13.5.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 124/32


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2019/724

af 10. maj 2019

om ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 686/2012 for så vidt angår udpegelsen af rapporterende medlemsstater og medrapporterende medlemsstater for aktivstofferne glyphosat, lambda-cyhalotrin, imazamox og pendimethalin og om ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 844/2012 for så vidt angår muligheden for, at en gruppe af medlemsstater i fællesskab kan fungere som rapporterende medlemsstat

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 af 21. oktober 2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler og om ophævelse af Rådets direktiv 79/117/EØF og 91/414/EØF (1), særlig artikel 19, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 686/2012 (2) uddelegeres vurderingen af aktivstoffer til en rapporterende medlemsstat og en medrapporterende medlemsstat i forbindelse med gennemførelsen af proceduren for fornyelse. Da vurderingen af aktivstofferne glyphosat, imazamox og pendimethalin endnu ikke er blevet uddelegeret til en rapporterende medlemsstat eller en medrapporterende medlemsstat, og godkendelsen udløber mellem den 1. januar 2022 og den 31. december 2024, bør der foretages en sådan uddelegering.

(2)

Denne uddelegering bør foregå således, at der opnås en ligelig fordeling af ansvaret og arbejdsopgaverne blandt medlemsstaterne.

(3)

I særlige tilfælde kan den forventede arbejdsbyrde og kompleksiteten i forbindelse med vurderingen af et specifikt aktivstof overstige den enkelte medlemsstats kapacitet som rapportør, støttet af en enkelt medrapporterende medlemsstat. I disse tilfælde kan det være nødvendigt at foretage en bredere fordeling af arbejdsbyrden og samle ekspertisen fra flere medlemsstater ved at udpege en gruppe af medlemsstater, der i fællesskab fungerer som rapporterende medlemsstat. Det bør derfor præciseres, at en gruppe af medlemsstater har mulighed for i fællesskab at fungere som rapporterende medlemsstat. I dette tilfælde er der ikke behov for at udpege en medrapporterende medlemsstat. Hvis flere medlemsstater i fællesskab fungerer som rapporterende medlemsstat, bør de indgå aftale om, hvordan arbejdet skal tilrettelægges. På denne baggrund bør vurderingen af aktivstoffet glyphosat uddelegeres til en gruppe af medlemsstater, der i fællesskab fungerer som rapporterende medlemsstat.

(4)

For imazamox bør vurderingen uddelegeres til Grækenland som rapporterende medlemsstat og til Italien som medrapporterende medlemsstat.

(5)

For pendimethalin bør vurderingen uddelegeres til Sverige som rapporterende medlemsstat og til Nederlandene som medrapporterende medlemsstat.

(6)

Efter aftale med de berørte medlemsstater anses det også for nødvendigt at ændre den medrapporterende medlemsstat for aktivstoffet lambda-cyhalotrin, samtidig med at den ligelige fordeling af ansvaret og arbejdsopgaverne mellem medlemsstaterne respekteres. Vurderingen i forbindelse med gennemførelsen af fornyelsesproceduren for lambda-cyhalotrin bør uddelegeres til Grækenland som rapporterende medlemsstat, mens uddelegeringen til Frankrig som medrapportør forbliver uændret.

(7)

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 844/2012 (3) fastsætter bestemmelser til gennemførelse af fornyelsesproceduren for aktivstoffer, jf. forordning (EF) nr. 1107/2009.

(8)

Gennemførelsesforordning (EU) nr. 844/2012 indeholder bestemmelser om behandlingen af ansøgninger og de efterfølgende fremlagte supplerende dossierer samt vurderingen heraf, foretaget af en medlemsstat som rapporterende medlemsstat med støtte fra af en medlemsstat, der fungerer som medrapporterende medlemsstat. De proceduremæssige bestemmelser bør imidlertid præciseres i de særlige tilfælde, der er omhandlet ovenfor, hvor vurderingen uddelegeres til en gruppe af medlemsstater, der i fællesskab fungerer som rapporterende medlemsstat, i overensstemmelse med gennemførelsesforordning (EU) nr. 686/2012. Denne gruppe bør i fællesskab påtage sig den rolle, som den rapporterende medlemsstat tillægges ved gennemførelsesforordning (EU) nr. 844/2012.

(9)

Mulighederne for at opkræve gebyrer og afgifter i henhold til artikel 74 i forordning (EF) nr. 1107/2009 bør præciseres i forbindelse med proceduren for fornyelse.

(10)

Gennemførelsesforordning (EU) nr. 686/2012 og (EU) nr. 844/2012 bør derfor ændres.

(11)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 686/2012

I gennemførelsesforordning (EU) nr. 686/2012 foretages følgende ændringer:

1)

Artikel 1 affattes således:

»Artikel 1

I forbindelse med gennemførelsen af proceduren for fornyelse uddelegeres vurderingen af hvert aktivstof, der er opført i første kolonne af bilaget, enten til den rapporterende medlemsstat, der er opført i anden kolonne af bilaget, og til den medrapporterende medlemsstat, der er opført i tredje kolonne af bilaget, eller til den gruppe af medlemsstater, der i fællesskab fungerer som rapporterende medlemsstat, og som er opført i fjerde kolonne af bilaget, hvis det er relevant. I sidstnævnte tilfælde udpeges der ikke nogen medrapportør.«

2)

Bilaget ændres som anført i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 844/2012

I gennemførelsesforordning (EU) nr. 844/2012 foretages følgende ændringer:

1)

I artikel 1, stk. 1, foretages følgende ændringer:

a)

Første afsnit affattes således:

»Med forbehold af fjerde afsnit, skal en ansøgning om fornyelse af godkendelsen af et aktivstof indgives af en producent af aktivstoffet til den rapporterende medlemsstat, der er opført i anden kolonne i bilaget til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 686/2012 (*1), og til den medrapporterende medlemsstat, der er opført i tredje kolonne i samme bilag, eller til hver af medlemsstaterne i den gruppe af medlemsstater, der i fællesskab fungerer som rapporterende medlemsstat, og som er opført i fjerde kolonne i nævnte bilag, senest tre år inden godkendelsen udløber.

