17.5.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 130/55


EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) 2019/788

af 17. april 2019

om det europæiske borgerinitiativ

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 24,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

efter fremsendelse af udkast til lovgivningsmæssig retsakt til de nationale parlamenter,

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (1),

under henvisning til udtalelse fra Regionsudvalget (2),

efter den almindelige lovgivningsprocedure (3), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Med traktaten om Den Europæiske Union (TEU) indføres et unionsborgerskab. Unionens borgere (»borgere«) har ret til at henvende sig direkte til Kommissionen med en anmodning om, at den fremsætter et forslag til en EU-retsakt til gennemførelse af traktaterne, hvilket svarer til den ret, som traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) giver Europa-Parlamentet i henhold til artikel 225 og Rådet i henhold til artikel 241. Det europæiske borgerinitiativ bidrager således til at styrke Unionens demokratiske funktionsmåde gennem borgernes deltagelse i dens demokratiske og politiske liv. Som det fremgår af strukturen i artikel 11 i TEU og artikel 24 i TEUF, bør det europæiske borgerinitiativ tages i betragtning i forbindelse med andre midler, hvormed borgerne kan henlede Unionens institutioners opmærksomhed på visse spørgsmål, og som navnlig består i dialog med repræsentative sammenslutninger og civilsamfundet, samråd med berørte parter, andragender og begæringer til Ombudsmanden.

(2)

Ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 211/2011 (4) fastlagdes regler og procedurer for det europæiske borgerinitiativ, og forordningen blev suppleret ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1179/2011 (5).

(3)

I sin rapport om anvendelsen af forordning (EU) nr. 211/2011 fra 31. marts 2015 henledte Kommissionen opmærksomheden på en række udfordringer, som er opstået i forbindelse med implementeringen af forordningen, og den gav tilsagn om at foretage yderligere analyse af disse spørgsmåls indvirkning på det europæiske borgerinitiativs effektivitet og om at forbedre instrumentets funktion.

(4)

Europa-Parlamentet har i sin beslutning af 28. oktober 2015 om det europæiske borgerinitiativ (6) og i sit udkast til lovgivningsmæssig initiativbetænkning af 26. juni 2017 (7) opfordret Kommissionen til at foretage en revision af forordning (EU) nr. 211/2011 og gennemførelsesforordning (EU) nr. 1179/2011.

(5)

Denne forordning sigter mod at gøre det europæiske borgerinitiativ mere tilgængeligt, mindre byrdefuldt og lettere at anvende for initiativtagere og støtter samt styrke opfølgningen på det med henblik på at realisere dets fulde potentiale som et redskab til fremme af debat. Det bør også gøre det lettere for så mange borgere som muligt at deltage i Unionens demokratiske beslutningsproces.

(6)

For at kunne nå disse mål bør procedurerne og betingelserne i forbindelse med det europæiske borgerinitiativ være effektive gennemsigtige, klare, enkle og brugervenlige, tilgængelige for personer med handicap, samt stå i et rimeligt forhold til dette instruments art. De bør sikre en fornuftig balance mellem rettigheder og forpligtelser og bør sikre, at gyldige initiativer på passende vis undersøges og følges op af Kommissionen.

(7)

Der bør fastsættes en minimumsalder for, hvornår borgerne kan støtte et initiativ. Denne minimumsalder bør svare til den alder, hvor borgerne er berettigede til at stemme ved valg til Europa-Parlamentet. For at fremme de unge borgeres deltagelse i det demokratiske liv i Unionen og dermed opnå det fulde potentiale i det europæiske borgerinitiativ som et deltagelsesdemokratisk instrument bør de medlemsstater, der finder det hensigtsmæssigt, kunne fastsætte minimumsalderen for at støtte et initiativ til 16 år, hvilket de bør underrette Kommissionen om. Kommissionen bør regelmæssigt gennemgå, hvordan det europæiske borgerinitiativ fungerer, herunder for så vidt angår minimumsalderen for at støtte initiativer. Medlemsstaterne opfordres til at overveje at fastsætte minimumsalderen til 16 år i overensstemmelse med deres nationale lovgivning.

(8)

I henhold til artikel 11, stk. 4, i TEU skal et initiativ, hvorved Kommissionen opfordres til inden for rammerne af sine beføjelser at fremsætte et egnet forslag om spørgsmål, hvor en EU-retsakt efter borgernes opfattelse er nødvendig til gennemførelse af traktaterne, tages af mindst en million unionsborgere, der kommer fra et betydeligt antal medlemsstater.

(9)

For at sikre, at et initiativ repræsenterer en EU-interesse og samtidig forbliver let at anvende, bør det minimumsantal af medlemsstater, som borgerne skal komme fra, fastsættes til en fjerdedel af medlemsstaterne.

(10)

For at sikre, at et initiativ er repræsentativt, og at betingelserne for borgere, der støtter et initiativ, er ensartede, er det desuden hensigtsmæssigt at fastsætte det minimum af underskrivere, der skal komme fra hver af disse medlemsstater. Dette minimum af underskrivere, der kræves for hver medlemsstat, bør være degressivt proportionalt og svare til antallet af medlemmer af Europa-Parlamentet for hver medlemsstat multipliceret med det samlede antal medlemmer af Europa-Parlamentet.

(11)

For at gøre de europæiske borgerinitiativer mere inklusive og synlige kan initiativtagerne bruge deres eget promoverings- og kommunikationssprog ud over EU-institutionernes officielle sprog, som i overensstemmelse med medlemsstaternes forfatningsmæssige orden har officiel status på hele eller dele af deres område.

(12)

Selv om personoplysninger, der behandles i medfør af denne forordning, kan omfatte følsomme oplysninger, er det på baggrund af det europæiske borgerinitiativs karakter af deltagelsesdemokratisk instrument rimeligt at stille krav om personoplysninger i forbindelse med støtte til et initiativ og at behandle sådanne oplysninger, for så vidt som det er nødvendigt med henblik på kontrol af støttetilkendegivelser i overensstemmelse med national ret og praksis.

(13)

Med henblik på at gøre det europæiske borgerinitiativ mere tilgængeligt bør Kommissionen yde oplysninger, bistand og praktisk støtte til borgere og initiativtagergrupper, navnlig om de aspekter af denne forordning, der henhører under dens kompetence. For at styrke disse oplysninger og denne bistand bør Kommissionen også stille en onlinesamarbejdsplatform til rådighed, der giver et dedikeret diskussionsforum og uafhængig støtte, oplysninger og juridisk rådgivning vedrørende det europæiske borgerinitiativ. Platformen bør være åben for borgere, initiativtagergrupper, organisationer og eksterne eksperter med erfaring i at tilrettelægge europæiske borgerinitiativer. Platformen bør være tilgængelig for personer med handicap.

(14)

For at give initiativtagergrupperne mulighed for at forvalte deres initiativ under hele proceduren bør Kommissionen stille et onlineregister (»registret«) til rådighed for det europæiske borgerinitiativ. For at øge bevidstheden og sikre gennemsigtighed i alle initiativer bør registret bestå af et offentligt websted med omfattende generelle oplysninger om det europæiske borgerinitiativ samt ajourførte oplysninger om de enkelte initiativer, deres status og de erklærede støtte- og finansieringskilder på grundlag af oplysninger indgivet af initiativtagergruppen.

(15)

For at sikre nærhed til borgerne og øge bevidstheden om det europæiske borgerinitiativ bør medlemsstaterne oprette et eller flere kontaktpunkter på deres respektive områder med henblik på at informere og bistå borgerne i forbindelse med det europæiske borgerinitiativ. Sådanne oplysninger og sådan assistance bør navnlig vedrøre de aspekter af denne forordning, hvis gennemførelse henhører under de nationale myndigheders kompetence i medlemsstaterne, eller som vedrører gældende national ret, og hvor disse myndigheder derfor er bedst placeret til at informere og bistå borgerne og initiativtagergrupperne. Medlemsstaterne bør, hvor det er hensigtsmæssigt, søge synergier med tjenester, der yder støtte til anvendelsen af lignende nationale instrumenter. Kommissionen, herunder dens repræsentationer i medlemsstaterne, bør sikre et tæt samarbejde med de nationale kontaktpunkter om disse oplysnings- og bistandsaktiviteter, herunder, hvis det er relevant, om kommunikationsaktiviteter på EU-plan.

(16)

For at kunne fremsætte og forvalte et borgerinitiativ kræves et minimum af organisatorisk struktur. Denne struktur bør tage form af en initiativtagergruppe sammensat af fysiske personer, der er bosiddende i mindst syv forskellige medlemsstater, for at tilskynde til udvikling af EU-dækkende temaer og fremme refleksionen over disse temaer. For at sikre gennemsigtighed og en smidig og effektiv kommunikation bør initiativtagergruppen udpege en repræsentant til at fungere som bindeled mellem initiativtagergruppen og EU-institutionerne under hele proceduren. Initiativtagergruppen bør have mulighed for i overensstemmelse med national ret at oprette en retlig enhed til forvaltning af initiativet. Denne retlige enhed bør med henblik på denne forordning betragtes som initiativtagergruppen.

(17)

Selv om ansvar og sanktioner i forbindelse med behandlingen af personoplysninger fortsat er reguleret i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 (8), bør initiativtagergruppen i overensstemmelse med gældende national ret hæfte solidarisk for enhver skade, som dens medlemmer måtte forvolde i forbindelse med forvaltningen af et initiativ ved retsstridige handlinger, såfremt sådanne handlinger begås forsætligt, eller ved grov uagtsomhed. Medlemsstaterne bør sikre, at initiativtagergrupper pålægges passende sanktioner for overtrædelser af denne forordning.

(18)

For at sikre sammenhæng og gennemsigtighed i forbindelse med initiativer og for at undgå en situation, hvor der indsamles underskrifter til et initiativ, der ikke opfylder betingelserne i traktaterne eller denne forordning, bør initiativer, der overholder betingelserne i denne forordning, registreres af Kommissionen forud for starten af indsamlingen en af støttetilkendegivelser fra borgerne. Kommissionen bør, når den varetager registreringen, fuldt ud overholde begrundelsespligten i henhold til artikel 296, stk. 2, i TEUF og det generelle princip om god forvaltningsskik som fastsat i artikel 41 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder.

(19)

Med henblik på at gøre det europæiske borgerinitiativ effektivt og mere tilgængeligt under hensyntagen til, at procedurerne og betingelserne i forbindelse med initiativet skal være klare, enkle og brugervenlige samt stå i et rimeligt forhold til borgerinitiativets art og for at sikre, at så mange initiativer som muligt registreres, er det hensigtsmæssigt, at der foretages en delvis registrering af et initiativ i tilfælde, hvor kun en del eller dele af initiativet opfylder kravene for registrering i henhold til denne forordning. Der bør foretages en delvis registrering af initiativer, såfremt en del af initiativet, herunder dets vigtigste mål, ikke falder åbenbart uden for Kommissionens beføjelse til at fremsætte et forslag til en EU-retsakt med henblik på gennemførelse af traktaterne, og når alle de øvrige registreringskrav er opfyldt. Klarhed og gennemsigtighed bør sikres for så vidt angår omfanget af den delvise registrering, og de potentielle underskrivere bør oplyses om omfanget af registreringen og det forhold, at støttetilkendegivelserne kun indsamles i relation til omfanget af initiativets registrering. Kommissionen bør underrette initiativtagergruppen på en tilstrækkelig detaljeret måde om grundene til sin afgørelse om ikke at registrere eller kun delvist at registrere et initiativ samt om alle retlige og udenretlige klagemuligheder, der står til dens rådighed.

