [Reference: virksomhedssammenslutninger [member]]

Offentliggørelse: IFRS 3 B64 f

ifrs-full

AcquisitiondateFairValueOfTotalConsiderationTransferredAbstract

 

Dagsværdien på overtagelsestidspunktet af det samlede erlagte vederlag [abstract]

 

 

ifrs-full

AcquisitionrelatedCostsForTransactionRecognisedSeparatelyFromAcquisitionOfAssetsAndAssumptionOfLiabilitiesInBusinessCombination

X duration debit

Overtagelsesrelaterede omkostninger for transaktion, der indregnes separat fra overtagelsen af aktiver og forpligtelser ved virksomhedssammenslutningen

Den beløbsmæssige størrelse af overtagelsesrelaterede omkostninger for transaktioner, der indregnes separat fra overtagelsen af aktiver og forpligtelser ved virksomhedssammenslutninger. [Reference: virksomhedssammenslutninger [member]]

Offentliggørelse: IFRS 3 B64 m

ifrs-full

AcquisitionrelatedCostsRecognisedAsExpenseForTransactionRecognisedSeparatelyFromAcquisitionOfAssetsAndAssumptionOfLiabilitiesInBusinessCombination

X duration debit

Overtagelsesrelaterede omkostninger, der er indregnet som en omkostning for en transaktion, der indregnes separat fra overtagelsen af aktiver og forpligtelser ved virksomhedssammenslutningen

Den beløbsmæssige størrelse af overtagelsesrelaterede omkostninger, der er indregnet som en omkostning for transaktioner, der indregnes separat fra overtagelsen af aktiver og forpligtelser ved virksomhedssammenslutninger. [Reference: virksomhedssammenslutninger [member]]

Offentliggørelse: IFRS 3 B64 m

ifrs-full

AcquisitionsThroughBusinessCombinationsBiologicalAssets

X duration debit

Anskaffelser gennem virksomhedssammenslutninger, biologiske aktiver

Stigningen i biologiske aktiver hidrørende fra anskaffelser gennem virksomhedssammenslutninger. [Reference: virksomhedssammenslutninger [member], biologiske aktiver]

Offentliggørelse: IAS 41 50 e

ifrs-full

AcquisitionsThroughBusinessCombinationsDeferredAcquisitionCostsArisingFromInsuranceContracts

X duration debit

Anskaffelser gennem virksomhedssammenslutninger, udskudte anskaffelsesomkostninger i tilknytning til forsikringskontrakter

Stigningen i udskudte anskaffelsesomkostninger i tilknytning til forsikringskontrakter hidrørende fra anskaffelser gennem virksomhedssammenslutninger. [Reference: virksomhedssammenslutninger [member], udskudte anskaffelsesomkostninger i tilknytning til forsikringskontrakter]

Almindelig praksis: IFRS 4 37 e

ifrs-full

AcquisitionsThroughBusinessCombinationsIntangibleAssetsAndGoodwill

X duration debit

Anskaffelser gennem virksomhedssammenslutninger, immaterielle aktiver og goodwill

Stigningen i immaterielle aktiver og goodwill hidrørende fra anskaffelser gennem virksomhedssammenslutninger. [Reference: virksomhedssammenslutninger [member], immaterielle aktiver og goodwill]

Almindelig praksis: IAS 38 118 e i

ifrs-full

AcquisitionsThroughBusinessCombinationsIntangibleAssetsOtherThanGoodwill

X duration debit

Anskaffelser gennem virksomhedssammenslutninger, immaterielle aktiver bortset fra goodwill

Stigningen i immaterielle aktiver bortset fra goodwill hidrørende fra anskaffelser gennem virksomhedssammenslutninger. [Reference: virksomhedssammenslutninger [member], immaterielle aktiver bortset fra goodwill]

Offentliggørelse: IAS 38 118 e i

ifrs-full

AcquisitionsThroughBusinessCombinationsInvestmentProperty

X duration debit

Anskaffelser gennem virksomhedssammenslutninger, investeringsejendomme

Stigningen i investeringsejendomme hidrørende fra anskaffelser gennem virksomhedssammenslutninger. [Reference: virksomhedssammenslutninger [member], investeringsejendomme]

Offentliggørelse: IAS 40 76 b, oplysning: IAS 40 79 d ii

ifrs-full

AcquisitionsThroughBusinessCombinationsLiabilitiesUnderInsuranceContractsAndReinsuranceContractsIssued

X duration credit

Anskaffelser gennem virksomhedssammenslutninger, forpligtelser i henhold til udstedte forsikringskontrakter og reassurancekontrakter

Stigningen i forpligtelser i henhold til udstedte forsikringskontrakter og reassurancekontrakter hidrørende fra anskaffelser gennem virksomhedssammenslutninger. [Reference: virksomhedssammenslutninger [member], forpligtelser i henhold til udstedte forsikringskontrakter og reassurancekontrakter]

Almindelig praksis: IFRS 4 37 e

ifrs-full

AcquisitionsThroughBusinessCombinationsOtherProvisions

X duration credit

Anskaffelser gennem virksomhedssammenslutninger, andre hensatte forpligtelser

Stigningen i andre hensatte forpligtelser hidrørende fra anskaffelser gennem virksomhedssammenslutninger. [Reference: virksomhedssammenslutninger [member], andre hensatte forpligtelser]

Almindelig praksis: IAS 37 84

ifrs-full

AcquisitionsThroughBusinessCombinationsPropertyPlantAndEquipment

X duration debit

Anskaffelser gennem virksomhedssammenslutninger, materielle anlægsaktiver

Stigningen i materielle anlægsaktiver hidrørende fra anskaffelser gennem virksomhedssammenslutninger. [Reference: virksomhedssammenslutninger [member], materielle anlægsaktiver]

Offentliggørelse: IAS 16 73 e iii

ifrs-full

AcquisitionsThroughBusinessCombinationsReinsuranceAssets

X duration debit

Anskaffelser gennem virksomhedssammenslutninger, reassuranceaktiver

Stigningen i reassuranceaktiver hidrørende fra anskaffelser gennem virksomhedssammenslutninger. [Reference: virksomhedssammenslutninger [member], reassuranceaktiver]

Almindelig praksis: IFRS 4 37 e

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfDiscountRates

X.XX instant

Aktuarmæssig forudsætning for diskonteringssatser

Den diskonteringssats, der er anvendt som den væsentlige aktuarmæssige forudsætning til at opgøre nutidsværdien af en ydelsesbaseret pensionsforpligtelse. [Reference: ydelsesbaseret pensionsforpligtelse i nutidsværdi, aktuarmæssige forudsætninger [member]]

Almindelig praksis: IAS 19 144

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfDiscountRatesMember

member

Aktuarmæssig forudsætning for diskonteringssatser [member]

Dette element står for de diskonteringssatser, der anvendes som aktuarmæssige forudsætninger. [Reference: aktuarmæssige forudsætninger [member]]

Almindelig praksis: IAS 19 145

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfExpectedRatesOfInflation

X.XX instant

Aktuarmæssig forudsætning for forventede inflationsrater

Den forventede inflationsrate, der er anvendt som en væsentlig aktuarmæssig forudsætning til at opgøre nutidsværdien af en ydelsesbaseret pensionsforpligtelse. [Reference: ydelsesbaserede pensionsordninger [member], ydelsesbaseret pensionsforpligtelse i nutidsværdi, aktuarmæssige forudsætninger [member]]

Almindelig praksis: IAS 19 144

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfExpectedRatesOfInflationMember

member

Aktuarmæssig forudsætning for forventede inflationsrater [member]

Dette element står for de forventede inflationsrater, der anvendes som aktuarmæssige forudsætninger. [Reference: aktuarmæssige forudsætninger [member]]

Almindelig praksis: IAS 19 145

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfExpectedRatesOfPensionIncreases

X.XX instant

Aktuarmæssig forudsætning for forventede satser for pensionsforøgelser

Den forventede sats for pensionsforøgelser, der er anvendt som en væsentlig aktuarmæssig forudsætning til at opgøre nutidsværdien af en ydelsesbaseret pensionsforpligtelse. [Reference: ydelsesbaserede pensionsordninger [member], ydelsesbaseret pensionsforpligtelse i nutidsværdi, aktuarmæssige forudsætninger [member]]

Almindelig praksis: IAS 19 144

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfExpectedRatesOfPensionIncreasesMember

member

Aktuarmæssig forudsætning for forventede satser for pensionsforøgelser [member]

Dette element står for de forventede satser for pensionsforøgelser, der anvendes som aktuarmæssige forudsætninger. [Reference: aktuarmæssige forudsætninger [member]]

Almindelig praksis: IAS 19 145

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfExpectedRatesOfSalaryIncreases

X.XX instant

Aktuarmæssig forudsætning for forventede satser for lønstigninger

Den forventede sats for lønstigninger, der er anvendt som en væsentlig aktuarmæssig forudsætning til at opgøre nutidsværdien af en ydelsesbaseret pensionsforpligtelse. [Reference: ydelsesbaserede pensionsordninger [member], ydelsesbaseret pensionsforpligtelse i nutidsværdi, aktuarmæssige forudsætninger [member]]

Almindelig praksis: IAS 19 144

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfExpectedRatesOfSalaryIncreasesMember

member

Aktuarmæssig forudsætning for forventede satser for lønstigninger [member]

Dette element står for de forventede satser for lønstigninger, der anvendes som aktuarmæssige forudsætninger. [Reference: aktuarmæssige forudsætninger [member]]

Almindelig praksis: IAS 19 145

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfLifeExpectancyAfterRetirement

 

Aktuarmæssig forudsætning for forventet levetid efter pensionering

Den forventede levetid efter pensionering, der er anvendt som en væsentlig aktuarmæssig forudsætning til at opgøre nutidsværdien af en ydelsesbaseret pensionsforpligtelse. [Reference: ydelsesbaseret pensionsforpligtelse i nutidsværdi, aktuarmæssige forudsætninger [member]]

Almindelig praksis: IAS 19 144

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfLifeExpectancyAfterRetirementMember

member

Aktuarmæssig forudsætning for forventet levetid efter pensionering [member]

Dette element står for den forventede levetid efter pensionering, der anvendes som aktuarmæssige forudsætninger. [Reference: aktuarmæssige forudsætninger [member]]

Almindelig praksis: IAS 19 145

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfMedicalCostTrendRates

X.XX instant

Aktuarmæssig forudsætning for udviklingstendenser i sygesikringsomkostninger

De udviklingstendenser i sygesikringsomkostninger, der er anvendt som en væsentlig aktuarmæssig forudsætning til at opgøre nutidsværdien af en ydelsesbaseret pensionsforpligtelse. [Reference: ydelsesbaseret pensionsforpligtelse i nutidsværdi, aktuarmæssige forudsætninger [member]]

Almindelig praksis: IAS 19 144

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfMedicalCostTrendRatesMember

member

Aktuarmæssig forudsætning for udviklingstendenser i sygesikringsomkostninger [member]

Dette element står for de udviklingstendenser i sygesikringsomkostninger, der anvendes som aktuarmæssige forudsætninger. [Reference: aktuarmæssige forudsætninger [member]]

Almindelig praksis: IAS 19 145

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfMortalityRates

 

Aktuarmæssig forudsætning for dødsrater

Den dødsrate, der er anvendt som en væsentlig aktuarmæssig forudsætning til at opgøre nutidsværdien af en ydelsesbaseret pensionsforpligtelse. [Reference: ydelsesbaseret pensionsforpligtelse i nutidsværdi, aktuarmæssige forudsætninger [member]]

Almindelig praksis: IAS 19 144

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfMortalityRatesMember

member

Aktuarmæssig forudsætning for dødsrater [member]

Dette element står for de dødsrater, der anvendes som aktuarmæssige forudsætninger. [Reference: aktuarmæssige forudsætninger [member]]

Almindelig praksis: IAS 19 145

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfRetirementAge

 

Aktuarmæssig forudsætning for pensionsalder

Den pensionsalder, der er anvendt som en væsentlig aktuarmæssig forudsætning til at opgøre nutidsværdien af en ydelsesbaseret pensionsforpligtelse. [Reference: ydelsesbaseret pensionsforpligtelse i nutidsværdi, aktuarmæssige forudsætninger [member]]

Almindelig praksis: IAS 19 144

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfRetirementAgeMember

member

Aktuarmæssig forudsætning for pensionsalder [member]

Dette element står for den pensionsalder, der anvendes som aktuarmæssige forudsætninger. [Reference: aktuarmæssige forudsætninger [member]]

Almindelig praksis: IAS 19 145

ifrs-full

ActuarialAssumptionsAxis

axis

Aktuarmæssige forudsætninger [member]

Tabellens akse definerer forbindelsen mellem domæneelementerne eller -kategorierne i tabellen og posterne eller begreberne i tabellen.

Offentliggørelse: IAS 19 145

ifrs-full

ActuarialAssumptionsMember

member

Aktuarmæssige forudsætninger [member]

Dette element står for alle aktuarmæssige forudsætninger. Aktuarmæssige forudsætninger er virksomhedens objektive og indbyrdes forenelige bedste skøn over de demografiske og økonomiske variabler, der bestemmer de endelige omkostninger tilknyttet pensionsydelser. Det repræsenterer også standardværdien for aksen »Aktuarmæssige forudsætninger«, hvis der ikke anvendes et andet element.

Offentliggørelse: IAS 19 145

ifrs-full

ActuarialGainsLossesArisingFromChangesInDemographicAssumptionsNetDefinedBenefitLiabilityAsset

X duration debit

Aktuarmæssige gevinster (tab) fra ændringer i de demografiske forudsætninger, ydelsesbaseret pensionsforpligtelse (aktiv)

Faldet (stigningen) i en ydelsesbaseret pensionsforpligtelse (aktiv) hidrørende fra aktuarmæssige gevinster (tab) fra ændringer i de demografiske forudsætninger, som resulterer i eftermålinger af den ydelsesbaserede pensionsforpligtelse (aktiv). Demografiske forudsætninger omhandler eksempelvis: a) dødelighed, b) niveauet af personaleudskiftningshastighed, invaliditet og førtidspension, c) andelen af deltagere i pensionsordningen med pårørende, som vil være berettiget til ydelser, d) andelen af deltagere i pensionsordningen, som vælger den enkelte betalingsmulighed i henhold til ordningens vilkår, og e) hyppigheden af krav i henhold til sygesikringsordninger. [Reference: ydelsesbaseret pensionsforpligtelse (aktiv)]

Offentliggørelse: IAS 19 141 c ii

ifrs-full

ActuarialGainsLossesArisingFromChangesInFinancialAssumptionsNetDefinedBenefitLiabilityAsset

X duration debit

Aktuarmæssige gevinster (tab) fra ændringer i de økonomiske forudsætninger, ydelsesbaseret pensionsforpligtelse (aktiv)

Faldet (stigningen) i en ydelsesbaseret pensionsforpligtelse (aktiv) hidrørende fra aktuarmæssige gevinster (tab) fra ændringer i de økonomiske forudsætninger, som resulterer i eftermålinger af den ydelsesbaserede pensionsforpligtelse (aktiv). Økonomiske forudsætninger omhandler eksempelvis: a) diskonteringssatsen, b) ydelsesniveauer, undtagen alle ydelser til ansatte, og fremtidige lønstigninger, c) i tilfælde af lægelige ydelser, fremtidige sygesikringsomkostninger, herunder omkostninger til behandling af udbetalinger i forbindelse med krav og ydelser (dvs. de omkostninger, der vil påløbe i forbindelse med behandling og løsning af krav, herunder advokatsalær og taksatorhonorar), og d) skatter, der skal betales af den ordning for bidrag i forbindelse med arbejdsydelsen før balancedagen eller af ydelser som følge af denne arbejdsydelse. [Reference: ydelsesbaseret pensionsforpligtelse (aktiv)]

Offentliggørelse: IAS 19 141 c iii

ifrs-full

ActuarialGainsLossesArisingFromExperienceAdjustmentsNetDefinedBenefitLiabilityAsset

X duration debit

Aktuarmæssige gevinster (tab) fra erfaringsbaserede justeringer, ydelsesbaseret pensionsforpligtelse (aktiv)

Faldet (stigningen) i en ydelsesbaseret pensionsforpligtelse (aktiv) hidrørende fra aktuarmæssige gevinster (tab) fra erfaringsbaserede justeringer, som resulterer i eftermålinger af den ydelsesbaserede pensionsforpligtelse (aktiv). Erfaringsbaserede reguleringer tager højde for virkningen af forskelle mellem tidligere aktuarmæssige forudsætninger og de faktiske begivenheder. [Reference: ydelsesbaseret pensionsforpligtelse (aktiv)]

Almindelig praksis: IAS 19 141 c

ifrs-full

ActuarialPresentValueOfPromisedRetirementBenefits

X instant credit

Den aktuarmæssige nutidsværdi af lovede fratrædelsesydelser

Nutidsværdien af de forventede udbetalinger fra en fratrædelsesordning til nuværende eller tidligere ansatte, som er knyttet til den allerede udførte arbejdsydelse.

Offentliggørelse: IAS 26 35 d

ifrs-full

AdditionalAllowanceRecognisedInProfitOrLossAllowanceAccountForCreditLossesOfFinancialAssets

X duration

Yderligere hensættelse indregnet i resultatet, hensættelseskonto for kredittab på finansielle aktiver

Den beløbsmæssige størrelse af den yderligere hensættelse til kredittab på finansielle aktiver, der er indregnet i resultatet. [Reference: hensættelseskonto for kredittab på finansielle aktiver]

Almindelig praksis: IFRS 7 16 – Udløbsdato 1.1.2018

ifrs-full

AdditionalDisclosuresForAmountsRecognisedAsOfAcquisitionDateForEachMajorClassOfAssetsAcquiredAndLiabilitiesAssumedAbstract

 

Yderligere oplysninger om indregnede beløb på overtagelsestidspunktet for hver væsentlig kategori af overtagne aktiver og forpligtelser [abstract]

 

 

ifrs-full

AdditionalDisclosuresRelatedToRegulatoryDeferralAccountsAbstract

 

Yderligere oplysninger om regulatoriske aktiver og forpligtelser [abstract]

 

 

ifrs-full

AdditionalInformationAboutEntityExposureToRisk

text

Yderligere oplysninger om virksomhedens risikoeksponering

Yderligere oplysninger om virksomhedens risikoeksponering, når de kvantitative data, der er oplyst, ikke giver et korrekt billede.

Offentliggørelse: IFRS 7 35

ifrs-full

AdditionalInformationAboutNatureAndFinancialEffectOfBusinessCombination

text

Yderligere oplysninger om arten og den økonomiske virkning af en virksomhedssammenslutning

Yderligere oplysninger om arten og den økonomiske virkning af virksomhedssammenslutninger, der måtte være nødvendige for at opfylde formålene i IFRS 3. [Reference: virksomhedssammenslutninger [member]]

Offentliggørelse: IFRS 3 63

ifrs-full

AdditionalInformationAboutNatureOfAndChangesInRisksAssociatedWithInterestsInStructuredEntitiesExplanatory

text block

Yderligere oplysninger om karakteren af og ændringer i de risici, der er forbundet med virksomhedens kapitalandele i strukturerede virksomheder [text block]

Supplerende oplysninger om karakteren af og ændringer i de risici, der er forbundet med virksomhedens kapitalandele i strukturerede virksomheder.

Offentliggørelse: IFRS 12 B25

ifrs-full

AdditionalInformationAboutSharebasedPaymentArrangements

text block

Yderligere oplysninger om aktiebaserede vederlæggelsesordninger [text block]

Yderligere oplysninger om aktiebaserede vederlæggelsesordninger, der er nødvendige for at opfylde oplysningskravene i IFRS 2. [Reference: aktiebaserede vederlæggelsesordninger [member]]

Offentliggørelse: IFRS 2 52

ifrs-full

AdditionalInformationAbstract

 

Yderligere oplysninger [abstract]

 

 

ifrs-full

AdditionalLiabilitiesContingentLiabilitiesRecognisedInBusinessCombination

X duration credit

Yderligere forpligtelser, eventualforpligtelser, der indregnes i en virksomhedssammenslutning

Den beløbsmæssige størrelse af yderligere eventualforpligtelser, der indregnes ved virksomhedssammenslutninger. [Reference: eventualforpligtelser, der indregnes i en virksomhedssammenslutning, virksomhedssammenslutninger [member], eventualforpligtelser [member]]

Offentliggørelse: IFRS 3 B67 c

ifrs-full

AdditionalLiabilitiesContingentLiabilitiesRecognisedInBusinessCombinationAbstract

 

Yderligere forpligtelser, eventualforpligtelser, der indregnes i en virksomhedssammenslutning [abstract]

 

 

ifrs-full

AdditionalPaidinCapital

X instant credit

Overkurs ved emission

Modtagne eller tilgodehavende beløb fra udstedelsen af aktier i virksomheden, som overstiger den pålydende værdi og beløb modtaget fra andre transaktioner, der involverer virksomhedens aktier eller aktionærer.

Almindelig praksis: IAS 1 55

ifrs-full

AdditionalPaidinCapitalMember

member

Overkurs ved emission [member]

Dette element står for modtagne beløb fra udstedelsen af aktier i virksomheden, som overstiger den pålydende værdi, og beløb modtaget fra andre transaktioner, der involverer virksomhedens aktier eller aktionærer.

Almindelig praksis: IAS 1 108

ifrs-full

AdditionalProvisionsOtherProvisions

X duration credit

Yderligere hensættelser, andre hensatte forpligtelser

Den beløbsmæssige størrelse af andre hensatte forpligtelser. [Reference: andre hensatte forpligtelser]

Offentliggørelse: IAS 37 84 b

ifrs-full

AdditionalProvisionsOtherProvisionsAbstract

 

Yderligere hensættelser, andre hensatte forpligtelser [abstract]

 

 

ifrs-full

AdditionalRecognitionGoodwill

X duration debit

Yderligere indregning, goodwill

Den beløbsmæssige størrelse af yderligere indregnet goodwill, bortset fra goodwill, som er medtaget i en afståelsesgruppe, der på overtagelsestidspunktet opfylder kriterierne for klassifikation som besiddelse med henblik på salg i overensstemmelse med IFRS 5. [Reference: goodwill, afståelsesgrupper, der er klassificeret som besiddelse med henblik på salg [member]]

Offentliggørelse: IFRS 3 B67 d ii

ifrs-full

AdditionsFromAcquisitionsInvestmentProperty

X duration debit

Tilgange hidrørende fra anskaffelser, investeringsejendomme

Den beløbsmæssige størrelse af tilgange til investeringsejendomme hidrørende fra anskaffelser. [Reference: investeringsejendomme]

Offentliggørelse: IFRS 40 76 a, oplysning: IAS 40 79 d i

ifrs-full

AdditionsFromPurchasesBiologicalAssets

X duration debit

Tilgange hidrørende fra køb, biologiske aktiver

Den beløbsmæssige størrelse af tilgange til biologiske aktiver hidrørende fra anskaffelser. [Reference: biologiske aktiver]

Offentliggørelse: IAS 41 50 b

ifrs-full

AdditionsFromSubsequentExpenditureRecognisedAsAssetBiologicalAssets

X duration debit

Tilgange hidrørende fra efterfølgende omkostninger, der er indregnet som et aktiv, biologiske aktiver

Den beløbsmæssige størrelse af tilgange til biologiske aktiver hidrørende fra efterfølgende omkostninger, der er indregnet som et aktiv. [Reference: biologiske aktiver]

Almindelig praksis: IAS 41 50

ifrs-full

AdditionsFromSubsequentExpenditureRecognisedAsAssetInvestmentProperty

X duration debit

Tilgange hidrørende fra efterfølgende omkostninger, der er indregnet som et aktiv, investeringsejendomme

Den beløbsmæssige størrelse af tilgange til investeringsejendomme hidrørende fra efterfølgende omkostninger, der er indregnet som et aktiv. [Reference: investeringsejendomme]

Offentliggørelse: IFRS 40 76 a, oplysning: IAS 40 79 d i

ifrs-full

AdditionsInvestmentPropertyAbstract

 

Tilgange, investeringsejendomme [abstract]

 

 

ifrs-full

AdditionsLiabilitiesUnderInsuranceContractsAndReinsuranceContractsIssued

X duration credit

Tilgange, bortset fra gennem virksomhedssammenslutninger, forpligtelser i henhold til udstedte forsikringskontrakter og reassurancekontrakter

Stigningen i forpligtelser i henhold til udstedte forsikringskontrakter og reassurancekontrakter hidrørende fra tilgange, bortset fra gennem virksomhedssammenslutninger. [Reference: forpligtelser i henhold til udstedte forsikringskontrakter og reassurancekontrakter, virksomhedssammenslutninger [member]]

Eksempel: IFRS 4 IG37 b, eksempel: IFRS 4 37 e

ifrs-full

AdditionsOtherThanThroughBusinessCombinationsBiologicalAssets

X duration debit

Tilgange, bortset fra gennem virksomhedssammenslutninger, biologiske aktiver

Den beløbsmæssige størrelse af tilgange til biologiske aktiver, bortset fra aktiver erhvervet ved virksomhedssammenslutninger. [Reference: virksomhedssammenslutninger [member], biologiske aktiver]

Almindelig praksis: IAS 41 50

ifrs-full

AdditionsOtherThanThroughBusinessCombinationsBiologicalAssetsAbstract

 

Tilgange, bortset fra gennem virksomhedssammenslutninger, biologiske aktiver [abstract]

 

 

ifrs-full

AdditionsOtherThanThroughBusinessCombinationsIntangibleAssetsOtherThanGoodwill

X duration debit

Tilgange, bortset fra gennem virksomhedssammenslutninger, immaterielle aktiver bortset fra goodwill

Den beløbsmæssige størrelse af tilgange til immaterielle aktiver bortset fra goodwill, bortset fra aktiver erhvervet ved virksomhedssammenslutninger. [Reference: virksomhedssammenslutninger [member], immaterielle aktiver bortset fra goodwill]

Offentliggørelse: IAS 38 118 e i

ifrs-full

AdditionsOtherThanThroughBusinessCombinationsInvestmentProperty

X duration debit

Tilgange, bortset fra gennem virksomhedssammenslutninger, investeringsejendomme

Den beløbsmæssige størrelse af tilgange til investeringsejendomme, bortset fra ejendomme erhvervet ved virksomhedssammenslutninger. [Reference: virksomhedssammenslutninger [member], investeringsejendomme]

Offentliggørelse: IFRS 40 76 a, oplysning: IAS 40 79 d i

ifrs-full

AdditionsOtherThanThroughBusinessCombinationsPropertyPlantAndEquipment

X duration debit

Tilgange, bortset fra gennem virksomhedssammenslutninger, materielle anlægsaktiver

Den beløbsmæssige størrelse af tilgange til materielle anlægsaktiver, bortset fra anlægsaktiver erhvervet ved virksomhedssammenslutninger. [Reference: virksomhedssammenslutninger [member], materielle anlægsaktiver]

Offentliggørelse: IAS 16 73 e i

ifrs-full

AdditionsOtherThanThroughBusinessCombinationsReinsuranceAssets

X duration debit

Tilgange, bortset fra gennem virksomhedssammenslutninger, reassuranceaktiver

Den beløbsmæssige størrelse af tilgange til reassuranceaktiver, bortset fra aktiver erhvervet ved virksomhedssammenslutninger. [Reference: virksomhedssammenslutninger [member], reassuranceaktiver]

Almindelig praksis: IFRS 4 37 e

ifrs-full

AdditionsToNoncurrentAssets

X duration debit

Tilgange til andre anlægsaktiver end finansielle instrumenter, udskudte skatteaktiver, ydelsesbaserede aktiver og rettigheder i henhold til forsikringskontrakter

Den beløbsmæssige størrelse af tilgange til andre anlægsaktiver end finansielle instrumenter, udskudte skatteaktiver, ydelsesbaserede aktiver og rettigheder i henhold til forsikringskontrakter. [Reference: udskudte skatteaktiver, finansielle instrumenter, kategori [member], anlægsaktiver, typer af forsikringskontrakter [member]]

Offentliggørelse: IFRS 8 24 b, oplysning: IFRS 8 28 e

ifrs-full

AdditionsToRightofuseAssets

X duration debit

Tilgang af brugsretsaktiver

Den beløbsmæssige størrelse af tilgangen af brugsretsaktiver. [Reference: brugsretsaktiver]

Offentliggørelse: IFRS 16 53 h – Ikrafttrædelse 1.1.2019

ifrs-full

AddressOfRegisteredOfficeOfEntity

text

Virksomhedens hjemsted

Virksomhedens hjemstedsadresse.

Offentliggørelse: IAS 1 138 a

ifrs-full

AddressWhereConsolidatedFinancialStatementsAreObtainable

text

Adresse, hvorfra koncernregnskabet kan rekvireres

Den adresse, hvorfra koncernregnskaber, der er i overensstemmelse med IFRS, for virksomhedens øverste modervirksomhed eller en mellemliggende modervirksomhed, kan rekvireres. [Reference: konsoliderede [member], IFRS-standarder [member]]

Offentliggørelse: IAS 27 16 a

ifrs-full

AdjustedWeightedAverageShares

shares

Justeret vejet gennemsnitligt antal ordinære aktier i omløb

Det vejede gennemsnitlige antal ordinære aktier i omløb med tillæg af det vejede gennemsnitlige antal ordinære aktier, som ville blive udstedt ved konverteringen af al udvandet potentiel aktiekapital til ordinære aktier. [Reference: ordinære aktier [member], vejet gennemsnit [member]]

Offentliggørelse: IAS 33 70 b

ifrs-full

AdjustmentsForAmortisationExpense

X duration debit

Regulering for afskrivninger

Regulering for afskrivninger for at afstemme resultatet med nettopengestrømme fra (anvendt i) driftsaktivitet. [Reference: resultatet, afskrivninger]

Almindelig praksis: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForAmountsTransferredToInitialCarryingAmountOfHedgedItems

X duration debit

Beløb, som fjernes fra egenkapitalen og medtages i den regnskabsmæssige værdi af et ikkefinansielt aktiv (forpligtelse), hvis anskaffelse eller indgåelse var en sikret forventet transaktion, som er højst sandsynlig, efter skat

De beløb, som fjernes fra egenkapitalen og medtages i den oprindelige kostpris eller anden regnskabsmæssig værdi af et ikkefinansielt aktiv (forpligtelse), hvis anskaffelse eller indgåelse var en sikret forventet transaktion, som er højst sandsynlig, efter skat. [Reference: regnskabsmæssig værdi [member]]

Offentliggørelse: IFRS 7 23 e – Udløbsdato 1.1.2018

ifrs-full

AdjustmentsForCurrentTaxOfPriorPeriod

X duration debit

Regulering for aktuel skat for tidligere regnskabsår

Regulering for skatteomkostning (skatteindtægt) indregnet i regnskabsåret vedrørende aktuel skat for tidligere regnskabsår.