(*1)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 686/2012 af 26. juli 2012 om uddelegering til medlemsstaterne af vurderingen af aktivstoffer i forbindelse med gennemførelsen af proceduren for fornyelse (EUT L 200 af 27.7.2012, s. 5).«"

b)

Følgende indsættes som fjerde, femte og sjette afsnit:

»Hvis en gruppe af medlemsstater i fællesskab fungerer som rapporterende medlemsstat, jf. fjerde kolonne i bilaget til gennemførelsesforordning (EU) nr. 686/2012, udpeges der ingen medrapporterende medlemsstat. I dette tilfælde betragtes alle henvisninger til »den rapporterende medlemsstat« i denne forordning som henvisninger til »den gruppe af medlemsstater, der i fællesskab fungerer som rapporterende medlemsstat«.

Inden udløbet af fristen for indgivelse af ansøgningen indgår de medlemsstater, der i fællesskab fungerer som rapporterende medlemsstat, aftale om fordelingen af alle opgaver og arbejdsbyrden.

Medlemsstater, der indgår i den gruppe af medlemsstater, der i fællesskab fungerer som rapporterende medlemsstat, bestræber sig på at nå til enighed under vurderingen.«

2)

Artikel 11, stk. 2, litra h), affattes således:

»h)

punkter, hvor den medrapporterende medlemsstat var uenig i den rapporterende medlemsstats vurdering, eller, hvis det er relevant, punkter, hvor der ikke er enighed mellem de medlemsstater, der udgør den gruppe af medlemsstater, der i fællesskab fungerer som rapporterende medlemsstat.«

3)

Følgende indsættes som artikel 13a:

»Artikel 13a

Gebyrer og afgifter

Medlemsstaterne kan opkræve betaling af gebyrer og afgifter i overensstemmelse med artikel 74 i forordning (EF) nr. 1107/2009 for at dække udgifterne i forbindelse med udførelsen af deres opgaver inden for rammerne af denne forordning.«

Artikel 3

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 10. maj 2019.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 309 af 24.11.2009, s. 1.

(2)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 686/2012 af 26. juli 2012 om uddelegering til medlemsstaterne af vurderingen af aktivstoffer i forbindelse med gennemførelsen af proceduren for fornyelse (EUT L 200 af 27.7.2012, s. 5).

(3)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 844/2012 af 18. september 2012 om fastsættelse af de fornødne bestemmelser til gennemførelse af fornyelsesproceduren for aktivstoffer, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler (EUT L 252 af 19.9.2012, s. 26).


BILAG

I bilaget til gennemførelsesforordning (EU) nr. 686/2012 foretages følgende ændringer:

1)

I del B indsættes følgende fjerde kolonne med overskriften:

»Gruppe af medlemsstater, der i fællesskab fungerer som rapporterende medlemsstat (i alfabetisk rækkefølge på det nationale sprog)«.

2)

I del C foretages følgende ændringer:

a)

Følgende fjerde kolonne indsættes med overskriften: »Gruppe af medlemsstater, der i fællesskab fungerer som rapporterende medlemsstat (i alfabetisk rækkefølge på det nationale sprog)«.

b)

Følgende række indsættes efter rækken vedrørende Geraniol:

Aktivstof

Rapporterende medlemsstat

Medrapporterende medlemsstat

Gruppe af medlemsstater, der i fællesskab fungerer som rapporterende medlemsstat (i alfabetisk rækkefølge på det nationale sprog)

»Glyphosat

 

 

FR, HU, NL, SE«

c)

Følgende række indsættes efter rækken vedrørende Helicoverpa armigera nucleopolyhedrovirus (HearNPV):

Aktivstof

Rapporterende medlemsstat

Medrapporterende medlemsstat

Gruppe af medlemsstater, der i fællesskab fungerer som rapporterende medlemsstat (i alfabetisk rækkefølge på det nationale sprog)

»Imazamox

EL

IT«

 

d)

Oplysningerne vedrørende aktivstoffet lambda-cyhalotrin affattes således:

Aktivstof

Rapporterende medlemsstat

Medrapporterende medlemsstat

Gruppe af medlemsstater, der i fællesskab fungerer som rapporterende medlemsstat (i alfabetisk rækkefølge på det nationale sprog)

»Lambda-cyhalotrin

EL

FR«

 

e)

Følgende række indsættes efter rækken vedrørende Paecilomyces fumosoroseus stamme Fe9901:

Aktivstof

Rapporterende medlemsstat

Medrapporterende medlemsstat

Gruppe af medlemsstater, der i fællesskab fungerer som rapporterende medlemsstat (i alfabetisk rækkefølge på det nationale sprog)

»Pendimethalin

SE

NL«