(20)

Støttetilkendegivelser til et initiativ bør indsamles inden en bestemt tidsfrist. For at sikre, at et initiativ fortsat er relevant, og samtidig tager hensyn til, hvor kompliceret det er at indsamle støttetilkendegivelser i hele Unionen, bør tidsfristen ikke være længere end 12 måneder fra indsamlingsperiodens startdato, som fastlægges af initiativtagergruppen. Initiativtagergrupper bør have mulighed for at vælge startdatoen for indsamlingsperioden inden for en frist på seks måneder fra registreringen af initiativet, Initiativtagergrupper bør meddele Kommissionen den valgte dato senest 10 arbejdsdage inden den pågældende dato. For at sikre koordinering med de nationale myndigheder bør Kommissionen underrette medlemsstaterne om den dato, som initiativtagergrupper har meddelt.

(21)

For at gøre det europæiske borgerinitiativ mere tilgængeligt, mindre byrdefuldt og lettere at anvende for initiativtagere og borgere bør Kommissionen oprette og drive et centralt system til indsamling af støttetilkendegivelser online. Dette system bør stilles gratis til rådighed for initiativtagergrupperne og have de nødvendige tekniske specifikationer til at muliggøre onlineindsamling, herunder med hensyn til hosting og software, samt adgangsfunktioner til at sikre, at borgere med handicap kan støtte initiativerne. Systemet bør oprettes og vedligeholdes i overensstemmelse med Kommissionens afgørelse (EU, Euratom) 2017/46 (9).

(22)

Borgerne bør have mulighed for at støtte initiativer online eller på papir ved udelukkende at angive de personoplysninger, som er fastsat i bilag III til denne forordning. Medlemsstaterne bør meddele Kommissionen, om de ønsker at være omfattet af del A eller B i bilag III. Borgere, der anvender det europæiske borgerinitiativs centrale onlineindsamlingssystem, bør have mulighed for at støtte et initiativ online ved anvendelse af anmeldte elektroniske identifikationsmidler eller ved at underskrive med en elektronisk signatur, som defineret i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 910/2014 (10). Kommissionen og medlemsstaterne bør indføre de relevante tekniske funktioner med henblik herpå inden for rammerne af nævnte forordning. Borgerne bør kun underskrive en støttetilkendegivelse én gang.

(23)

For at lette overgangen til det nye centrale onlineindsamlingssystem bør en initiativtagergruppe fortsat have mulighed for at oprette sine egne onlineindsamlingssystemer og indsamle støttetilkendegivelser gennem dette system for initiativer, der er registreret i overensstemmelse med denne forordning, senest den 31. december 2022. Initiativtagergruppen bør anvende ét enkelt individuelt onlineindsamlingssystem for hvert initiativ. Individuelle onlineindsamlingssystemer, der oprettes og forvaltes af en initiativtagergruppe, bør have tilstrækkelige tekniske og sikkerhedsmæssige egenskaber med henblik på at sørge for sikker indsamling, opbevaring og overførsel af oplysninger gennem hele proceduren. Med henblik herpå bør Kommissionen fastsætte detaljerede tekniske specifikationer for de individuelle onlineindsamlingssystemer i samarbejde med medlemsstaterne. Det bør være muligt for Kommissionen at søge rådgivning hos Den Europæiske Unions Agentur for Net- og Informationssikkerhed (ENISA), som bistår EU-institutionerne i forbindelse med udarbejdelsen og gennemførelsen af politikker vedrørende sikkerhed for net- og informationssystemer.

(24)

Medlemsstaterne bør kontrollere, at de individuelle onlineindsamlingssystemer, som er oprettet af initiativtagergrupperne, opfylder kravene i denne forordning, og udstede et dokument, der bekræfter denne overensstemmelse, inden støttetilkendegivelserne indsamles. Attesteringen af de individuelle onlineindsamlingssystemer bør foretages af de kompetente nationale myndigheder i den medlemsstat, hvori de oplysninger, der indsamles gennem det individuelle onlineindsamlingssystem, opbevares. Uden at dette berører de beføjelser, der er tillagt de nationale tilsynsmyndigheder i henhold til forordning (EU) 2016/679 om databeskyttelse, bør medlemsstaterne udpege den kompetente nationale myndighed, der er ansvarlig for attesteringen af systemerne. Medlemsstaterne bør gensidigt anerkende de attester, der er udstedt af deres kompetente myndigheder.

(25)

Når et initiativ har modtaget det nødvendige antal støttetilkendegivelser fra underskrivere, bør den enkelte medlemsstat have ansvaret for at kontrollere og bekræfte de støttetilkendegivelser, der er underskrevet af dens statsborgere, med henblik på at vurdere, om man har nået det påkrævede minimumsantal af underskrivere med ret til at støtte et europæisk borgerinitiativ. Af hensyn til behovet for at begrænse den administrative byrde for medlemsstaterne bør disse kontroller gennemføres på grundlag af relevante undersøgelser, der kan bygge på tilfældige stikprøver. Medlemsstaterne bør udstede et dokument, der bekræfter antallet af gyldige modtagne støttetilkendegivelser.

(26)

Hvor der til Kommissionen indgives initiativer, der støttes af det krævede antal underskrivere, og som opfylder de øvrige krav i denne forordning, bør initiativtagerne have ret til at forelægge deres initiativ ved en offentlig høring på EU-plan med henblik på at fremme deltagelse og offentlig debat om de spørgsmål, som de pågældende initiativer rejser. Europa-Parlamentet bør organisere den offentlige høring inden for tre måneder fra indgivelsen af initiativet til Kommissionen. Europa-Parlamentet bør sikre en afbalanceret repræsentation af interesserne hos de relevante parter, herunder civilsamfundet, arbejdsmarkedets parter og eksperter. Kommissionen bør være repræsenteret på et passende niveau. Rådet, Unionens øvrige institutioner og rådgivende organer samt interesserede parter bør efter anmodning have mulighed for at deltage i høringen med henblik på at sikre dens inklusive karakter og fremme interessen i offentligheden.

(27)

Europa-Parlamentet bør som den institution, hvor borgerne er direkte repræsenteret på EU-plan, have ret til at vurdere støtten til et gyldigt initiativ efter indgivelsen og efter en offentlig høring om det. Europa-Parlamentet bør også have mulighed for at vurdere de foranstaltninger, som Kommissionen har truffet som svar på initiativet, og som er beskrevet i en meddelelse.

(28)

Med henblik på borgernes effektive deltagelse i Unionens demokratiske liv bør Kommissionen undersøge et gyldigt initiativ og svare på det. Kommissionen bør derfor redegøre for sine juridiske og politiske konklusioner samt de foranstaltninger, som den agter at træffe, senest seks måneder efter modtagelsen af initiativet. Kommissionen bør på en klar, forståelig og udførlig måde redegøre for grundene til sit valg af foranstaltninger, herunder om den vil vedtage et forslag til en EU-retsakt som svar på initiativet, ligesom den bør give en begrundelse, hvis den ikke agter at træffe nogen foranstaltninger. Kommissionen bør behandle initiativer i overensstemmelse med de generelle principper om god forvaltningsskik som fastsat i artikel 41 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder.

(29)

For at sikre gennemsigtighed i dens finansiering og støtte bør initiativtagergruppen regelmæssigt stille ajourførte og detaljerede oplysninger om finansierings- og støttekilder i forbindelse med dens initiativer til rådighed vedrørende perioden mellem registreringsdatoen og den dato, hvor initiativet indgives til Kommissionen. Disse oplysninger bør offentliggøres i registret og på det offentlige websted om det europæiske borgerinitiativ. Erklæringen fra initiativtagergruppen om finansierings- og støttekilder bør indeholde oplysninger om finansiel støtte, der overstiger 500 EUR fra den enkelte bidragsyder, samt om organisationer, der bistår initiativtagergruppen på frivillig basis, når en sådan støtte ikke er økonomisk kvantificerbar. Kollektive enheder, herunder især organisationer, som i overensstemmelse med traktaterne bidrager til at skabe en europæisk politisk bevidsthed og udtrykke unionsborgernes vilje, bør kunne fremme, finansiere og støtte initiativer, forudsat at de gør dette i overensstemmelse med de procedurer og betingelser, der er fastlagt i denne forordning.

(30)

For at sikre fuld gennemsigtighed bør Kommissionen gøre en kontaktformular tilgængelig i registret og på det offentlige websted om det europæiske borgerinitiativ for at gøre det muligt for borgerne at indgive en klage vedrørende fuldstændigheden og korrektheden af oplysningerne om finansierings- og støttekilder, således som de er angivet af initiativtagergrupperne. Kommissionen bør have ret til at anmode initiativtagergruppen om eventuelle yderligere oplysninger vedrørende klagerne og om nødvendigt ajourføre oplysningerne om de oplyste finansierings- og støttekilder i registret.

(31)

Forordning (EU) 2016/679 finder anvendelse på behandlingen af personoplysninger i henhold til denne forordning. Det er i den forbindelse af hensyn til retssikkerheden hensigtsmæssigt at tydeliggøre, at repræsentanten for initiativtagergruppen, eller, hvis det er relevant, den retlige enhed, der er oprettet med henblik på forvaltning af initiativet, og medlemsstaternes kompetente myndigheder skal betragtes som datansvarlige i den i forordning (EU) 2016/679 anvendte betydning for så vidt angår behandling af personoplysninger, når der indsamles støttetilkendegivelser og e-mailadresser og oplysninger om initiativets sponsorer og med henblik på kontrol og attestering af støttetilkendegivelser, og det bør præciseres, hvor lang tid personoplysninger, der er indsamlet med henblik på et initiativ, højst må opbevares. Initiativtagergruppens repræsentant, eller, hvor det er relevant, den retlige enhed, der er oprettet med henblik på forvaltningen af initiativet, og medlemsstaternes kompetente myndigheder bør i deres egenskab af dataansvarlige træffe alle hensigtsmæssige foranstaltninger til at efterkomme forpligtelserne pålagt i medfør af forordning (EU) 2016/679, navnlig forpligtelserne vedrørende en lovlig og sikker behandling, tilvejebringelse af oplysninger og de registreredes rettigheder.

(32)

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1725 (11) finder anvendelse på behandlingen af personoplysninger foretaget af Kommissionen i medfør af nærværende forordning. Det bør præciseres, at Kommissionen skal betragtes som dataansvarlig i den i forordning (EU) 2018/1725 anvendte betydning for så vidt angår behandling af personoplysninger i registret, onlinesamarbejdsplatformen, det centrale onlineindsamlingssystem og indsamlingen af e-mailadresser. Det centrale onlineindsamlingssystem, der gør det muligt for initiativtagergrupperne at indsamle støttetilkendegivelser til deres initiativer online, bør oprettes og drives af Kommissionen i overensstemmelse med denne forordning. Kommissionen og repræsentanten for initiativtagergruppen eller, hvor det er relevant, den retlige enhed, der er oprettet med henblik på at forvalte initiativet, bør være fælles dataansvarlige i den i forordning (EU) 2016/679 anvendte betydning for så vidt angår behandling af personoplysninger i det centrale onlineindsamlingssystem.

(33)

Med henblik på at bidrage til at fremme borgernes aktive deltagelse i Unionens politiske liv bør Kommissionen øge offentlighedens kendskab til det europæiske borgerinitiativ, navnlig ved hjælp af digitale teknologier og sociale medier og inden for rammerne af foranstaltninger til fremme af unionsborgerskabet og borgernes rettigheder. Europa-Parlamentet bør bidrage til Kommissionens kommunikationsaktiviteter.