Eksempel: IAS 12 80 b

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInBiologicalAssets

X duration debit

Regulering for fald (stigning) i biologiske aktiver

Regulering for fald (stigning) i biologiske aktiver for at afstemme resultatet med nettopengestrømme fra (anvendt i) driftsaktivitet. [Reference: biologiske aktiver, resultatet]

Almindelig praksis: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInDerivativeFinancialAssets

X duration debit

Regulering for fald (stigning) i afledte finansielle aktiver

Regulering for fald (stigning) i afledte finansielle aktiver for at afstemme resultatet med nettopengestrømme fra (anvendt i) driftsaktivitet. [Reference: afledte finansielle aktiver, resultatet]

Almindelig praksis: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInFinancialAssetsHeldForTrading

X duration debit

Regulering for fald (stigning) i finansielle aktiver, som besiddes med handelshensigt

Regulering for fald (stigning) i finansielle aktiver, som besiddes med handelshensigt, for at afstemme resultatet med nettopengestrømme fra (anvendt i) driftsaktivitet. [Reference: finansielle aktiver, finansielle aktiver til dagsværdi gennem resultatet, klassificeret som besiddelse med handelshensigt, resultatet]

Almindelig praksis: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInInventories

X duration debit

Regulering for fald (stigning) i varebeholdninger

Regulering for fald (stigning) i varebeholdninger for at afstemme resultatet med nettopengestrømme fra (anvendt i) driftsaktivitet. [Reference: varebeholdninger, resultatet]

Almindelig praksis: IAS 7 20 a

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInLoansAndAdvancesToBanks

X duration debit

Regulering for fald (stigning) i udlån til banker

Regulering for fald (stigning) i udlån til banker for at afstemme resultatet med nettopengestrømme fra (anvendt i) driftsaktivitet. [Reference: udlån til banker, resultatet]

Almindelig praksis: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInLoansAndAdvancesToCustomers

X duration debit

Regulering for fald (stigning) i udlån til kunder

Regulering for fald (stigning) i udlån til kunder for at afstemme resultatet med nettopengestrømme fra (anvendt i) driftsaktivitet. [Reference: udlån til kunder, resultatet]

Almindelig praksis: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInOtherAssets

X duration debit

Regulering for fald (stigning) i andre aktiver

Regulering for fald (stigning) i andre aktiver for at afstemme resultatet med nettopengestrømme fra (anvendt i) driftsaktivitet. [Reference: andre aktiver, resultatet]

Almindelig praksis: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInOtherCurrentAssets

X duration debit

Regulering for fald (stigning) i andre omsætningsaktiver

Regulering for fald (stigning) i andre omsætningsaktiver for at afstemme resultatet med nettopengestrømme fra (anvendt i) driftsaktivitet. [Reference: andre kortfristede omsætningsaktiver, resultatet]

Almindelig praksis: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInOtherOperatingReceivables

X duration debit

Regulering for fald (stigning) i andre tilgodehavender vedrørende driften

Regulering for fald (stigning) i andre tilgodehavender vedrørende driften for at afstemme resultatet med nettopengestrømme fra (anvendt i) driftsaktivitet. [Reference: resultatet]

Almindelig praksis: IAS 7 20 a

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInReverseRepurchaseAgreementsAndCashCollateralOnSecuritiesBorrowed

X duration debit

Regulering for fald (stigning) i omvendte tilbagekøbsaftaler og kontant sikkerhedsstillelse i lånte værdipapirer

Regulering for fald (stigning) i omvendte tilbagekøbsaftaler og kontant sikkerhedsstillelse i lånte værdipapirer for at afstemme resultatet med nettopengestrømme fra (anvendt i) driftsaktivitet. [Reference: omvendte tilbagekøbsaftaler og kontant sikkerhedsstillelse i lånte værdipapirer, resultatet]

Almindelig praksis: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInTradeAccountReceivable

X duration debit

Regulering for fald (stigning) i tilgodehavender vedrørende handel

Regulering for fald (stigning) i tilgodehavender vedrørende handel for at afstemme resultatet med nettopengestrømme fra (anvendt i) driftsaktivitet. [Reference: resultatet]

Almindelig praksis: IAS 7 20 a

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInTradeAndOtherReceivables

X duration debit

Regulering for fald (stigning) i tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser og andre tilgodehavender

Regulering for fald (stigning) i tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser og andre tilgodehavender for at afstemme resultatet med nettopengestrømme fra (anvendt i) driftsaktivitet. [Reference: tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser og andre tilgodehavender, resultatet]

Almindelig praksis: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForDeferredTaxExpense

X duration debit

Regulering for udskudt skatteomkostning

Regulering for udskudt skatteomkostning for at afstemme resultatet med nettopengestrømme fra (anvendt i) driftsaktivitet. [Reference: udskudt skatteomkostning (skatteindtægt), resultatet]

Almindelig praksis: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForDeferredTaxOfPriorPeriods

X duration debit

Regulering for udskudt skat for tidligere regnskabsår

Regulering for skatteomkostning (skatteindtægt) indregnet i regnskabsåret vedrørende udskudt skat for tidligere regnskabsår.

Almindelig praksis: IAS 12 80

ifrs-full

AdjustmentsForDepreciationAndAmortisationExpense

X duration debit

Regulering for afskrivninger

Regulering for afskrivninger for at afstemme resultatet med nettopengestrømme fra (anvendt i) driftsaktivitet. [Reference: afskrivninger, resultatet]

Almindelig praksis: IAS 7 20 b

ifrs-full

AdjustmentsForDepreciationAndAmortisationExpenseAndImpairmentLossReversalOfImpairmentLossRecognisedInProfitOrLoss

X duration debit

Regulering for afskrivninger og tab ved værdiforringelse (tilbageførsel af tab ved værdiforringelse) indregnet i resultatet

Regulering for afskrivninger og tab ved værdiforringelse (tilbageførsel af tab ved værdiforringelse) for at afstemme resultatet med nettopengestrømme fra (anvendt i) driftsaktivitet. [Reference: tab ved værdiforringelse, afskrivninger, tab ved værdiforringelse (tilbageførsel af tab ved værdiforringelse) indregnet i resultatet, resultatet]

Almindelig praksis: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForDepreciationExpense

X duration debit

Regulering for afskrivninger

Regulering for afskrivninger for at afstemme resultatet med nettopengestrømme fra (anvendt i) driftsaktivitet. [Reference: resultatet]

Almindelig praksis: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForDividendIncome

X duration credit

Regulering for modtaget udbytte

Regulering for modtaget udbytte for at afstemme resultatet med nettopengestrømme fra (anvendt i) driftsaktivitet. [Reference: modtaget udbytte, resultatet]

Almindelig praksis: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForFairValueGainsLosses

X duration debit

Regulering for tab (gevinster) til dagsværdi

Regulering for tab (gevinster) til dagsværdi for at afstemme resultatet med nettopengestrømme fra (anvendt i) driftsaktivitet. [Reference: resultatet]

Almindelig praksis: IAS 7 20 b

ifrs-full

AdjustmentsForFinanceCosts

X duration debit

Regulering for finansieringsomkostninger

Regulering for finansieringsomkostninger for at afstemme resultatet med nettopengestrømme fra (anvendt i) driftsaktivitet. [Reference: finansieringsomkostninger, resultatet]

Almindelig praksis: IAS 7 20 c

ifrs-full

AdjustmentsForFinanceIncome

X duration credit

Regulering for finansieringsindtægter

Regulering for finansieringsindtægter for at afstemme resultatet med nettopengestrømme fra (anvendt i) driftsaktivitet. [Reference: finansieringsindtægter, resultatet]

Almindelig praksis: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForFinanceIncomeCost

X duration credit

Regulering for finansieringsindtægter (finansieringsomkostninger)

Regulering for nettofinansieringsindtægter eller nettofinansieringsomkostninger for at afstemme resultatet med nettopengestrømme fra (anvendt i) driftsaktivitet. [Reference: finansieringsindtægter (finansieringsomkostninger), resultatet]

Almindelig praksis: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForGainLossOnDisposalOfInvestmentsInSubsidiariesJointVenturesAndAssociates

X duration credit

Regulering for gevinst (tab) ved afhændelse af investeringer i dattervirksomheder, joint ventures og associerede virksomheder

Regulering for gevinst (tab) ved afhændelse af investeringer i dattervirksomheder, joint ventures og associerede virksomheder for at afstemme resultatet med nettopengestrømme fra (anvendt i) driftsaktivitet. [Reference: associerede virksomheder [member], joint ventures [member], dattervirksomheder [member], investeringer i dattervirksomheder, joint ventures og associerede virksomheder, resultatet]

Almindelig praksis: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForGainLossOnDisposalsPropertyPlantAndEquipment

X duration credit

Regulering for gevinst (tab) ved afhændelse af materielle anlægsaktiver

Regulering for gevinst (tab) ved afhændelse af materielle anlægsaktiver for at afstemme resultatet med nettopengestrømme fra (anvendt i) driftsaktivitet. [Reference: resultatet, materielle anlægsaktiver, afhændelse af materielle anlægsaktiver]

Almindelig praksis: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForGainsLossesOnChangeInFairValueLessCostsToSellBiologicalAssets

X duration credit

Regulering for gevinster hidrørende fra ændringer i dagsværdien med fradrag af salgsomkostninger, biologiske aktiver

Regulering for gevinster (tab) hidrørende fra ændringer i biologiske aktivers dagsværdi med fradrag af salgsomkostninger for at afstemme resultatet med nettopengestrømme fra (anvendt i) driftsaktivitet. [Reference: biologiske aktiver, resultatet]

Almindelig praksis: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForGainsLossesOnChangeInFairValueOfDerivatives

X duration credit

Regulering for gevinster (tab) hidrørende fra ændringer i dagsværdien af afledte finansielle instrumenter

Regulering for gevinster (tab) hidrørende fra ændringer i dagsværdien af afledte finansielle instrumenter for at afstemme resultatet med nettopengestrømme fra (anvendt i) driftsaktivitet. [Reference: til dagsværdi [member], afledte finansielle instrumenter [member], resultatet]

Almindelig praksis: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForGainsLossesOnFairValueAdjustmentInvestmentProperty

X duration credit

Regulering for gevinster (tab) hidrørende fra regulering af dagsværdi, investeringsejendomme

Regulering for gevinster (tab) hidrørende fra en ændring i dagsværdien af investeringsejendomme for at afstemme resultatet med nettopengestrømme fra (anvendt i) driftsaktivitet. [Reference: investeringsejendomme, gevinster (tab) hidrørende fra regulering af dagsværdi, investeringsejendomme, resultatet]

Almindelig praksis: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForImpairmentLossRecognisedInProfitOrLossGoodwill

X duration debit

Regulering for tab ved værdiforringelse indregnet i resultatet, goodwill

Regulering for tab ved værdiforringelse af goodwill indregnet i resultatet for at afstemme resultatet med nettopengestrømme fra (anvendt i) driftsaktivitet. [Reference: goodwill, tab ved værdiforringelse, tab ved værdiforringelse indregnet i resultatet]

Almindelig praksis: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForImpairmentLossReversalOfImpairmentLossRecognisedInProfitOrLoss

X duration debit

Regulering for tab ved værdiforringelse (tilbageførsel af tab ved værdiforringelse) indregnet i resultatet

Regulering for tab ved værdiforringelse (tilbageførsel af tab ved værdiforringelse) indregnet i resultatet for at afstemme resultatet med nettopengestrømme fra (anvendt i) driftsaktivitet. [Reference: tab ved værdiforringelse (tilbageførsel af tab ved værdiforringelse) indregnet i resultatet]

Almindelig praksis: IAS 7 20 b

ifrs-full

AdjustmentsForImpairmentLossReversalOfImpairmentLossRecognisedInProfitOrLossExplorationAndEvaluationAssets

X duration debit

Regulering for tab ved værdiforringelse (tilbageførsel af tab ved værdiforringelse) indregnet i resultatet, efterforsknings- og vurderingsaktiver

Regulering for tab (tilbageførsel af tab) på efterforsknings- og vurderingsaktiver indregnet i resultatet for at afstemme resultatet med nettopengestrømme fra (anvendt i) driftsaktivitet. [Reference: efterforsknings- og vurderingsaktiver [member], tab ved værdiforringelse, regulering for tab ved værdiforringelse (tilbageførsel af tab ved værdiforringelse) indregnet i resultatet, tab ved værdiforringelse (tilbageførsel af tab ved værdiforringelse) indregnet i resultatet]

Almindelig praksis: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForImpairmentLossReversalOfImpairmentLossRecognisedInProfitOrLossInventories

X duration debit

Regulering for tab ved værdiforringelse (tilbageførsel af tab ved værdiforringelse) indregnet i resultatet, varebeholdninger

Regulering for tab (tilbageførsel af tab) på varebeholdninger indregnet i resultatet for at afstemme resultatet med nettopengestrømme fra (anvendt i) driftsaktivitet. [Reference: varebeholdninger, tab ved værdiforringelse, regulering for tab ved værdiforringelse (tilbageførsel af tab ved værdiforringelse) indregnet i resultatet, tab ved værdiforringelse (tilbageførsel af tab ved værdiforringelse) indregnet i resultatet]

Almindelig praksis: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForImpairmentLossReversalOfImpairmentLossRecognisedInProfitOrLossLoansAndAdvances

X duration debit

Regulering for tab ved værdiforringelse (tilbageførsel af tab ved værdiforringelse) indregnet i resultatet, udlån

Regulering for tab ved værdiforringelse (tilbageførsel af tab ved værdiforringelse) på udlån indregnet i resultatet for at afstemme resultatet med nettopengestrømme fra (anvendt i) driftsaktivitet. [Reference: regulering for tab ved værdiforringelse (tilbageførsel af tab ved værdiforringelse) indregnet i resultatet]

Almindelig praksis: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForImpairmentLossReversalOfImpairmentLossRecognisedInProfitOrLossPropertyPlantAndEquipment

X duration debit

Regulering for tab ved værdiforringelse (tilbageførsel af tab ved værdiforringelse) indregnet i resultatet, materielle anlægsaktiver

Regulering for tab ved værdiforringelse (tilbageførsel af tab ved værdiforringelse) på materielle anlægsaktiver indregnet i resultatet for at afstemme resultatet med nettopengestrømme fra (anvendt i) driftsaktivitet. [Reference: regulering for tab ved værdiforringelse (tilbageførsel af tab ved værdiforringelse) indregnet i resultatet, materielle anlægsaktiver]

Almindelig praksis: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForImpairmentLossReversalOfImpairmentLossRecognisedInProfitOrLossTradeAndOtherReceivables

X duration debit

Regulering for tab ved værdiforringelse (tilbageførsel af tab ved værdiforringelse) indregnet i resultatet, tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser og andre tilgodehavender

Regulering for tab ved værdiforringelse (tilbageførsel af tab ved værdiforringelse) på tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser og andre tilgodehavender indregnet i resultatet for at afstemme resultatet med nettopengestrømme fra (anvendt i) driftsaktivitet. [Reference: tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser og andre tilgodehavender, tab ved værdiforringelse, regulering for tab ved værdiforringelse (tilbageførsel af tab ved værdiforringelse) indregnet i resultatet, tab ved værdiforringelse (tilbageførsel af tab ved værdiforringelse) indregnet i resultatet]

Almindelig praksis: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForIncomeTaxExpense

X duration debit

Regulering for indkomstskatter

Regulering for indkomstskatter for at afstemme resultatet med nettopengestrømme fra (anvendt i) driftsaktivitet. [Reference: resultatet]

Offentliggørelse: IAS 7 35

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInDeferredIncome

X duration debit

Regulering for stigning (fald) i udskudt indtægt

Regulering for fald (stigning) i udskudt indtægt for at afstemme resultatet med nettopengestrømme fra (anvendt i) driftsaktivitet. [Reference: udskudt indtægt, resultatet]

Almindelig praksis: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInDepositsFromBanks

X duration debit

Regulering for stigning (fald) i indskud fra banker

Regulering for fald (stigning) i indskud fra banker for at afstemme resultatet med nettopengestrømme fra (anvendt i) driftsaktivitet. [Reference: indskud fra banker, resultatet]

Almindelig praksis: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInDepositsFromCustomers

X duration debit

Regulering for stigning (fald) i indskud fra kunder

Regulering for fald (stigning) i indskud fra kunder for at afstemme resultatet med nettopengestrømme fra (anvendt i) driftsaktivitet. [Reference: indskud fra kunder, resultatet]

Almindelig praksis: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInDerivativeFinancialLiabilities

X duration debit

Regulering for stigning (fald) i afledte finansielle forpligtelser

Regulering for stigning (fald) i afledte finansielle forpligtelser for at afstemme resultatet med nettopengestrømme fra (anvendt i) driftsaktivitet. [Reference: afledte finansielle forpligtelser, resultatet]

Almindelig praksis: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInEmployeeBenefitLiabilities

X duration debit

Regulering for stigning (fald) i forpligtelser vedrørende personaleydelser

Regulering for stigning (fald) i forpligtelser vedrørende personaleydelser for at afstemme resultatet med nettopengestrømme fra (anvendt i) driftsaktivitet. [Reference: resultatet]

Almindelig praksis: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInFinancialLiabilitiesHeldForTrading

X duration debit

Regulering for stigning (fald) i finansielle forpligtelser, som besiddes med handelshensigt

Regulering for stigning (fald) i finansielle forpligtelser, som besiddes med handelshensigt, for at afstemme resultatet med nettopengestrømme fra (anvendt i) driftsaktivitet. [Reference: finansielle forpligtelser, finansielle forpligtelser til dagsværdi gennem resultatet, der opfylder definitionen af »som besiddes med handelshensigt«, resultatet]

Almindelig praksis: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInInsuranceReinsuranceAndInvestmentContractLiabilities

X duration debit

Regulering for stigning (fald) i forpligtelser i henhold til forsikringskontrakter, reassurancekontrakter og forsikringskontrakter

Regulering for stigning (fald) i forpligtelser i henhold til forsikringskontrakter, reassurancekontrakter og forsikringskontrakter for at afstemme resultatet med nettopengestrømme fra (anvendt i) driftsaktivitet. [Reference: forpligtelser i henhold til investeringskontrakter, forpligtelser i henhold til udstedte forsikringskontrakter og reassurancekontrakter, resultatet]

Almindelig praksis: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInOtherCurrentLiabilities

X duration debit

Regulering for stigning (fald) i andre kortfristede forpligtelser

Regulering for stigning (fald) i andre kortfristede forpligtelser for at afstemme resultatet med nettopengestrømme fra (anvendt i) driftsaktivitet. [Reference: andre kortfristede forpligtelser, resultatet]

Almindelig praksis: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInOtherLiabilities

X duration debit

Regulering for stigning (fald) i andre forpligtelser

Regulering for stigning (fald) i andre forpligtelser for at afstemme resultatet med nettopengestrømme fra (anvendt i) driftsaktivitet. [Reference: andre forpligtelser, resultatet]

Almindelig praksis: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInOtherOperatingPayables

X duration debit

Regulering for stigning (fald) i andre forpligtelser vedrørende driften

Regulering for stigning (fald) i andre forpligtelser vedrørende driften for at afstemme resultatet med nettopengestrømme fra (anvendt i) driftsaktivitet. [Reference: resultatet]

Almindelig praksis: IAS 7 20 a

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInRepurchaseAgreementsAndCashCollateralOnSecuritiesLent

X duration debit

Regulering for stigning (fald) i tilbagekøbsaftaler og kontant sikkerhedsstillelse i udlånte værdipapirer

Regulering for stigning (fald) i tilbagekøbsaftaler og kontant sikkerhedsstillelse i udlånte værdipapirer for at afstemme resultatet med nettopengestrømme fra (anvendt i) driftsaktivitet. [Reference: tilbagekøbsaftaler og kontant sikkerhedsstillelse i udlånte værdipapirer, resultatet]

Almindelig praksis: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInTradeAccountPayable

X duration debit

Regulering for stigning (fald) i andre forpligtelser vedrørende handel

Regulering for stigning (fald) i andre forpligtelser vedrørende handel for at afstemme resultatet med nettopengestrømme fra (anvendt i) driftsaktivitet. [Reference: resultatet]

Almindelig praksis: IAS 7 20 a

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInTradeAndOtherPayables

X duration debit

Regulering for stigning (fald) i leverandørforpligtelser og andre forpligtelser

Regulering for stigning (fald) i leverandørforpligtelser og andre forpligtelser for at afstemme resultatet med nettopengestrømme fra (anvendt i) driftsaktivitet. [Reference: leverandørforpligtelser og andre forpligtelser, resultatet]

Almindelig praksis: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseInOtherProvisionsArisingFromPassageOfTime

X duration debit

Regulering for stigning i andre hensatte forpligtelser som følge af tidsforløbet

Regulering for fald (stigning) i andre hensatte forpligtelser som følge af tidsforløbet for at afstemme resultatet med nettopengestrømme fra (anvendt i) driftsaktivitet. [Reference: resultatet, andre hensatte forpligtelser [member]]

Almindelig praksis: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForInterestExpense

X duration debit

Regulering for renteudgifter

Regulering for renteudgifter for at afstemme resultatet med nettopengestrømme fra (anvendt i) driftsaktivitet. [Reference: renteudgifter, resultatet]

Almindelig praksis: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForInterestIncome

X duration credit

Regulering for renteindtægter

Regulering for renteindtægter for at afstemme resultatet med nettopengestrømme fra (anvendt i) driftsaktivitet. [Reference: renteindtægter, resultatet]

Almindelig praksis: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForLossesGainsOnDisposalOfNoncurrentAssets

X duration debit

Regulering for tab (gevinster) ved afhændelse af anlægsaktiver

Regulering for tab (gevinster) ved afhændelse af anlægsaktiver for at afstemme resultatet med nettopengestrømme fra (anvendt i) driftsaktivitet. [Reference: anlægsaktiver, resultatet]

Almindelig praksis: IAS 7 14

ifrs-full

AdjustmentsForProvisions

X duration debit

Regulering for hensatte forpligtelser

Regulering for hensatte forpligtelser for at afstemme resultatet med nettopengestrømme fra (anvendt i) driftsaktivitet. [Reference: hensatte forpligtelser, resultatet]

Almindelig praksis: IAS 7 20 b

ifrs-full

AdjustmentsForReconcileProfitLoss

X duration debit

Regulering til afstemning af resultatet

Regulering til afstemning af resultatet med nettopengestrømme fra (anvendt i) driftsaktivitet. [Reference: resultatet]

Offentliggørelse: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForReconcileProfitLossAbstract

 

Regulering til afstemning af resultatet [abstract]

 

 

ifrs-full

AdjustmentsForSharebasedPayments

X duration debit

Regulering for aktiebaseret vederlæggelse

Regulering for aktiebaseret vederlæggelse for at afstemme resultatet med nettopengestrømme fra (anvendt i) driftsaktivitet. [Reference: resultatet]

Almindelig praksis: IAS 7 20 b

ifrs-full

AdjustmentsForUndistributedProfitsOfAssociates

X duration credit

Regulering for ikkeudloddet overskud fra associerede virksomheder

Regulering for ikkeudloddet overskud fra associerede virksomheder for at afstemme resultatet med nettopengestrømme fra (anvendt i) driftsaktivitet. [Reference: associerede virksomheder [member], resultatet]

Almindelig praksis: IAS 7 20 b

ifrs-full

AdjustmentsForUndistributedProfitsOfInvestmentsAccountedForUsingEquityMethod

X duration credit

Regulering for ikkeudloddet overskud af investeringer behandlet regnskabsmæssigt efter den indre værdis metode

Regulering for ikkeudloddet overskud af investeringer behandlet regnskabsmæssigt efter den indre værdis metode for at afstemme resultatet med nettopengestrømme fra (anvendt i) driftsaktivitet. [Reference: investeringer behandlet regnskabsmæssigt efter den indre værdis metode, resultatet]

Almindelig praksis: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForUnrealisedForeignExchangeLossesGains

X duration debit

Regulering for urealiserede valutakurstab (valutakursgevinster)

Regulering for urealiserede valutakurstab (valutakursgevinster) for at afstemme resultatet med nettopengestrømme fra (anvendt i) driftsaktivitet. [Reference: resultatet]

Almindelig praksis: IAS 7 20 b

ifrs-full

AdjustmentsToReconcileProfitLossOtherThanChangesInWorkingCapital

X duration debit

Regulering, bortset fra ændringer i driftskapital, til afstemning af resultatet

Regulering, bortset fra ændringer i driftskapital, for at afstemme resultatet med nettopengestrømme fra (anvendt i) driftsaktivitet. [Reference: resultatet]

Almindelig praksis: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentToCarryingAmountsReportedUnderPreviousGAAP

X instant debit

Samlet regulering af den regnskabsmæssige værdi af investeringer, der er rapporteret i henhold til tidligere regnskabsprincipper

Den samlede beløbsmæssige størrelse af reguleringen af den regnskabsmæssige værdi af investeringer i dattervirksomheder, joint ventures eller associerede virksomheder, der er rapporteret i henhold til tidligere regnskabsprincipper i virksomhedens første IFRS-årsregnskab. [Reference: associerede virksomheder [member], regnskabsmæssig værdi [member], joint ventures [member], tidligere regnskabsprincipper [member], dattervirksomheder [member], investeringer i dattervirksomheder, joint ventures og associerede virksomheder, IFRS-standarder [member]]

Offentliggørelse: IFRS 1 31 c

ifrs-full

AdjustmentToMidmarketConsensusPriceSignificantUnobservableInputsAssets

X.XX duration

Regulering til middelkurs med konsensus, væsentlige ikkeobserverede input, aktiver

Regulering til en middelkurs med konsensus (ikkebindende) anvendt som et væsentligt ikkeobserveret niveau 3-input for aktiver. [Reference: niveau 3 i dagsværdihierarkiet [member]]

Eksempel: IFRS 13 B36 c

ifrs-full

AdjustmentToMidmarketConsensusPriceSignificantUnobservableInputsEntitysOwnEquityInstruments

X.XX duration

Regulering til middelkurs med konsensus, væsentlige ikkeobserverede input, virksomhedens egne egenkapitalinstrumenter

Regulering til en middelkurs med konsensus (ikkebindende), der anvendes som et væsentligt ikkeobserveret niveau 3-input for virksomhedens egne egenkapitalinstrumenter. [Reference: niveau 3 i dagsværdihierarkiet [member], virksomhedens egne egenkapitalinstrumenter [member]]

Eksempel: IFRS 13 B36 c

ifrs-full

AdjustmentToMidmarketConsensusPriceSignificantUnobservableInputsLiabilities

X.XX duration

Regulering til middelkurs med konsensus, væsentlige ikkeobserverede input, forpligtelser

Regulering til en middelkurs med konsensus (ikkebindende) anvendt som et væsentligt ikkeobserveret niveau 3-input for forpligtelser. [Reference: niveau 3 i dagsværdihierarkiet [member]]

Eksempel: IFRS 13 B36 c

ifrs-full

AdjustmentToProfitLossForPreferenceShareDividends

X duration debit

Regulering af resultatet for præferenceaktieudbytter

Regulering af resultatet for præferenceaktieudbytter for at beregne den del af resultatet, som kan henføres til modervirksomhedens indehavere af ordinær egenkapital. [Reference: præferenceaktier [member], resultatet]

Eksempel: IAS 33 Eksempel 12 Beregning og præsentation af indtjening og udvandet indtjening pr. aktie, eksempel: IAS 33 70 a

ifrs-full

AdministrativeExpense

X duration debit

Administrationsomkostninger

De omkostninger, som virksomheden klassificerer som administrationsomkostninger.

Eksempel: IAS 1 103, oplysning: IAS 1 99, oplysning: IAS 26 35 b vi

ifrs-full

Advances

X instant credit

Modtagne forskud

Den beløbsmæssige størrelse af betalinger, der er modtaget for varer eller tjenesteydelser, der skal leveres i fremtiden.

Almindelig praksis: IAS 1 55

ifrs-full

AdvancesReceivedForContractsInProgress

X instant credit

Forskud for igangværende kontrakter

Den beløbsmæssige størrelse af forskud, der er modtaget af virksomheden, før arbejdet i henhold til entreprisekontrakten er udført.

Offentliggørelse: IFRIC 15 21 b – Udløbsdato 1.1.2018, oplysning: IAS 11 40 b – Udløbsdato 1.1.2018

ifrs-full

AdvertisingExpense

X duration debit

Reklameudgifter

Omkostningerne til reklame.

Almindelig praksis: IAS 1 112 c

ifrs-full

AggregateAdjustmentToCarryingValueReportedUnderPreviousGAAPMember

member

Samlet regulering af den regnskabsmæssige værdi, der er rapporteret i henhold til tidligere regnskabsprincipper [member]

Dette element står for den samlede regulering af den regnskabsmæssige værdi, der er rapporteret i henhold til tidligere regnskabsprincipper. [Reference: regnskabsmæssig værdi [member], tidligere regnskabsprincipper [member]]

Offentliggørelse: IFRS 1 30 b

ifrs-full

AggregateContinuingAndDiscontinuedOperationsMember

member

Samlede fortsættende og ophørte aktiviteter [member]

Dette element står for de samlede fortsættende og ophørte aktiviteter. Det repræsenterer også standardværdien for aksen »Fortsættende og ophørte aktiviteter«, hvis der ikke anvendes et andet element. [Reference: ophørte aktiviteter [member], fortsættende aktiviteter [member]]

Offentliggørelse: IFRS 5 Præsentation og oplysning

ifrs-full

AggregateDifferenceBetweenFairValueAtInitialRecognitionAndAmountDeterminedUsingValuationTechniqueYetToBeRecognised

X instant

Samlet forskel mellem dagsværdi ved første indregning og transaktionspris, der skal indregnes i resultatet

Den samlede forskel mellem dagsværdien ved første indregning og transaktionsprisen for finansielle instrumenter, der skal indregnes i resultatet. [Reference: finansielle instrumenter, kategori [member]]

Offentliggørelse: IFRS 7 28 b

ifrs-full

AggregatedIndividuallyImmaterialAssociatesMember

member

Alle individuelle, immaterielle associerede virksomheder [member]

Dette element står for alle associerede virksomheder, der hver for sig er uvæsentlige. [Reference: associerede virksomheder [member]]

Offentliggørelse: IFRS 12 21 c ii, oplysning: IFRS 4 39M b – Ikrafttrædelse fra førstegangsanvendelse af IFRS 9

ifrs-full

AggregatedIndividuallyImmaterialBusinessCombinationsMember

member

Alle individuelle, immaterielle virksomhedssammenslutninger [member]

Dette element står for alle virksomhedssammenslutninger, der hver for sig er uvæsentlige. [Reference: virksomhedssammenslutninger [member]]

Offentliggørelse: IFRS 3 B65

ifrs-full

AggregatedIndividuallyImmaterialJointVenturesMember

member

Alle individuelle, immaterielle joint ventures [member]

Dette element står for alle joint ventures, der hver for sig er uvæsentlige. [Reference: joint ventures [member]]

Offentliggørelse: IFRS 12 21 c i, oplysning: IFRS 4 39M b – Ikrafttrædelse fra førstegangsanvendelse af IFRS 9

ifrs-full

AggregatedMeasurementMember

member

Aggregeret måling [member]

Dette element står for alle typer målinger. Det repræsenterer også standardværdien for aksen »Måling«, hvis der ikke anvendes et andet element.

Offentliggørelse: IFRS 40 32a, oplysning: IAS 41 50, oplysning: IFRS 13 93 a

ifrs-full

AggregatedTimeBandsMember

member

Aggregerede tidsintervaller [member]

Dette element står for aggregerede tidsintervaller. Det repræsenterer også standardværdien for aksen »Løbetid«, hvis der ikke anvendes et andet element.

