10.5.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 123/1


EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) 2019/711

af 17. april 2019

om ændring af forordning (EU) nr. 1303/2013 for så vidt angår midler til den specifikke tildeling til ungdomsbeskæftigelsesinitiativet

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 177,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

efter fremsendelse af udkast til lovgivningsmæssig retsakt til de nationale parlamenter,

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (1),

efter høring af Regionsudvalget,

efter den almindelige lovgivningsprocedure (2), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1303/2013 (3) fastsætter de fælles og generelle bestemmelser for de europæiske struktur- og investeringsfonde.

(2)

Med Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2019 (4) blev de samlede midler til ungdomsbeskæftigelsesinitiativet ændret ved at forhøje forpligtelsesbevillingerne til den specifikke tildeling til ungdomsbeskæftigelsesinitiativet i 2019 med 116,7 mio. EUR i løbende priser og forhøje samlede beløb for forpligtelsesbevillinger til den specifikke tildeling til ungdomsbeskæftigelsesinitiativet for hele programmeringsperioden til 4 527 882 072 EUR i løbende priser.

(3)

For 2019 finansieres de supplerende midler på 99 573 877 EUR i 2011-priser af den samlede margen for forpligtelser inden for margenen for den flerårige finansielle ramme for årene 2014-2020.

(4)

Det er hensigtsmæssigt at fastsætte specifikke foranstaltninger til at lette gennemførelsen af ungdomsbeskæftigelsesinitiativet på grund af det fremskredne stadium for gennemførelsen af de operationelle programmer for programmeringsperioden 2014-2020.

(5)

Da det haster med at ændre de programmer, der støtter ungdomsbeskæftigelsesinitiativet med henblik på at medtage de supplerende midler til den specifikke tildeling til ungdomsbeskæftigelsesinitiativet inden udgangen af 2019, bør denne forordning træde i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

(6)

Forordning (EU) nr. 1303/2013 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

I forordning (EU) nr. 1303/2013 foretages følgende ændringer:

1)

Artikel 91, stk. 1, affattes således:

»1.   De midler til økonomisk, social og territorial samhørighed, der er til rådighed til budgetmæssige forpligtelser i perioden 2014-2020, er på 330 081 919 243 EUR i 2011-priser i overensstemmelse med den årlige fordeling, der fremgår af bilag VI, hvoraf 325 938 694 233 EUR udgør de samlede midler, der er afsat til EFRU, ESF og Samhørighedsfonden, og 4 143 225 010 EUR udgør en specifik tildeling til ungdomsbeskæftigelsesinitiativet. Med henblik på programmering og efterfølgende optagelse i Unionens almindelige budget indekseres midler til økonomisk, social og territorial samhørighed med 2 % om året.«

2)

Artikel 92, stk. 5, affattes således:

»5.   Midlerne til ungdomsbeskæftigelsesinitiativet udgør 4 143 225 010 EUR fra den specifikke tildeling til ungdomsbeskæftigelsesinitiativet, hvoraf 99 573 877 EUR udgør de supplerende midler for 2019. Disse midler suppleres med ESF-målrettede investeringer i overensstemmelse med artikel 22 i ESF-forordningen.

Medlemsstater, som drager fordel af de supplerende midler til den specifikke tildeling til ungdomsbeskæftigelsesinitiativet for 2019 som omhandlet i første afsnit, kan anmode om overførsel af op til 50 % af de supplerende midler fra den specifikke tildeling til ungdomsbeskæftigelsesinitiativet til ESF med henblik på at udgøre den tilsvarende målrettede ESF-investering i overensstemmelse med artikel 22 i ESF-forordningen. En sådan overførsel skal foretages til de respektive kategorier af regioner, der svarer til kategoriseringen af de regioner, der er berettigede til en forhøjelse af den specifikke tildeling til ungdomsbeskæftigelsesinitiativet. Medlemsstaterne anmoder om overførslen i anmodningen om ændring af programmet, jf. nærværende forordnings artikel 30, stk. 1. Midler, der er afsat til tidligere år, kan ikke overføres.

Dette stykkes andet afsnit finder anvendelse på alle supplerende midler til den specifikke tildeling til ungdomsbeskæftigelsesinitiativet, der forhøjer midlerne til over 4 043 651 133 EUR.«

3)

Bilag VI erstattes af teksten i bilaget til denne forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Strasbourg, den 17. april 2019.

På Europa-Parlamentets vegne

A. TAJANI

Formand

På Rådets vegne

G. CIAMBA

Formand


(1)  Udtalelse af 22.3.2019 (endnu ikke offentliggjort i EUT).

(2)  Europa-Parlamentets holdning af 27.3.2019 (endnu ikke offentliggjort i EUT) og Rådets afgørelse af 9.4.2019.

(3)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1303/2013 af 17. december 2013 om fælles bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1083/2006 (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 320).

(4)  EUT L 67 af 7.3.2019, s. 1.


BILAG

»BILAG VI

ÅRLIG FORDELING AF FORPLIGTELSESBEVILLINGER FOR ÅRENE 2014-2020

Tilpasset årlig profil (herunder supplerende tilskud til ungdomsbeskæftigelsesinitiativet)

 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

I alt

EUR, 2011-priser

34 108 069 924

55 725 174 682

46 044 910 736

48 027 317 164

48 341 984 652

48 811 933 191

49 022 528 894

330 081 919 243

«