(34)

For at lette kommunikationen med underskriverne og informere dem om de opfølgende foranstaltninger som svar på et initiativ bør Kommissionen og initiativtagergruppen i overensstemmelse med databeskyttelsesreglerne kunne indsamle underskrivernes e-mailadresser. Indsamlingen af e-mailadresser bør være frivillig og bør godkendes udtrykkeligt af underskriverne. E-mailadresser bør ikke indsamles som en del af støttetilkendegivelsesformularerne, og potentielle underskrivere bør oplyses om, at deres ret til at støtte et initiativ ikke afhænger af deres samtykke til indsamling af deres e-mailadresse.

(35)

Med henblik på tilpasning af denne forordning til fremtidige behov bør beføjelsen til at vedtage retsakter delegeres til Kommissionen i overensstemmelse med artikel 290 i TEUF, for så vidt angår bilagene til denne forordning. Det er navnlig vigtigt, at Kommissionen gennemfører relevante høringer under sit forberedende arbejde, herunder på ekspertniveau, og at disse høringer gennemføres i overensstemmelse med principperne i den interinstitutionelle aftale af 13. april 2016 om bedre lovgivning (12). For at sikre lige deltagelse i forberedelsen af delegerede retsakter modtager Europa-Parlamentet og Rådet navnlig alle dokumenter på samme tid som medlemsstaternes eksperter, og deres eksperter har systematisk adgang til møder i Kommissionens ekspertgrupper, der beskæftiger sig med forberedelse af delegerede retsakter.

(36)

For at sikre ensartede betingelser for gennemførelsen af denne forordning bør Kommissionen tillægges gennemførelsesbeføjelser, navnlig med henblik på at fastlægge tekniske specifikationer for onlineindsamlingssystemer i overensstemmelse med denne forordning. Disse beføjelser bør udøves i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/2011 (13).

(37)

I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet er det for at virkeliggøre det grundlæggende mål om at styrke borgernes deltagelse i Unionens demokratiske og politiske liv nødvendigt og hensigtsmæssigt at fastsætte bestemmelser om det europæiske borgerinitiativ. Denne forordning går ikke videre, end hvad der er nødvendigt for at nå det tilstræbte mål, i overensstemmelse med artikel 5, stk. 4, i TEU.

(38)

Denne forordning respekterer grundlæggende rettigheder og overholder de principper, der er nedfældet i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder.

(39)

Af hensyn til retssikkerheden og klarheden bør forordning (EU) nr. 211/2011 ophæves.

(40)

Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse er blevet hørt i overensstemmelse med artikel 28, stk. 2, i Europa-Parlaments og Rådets forordning (EF) nr. 45/2001 (14), og afgav formelle bemærkninger den 19. december 2017 —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

KAPITEL I

ALMINDELIGE BESTEMMELSER

Artikel 1

Genstand

I denne forordning fastsættes de nødvendige procedurer og betingelser for et initiativ, hvorved Kommissionen opfordres til inden for rammerne af sine beføjelser at fremsætte et egnet forslag om spørgsmål, hvor en EU-retsakt efter borgernes opfattelse er nødvendig til gennemførelse af traktaterne (»det europæiske borgerinitiativ« eller »initiativet«).

Artikel 2

Retten til at støtte et europæisk borgerinitiativ

1.   Enhver unionsborger, som mindst har den alder, der kræves for at være berettiget til at stemme til valg til Europa-Parlamentet, har ret til i overensstemmelse med denne forordning at støtte et initiativ ved at underskrive en støttetilkendegivelse.

Medlemsstaterne kan fastsætte den minimumsalder, der giver ret til at støtte et initiativ, til 16 år i overensstemmelse med deres nationale ret, og underretter i så fald Kommissionen herom.

2.   I overensstemmelse med gældende ret sikrer medlemsstaterne og Kommissionen, at personer med handicap kan udøve deres ret til at støtte initiativer og få adgang til alle relevante informationskilder om initiativer på lige fod med andre borgere.

Artikel 3

Påkrævet antal underskrivere

1.   Et initiativ er gyldigt, hvis:

a)

det støttes af mindst en million unionsborgere i overensstemmelse med artikel 2, stk. 1 (»underskrivere«), der kommer fra mindst en fjerdedel af medlemsstaterne, og

b)

antallet af underskrivere i mindst en fjerdedel af medlemsstaterne mindst udgør det minimumsantal, der er fastsat i bilag I, hvilket svarer til antallet af medlemmer af Europa-Parlamentet valgt i hver medlemsstat multipliceret med det samlede antal medlemmer af Europa-Parlamentet på tidspunktet for registreringen af initiativet.

2.   Med henblik på stk. 1 tælles underskriverne i den medlemsstat, hvor de er statsborgere, uanset hvor underskriverne skrev under på støttetilkendegivelsen.

Artikel 4

Oplysninger og bistand fra Kommissionen og medlemsstaterne

1.   Kommissionen giver let tilgængelig og omfattende oplysninger og bistand i forbindelse med det europæiske borgerinitiativ til borgere og initiativtagergrupper, herunder ved at omdirigere dem til relevante kilder til oplysninger og bistand.

Kommissionen offentliggør en vejledning vedrørende det europæiske borgerinitiativ både online og i papirform og på alle EU-institutionernes officielle sprog.

2.   Kommissionen stiller gratis en onlinesamarbejdsplatform til rådighed for det europæiske borgerinitiativ.

Platformen skal yde praktisk og juridisk rådgivning og udgøre et diskussionsforum vedrørende det europæiske borgerinitiativ til udveksling af oplysninger og bedste praksis blandt borgere, initiativtagergrupper, interessenter, ikke-statslige organisationer, eksperter og andre EU-institutioner og -organer, der ønsker at deltage.

Platformen skal være tilgængelig for personer med handicap.

Omkostningerne til drift og vedligeholdelse af platformen afholdes over Den Europæiske Unions almindelige budget.

3.   Kommissionen stiller et onlineregister til rådighed, som gør det muligt for initiativtagergrupper at forvalte deres initiativ gennem hele proceduren.

Registret skal bestå af et offentligt websted, der giver generelle oplysninger om det europæiske borgerinitiativ samt om de specifikke initiativer og deres respektive status.

Kommissionen ajourfører regelmæssigt registret ved at offentliggøre de oplysninger, der er indgivet af initiativtagergruppen.

4.   Efter at Kommissionen har registreret et initiativ i overensstemmelse med artikel 6, sørger den for en oversættelse af initiativet, herunder dets bilag, til alle EU-institutionernes officielle sprog, inden for de i bilag II fastsatte tidsfrister, med henblik på offentliggørelse i registret og anvendelse til indsamlingen af støttetilkendegivelser i overensstemmelse med denne forordning.

Initiativtagergruppen kan derudover sørge for en oversættelse til alle EU-institutionernes officielle sprog af den yderligere oplysninger om initiativet og, i givet fald et forslag til retsakt, jf. bilag II, indgivet i overensstemmelse med artikel 6, stk. 2. Ansvaret for disse oversættelser ligger hos initiativtagergruppen. Indholdet af de oversættelser, der leveres af initiativtagergruppen, skal svare til indholdet af det initiativ, der er indgivet i overensstemmelse med artikel 6, stk. 2.

Kommissionen sørger for, at de oplysninger, der er indgivet i overensstemmelse med artikel 6, stk. 2, og de oversættelser, der er indgivet i overensstemmelse med nærværende stykke, offentliggøres i registret og på det offentlige websted om det europæiske borgerinitiativ.

5.   Kommissionen opretter en dokumentudvekslingstjeneste til overførsel af støttetilkendegivelser til de kompetente myndigheder i medlemsstaterne i overensstemmelse med artikel 12 og stiller den gratis til rådighed for initiativtagergrupperne.

6.   Hver medlemsstat opretter et eller flere gratis kontaktpunkter til at give oplysninger og bistand til initiativtagergrupper i overensstemmelse med gældende EU-ret og national ret.

KAPITEL II

PROCEDUREBESTEMMELSER

Artikel 5

Initiativtagergruppe

1.   Et initiativ skal udarbejdes og forvaltes af en gruppe på mindst syv fysiske personer (»initiativtagergruppen«). Medlemmer af Europa-Parlamentet medregnes ikke med henblik på at nå dette minimumsantal.

2.   Medlemmerne af initiativtagergruppen skal være unionsborgere af en alder, der berettiger til at stemme ved valg til Europa-Parlamentet, og gruppen skal omfatte personer, som er bosat i mindst syv forskellige medlemsstater på tidspunktet for registreringen af initiativet.

For hvert initiativ offentliggør Kommissionen navnene på alle medlemmerne af initiativtagergruppen i registret i overensstemmelse med forordning (EU) 2018/1725.

3.   Initiativtagergruppen udpeger to af sine medlemmer som henholdsvis repræsentant og stedfortræder, og de er ansvarlige for at fungere som bindeled mellem initiativtagergruppen og EU-institutionerne gennem hele proceduren og bemyndiges til at handle på vegne af initiativtagergruppen (»kontaktpersoner«).

Initiativtagergruppen kan også udpege maksimalt to andre fysiske personer, som udvælges blandt medlemmerne eller på anden vis, og bemyndige dem til at handle på vegne af kontaktpersonerne med henblik på at fungere som bindeled til EU-institutionerne gennem hele proceduren.

4.   Initiativtagergruppen underretter under hele proceduren Kommissionen om eventuelle ændringer med hensyn til dens sammensætning og dokumenterer i tilstrækkeligt omfang, at kravene fastlagt i stk. 1 og 2 er opfyldt. Ændringerne af sammensætningen af initiativtagergruppen skal afspejles i støttetilkendegivelsesformularen, og navnene på de nuværende og tidligere medlemmer af initiativtagergruppen skal være tilgængelige i registret under hele proceduren.

5.   Uden at det berører repræsentanterne for initiativtagergruppens ansvar som dataansvarlige i henhold til artikel 82, stk. 2, i forordning (EU) 2016/679, hæfter medlemmerne af initiativtagergruppen solidarisk for enhver skade, som de ved retsstridige handlinger forvolder i forbindelse med organiseringen af et initiativ, såfremt disse handlinger i henhold til gældende national ret begås forsætligt eller ved grov uagtsomhed.

6.   Uden at det berører sanktionerne i henhold til artikel 84 i forordning (EU) 2016/679, sikrer medlemsstaterne, at medlemmerne af en initiativtagergruppe i overensstemmelse med national ret pålægges sanktioner for overtrædelser af denne forordning, der er effektive, står i et rimeligt forhold til overtrædelsen og har en afskrækkende virkning, navnlig for:

a)

falske erklæringer

b)

svigagtig anvendelse af data.

7.   Hvis en retlig enhed i overensstemmelse med en medlemsstats nationale ret er blevet oprettet med det specifikke formål at forvalte et givent initiativ, betragtes denne retlige enhed som initiativtagergruppen eller dennes medlemmer med henblik på, alt efter hvad der er relevant, denne artikels stk. 5 og 6, artikel 6, stk. 2 og stk. 4-7, artikel 7-19 og bilag II-VII, forudsat at det medlem af initiativtagergruppen, som er udpeget til dennes repræsentant, bemyndiges til at handle på vegne af den retlige enhed.

Artikel 6

Registrering

1.   Støttetilkendegivelser til et initiativ må kun indsamles, efter at initiativet er blevet registreret af Kommissionen.