Offentliggørelse: IAS 1 61, oplysning: IAS 17 31 b – Udløbsdato 1.1.2019, oplysning: IAS 17 35 a – Udløbsdato 1.1.2019, oplysning: IAS 17 47 a – Udløbsdato 1.1.2019, oplysning: IAS 17 56 a – Udløbsdato 1.1.2019, oplysning: IFRS 15 120 b i – Ikrafttrædelse 1.1.2018, oplysning: IFRS 16 97 – Ikrafttrædelse 1.1.2019, eksempel: IFRS 16 94 – Ikrafttrædelse 1.1.2019, eksempel: IFRS 7 B11, eksempel: IFRS 7 B35, oplysning: IFRS 7 23B a – Ikrafttrædelse 1.1.2018

ifrs-full

AggregateNotSignificantIndividualAssetsOrCashgeneratingUnitsMember

member

Samlede pengestrømsfrembringende enheder, hvor værdien af goodwill eller immaterielle aktiver med uendelig brugstid ikke er væsentlig [member]

Elementet står for de samlede pengestrømsfrembringende enheder, hvor værdien af goodwill eller immaterielle aktiver med uendelig brugstid ikke er væsentlig. [Reference: pengestrømsfrembringende enheder [member], goodwill, immaterielle aktiver bortset fra goodwill]

Offentliggørelse: IAS 36 135

ifrs-full

AggregateOfFairValuesMember

member

Beløbsmæssig størrelse af dagsværdier [member]

Dette element står for det samlede beløb af dagsværdier. Det repræsenterer også standardværdien for aksen »Dagsværdi som fastsat kostpris«, hvis der ikke anvendes et andet element.

Offentliggørelse: IFRS 1 30 a

ifrs-full

AgriculturalProduceByGroupAxis

axis

Landbrugsprodukter efter gruppe [axis]

Tabellens akse definerer forbindelsen mellem domæneelementerne eller -kategorierne i tabellen og posterne eller begreberne i tabellen.

Almindelig praksis: IAS 41 46 b ii

ifrs-full

AgriculturalProduceGroupMember

member

Landbrugsprodukter efter gruppe [member]

Dette element står for alle landbrugsprodukter opdelt efter gruppe. Det repræsenterer også standardværdien for aksen »Landbrugsprodukter efter gruppe«, hvis der ikke anvendes et andet element. [Reference: landbrugsprodukter]

Almindelig praksis: IAS 41 46 b ii

ifrs-full

Aircraft

X instant debit

Fly

Den beløbsmæssige størrelse af materielle aktiver, der repræsenterer fly, som anvendes i virksomhedens drift.

Eksempel: IAS 16 37 e

ifrs-full

AircraftMember

member

Fly [member]

Dette element står for en kategori af materielle anlægsaktiver, der repræsenterer fly, som anvendes i virksomhedens drift. [Reference: materielle anlægsaktiver]

Eksempel: IAS 16 37 e

ifrs-full

AircraftUnderFinanceLeaseMember

member

Fly, som besiddes gennem en finansiel leasingkontrakt [member]

Dette element står for fly, som besiddes af virksomheden gennem en finansiel leasingkontrakt. [Reference: fly [member]]

Almindelig praksis: IAS 16 37 e – Udløbsdato 1.1.2019

ifrs-full

AirportLandingRightsMember

member

Ret til at lande i en lufthavn [member]

Dette element står for retten til at lande i en lufthavn.

Almindelig praksis: IAS 38 119

ifrs-full

AllLevelsOfFairValueHierarchyMember

member

Alle niveauer i dagsværdihierarkiet [member]

Dette element står alle niveauer i dagsværdihierarkiet. Det repræsenterer også standardværdien for aksen »Niveauer i dagsværdihierarkiet«, hvis der ikke anvendes et andet element.

Offentliggørelse: IAS 19 142, oplysning: IFRS 13 93 b

ifrs-full

AllOtherSegmentsMember

member

Alle øvrige segmenter [member]

Dette element står for forretningsaktiviteter og driftssegmenter, der ikke er præsentationspligtige.

Offentliggørelse: IFRS 15 115 – Ikrafttrædelse 1.1.2018, eksempel: IFRS 8 16

ifrs-full

AllowanceAccountForCreditLossesOfFinancialAssets

X instant credit

Hensættelseskonto for kredittab på finansielle aktiver

Den beløbsmæssige størrelse af en hensættelseskonto til registrering af værdiforringelse af finansielle aktiver som følge af kredittab. [Reference: finansielle aktiver]

Offentliggørelse: IFRS 7 16 – Udløbsdato 1.1.2018

ifrs-full

AllowanceForCreditLossesMember

member

Hensættelse til kredittab [member]

Dette element står for en hensættelseskonto til registrering af værdiforringelse af finansielle aktiver som følge af kredittab.

Almindelig praksis: IAS 12 81 g

ifrs-full

AmortisationAssetsRecognisedFromCostsIncurredToObtainOrFulfilContractsWithCustomers

X duration debit

Afskrivning, aktiver hidrørende fra indregning af omkostninger forbundet med opnåelse eller opfyldelse af kontrakter med kunder

Afskrivningen på aktiver hidrørende fra indregning af omkostninger forbundet med opnåelse eller opfyldelse af kontrakter med kunder. [Reference: aktiver hidrørende fra indregning af omkostninger forbundet med opnåelse eller opfyldelse af kontrakter med kunder, afskrivning]

Offentliggørelse: IFRS 15 128 b – Ikrafttrædelse 1.1.2018

ifrs-full

AmortisationDeferredAcquisitionCostsArisingFromInsuranceContracts

X duration credit

Afskrivning, udskudte anskaffelsesomkostninger i tilknytning til forsikringskontrakter

Afskrivningen på udskudte anskaffelsesomkostninger i tilknytning til forsikringskontrakter. [Reference: udskudte anskaffelsesomkostninger i tilknytning til forsikringskontrakter, afskrivninger, typer af forsikringskontrakter [member]]

Eksempel: IFRS 4 IG39 c, eksempel: IFRS 4 37 e

ifrs-full

AmortisationExpense

X duration debit

Afskrivning

Afskrivningsbeløbet. Afskrivning (amortisering) er den systematiske allokering af immaterielle aktivers afskrivningsberettigede beløb over deres brugstid.

Almindelig praksis: IAS 1 112 c

ifrs-full

AmortisationIntangibleAssetsOtherThanGoodwill

X duration

Afskrivning, immaterielle aktiver bortset fra goodwill

Afskrivningen på immaterielle aktiver bortset fra goodwill. [Reference: afskrivninger, immaterielle aktiver bortset fra goodwill]

Offentliggørelse: IAS 38 118 e vi

ifrs-full

AmortisationMethodIntangibleAssetsOtherThanGoodwill

text

Afskrivningsmetode, immaterielle aktiver bortset fra goodwill

Den anvendte afskrivningsmetode for immaterielle aktiver bortset fra goodwill med begrænset brugstid. [Reference: immaterielle aktiver bortset fra goodwill], afskrivninger]

Offentliggørelse: IAS 38 118 b

ifrs-full

AmortisationOfGainsAndLossesArisingOnBuyingReinsurance

X duration debit

Afskrivning på gevinster og tab, som hidrører fra køb af reassurance

Afskrivningen på udskudte tab (gevinster) ved køb af reassurance. [Reference: afskrivninger, gevinster (tab) ved køb af reassurance, som er indregnet i resultatet]

Offentliggørelse: IFRS 4 37 b ii

ifrs-full

AmountByWhichFinancialAssetsRelatedCreditDerivativesOrSimilarInstrumentsMitigateMaximumExposureToCreditRisk

X instant

Beløb, hvormed finansielle aktiver, der er klassificeret som målt til dagsværdi gennem resultatet og knyttet til afledte kreditinstrumenter eller lignende instrumenter, reducerer den maksimale kreditrisiko

Beløbet, hvormed finansielle aktiver, der er klassificeret som målt til dagsværdi gennem resultatet og knyttet til afledte kreditinstrumenter eller lignende instrumenter, reducerer den maksimale kreditrisiko. [Reference: lån og tilgodehavender, kreditrisiko [member], afledte finansielle instrumenter [member], maksimal kreditrisiko, finansielle aktiver]

Offentliggørelse: IFRS 7 9 b – Ikrafttrædelse 1.1.2018

ifrs-full

AmountByWhichLoansOrReceivablesRelatedCreditDerivativesOrSimilarInstrumentsMitigateMaximumExposureToCreditRisk

X instant

Beløb, hvormed lån eller tilgodehavender, der er knyttet til afledte kreditinstrumenter eller lignende instrumenter, reducerer den maksimale kreditrisiko

Beløbet, hvormed afledte kreditinstrumenter eller lignende instrumenter, der er knyttet til lån eller tilgodehavender, reducerer den maksimale kreditrisiko. [Reference: lån og tilgodehavender, kreditrisiko [member], maksimal kreditrisiko, afledte finansielle instrumenter [member]]

Offentliggørelse: IFRS 7 9 b – Udløbsdato 1.1.2018

ifrs-full

AmountByWhichRegulatoryDeferralAccountCreditBalanceHasBeenReducedBecauseItIsNoLongerFullyReversible

X instant debit

Beløb, hvormed kreditsaldoen for regulatoriske aktiver og forpligtelser er blevet reduceret, fordi den ikke længere kan tilbageføres fuldt ud

Det beløb, hvormed kreditsaldoen for regulatoriske aktiver og forpligtelser er blevet reduceret, fordi den ikke længere kan tilbageføres fuldt ud. [Reference: kreditsaldi for regulatoriske aktiver og forpligtelser]

Offentliggørelse: IFRS 14 36

ifrs-full

AmountByWhichRegulatoryDeferralAccountDebitBalanceHasBeenReducedBecauseItIsNoLongerFullyRecoverable

X instant credit

Beløb, hvormed debetsaldoen for regulatoriske aktiver og forpligtelser er blevet reduceret, fordi den ikke længere kan genindvindes fuldt ud

Det beløb, hvormed debetsaldoen for regulatoriske aktiver og forpligtelser er blevet reduceret, fordi den ikke længere kan genindvindes fuldt ud. [Reference: debetsaldi for regulatoriske aktiver og forpligtelser]

Offentliggørelse: IFRS 14 36

ifrs-full

AmountByWhichUnitsRecoverableAmountExceedsItsCarryingAmount

X instant debit

Beløb, hvormed enhedens genindvindingsværdi overstiger den regnskabsmæssige værdi

Det beløb, hvormed en pengestrømsfrembringende enheds (gruppe af enheders) genindvindingsværdi overstiger den regnskabsmæssige værdi. [Reference: regnskabsmæssig værdi [member], pengestrømsfrembringende enheder [member]]

Offentliggørelse: IAS 36 134 f i, oplysning: IAS 36 135 e i

ifrs-full

AmountByWhichValueAssignedToKeyAssumptionMustChangeInOrderForUnitsRecoverableAmountToBeEqualToCarryingAmount

X.XX instant

Beløb, hvormed værdier, der er tildelt primære forudsætninger, skal ændres, for at enhedens genindvindingsværdi kommer til at svare til den regnskabsmæssige værdi

Det beløb, hvormed værdier, der er tildelt primære forudsætninger, skal ændres, for at en enheds genindvindingsværdi kommer til at svare til dens regnskabsmæssige værdi. [Reference: regnskabsmæssig værdi [member]]

Offentliggørelse: IAS 36 134 f iii, oplysning: IAS 36 135 e iii

ifrs-full

AmountIncurredByEntityForProvisionOfKeyManagementPersonnelServicesProvidedBySeparateManagementEntity

X duration debit

Virksomhedens udgifter til tjenesteydelser, som leveres af nøglepersoner i ledelsen fra en separat administrationsvirksomhed

Virksomhedens udgifter til de tjenesteydelser, som leveres af nøglepersoner i ledelsen fra en separat administrationsvirksomhed. [Reference: nøglepersoner i virksomhedens eller modervirksomhedens ledelse [member], separate administrationsvirksomheder [member]]

Offentliggørelse: IAS 24 18A

ifrs-full

AmountOfReclassificationsOrChangesInPresentation

X duration

Den beløbsmæssige størrelse af omklassifikationer eller ændringer i præsentationsform

Det beløb, der er omklassificeret, når virksomheden ændrer klassifikationen eller præsentationen i årsregnskabet.

Offentliggørelse: IAS 1 41 b

ifrs-full

AmountPresentedInOtherComprehensiveIncomeRealisedAtDerecognition

X duration

Beløb, der præsenteres i øvrig totalindkomst, og som realiseres i forbindelse med ophør af indregning af forpligtelse

Det beløb, der præsenteres i øvrig totalindkomst, og som blev realiseret i forbindelse med ophør af indregning af finansielle forpligtelser, der er klassificeret til dagsværdi gennem resultatet. [Reference: øvrig totalindkomst]

Offentliggørelse: IFRS 7 10 d – Ikrafttrædelse 1.1.2018

ifrs-full

AmountReclassifiedFromProfitOrLossToOtherComprehensiveIncomeApplyingOverlayApproach

X duration debit

Beløb, der omklassificeres mellem resultatopgørelsen og opgørelsen af anden totalindkomst ved anvendelse af »overlay«-tilgangen

Det beløb, der er omklassificeret mellem resultatopgørelsen og opgørelsen af anden totalindkomst ved anvendelse af »overlay«-tilgangen, præsenteret som en separat post i resultatopgørelsen.

Offentliggørelse: IFRS 4 35D a – Ikrafttrædelse fra førstegangsanvendelse af IFRS 9

ifrs-full

AmountReclassifiedFromProfitOrLossToOtherComprehensiveIncomeApplyingOverlayApproachNewlyDesignatedFinancialAssets

X duration debit

Beløb, der omklassificeres mellem resultatopgørelsen og opgørelsen af anden totalindkomst ved anvendelse af »overlay«-tilgangen, nyligt klassificerede finansielle aktiver

Det beløb, der er omklassificeret mellem resultatopgørelsen og opgørelsen af anden totalindkomst i regnskabsperioden i relation til finansielle aktiver, der er klassificeret for nyligt ved anvendelse af »overlay«-tilgangen.

Offentliggørelse: IFRS 4 39L f i – Ikrafttrædelse fra førstegangsanvendelse af IFRS 9

ifrs-full

AmountReclassifiedToOtherComprehensiveIncomeFromProfitOrLossApplyingOverlayApproachBeforeTax

X duration credit

Beløb, der omklassificeres til anden totalindkomst fra resultatopgørelsen ved anvendelse af »overlay«-tilgangen, før skat

Det beløb, der er indregnet i opgørelsen af anden totalindkomst ved omklassifikation fra resultatopgørelsen ved anvendelse af »overlay«-tilgangen, før skat. [Reference: øvrig totalindkomst]

Offentliggørelse: IFRS 4 35D b – Ikrafttrædelse fra førstegangsanvendelse af IFRS 9

ifrs-full

AmountReclassifiedToOtherComprehensiveIncomeFromProfitOrLossApplyingOverlayApproachNetOfTax

X duration credit

Beløb, der omklassificeres til opgørelsen af anden totalindkomst fra resultatopgørelsen ved anvendelse af »overlay«-tilgangen, efter skat

Det beløb, der er indregnet i opgørelsen af anden totalindkomst ved omklassifikation fra resultatopgørelsen ved anvendelse af »overlay«-tilgangen, efter skat. [Reference: øvrig totalindkomst]

Offentliggørelse: IFRS 4 35D b – Ikrafttrædelse fra førstegangsanvendelse af IFRS 9

ifrs-full

AmountRecognisedAsIncomeFromArrangementInvolvingLegalFormOfLease

X duration credit

Beløb, der indregnes som indtægt fra ordning, som har juridisk form af en leasingkontrakt

Det beløb, der er indregnet som indtægt fra ordninger, som har juridisk form af en leasingkontrakt.

Offentliggørelse: SIC 27 10 b – Udløbsdato 1.1.2019

ifrs-full

AmountRecognisedInOtherComprehensiveIncomeAndAccumulatedInEquityRelatingToNoncurrentAssetsOrDisposalGroupsHeldForSale

X instant credit

Beløb, der indregnes i øvrig totalindkomst og akkumuleres i egenkapital tilknyttet anlægsaktiver eller afståelsesgrupper, der besiddes med henblik på salg

Det beløb, der er indregnet i øvrig totalindkomst og akkumuleret i egenkapital tilknyttet anlægsaktiver eller afståelsesgrupper, der besiddes med henblik på salg. [Reference: anlægsaktiver eller afståelsesgrupper, der er klassificeret som besiddelse med henblik på salg, andre reserver, øvrig totalindkomst, afståelsesgrupper, der er klassificeret som besiddelse med henblik på salg [member]]

Offentliggørelse: IFRS 5 38, eksempel: IFRS 5 Eksempel 12

ifrs-full

AmountRecognisedInOtherComprehensiveIncomeAndAccumulatedInEquityRelatingToNoncurrentAssetsOrDisposalGroupsHeldForSaleMember

member

Beløb, der indregnes i øvrig totalindkomst og akkumuleres i egenkapital tilknyttet anlægsaktiver eller afståelsesgrupper, der besiddes med henblik på salg [member]

Dette element står for et egenkapitalelement, som hidrører fra beløb, der er indregnet i øvrig totalindkomst og akkumuleret i egenkapital tilknyttet anlægsaktiver eller afståelsesgrupper, der besiddes med henblik på salg. [Reference: anlægsaktiver eller afståelsesgrupper, der er klassificeret som besiddelse med henblik på salg, øvrig totalindkomst]

Offentliggørelse: IFRS 5 38, eksempel: IFRS 5 Eksempel 12

ifrs-full

AmountRemovedFromReserveOfCashFlowHedgesAndIncludedInInitialCostOrOtherCarryingAmountOfNonfinancialAssetLiabilityOrFirmCommitmentForWhichFairValueHedgeAccountingIsApplied

X duration debit

Beløb, som fjernes fra reserven vedrørende sikring af pengestrømme og medtages i oprindelig kostpris eller anden regnskabsmæssig værdi af et ikkefinansielt aktiv (forpligtelse), eller en fast aftale, hvor regnskabsmæssig sikring af dagsværdi finder anvendelse

Det beløb, som fjernes fra reserven vedrørende sikring af pengestrømme og medtages i den oprindelige kostpris eller anden regnskabsmæssig værdi af et ikkefinansielt aktiv (forpligtelse), eller en fast aftale, hvor regnskabsmæssig sikring af dagsværdi finder anvendelse. [Reference: reserve for sikring af pengestrømme]

Offentliggørelse: IFRS 9 6.5.11 d i – Ikrafttrædelse 1.1.2018, oplysning: IFRS 7 24E a – Ikrafttrædelse 1.1.2018

ifrs-full

AmountRemovedFromReserveOfChangeInValueOfForeignCurrencyBasisSpreadsAndIncludedInInitialCostOrOtherCarryingAmountOfNonfinancialAssetLiabilityOrFirmCommitmentForWhichFairValueHedgeAccountingIsApplied

X duration debit

Beløb, som fjernes fra reserven vedrørende ændring i værdien af valutaspænd og medtages i oprindelig kostpris eller anden regnskabsmæssig værdi af et ikkefinansielt aktiv (forpligtelse), eller en fast aftale, hvor regnskabsmæssig sikring af dagsværdi finder anvendelse

Det beløb, som fjernes fra reserven vedrørende ændring i værdien af valutaspænd og medtages i den oprindelige kostpris eller anden regnskabsmæssig værdi af et ikkefinansielt aktiv (forpligtelse), eller en fast aftale, hvor regnskabsmæssig sikring af dagsværdi finder anvendelse. [Reference: reserve for ændring i værdien af valutaspænd]

Offentliggørelse: IFRS 9 6.5.16 – Ikrafttrædelse 1.1.2018

ifrs-full

AmountRemovedFromReserveOfChangeInValueOfForwardElementsOfForwardContractsAndIncludedInInitialCostOrOtherCarryingAmountOfNonfinancialAssetLiabilityOrFirmCommitmentForWhichFairValueHedgeAccountingIsApplied

X duration debit

Beløb, som fjernes fra reserven for ændring i værdien af terminsdelene af terminskontrakter og medtages i oprindelig kostpris eller anden regnskabsmæssig værdi af et ikkefinansielt aktiv (forpligtelse), eller en fast aftale, hvor regnskabsmæssig sikring af dagsværdi finder anvendelse

Det beløb, som fjernes fra reserven vedrørende ændring i værdien af terminsdelene af terminskontrakter og medtages i den oprindelige kostpris eller anden regnskabsmæssig værdi af et ikkefinansielt aktiv (forpligtelse), eller en fast aftale, hvor regnskabsmæssig sikring af dagsværdi finder anvendelse. [Reference: reserve for ændring i værdien af terminsdelene af terminskontrakter]

Offentliggørelse: IFRS 9 6.5.16 – Ikrafttrædelse 1.1.2018

ifrs-full

AmountRemovedFromReserveOfChangeInValueOfTimeValueOfOptionsAndIncludedInInitialCostOrOtherCarryingAmountOfNonfinancialAssetLiabilityOrFirmCommitmentForWhichFairValueHedgeAccountingIsApplied

X duration debit

Beløb, som fjernes fra reserven vedrørende ændring i værdien af den tidsmæssige værdi af optioner og medtages i oprindelig kostpris eller anden regnskabsmæssig værdi af et ikkefinansielt aktiv (forpligtelse), eller en fast aftale, hvor regnskabsmæssig sikring af dagsværdi finder anvendelse

Det beløb, som fjernes fra reserven vedrørende ændring i værdien af den tidsmæssige værdi af optioner og medtages i den oprindelige kostpris eller anden regnskabsmæssig værdi af et ikkefinansielt aktiv (forpligtelse), eller en fast aftale, hvor regnskabsmæssig sikring af dagsværdi finder anvendelse. [Reference: reserve for ændring i værdien af den tidsmæssige værdi af optioner]

Offentliggørelse: IFRS 9 6.5.15 b i – Ikrafttrædelse 1.1.2018

ifrs-full

AmountReportedInProfitOrLossApplyingIFRS9FinancialAssetsToWhichOverlayApproachIsApplied

X duration debit

Beløb indberettet i resultatopgørelsen på grundlag af IFRS 9, finansielle aktiver, som er omfattet af »overlay«-tilgangen

Det beløb, der er indberettet i resultatopgørelsen på grundlag af IFRS 9, for finansielle aktiver, som er omfattet af »overlay«-tilgangen.

Offentliggørelse: IFRS 4 39L d i – Ikrafttrædelse fra førstegangsanvendelse af IFRS 9

ifrs-full

AmountsArisingFromInsuranceContractsAxis

axis

Beløb hidrørende fra forsikringskontrakter [axis]

Tabellens akse definerer forbindelsen mellem domæneelementerne eller -kategorierne i tabellen og posterne eller begreberne i tabellen.

Almindelig praksis: IFRS 4 Oplysning

ifrs-full

AmountsIncurredDeferredAcquisitionCostsArisingFromInsuranceContracts

X duration debit

Afholdte omkostninger, udskudte anskaffelsesomkostninger i tilknytning til forsikringskontrakter

Stigningen i udskudte anskaffelsesomkostninger i tilknytning til forsikringskontrakter hidrørende fra den beløbsmæssige størrelse af disse afholdte omkostninger. [Reference: udskudte anskaffelsesomkostninger i tilknytning til forsikringskontrakter]

Eksempel: IFRS 4 IG39 b, eksempel: IFRS 4 37 e

ifrs-full

AmountsPayableRelatedPartyTransactions

X instant credit

Forpligtelser, transaktioner mellem nærtstående parter

Forpligtelser som følge af transaktioner mellem nærtstående parter. [Reference: nærtstående parter [member]]

Offentliggørelse: IAS 24 20, oplysning: IAS 24 18 b

ifrs-full

AmountsPayableToTransfereeInRespectOfTransferredAssets

X instant credit

Andre beløb, der skal betales til erhververen med hensyn til de overdragne aktiver

De beløb, der skal betales til erhververen med hensyn til overdragne aktiver, bortset fra de udiskonterede pengestrømme fra virksomheden, som der vil eller kan være behov for med henblik på at tilbagekøbe finansielle aktiver, hvor indregning er ophørt (f.eks. strikeprisen i en optionsaftale). [Reference: finansielle aktiver]

Offentliggørelse: IFRS 7 42E d

ifrs-full

AmountsReceivableRelatedPartyTransactions

X instant debit

Tilgodehavender, transaktioner mellem nærtstående parter

Tilgodehavender som følge af transaktioner mellem nærtstående parter. [Reference: nærtstående parter [member]]

Offentliggørelse: IAS 24 20, oplysning: IAS 24 18 b

ifrs-full

AmountsRecognisedAsOfAcquisitionDateForEachMajorClassOfAssetsAcquiredAndLiabilitiesAssumedAbstract

 

Indregnede beløb på overtagelsestidspunktet for hver væsentlig kategori af overtagne aktiver og forpligtelser [abstract]

 

 

ifrs-full

AmountsRecognisedForTransactionRecognisedSeparatelyFromAcquisitionOfAssetsAndAssumptionOfLiabilitiesInBusinessCombination

X duration

Indregnede beløb for transaktion, der indregnes separat fra overtagelsen af aktiver og forpligtelser ved virksomhedssammenslutningen

De indregnede beløb for transaktion, der indregnes separat fra overtagelsen af aktiver og forpligtelser ved virksomhedssammenslutninger. [Reference: virksomhedssammenslutninger [member]]

Offentliggørelse: IFRS 3 B64 l iii

ifrs-full

AmountsRemovedFromEquityAndAdjustedAgainstFairValueOfFinancialAssetsOnReclassificationOutOfFairValueThroughOtherComprehensiveIncomeMeasurementCategoryBeforeTax

X duration debit

Beløb, der fjernes fra egenkapitalen og justeres for dagsværdien af finansielle aktiver ved en omklassifikation fra kategorien måling til dagsværdi gennem øvrig totalindkomst, før skat

De beløb, der fjernes fra egenkapitalen og justeres for dagsværdien af finansielle aktiver ved en omklassifikation fra kategorien måling til dagsværdi gennem øvrig totalindkomst, før skat. [Reference: finansielle aktiver]

Offentliggørelse: IFRS 9 5.6.5 – Ikrafttrædelse 1.1.2018

ifrs-full

AmountsRemovedFromEquityAndAdjustedAgainstFairValueOfFinancialAssetsOnReclassificationOutOfFairValueThroughOtherComprehensiveIncomeMeasurementCategoryNetOfTax

X duration debit

Beløb, der fjernes fra egenkapitalen og justeres for dagsværdien af finansielle aktiver ved en omklassifikation fra kategorien måling til dagsværdi gennem øvrig totalindkomst, efter skat

De beløb, der fjernes fra egenkapitalen og justeres for dagsværdien af finansielle aktiver ved en omklassifikation fra kategorien måling til dagsværdi gennem øvrig totalindkomst, efter skat. [Reference: finansielle aktiver]

Offentliggørelse: IFRS 9 5.6.5 – Ikrafttrædelse 1.1.2018

ifrs-full

AmountsRemovedFromEquityAndIncludedInCarryingAmountOfNonfinancialAssetLiabilityWhoseAcquisitionOrIncurrenceWasHedgedHighlyProbableForecastTransactionBeforeTax

X duration debit

Beløb, der fjernes fra egenkapitalen og medtages i den regnskabsmæssige værdi af et ikkefinansielt aktiv (forpligtelse), hvis anskaffelse eller indgåelse var en sikret forventet transaktion, som er højst sandsynlig, før skat

De beløb, der fjernes fra egenkapitalen og medtages i den oprindelige kostpris eller anden regnskabsmæssig værdi af et ikkefinansielt aktiv (forpligtelse), hvis anskaffelse eller indgåelse var en sikret forventet transaktion, som er højst sandsynlig, før skat. [Reference: regnskabsmæssig værdi [member]]

Offentliggørelse: IFRS 7 23 e – Udløbsdato 1.1.2018

ifrs-full

AmountsSubjectToEnforceableMasterNettingArrangementOrSimilarAgreementNotSetOffAgainstFinancialAssets

X instant credit

Beløb, der falder ind under en retskraftig »master netting« eller tilsvarende aftale, og som ikke modregnes i finansielle aktiver

De beløb, der falder ind under en retskraftig »master netting« eller tilsvarende aftale, og som ikke modregnes i finansielle aktiver. [Reference: finansielle aktiver]

Offentliggørelse: IFRS 7 13C d

ifrs-full

AmountsSubjectToEnforceableMasterNettingArrangementOrSimilarAgreementNotSetOffAgainstFinancialAssetsAbstract

 

Beløb, der falder ind under en retskraftig »master netting« eller tilsvarende aftale, og som ikke modregnes i finansielle aktiver [abstract]

 

 

ifrs-full

AmountsSubjectToEnforceableMasterNettingArrangementOrSimilarAgreementNotSetOffAgainstFinancialLiabilities

X instant debit

Beløb, der falder ind under en retskraftig »master netting« eller tilsvarende aftale, og som ikke modregnes i finansielle forpligtelser

De beløb, der falder ind under en retskraftig »master netting« eller tilsvarende aftale, og som ikke modregnes i finansielle forpligtelser. [Reference: finansielle forpligtelser]

Offentliggørelse: IFRS 7 13C d

ifrs-full

AmountsSubjectToEnforceableMasterNettingArrangementOrSimilarAgreementNotSetOffAgainstFinancialLiabilitiesAbstract

 

Beløb, der falder ind under en retskraftig »master netting« eller tilsvarende aftale, og som ikke modregnes i finansielle forpligtelser [abstract]

 

 

ifrs-full

AmountThatWouldHaveBeenReclassifiedFromProfitOrLossToOtherComprehensiveIncomeApplyingOverlayApproachIfFinancialAssetsHadNotBeenDedesignated

X duration debit

Beløb, der ville være blevet omklassificeret mellem resultatopgørelsen og opgørelsen af anden totalindkomst ved anvendelse af »overlay«-tilgangen, hvis klassifikationen af finansielle aktiver ikke var ophørt

Det beløb, der ville være blevet omklassificeret mellem resultatopgørelsen og opgørelsen af anden totalindkomst ved anvendelse af »overlay«-tilgangen, hvis klassifikationen af finansielle aktiver ikke var ophørt.

Offentliggørelse: IFRS 4 39L f ii – Ikrafttrædelse fra førstegangsanvendelse af IFRS 9

ifrs-full

AmountThatWouldHaveBeenReportedInProfitOrLossIfIAS39HadBeenAppliedFinancialAssetsToWhichOverlayApproachIsApplied

X duration debit

Beløb, der ville være blevet indberettet i resultatopgørelsen, hvis IAS 39 var blevet anvendt, finansielle aktiver, som er omfattet af »overlay«-tilgangen

Det beløb, der ville være blevet indberettet i resultatopgørelsen for finansielle aktiver, som er omfattet af »overlay«-tilgangen, hvis IAS 39 var blevet anvendt.