2.   Initiativtagergruppens anmodning om registrering indgives til Kommissionen via registret.

Ved indgivelsen af anmodningen skal initiativtagerne også:

a)

sende de oplysninger, der er omhandlet i bilag II, på et af EU-institutionernes officielle sprog

b)

angive de syv medlemmer, der skal tages i betragtning med henblik på artikel 5, stk. 1 og 2, hvis initiativtagergruppen har mere end syv medlemmer

c)

hvis det er relevant, angive, at en retlig enhed er blevet oprettet, jf. artikel 5, stk. 7.

Uden at det berører stk. 5 og 6, træffer Kommissionen sin afgørelse med hensyn til anmodningen om registrering senest to måneder efter, at denne indgives.

3.   Kommissionen registrerer initiativet, hvis:

a)

initiativtagergruppen i tilstrækkelig grad har dokumenteret, at den opfylder kravene i artikel 5, stk. 1 og 2, og har udpeget kontaktpersoner i overensstemmelse med artikel 5, stk. 3, første afsnit.

b)

den retlige enhed i den i artikel 5, stk. 7, omhandlede situation er blevet oprettet specifikt til det formål at forvalte initiativet, og det medlem af initiativtagergruppen, der er udpeget til dennes repræsentant, er bemyndiget til at handle på vegne af den retlige enhed

c)

det er åbenbart, at ingen dele af initiativet falder uden for Kommissionens beføjelse til at fremsætte et forslag til EU-retsakt til gennemførelse af traktaterne

d)

initiativet ikke er åbenbart utilstedeligt, underbygget eller af chikanøs karakter

e)

initiativet ikke åbenbart er i strid med Unionens værdier som fastsat i artikel 2 i TEU og med de rettigheder, der er nedfældet i Den Europæiske Unionscharter om grundlæggende rettigheder.

Med henblik på at fastslå, om de i dette stykkes første afsnit, litra a)-e), fastsatte krav er opfyldt, vurderer Kommissionen de oplysninger, som initiativtagergruppen indgiver i overensstemmelse med stk. 2.

Hvis et eller flere af de krav, der er fastsat i dette stykkes første afsnit, litra a)-e), ikke er opfyldt, afviser Kommissionen at registrere initiativet, jf. dog stk. 4 og 5.

4.   Hvis Kommissionen finder, at de krav, der er fastlagt i stk. 3, første afsnit, litra a), b), d) og e), er opfyldt, men ikke kravet fastlagt i stk. 3, første afsnit, litra c), meddeler den senest en måned efter, at anmodningen er indgivet, initiativtagergruppen sin vurdering og begrundelsen herfor.

I et sådant tilfælde kan initiativtagergruppen enten ændre initiativet for at tage hensyn til Kommissionens vurdering med henblik på at sikre, at initiativet opfylder det i stk. 3, første afsnit, litra c), fastlagte krav, eller fastholde det oprindelige initiativ eller trække det tilbage. Initiativtagergruppen meddeler Kommissionen sit valg senest to måneder efter modtagelsen af Kommissionens vurdering med angivelse af en begrundelse herfor og indgiver ændringer, om nogen, til det oprindelige initiativ.

Hvis initiativtagergruppen ændrer eller fastholder dens oprindelige initiativ i overensstemmelse med dette stykkes andet afsnit skal Kommissionen:

a)

registrere initiativet, hvis det opfylder de krav, der er fastlagt i stk. 3, første afsnit, litra c)

b)

delvis registrere initiativet, hvis en del af initiativet, herunder dets vigtigste mål, ikke åbenbart falder uden for Kommissionens beføjelse til at fremsætte et forslag til en EU-retsakt med henblik på gennemførelse af traktaterne

c)

afvise at registrere initiativet, hvis ovenstående ikke er tilfældet.

Kommissionen træffer afgørelse med hensyn til anmodningen senest en måned efter at have modtaget de oplysninger, der er omhandlet i dette stykkes andet afsnit, fra initiativtagergruppen.

5.   Et initiativ, der er blevet registreret, offentliggøres i registret.

Hvor Kommissionen delvis registrerer et initiativoffentliggør den oplysninger om omfanget af initiativets registrering i registret.

I et sådant tilfælde sørger initiativtagergruppen for, at potentielle underskrivere oplyses om omfanget af initiativets registrering og det forhold, at støttetilkendegivelserne kun indsamles i relation til omfanget af registreringen.

6.   Kommissionen registrerer et initiativ under ét enkelt registreringsnummer og underretter initiativtagergruppen herom.

7.   Såfremt Kommissionen afviser at registrere eller kun delvis registrerer et initiativ i overensstemmelse med stk. 4, angiver den grundene til sin afgørelse og underretter initiativtagergruppen. Den oplyser også initiativtagergruppen om alle dens retlige og udenretlige muligheder for at anfægte afgørelsen.

Kommissionen offentliggør alle afgørelser om anmodninger om registrering, som den vedtager, i overensstemmelse med denne artikel, i registret og på det offentlige websted om det europæiske borgerinitiativ.

8.   Kommissionen meddeler Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget, at et initiativ er blevet registreret.

Artikel 7

Tilbagetrækning af et initiativ

På et hvilket som helst tidspunkt inden indgivelsen af et initiativ til Kommissionen i overensstemmelse med artikel 13 kan initiativtagergruppen trække et initiativ, der er blevet registreret i overensstemmelse med artikel 6, tilbage. En sådan tilbagetrækning offentliggøres i registret.

Artikel 8

Indsamlingsperiode

1.   Alle støttetilkendegivelser indsamles inden for en periode på maksimalt 12 måneder fra en dato valgt af initiativtagergruppen (»indsamlingsperioden«), jf. dog artikel 11, stk. 6. Denne dato må ikke være senere end seks måneder efter registreringen af initiativet i overensstemmelse med artikel 6.

Initiativtagergruppen meddeler Kommissionen den valgte dato senest 10 arbejdsdage inden den pågældende dato.

Såfremt en initiativtagergruppe i løbet af indsamlingsperioden ønsker at bringe indsamlingen af støttetilkendegivelser til ophør, inden udløbet af indsamlingsperioden, meddeler den Kommissionen sin hensigt mindst 10 arbejdsdage før den nye dato, der er valgt som udløbet af indsamlingsperioden.

Kommissionen meddeler medlemsstaterne den dato, der er omhandlet i første afsnit.

2.   Kommissionen angiver datoerne for begyndelsen og af slutningen på indsamlingsperioden i registret.

3.   På datoen for udløbet af indsamlingsperioden lukker Kommissionen for det i artikel 10 omhandlede centrale onlineindsamlingssystem, og initiativgruppen lukker det i artikel 11 omhandlede individuelle onlineindsamlingssystem.

Artikel 9

Procedure for indsamling af støttetilkendegivelser

1.   Støttetilkendegivelser må underskrives online eller på papir.

2.   Kun formularer, som er i overensstemmelse med de modeller, der er fastsat i bilag III, må anvendes til at indsamle støttetilkendegivelser.

Initiativtagergruppen udfylder formularerne, som er fastsat i bilag III, inden indsamlingen af støttetilkendegivelser påbegyndes. Oplysningerne på formularerne skal svare til de oplysninger, der er anført i registret.

Såfremt initiativtagergruppen vælger at indsamle støttetilkendegivelser online via det i artikel 10 omhandlede centrale onlineindsamlingssystem, er Kommissionen ansvarlig for at stille de nødvendige formularer til rådighed i overensstemmelse med bilag III.

Hvis et initiativ er blevet delvis registreret i overensstemmelse med artikel 6, stk. 4, skal de i bilag III fastsatte formularer samt det centrale onlineindsamlingssystem og et individuelt onlineindsamlingssystem, alt efter hvad der er relevant, afspejle omfanget af initiativets registrering. Formularerne til støttetilkendegivelse kan tilpasses med henblik på indsamling online eller i papirform.

Bilag III finder ikke anvendelse, såfremt borgerne via det i artikel 10 omhandlede centrale onlineindsamlingssystem støtter et initiativ online ved hjælp af deres anmeldte elektroniske identifikationsmidler, jf. forordning (EU) nr. 910/2014 som omhandlet i nærværende forordnings artikel 10, stk. 4. Borgere skal oplyse deres nationalitet, og medlemsstaterne skal acceptere det minimum af data, der er fastsat for en fysisk person i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/1501 (15).

3.   En person, der underskriver en støttetilkendegivelse, er udelukkende forpligtet til at angive de i bilag III anførte personoplysninger.

4.   Medlemsstaterne meddeler senest den 30. juni 2019 Kommissionen, om de ønsker at være omfattet af henholdsvis del A eller B i bilag III. Medlemsstater, der ønsker at være omfattet af bilag III, del B, skal angive den eller de typer af personlige ID-(dokument)numre, som der henvises til deri.

Kommissionen offentliggør senest den 1. januar 2020 formularerne fastsat i bilag III i registret.

En medlemsstat omfattet af en del af bilag III kan indgive en anmodning til Kommissionen om at blive overført til den anden del af bilag III. Den indgiver sin anmodning til Kommissionen senest seks måneder før den dato, fra hvilken de nye formularer skal finde anvendelse.

5.   Initiativtagergruppen er ansvarlig for indsamlingen af støttetilkendegivelser fra underskrivere i papirform.

6.   En person må kun underskrive en støttetilkendegivelse til et givent initiativ én gang.

7.   Initiativtagergruppen meddeler Kommissionen antallet af indsamlede støttetilkendegivelser i hver medlemsstat mindst hver anden måned i løbet af indsamlingsperioden og det endelige antal senest tre måneder efter indsamlingsperiodens udløb med henblik på offentliggørelse i registret.

Såfremt det krævede antal støttetilkendegivelser ikke er blevet nået, eller der ikke foreligger et svar fra initiativtagergruppen senest tre måneder efter indsamlingsperiodens udløb, afslutter Kommissionen initiativet og offentliggør en meddelelse herom i registret.

Artikel 10

Det centrale onlineindsamlingssystem

1.   Med henblik på onlineindsamling af støttetilkendegivelser opretter Kommissionen senest den 1. januar 2020 og driver fra nævnte dato et centralt onlineindsamlingssystem i overensstemmelse med afgørelse (EU, Euratom) 2017/46.

Omkostningerne til oprettelse og drift af det centrale onlineindsamlingssystem afholdes over Den Europæiske Unions almindelige budget. Anvendelsen af det centrale onlineindsamlingssystem er gratis.

Det centrale onlineindsamlingssystem skal være tilgængeligt for personer med handicap.

De data, der indhentes via det centrale onlineindsamlingssystem, opbevares på de servere, der til formålet stilles til rådighed af Kommissionen.

Det centrale onlineindsamlingssystem skal gøre det muligt at uploade støttetilkendegivelser, der er indsamlet i papirform.

2.   Kommissionen sikrer for hvert initiativ, at støttetilkendegivelser kan indsamles via det centrale onlineindsamlingssystem i løbet af den indsamlingsperiode, der fastsættes i henhold til artikel 8.

3.   Senest 10 arbejdsdage før indsamlingsperiodens start meddeler initiativtagergruppen Kommissionen, hvorvidt den ønsker at gøre brug af det centrale onlineindsamlingssystem, og om den ønsker at uploade de støttetilkendegivelser, der er indsamlet i papirform.

Ønsker initiativtagergruppen at uploade støttetilkendegivelser indsamlet i papirform, skal den uploade alle støttetilkendegivelser indsamlet i papirform senest to måneder efter udløbet af indsamlingsperioden og underrette Kommissionen herom.

4.   Medlemsstaterne sørger for, at:

a)

borgerne kan støtte initiativer online via støttetilkendegivelser ved hjælp af anmeldte elektroniske identifikationsmidler eller ved at underskrive støttetilkendegivelsen med en elektronisk signatur som omhandlet i forordning (EU) nr. 910/2014

b)

Kommissionens eIDAS-knudepunkt, der er udviklet inden for rammerne af forordning (EU) nr. 910/2014 og gennemførelsesforordning (EU) 2015/1501, anerkendes.

5.   Kommissionen hører de berørte parter om yderligere udviklinger i og forbedringer af det centrale onlineindsamlingssystem for at tage hensyn til deres forslag og bekymringer.

Artikel 11

Individuelle onlineindsamlingssystemer

1.   Ønsker en initiativtagergruppe ikke at gøre brug af det centrale onlineindsamlingssystem, kan den indsamle onlinestøttetilkendegivelser i flere eller alle medlemsstater ved hjælp af et andet, enkeltstående onlineindsamlingssystem (»det individuelle onlineindsamlingssystem«).

De data, der indsamles via det individuelle onlineindsamlingssystem, lagres på en medlemsstats område.

2.   Initiativtagergruppen sikrer, at det individuelle onlineindsamlingssystem overholder de krav, der er fastlagt i denne artikels stk. 4 og i artikel 18, stk. 3, i løbet af hele indsamlingsperioden.

3.   Efter registreringen af initiativet og inden indsamlingsperiodens begyndelse, og uden at dette berører de nationale tilsynsmyndigheders beføjelser i henhold til kapitel VI i forordning (EU) 2016/679, skal initiativtagergruppen anmode den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor det er hensigten at opbevare de data, der er indsamlet via det individuelle onlineindsamlingssystem, om at attestere, at systemet opfylder de krav, der er fastlagt i denne artikels stk. 4.

Hvis et individuelt onlineindsamlingssystem opfylder de krav, der er fastlagt i denne artikels stk. 4, udsteder den kompetente myndighed en sådan attest i overensstemmelse med modellen fastsat i bilag IV inden for en måned efter anmodningen. Initiativtagergruppen skal offentliggøre en kopi af den pågældende attest på det websted, der anvendes til det individuelle onlineindsamlingssystem.

Medlemsstaterne anerkender attester udstedt af andre medlemsstaters kompetente myndigheder.

4.   Individuelle onlineindsamlingssystemer skal have passende sikkerhedsmæssige og tekniske egenskaber for gennem hele indsamlingsperioden at kunne sikre, at:

a)

kun fysiske personer er i stand til at undertegne en støttetilkendegivelse

b)

oplysningerne om initiativet svarer til de oplysninger, der offentliggøres i registret

c)

data indsamles fra underskriverne i overensstemmelse med bilag III

d)

de oplysninger, der angives af underskriverne, indsamles og lagres sikkert.

5.   Senest den 1. januar 2020 vedtager Kommissionen gennemførelsesretsakter, der fastlægger tekniske specifikationer til gennemførelse af denne artikels stk. 4. Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 22.

Kommissionen kan søge rådgivning hos Den Europæiske Unions Agentur for Net- og Informationssikkerhed (ENISA) med hensyn til udarbejdelse af de tekniske specifikationer omhandlet i første afsnit.

6.   Indsamles støttetilkendegivelserne via et individuelt onlineindsamlingssystem, må indsamlingsperioden først begynde, når den i stk. 3 omhandlede attest er blevet udstedt for dette system.

7.   Denne artikel finder kun anvendelse på initiativer, der er registreret i overensstemmelse med artikel 6 senest den 31. december 2022.

Artikel 12

Medlemsstaternes kontrol og attestering af støttetilkendegivelser

1.   Hver enkelt medlemsstat kontrollerer og attesterer, at de støttetilkendegivelser, der er underskrevet af deres statsborgere, overholder denne forordnings bestemmelser (»den ansvarlige medlemsstat«).

2.   Senest tre måneder efter udløbet af indsamlingsperioden, og uden at dette berører denne artikels stk. 3, skal initiativtagergruppen indsende de støttetilkendegivelser, som er indsamlet online eller i papirform, til de i artikel 20, stk. 2, omhandlede kompetente myndigheder i den ansvarlige medlemsstat.

Initiativtagergruppen må kun indsende støttetilkendegivelserne til de kompetente myndigheder, såfremt det minimumsantal af underskrivere, der er fastlagt i artikel 3, er opnået.

Støttetilkendegivelser indsendes udelukkende én gang til hver enkelt kompetent myndighed i den ansvarlige medlemsstat ved anvendelse af den formular, der er fastsat i bilag V.

Støttetilkendegivelser, som er indsamlet online, indsendes i overensstemmelse med et elektronisk skema, der gøres offentligt tilgængeligt af Kommissionen.

Støttetilkendegivelser indsamlet i papirform og støttetilkendegivelser indsamlet online ved hjælp af et individuelt onlineindsamlingssystem indgives separat.

3.   Kommissionen fremsender de støttetilkendegivelser, der er indsamlet online via det centrale onlineindsamlingssystem, og de støttetilkendegivelser, der er indsamlet i papirform og uploadet i henhold til artikel 10, stk. 3, andet afsnit, til den kompetente myndighed i den ansvarlige medlemsstat, så snart initiativtagergruppen har indsendt formularen i bilag V til den kompetente myndighed i den ansvarlige medlemsstat i overensstemmelse med denne artikels stk. 2.

Har en initiativtagergruppe indsamlet støttetilkendegivelser via et individuelt onlineindsamlingssystem, kan den anmode Kommissionen om at fremsende disse støttetilkendegivelser til den kompetente myndighed i den ansvarlige medlemsstat.

Kommissionen fremsender støttetilkendegivelserne i overensstemmelse med denne artikels stk. 2, andet til fjerde afsnit, ved hjælp af den i artikel 4, stk. 5, omhandlede dokumentudvekslingstjeneste.

4.   Senest tre måneder efter modtagelsen af støttetilkendegivelserne kontrollerer de kompetente myndigheder disse på grundlag af passende undersøgelser, der kan bygge på stikprøver, i overensstemmelse med national ret og praksis.

Indsendes støttetilkendegivelser, der er indsamlet online og i papirform, separat, begynder denne periode at løbe, når den kompetente myndighed har modtaget alle støttetilkendegivelser.

Med henblik på kontrol af støttetilkendegivelser, der er indsamlet i papirform, kræves ikke bekræftelse af underskrifterne

5.   Den kompetente myndighed attesterer på grundlag af den gennemførte kontrol det gyldige antal støttetilkendegivelser for den pågældende medlemsstat. Denne attest leveres gratis til initiativtagergruppen under anvendelse af den i bilag VI fastsatte model.

I attesten angives antallet af gyldige støttetilkendegivelser, der er indsamlet i papirform og online, herunder de støttetilkendegivelser, der er indsamlet i papirform og uploadet i henhold til artikel 10, stk. 3, andet afsnit.

Artikel 13

Indgivelse til Kommissionen

Senest tre måneder efter at have opnået den sidste attest, jf. artikel 12, stk. 5, indgiver initiativtagergruppen initiativet til Kommissionen.

Initiativtagergruppen indgiver formularen fastsat i bilag VII i udfyldt stand sammen med kopier af de i artikel 12, stk. 5, omhandlede attester i elektronisk form eller papirform.

Kommissionen gør den i bilag VII fastsatte formular offentligt tilgængelig i registret.

Artikel 14

Offentliggørelse og offentlig høring

1.   Ved modtagelse af et gyldigt initiativ, for hvilket støttetilkendegivelserne er blevet indsamlet og attesteret i overensstemmelse med artikel 8-12, offentliggør Kommissionen hurtigst muligt en meddelelse herom i registret og fremsender initiativet til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget samt til de nationale parlamenter.

2.   Seneste tre måneder efter indgivelsen af initiativet skal initiativtagergruppen have muligheden for at fremlægge initiativet ved en offentlig høring, der arrangeres af Europa-Parlamentet.

Europa-Parlamentet organiserer en offentlig høring i sine bygninger.

Kommissionen skal være repræsenteret på et passende niveau ved høringen.

Rådet, Unionens øvrige institutioner og rådgivende organer, de nationale parlamenter samt civilsamfundet skal have muligheden for at deltage i høringen.

Europa-Parlamentet sikrer en afbalanceret repræsentation af de relevante offentlige og private interesser.

3.   Efter den offentlige høring vurderer Europa-Parlamentet den politiske støtte til initiativet.

Artikel 15

Kommissionens undersøgelse

1.   Kommissionen modtager senest en måned efter indgivelsen af initiativet, jf. artikel 13, initiativtagergruppen på et passende niveau og giver den lejlighed til at redegøre nærmere for initiativets formål.

2.   Senest seks måneder efter offentliggørelsen af initiativet i overensstemmelse med artikel 14, stk. 1, og efter den i artikel 14, stk. 2, omhandlede offentlige høring fastsætter Kommissionen i en meddelelse sine juridiske og politiske konklusioner om initiativet, eventuelle foranstaltninger, den agter at træffe, og grundene til, at den har valgt at træffe eller ikke at træffe foranstaltninger.

Hvis Kommissionen agter at træffe foranstaltninger som reaktion på initiativet, herunder, hvor det er relevant, vedtagelse af et eller flere forslag til en EU-retsakt, skal meddelelsen også beskrive den forventede tidsplan for disse foranstaltninger.

Meddelelsen sendes til initiativtagergruppen og til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget og offentliggøres.

3.   Kommissionen og initiativtagergruppen underretter underskriverne om svaret på initiativet i overensstemmelse med artikel 18, stk. 2 og 3.

Kommissionen offentliggør i registret og på det offentlige websted om det europæiske borgerinitiativ ajourførte oplysninger om gennemførelsen af de foranstaltninger, der er fastsat i den meddelelse, der er vedtaget som svar på initiativet.

Artikel 16

Europa-Parlamentets opfølgning på borgerinitiativer, der er blevet antaget

Europa-Parlamentet vurderer de foranstaltninger, som Kommissionen har truffet på baggrund af sin meddelelse omhandlet i artikel 15, stk. 2.

KAPITEL III

ANDRE BESTEMMELSER

Artikel 17

Gennemsigtighed

1.   Initiativtagergruppen påser, at klare, præcise og omfattende oplysninger om finansieringskilder til initiativet offentliggøres i registret og, hvis det er relevant, på dens kampagnewebsted, såfremt der er tale om mere end 500 EUR fra den enkelte bidragyder.

De anførte finansierings- og støttekilder, herunder sponsorerne, og de tilsvarende beløb skal klart kunne identificeres.

Initiativtagergruppen skal ligeledes meddele oplysninger om de organisationer, der bistår den på frivillig basis, når en sådan støtte ikke er økonomisk kvantificerbar.

Disse oplysninger ajourføres mindst hver anden måned i perioden fra registreringsdatoen til den dato, hvor initiativet indgives til Kommissionen i overensstemmelse med artikel 13. De gøres offentligt tilgængelige af Kommissionen på en klar og tilgængelig måde i registret og på det offentlige websted om det europæiske borgerinitiativ.

2.   Kommissionen har ret til at anmode initiativtagergruppen om yderligere oplysninger og præciseringer vedrørende de finansieringskilder og den støtte, der er anmeldt i overensstemmelse med denne forordning.

3.   Kommissionen gør det muligt for borgerne at indgive en klage vedrørende fuldstændigheden og korrektheden af oplysningerne om finansierings- og støttekilder, således som de er angivet af initiativtagergrupperne, og gør i den forbindelse en kontaktformular offentligt tilgængelig i registret og på webstedet om det europæiske borgerinitiativ.