Offentliggørelse: IFRS 4 39L d ii – Ikrafttrædelse fra førstegangsanvendelse af IFRS 9

ifrs-full

AnalysisOfAgeOfFinancialAssetsThatArePastDueButNotImpaired

text block

Analyse af alder på finansielle aktiver, som er forfaldne, men ikke værdiforringede [text block]

Analyse af alderen på finansielle aktiver, som er forfaldne, men ikke værdiforringede. [Reference: finansielle aktiver]

Offentliggørelse: IFRS 7 37 a – Udløbsdato 1.1.2018

ifrs-full

AnalysisOfCreditExposuresUsingExternalCreditGradingSystemExplanatory

text block

Analyse af krediteksponeringer ved anvendelse af et eksternt kreditvurderingssystem [text block]

Oplysninger om en analyse af krediteksponeringer ved anvendelse af et eksternt kreditvurderingssystem. [Reference: krediteksponering, eksterne kreditvurderinger [member]]

Eksempel: IFRS 7 IG23 a – Udløbsdato 1.1.2018, eksempel: IFRS 7 36 c – Udløbsdato 1.1.2018

ifrs-full

AnalysisOfCreditExposuresUsingInternalCreditGradingSystemExplanatory

text block

Analyse af krediteksponeringer ved anvendelse af et internt kreditvurderingssystem [text block]

Oplysninger om en analyse af krediteksponeringer ved anvendelse af et internt kreditvurderingssystem. [Reference: krediteksponering, interne kreditniveauer [member]]

Eksempel: IFRS 7 IG23 a – Udløbsdato 1.1.2018, eksempel: IFRS 7 36 c – Udløbsdato 1.1.2018

ifrs-full

AnalysisOfFinancialAssetsThatAreIndividuallyDeterminedToBeImpaired

text block

Analyse af finansielle aktiver, som hver for sig er opgjort som værdiforringede [text block]

Analyse af finansielle aktiver, som hver for sig er opgjort som værdiforringede, herunder hvilke faktorer virksomheden tog i betragtning ved denne vurdering. [Reference: finansielle aktiver]

Offentliggørelse: IFRS 7 37 b – Udløbsdato 1.1.2018

ifrs-full

AnalysisOfIncomeAndExpenseAbstract

 

Analyse af indtægter og omkostninger [abstract]

 

 

ifrs-full

AnnouncementOfPlanToDiscontinueOperationMember

member

Bekendtgørelse af planer om en aktivitets ophør [member]

Dette element står for bekendtgørelsen af planer om en aktivitets ophør.

Eksempel: IAS 10 22 b

ifrs-full

AnnouncingOrCommencingImplementationOfMajorRestructuringMember

member

Bekendtgørelse eller påbegyndelse af en større omstrukturering [member]

Dette element står for bekendtgørelse eller påbegyndelse af en større omstrukturering.

Eksempel: IAS 10 22 e

ifrs-full

ApplicableTaxRate

X.XX duration

Gældende skattesats

Den gældende skattesats.

Offentliggørelse: IAS 12 81 c ii

ifrs-full

AreaOfLandUsedForAgriculture

area

Areal anvendt til landbrug

Det areal, som virksomheden anvender til landbrug.

Almindelig praksis: IAS 41 46 b i

ifrs-full

ArrangementsInvolvingLegalFormOfLeaseAxis

axis

Ordninger, som har juridisk form af en leasingkontrakt [axis]

Tabellens akse definerer forbindelsen mellem domæneelementerne eller -kategorierne i tabellen og posterne eller begreberne i tabellen.

Offentliggørelse: SIC 27 10 – Udløbsdato 1.1.2019

ifrs-full

ArrangementsInvolvingLegalFormOfLeaseMember

member

Ordninger, som har juridisk form af en leasingkontrakt [member]

Dette element står for alle ordninger, som har juridisk form af en leasingkontrakt. Eksempelvis kan virksomheden lease aktiver til investor og tilbagelease de samme aktiver eller alternativt sælge aktiver og tilbagelease de samme aktiver. Ordningers form samt deres vilkår og betingelser kan være vidt forskellige. Det repræsenterer også standardværdien for aksen »Ordninger, som har juridisk form af en leasingkontrakt«, hvis der ikke anvendes et andet element.

Offentliggørelse: SIC 27 10 – Udløbsdato 1.1.2019

ifrs-full

AssetbackedDebtInstrumentsHeld

X instant debit

Gældsinstrumenter, som besiddes med sikkerhed i aktiver

Den beløbsmæssige størrelse af gældsinstrumenter, som besiddes med sikkerhed i underliggende aktiver. [Reference: gældsinstrumenter, som besiddes]

Almindelig praksis: IAS 1 112 c

ifrs-full

AssetbackedFinancingsMember

member

Finansiering ydet med sikkerhed i specificerede aktiver [member]

Dette element står for finansiering ydet med sikkerhed i specificerede aktiver.

Eksempel: IFRS 12 B23 b

ifrs-full

AssetbackedSecuritiesAmountContributedToFairValueOfPlanAssets

X instant debit

Værdipapirer med sikkerhed i aktiver, bidrag til dagsværdien af ordningens aktiver

Det beløb, som værdipapirer med sikkerhed i underliggende aktiver udgør i dagsværdien af aktiver i ydelsesbaserede pensionsordninger. [Reference: ordningens aktiver til dagsværdi, ydelsesbaserede pensionsordninger [member]]

Eksempel: IAS 19 142 g

ifrs-full

AssetRecognisedForExpectedReimbursementContingentLiabilitiesInBusinessCombination

X instant debit

Aktiver, der indregnes for forventet godtgørelse, eventualforpligtelser i en virksomhedssammenslutning

Den beløbsmæssige størrelse af aktiver, der er indregnet for den forventede godtgørelse af eventualforpligtelser, der indregnes i en virksomhedssammenslutning. [Reference: eventualforpligtelser [member], forventet godtgørelse, eventualforpligtelser i en virksomhedssammenslutning, virksomhedssammenslutninger [member]]

Offentliggørelse: IFRS 3 B67 c, oplysning: IFRS 3 B64 j

ifrs-full

AssetRecognisedForExpectedReimbursementOtherProvisions

X instant debit

Aktiver, der indregnes for forventet godtgørelse, andre hensatte forpligtelser

Den beløbsmæssige størrelse af aktiver, der er indregnet for den forventede godtgørelse af andre hensatte forpligtelser. [Reference: forventet godtgørelse, andre hensatte forpligtelser, andre hensatte forpligtelser]

Offentliggørelse: IAS 37 85 c

ifrs-full

Assets

X instant debit

Aktiver

Ressourcer, som: a) kontrolleres af virksomheden som følge af tidligere begivenheder, og b) hvorfra fremtidige økonomiske fordele forventes at tilgå virksomheden.

Offentliggørelse: IAS 1 55, oplysning: IFRS 13 93 a, oplysning: IFRS 13 93 b, oplysning: IAS 13 93 e, oplysning: IFRS 8 28 c, oplysning: IFRS 8 23

ifrs-full

AssetsAbstract

 

Aktiver [abstract]

 

 

ifrs-full

AssetsAndLiabilitiesAxis

axis

Aktiver og forpligtelser [axis]

Tabellens akse definerer forbindelsen mellem domæneelementerne eller -kategorierne i tabellen og posterne eller begreberne i tabellen.

Offentliggørelse: IAS 1 125

ifrs-full

AssetsAndLiabilitiesClassifiedAsHeldForSaleAxis

axis

Aktiver og forpligtelser, der er klassificeret som besiddelse med henblik på salg [axis]

Tabellens akse definerer forbindelsen mellem domæneelementerne eller -kategorierne i tabellen og posterne eller begreberne i tabellen.

Offentliggørelse: IFRS 5 38

ifrs-full

AssetsAndLiabilitiesClassifiedAsHeldForSaleMember

member

Aktiver og forpligtelser, der er klassificeret som besiddelse med henblik på salg [member]

Dette element står for aktiver og forpligtelser, der er klassificeret som besiddelse med henblik på salg. [Reference: anlægsaktiver, som besiddes med henblik på salg [member], forpligtelser, der er medtaget i afståelsesgrupper, der er klassificeret som besiddelse med henblik på salg, afståelsesgrupper, der er klassificeret som besiddelse med henblik på salg [member]]

Offentliggørelse: IFRS 5 38

ifrs-full

AssetsAndLiabilitiesMember

member

Aktiver og forpligtelser [member]

Dette element står for aktiver og forpligtelser. Det repræsenterer også standardværdien for aksen »Aktiver og forpligtelser«, hvis der ikke anvendes et andet element. [Reference: aktiver, forpligtelser]

Offentliggørelse: IAS 1 125

ifrs-full

AssetsAndLiabilitiesNotClassifiedAsHeldForSaleMember

member

Aktiver og forpligtelser, der ikke er klassificeret som besiddelse med henblik på salg [member]

Dette element står for aktiver og forpligtelser, der ikke er klassificeret som besiddelse med henblik på salg. Det repræsenterer også standardværdien for aksen »Aktiver og forpligtelser, der er klassificeret som besiddelse med henblik på salg«, hvis der ikke anvendes et andet element. [Reference: anlægsaktiver, som besiddes med henblik på salg [member], forpligtelser, der er medtaget i afståelsesgrupper, der er klassificeret som besiddelse med henblik på salg, afståelsesgrupper, der er klassificeret som besiddelse med henblik på salg [member]]

Offentliggørelse: IFRS 5 38

ifrs-full

AssetsAndRegulatoryDeferralAccountDebitBalances

X instant debit

Aktiver og debetsaldi for regulatoriske aktiver og forpligtelser]

Den beløbsmæssige størrelse af aktiver og debetsaldi for regulatoriske aktiver og forpligtelser] [Reference: aktiver, debetsaldi for regulatoriske aktiver og forpligtelser]

Offentliggørelse: IFRS 14 21

ifrs-full

AssetsArisingFromExplorationForAndEvaluationOfMineralResources

X instant debit

Aktiver hidrørende fra efterforskning og vurdering af mineralressourcer

Den beløbsmæssige størrelse af aktiver, der hidrører fra eftersøgning efter mineralressourcer, herunder mineraler, olie, naturgas og lignende ikkeregenererende ressourcer, efter at virksomheden har opnået juridiske rettigheder til at efterforske i et specifikt område, samt fastlæggelse af den tekniske mulighed for og kommercielle levedygtighed af udvinding af mineralressourcen.

Offentliggørelse: IFRS 6 24 b

ifrs-full

AssetsArisingFromInsuranceContracts

X instant debit

Aktiver hidrørende fra forsikringskontrakter

Den beløbsmæssige størrelse af indregnede aktiver, der hidrører fra forsikringskontrakter. [Reference: typer af forsikringskontrakter [member]]

Offentliggørelse: IFRS 4 37 b

ifrs-full

AssetsHeldAsCollateralPermittedToBeSoldOrRepledgedAtFairValue

X instant debit

Modtaget pant, der kan sælges eller genpantsættes uanset misligholdelse fra pantets indehaver, til dagsværdi

Dagsværdien af modtaget pant, der kan sælges eller genpantsættes uanset misligholdelse fra pantets indehaver. [Reference: til dagsværdi [member]]

Offentliggørelse: IFRS 7 15 a

ifrs-full

AssetsHeldToHedgeLiabilitiesArisingFromFinancingActivitiesMember

member

Aktiver, der besiddes med henblik på afdækning af passiver hidrørende fra finansieringsaktiviteter [member]

Dette element står for aktiver, der besiddes med henblik på afdækning af passiver hidrørende fra finansieringsaktiviteter. [Reference: aktiver, passiver hidrørende fra finansieringsaktiviteter]

Eksempel: IAS 7 C Afstemning af passiver hidrørende fra finansieringsaktiviteter, eksempel: IAS 7 44C

ifrs-full

AssetsLessCurrentLiabilities

X instant debit

Aktiver med fradrag af kortfristede forpligtelser

Den beløbsmæssige størrelse af aktiver med fradrag af den beløbsmæssige størrelse af kortfristede forpligtelser.

Almindelig praksis: IAS 1 55

ifrs-full

AssetsLessCurrentLiabilitiesAbstract

 

Aktiver med fradrag af kortfristede forpligtelser [abstract]

 

 

ifrs-full

AssetsLiabilitiesOfBenefitPlan

X instant credit

Aktiver (forpligtelser) i ydelsesbaserede pensionsordninger

Den beløbsmæssige størrelse af aktiver i en fratrædelsesordning fratrukket forpligtelser bortset fra den aktuarmæssige nutidsværdi af lovede fratrædelsesydelser.

Offentliggørelse: IAS 26 35 a

ifrs-full

AssetsObtained

X instant debit

Aktiver, der er erhvervet ved at gøre udlæg i modtaget sikkerhed eller indfri andre udvidelser af kreditværdigheden

Den beløbsmæssige størrelse af aktiver, som virksomheden er kommet i besiddelse af ved at gøre udlæg i modtaget sikkerhed eller indfri andre udvidelser af kreditværdigheden (f.eks. garantier). [Reference: garantier [member]]

Offentliggørelse: IFRS 7 38 a

ifrs-full

AssetsOfBenefitPlan

X instant debit

Aktiver i ydelsesbaserede pensionsordninger

Den beløbsmæssige størrelse af aktiver i fratrædelsesordninger. [Reference: ydelsesbaserede pensionsordninger [member]]

Offentliggørelse: IAS 26 35 a i

ifrs-full

AssetsOtherThanCashOrCashEquivalentsInSubsidiaryOrBusinessesAcquiredOrDisposed2013

X duration debit

Andre aktiver end likvider i dattervirksomheder eller virksomheder, som er erhvervet eller afhændet

Den beløbsmæssige størrelse af andre aktiver end likvider i dattervirksomheder eller andre virksomheder, hvor der er opnået eller mistet bestemmende indflydelse. [Reference: dattervirksomheder [member]]

Offentliggørelse: IAS 7 40 d

ifrs-full

AssetsRecognisedFromCostsToObtainOrFulfilContractsWithCustomers

X instant debit

Aktiver hidrørende fra indregning af omkostninger forbundet med opnåelse eller opfyldelse af kontrakter med kunder

Den beløbsmæssige størrelse af aktiver hidrørende fra indregning af omkostninger forbundet med opnåelse eller opfyldelse af kontrakter med kunder. De omkostninger, der er forbundet med opnåelse af en kontrakt med en kunde, er meromkostningerne forbundet med opnåelse af kontrakten, som virksomheden ikke ville have afholdt, hvis den ikke havde opnået kontrakten. De omkostninger, der er forbundet med opnåelse af en kontrakt med en kunde, er de omkostninger, der kan henføres direkte til en kontrakt eller en forventet kontrakt, som virksomheden specifikt kan identificere.

Offentliggørelse: IFRS 15 128 a – Ikrafttrædelse 1.1.2018

ifrs-full

AssetsRecognisedInEntitysFinancialStatementsInRelationToStructuredEntities

X instant debit

Aktiver indregnet i virksomhedens årsregnskab, som vedrører strukturerede virksomheder

Den beløbsmæssige størrelse af aktiver, der er indregnet i virksomhedens årsregnskab, og som vedrører virksomhedens kapitalandele i strukturerede virksomheder. [Reference: aktiver, ukonsoliderede, strukturerede virksomheder [member]]

Offentliggørelse: IFRS 12 29 a

ifrs-full

AssetsSoldOrRepledgedAsCollateralAtFairValue

X instant debit

Pant, der kan sælges eller genpantsættes uanset misligholdelse fra pantets indehaver, til dagsværdi

Dagsværdien af pant, der kan sælges eller genpantsættes uanset misligholdelse fra pantets indehaver, som virksomheden har solgt eller genpantsat. [Reference: til dagsværdi [member]]

Offentliggørelse: IFRS 7 15 b

ifrs-full

AssetsThatEntityContinuesToRecognise

X instant debit

Aktiver, som virksomheden fortsat indregner

Den beløbsmæssige størrelse af overdragne finansielle aktiver, som virksomheden fortsat indregner fuldt ud. [Reference: finansielle aktiver]

Offentliggørelse: IFRS 7 42D e

ifrs-full

AssetsThatEntityContinuesToRecogniseToExtentOfContinuingInvolvement

X instant debit

Aktiver, som virksomheden fortsætter med at indregne, i det omfang den fortsat har et engagement

Den beløbsmæssige størrelse af overdragne finansielle aktiver, som virksomheden fortsætter med at indregne fuldt ud, i det omfang den fortsat har et engagement. [Reference: finansielle aktiver]

Offentliggørelse: IFRS 7 42D f

ifrs-full

AssetsToWhichSignificantRestrictionsApply

X instant debit

Aktiver, hvorpå væsentlige begrænsninger finder anvendelse

Den beløbsmæssige størrelse af koncernens aktiver i koncernregnskabet, hvorpå væsentlige begrænsninger (f.eks. vedtægtsbestemte, kontraktlige og lovbestemte begrænsninger) finder anvendelse på virksomhedens mulighed for at få adgang til eller anvende aktiverne.

Offentliggørelse: IFRS 12 13 c

ifrs-full

AssetsTransferredToStructuredEntitiesAtTimeOfTransfer

X duration credit

Aktiver overført til strukturerede virksomheder, på overførselstidspunktet

Den beløbsmæssige størrelse på overførselstidspunktet af alle aktiver, der er overført til strukturerede virksomheder. [Reference: ukonsoliderede, strukturerede virksomheder [member]]

Offentliggørelse: IFRS 12 27 c

ifrs-full

AssetsUnderInsuranceContractsAndReinsuranceContractsIssued

X instant debit

Aktiver i henhold til udstedte forsikringskontrakter og reassurancekontrakter

Den beløbsmæssige størrelse af aktiver i henhold til udstedte forsikringskontrakter og reassurancekontrakter. [Reference: typer af forsikringskontrakter [member]]

Eksempel: IAS 1 55, eksempel: IFRS 4 IG20 b, eksempel: IFRS 4 37 b

ifrs-full

AssetsUnderReinsuranceCeded

X instant debit

Aktiver i henhold til cederet reassurancekontrakt

Den beløbsmæssige størrelse af aktiver i henhold til reassurancekontrakter, hvor virksomheden er forsikringstager.

Eksempel: IAS 1 55, eksempel: IFRS 4 IG20 c, eksempel: IFRS 4 37 b

ifrs-full

AssetsWithSignificantRiskOfMaterialAdjustmentsWithinNextFinancialYear

X instant debit

Aktiver med betydelig risiko for væsentlige reguleringer inden for næste regnskabsår

Den beløbsmæssige størrelse af aktiver, der forudsættes at indebære en betydelig risiko for at forårsage en væsentlig regulering af den beløbsmæssige størrelse af disse aktiver inden for det næste regnskabsår.

Offentliggørelse: IAS 1 125 b

ifrs-full

AssociatedLiabilitiesThatEntityContinuesToRecognise

X instant credit

Tilknyttede forpligtelser, som virksomheden fortsat indregner

Den beløbsmæssige størrelse af forpligtelser, der er knyttet til overdragne finansielle aktiver, som virksomheden fortsat indregner fuldt ud. [Reference: finansielle aktiver]

Offentliggørelse: IFRS 7 42D e

ifrs-full

AssociatedLiabilitiesThatEntityContinuesToRecogniseToExtentOfContinuingInvolvement

X instant credit

Tilknyttede forpligtelser, som virksomheden fortsætter med at indregne, i det omfang den fortsat har et engagement

Den beløbsmæssige størrelse af forpligtelser, der er knyttet til overdragne finansielle aktiver, som virksomheden fortsætter med at indregne fuldt ud, i det omfang den fortsat har et engagement. [Reference: finansielle aktiver]

Offentliggørelse: IFRS 7 42D f

ifrs-full

AssociatesMember

member

Associerede virksomheder [member]

Dette element står for de virksomheder som investor har betydelig indflydelse på.

Offentliggørelse: IAS 24 19 d, oplysning: IAS 27 17 b, oplysning: IAS 27 16 b, oplysning: IFRS 12 B4 d, oplysning: IFRS 4 39M a – Ikrafttrædelse fra førstegangsanvendelse af IFRS 9

ifrs-full

AtCostMember

member

Til kostpris [member]

Dette element står for måling baseret på kostpris. Kostpris er det beløb, der er betalt i likvider, eller dagsværdien af en anden form for vederlag, som erlægges for anskaffelsen af et aktiv på anskaffelses- eller opførelsestidspunktet, eller, hvor dette er relevant, det beløb, der henføres til det pågældende aktiv ved første indregning i overensstemmelse med de konkrete krav i andre IFRS-standarder.

Offentliggørelse: IFRS 40 32a, oplysning: IAS 41 50, oplysning: IAS 41 55

ifrs-full

AtCostOrInAccordanceWithIFRS16WithinFairValueModelMember

member

Til kostpris eller i overensstemmelse med IFRS 16 efter dagsværdimodellen [member]

Dette element står for måling baseret på kostpris eller IFRS 16, når virksomheden normalt anvender dagsværdimodellen til at måle en kategori af aktiver. [Reference: til kostpris [member]]

Offentliggørelse: IAS 40 78 – Ikrafttrædelse 1.1.2019

ifrs-full

AtCostWithinFairValueModelMember

member

Til kostpris efter dagsværdimodellen [member]

Dette element står for måling baseret på kostpris, når virksomheden normalt anvender dagsværdimodellen til at måle en kategori af aktiver. [Reference: til kostpris [member]]

Offentliggørelse: IAS 40 78 – Udløbsdato 1.1.2019

ifrs-full

AtFairValueMember

member

Til dagsværdi [member]

Dette element står for måling baseret på dagsværdi. Dagsværdien er den pris, der kunne opnås ved at sælge et aktiv, eller der skulle betales for at overdrage en forpligtelse i en velordnet transaktion mellem markedsdeltagere på målingstidspunktet.

Offentliggørelse: IFRS 40 32a, oplysning: IAS 41 50, oplysning: IFRS 13 93 a

ifrs-full

AuditorsRemuneration

X duration debit

Revisorhonorar

Det honorar, der er betalt eller skal betales til virksomhedens revisorer.

Almindelig praksis: IAS 1 112 c

ifrs-full

AuditorsRemunerationAbstract

 

Revisorhonorar [abstract]

 

 

ifrs-full

AuditorsRemunerationForAuditServices

X duration debit

Revisorhonorar for revisionsydelser

Det honorar, der er betalt eller skal betales til virksomhedens revisorer for revisionsydelser.

Almindelig praksis: IAS 1 112 c

ifrs-full

AuditorsRemunerationForOtherServices

X duration debit

Revisorhonorar for andre ydelser

Det honorar, der er betalt eller skal betales til virksomhedens revisorer for ydelser, som virksomheden ikke oplyser separat i den samme opgørelse eller note.

Almindelig praksis: IAS 1 112 c

ifrs-full

AuditorsRemunerationForTaxServices

X duration debit

Revisorhonorar for andre skattemæssige ydelser

Det honorar, der er betalt eller skal betales til virksomhedens revisorer for skattemæssige ydelser.

Almindelig praksis: IAS 1 112 c

ifrs-full

AuthorisedCapitalCommitmentsButNotContractedFor

X instant credit

Godkendte investeringsforpligtelser, som der ikke er indgået kontrakt om

Den beløbsmæssige størrelse af kapitalforpligtelser, som virksomheden har godkendt, men ikke indgået kontrakt om. [Reference: investeringsforpligtelser]

Almindelig praksis: IAS 1 112 c

ifrs-full

AvailableforsaleFinancialAssetsAbstract

 

Finansielle aktiver disponible for salg [abstract]

 

 

ifrs-full

AverageEffectiveTaxRate

X.XX duration

Gennemsnitlig effektiv skattesats

Skatteomkostningen (skatteindtægten) divideret med regnskabsmæssigt overskud. [Reference: regnskabsmæssigt overskud]

Offentliggørelse: IAS 12 81 c ii

ifrs-full

AverageForeignExchangeRate

X.XX duration

Gennemsnitskurs

Den gennemsnitskurs, der anvendes af virksomheden. Valutakurs er omvekslingsforholdet mellem to valutaer.

Almindelig praksis: IAS 1 112 c

ifrs-full

AverageNumberOfEmployees

X.XX duration

Gennemsnitligt antal ansatte

Det gennemsnitlige antal ansatte, som virksomheden har ansat i en periode.

Almindelig praksis: IAS 1 112 c

ifrs-full

AveragePriceOfHedgingInstrument

X.XX instant

Sikringsinstrumentets gennemsnitlige kurs

Et sikringsinstruments gennemsnitlige kurs. [Reference: sikringsinstrumenter [member]]

Offentliggørelse: IFRS 7 23B b – Ikrafttrædelse 1.1.2018

ifrs-full

AverageRateOfHedgingInstrument

X.XX instant

Sikringsinstrumentets gennemsnitlige sats

Et sikringsinstruments gennemsnitlige sats. [Reference: sikringsinstrumenter [member]]

Offentliggørelse: IFRS 7 23B b – Ikrafttrædelse 1.1.2018

ifrs-full

BalancesOnCurrentAccountsFromCustomers

X instant credit

Saldo på anfordringskonti fra kunder

Saldoen på kunders anfordringskonti i virksomheden.

Almindelig praksis: IAS 1 112 c

ifrs-full

BalancesOnDemandDepositsFromCustomers

X instant credit

Saldo på anfordringsindskud fra kunder

Saldoen på kunders anfordringsindskud i virksomheden.

Almindelig praksis: IAS 1 112 c

ifrs-full

BalancesOnOtherDepositsFromCustomers

X instant credit

Saldo på andre indskud fra kunder

Saldoen på kunders indskudskonti i virksomheden, som virksomheden ikke oplyser separat i den samme opgørelse eller note.

Almindelig praksis: IAS 1 112 c

ifrs-full

BalancesOnTermDepositsFromCustomers

X instant credit

Saldo på andre aftaleindskud fra kunder

Saldoen på kunders aftaleindskud i virksomheden.

Almindelig praksis: IAS 1 112 c

ifrs-full

BalancesWithBanks

X instant debit

Bankindeståender

Den beløbsmæssige størrelse af bankindeståender.

Almindelig praksis: IAS 7 45

ifrs-full

BankAcceptanceAssets

X instant debit

Bankaccepter indregnet som aktiver

Den beløbsmæssige størrelse af bankaccepter, der indregnes som aktiver.

Almindelig praksis: IAS 1 55

ifrs-full

BankAcceptanceLiabilities

X instant credit

Bankaccepter indregnet som forpligtelser

Den beløbsmæssige størrelse af bankaccepter, der indregnes som forpligtelser.

Almindelig praksis: IAS 1 55

ifrs-full

BankAndSimilarCharges

X duration debit

Bankgebyrer og lignende omkostninger

Den beløbsmæssige størrelse af bankgebyrer og lignende omkostninger, der indregnes af virksomheden som en omkostning.

Almindelig praksis: IAS 1 112 c

ifrs-full

BankBalancesAtCentralBanksOtherThanMandatoryReserveDeposits

X instant debit

Kassebeholdninger i centralbanker, bortset fra obligatoriske reservebeholdninger

Den beløbsmæssige størrelse af kassebeholdninger i centralbanker, bortset fra obligatoriske reservebeholdninger. [Reference: obligatoriske reservebeholdninger i centralbanker]

Almindelig praksis: IAS 1 112 c

ifrs-full

BankBorrowingsUndiscountedCashFlows

X instant credit

Banklån, udiskonterede pengestrømme

Den beløbsmæssige størrelse af kontraktlige udiskonterede pengestrømme i forbindelse med banklån. [Reference: lån]

Eksempel: IFRS 7 IG31A – Ikrafttrædelse 1.1.2019, eksempel: IFRS 7 B11D

ifrs-full

BankDebtInstrumentsHeld

X instant debit

Bankudstedte gældsinstrumenter, som besiddes

Den beløbsmæssige størrelse af gældsinstrumenter, som virksomheden besidder, og som er udstedt af en bank. [Reference: gældsinstrumenter, som besiddes]

Almindelig praksis: IAS 1 112 c

ifrs-full

BankingArrangementsClassifiedAsCashEquivalents

X instant debit

Andre bankaftaler, der klassificeres som likvider

Klassifikation af likvider i form af bankaftaler, som virksomheden ikke oplyser separat i den samme opgørelse eller note. [Reference: likvider]

Almindelig praksis: IAS 7 45

ifrs-full

BankOverdraftsClassifiedAsCashEquivalents

X instant credit

Kassekreditter

Det beløb, der er trukket fra en konto, ud over eksisterende kassebeholdninger. Dette betragtes som en kortfristet forlængelse af kreditten fra bankens side. [Reference: likvider]

Almindelig praksis: IAS 7 45

ifrs-full

BasicAndDilutedEarningsLossPerShare

X.XX duration

Indtjening og udvandet indtjening (tab) pr. aktie

Indtjeningen pr. aktie, når indtjening pr. aktie svarer til udvandet indtjening pr. aktie. [Reference: indtjening (tab) pr. aktie, udvandet indtjening (tab) pr. aktie]

Almindelig praksis: IAS 1 85

ifrs-full

BasicAndDilutedEarningsLossPerShareFromContinuingOperations

X.XX duration

Indtjening og udvandet indtjening (tab) pr. aktie fra fortsættende aktiviteter

Indtjening og udvandet indtjening (tab) pr. aktie fra fortsættende aktiviteter. [Reference: indtjening og udvandet indtjening (tab) pr. aktie]

Almindelig praksis: IAS 1 85

ifrs-full

BasicAndDilutedEarningsLossPerShareFromContinuingOperationsIncludingNetMovementInRegulatoryDeferralAccountBalancesAndNetMovementInRelatedDeferredTax

X.XX duration

Indtjening og udvandet indtjening (tab) pr. aktie fra fortsættende aktiviteter, herunder nettobevægelse i saldi for regulatoriske aktiver og forpligtelser og nettobevægelse i forbunden udskudt skat

Indtjening og udvandet indtjening (tab) pr. aktie fra fortsættende aktiviteter, der omfatter nettobevægelsen i saldi for regulatoriske aktiver og forpligtelser og nettobevægelsen i forbunden udskudt skat. [Reference: indtjening og udvandet indtjening (tab) pr. aktie, nettobevægelse i saldi for regulatoriske aktiver og forpligtelser vedrørende resultatet og nettobevægelse i forbunden udskudt skat, fortsættende aktiviteter [member]]

Offentliggørelse: IFRS 14 26

ifrs-full

BasicAndDilutedEarningsLossPerShareFromDiscontinuedOperations

X.XX duration

Indtjening og udvandet indtjening (tab) pr. aktie fra ophørte aktiviteter

Indtjening og udvandet indtjening (tab) pr. aktie fra ophørte aktiviteter. [Reference: indtjening og udvandet indtjening (tab) pr. aktie]

Almindelig praksis: IAS 1 85

ifrs-full

BasicAndDilutedEarningsLossPerShareFromDiscontinuedOperationsIncludingNetMovementInRegulatoryDeferralAccountBalancesAndNetMovementInRelatedDeferredTax

X.XX duration

Indtjening og udvandet indtjening (tab) pr. aktie fra ophørte aktiviteter, herunder nettobevægelse i regulatoriske aktiver og forpligtelser og nettobevægelse i forbunden udskudt skat

Indtjening og udvandet indtjening (tab) pr. aktie fra ophørte aktiviteter, der omfatter nettobevægelsen i regulatoriske aktiver og forpligtelser og nettobevægelsen i forbunden udskudt skat. [Reference: indtjening og udvandet indtjening (tab) pr. aktie, nettobevægelse i saldi for regulatoriske aktiver og forpligtelser vedrørende resultatet og nettobevægelse i forbunden udskudt skat, ophørte aktiviteter [member]]

Offentliggørelse: IFRS 14 26

ifrs-full

BasicAndDilutedEarningsLossPerShareIncludingNetMovementInRegulatoryDeferralAccountBalancesAndNetMovementInRelatedDeferredTax

X.XX duration

Indtjening og udvandet indtjening (tab) pr. aktie, herunder nettobevægelse i saldi for regulatoriske aktiver og forpligtelser og nettobevægelse i forbunden udskudt skat

Indtjening og udvandet indtjening (tab) pr. aktie, der omfatter nettobevægelsen i saldi for regulatoriske aktiver og forpligtelser og nettobevægelsen i forbunden udskudt skat. [Reference: indtjening og udvandet indtjening (tab) pr. aktie, nettobevægelse i saldi for regulatoriske aktiver og forpligtelser vedrørende resultatet og nettobevægelse i forbunden udskudt skat]

Offentliggørelse: IFRS 14 26

ifrs-full

BasicAndDilutedEarningsPerShareAbstract

 

Indtjening og udvandet indtjening pr. aktie [abstract]

 

 

ifrs-full

BasicEarningsLossPerShare

X.XX duration

Indtjening (tab) pr. aktie

Den beløbsmæssige størrelse af resultatet, som kan henføres til modervirksomhedens indehavere af ordinær egenkapital (tælleren), divideret med det vejede gennemsnitlige antal ordinære aktier i omløb i regnskabsåret (nævneren).