Kommissionen kan anmode om eventuelle yderligere oplysninger vedrørende de klager, der modtages i henhold til dette stykke, fra initiativtagergruppen og, hvor det er relevant, ajourføre oplysningerne om de oplyste finansierings- og støttekilder i registret.

Artikel 18

Kommunikation

1.   Kommissionen skal øge offentlighedens kendskab til det europæiske borgerinitiativs eksistens, formål og funktion via kommunikationsaktiviteter og informationskampagner og derigennem bidrage til at fremme borgernes aktive deltagelse i Unionens politiske liv.

Europa-Parlamentet bidrager til Kommissionens kommunikationsaktiviteter.

2.   I forbindelse med kommunikations- og informationsaktiviteter vedrørende et deraf berørt initiativ og under forudsætning af udtrykkeligt samtykke fra en underskriver kan vedkommendes e-mailadresse indsamles af en initiativtagergruppe eller Kommissionen.

Potentielle underskrivere oplyses om, at deres ret til at støtte et initiativ ikke afhænger af deres samtykke til indsamling af deres e-mailadresser.

3.   E-mailadresser må ikke indsamles som en del af støttetilkendegivelsesformularerne. De kan dog indsamles samtidig med støttetilkendegivelserne, forudsat at de behandles særskilt.

Artikel 19

Beskyttelse af personoplysninger

1.   Repræsentanten for initiativtagergruppen er dataansvarlig i den i forordning (EU) 2016/679 fastsatte betydning for så vidt angår behandling af personoplysninger, når der indsamles støttetilkendegivelser, e-mailadresser og oplysninger om initiativets sponsorer. Såfremt der er oprettet en retlig enhed, jf. nærværende forordnings artikel 5, stk. 7, er denne dataansvarlig.

2.   De kompetente myndigheder, der er udpeget i overensstemmelse med nærværende forordnings artikel 20, stk. 2, er dataansvarlige i den i forordning (EU) 2016/679 fastsatte betydning for så vidt angår behandling af personoplysninger med henblik på kontrol og attestering af støttetilkendegivelser.

3.   Kommissionen er dataansvarlig i den i forordning (EU) 2018/1725 fastsatte betydning for så vidt angår behandling af personoplysninger i registret, onlinesamarbejdsplatformen, det centrale onlineindsamlingssystem som omhandlet i nærværende forordnings artikel 10 og indsamlingen af e-mailadresser.

4.   De personoplysninger, der angives i støttetilkendegivelsesformularerne, indsamles i relation til de aktiviteter, som er nødvendige med henblik på sikker indsamling og opbevaring i overensstemmelse med artikel 9-11, med henblik på indsendelse til medlemsstaterne, med henblik på kontrol og attestering i overensstemmelse med artikel 12 og med henblik på de nødvendige kvalitetskontroller og statistiske analyser.

5.   Initiativtagergruppen og Kommissionen, alt efter hvad der er relevant, destruerer alle underskrevne støttetilkendegivelser til et initiativ og all kopier deraf senest en måned efter indgivelsen af initiativet til Kommissionen i overensstemmelse med artikel 13 eller senest 21 måneder efter indsamlingsperiodens begyndelse, alt efter hvilken dato der falder først. Hvis et initiativ trækkes tilbage, efter at indsamlingsperioden er begyndt, destrueres støttetilkendegivelserne og eventuelle kopier heraf dog senest en måned efter den i artikel 7 omhandlede tilbagetrækning.

6.   Den kompetente myndighed destruerer alle støttetilkendegivelser og kopier heraf senest tre måneder efter, at den i artikel 12, stk. 5, omhandlede attest er udstedt.

7.   Støttetilkendegivelser til et givet initiativ og kopier heraf kan opbevares ud over fristerne fastlagt i stk. 5 og 6, hvis det er nødvendigt af hensyn til retlige eller administrative procedurer vedrørende det pågældende initiativ. De destrueres senest en måned efter, at de nævnte procedurer er afsluttet med en endelig afgørelse.

8.   Kommissionen og initiativtagergruppen destruerer fortegnelser over de e-mailadresser, der er indsamlet i henhold til artikel 18, stk. 2, senest en måned efter henholdsvis tilbagetrækningen af et initiativ eller 12 måneder efter udløbet af indsamlingsperioden eller indgivelsen af initiativet til Kommissionen. Fastlægger Kommissionen efter artikel 15, stk. 2, ved en meddelelse de foranstaltninger, den agter at træffe, skal fortegnelserne over e-mailadresser destrueres senest tre år efter offentliggørelsen af meddelelsen.

9.   Uden at det berører deres rettigheder i henhold til forordning (EU) 2018/1725, har medlemmerne af initiativtagergruppen ret til at anmode om at få deres personoplysninger slettet fra registret efter to år fra datoen for registreringen af det relevante initiativ.

Artikel 20

Medlemsstaternes kompetente myndigheder

1.   Til brug for artikel 11 udpeger hver medlemsstat en eller flere kompetente myndigheder som ansvarlige for at udstede den i artikel 11, stk. 3, omhandlede attest.

2.   Til brug for artikel 12 udpeger hver medlemsstat én kompetent myndighed som ansvarlig for at koordinere kontrollen af støttetilkendegivelserne og for at udstede de i artikel 12, stk. 5, omhandlede attester.

3.   Medlemsstaterne fremsender senest den 1. januar 2020 navne og adresser på de i henhold til stk. 1 og 2 udpegede myndigheder til Kommissionen. De underretter Kommissionen om enhver ajourføring af disse oplysninger.

Kommissionen gør navne og adresser på de myndigheder, der er udpeget i henhold til stk. 1 og 2, offentligt tilgængelige i registret.

Artikel 21

Meddelelse af nationale bestemmelser

1.   Hver medlemsstat meddeler senest den 1. januar 2020 de specifikke bestemmelser, den har vedtaget for at implementere denne forordning, til Kommissionen.

2.   Kommissionen gør disse bestemmelser offentligt tilgængelige i registret på sproget i medlemsstaternes meddelelse, jf. stk. 1.

KAPITEL IV

DELEGEREDE RETSAKTER OG GENNEMFØRELSESRETSAKTER

Artikel 22

Udvalgsprocedure

1.   Ved gennemførelsen af nærværende forordnings artikel 11, stk. 5, bistås Kommissionen af et udvalg. Dette udvalg er et udvalg som omhandlet i forordning (EU) nr. 182/2011.

2.   Når der henvises til dette stykke, finder artikel 5 i forordning (EU) nr. 182/2011 anvendelse.

Artikel 23

Delegerede beføjelser

Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 24 med henblik på at ændre bilagene til denne forordning inden for anvendelsesområdet for de relevante bestemmelser i denne forordning.

Artikel 24

Udøvelse af de delegerede beføjelser

1.   Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter tillægges Kommissionen på de i denne artikel fastlagte betingelser.

2.   Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 23, tillægges Kommissionen for en periode på fem år fra den 6. juni 2019.

3.   Den i artikel 23 omhandlede delegation af beføjelser kan til enhver tid tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse bringer delegationen af de beføjelser, der er angivet i den pågældende afgørelse, til ophør. Den får virkning dagen efter offentliggørelsen af afgørelsen i Den Europæiske Unions Tidende eller på et senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. Den berører ikke gyldigheden af delegerede retsakter, der allerede er i kraft.

4.   Inden vedtagelsen af en delegeret retsakt hører Kommissionen eksperter, som er udpeget af hver enkelt medlemsstat, i overensstemmelse med principperne i den interinstitutionelle aftale af 13. april 2016 om bedre lovgivning.

5.   Så snart Kommissionen vedtager en delegeret retsakt, giver den samtidigt Europa-Parlamentet og Rådet meddelelse herom.

6.   En delegeret retsakt vedtaget i henhold til artikel 23 træder kun i kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse inden for en frist på to måneder fra meddelelsen af den pågældende retsakt til Europa-Parlamentet og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og Rådet inden udløbet af denne frist begge har underrettet Kommissionen om, at de ikke agter at gøre indsigelse. Fristen forlænges med to måneder på Europa-Parlamentets eller Rådets initiativ.

KAPITEL V

AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

Artikel 25

Revision

Kommissionen undersøger regelmæssigt, hvordan det europæiske borgerinitiativ fungerer, og forelægger en rapport for Europa-Parlamentet og Rådet om anvendelsen af denne forordning senest den 1. januar 2024, og derefter hvert fjerde år. Disse rapporter skal også omfatte minimumsalderen for at støtte europæiske borgerinitiativer i medlemsstaterne. Rapporten offentliggøres.

Artikel 26

Ophævelse

Forordning (EU) nr. 211/2011 ophæves med virkning fra den 1. januar 2020.

Henvisninger til den ophævede forordning gælder som henvisninger til nærværende forordning.

Artikel 27

Overgangsbestemmelse

Artikel 5-9 i forordning (EU) nr. 211/2011 finder forsat anvendelse efter den 1. januar 2020 på europæiske borgerinitiativer, der er registreret inden den 1. januar 2020.

Artikel 28

Ikrafttræden og anvendelse

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den finder anvendelse fra den 1. januar 2020.

Artikel 9, stk. 4, artikel 10, artikel 11, stk. 5, og artikel 20-24 finder dog anvendelse fra denne forordnings ikrafttræden.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Strasbourg, den 17. april 2019.

På Europa-Parlamentets vegne

A. TAJANI

Formand

På Rådets vegne

G. CIAMBA

Formand


(1)  EUT C 237 af 6.7.2018, s. 74.

(2)  EUT C 247 af 13.7.2018, s. 62.

(3)  Europa-Parlamentets holdning af 12.3.2019 (endnu ikke offentliggjort i EUT) og Rådets afgørelse af 9.4.2019.

(4)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 211/2011 af 16. februar 2011 om borgerinitiativer (EUT L 65 af 11.3.2011, s. 1).

(5)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1179/2011 af 17. november 2011 om fastsættelse af tekniske specifikationer for onlineindsamlingssystemer i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 211/2011 om borgerinitiativer (EUT L 301 af 18.11.2011, s. 3).

(6)  EUT C 355 af 20.10.2017, s. 17.

(7)  2017/2024 (INL).

(8)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (generel forordning om databeskyttelse) (EUT L 119 af 4.5.2016, s. 1).

(9)  Kommissionens afgørelse (EU, Euratom) 2017/46 af 10. januar 2017 om kommunikations- og informationssystemernes sikkerhed i Europa-Kommissionen (EUT L 6 af 11.1.2017, s. 40).

(10)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 910/2014 af 23. juli 2014 om elektronisk identifikation og tillidstjenester til brug for elektroniske transaktioner på det indre marked og om ophævelse af direktiv 1999/93/EF (EUT L 257 af 28.8.2014, s. 73).

(11)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1725 af 23. oktober 2018 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i Unionens institutioner, organer, kontorer og agenturer og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af forordning (EF) nr. 45/2001 og afgørelse nr. 1247/2002/EF (EUT L 295 af 21.11.2018, s. 39).

(12)  EUT L 123 af 12.5.2016, s. 1.

(13)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/2011 af 16. februar 2011 om de generelle regler og principper for, hvordan medlemsstaterne skal kontrollere Kommissionens udøvelse af gennemførelsesbeføjelser (EUT L 55 af 28.2.2011, s. 13).

(14)  Europa-Parlaments og Rådets forordning (EF) nr. 45/2001 af 18. december 2000 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i fællesskabsinstitutionerne og -organerne og om fri udveksling af sådanne oplysninger (EFT L 8 af 12.1.2001, s. 1).