Offentliggørelse: IAS 33 66

ifrs-full

BasicEarningsLossPerShareFromContinuingOperations

X.XX duration

Indtjening (tab) pr. aktie fra fortsættende aktiviteter

Indtjening (tab) pr. aktie fra fortsættende aktiviteter. [Reference: indtjening (tab) pr. aktie, fortsættende aktiviteter [member]]

Offentliggørelse: IAS 33 66

ifrs-full

BasicEarningsLossPerShareFromContinuingOperationsIncludingNetMovementInRegulatoryDeferralAccountBalancesAndNetMovementInRelatedDeferredTax

X.XX duration

Indtjening (tab) pr. aktie fra fortsættende aktiviteter, herunder nettobevægelse i saldi for regulatoriske aktiver og forpligtelser og nettobevægelse i forbunden udskudt skat

Indtjening (tab) pr. aktie fra fortsættende aktiviteter, der omfatter nettobevægelsen i saldi for regulatoriske aktiver og forpligtelser og nettobevægelsen i forbunden udskudt skat. [Reference: indtjening (tab) pr. aktie, nettobevægelse i saldi for regulatoriske aktiver og forpligtelser vedrørende resultatet og nettobevægelse i forbunden udskudt skat, fortsættende aktiviteter [member]]

Offentliggørelse: IFRS 14 26

ifrs-full

BasicEarningsLossPerShareFromDiscontinuedOperations

X.XX duration

Indtjening (tab) pr. aktie fra ophørte aktiviteter

Indtjening (tab) pr. aktie fra ophørte aktiviteter. [Reference: indtjening (tab) pr. aktie, ophørte aktiviteter [member]]

Offentliggørelse: IAS 33 68

ifrs-full

BasicEarningsLossPerShareFromDiscontinuedOperationsIncludingNetMovementInRegulatoryDeferralAccountBalancesAndNetMovementInRelatedDeferredTax

X.XX duration

Indtjening (tab) pr. aktie fra ophørte aktiviteter, herunder nettobevægelse i saldi for regulatoriske aktiver og forpligtelser og nettobevægelse i forbunden udskudt skat

Indtjening (tab) pr. aktie fra ophørte aktiviteter, der omfatter nettobevægelsen i saldi for regulatoriske aktiver og forpligtelser og nettobevægelsen i forbunden udskudt skat. [Reference: indtjening (tab) pr. aktie, nettobevægelse i saldi for regulatoriske aktiver og forpligtelser vedrørende resultatet og nettobevægelse i forbunden udskudt skat, ophørte aktiviteter [member]]

Offentliggørelse: IFRS 14 26

ifrs-full

BasicEarningsLossPerShareIncludingNetMovementInRegulatoryDeferralAccountBalancesAndNetMovementInRelatedDeferredTax

X.XX duration

Indtjening (tab) pr. aktie, herunder nettobevægelse i saldi for regulatoriske aktiver og forpligtelser og nettobevægelse i forbunden udskudt skat

Indtjening (tab) pr. aktie, der omfatter nettobevægelsen i saldi for regulatoriske aktiver og forpligtelser og nettobevægelsen i forbunden udskudt skat. [Reference: indtjening (tab) pr. aktie, nettobevægelse i saldi for regulatoriske aktiver og forpligtelser vedrørende resultatet og nettobevægelse i forbunden udskudt skat]

Offentliggørelse: IFRS 14 26

ifrs-full

BasicEarningsPerShareAbstract

 

Indtjening pr. aktie [abstract]

 

 

ifrs-full

BasisForAttributingRevenuesFromExternalCustomersToIndividualCountries

text

Beskrivelse af grundlaget for at henføre omsætning fra eksterne kunder til enkeltlande

Beskrivelsen af grundlaget for at henføre omsætning fra eksterne kunder til enkeltlande. [Reference: omsætning]

Offentliggørelse: IFRS 8 33 a

ifrs-full

BearerBiologicalAssetsMember

member

Biologiske aktiver, som falder under begrebet bærere [member]

Dette element står for biologiske aktiver, som falder under begrebet bærere. Biologiske aktiver, som falder under begrebet bærere, er de biologiske aktiver, der ikke kan forbruges. [Reference: biologiske aktiver, Biologiske aktiver til forbrug [member]

Eksempel: IAS 41 43

ifrs-full

BearerPlants

X instant debit

Produktionsafgrøder

Den beløbsmæssige størrelse af materielle aktiver, der repræsenterer produktionsafgrøder. En produktionsafgrøde er en levende plante, som a) anvendes i produktionen eller leveringen af landbrugsprodukter, b) forventes at bære produkter i mere end én periode, og c) med stor sandsynlighed ikke vil blive solgt som et landbrugsprodukt eller kun som produktionsaffald. [Reference: materielle anlægsaktiver]

Eksempel: IAS 16 37 i

ifrs-full

BearerPlantsMember

member

Produktionsafgrøder [member]

Dette element står for en kategori af materielle anlægsaktiver, der repræsenterer produktionsafgrøder. En produktionsafgrøde er en levende plante, som a) anvendes i produktionen eller leveringen af landbrugsprodukter, b) forventes at bære produkter i mere end én periode, og c) med stor sandsynlighed ikke vil blive solgt som et landbrugsprodukt eller kun som produktionsaffald. [Reference: materielle anlægsaktiver]

Eksempel: IAS 16 37 i

ifrs-full

BenefitsPaidOrPayable

X duration debit

Betalte eller skyldige ydelser

Den beløbsmæssige størrelse af de ydelser, der er betalt eller skal betales for fratrædelsesordninger.

Offentliggørelse: IAS 26 35 b v

ifrs-full

BestEstimateAtAcquisitionDateOfContractualCashFlowsNotExpectedToBeCollectedForAcquiredReceivables

X instant debit

Bedste skøn på overtagelsestidspunktet over kontraktlige pengestrømme, der ikke forventes erholdt for overtagne tilgodehavender

Det bedste skøn på overtagelsestidspunktet over kontraktlige pengestrømme, der ikke forventes erholdt for tilgodehavender, der er overtaget ved virksomhedssammenslutninger. [Reference: virksomhedssammenslutninger [member]]

Offentliggørelse: IFRS 3 B64 h iii

ifrs-full

BiologicalAssets

X instant debit

Biologiske aktiver

Levende dyr eller planter, der indregnes som aktiver.

Offentliggørelse: IAS 1 54 f, oplysning: IAS 41 50, eksempel: IAS 41 43

ifrs-full

BiologicalAssetsAgeMember

member

Biologiske aktiver, alder [member]

Dette element står for alle biologiske aktiver opdelt efter alder. Det repræsenterer også standardværdien for aksen »Biologiske aktiver efter alder«, hvis der ikke anvendes et andet element. [Reference: biologiske aktiver]

Eksempel: IAS 41 43

ifrs-full

BiologicalAssetsAxis

axis

biologiske aktiver [axis]

Tabellens akse definerer forbindelsen mellem domæneelementerne eller -kategorierne i tabellen og posterne eller begreberne i tabellen.

Almindelig praksis: IAS 41 50

ifrs-full

BiologicalAssetsByAgeAxis

axis

Biologiske aktiver efter alder [axis]

Tabellens akse definerer forbindelsen mellem domæneelementerne eller -kategorierne i tabellen og posterne eller begreberne i tabellen.

Eksempel: IAS 41 43

ifrs-full

BiologicalAssetsByGroupAxis

axis

Biologiske aktiver efter gruppe [axis]

Tabellens akse definerer forbindelsen mellem domæneelementerne eller -kategorierne i tabellen og posterne eller begreberne i tabellen.

Offentliggørelse: IAS 41 41

ifrs-full

BiologicalAssetsByTypeAxis

axis

Biologiske aktiver efter type [axis]

Tabellens akse definerer forbindelsen mellem domæneelementerne eller -kategorierne i tabellen og posterne eller begreberne i tabellen.

Eksempel: IAS 41 43

ifrs-full

BiologicalAssetsGroupMember

member

Biologiske aktiver efter gruppe [member]

Dette element står for alle biologiske aktiver opdelt efter gruppe. Det repræsenterer også standardværdien for aksen »Biologiske aktiver efter gruppe«, hvis der ikke anvendes et andet element. [Reference: biologiske aktiver]

Offentliggørelse: IAS 41 41

ifrs-full

BiologicalAssetsMember

member

Biologiske aktiver [member]

Dette element står for levende dyr eller planter. Det repræsenterer også standardværdien for aksen »Biologiske aktiver«, hvis der ikke anvendes et andet element.

Offentliggørelse: IAS 17 31 a – Udløbsdato 1.1.2019, almindelig praksis: IAS 41 50

ifrs-full

BiologicalAssetsPledgedAsSecurityForLiabilities

X instant debit

Biologiske aktiver, der er stillet som sikkerhed for forpligtelser

Den beløbsmæssige størrelse af biologiske aktiver, der er stillet som sikkerhed for forpligtelser. [Reference: biologiske aktiver]

Offentliggørelse: IAS 41 49 a

ifrs-full

BiologicalAssetsTypeMember

member

Biologiske aktiver, type [member]

Dette element står for alle biologiske aktiver opdelt efter type. Det repræsenterer også standardværdien for aksen »Biologiske aktiver efter type«, hvis der ikke anvendes et andet element. [Reference: biologiske aktiver]

Eksempel: IAS 41 43

ifrs-full

BiologicalAssetsWhoseTitleIsRestricted

X instant debit

Biologiske aktiver, hvortil ejendomsretten er begrænset

Den beløbsmæssige størrelse af biologiske aktiver, hvortil ejendomsretten er begrænset. [Reference: biologiske aktiver]

Offentliggørelse: IAS 41 49 a

ifrs-full

BondsIssued

X instant credit

Udstedte obligationer

Den beløbsmæssige størrelse af obligationer udstedt af virksomheden.

Almindelig praksis: IAS 1 112 c

ifrs-full

BondsIssuedUndiscountedCashFlows

X instant credit

Udstedte obligationer, udiskonterede pengestrømme

Den beløbsmæssige størrelse af kontraktlige udiskonterede pengestrømme i forbindelse med udstedte obligationer. [Reference: udstedte obligationer]

Eksempel: IFRS 7 IG31A – Ikrafttrædelse 1.1.2019, eksempel: IFRS 7 B11D

ifrs-full

BorrowingCostsAbstract

 

Låneomkostninger [abstract]

 

 

ifrs-full

BorrowingCostsCapitalised

X duration

Aktiverede låneomkostninger

Den beløbsmæssige størrelse af renter og andre omkostninger, som en virksomhed afholder i forbindelse med lån af finansielle midler, som er direkte knyttet til anskaffelsen, opførelsen eller produktionen af et kvalificerende aktiv, og som er en del af dette aktivs kostpris.

Offentliggørelse: IAS 23 26 a

ifrs-full

BorrowingCostsIncurred

X duration

Afholdte låneomkostninger

Den beløbsmæssige størrelse af renter og andre omkostninger, som en virksomhed afholder i forbindelse med lån af finansielle midler.

Almindelig praksis: IAS 1 112 c

ifrs-full

BorrowingCostsRecognisedAsExpense

X duration debit

Låneomkostninger, der indregnes som en omkostning

Den beløbsmæssige størrelse af renter og andre omkostninger, som en virksomhed afholder i forbindelse med lån af finansielle midler, der indregnes som en omkostning.

Almindelig praksis: IAS 1 112 c

ifrs-full

Borrowings

X instant credit

Lån

Den beløbsmæssige størrelse af udestående midler, som virksomheden er forpligtet til at betale tilbage.

Almindelig praksis: IAS 1 55

ifrs-full

BorrowingsAbstract

 

Lån [abstract]

 

 

ifrs-full

BorrowingsAdjustmentToInterestRateBasis

X.XX instant

Lån, regulering af basisrentesats

Den regulering af basisreferencesatsen, der anvendes til beregning af lånerenten. [Reference: lån]

Almindelig praksis: IFRS 7 7

ifrs-full

BorrowingsByNameAxis

axis

Lån efter navn [axis]

Tabellens akse definerer forbindelsen mellem domæneelementerne eller -kategorierne i tabellen og posterne eller begreberne i tabellen.

Almindelig praksis: IFRS 7 7

ifrs-full

BorrowingsByNameMember

member

Lån efter navn [member]

Dette element står for alle lån opdelt efter navn. Det repræsenterer også standardværdien for aksen »Lån efter navn«, hvis der ikke anvendes et andet element. [Reference: lån]

Almindelig praksis: IFRS 7 7

ifrs-full

BorrowingsByTypeAbstract

 

Lån efter type [abstract]

 

 

ifrs-full

BorrowingsInterestRate

X.XX instant

Lån, rente

Lånerenten. [Reference: lån]

Almindelig praksis: IFRS 7 7

ifrs-full

BorrowingsInterestRateBasis

text

Lån, basisrentesats

Den basisreferencesats, der anvendes til beregning af lånerenten. [Reference: lån]

Almindelig praksis: IFRS 7 7

ifrs-full

BorrowingsMaturity

text

Lån, løbetid

Løbetiden for lån. [Reference: lån]

Almindelig praksis: IFRS 7 7

ifrs-full

BorrowingsOriginalCurrency

text

Lån, oprindelig valuta

Den valuta, som lånene er angivet i. [Reference: lån]

Almindelig praksis: IFRS 7 7

ifrs-full

BorrowingsRecognisedAsOfAcquisitionDate

X instant credit

Lån indregnet på overtagelsestidspunktet

Det indregnede beløb på overtagelsestidspunktet for lån, der er overtaget ved en virksomhedssammenslutning. [Reference: lån, virksomhedssammenslutninger [member]]

Almindelig praksis: IFRS 3 B64 i

ifrs-full

BottomOfRangeMember

member

Bunden af intervallet [member]

Dette element står for bunden af et interval.

Eksempel: IFRS 13 IE63, eksempel: IFRS 13 B6, oplysning: IFRS 14 33 b, oplysning: IFRS 2 45 d, almindelig praksis: IFRS 7 7

ifrs-full

Brandnames

X instant debit

Mærkenavne

Den beløbsmæssige størrelse af immaterielle aktiver, som afspejler rettighederne til en gruppe af komplementære aktiver, eksempelvis et varemærke (eller et servicemærke) og dettes tilknyttede handelsnavn, formler, opskrifter og teknologiske ekspertise. [Reference: immaterielle aktiver bortset fra goodwill]

Eksempel: IAS 38 119 a

ifrs-full

BrandNamesMember

member

Mærkenavne [member]

Dette element står for en kategori af immaterielle aktiver, som afspejler rettighederne til en gruppe af komplementære aktiver, eksempelvis et varemærke (eller et servicemærke) og dettes tilknyttede handelsnavn, formler, opskrifter og teknologiske ekspertise. [Reference: immaterielle aktiver bortset fra goodwill]

Eksempel: IAS 38 119 a

ifrs-full

BroadcastingRightsMember

member

Senderettigheder [member]

Dette element står for senderettigheder.

Almindelig praksis: IAS 38 119

ifrs-full

BrokerageFeeExpense

X duration debit

Omkostninger til mæglergebyrer

De indregnede omkostninger for mæglergebyrer opkrævet hos virksomheden.

Almindelig praksis: IAS 1 112 c

ifrs-full

BrokerageFeeIncome

X duration credit

Indtægter fra mæglergebyrer

Den beløbsmæssige størrelse af indtægter, der indregnes for mæglergebyrer opkrævet af virksomheden.

Almindelig praksis: IAS 1 112 c

ifrs-full

Buildings

X instant debit

Bygninger

Den beløbsmæssige størrelse af materielle anlægsaktiver, der repræsenterer afskrivningsberettigede bygninger og lignende strukturer, som anvendes i driften. [Reference: materielle anlægsaktiver]

Almindelig praksis: IAS 16 37

ifrs-full

BuildingsMember

member

Bygninger [member]

Dette element står for en kategori af materielle anlægsaktiver, der repræsenterer afskrivningsberettigede bygninger og lignende strukturer, som anvendes i driften. [Reference: materielle anlægsaktiver]

Almindelig praksis: IAS 16 37

ifrs-full

BusinessCombinationsAxis

axis

Virksomhedssammenslutninger [member]

Tabellens akse definerer forbindelsen mellem domæneelementerne eller -kategorierne i tabellen og posterne eller begreberne i tabellen.

Offentliggørelse: IFRS 3 B64

ifrs-full

BusinessCombinationsMember

member

Virksomhedssammenslutninger [member]

Dette element står for transaktioner eller andre begivenheder, hvor en overtagende virksomhed opnår bestemmende indflydelse på en eller flere virksomheder. De transaktioner, der undertiden benævnes »ægte fusioner« eller »fusioner mellem ligeværdige partnere«, udgør også virksomhedssammenslutninger i henhold til brugen af dette i udtryk i IFRS 3.

Offentliggørelse: IFRS 3 B64

ifrs-full

CancellationOfTreasuryShares

X duration credit

Annullering af egne aktier

Den beløbsmæssige størrelse af egne aktier, der er annulleret i regnskabsåret. [Reference: egne aktier]

Almindelig praksis: IAS 1 106 d

ifrs-full

CapitalCommitments

X instant credit

Investeringsforpligtelser

Den beløbsmæssige størrelse af fremtidige anlægsinvesteringer, som virksomheden har forpligtet sig til at foretage.

Almindelig praksis: IAS 1 112 c

ifrs-full

CapitalCommitmentsAbstract

 

Investeringsforpligtelser [abstract]

 

 

ifrs-full

CapitalisationRateOfBorrowingCostsEligibleForCapitalisation

X.XX duration

Aktiveringssatsen for aktiveringsberettigede låneomkostninger

Det vejede gennemsnit af de renter og andre omkostninger, som en virksomhed afholder i forbindelse med lån af finansielle midler, og som kan knyttes til virksomhedens udestående lån i regnskabsåret, bortset fra lån specielt optaget med henblik på at anskaffe et kvalificerende aktiv. [Reference: vejet gennemsnit [member], lån]

Offentliggørelse: IAS 23 26 b

ifrs-full

CapitalisedDevelopmentExpenditureMember

member

Aktiverede udviklingsomkostninger [member]

Dette element står for en kategori af immaterielle aktiver, der hidrører fra udviklingsomkostninger, som er aktiveret forud for påbegyndelsen af en erhvervsmæssig produktion eller brug. Et immaterielt aktiv skal udelukkende indregnes, hvis virksomheden kan dokumentere følgende: a) den tekniske mulighed for at færdiggøre det immaterielle aktiv, således at det kan anvendes eller sælges, b) dens hensigt om at færdiggøre det immaterielle aktiv og anvende eller sælge det, c) dens evner til at anvende eller sælge det immaterielle aktiv, d) hvordan det immaterielle aktiv vil frembringe sandsynlige fremtidige økonomiske fordele. Virksomheden kan blandt andet dokumentere eksistensen af et marked for det immaterielle aktivs eller det immaterielle aktivs producerede enheder eller, hvis det skal anvendes internt, nytteværdien af det immaterielle aktiv, e) tilgængeligheden af tilstrækkelige tekniske, økonomiske og andre ressourcer til at færdiggøre udviklingen og til at anvende eller sælge det immaterielle aktiv, f) dens evne til pålideligt at måle de omkostninger, der kan henføres til det immaterielle aktiv i løbet af dets udvikling.

Almindelig praksis: IAS 38 119

ifrs-full

CapitalRedemptionReserve

X instant credit

Reservefond til tilbagekøb af egne aktier

Et egenkapitalelement, der repræsenterer reservefonden til tilbagekøb af virksomhedens egne aktier.

Almindelig praksis: IAS 1 55

ifrs-full

CapitalRedemptionReserveMember

member

Reservefond til tilbagekøb af egne aktier [member]

Dette element står for et egenkapitalelement, der repræsenterer reservefonden til tilbagekøb af virksomhedens egne aktier.

Almindelig praksis: IAS 1 108

ifrs-full

CapitalRequirementsAxis

axis

Kapitalkrav [axis]

Tabellens akse definerer forbindelsen mellem domæneelementerne eller -kategorierne i tabellen og posterne eller begreberne i tabellen.

Offentliggørelse: IAS 1 136

ifrs-full

CapitalRequirementsMember

member

Kapitalkrav [member]

Dette element står for kapitalkrav, som virksomheden er underlagt. Det repræsenterer også standardværdien for aksen »Kapitalkrav«, hvis der ikke anvendes et andet element.

Offentliggørelse: IAS 1 136

ifrs-full

CapitalReserve

X instant credit

Kapitalreserve

Et egenkapitalelement, der repræsenterer kapitalreserverne.

Almindelig praksis: IAS 1 55

ifrs-full

CapitalReserveMember

member

Kapitalreserve [member]

Dette element står for et egenkapitalelement, der repræsenterer kapitalreserver.

Almindelig praksis: IAS 1 108

ifrs-full

CarryingAmountAccumulatedDepreciationAmortisationAndImpairmentAndGrossCarryingAmountAxis

axis

Regnskabsmæssig værdi, akkumulerede afskrivninger og tab ved værdiforringelse og regnskabsmæssig bruttoværdi [axis]

Tabellens akse definerer forbindelsen mellem domæneelementerne eller -kategorierne i tabellen og posterne eller begreberne i tabellen.

Offentliggørelse: IAS 16 73 d, oplysning: IAS 16 73 e, oplysning: IAS 17 32 – Udløbsdato 1.1.2019, oplysning: IAS 38 118 c, oplysning: IAS 38 118 e, oplysning: IAS 40 76, oplysning: IAS 40 79 c, oplysning: IAS 40 79 d, oplysning: IAS 41 50, oplysning: IAS 41 54 f, oplysning: IFRS 3 B67 d, oplysning: IFRS 7 35H – Ikrafttrædelse 1.1.2018, oplysning: IFRS 7 35I – Ikrafttrædelse 1.1.2018, almindelig praksis: IFRS 7 IG29 – Udløbsdato 1.1.2018, almindelig praksis: IFRS 7 37 b – Udløbsdato 1.1.2018

ifrs-full

CarryingAmountAtTimeOfSaleOfInvestmentPropertyCarriedAtCostWithinFairValueModel

X instant debit

Investeringsejendom indregnet til kostpris efter dagsværdimodellen, på salgstidspunktet

Beløbet på tidspunktet for salg af investeringsejendom, som er indregnet til kostpris efter dagsværdimodellen. [Reference: til kostpris efter dagsværdimodellen [member], regnskabsmæssig værdi [member], investeringsejendomme]

Offentliggørelse: IAS 40 78 d ii – Udløbsdato 1.1.2019

ifrs-full

CarryingAmountMember

member

Regnskabsmæssig værdi [member]

Dette element står for det beløb, som et aktiv indregnes med i opgørelse af finansiel stilling (efter fradrag af akkumulerede afskrivninger og akkumulerede tab ved værdiforringelse). Det repræsenterer også standardværdien for aksen »Regnskabsmæssig værdi, akkumulerede afskrivninger og tab ved værdiforringelse og regnskabsmæssig bruttoværdi«, hvis der ikke anvendes et andet element. [Reference: afskrivninger, tab ved værdiforringelse]

Offentliggørelse: IAS 16 73 e, oplysning: IAS 17 32 – Udløbsdato 1.1.2019, oplysning: IAS 38 118 e, oplysning: IAS 40 76, oplysning: IAS 40 79 d, oplysning: IAS 41 50, oplysning: IFRS 3 B67 d, oplysning: IFRS 7 35H – Ikrafttrædelse 1.1.2018, oplysning: IFRS 7 35I – Ikrafttrædelse 1.1.2018, eksempel: IFRS 7 IG29 a – Udløbsdato 1.1.2018, eksempel: IFRS 7 37 b – Udløbsdato 1.1.2018

ifrs-full

Cash

X instant debit

Likvide beholdninger

Den beløbsmæssige størrelse af kontanter og anfordringsindskud. [Reference: kontanter]

Almindelig praksis: IAS 7 45

ifrs-full

CashAbstract

 

Likvide beholdninger [abstract]

 

 

ifrs-full

CashAdvancesAndLoansFromRelatedParties

X duration debit

Udlån fra nærtstående parter

Pengestrømmen fra udlån fra nærtstående parter. [Reference: nærtstående parter [member], forskud fra kunder]

Almindelig praksis: IAS 7 17

ifrs-full

CashAdvancesAndLoansMadeToOtherPartiesClassifiedAsInvestingActivities

X duration credit

Udlån til andre, klassificeret som investeringsaktivitet

Den beløbsmæssige størrelse af udlån til andre (bortset fra udlån foretaget af finansielle institutioner), klassificeret som investeringsaktivitet.

Eksempel: IAS 7 16 e

ifrs-full

CashAdvancesAndLoansMadeToRelatedParties

X duration credit

Udlån til nærtstående parter

Pengestrømmen til udlån til nærtstående parter. [Reference: nærtstående parter [member]]

Almindelig praksis: IAS 7 16

ifrs-full

CashAndBankBalancesAtCentralBanks

X instant debit

Kontanter og kassebeholdninger i centralbanker

Den beløbsmæssige størrelse af kontanter og kassebeholdninger i centralbanker.

Almindelig praksis: IAS 1 55

ifrs-full

CashAndCashEquivalents

X instant debit

Likvider

Den beløbsmæssige størrelse af kontanter og anfordringsindskud samt kortfristede, meget likvide værdipapirer, som umiddelbart kan konverteres til kendte beløb i likvide beholdninger, og hvorpå der kun er en ubetydelig risiko for værdiændringer. [Reference: likvider]

Offentliggørelse: IAS 1 54 i, oplysning: IAS 7 45, oplysning: IFRS 12 B13 a

ifrs-full

CashAndCashEquivalentsAbstract

 

Likvider [abstract]

 

 

ifrs-full

CashAndCashEquivalentsAmountContributedToFairValueOfPlanAssets

X instant debit

Likvider, bidrag til dagsværdien af ordningens aktiver

Det beløb, som likvider udgør i dagsværdien af aktiver i ydelsesbaserede pensionsordninger. [Reference: likvider, ordningens aktiver til dagsværdi, ydelsesbaserede pensionsordninger [member]]

Eksempel: IAS 19 142 a

ifrs-full

CashAndCashEquivalentsClassifiedAsPartOfDisposalGroupHeldForSale

X instant debit

Likvider klassificeret som en del af afståelsesgruppen, som besiddes med henblik på salg

Likvider, som er klassificeret som en del af afståelsesgruppen, som besiddes med henblik på salg. [Reference: likvider, afståelsesgrupper, der er klassificeret som besiddelse med henblik på salg [member]]

Almindelig praksis: IAS 7 45

ifrs-full

CashAndCashEquivalentsHeldByEntityUnavailableForUseByGroup

X instant debit

Likvider, der besiddes af virksomheden, men ikke er til rådighed for koncernen

Eventuelle beløb for likvider, der besiddes af virksomheden, men ikke er til rådighed for koncernen. [Reference: likvider]

Offentliggørelse: IAS 7 48

ifrs-full

CashAndCashEquivalentsIfDifferentFromStatementOfFinancialPosition

X instant debit

Likvider, hvis de afviger fra opgørelsen af finansiel stilling

Likvider i pengestrømsopgørelsen, hvis de afviger fra likviderne i opgørelsen af finansiel stilling. [Reference: likvider]

Almindelig praksis: IAS 7 45

ifrs-full

CashAndCashEquivalentsIfDifferentFromStatementOfFinancialPositionAbstract

 

Likvider, hvis de afviger fra opgørelsen af finansiel stilling [abstract]

 

 

ifrs-full

CashAndCashEquivalentsInSubsidiaryOrBusinessesAcquiredOrDisposed2013

X duration debit

Likvider i dattervirksomheder eller virksomheder, som er erhvervet eller afhændet

Likvider i de dattervirksomheder eller andre virksomheder, hvor der er opnået eller mistet bestemmende indflydelse. [Reference: dattervirksomheder [member], likvider]

Offentliggørelse: IAS 7 40 c

ifrs-full

CashAndCashEquivalentsRecognisedAsOfAcquisitionDate

X instant debit

Likvider indregnet på overtagelsestidspunktet

Det indregnede beløb på overtagelsestidspunktet for likvider, der er erhvervet ved en virksomhedssammenslutning. [Reference: likvider, virksomhedssammenslutninger [member]]

Almindelig praksis: IFRS 3 B64 i

ifrs-full

CashCollateralPledgedSubjectToEnforceableMasterNettingArrangementOrSimilarAgreementNotSetOffAgainstFinancialLiabilities

X instant debit

Stillet kontant sikkerhedsstillelse, der falder ind under en retskraftig »master netting« eller tilsvarende aftale, og som ikke modregnes i finansielle forpligtelser

Den beløbsmæssige størrelse af den stillede kontante sikkerhedsstillelse, der falder ind under en retskraftig »master netting« eller tilsvarende aftale, og som ikke modregnes i finansielle forpligtelser. [Reference: finansielle forpligtelser]

Eksempel: IFRS 7 IG40D, eksempel: IFRS 7 13C d ii

ifrs-full

CashCollateralReceivedSubjectToEnforceableMasterNettingArrangementOrSimilarAgreementNotSetOffAgainstFinancialAssets

X instant credit

Modtaget kontant sikkerhedsstillelse, der falder ind under en retskraftig »master netting« eller tilsvarende aftale, og som ikke modregnes i finansielle aktiver

Den beløbsmæssige størrelse af den modtagne kontante sikkerhedsstillelse, der falder ind under en retskraftig »master netting« eller tilsvarende aftale, og som ikke modregnes i finansielle aktiver. [Reference: finansielle aktiver]

Eksempel: IFRS 7 IG40D, eksempel: IFRS 7 13C d ii

ifrs-full

CashEquivalents

X instant debit

Likvide værdipapirer

Den beløbsmæssige størrelse af kortfristede, meget likvide værdipapirer, som umiddelbart kan konverteres til kendte beløb i likvide beholdninger, og hvorpå der kun er en ubetydelig risiko for værdiændringer.

Almindelig praksis: IAS 7 45

ifrs-full

CashEquivalentsAbstract

 

Likvide værdipapirer [abstract]

 

 

ifrs-full

CashFlowHedgesAbstract

 

Sikring af pengestrømme [abstract]

 

 

ifrs-full

CashFlowHedgesMember

member

Sikring af pengestrømme [member]

Dette element står for afdækning af risikoen for udsving i pengestrømme, som a) kan henføres til en bestemt risiko, der er tilknyttet et indregnet aktiv eller en indregnet forpligtelse (såsom alle eller visse fremtidige rentebetalinger på variabelt forrentede lån) eller en forventet transaktion, som er højst sandsynlig, og b) kan påvirke resultatet. [Reference: sikringer [member]]

Offentliggørelse: IAS 39 86 b, oplysning: IFRS 7 24A – Ikrafttrædelse 1.1.2018, oplysning: IFRS 7 24B – Ikrafttrædelse 1.1.2018, oplysning: IFRS 7 24C – Ikrafttrædelse 1.1.2018

ifrs-full

CashFlowsFromContinuingAndDiscontinuedOperationsAbstract

 

Pengestrømme fra fortsættende og ophørte aktiviteter [abstract]

 

 

ifrs-full

CashFlowsFromLosingControlOfSubsidiariesOrOtherBusinessesClassifiedAsInvestingActivities

X duration debit

Pengestrømme fra tab af bestemmende indflydelse på dattervirksomheder eller andre virksomheder, klassificeret som investeringsaktivitet

De samlede pengestrømme fra tab af bestemmende indflydelse på dattervirksomheder eller andre virksomheder, klassificeret som investeringsaktivitet. [Reference: dattervirksomheder [member]]

Offentliggørelse: IAS 7 39

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInDecreaseIncreaseInRestrictedCashAndCashEquivalents

X duration debit

Pengestrømme fra (anvendt i) fald (stigning) i begrænsede likvider

Pengestrømme til (fra) virksomheden som følge af fald (stigning) i begrænsede likvider. [Reference: begrænsede likvider]

Almindelig praksis: IAS 7 16

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInDecreaseIncreaseInShorttermDepositsAndInvestments

X duration debit

Pengestrømme fra (anvendt i) fald (stigning) i kortfristede indskud og investeringer

Pengestrømme til (fra) virksomheden som følge af fald (stigning) i kortfristede indskud og investeringer.

Almindelig praksis: IAS 7 16

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInExplorationForAndEvaluationOfMineralResourcesClassifiedAsInvestingActivities

X duration debit

Pengestrømme fra (anvendt i) efterforskning og vurdering af mineralressourcer, klassificeret som investeringsaktivitet

Pengestrømmene fra (anvendt i) eftersøgning efter mineralressourcer, herunder mineraler, olie, naturgas og lignende ikkeregenererende ressourcer efter at virksomheden har opnået juridiske rettigheder til at efterforske i et specifikt område, samt fastlæggelse af den tekniske mulighed for og kommercielle levedygtighed af udvinding af mineralressourcen, klassificeret som investeringsaktivitet.

Offentliggørelse: IFRS 6 24 b

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInExplorationForAndEvaluationOfMineralResourcesClassifiedAsOperatingActivities

X duration debit

Pengestrømme fra (anvendt i) efterforskning og vurdering af mineralressourcer, klassificeret som driftsaktivitet

Pengestrømmene fra (anvendt i) eftersøgning efter mineralressourcer, herunder mineraler, olie, naturgas og lignende ikkeregenererende ressourcer efter at virksomheden har opnået juridiske rettigheder til at efterforske i et specifikt område, samt fastlæggelse af den tekniske mulighed for og kommercielle levedygtighed af udvinding af mineralressourcen, klassificeret som driftsaktivitet.

Offentliggørelse: IFRS 6 24 b

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInFinancingActivities

X duration debit

Pengestrømme fra (anvendt i) finansieringsaktiviteter

Pengestrømmene fra (anvendt i) finansieringsaktivitet, som er aktiviteter, der medfører ændringer i størrelsen og sammensætningen af virksomhedens kapitalindskud og lån.

Offentliggørelse: IAS 7 10, oplysning: IAS 7 50 d

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInFinancingActivitiesAbstract

 

Pengestrømme fra (anvendt i) finansieringsaktiviteter [abstract]

 

 

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInFinancingActivitiesContinuingOperations

X duration debit

Pengestrømme fra (anvendt i) finansieringsaktiviteter, fortsættende aktiviteter

Pengestrømmene fra (anvendt i) virksomhedens finansieringsaktivitet, fortsættende aktiviteter. [Reference: fortsættende aktiviteter [member], pengestrømme fra (anvendt i) finansieringsaktiviteter]

Offentliggørelse: IFRS 5 33 c

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInFinancingActivitiesDiscontinuedOperations

X duration debit

Pengestrømme fra (anvendt i) finansieringsaktiviteter, ophørte aktiviteter

Pengestrømmene fra (anvendt i) virksomhedens finansieringsaktivitet, fortsættende aktiviteter. [Reference: ophørte aktiviteter [member], pengestrømme fra (anvendt i) finansieringsaktiviteter]

Offentliggørelse: IFRS 5 33 c

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInIncreaseDecreaseInCurrentBorrowings

X duration debit

Pengestrømme fra (anvendt i) stigning (fald) i kortfristede lån

Pengestrømme til (fra) virksomheden som følge af fald (stigning) i kortfristede lån. [Reference: kortfristede lån]

Almindelig praksis: IAS 7 17

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInIncreasesInOperatingCapacity

X duration debit

Pengestrømme fra (anvendt i) en forøgelse af driftskapaciteten

De samlede pengestrømme, som repræsenterer en forøgelse af virksomhedens driftskapacitet (eksempelvis målt i producerede enheder pr. dag).

Eksempel: IAS 7 50 c

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInInsuranceContracts

X duration debit

Pengestrømme fra (anvendt i) forsikringskontrakter

Pengestrømmene fra (anvendt i) forsikringskontrakter. [Reference: typer af forsikringskontrakter [member]]

Offentliggørelse: IFRS 4 37 b

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInInvestingActivities

X duration debit

Pengestrømme fra (anvendt i) investeringsaktivitet

Pengestrømmene fra (anvendt i) investeringsaktivitet i form af anskaffelse og afhændelse af anlægsaktiver og andre investeringer, der ikke indgår i likvide værdipapirer.

Offentliggørelse: IAS 7 10, oplysning: IAS 7 50 d

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInInvestingActivitiesAbstract

 

Pengestrømme fra (anvendt i) investeringsaktivitet [abstract]

 

 

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInInvestingActivitiesContinuingOperations

X duration debit

Pengestrømme fra (anvendt i) investeringsaktivitet, fortsættende aktiviteter

Pengestrømmene fra (anvendt i) virksomhedens investeringsaktivitet, fortsættende aktiviteter. [Reference: fortsættende aktiviteter [member], pengestrømme fra (anvendt i) investeringsaktivitet]

Offentliggørelse: IFRS 5 33 c

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInInvestingActivitiesDiscontinuedOperations

X duration debit

Pengestrømme fra (anvendt i) investeringsaktivitet, ophørte aktiviteter

Pengestrømmene fra (anvendt i) virksomhedens investeringsaktivitet, ophørte aktiviteter. [Reference: ophørte aktiviteter [member], pengestrømme fra (anvendt i) investeringsaktivitet]

Offentliggørelse: IFRS 5 33 c

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInMaintainingOperatingCapacity

X duration debit

Pengestrømme fra (anvendt i) vedligeholdelse af driftskapaciteten

De samlede pengestrømme, som er nødvendige for vedligeholdelse af virksomhedens nuværende driftskapacitet (eksempelvis målt i producerede enheder pr. dag).

Eksempel: IAS 7 50 c

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInOperatingActivities

X duration

Pengestrømme fra (anvendt i) driftsaktivitet

Pengestrømmene fra (anvendt i) driftsaktivitet, der er virksomhedens primære omsætningsskabende aktiviteter, samt andre aktiviteter, der ikke er investerings- eller finansieringsaktiviteter. [Reference: omsætning]

Offentliggørelse: IAS 7 10, oplysning: IAS 7 50 d

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInOperatingActivitiesAbstract

 

Pengestrømme fra (anvendt i) driftsaktivitet [abstract]

 

 

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInOperatingActivitiesContinuingOperations

X duration debit

Pengestrømme fra (anvendt i) driftsaktivitet, fortsættende aktiviteter

Pengestrømmene fra (anvendt i) virksomhedens driftsaktivitet, fortsættende aktiviteter. [Reference: fortsættende aktiviteter [member], pengestrømme fra (anvendt i) driftsaktivitet]

Offentliggørelse: IFRS 5 33 c

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInOperatingActivitiesDiscontinuedOperations

X duration debit

Pengestrømme fra (anvendt i) driftsaktivitet, ophørte aktiviteter

Pengestrømmene fra (anvendt i) virksomhedens driftsaktivitet, ophørte aktiviteter. [Reference: ophørte aktiviteter [member], pengestrømme fra (anvendt i) driftsaktivitet]

Offentliggørelse: IFRS 5 33 c

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInOperations

X duration

Pengestrømme fra (anvendt i) driften

Pengestrømme fra (anvendt i) virksomhedens drift.

Eksempel: IAS 7 A Pengestrømsopgørelse for en virksomhed, der ikke er en finansiel institution, eksempel: IAS 7 20

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInOperationsBeforeChangesInWorkingCapital

X duration

Pengestrømme fra (anvendt i) transaktioner før ændringer i driftskapital

Pengestrømmen fra (til) virksomhedens drift før ændringer i driftskapital.

Eksempel: IAS 7 A Pengestrømsopgørelse for en virksomhed, der ikke er en finansiel institution, almindelig praksis: IAS 7 20

ifrs-full

CashFlowsUsedInExplorationAndDevelopmentActivities

X duration credit

Pengestrømme anvendt i forbindelse med efterforsknings- og udviklingsaktiviteter

Pengestrømmen til efterforsknings- og udviklingsaktiviteter.

Almindelig praksis: IAS 7 16

ifrs-full

CashFlowsUsedInObtainingControlOfSubsidiariesOrOtherBusinessesClassifiedAsInvestingActivities

X duration credit

Pengestrømme fra opnåelse af bestemmende indflydelse på dattervirksomheder eller andre virksomheder, klassificeret som investeringsaktivitet

De samlede pengestrømme fra opnåelse af bestemmende indflydelse på dattervirksomheder eller andre virksomheder, klassificeret som investeringsaktivitet. [Reference: dattervirksomheder [member]]

Offentliggørelse: IAS 7 39

ifrs-full

CashOnHand

X instant debit

Kontanter

Beløb i likvide beholdninger, der besiddes af virksomheden. Dette omfatter ikke anfordringsindskud.

Almindelig praksis: IAS 7 45

ifrs-full

CashOutflowForLeases

X duration credit

Udgående pengestrømme vedrørende leasingkontrakter

Pengestrømmen til leasingkontrakter.

Offentliggørelse: IFRS 16 53 g – Ikrafttrædelse 1.1.2019

ifrs-full

CashPaidLiabilitiesUnderInsuranceContractsAndReinsuranceContractsIssued

X duration debit

Udbetalinger, forpligtelser i henhold til udstedte forsikringskontrakter og reassurancekontrakter

Faldet i forpligtelser i henhold til udstedte forsikringskontrakter og reassurancekontrakter hidrørende fra udbetalinger. [Reference: forpligtelser i henhold til udstedte forsikringskontrakter og reassurancekontrakter]

Eksempel: IFRS 4 IG37 c, eksempel: IFRS 4 37 e

ifrs-full

CashPaymentsForFutureContractsForwardContractsOptionContractsAndSwapContractsClassifiedAsInvestingActivities

X duration credit

Udbetalinger vedrørende futures, terminskontrakter, optioner og swapkontrakter, klassificeret som investeringsaktivitet

Pengestrømmen til futures, terminskontrakter, optioner og swapkontrakter, bortset fra tilfælde, hvor disse er anskaffet med handel for øje, eller hvis udbetalingerne klassificeres som finansieringsaktivitet.

Eksempel: IAS 7 16 g

ifrs-full

CashReceiptsFromFutureContractsForwardContractsOptionContractsAndSwapContractsClassifiedAsInvestingActivities

X duration debit

Betalinger fra futures, terminskontrakter, optioner og swapkontrakter, klassificeret som investeringsaktivitet

Pengestrømmen fra futures, terminskontrakter, optioner og swapkontrakter, bortset fra tilfælde, hvor disse er anskaffet med handel for øje, eller hvis indbetalingerne klassificeres som finansieringsaktivitet.

Eksempel: IAS 7 16 h

ifrs-full

CashReceiptsFromRepaymentOfAdvancesAndLoansMadeToOtherPartiesClassifiedAsInvestingActivities

X duration debit

Indbetalinger fra tilbagebetaling af udlån til andre, klassificeret som investeringsaktivitet

Pengestrømmen fra tilbagebetaling af udlån til andre (bortset fra udlån foretaget af finansielle institutioner), klassificeret som investeringsaktivitet.

Eksempel: IAS 7 16 f

ifrs-full

CashReceiptsFromRepaymentOfAdvancesAndLoansMadeToRelatedParties

X duration debit

Indbetalinger fra tilbagebetaling af udlån til nærtstående parter

Pengestrømmen fra tilbagebetaling til virksomheden af udlån til nærtstående parter. [Reference: nærtstående parter [member]]

Almindelig praksis: IAS 7 16

ifrs-full

CashRepaymentsOfAdvancesAndLoansFromRelatedParties

X duration credit

Tilbagebetaling af udlån fra nærtstående parter

Pengestrømmen til tilbagebetaling af udlån fra nærtstående parter. [Reference: nærtstående parter [member], forskud fra kunder]

Almindelig praksis: IAS 7 17

ifrs-full

CashTransferred

X instant credit

Overdragne likvider

Dagsværdien på overtagelsestidspunktet af likvider overdraget som vederlag ved en virksomhedssammenslutning. [Reference: virksomhedssammenslutninger [member]]

Offentliggørelse: IFRS 3 B64 f i

ifrs-full

CategoriesOfAssetsRecognisedFromCostsToObtainOrFulfilContractsWithCustomersAxis

axis

Kategorier af aktiver hidrørende fra indregning af omkostninger forbundet med opnåelse eller opfyldelse af kontrakter med kunder [axis]

Tabellens akse definerer forbindelsen mellem domæneelementerne eller -kategorierne i tabellen og posterne eller begreberne i tabellen.

Offentliggørelse: IFRS 15 128 a – Ikrafttrædelse 1.1.2018

ifrs-full

CategoriesOfAssetsRecognisedFromCostsToObtainOrFulfilContractsWithCustomersMember

member

Kategorier af aktiver hidrørende fra indregning af omkostninger forbundet med opnåelse eller opfyldelse af kontrakter med kunder [member]

Dette element står for alle kategorier af aktiver hidrørende fra indregning af omkostninger forbundet med opnåelse eller opfyldelse af kontrakter med kunder. Det repræsenterer også standardværdien for aksen »Kategorier af aktiver hidrørende fra indregning af omkostninger forbundet med opnåelse eller opfyldelse af kontrakter med kunder«, hvis der ikke anvendes et andet element. [Reference: aktiver hidrørende fra indregning af omkostninger forbundet med opnåelse eller opfyldelse af kontrakter med kunder]

Offentliggørelse: IFRS 15 128 a – Ikrafttrædelse 1.1.2018

ifrs-full

CategoriesOfCurrentFinancialAssetsAbstract

 

Kategorier af kortfristede finansielle aktiver [abstract]

 

 

ifrs-full

CategoriesOfCurrentFinancialLiabilitiesAbstract

 

Kategorier af kortfristede finansielle forpligtelser [abstract]

 

 

ifrs-full

CategoriesOfFinancialAssetsAbstract

 

Kategorier af finansielle aktiver [abstract]

 

 

ifrs-full

CategoriesOfFinancialAssetsAxis

axis

Kategorier af finansielle aktiver [axis]

Tabellens akse definerer forbindelsen mellem domæneelementerne eller -kategorierne i tabellen og posterne eller begreberne i tabellen.

Offentliggørelse: IFRS 7 8

ifrs-full

CategoriesOfFinancialLiabilitiesAbstract

 

Kategorier af finansielle forpligtelser [abstract]

 

 

ifrs-full

CategoriesOfFinancialLiabilitiesAxis

axis

Kategorier af finansielle forpligtelser [axis]

Tabellens akse definerer forbindelsen mellem domæneelementerne eller -kategorierne i tabellen og posterne eller begreberne i tabellen.

Offentliggørelse: IFRS 7 8

ifrs-full

CategoriesOfNoncurrentFinancialAssetsAbstract

 

Kategorier af langfristede finansielle aktiver [abstract]

 

 

ifrs-full

CategoriesOfNoncurrentFinancialLiabilitiesAbstract

 

Kategorier af langfristede finansielle forpligtelser [abstract]

 

 

ifrs-full

CategoriesOfRelatedPartiesAxis

axis

Kategorier af nærtstående parter [axis]

Tabellens akse definerer forbindelsen mellem domæneelementerne eller -kategorierne i tabellen og posterne eller begreberne i tabellen.

Offentliggørelse: IAS 24 19

ifrs-full

ChangeInAmountRecognisedForPreacquisitionDeferredTaxAsset

X duration debit

Stigning (fald) i det indregnede beløb for virksomhedens udskudte skatteaktiv før overtagelsen

Stigningen (faldet) i den overtagende virksomheds udskudte skatteaktiv fra før sammenslutningen som følge af virksomhedssammenslutningen, som ændrer sandsynligheden for, at den overtagende virksomhed realiserer aktivet. [Reference: udskudte skatteaktiver, virksomhedssammenslutninger [member]]

Offentliggørelse: IAS 12 81 j

ifrs-full

ChangeInValueOfForeignCurrencyBasisSpreadsAbstract

 

Ændring i værdien af valutaspænd [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangeInValueOfForwardElementsOfForwardContractsAbstract

 

Ændring i værdien af terminsdelene af terminskontrakter [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangeInValueOfTimeValueOfOptionsAbstract

 

Ændring i værdien af den tidsmæssige værdi af optioner [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInAggregateDifferenceBetweenFairValueAtInitialRecognitionAndAmountDeterminedUsingValuationTechniqueYetToBeRecognisedAbstract

 

Ændringer i samlet forskel mellem dagsværdi ved første indregning og transaktionspris, der skal indregnes i resultatet [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInAllowanceAccountForCreditLossesOfFinancialAssetsAbstract

 

Ændringer i hensættelseskonto for kredittab på finansielle aktiver [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInBiologicalAssets

X duration debit

Stigning (fald) i biologiske aktiver

Stigningen (faldet) i biologiske aktiver. [Reference: biologiske aktiver]

Offentliggørelse: IAS 41 50

ifrs-full

ChangesInBiologicalAssetsAbstract

 

Ændringer i biologiske aktiver [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInContingentLiabilitiesRecognisedInBusinessCombinationAbstract

 

Ændringer i eventualforpligtelser, der indregnes i en virksomhedssammenslutning [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInDeferredAcquisitionCostsArisingFromInsuranceContractsAbstract

 

Ændringer i udskudte anskaffelsesomkostninger i tilknytning til forsikringskontrakter [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInDeferredTaxLiabilityAssetAbstract

 

Ændringer i udskudt skatteforpligtelse (aktiv) [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInEquity

X duration credit

Stigning (fald) i egenkapitalen

Stigningen (faldet) i egenkapitalen. [Reference: egenkapital]

Offentliggørelse: IAS 1 106 d

ifrs-full

ChangesInEquityAbstract

 

Ændringer i egenkapitalen [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInExposureToRisk

text

Beskrivelse af ændringer i risikoeksponering

Beskrivelsen af ændringer i eksponeringen for risici hidrørende fra finansielle instrumenter. [Reference: finansielle instrumenter, kategori [member]]

Offentliggørelse: IFRS 7 33 c

ifrs-full

ChangesInFairValueMeasurementAssetsAbstract

 

Ændringer i dagsværdimåling, aktiver [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInFairValueMeasurementEntitysOwnEquityInstrumentsAbstract

 

Ændringer i dagsværdimåling, virksomhedens egne egenkapitalinstrumenter [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInFairValueMeasurementLiabilitiesAbstract

 

Ændringer i dagsværdimåling, forpligtelser [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInFairValueOfCreditDerivativeAbstract

 

Ændringer i dagsværdien af afledte kreditinstrumenter [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInFairValueOfFinancialAssetsAttributableToChangesInCreditRiskOfFinancialAssets

X duration debit

Stigning (fald) i dagsværdi af finansielle aktiver, der er klassificeret som målt til dagsværdi gennem resultatet, og som kan henføres til ændringer i den kreditrisiko, der er forbundet finansielle aktiver

Stigningen (faldet) i dagsværdien af et finansielt aktiv (eller en gruppe af finansielle aktiver), der er klassificeret som målt til dagsværdi gennem resultatet, og som kan henføres til ændringer i den kreditrisiko, der er forbundet med det pågældende aktiv, enten opgjort: a) som den beløbsmæssige størrelse af den ændring i dagsværdien, der ikke kan henføres til ændringer i markedsforhold, der giver anledning til en markedsrisiko, eller b) med brug af en anden metode, som efter virksomhedens opfattelse giver et mere retvisende billede af den beløbsmæssige størrelse af den ændring i dagsværdien, som kan henføres til ændringer i den kreditrisiko, der er forbundet med aktivet. [Reference: kreditrisiko [member], finansielle aktiver]

Offentliggørelse: IFRS 7 9 c – Ikrafttrædelse 1.1.2018

ifrs-full

ChangesInFairValueOfFinancialAssetsRelatedCreditDerivativesOrSimilarInstruments

X duration

Stigning (fald) i dagsværdi af finansielle aktiver, der er klassificeret som målt til dagsværdi gennem resultatet og knyttet til afledte kreditinstrumenter eller lignende instrumenter

Stigningen (faldet) i dagsværdien af afledte kreditinstrumenter eller lignende instrumenter knyttet til finansielle aktiver, der er klassificeret som målt til dagsværdi gennem resultatet. [Reference: afledte finansielle instrumenter [member], finansielle aktiver]

Offentliggørelse: IFRS 7 9 d – Ikrafttrædelse 1.1.2018

ifrs-full

ChangesInFairValueOfFinancialLiabilityAttributableToChangesInCreditRiskOfLiability

X duration credit

Stigning (fald) i dagsværdi af en finansiel forpligtelse, som kan henføres til ændringer i den kreditrisiko, der er forbundet med forpligtelsen

Stigningen (faldet) i dagsværdi af en finansiel forpligtelse, som kan henføres til ændringer i den kreditrisiko, der er forbundet med den pågældende forpligtelse. [Reference: kreditrisiko [member]]

Offentliggørelse: IFRS 7 10 a – Udløbsdato 1.1.2018, oplysning: IFRS 7 10A a – Ikrafttrædelse 1.1.2018

ifrs-full

ChangesInFairValueOfLoansOrReceivablesAttributableToChangesInCreditRiskOfFinancialAssets

X duration debit

Stigning (fald) i dagsværdi af lån eller tilgodehavender, som kan henføres til ændringer i den kreditrisiko, der er forbundet med finansielle aktiver

Stigningen (faldet) i dagsværdien af lån eller tilgodehavender, som kan henføres til ændringer i den kreditrisiko, der er forbundet med lånene eller tilgodehavenderne, enten opgjort: a) som den beløbsmæssige størrelse af den ændring i dagsværdien, der ikke kan henføres til ændringer i markedsforhold, der gav anledning til en markedsrisiko, eller b) med brug af en anden metode, som efter virksomhedens opfattelse giver et mere retvisende billede af den beløbsmæssige størrelse af den ændring i dagsværdien, som kan henføres til ændringer i den kreditrisiko, der er forbundet med aktivet. [Reference: kreditrisiko [member], markedsrisiko [member]]

Offentliggørelse: IFRS 7 9 c – Udløbsdato 1.1.2018

ifrs-full

ChangesInFairValueOfLoansOrReceivablesRelatedCreditDerivativesOrSimilarInstruments

X duration

Stigning (fald) i dagsværdi af lån eller tilgodehavender, der er knyttet til afledte kreditinstrumenter eller lignende instrumenter

Stigningen (faldet) i dagsværdien af afledte kreditinstrumenter eller lignende instrumenter, der er knyttet til lån eller tilgodehavender. [Reference: afledte finansielle instrumenter [member]]

Offentliggørelse: IFRS 7 9 d – Udløbsdato 1.1.2018

ifrs-full

ChangesInGoodwill

X duration debit

Stigning (fald) i goodwill

Stigningen (faldet) i goodwill. [Reference: goodwill]

Offentliggørelse: IFRS 3 B67 d

ifrs-full

ChangesInGoodwillAbstract

 

Ændringer i goodwill [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInIntangibleAssetsAndGoodwillAbstract

 

Ændringer i immaterielle aktiver og goodwill [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInIntangibleAssetsOtherThanGoodwill

X duration debit

Stigning (fald) i immaterielle aktiver bortset fra goodwill

Stigningen (faldet) i immaterielle aktiver bortset fra goodwill. [Reference: immaterielle aktiver bortset fra goodwill]

Offentliggørelse: IAS 38 118 e

ifrs-full

ChangesInIntangibleAssetsOtherThanGoodwillAbstract

 

Ændringer i immaterielle aktiver bortset fra goodwill [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInInventoriesOfFinishedGoodsAndWorkInProgress

X duration debit

Stigning (fald) i varebeholdninger af færdigvarer og varer under fremstilling

Stigning (fald) i varebeholdninger af færdigvarer og varer under fremstilling. [Reference: varebeholdninger, færdigvarer, varer under fremstilling]

Eksempel: IAS 1 102, oplysning: IAS 1 99

ifrs-full

ChangesInInvestmentProperty

X duration debit

Stigning (fald) i investeringsejendomme

Stigningen (faldet) i investeringsejendomme. [Reference: investeringsejendomme]

Offentliggørelse: IAS 40 79 d, oplysning: IAS 40 76

ifrs-full

ChangesInInvestmentPropertyAbstract

 

Ændringer i investeringsejendomme [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInLiabilitiesArisingFromFinancingActivitiesAbstract

 

Ændringer i passiver hidrørende fra finansieringsaktiviteter [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInLiabilitiesUnderInsuranceContractsAndReinsuranceContractsIssuedAbstract

 

Ændringer i forpligtelser i henhold til udstedte forsikringskontrakter og reassurancekontrakter [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInMethodsAndAssumptionsUsedInPreparingSensitivityAnalysis

text

Beskrivelse af ændringer i metoder og forudsætninger, der lægges til grund ved udarbejdelsen af følsomhedsanalysen

Beskrivelsen af ændringer i de metoder og forudsætninger, der er lagt til grund ved udarbejdelsen af en følsomhedsanalyse for de typer markedsrisici, virksomheden er udsat for. [Reference: markedsrisiko [member]]

Offentliggørelse: IFRS 7 40 c

ifrs-full

ChangesInMethodsUsedToMeasureRisk

text

Beskrivelse af ændringer i metoder, der anvendes til at måle risikoen

Beskrivelsen af ændringer i de metoder, der er anvendt til at måle risici hidrørende fra finansielle instrumenter. [Reference: finansielle instrumenter, kategori [member]]

Offentliggørelse: IFRS 7 33 c

ifrs-full

ChangesInNetAssetsAvailableForBenefitsAbstract

 

Ændringer i nettoaktiver, som er disponible for ydelser [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInNetDefinedBenefitLiabilityAssetAbstract

 

Ændringer i en ydelsesbaseret pensionsforpligtelse (aktiv) [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInNominalAmountOfCreditDerivativeAbstract

 

Ændringer i nominelt beløb for afledt kreditinstrument [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInNumberOfSharesOutstandingAbstract

 

Ændringer i antallet af aktier i omløb [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInObjectivesPoliciesAndProcessesForManagingRisk

text

Beskrivelse af ændringer i mål med og politikker og procedurer for styring af risiko

Beskrivelsen af ændringer i mål med og politikker og procedurer for styring af risici hidrørende fra finansielle instrumenter. [Reference: finansielle instrumenter, kategori [member]]

Offentliggørelse: IFRS 7 33 c

ifrs-full

ChangesInOtherProvisions

X duration credit

Stigning (fald) i andre hensatte forpligtelser

Stigningen (faldet) i andre hensatte forpligtelser. [Reference: andre hensatte forpligtelser]

Offentliggørelse: IAS 37 84

ifrs-full

ChangesInOtherProvisionsAbstract

 

Ændringer i andre hensatte forpligtelser [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInPropertyPlantAndEquipment

X duration debit

Stigning (fald) i materielle anlægsaktiver

Stigningen (faldet) i materielle anlægsaktiver. [Reference: materielle anlægsaktiver]

Offentliggørelse: IAS 16 73 e

ifrs-full

ChangesInPropertyPlantAndEquipmentAbstract

 

Ændringer i materielle anlægsaktiver [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInRegulatoryDeferralAccountCreditBalancesAbstract

 

Ændringer i kreditsaldi for regulatoriske aktiver og forpligtelser [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInRegulatoryDeferralAccountDebitBalancesAbstract

 

Ændringer i debetsaldi for regulatoriske aktiver og forpligtelser [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInReimbursementRightsAbstract

 

Ændringer i godtgørelsesretten [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInReimbursementRightsAtFairValue

X duration debit

Stigning (fald) i godtgørelsesretten, til dagsværdi

Stigningen (faldet) i dagsværdien af godtgørelsesretten. [Reference: til dagsværdi [member], godtgørelsesret til dagsværdi]

Offentliggørelse: IAS 19 141

ifrs-full

ChangesInReinsuranceAssetsAbstract

 

Ændringer i reassuranceaktiver [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInTaxRatesOrTaxLawsEnactedOrAnnouncedMember

member

Ændringer i skattesatser eller skattelovgivning vedtaget eller bekendtgjort [member]

Dette element står for ændringer i skattesatser eller skattelovgivning vedtaget eller bekendtgjort.

Eksempel: IAS 10 22 h

ifrs-full

CirculationRevenue

X duration credit

Omsætning hidrørende fra bladsalg

De indtægter, der hidrører fra salg af aviser, blade, tidsskrifter samt digitale applikationer og formater. [Reference: omsætning]

Almindelig praksis: IAS 1 112 c, almindelig praksis: IAS 18 35 b i – Udløbsdato 1.1.2018

ifrs-full

CircumstancesLeadingToReversalsOfInventoryWritedown

text

Beskrivelse af forhold, som medfører tilbageførsel af nedskrivning af varebeholdninger

Beskrivelsen af de forhold eller begivenheder, som har medført tilbageførsel af en nedskrivning af varebeholdninger til nettorealisationsværdi. [Reference: varebeholdninger, tilbageførsel af nedskrivning af varebeholdninger]

Offentliggørelse: IAS 2 36 g

ifrs-full

ClaimsAndBenefitsPaidNetOfReinsuranceRecoveries

X duration debit

Krav og betalte ydelser efter genindvinding af reassurancer

Den beløbsmæssige størrelse af krav og ydelser betalt til forsikringstagere efter genindvinding af reassurancer.

Almindelig praksis: IAS 1 85

ifrs-full

ClaimsIncurredButNotReported

X instant credit

Krav, der ikke er anmeldt

Den beløbsmæssige størrelse af forpligtelsen i forbindelse med forsikringsbegivenheder, der er indtruffet, men hvor forsikringstagerne endnu ikke har anmeldt krav.

Eksempel: IFRS 4 IG22 c, eksempel: IFRS 4 37 b

ifrs-full

ClaimsReportedByPolicyholders

X instant credit

Krav anmeldt af forsikringstagere

Den beløbsmæssige størrelse af forpligtelsen i forbindelse med krav anmeldt af forsikringstagerne som følge af indtræden af forsikringsbegivenheder. [Reference: typer af forsikringskontrakter [member]]

Eksempel: IFRS 4 IG22 b, eksempel: IFRS 4 37 b

ifrs-full

ClassesOfAcquiredReceivablesAxis

axis

Kategorier af overtagne tilgodehavender [axis]

Tabellens akse definerer forbindelsen mellem domæneelementerne eller -kategorierne i tabellen og posterne eller begreberne i tabellen.