(15)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/1501 af 8. september 2015 om interoperabilitetsrammen i henhold til artikel 12, stk. 8, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 910/2014 om elektronisk identifikation og tillidstjenester til brug for elektroniske transaktioner på det indre marked (EUT L 235 af 9.9.2015, s. 1).


BILAG I

MINIMUM AF UNDERSKRIFTER FRA HVER MEDLEMSSTAT

Belgien

15 771

Bulgarien

12 767

Tjekkiet

15 771

Danmark

9 763

Tyskland

72 096

Estland

4 506

Irland

8 261

Grækenland

15 771

Spanien

40 554

Frankrig

55 574

Kroatien

8 261

Italien

54 823

Cypern

4 506

Letland

6 008

Litauen

8 261

Luxembourg

4 506

Ungarn

15 771

Μalta

4 506

Nederlandene

19 526

Østrig

13 518

Polen

38 301

Portugal

15 771

Rumænien

24 032

Slovenien

6 008

Slovakiet

9 763

Finland

9 763

Sverige

15 020

Det Forenede Kongerige

54 823


BILAG II

NØDVENDIGE OPLYSNINGER TIL REGISTRERING AF ET INITIATIV

1.

Titlen på initiativet, på højst 100 skrifttegn (*1).

2.

Formålene med det initiativ, som Kommissionen opfordres til at træffe foranstaltninger på grundlag af, på højst 1 100 skrifttegn uden mellemrum (justeret gennemsnit pr. sprog (*1)).

Initiativtagergruppen kan fremlægge et bilag om emnet for, formålene med og baggrunden for initiativet på højst 5 000 skrifttegn uden mellemrum. (justeret gennemsnit pr. sprog (*1)).

Initiativtagergruppen kan fremlægge mere detaljerede oplysninger om emnet for, formålene med og baggrunden for initiativet. Den kan også, hvis den ønsker det, indsende et udkast til en retsakt.

3.

De bestemmelser i traktaterne, som initiativtagergruppen anser for relevante for det foreslåede tiltag.

4.

Fulde navn, postadresse, nationalitet og fødselsdato for syv medlemmer af initiativtagergruppen, som er bosiddende i syv forskellige medlemsstater, med specifik angivelse af repræsentanten og dennes stedfortræder samt disses e-mailadresser og telefonnumre (1).

Hvis repræsentanten og/eller stedfortræderen ikke er blandt de syv medlemmer omhandlet i første afsnit, deres fulde navn, postadresse, nationalitet, fødselsdato, e-mailadresse og telefonnummer.

5.

Dokumenter, der beviser det fulde navn, postadresse, nationalitet og fødselsdato for hver af de syv medlemmer omhandlet i punkt 4 og for repræsentanten og stedfortræderen, hvis de ikke er blandt de syv medlemmer.

6.

Navnene på de øvrige medlemmer af initiativtagergruppen.

7.

I den i artikel 5, stk. 7, i forordning (EU) 2019/788 omhandlede situation, hvis det er relevant, dokumenter, der beviser, at der er oprettet en retlig enhed i overensstemmelse med en medlemsstats nationale ret specifikt med det formål at forvalte initiativet, og at det medlem af initiativtagergruppen, der er udpeget til dennes repræsentant, er bemyndiget til at handle på vegne af den retlige enhed.

8.

Alle kilder til støtte og finansiering af initiativet på tidspunktet for registreringen.

(*1)  Kommissionen stiller oversættelsen til alle EU-institutionernes officielle sprog af disse elementer til rådighed for alle registrerede initiativer.

(1)  Kun medlemmerne af initiativtagergruppens fulde navne, repræsentantens bopælsland eller, hvis det er relevant, navn og hjemstedsland for den retlige enhed, kontaktpersonernes e-mailadresser og oplysninger vedrørende støtte- og finansieringskilder vil blive gjort offentligt tilgængelige i Kommissionens onlineregister. Registrerede har ret til at gøre indsigelse mod offentliggørelse af deres personlige oplysninger af vægtige legitime grunde, der vedrører deres specifikke forhold.


BILAG III

FORMULAR FOR STØTTETILKENDEGIVELSE — DEL A (1)

(for medlemsstater, der ikke kræver forelæggelse af et personligt ID-nummer/personligt ID-dokumentnummer)

Alle felter i denne formular skal udfyldes.

UDFYLDES PÅ FORHÅND AF INITIATIVTAGERGRUPPEN:

1.

Alle underskriverne i denne formular er statsborgere i:

Angiv venligst kun én medlemsstat pr. liste.

2.

Registreringsnummer i Europa-Kommissionen:

3.

Start- og slutdato for indsamlingsperioden:

4.

Dette initiativs webadresse i Europa-Kommissionens register:

5.

Dette initiativs titel:

6.

Initiativets formål:

7.

Navne og e-mailadresser på registrerede kontaktpersoner:

[I den i artikel 5, stk. 7, i forordning (EU) 2019/788 omhandlede situation, hvor det er relevant, derudover: navnet på den retlige enheds hovedsæde og landet, hvori dette befinder sig]:

8.

Eventuelt websted for dette initiativ:

UDFYLDES AF UNDERSKRIVERNE MED BLOKBOGSTAVER:

»Jeg bekræfter herved, at de oplysninger, jeg har afgivet i denne formular, er korrekte, og at jeg ikke allerede har støttet dette initiativ«.

FULDE FORNAVNE

EFTERNAVNE

BOPÆL (2)

(gade, nr., postnr., by, land)

FØDSELSDATO

DATO

UNDERSKRIFT (3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erklæring om databeskyttelse (4) for støttetilkendegivelser, der indsamles på papir eller via individuelle onlineindsamlingssystemer:

 

I overensstemmelse med forordning (EU) 2016/679 (den generelle forordning om databeskyttelse) vil dine personoplysninger, som er oplyst i denne formular, udelukkende blive anvendt til støtte for initiativet, og de vil kun blive stillet til de kompetente nationale myndigheders rådighed med henblik på kontrol og attestering. Du har ret til at anmode initiativtagerne til dette initiativ om indsigt i og berigtigelse og sletning af dine personoplysninger eller om begrænsning af behandlingen af dine personoplysninger.

 

Dine oplysninger opbevares af initiativtagergruppen i en periode på højst en måned efter indgivelsen af initiativet til Europa-Kommissionen eller 21 måneder efter begyndelsen af indsamlingsperioden, alt efter hvad der indtræffer først. De kan opbevares ud over disse frister i tilfælde af administrative eller retlige procedurer i højst en måned efter datoen for disse procedurers afslutning.

 

Uden at det berører andre administrative klageadgange eller adgang til retsmidler, har du til enhver tid ret til at indgive klage til en databeskyttelsesmyndighed, navnlig i den medlemsstat, hvor du har dit sædvanlige opholdssted eller arbejdssted, eller hvor den påståede overtrædelse har fundet sted, hvis du mener, at dine oplysninger behandles ulovligt.

 

Repræsentanten for initiativtagergruppen til initiativet eller, hvor det er relevant, den retlige enhed, der oprettes af den, er dataansvarlige i den betydning, der er fastlagt i den generelle forordning om databeskyttelse, og kan kontaktes ved hjælp af oplysningerne i denne formular.

 

Eventuelle kontaktoplysninger for databeskyttelsesrådgiveren er tilgængelige på dette initiativs webadresse i Europa-Kommissionens register som angivet i punkt 4 i denne formular.

 

Kontaktoplysningerne på den nationale myndighed, som modtager og behandler dine personoplysninger, og kontaktoplysninger på de nationale databeskyttelsesmyndigheder findes på: http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/data-protection.

Erklæring om databeskyttelse for støttetilkendegivelser, der indsamles via det centrale onlineindsamlingssystem:

 

I overensstemmelse med forordning (EU) 2018/1725 og forordning (EU) 2016/679 (den generelle forordning om databeskyttelse) vil dine personoplysninger, som er oplyst på denne formular, udelukkende blive anvendt til støtte for initiativet, og de vil kun blive stillet til rådighed for de kompetente nationale myndigheders med henblik på kontrol og attestering. Du har ret til at anmode Europa-Kommissionen og repræsentanten for initiativtagergruppen for initiativet eller, hvor det er relevant, den retlige enhed, der oprettes af den, om adgang til, berigtigelse og sletning af dine personoplysninger og om begrænsning af behandlingen af dine personoplysninger.

 

Dine oplysninger vil blive opbevares af Europa-Kommissionen i en periode på højst en måned efter indgivelsen af initiativet til Europa-Kommissionen eller 21 måneder efter begyndelsen af indsamlingsperioden, alt efter hvad der indtræffer først. De kan opbevares ud over disse frister i tilfælde af administrative eller retlige procedurer i højst en måned efter datoen for disse procedurers afslutning.

 

Uden at det berører andre administrative klageadgange eller adgang til retsmidler, har du til enhver tid ret til at indgive klage til Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse eller til en databeskyttelsesmyndighed, navnlig i den medlemsstat, hvor du har dit sædvanlige opholdssted eller arbejdssted, eller hvor den påståede overtrædelse har fundet sted, hvis du mener, at dine oplysninger behandles ulovligt.

 

Europa-Kommissionen og repræsentanten for initiativtagergruppen for initiativet eller, hvor det er relevant, den retlige enhed, som den har oprettet, er fælles dataansvarlige i den i forordning (EU) 2018/1725 og den generelle forordning om databeskyttelse fastsatte betydning og kan kontaktes ved hjælp af oplysningerne i denne formular.

 

Kontaktoplysningerne for databeskyttelsesrådgiveren for initiativtagergruppen er i givet fald tilgængelige på webadressen for dette initiativ i Europa-Kommissionens register som anført i punkt 4 i denne formular.

 

Kontaktoplysningerne for databeskyttelsesrådgiveren for Europa-Kommissionen, for den nationale myndighed, som modtager og behandler dine personoplysninger, for Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse og for de nationale databeskyttelsesmyndigheder findes på: http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/data-protection?lg=da.

FORMULAR FOR STØTTETILKENDEGIVELSE — DEL B (5)

(for medlemsstater, der kræver forelæggelse af et personligt ID-nummer/personligt ID-dokumentnummer)

Alle felter i denne formular skal udfyldes.

UDFYLDES PÅ FORHÅND AF INITIATIVTAGERGRUPPEN:

1.

Alle underskriverne i denne formular er statsborgere i:

Angiv venligst kun én medlemsstat pr. liste.

Se Europa-Kommissionens websted om det europæiske borgerinitiativ for de personlige ID-numre/personlige ID-dokumentnumre, hvoraf ét skal forelægges.

2.

Registreringsnummer i Europa-Kommissionen:

3.

Start- og slutdato for indsamlingsperioden:

4.

Dette initiativs webadresse i Europa-Kommissionens register:

5.

Dette initiativs titel:

6.

Initiativets mål:

7.

Navne og e-mailadresser på registrerede kontaktpersoner:

[I den i artikel 5, stk. 7, i forordning (EU) 2019/788 omhandlede situation, hvor det er relevant, derudover: navnet på den retlige enheds hovedsæde og landet, hvori dette befinder sig]:

8.

Eventuelt websted for dette initiativ:

UDFYLDES AF UNDERSKRIVERNE MED BLOKBOGSTAVER:

»Jeg bekræfter herved, at de oplysninger, jeg har afgivet i denne formular, er korrekte, og at jeg ikke allerede har støttet dette initiativ«.