Offentliggørelse: IFRS 3 B64 h

ifrs-full

ClassesOfAcquiredReceivablesMember

member

Kategorier af overtagne tilgodehavender [member]

Dette element står for kategorier af tilgodehavender, der er overtaget ved virksomhedssammenslutninger. Det repræsenterer også standardværdien for aksen »Kategorier af overtagne tilgodehavender«, hvis der ikke anvendes et andet element. [Reference: virksomhedssammenslutninger [member]]

Offentliggørelse: IFRS 3 B64 h

ifrs-full

ClassesOfAssetsAxis

axis

Kategorier af aktiver [axis]

Tabellens akse definerer forbindelsen mellem domæneelementerne eller -kategorierne i tabellen og posterne eller begreberne i tabellen.

Offentliggørelse: IAS 17 31 a – Udløbsdato 1.1.2019, oplysning: IAS 36 126, oplysning: IAS 36 130 d ii, oplysning: IFRS 13 93, oplysning: IFRS 16 53 – Ikrafttrædelse 1.1.2019

ifrs-full

ClassesOfAssetsMember

member

Aktiver [member]

Dette element står for ressourcer, der: a) kontrolleres af virksomheden som følge af tidligere begivenheder, og b) hvorfra fremtidige økonomiske fordele forventes at tilgå virksomheden. Det repræsenterer også standardværdien for aksen »Kategorier af aktiver«, hvis der ikke anvendes et andet element.

Offentliggørelse: IAS 17 31 a – Udløbsdato 1.1.2019, oplysning: IAS 36 126, oplysning: IFRS 13 93, oplysning: IFRS 16 53 – Ikrafttrædelse 1.1.2019

ifrs-full

ClassesOfCashPaymentsAbstract

 

Kategorier af udbetalinger fra driftsaktivitet [abstract]

 

 

ifrs-full

ClassesOfCashReceiptsFromOperatingActivitiesAbstract

 

Kategorier af indbetalinger fra driftsaktivitet [abstract]

 

 

ifrs-full

ClassesOfContingentLiabilitiesAxis

axis

Kategorier af eventualforpligtelser [axis]

Tabellens akse definerer forbindelsen mellem domæneelementerne eller -kategorierne i tabellen og posterne eller begreberne i tabellen.

Offentliggørelse: IAS 37 86, oplysning: IFRS 3 B67 c

ifrs-full

ClassesOfCurrentInventoriesAlternativeAbstract

 

Kategorier af kortfristede varebeholdninger, alternative [abstract]

 

 

ifrs-full

ClassesOfEmployeeBenefitsExpenseAbstract

 

Kategorier af personaleydelsesomkostninger [abstract]

 

 

ifrs-full

ClassesOfEntitysOwnEquityInstrumentsAxis

axis

Kategorier af virksomhedens egne egenkapitalinstrumenter [axis]

Tabellens akse definerer forbindelsen mellem domæneelementerne eller -kategorierne i tabellen og posterne eller begreberne i tabellen.

Offentliggørelse: IFRS 13 93

ifrs-full

ClassesOfFinancialAssetsAxis

axis

Kategorier af finansielle aktiver [axis]

Tabellens akse definerer forbindelsen mellem domæneelementerne eller -kategorierne i tabellen og posterne eller begreberne i tabellen.

Offentliggørelse: IFRS 4 39L b – Ikrafttrædelse fra førstegangsanvendelse af IFRS 9, oplysning: IFRS 7 6

ifrs-full

ClassesOfFinancialInstrumentsAxis

axis

Kategorier af finansielle instrumenter [axis]

Tabellens akse definerer forbindelsen mellem domæneelementerne eller -kategorierne i tabellen og posterne eller begreberne i tabellen.

Offentliggørelse: IFRS 7 36, oplysning: IFRS 7 35K – Ikrafttrædelse 1.1.2018, oplysning: IFRS 7 35H – Ikrafttrædelse 1.1.2018, oplysning: IFRS 7 35M – Ikrafttrædelse 1.1.2018

ifrs-full

ClassesOfFinancialInstrumentsMember

member

Finansielle instrumenter, kategori [member]

Dette element står for aggregerede kategorier af finansielle instrumenter. Finansielle instrumenter er kontrakter, som medfører et finansielt aktiv i én virksomhed og en finansiel forpligtelse eller et egenkapitalinstrument i en anden virksomhed. Det repræsenterer også standardværdien for aksen »Kategorier af finansielle instrumenter«, hvis der ikke anvendes et andet element. [Reference: finansielle aktiver, finansielle forpligtelser]

Offentliggørelse: IFRS 7 36, oplysning: IFRS 7 35K – Ikrafttrædelse 1.1.2018, oplysning: IFRS 7 35H – Ikrafttrædelse 1.1.2018, oplysning: IFRS 7 35M – Ikrafttrædelse 1.1.2018

ifrs-full

ClassesOfFinancialLiabilitiesAxis

axis

Kategorier af finansielle forpligtelser [axis]

Tabellens akse definerer forbindelsen mellem domæneelementerne eller -kategorierne i tabellen og posterne eller begreberne i tabellen.

Offentliggørelse: IFRS 7 6

ifrs-full

ClassesOfIntangibleAssetsAndGoodwillAxis

axis

Kategorier af immaterielle aktiver og goodwill [axis]

Tabellens akse definerer forbindelsen mellem domæneelementerne eller -kategorierne i tabellen og posterne eller begreberne i tabellen.

Almindelig praksis: IAS 38 118

ifrs-full

ClassesOfIntangibleAssetsOtherThanGoodwillAxis

axis

Kategorier af immaterielle aktiver bortset fra goodwill [axis]

Tabellens akse definerer forbindelsen mellem domæneelementerne eller -kategorierne i tabellen og posterne eller begreberne i tabellen.

Offentliggørelse: IAS 38 118

ifrs-full

ClassesOfInventoriesAbstract

 

Kategorier af kortfristede varebeholdninger [abstract]

 

 

ifrs-full

ClassesOfLiabilitiesAxis

axis

Kategorier af forpligtelser [axis]

Tabellens akse definerer forbindelsen mellem domæneelementerne eller -kategorierne i tabellen og posterne eller begreberne i tabellen.

Offentliggørelse: IFRS 13 93

ifrs-full

ClassesOfOrdinarySharesAxis

axis

Klasser af ordinære aktier [axis]

Tabellens akse definerer forbindelsen mellem domæneelementerne eller -kategorierne i tabellen og posterne eller begreberne i tabellen.

Offentliggørelse: IAS 33 66

ifrs-full

ClassesOfOtherProvisionsAbstract

 

Kategorier af andre hensatte forpligtelser [abstract]

 

 

ifrs-full

ClassesOfPropertyPlantAndEquipmentAxis

axis

Kategorier af materielle anlægsaktiver [axis]

Tabellens akse definerer forbindelsen mellem domæneelementerne eller -kategorierne i tabellen og posterne eller begreberne i tabellen.

Offentliggørelse: IAS 16 73

ifrs-full

ClassesOfProvisionsAxis

axis

Kategorier af andre hensatte forpligtelser [axis]

Tabellens akse definerer forbindelsen mellem domæneelementerne eller -kategorierne i tabellen og posterne eller begreberne i tabellen.

Offentliggørelse: IAS 37 84

ifrs-full

ClassesOfRegulatoryDeferralAccountBalancesAxis

axis

Kategorier af saldi for regulatoriske aktiver og forpligtelser [axis]

Tabellens akse definerer forbindelsen mellem domæneelementerne eller -kategorierne i tabellen og posterne eller begreberne i tabellen.

Offentliggørelse: IFRS 14 30 c, oplysning: IFRS 14 33

ifrs-full

ClassesOfRegulatoryDeferralAccountBalancesMember

member

Kategorier af saldi for regulatoriske aktiver og forpligtelser [member]

Dette element står for alle kategorier (dvs. typer af omkostninger eller indtægter) af saldi for regulatoriske aktiver og forpligtelser. Det repræsenterer også standardværdien for aksen »Kategorier af saldi for regulatoriske aktiver og forpligtelser«, hvis der ikke anvendes et andet element. [Reference: saldi for regulatoriske aktiver og forpligtelser [member]]

Offentliggørelse: IFRS 14 30 c, oplysning: IFRS 14 33

ifrs-full

ClassesOfShareCapitalAxis

axis

Kapitalklasser [axis]

Tabellens akse definerer forbindelsen mellem domæneelementerne eller -kategorierne i tabellen og posterne eller begreberne i tabellen.

Offentliggørelse: IAS 1 79 a

ifrs-full

ClassesOfShareCapitalMember

member

Selskabskapital [member]

Dette element står for virksomhedens selskabskapital. Det repræsenterer også standardværdien for aksen »Kapitalklasser«, hvis der ikke anvendes et andet element.

Offentliggørelse: IAS 1 79 a

ifrs-full

ClassificationOfAssetsAsHeldForSaleMember

member

Klassifikation af aktiver som besiddelse med henblik på salg [member]

Dette element står for klassifikation af aktiver som besiddelse med henblik på salg. [Reference: anlægsaktiver, som besiddes med henblik på salg [member]]

Eksempel: IAS 10 22 c

ifrs-full

ClosingForeignExchangeRate

X.XX instant

Afslutningskurs

Spotkursen mellem to valutaer ved regnskabsårets afslutning. Valutakurs er omvekslingsforholdet mellem to valutaer. Spotkurs er valutakursen ved øjeblikkelig levering.

Almindelig praksis: IAS 1 112 c

ifrs-full

CommencementOfMajorLitigationMember

member

Påbegyndelse af større retssager [member]

Dette element står for påbegyndelsen af større retssager.

Eksempel: IAS 10 22 j

ifrs-full

CommentaryByManagementOnSignificantCashAndCashEquivalentBalancesHeldByEntityThatAreNotAvailableForUseByGroup

text

Ledelsens kommentarer til eventuelle beløb for likvider, der besiddes af virksomheden, men ikke er til rådighed for koncernen

Ledelsens kommentarer til eventuelle beløb for likvider, der besiddes af virksomheden, men ikke er til rådighed for koncernen. [Reference: likvider]

Offentliggørelse: IAS 7 48

ifrs-full

CommercialPapersIssued

X instant credit

Udstedte kortfristede omsætningspapirer

Den beløbsmæssige størrelse af kortfristede omsætningspapirer udstedt af virksomheden.

Almindelig praksis: IAS 1 112 c

ifrs-full

CommitmentsForDevelopmentOrAcquisitionOfBiologicalAssets

X instant credit

Forpligtelser til udvikling eller køb af biologiske aktiver

Den beløbsmæssige værdi af forpligtelser til udvikling eller køb af biologiske aktiver. [Reference: biologiske aktiver]

Offentliggørelse: IAS 41 49 b

ifrs-full

CommitmentsInRelationToJointVentures

X instant credit

Forpligtelser vedrørende joint ventures

Virksomhedens forpligtelser, som vedrører dens joint ventures som beskrevet i afsnit B18-B20 i IFRS 12. [Reference: joint ventures [member]]

Offentliggørelse: IFRS 12 23 a

ifrs-full

CommitmentsMadeByEntityRelatedPartyTransactions

X duration

Forpligtelse indgået af virksomheden, transaktioner mellem nærtstående parter

Den beløbsmæssige værdi af forpligtelsen indgået af virksomheden til at gøre noget, hvis en bestemt hændelse indtræder eller ikke indtræder i fremtiden, herunder kontrakter til senere opfyldelse (indregnede og ikkeindregnede). [Reference: nærtstående parter [member]]

Eksempel: IAS 24 21 i

ifrs-full

CommitmentsMadeOnBehalfOfEntityRelatedPartyTransactions

X duration

Forpligtelse indgået på vegne af virksomheden, transaktioner mellem nærtstående parter

Den beløbsmæssige værdi af forpligtelsen indgået på vegne af virksomheden til at gøre noget, hvis en bestemt hændelse indtræder eller ikke indtræder i fremtiden, herunder kontrakter til senere opfyldelse (indregnede og ikkeindregnede). [Reference: nærtstående parter [member]]

Eksempel: IAS 24 21 i

ifrs-full

CommodityPriceRiskMember

member

Råvareprisrisiko [member]

Dette element står for en komponent af andre pris- og kursrisici, som repræsenterer risikoen for, at dagsværdien af eller fremtidige pengestrømme fra et finansielt instrument vil svinge som følge af ændringer i råvarepriser. [Reference: finansielle instrumenter, kategori [member]]

Eksempel: IFRS 7 IG32, eksempel: IFRS 7 40 a

ifrs-full

CommunicationAndNetworkEquipmentMember

member

Kommunikations- og netudstyr [member]

Dette element står for en kategori af materielle anlægsaktiver, der repræsenterer kommunikations- og netudstyr. [Reference: materielle anlægsaktiver]

Almindelig praksis: IAS 16 37

ifrs-full

CommunicationExpense

X duration debit

Kommunikationsomkostninger

Omkostningerne til kommunikation.

Almindelig praksis: IAS 1 112 c

ifrs-full

CompensationFromThirdPartiesForItemsOfPropertyPlantAndEquipment

X duration credit

Godtgørelse fra en tredjepart for materielle anlægsaktiver, som er værdiforringet, tabt eller afgivet

Den beløbsmæssige størrelse af godtgørelse fra en tredjepart for materielle anlægsaktiver, som er værdiforringet, tabt eller afgivet, og som er medtaget i resultatet. [Reference: resultatet, materielle anlægsaktiver]

Offentliggørelse: IAS 16 74 d

ifrs-full

ComponentsOfEquityAxis

axis

Egenkapitalelementer [axis]

Tabellens akse definerer forbindelsen mellem domæneelementerne eller -kategorierne i tabellen og posterne eller begreberne i tabellen.

Offentliggørelse: IAS 1 106

ifrs-full

ComponentsOfOtherComprehensiveIncomeThatWillBeReclassifiedToProfitOrLossBeforeTaxAbstract

 

Elementer af øvrig totalindkomst, som vil blive omklassificeret til resultatet, før skat [abstract]

 

 

ifrs-full

ComponentsOfOtherComprehensiveIncomeThatWillBeReclassifiedToProfitOrLossNetOfTaxAbstract

 

Elementer af øvrig totalindkomst, som vil blive omklassificeret til resultatet, efter skat [abstract]

 

 

ifrs-full

ComponentsOfOtherComprehensiveIncomeThatWillNotBeReclassifiedToProfitOrLossBeforeTaxAbstract

 

Elementer af øvrig totalindkomst, som ikke vil blive omklassificeret til resultatet, før skat [abstract]

 

 

ifrs-full

ComponentsOfOtherComprehensiveIncomeThatWillNotBeReclassifiedToProfitOrLossNetOfTaxAbstract

 

Elementer af øvrig totalindkomst, som ikke vil blive omklassificeret til resultatet, efter skat [abstract]

 

 

ifrs-full

ComprehensiveIncome

X duration credit

Totalindkomst

Den beløbsmæssige størrelse af egenkapitalbevægelser som følge af transaktioner og andre begivenheder, bortset fra bevægelser, der hidrører fra transaktioner med ejere i deres egenskab af ejere.

Offentliggørelse: IFRS 1 106 a, oplysning: IAS 1 81A c, oplysning: IFRS 1 32 a ii, oplysning: IFRS 1 24 b, oplysning: IFRS 12 B12 b ix, eksempel: IFRS 12 B10 b

ifrs-full

ComprehensiveIncomeAbstract

 

Totalindkomst [abstract]

 

 

ifrs-full

ComprehensiveIncomeAttributableToAbstract

 

Totalindkomst, der kan henføres til [abstract]

 

 

ifrs-full

ComprehensiveIncomeAttributableToNoncontrollingInterests

X duration credit

Totalindkomst, der kan henføres til minoritetsinteresser

Den beløbsmæssige størrelse af totalindkomst, der kan henføres til minoritetsinteresser. [Reference: totalindkomst, minoritetsinteresser]

Offentliggørelse: IFRS 1 106 a, oplysning: IAS 1 81B b i

ifrs-full

ComprehensiveIncomeAttributableToOwnersOfParent

X duration credit

Totalindkomst, der kan henføres til ejere af modervirksomhed

Den beløbsmæssige størrelse af totalindkomst, der kan henføres til ejere af modervirksomheden. [Reference: totalindkomst]

Offentliggørelse: IFRS 1 106 a, oplysning: IAS 1 81B b ii

ifrs-full

ComputerEquipmentMember

member

Computerudstyr [member]

Dette element står for en kategori af materielle anlægsaktiver, der repræsenterer computerudstyr. [Reference: materielle anlægsaktiver]

Almindelig praksis: IAS 16 37

ifrs-full

ComputerSoftware

X instant debit

Computersoftware

Den beløbsmæssige størrelse af immaterielle aktiver, der repræsenterer computersoftware. [Reference: immaterielle aktiver bortset fra goodwill]

Eksempel: IAS 38 119 c

ifrs-full

ComputerSoftwareMember

member

Computersoftware [member]

Dette element står for en kategori af immaterielle anlægsaktiver, der repræsenterer computersoftware. [Reference: immaterielle aktiver bortset fra goodwill]

Eksempel: IAS 38 119 c

ifrs-full

ConcentrationsOfRisk

text

Beskrivelse af koncentrationer af risici

Beskrivelsen af koncentrationer af risici hidrørende fra finansielle instrumenter. [Reference: finansielle instrumenter, kategori [member]]

Offentliggørelse: IFRS 7 34 c

ifrs-full

ConsensusPricingMember

member

Konsensusbaseret prisfastsættelse [member]

Dette element står for en særlig værdiansættelsesmetode svarende til markedsmetoden, der omfatter en analyse af input fra konsensuspriser (f.eks. tilbud, sammenlignelighedsjusteringer) på markedet. [Reference: markedsmetode [member]]

Eksempel: IFRS 13 IE63, eksempel: IFRS 13 B5

ifrs-full

ConsiderationPaidReceived

X duration credit

Betalt vederlag (modtaget)

Størrelsen af det betalte eller modtagne vederlag for opnåelse og tab af bestemmende indflydelse på dattervirksomheder eller andre virksomheder. [Reference: dattervirksomheder [member]]

Offentliggørelse: IAS 7 40 a

ifrs-full

ConsolidatedAndSeparateFinancialStatementsAxis

axis

Koncernregnskaber og separate årsregnskaber [axis]

Tabellens akse definerer forbindelsen mellem domæneelementerne eller -kategorierne i tabellen og posterne eller begreberne i tabellen.

Offentliggørelse: IAS 27 4

ifrs-full

ConsolidatedMember

member

Konsoliderede [member]

Dette element står for regnskabet for en koncern, hvori modervirksomhedens og dens dattervirksomheders aktiver, passiver, egenkapital, indtægter, udgifter og pengestrømme er præsenteret som for en enkelt økonomisk enhed. Det repræsenterer også standardværdien for aksen »Koncernregnskaber og separate årsregnskaber«, hvis der ikke anvendes et andet element.

Offentliggørelse: IAS 27 4

ifrs-full

ConsolidatedStructuredEntitiesAxis

axis

Konsoliderede, strukturerede virksomheder [axis]

Tabellens akse definerer forbindelsen mellem domæneelementerne eller -kategorierne i tabellen og posterne eller begreberne i tabellen.

Offentliggørelse: IFRS 12 Karakteren af de risici, der er forbundet med en virksomheds kapitalandele i konsoliderede, strukturerede virksomheder

ifrs-full

ConsolidatedStructuredEntitiesMember

member

Konsoliderede, strukturerede virksomheder [member]

Dette element står for konsoliderede, strukturerede virksomheder. En struktureret virksomhed er en virksomhed, der er udformet således, at stemmerettighederne eller tilsvarende rettigheder ikke er den altafgørende faktor i vurderingen af, hvem der har den bestemmende indflydelse på virksomheden, som f.eks. hvis stemmerettighederne udelukkende vedrører administrative opgaver, og de relevante aktiviteter styres i henhold til kontraktlige aftaler. [Reference: Konsoliderede [member]]

Offentliggørelse: IFRS 12 Karakteren af de risici, der er forbundet med en virksomheds kapitalandele i konsoliderede, strukturerede virksomheder

ifrs-full

ConstantPrepaymentRateSignificantUnobservableInputsAssets

X.XX duration

Konstant forudbetalingssats, væsentlige ikkeobserverede input, aktiver

Fast forudbetalingssats anvendt som et væsentligt ikkeobserveret niveau 3-input for aktiver. [Reference: niveau 3 i dagsværdihierarkiet [member]]

Eksempel: IFRS 13 IE63, eksempel: IFRS 13 93 d

ifrs-full

ConstantPrepaymentRateSignificantUnobservableInputsEntitysOwnEquityInstruments

X.XX duration

Konstant forudbetalingssats, væsentlige ikkeobserverede input, virksomhedens egne egenkapitalinstrumenter

Fast forudbetalingssats anvendt som et væsentligt ikkeobserveret niveau 3-input for virksomhedens egne egenkapitalinstrumenter. [Reference: virksomhedens egne egenkapitalinstrumenter [member], niveau 3 i dagsværdihierarkiet [member]]

Eksempel: IFRS 13 IE63, eksempel: IFRS 13 93 d

ifrs-full

ConstantPrepaymentRateSignificantUnobservableInputsLiabilities

X.XX duration

Konstant forudbetalingssats, væsentlige ikkeobserverede input, forpligtelser

Konstant forudbetalingssats anvendt som et væsentligt ikkeobserveret niveau 3-input for forpligtelser. [Reference: niveau 3 i dagsværdihierarkiet [member]]

Eksempel: IFRS 13 IE63, eksempel: IFRS 13 93 d

ifrs-full

ConstructionInProgress

X instant debit

Igangværende opførelse

Størrelsen af de udgifter, der er aktivet under opførelsen af anlægsaktiver, som endnu ikke er disponible til brug. [Reference: anlægsaktiver]

Almindelig praksis: IAS 16 37

ifrs-full

ConstructionInProgressMember

member

Igangværende opførelse [member]

Dette element står for udgifter, der er aktiveret under opførelsen af materielle anlægsaktiver, som endnu ikke er disponible til brug (dvs. endnu ikke på den lokalitet og i den stand, der kræves for at sikre den af ledelsen planlagte anvendelse). [Reference: materielle anlægsaktiver]

Almindelig praksis: IAS 16 37

ifrs-full

ConsumableBiologicalAssetsMember

member

Biologiske aktiver til forbrug [member]

Dette element står for biologiske aktiver til forbrug. Biologiske aktiver til forbrug er de aktiver, der høstes som landbrugsprodukter eller sælges som biologiske aktiver. [Reference: biologiske aktiver]

Eksempel: IAS 41 43

ifrs-full

ConsumerLoans

X instant debit

Lån til forbrugere

Den beløbsmæssige størrelse af lån foretaget af virksomheden. [Reference: lån til forbrugere [member]]

Almindelig praksis: IAS 1 112 c

ifrs-full

ConsumerLoansMember

member

Lån til forbrugere [member]

Dette element står for lån til enkeltpersoner til personlig brug.

Eksempel: IFRS 7 IG40B, eksempel: IFRS 7 IG20C – Ikrafttrædelse 1.1.2018, eksempel: IFRS 7 6

ifrs-full

ContingentConsiderationArrangementsAndIndemnificationAssetsRecognisedAsOfAcquisitionDate

X instant debit

Aftaler om betinget vederlag og refusionsaktiver indregnet på overtagelsestidspunktet

Det indregnede beløb på overtagelsestidspunktet for aftaler om betinget vederlag og refusionsaktiver, der er overtaget ved en virksomhedssammenslutning. [Reference: virksomhedssammenslutninger [member]]

Offentliggørelse: IFRS 3 B64 g i

ifrs-full

ContingentLiabilitiesIncurredByVenturerInRelationToInterestsInJointVentures

X instant credit

Eventualpassiver, som vedrører kapitalandele i joint ventures

Den beløbsmæssige størrelse af eventualpassiver, som vedrører kapitalandele i joint ventures. [Reference: eventualforpligtelser [member], joint ventures [member]]

Offentliggørelse: IFRS 12 23 b

ifrs-full

ContingentLiabilitiesIncurredInRelationToInterestsInAssociates

X instant credit

Eventualpassiver, som vedrører kapitalandele i associerede virksomheder

Den beløbsmæssige størrelse af eventualpassiver, som vedrører virksomhedens kapitalandele i associerede virksomheder. [Reference: associerede virksomheder [member], eventualforpligtelser [member]]

Offentliggørelse: IFRS 12 23 b

ifrs-full

ContingentLiabilitiesMember

member

Eventualforpligtelser [member]

Dette element står for mulige forpligtelser, der hidrører fra tidligere begivenheder, hvis eksistens kun kan bekræftes ved, at der indtræffer eller ikke indtræffer en eller flere usikre fremtidige begivenheder, som ikke er under virksomhedens fulde kontrol, eller aktuelle forpligtelser, der hidrører fra tidligere begivenheder, men som ikke er indregnet, idet: a) det er sandsynligt at indfrielse af forpligtelserne vil medføre et træk på virksomhedens økonomiske ressourcer, eller b) forpligtelsernes størrelse ikke kan måles med tilstrækkelig pålidelighed. Det repræsenterer også standardværdien for aksen »Kategorier af eventualforpligtelser«, hvis der ikke anvendes et andet element.

Offentliggørelse: IAS 37 88, oplysning: IFRS 3 B67 c

ifrs-full

ContingentLiabilitiesOfJointVentureMember

member

Eventualforpligtelser, der vedrører joint ventures [member]

Dette element står for eventualforpligtelser, der vedrører joint ventures. [Reference: eventualforpligtelser [member], joint ventures [member]]

Eksempel: IAS 37 88

ifrs-full

ContingentLiabilitiesRecognisedAsOfAcquisitionDate

X instant credit

Eventualforpligtelser indregnet på overtagelsestidspunktet

Den beløbsmæssige størrelse af eventualforpligtelser, der indregnes på overtagelsestidspunktet i en virksomhedssammenslutning. [Reference: eventualforpligtelser [member], virksomhedssammenslutninger [member]]

Eksempel: IFRS 3 B64 i, eksempel: IFRS 3 IE72

ifrs-full

ContingentLiabilitiesRecognisedInBusinessCombination

X instant credit

Eventualforpligtelser, der indregnes i en virksomhedssammenslutning

Den beløbsmæssige størrelse af eventualforpligtelser, der indregnes i en virksomhedssammenslutning. [Reference: eventualforpligtelser [member], virksomhedssammenslutninger [member]]

Offentliggørelse: IFRS 3 B67 c

ifrs-full

ContingentLiabilityArisingFromPostemploymentBenefitObligationsMember

member

Eventualforpligtelser hidrørende fra pensionsforpligtelser [member]

Dette element står for en eventualforpligtelse hidrørende fra pensionsforpligtelser. Pensionsydelser er personaleydelser (bortset fra fratrædelsesgodtgørelser og kortsigtede personaleydelser), som forfalder efter ansættelsens ophør. [Reference: eventualforpligtelser [member]]

Offentliggørelse: IAS 19 152

ifrs-full

ContingentLiabilityForDecommissioningRestorationAndRehabilitationCostsMember

member

Eventualforpligtelser for omkostninger forbundet med afvikling, retablering og genopretning [member]

Dette element står for en eventualforpligtelse vedrørende omkostninger forbundet med afvikling, retablering og genopretning. [Reference: eventualforpligtelser [member]]

Eksempel: IAS 37 88

ifrs-full

ContingentLiabilityForGuaranteesMember

member

Eventualforpligtelser for garantier [member]

Dette element står for en eventualforpligtelse vedrørende garantier. [Reference: eventualforpligtelser [member], garantier [member]]

Almindelig praksis: IAS 37 88

ifrs-full

ContingentRentsRecognisedAsExpense

X duration debit

Betingede lejeydelser indregnet som omkostning

Den del af leasingydelsen, som er indregnet som omkostning, og som ikke er et fast beløb, men som er baseret på en fremtidig faktor, der ikke blot ændres med tiden (f.eks. en andel af den fremtidige omsætning, omfanget af den fremtidige anvendelse, fremtidige prisindeks eller fremtidig markedsrente).

Offentliggørelse: IAS 17 35 c – Udløbsdato 1.1.2019, oplysning: IAS 17 31 c – Udløbsdato 1.1.2019

ifrs-full

ContingentRentsRecognisedAsExpenseClassifiedAsFinanceLease

X duration debit

Betingede lejeydelser indregnet som omkostning, klassificeret som en finansiel leasingkontrakt

Den beløbsmæssige størrelse af betingede lejeydelser, som er indregnet som omkostning for finansielle leasingkontrakter. [Reference: betingede lejeydelser indregnet som omkostning]

Offentliggørelse: IAS 17 31 c – Udløbsdato 1.1.2019

ifrs-full

ContingentRentsRecognisedAsExpenseClassifiedAsOperatingLease

X duration debit

Betingede lejeydelser indregnet som omkostning, klassificeret som en operationel leasingkontrakt

Den beløbsmæssige størrelse af betingede lejeydelser, som er indregnet som omkostning for operationelle leasingkontrakter. [Reference: betingede lejeydelser indregnet som omkostning]

Offentliggørelse: IAS 17 35 c – Udløbsdato 1.1.2019

ifrs-full

ContingentRentsRecognisedAsIncome

X duration credit

Betingede lejeydelser indregnet som indtægt

Den del af leasingydelsen, som er indregnet som indtægt, og som ikke er et fast beløb, men som er baseret på en fremtidig faktor, der ikke blot ændres med tiden (f.eks. en andel af den fremtidige omsætning, omfanget af den fremtidige anvendelse, fremtidige prisindeks eller fremtidig markedsrente).

Offentliggørelse: IAS 17 47 e – Udløbsdato 1.1.2019, oplysning: IAS 17 56 b – Udløbsdato 1.1.2019

ifrs-full

ContingentRentsRecognisedAsIncomeAbstract

 

Betingede lejeydelser indregnet som indtægt i regnskabsåret [abstract]

 

 

ifrs-full

ContingentRentsRecognisedAsIncomeClassifiedAsFinanceLease

X duration credit

Betingede lejeydelser indregnet som indtægt, klassificeret som en finansiel leasingkontrakt

Den beløbsmæssige størrelse af betingede lejeydelser, som er indregnet som indtægt for finansielle leasingkontrakter. [Reference: betingede lejeydelser indregnet som indtægt]

Offentliggørelse: IAS 17 47 e – Udløbsdato 1.1.2019

ifrs-full

ContingentRentsRecognisedAsIncomeClassifiedAsOperatingLease

X duration credit

Betingede lejeydelser indregnet som indtægt, klassificeret som en operationel leasingkontrakt

Den beløbsmæssige størrelse af betingede lejeydelser, som er indregnet som indtægter fra operationelle leasingkontrakter. [Reference: betingede lejeydelser indregnet som indtægt]

Offentliggørelse: IAS 17 56 b – Udløbsdato 1.1.2019

ifrs-full

ContinuingAndDiscontinuedOperationsAxis

axis

Fortsættende og ophørte aktiviteter [axis]

Tabellens akse definerer forbindelsen mellem domæneelementerne eller -kategorierne i tabellen og posterne eller begreberne i tabellen.

Offentliggørelse: IFRS 5 Præsentation og oplysning

ifrs-full

ContinuingInvolvementInDerecognisedFinancialAssetsByTypeOfInstrumentAxis

axis

Fortsat engagement i finansielle aktiver, hvor indregning er ophørt efter type af instrument [axis]

Tabellens akse definerer forbindelsen mellem domæneelementerne eller -kategorierne i tabellen og posterne eller begreberne i tabellen.

Eksempel: IFRS 7 B33

ifrs-full

ContinuingInvolvementInDerecognisedFinancialAssetsByTypeOfTransferAxis

axis

Fortsat engagement i finansielle aktiver, hvor indregning er ophørt efter type af overdragelse [axis]

Tabellens akse definerer forbindelsen mellem domæneelementerne eller -kategorierne i tabellen og posterne eller begreberne i tabellen.

Eksempel: IFRS 7 B33

ifrs-full

ContinuingOperationsMember

member

Fortsættende aktiviteter [member]

Dette element står for komponenter i virksomheden, som ikke ophørte aktiviteter. En del af en virksomhed omfatter aktiviteter og pengestrømme, som klart kan adskilles, driftsmæssigt og regnskabsmæssigt, fra resten af virksomheden. [Reference: ophørte aktiviteter [member]]

Offentliggørelse: IFRS 5 Præsentation og oplysning

ifrs-full

ContractAssets

X instant debit

Kontraktlige aktiver

Den beløbsmæssige størrelse af en virksomheds ret til vederlag som modydelse for varer eller tjenesteydelser, som virksomheden har overdraget til en kunde, når denne ret er betinget af noget andet end et tidsforløb (f.eks. virksomhedens fremtidige leverancer).

Offentliggørelse: IFRS 15 105 – Ikrafttrædelse 1.1.2018, eksempel: IFRS 15 116 a – Ikrafttrædelse 1.1.2018

ifrs-full

ContractAssetsAbstract

 

Kontraktlige aktiver [abstract]

 

 

ifrs-full

ContractAssetsMember

member

Kontraktlige aktiver [member]

Dette element står for kontraktlige aktiver. [Reference: kontraktlige aktiver]

Offentliggørelse: IFRS 7 35H b iii – Ikrafttrædelse 1.1.2018, oplysning: IFRS 7 35M b iii – Ikrafttrædelse 1.1.2018, eksempel: IFRS 7 35N – Ikrafttrædelse 1.1.2018

ifrs-full

ContractDurationAxis

axis

Kontraktløbetid [axis]

Tabellens akse definerer forbindelsen mellem domæneelementerne eller -kategorierne i tabellen og posterne eller begreberne i tabellen.

Eksempel: IFRS 15 B89 e – Ikrafttrædelse 1.1.2018

ifrs-full

ContractDurationMember

member

Kontraktløbetid [member]

Dette element står for løbetiden af kontrakter med kunder. Det repræsenterer også standardværdien for aksen »Kontraktløbetid«, hvis der ikke anvendes et andet element.

Eksempel: IFRS 15 B89 e – Ikrafttrædelse 1.1.2018

ifrs-full

ContractLiabilities

X instant credit

Kontraktlige forpligtelser

Den beløbsmæssige størrelse af en virksomheds forpligtelse til til en kunde at overdrage varer eller tjenesteydelser, for hvilke virksomheden har modtaget vederlag fra kunden (eller for hvilke det pågældende beløb er forfaldent).

Offentliggørelse: IFRS 15 105 – Ikrafttrædelse 1.1.2018, eksempel: IFRS 15 116 a – Ikrafttrædelse 1.1.2018

ifrs-full

ContractLiabilitiesAbstract

 

Kontraktlige forpligtelser [abstract]

 

 

ifrs-full

ContractualAmountsToBeExchangedInDerivativeFinancialInstrumentForWhichGrossCashFlowsAreExchanged

X instant credit

Kontraktlige beløb, der udveksles i et afledt finansielt instrument, for hvilket der udveksles bruttopengestrømme

Den beløbsmæssige størrelse af kontraktlige udiskonterede pengestrømme i forbindelse med kontraktlige beløb, der udveksles i et afledt finansielt instrument, for hvilket der udveksles bruttopengestrømme. [Reference: afledte finansielle instrumenter [member]]

Eksempel: IFRS 7 B11D d

ifrs-full

ContractualCapitalCommitments

X instant credit

Kontraktlige investeringsforpligtelser

Den beløbsmæssige størrelse af de investeringsforpligtelser, som virksomheden har indgået kontrakter om. [Reference: investeringsforpligtelser]

Almindelig praksis: IAS 1 112 c

ifrs-full

ContractualCommitmentsForAcquisitionOfIntangibleAssets

X instant credit

Kontraktlige forpligtelser til anskaffelse af immaterielle aktiver

Den beløbsmæssige størrelse af kontraktlige forpligtelser til anskaffelse af immaterielle aktiver.

Offentliggørelse: IAS 38 122 e

ifrs-full

ContractualCommitmentsForAcquisitionOfPropertyPlantAndEquipment

X instant credit

Kontraktlige forpligtelser vedrørende anskaffelse af materielle anlægsaktiver

Den beløbsmæssige størrelse af kontraktlige forpligtelser vedrørende anskaffelse af materielle anlægsaktiver. [Reference: materielle anlægsaktiver]

Offentliggørelse: IAS 16 74 c

ifrs-full

ContributionsToPlanByEmployerNetDefinedBenefitLiabilityAsset

X duration debit

Arbejdsgivers bidrag til pensionsordning, ydelsesbaseret pensionsforpligtelse (aktiv)

Faldet (stigningen) i den ydelsesbaserede pensionsforpligtelse (aktiv) som følge af arbejdsgiverens bidrag til en ydelsesbaseret pensionsordning. [Reference: ydelsesbaseret pensionsforpligtelse (aktiv), ydelsesbaserede pensionsordninger [member]]

Offentliggørelse: IAS 19 141 f

ifrs-full

ContributionsToPlanByPlanParticipantsNetDefinedBenefitLiabilityAsset

X duration debit

Deltagerne i en pensionsordnings bidrag til pensionsordning, ydelsesbaseret pensionsforpligtelse (aktiv)

Faldet (stigningen) i den ydelsesbaserede pensionsforpligtelse (aktiv) som følge af deltagerne i en pensionsordnings bidrag til en ydelsesbaseret pensionsordning. [Reference: ydelsesbaseret pensionsforpligtelse (aktiv), ydelsesbaserede pensionsordninger [member]]

Offentliggørelse: IAS 19 141 f

ifrs-full

ContributionsToPlanNetDefinedBenefitLiabilityAsset

X duration debit

Bidrag til pensionsordning, ydelsesbaseret pensionsforpligtelse (aktiv)

Faldet (stigningen) i den ydelsesbaserede pensionsforpligtelse (aktiv) som følge af bidrag til en ydelsesbaseret pensionsordning. [Reference: ydelsesbaseret pensionsforpligtelse (aktiv), ydelsesbaserede pensionsordninger [member]]

Offentliggørelse: IAS 19 141 f

ifrs-full

ContributionsToPlanNetDefinedBenefitLiabilityAssetAbstract

 

Bidrag til pensionsordning, ydelsesbaseret pensionsforpligtelse (aktiv) [abstract]

 

 

ifrs-full

CopyrightsPatentsAndOtherIndustrialPropertyRightsServiceAndOperatingRights

X instant debit

Copyrights, patenter, andre industrielle enerettigheder og rettigheder vedrørende tjenesteydelser og driftsrettigheder

Den beløbsmæssige størrelse af immaterielle aktiver, der repræsenterer copyrights, patenter, andre industrielle enerettigheder og rettigheder vedrørende tjenesteydelser og driftsrettigheder. [Reference: immaterielle aktiver bortset fra goodwill]

Eksempel: IAS 38 119 e

ifrs-full

CopyrightsPatentsAndOtherIndustrialPropertyRightsServiceAndOperatingRightsMember

member

Copyrights, patenter, andre industrielle enerettigheder og rettigheder vedrørende tjenesteydelser og driftsrettigheder [member]

Dette element står for en kategori af immaterielle aktiver, der repræsenterer copyrights, patenter, andre industrielle enerettigheder og rettigheder vedrørende tjenesteydelser og driftsrettigheder. [Reference: immaterielle aktiver bortset fra goodwill]

Eksempel: IAS 38 119 e

ifrs-full

CorporateDebtInstrumentsHeld

X instant debit

Virksomhedens gældsinstrumenter

Den beløbsmæssige størrelse af gældsinstrumenter, som virksomheden besidder, og som er udstedt af en virksomhed i koncernen. [Reference: gældsinstrumenter, som besiddes]

Almindelig praksis: IAS 1 112 c

ifrs-full

CorporateLoans

X instant debit

Lån til virksomheder i koncernen

Den beløbsmæssige størrelse af lån ydet af virksomheden. [Reference: Lån til virksomheder i koncernen [member]]

Almindelig praksis: IAS 1 112 c

ifrs-full

CorporateLoansMember

member

Lån til virksomheder i koncernen [member]

Dette element står for lån til virksomheder i koncernen.

Almindelig praksis: IAS 1 112 c, eksempel: IFRS 7 IG20C – Ikrafttrædelse 1.1.2018, eksempel: IFRS 7 6

ifrs-full

CostApproachMember

member

Kostprismetode [member]

Dette element står for en værdiansættelsesmetode, der afspejler det beløb, der aktuelt kræves for at erstatte aktivets kapacitet (ofte benævnt aktuel genanskaffelsesværdi).

Eksempel: IFRS 13 62

ifrs-full

CostOfInventoriesRecognisedAsExpenseDuringPeriod

X duration debit

Kostprisen for varebeholdninger, som er indregnet som omkostning i regnskabsåret

Den beløbsmæssige størrelse af varebeholdninger, der er indregnet som omkostning i regnskabsåret. [Reference: varebeholdninger]

Offentliggørelse: IAS 2 36 d

ifrs-full

CostOfMerchandiseSold

X duration debit

Omkostning ved salg af varer

Den beløbsmæssige størrelse af varer, der blev solgt i regnskabsåret og indregnet som omkostning.

Almindelig praksis: IAS 1 85

ifrs-full

CostOfPurchasedEnergySold

X duration debit

Omkostning ved salg af købt energi

Den beløbsmæssige størrelse af købt energi, der blev solgt i regnskabsåret og indregnet som omkostning.

Almindelig praksis: IAS 1 112 c

ifrs-full

CostOfSales

X duration debit

Vareforbrug

De omkostninger, der er direkte eller indirekte knyttet til de solgte varer eller tjenesteydelser, og som kan omfatte, men ikke er begrænset til, omkostninger, der tidligere er indregnet ved målingen af de varer, som nu er solgt, ikkeallokerede indirekte produktionsomkostninger og unormalt høje produktionsomkostninger.

Offentliggørelse: IAS 1 99, oplysning: IAS 1 103

ifrs-full

CostOfSalesFoodAndBeverage

X duration debit

Vareforbrug, føde- og drikkevarer

Vareforbruget knyttet til føde- og drikkevarer. [Reference: vareforbrug]

Almindelig praksis: IAS 1 85

ifrs-full

CostOfSalesHotelOperations

X duration debit

Vareforbrug, hoteldrift

Vareforbruget knyttet til hoteldrift. [Reference: vareforbrug]

Almindelig praksis: IAS 1 85

ifrs-full

CostOfSalesRoomOccupancyServices

X duration debit

Vareforbrug, udlejningstjenesteydelser

Vareforbruget knyttet til udlejningstjenesteydelser. [Reference: vareforbrug]

Almindelig praksis: IAS 1 85

ifrs-full

CostsIncurredAndRecognisedProfitsLessRecognisedLosses

X instant

Afholdte omkostninger og indregnet overskud (med fradrag af indregnede tab)

Den samlede beløbsmæssige størrelse af afholdte omkostninger og indregnet overskud (med fradrag af indregnede tab) til dato i forbindelse med igangværende entreprisekontrakter.

Offentliggørelse: IFRIC 15 21 a – Udløbsdato 1.1.2018, oplysning: IAS 11 40 a – Udløbsdato 1.1.2018

ifrs-full

CostsToObtainContractsWithCustomersMember

member

Omkostninger forbundet med opnåelse eller opfyldelse af kontrakter med kunder [member]

Dette element står for en kategori af aktiver hidrørende fra indregning af omkostninger forbundet med opnåelse eller opfyldelse af kontrakter med kunder, der repræsenterer omkostningerne forbundet med opnåelse af kontrakter med kunder. [Reference: aktiver hidrørende fra indregning af omkostninger forbundet med opnåelse eller opfyldelse af kontrakter med kunder]

Eksempel: IFRS 15 128 a – Ikrafttrædelse 1.1.2018

ifrs-full

CounterpartiesAxis

axis

Modparter [axis]

Tabellens akse definerer forbindelsen mellem domæneelementerne eller -kategorierne i tabellen og posterne eller begreberne i tabellen.

Offentliggørelse: IFRS 7 B52

ifrs-full

CounterpartiesMember

member

Modparter [member]

Dette element står for andre parter i transaktionen end virksomheden. Det repræsenterer også standardværdien for aksen »Modparter«, hvis der ikke anvendes et andet element.

Offentliggørelse: IFRS 7 B52

ifrs-full

CountryOfDomicileMember

member

Hjemland [member]

Dette element står for det land, hvor virksomheden er registreret, og hvor den har registreret adresse eller hjemsted.

Offentliggørelse: IFRS 8 33 b, oplysning: IFRS 8 33 a

ifrs-full

CountryOfIncorporation

text

Indregistreringsland

Det land, hvor virksomheden er registreret.

Offentliggørelse: IAS 1 138 a

ifrs-full

CountryOfIncorporationOfEntityWhoseConsolidatedFinancialStatementsHaveBeenProducedForPublicUse

text

Registreringsland for den virksomhed, hvis koncernregnskab er blevet udarbejdet og offentliggjort

Det land, hvor virksomhedens øverste modervirksomhed eller en mellemliggende modervirksomhed, hvis koncernregnskaber, som er i overensstemmelse med IFRS, er blevet udarbejdet og offentliggjort, er blevet registreret. [Reference: konsoliderede [member], IFRS-standarder [member]]

Offentliggørelse: IAS 27 16 a

ifrs-full

CountryOfIncorporationOfJointOperation

text

Driftsfællesskabets registreringsland

Det land, hvor virksomhedens driftsfællesskab er registreret. [Reference: driftsfællesskaber [member]]

Offentliggørelse: IFRS 12 21 a iii

ifrs-full

CountryOfIncorporationOfJointVenture

text

Joint venturets registreringsland

Det land, hvor virksomhedens joint venture er registreret. [Reference: joint ventures [member]]

Offentliggørelse: IAS 27 16 b ii, oplysning: IAS 27 17 b ii, oplysning: IFRS 12 21 a iii

ifrs-full

CountryOfIncorporationOrResidenceOfAssociate

text

Den associerede virksomheds registreringsland

Det land, hvor virksomhedens associerede virksomhed er registreret. [Reference: associerede virksomheder [member]]

Offentliggørelse: IAS 27 16 b ii, oplysning: IAS 27 17 b ii, oplysning: IFRS 12 21 a iii

ifrs-full

CountryOfIncorporationOrResidenceOfSubsidiary

text

Dattervirksomhedens registreringsland

Det land, hvor virksomhedens dattervirksomhed er registreret. [Reference: dattervirksomheder [member]]

Offentliggørelse: IAS 27 16 b ii, oplysning: IAS 27 17 b ii, oplysning: IFRS 12 12 b, oplysning: IFRS 12 19B b

ifrs-full

CreationDateAxis

axis

Oprettelsesdato [axis]

Tabellens akse definerer forbindelsen mellem domæneelementerne eller -kategorierne i tabellen og posterne eller begreberne i tabellen.

Offentliggørelse: IAS 8 28 f i, oplysning: IAS 8 29 c i, oplysning: IAS 8 49 b i

ifrs-full

CreditDerivativeFairValue

X instant debit

Afledt kreditinstrument, dagsværdi

Dagsværdien af et afledt kreditinstrument. [Reference: til dagsværdi [member], afledte finansielle instrumenter [member]]

Offentliggørelse: IFRS 7 24G a – Ikrafttrædelse 1.1.2018

ifrs-full

CreditDerivativeNominalAmount

X instant

Afledt kreditinstrument, nominelt beløb

Det nominelle beløb for et afledt kreditinstrument. [Reference: afledte finansielle instrumenter [member]]

Offentliggørelse: IFRS 7 24G a – Ikrafttrædelse 1.1.2018

ifrs-full

CreditExposure

X instant

Krediteksponering

Den beløbsmæssige størrelse af eksponering for tab ved kreditrisiko. [Reference: kreditrisiko [member]]

Eksempel: IFRS 7 IG24 a – Udløbsdato 1.1.2018, eksempel: IFRS 7 IG25 b – Udløbsdato 1.1.2018, eksempel: IFRS 7 36 c – Udløbsdato 1.1.2018

ifrs-full

CreditImpairmentOfFinancialInstrumentsAxis

axis

Kreditforringelse af finansielle instrumenter [axis]

Tabellens akse definerer forbindelsen mellem domæneelementerne eller -kategorierne i tabellen og posterne eller begreberne i tabellen.

Offentliggørelse: IFRS 7 35H – Ikrafttrædelse 1.1.2018, oplysning: IFRS 7 35M – Ikrafttrædelse 1.1.2018

ifrs-full

CreditImpairmentOfFinancialInstrumentsMember

member

Kreditforringelse af finansielle instrumenter [member]

Dette element står for enhver kreditforringelse af finansielle instrumenter. Et finansielt aktiv er værdiforringet, når en eller flere begivenheder, som har en negativ indvirkning på det finansielle aktivs skønnede fremtidige pengestrømme, er indtruffet. Dette element repræsenterer også standardværdien for aksen »Kreditforringelse af finansielle instrumenter«, hvis der ikke anvendes et andet element.

Offentliggørelse: IFRS 7 35H – Ikrafttrædelse 1.1.2018, oplysning: IFRS 7 35M – Ikrafttrædelse 1.1.2018

ifrs-full

CreditrelatedFeeAndCommissionIncome

X duration credit

Kreditrelaterede indtægter fra provisioner og gebyrer

De indregnede indtægter fra provisioner og gebyrer. [Reference: indtægter fra provisioner og gebyrer]

Almindelig praksis: IAS 1 112 c

ifrs-full

CreditRiskMember

member

kreditrisiko [member]

Dette element står for risikoen for, at et finansielt instruments ene part ikke indfrier en forpligtelse og dermed påfører den anden part et tab. [Reference: finansielle instrumenter, kategori [member]]

Eksempel: IFRS 7 32

ifrs-full

CumulativeChangeInFairValueRecognisedInProfitOrLossOnSalesOfInvestmentPropertyBetweenPoolsOfAssetsMeasuredUsingDifferentModels

X duration credit

Akkumuleret ændring i dagsværdien indregnet i resultatet ved salg af investeringsejendomme mellem sammenlagte aktiver målt ved anvendelse af forskellige modeller

Den akkumulerede ændring i dagsværdi, som er indregnet i resultatet ved salg af en investeringsejendom fra en sammenlægning af aktiver, hvor kostprismodellen er anvendt, til en sammenlægning af aktiver, hvor dagsværdien er anvendt. [Reference: dagsværdimodellen [member], investeringsejendomme]

Offentliggørelse: IAS 40 75 f iv

ifrs-full

CumulativeGainLossOnDisposalOfInvestmentsInEquityInstrumentsDesignatedAsMeasuredAtFairValueThroughOtherComprehensiveIncome

X duration credit

Akkumulerede tab (gevinster) ved afhændelse af investeringer i egenkapitalinstrumenter, der er klassificeret til dagsværdi gennem øvrig totalindkomst

De akkumulerede tab (gevinster) ved afhændelse af investeringer i egenkapitalinstrumenter, som virksomheden har klassificeret til dagsværdi gennem øvrig totalindkomst. [Reference: til dagsværdi [member], øvrig totalindkomst]

Offentliggørelse: IFRS 7 11B c – Ikrafttrædelse 1.1.2018

ifrs-full

CumulativeGainLossPreviouslyRecognisedInOtherComprehensiveIncomeArisingFromReclassificationOfFinancialAssetsOutOfFairValueThroughOtherComprehensiveIncomeIntoFairValueThroughProfitOrLossMeasurementCategory

X duration credit

Akkumulerede gevinster (tab), som tidligere er indregnet i øvrig totalindkomst, hidrørende fra omklassifikation af finansielle aktiver fra kategorien måling til dagsværdi gennem øvrig totalindkomst til kategorien måling til dagsværdi gennem resultatet

De akkumulerede gevinster (tab), som tidligere er indregnet i øvrig totalindkomst, hidrørende fra omklassifikationen af finansielle aktiver fra kategorien måling til dagsværdi gennem øvrig totalindkomst til kategorien måling til dagsværdi gennem resultatet. [Reference: finansielle aktiver målt til dagsværdi gennem øvrig totalindkomst, finansielle aktiver til dagsværdi gennem resultatet, øvrig totalindkomst]

Offentliggørelse: IAS 1 82 cb – Ikrafttrædelse 1.1.2018

ifrs-full

CumulativePreferenceDividendsNotRecognised

X duration

Kumulativt præferenceudbytte, som ikke er indregnet

Den beløbsmæssige størrelse af kumulativt præferenceudbytte, som ikke er indregnet.

Offentliggørelse: IAS 1 137 b

ifrs-full

CumulativeUnrecognisedShareOfLossesOfAssociates

X instant credit

Kumulativ ikkeindregnet andel af tabet i associerede virksomheder

Den samlede beløbsmæssige størrelse af den ikkeindregnede andel af tabet i associerede virksomheder, hvis virksomheden er ophørt med at indregne sin del af tabet ved anvendelsen af den indre værdis metode. [Reference: associerede virksomheder [member], ikkeindregnet andel af tabet i associerede virksomheder]

Offentliggørelse: IFRS 12 22 c

ifrs-full

CumulativeUnrecognisedShareOfLossesOfJointVentures

X instant credit

Kumulativ ikkeindregnet andel af tabet i joint ventures

Den samlede beløbsmæssige størrelse af den ikkeindregnede andel af tabet i joint ventures, hvis virksomheden er ophørt med at indregne sin del af tabet ved anvendelsen af den indre værdis metode. [Reference: joint ventures [member], ikkeindregnet andel af tabet i joint ventures]

Offentliggørelse: IFRS 12 22 c

ifrs-full

CumulativeUnrecognisedShareOfLossesOfJointVenturesTransitionFromProportionateConsolidationToEquityMethod

X instant credit

Kumulativ ikkeindregnet andel af tabet i joint ventures, overgang fra pro rata-konsolidering til den indre værdis metode

Virksomhedens kumulative ikkeindregnede andel af tabet i dens joint ventures, hvor overgangen fra pro rata-konsolidering til den indre værdis metode er sket. [Reference: joint ventures [member], kumulativ ikkeindregnet andel af tabet i joint ventures]

Offentliggørelse: IFRS 11 C4

ifrs-full

CurrencyRiskMember

member

Valutarisiko [member]

Dette element står for en type markedsrisiko, der afspejler risikoen for, at dagsværdien af eller fremtidige pengestrømme fra et finansielt instrument vil svinge som følge af ændringer i valutakurser. [Reference: finansielle instrumenter, kategori [member]]

Offentliggørelse: IFRS 7 Definerede termer

ifrs-full

CurrencySwapContractMember

member

Valutaswapkontrakt [member]

Dette element står for en valutaswapkontrakt. [Reference: swapkontrakt [member]]

Almindelig praksis: IAS 1 112 c

ifrs-full

CurrentAccruedExpensesAndOtherCurrentLiabilities

X instant credit

Kortfristede periodiserede omkostninger og andre kortfristede forpligtelser

Den beløbsmæssige størrelse af kortfristede periodiserede omkostninger og andre kortfristede forpligtelser. [Reference: periodiseringer, andre kortfristede forpligtelser]

Almindelig praksis: IAS 1 55

ifrs-full

CurrentAccruedIncome

X instant debit

Kortfristede periodiserede indtægter

Den beløbsmæssige størrelse af kortfristede periodiserede indtægter. [Reference: periodiserede indtægter]

Almindelig praksis: IAS 1 112 c

ifrs-full

CurrentAdvances

X instant credit

Kortfristede modtagne forskud fra kunder

Den beløbsmæssige størrelse af kortfristede modtagne betalinger for fremtidig levering af varer eller tjenesteydelser. [Reference: forskud fra kunder]

Almindelig praksis: IAS 1 55

ifrs-full

CurrentAdvancesToSuppliers

X instant debit

Kortfristede forskud til leverandører

Den beløbsmæssige størrelse af forskud til leverandører før modtagelse af varer eller tjenesteydelser.

Almindelig praksis: IAS 1 112 c

ifrs-full

CurrentAgriculturalProduce

X instant debit

Landbrugsprodukter

Klassifikation af kortfristet varebeholdning, der repræsenterer værdien af høstet udbytte af virksomhedens biologiske aktiver. [Reference: biologiske aktiver, varebeholdninger]

Almindelig praksis: IAS 2 37

ifrs-full

CurrentAndDeferredTaxRelatingToItemsChargedOrCreditedDirectlyToEquity

X duration debit

Aktuel og udskudt skat vedrørende poster indregnet direkte på egenkapitalen

Den samlede aktuelle og udskudte skat, der vedrører bestemte poster, som er indregnet direkte på egenkapitalen, eksempelvis: a) en regulering primo i overført resultat, der følger af enten en ændring i regnskabspraksis, som anvendes med tilbagevirkende kraft, eller korrektion af en fejl), og b) beløb, der opstår på tidspunktet for første indregning af et sammensat finansielt instruments egenkapitalelement. [Reference: udskudt skat vedrørende poster indregnet direkte på egenkapitalen, overført resultat, finansielle instrumenter, kategori [member]]

Offentliggørelse: IAS 12 81 a

ifrs-full

CurrentAndDeferredTaxRelatingToItemsChargedOrCreditedDirectlyToEquityAbstract

 

Aktuel og udskudt skat vedrørende poster indregnet direkte på egenkapitalen [abstract]

 

 

ifrs-full

CurrentAssets

X instant debit

Omsætningsaktiver

Den beløbsmæssige størrelse af aktiver, som virksomheden a) forventer at realisere eller har til hensigt at sælge eller forbruge som led i den normale driftscyklus, b) primært besidder med handel for øje, c) forventer at realisere inden for 12 måneder efter regnskabsårets afslutning, eller d) klassificerer som likvider (som defineret i IAS 7), medmindre aktivet er underlagt en begrænsning, som gør, at det ikke kan omsættes eller anvendes til at indfri en forpligtelse i mindst 12 måneder efter regnskabsårets afslutning. [Reference: aktiver]

Offentliggørelse: IAS 1 66, oplysning: IFRS 12 B12 b i, eksempel: IFRS 12 B10 b

ifrs-full

CurrentAssetsAbstract

 

Omsætningsaktiver [abstract]

 

 

ifrs-full

CurrentAssetsLiabilities

X instant debit

Omsætningsaktiver [forpligtelser]

Den beløbsmæssige størrelse af omsætningsaktiver med fradrag af den beløbsmæssige størrelse af kortfristede forpligtelser.

Almindelig praksis: IAS 1 55

ifrs-full

CurrentAssetsOtherThanAssetsOrDisposalGroupsClassifiedAsHeldForSaleOrAsHeldForDistributionToOwners

X instant debit

Omsætningsaktiver (ikke anlægsaktiver) eller afståelsesgrupper, der er klassificeret som besiddelse med henblik på salg eller besiddelse med henblik på udlodning til ejerne

Den beløbsmæssige størrelse af omsætningsaktiver (ikke anlægsaktiver) eller afståelsesgrupper, der er klassificeret som besiddelse med henblik på salg eller besiddelse med henblik på udlodning til ejerne. [Reference: omsætningsaktiver, afståelsesgrupper, der er klassificeret som besiddelse med henblik på salg [member], anlægsaktiver eller afståelsesgrupper, der er klassificeret som besiddelse med henblik på salg, anlægsaktiver eller afståelsesgrupper klassificeret som besiddelse med henblik på udlodning til ejerne]

Offentliggørelse: IAS 1 66

ifrs-full

CurrentAssetsRecognisedAsOfAcquisitionDate

X instant debit

Omsætningsaktiver indregnet på overtagelsestidspunktet

Det indregnede beløb på overtagelsestidspunktet for omsætningsaktiver, som er overtaget ved en virksomhedssammenslutning. [Reference: omsætningsaktiver, virksomhedssammenslutninger [member]]

Almindelig praksis: IFRS 3 B64 i

ifrs-full

CurrentBiologicalAssets

X instant debit

Kortfristede biologiske aktiver

Den beløbsmæssige størrelse af kortfristede biologiske aktiver. [Reference: biologiske aktiver]

Offentliggørelse: IAS 1 54 f

ifrs-full

CurrentBiologicalAssetsMember

member

Kortfristede biologiske aktiver [member]

Dette element står for kortfristede biologiske aktiver. [Reference: biologiske aktiver]

Almindelig praksis: IAS 41 50

ifrs-full

CurrentBondsIssuedAndCurrentPortionOfNoncurrentBondsIssued

X instant credit

Udstedte kortfristede obligationer og kortfristet del af udstedte langfristede obligationer

Den beløbsmæssige størrelse af udstedte kortfristede obligationer og den kortfristede del af udstedte langfristede obligationer. [Reference: udstedte obligationer]

Almindelig praksis: IAS 1 112 c

ifrs-full

CurrentBorrowingsAndCurrentPortionOfNoncurrentBorrowings

X instant credit

Kortfristede lån og kortfristet del af langfristede lån

Den beløbsmæssige størrelse af kortfristede lån og kortfristet del af langfristede lån. [Reference: lån]

Almindelig praksis: IAS 1 55

ifrs-full

CurrentBorrowingsAndCurrentPortionOfNoncurrentBorrowingsAbstract

 

Kortfristede lån og kortfristet del af langfristede lån [abstract]

 

 

ifrs-full

CurrentBorrowingsAndCurrentPortionOfNoncurrentBorrowingsByTypeAbstract

 

Kortfristede lån og kortfristet del af langfristede lån efter type [abstract]

 

 

ifrs-full

CurrentCommercialPapersIssuedAndCurrentPortionOfNoncurrentCommercialPapersIssued

X instant credit

Udstedte kortfristede omsætningspapirer og kortfristet del af udstedte langfristede omsætningspapirer

Den beløbsmæssige størrelse af udstedte kortfristede omsætningspapirer og den kortfristede del af udstedte langfristede omsætningspapirer. [Reference: udstedte kortfristede omsætningspapirer]

Almindelig praksis: IAS 1 112 c

ifrs-full

CurrentContractAssets

X instant debit

Kortfristede kontraktlige aktiver

Den beløbsmæssige størrelse af kortfristede kontraktlige aktiver. [Reference: kontraktlige aktiver]

Offentliggørelse: IFRS 15 105 – Ikrafttrædelse 1.1.2018

ifrs-full

CurrentContractLiabilities

X instant credit

Kortfristede kontraktlige forpligtelser

Den beløbsmæssige størrelse af kortfristede kontraktlige forpligtelser. [Reference: kontraktlige forpligtelser]