FULDE FORNAVNE

EFTERNAVNE

PERSONLIGT ID-NUMMER/PERSONLIGT ID-DOKUMENTNUMMER

TYPE PERSONLIGT ID-NUMMER ELLER ID-DOKUMENT

DATO

UNDERSKRIFT (6)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erklæring om databeskyttelse (7) for støttetilkendegivelser, der indsamles på papir eller via individuelle onlineindsamlingssystemer:

 

I overensstemmelse med forordning (EU) 2016/679 (den generelle forordning om databeskyttelse) vil dine personoplysninger, som er oplyst på denne formular, udelukkende blive anvendt til støtte for initiativet, og de vil kun blive stillet til de kompetente nationale myndigheders rådighed med henblik på kontrol og attestering. Du har ret til at anmode initiativtagergruppen til dette initiativ om indsigt i og berigtigelse og sletning af dine personoplysninger eller om begrænsning af behandlingen af dine personoplysninger.

 

Dine oplysninger opbevares af initiativtagergruppen i en periode på højst en måned efter indgivelsen af initiativet til Europa-Kommissionen eller 21 måneder efter begyndelsen af indsamlingsperioden, alt efter hvad der indtræffer først. De kan opbevares ud over disse frister i tilfælde af administrative eller retlige procedurer i højst en måned efter datoen for disse procedurers afslutning.

 

Uden at det berører andre administrative klageadgange eller adgang til retsmidler, har du til enhver tid ret til at indgive klage til en databeskyttelsesmyndighed, navnlig i den medlemsstat, hvor du har dit sædvanlige opholdssted eller arbejdssted, eller hvor den påståede overtrædelse har fundet sted, hvis du mener, at dine oplysninger behandles ulovligt.

 

Repræsentanten for initiativtagergruppen til initiativet eller, hvor det er relevant, den retlige enhed, der oprettes af den, er dataansvarlige i den betydning, der er fastlagt i den generelle forordning om databeskyttelse, og kan kontaktes ved hjælp af oplysningerne i denne formular.

 

Eventuelle kontaktoplysningerne for databeskyttelsesrådgiveren er tilgængelige på dette initiativs webadresse i Europa-Kommissionens register som angivet i punkt 4 i denne formular.

 

Kontaktoplysningerne på den nationale myndighed, som modtager og behandler dine personoplysninger, og kontaktoplysninger på de nationale databeskyttelsesmyndigheder findes på: http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/data-protection.

Erklæring om databeskyttelse for støttetilkendegivelser, der indsamles via det centrale onlineindsamlingssystem:

 

I overensstemmelse med forordning (EU) 2018/1725 og forordning (EU) 2016/679 (den generelle forordning om databeskyttelse) vil dine personoplysninger, som er oplyst på denne formular, udelukkende blive anvendt til støtte for initiativet, og de vil kun blive stillet til rådighed for de kompetente nationale myndigheders med henblik på kontrol og attestering. Du har ret til at anmode Europa-Kommissionen og repræsentanten for initiativtagergruppen for initiativet eller, hvor det er relevant, den retlige enhed, der oprettes af den, om adgang til, berigtigelse og sletning af dine personoplysninger og om begrænsning af behandlingen af dine personoplysninger.

 

Dine oplysninger vil blive opbevares af Europa-Kommissionen i en periode på højst en måned efter indgivelsen af initiativet til Europa-Kommissionen eller 21 måneder efter begyndelsen af indsamlingsperioden, alt efter hvad der indtræffer først. De kan opbevares ud over disse frister i tilfælde af administrative eller retlige procedurer i højst en måned efter datoen for disse procedurers afslutning.

 

Uden at det berører andre administrative klageadgange eller adgang til retsmidler, har du til enhver tid ret til at indgive klage til Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse eller til en databeskyttelsesmyndighed, navnlig i den medlemsstat, hvor du har dit sædvanlige opholdssted eller arbejdssted, eller hvor den påståede overtrædelse har fundet sted, hvis du mener, at dine oplysninger behandles ulovligt.

 

Europa-Kommissionen og repræsentanten for initiativtagergruppen for initiativet eller, hvor det er relevant, den retlige enhed, der oprettes af den, er fælles dataansvarlige i den i forordning (EU) 2018/1725 og den generelle forordning om databeskyttelse fastsatte betydning og kan kontaktes ved hjælp af oplysningerne i denne formular.

 

Kontaktoplysningerne for databeskyttelsesrådgiveren for initiativtagergruppen er i givet fald tilgængelige på webadressen for dette initiativ i Europa-Kommissionens register som anført i punkt 4 i denne formular.

 

Kontaktoplysningerne for databeskyttelsesrådgiveren for Europa-Kommissionen, for den nationale myndighed, som modtager og behandler dine personoplysninger, for Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse og for de nationale databeskyttelsesmyndigheder findes på: http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/data-protection?lg=da.


(1)  Formularen udskrives på et enkelt ark. Initiativtagergruppen kan bruge et dobbeltsidet ark. Med henblik på upload af de støttetilkendegivelser, som er indsamlet i papirform, til det centrale onlineindsamlingssystem anvendes en kode, som stilles til rådighed af Europa-Kommissionen.

(2)  Tyske statsborgere bosiddende uden for landet, kun hvis de har registreret deres nuværende faste bopæl hos deres ansvarlige tyske diplomatiske repræsentation i udlandet.

(3)  Det er ikke obligatorisk at skrive under, hvis formularen sendes online via det centrale onlineindsamlingssystem, jf. artikel 10 i forordning (EU) 2019/788, eller et individuelt onlineindsamlingssystem, jf. artikel 11 i nævnte forordning.

(4)  Kun én af de to foreslåede versioner af erklæringen om databeskyttelse skal anvendes; dette afhænger af indsamlingsmetoden.

(5)  Formularen udskrives på et enkelt ark. Initiativtagergruppen kan bruge et dobbeltsidet ark. Med henblik på upload af de støttetilkendegivelser, som er indsamlet i papirform, til det centrale onlineindsamlingssystem anvendes en kode, som stilles til rådighed af Europa-Kommissionen.

(6)  Det er ikke obligatorisk at skrive under, hvis formularen sendes online via det centrale onlineindsamlingssystem, jf. artikel 10 i forordning (EU) 2019/788, eller et individuelt onlineindsamlingssystem, jf. artikel 11 i nævnte forordning.

(7)  Kun én af de to foreslåede versioner af erklæringen om databeskyttelse skal anvendes; dette afhænger af indsamlingsmetoden.


BILAG IV

ATTEST TIL BEKRÆFTELSE AF, AT ONLINEINDSAMLINGSSYSTEMET ER I OVERENSSTEMMELSE MED EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) 2019/788 AF 17. APRIL 2019 OM DET EUROPÆISKE BORGERINITIATIV

… (navnet på den kompetente myndighed) i … (medlemsstatens navn) bekræfter herved, at følgende individuelle onlineindsamlingssystem: … (webadresse), der anvendes til indsamling af støttetilkendegivelser til … (initiativets titel) med registreringsnummeret … (initiativets registreringsnummer), er i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/788 af 17. april 2019 om det europæiske borgerinitiativ.

Dato, underskrift og den kompetente myndigheds stempel:


BILAG V

FORMULAR TIL FREMSENDELSE AF STØTTETILKENDEGIVELSER TIL DE KOMPETENTE MYNDIGHEDER I MEDLEMSSTATERNE

1.

Fulde navn, postadresse og e-mailadresse for kontaktpersonerne (initiativtagergruppens repræsentant eller dennes stedfortræder) eller den retlige enhed, der forvalter initiativet, og dennes repræsentant:

2.

Initiativets titel:

3.

Registreringsnummer i Kommissionen:

4.

Registreringsdato:

5.

Antal underskrivere, der er statsborgere i (medlemsstatens navn):

6.

Samlet antal indsamlede støttetilkendegivelser:

7.

Antal medlemsstater, hvor tærsklen er nået:

8.

Bilag:

(Omfatter alle støttetilkendegivelser fra underskrivere, der er statsborgere i den relevante medlemsstat.

Anfør, hvis det er relevant, den relevante attest, der bekræfter, at det individuelle onlineindsamlingssystem er i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/788 af 17. april 2019 om det europæiske borgerinitiativ.)

9.

Jeg erklærer hermed, at de oplysninger, jeg har afgivet i denne formular, er korrekte, og at støttetilkendegivelserne er indsamlet i overensstemmelse med artikel 9 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/788 af 17. april 2019 om det europæiske borgerinitiativ.

10.

Datoen og en af kontaktpersonernes underskrift (repræsentant/stedfortræder (1)) eller repræsentanten for den retlige enheds underskrift:

(1)  Det ikke relevante overstreges.


BILAG VI

ATTEST TIL BEKRÆFTELSE AF ANTALLET AF GYLDIGE STØTTETILKENDEGIVELSER INDSAMLET I … (MEDLEMSSTATENS NAVN)

… (navnet på den kompetente myndighed) i … (medlemsstatens navn) bekræfter herved efter at have foretaget den nødvendige kontrol i medfør af artikel 12 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/788 af 17. april 2019 om det europæiske borgerinitiativ, at … (antal gyldige støttetilkendegivelser) støttetilkendegivelser til forslaget til borgerinitiativ med registreringsnummer … (initiativets registreringsnummer) er gyldige i overensstemmelse med forordningens bestemmelser.

Dato, underskrift og officielt stempel


BILAG VII

FORMULAR TIL INDGIVELSE AF ET INITIATIV TIL KOMMISSIONEN

1.

Initiativets titel:

2.

Registreringsnummer i Kommissionen:

3.

Registreringsdato:

4.

Antal indkomne gyldige støttetilkendegivelser (skal være mindst 1 million):

5.

Antal underskrifter, der er attesteret af medlemsstaterne:

 

BE

BG

CZ

DK

DE

EE

IE

EL

ES

FR

HR

IT

CY

LV

LT

LU

Antal underskrifter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HU

MT

NL

AT

PL

PT

RO

SI

SK

FI

SE

UK

TOTAL

Antal underskrifter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

Fulde navn, postadresse og e-mailadresse for kontaktpersonerne (initiativtagergruppens repræsentant eller dennes stedfortræder) (1) eller den retlige enhed, der forvalter initiativet, og dennes repræsentant:

7.

Angiv alle kilder til den støtte og finansiering, der er modtaget til initiativet, herunder størrelsen af den finansielle støtte på tidspunktet for indgivelsen.

8.

Jeg erklærer hermed, at de oplysninger, jeg har afgivet i denne formular, er korrekte, og at alle de relevante procedurer og betingelser, der er fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/788 af 17. april 2019 om det europæiske borgerinitiativ, er fulgt og overholdt.

Datoen og en af kontaktpersonernes underskrift (repræsentant/stedfortræder (2)) eller repræsentanten for den retlige enheds underskrift:

9.

Bilag: (Skal indeholde alle attester)

(1)  Kun medlemmerne af initiativtagergruppens fulde navne, repræsentantens bopælsland eller, hvis det er relevant, navn og hjemstedsland for den retlige enhed, kontaktpersonernes e-mailadresser og oplysninger vedrørende støtte- og finansieringskilder vil blive gjort offentligt tilgængelige i Kommissionens onlineregister. De registrerede har ret til at gøre indsigelse mod offentliggørelse af deres personlige oplysninger af vægtige legitime grunde, der vedrører deres specifikke forhold, ligesom de kan kræve berigtigelse af oplysningerne på ethvert tidspunkt og sletning af samme fra Kommissionens onlineregister efter en periode på to år fra datoen for registreringen af forslaget til borgerinitiativ.

(2)  Det ikke relevante overstreges.