25.4.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 110/17


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2019/649

af 24. april 2019

om ændring af bilag III til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1925/2006 for så vidt angår andre transfedtsyrer end transfedtsyrer, der forekommer naturligt i animalsk fedt

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1925/2006 af 20. december 2006 om tilsætning af vitaminer og mineraler samt visse andre stoffer til fødevarer (1), særlig artikel 8, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1925/2006 kan Kommissionen, på eget initiativ, træffe afgørelse om at anføre et andet stof end et vitamin eller et mineral eller en ingrediens, der indeholder et andet stof end et vitamin eller et mineral, i bilag III til forordningen på listen over stoffer, hvis anvendelse i fødevarer er forbudt, underlagt begrænsninger eller er under EU-overvågning, hvis dette stof udgør en potentiel risiko for forbrugerne, jf. artikel 8, stk. 1, i forordningen.

(2)

Den 4. december 2009 vedtog Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (i det følgende benævnt »autoriteten«) en videnskabelig udtalelse (2), hvori det konkluderes, at indtaget af transfedtsyrer bør være så lavt som muligt inden for rammerne af en ernæringsmæssigt tilstrækkelig kost.

(3)

Den 3. december 2015 vedtog Kommissionen en rapport om transfedtsyrer i fødevarer og i Unionens befolknings kost som helhed (3). Det fremgår af rapporten, at koronar hjertesygdom er den hyppigste dødsårsag i Unionen, og et højt indtag af transfedtsyrer øger i alvorlig grad risikoen for hjertesygdom, mere end noget andet næringsstof pr. kalorie.

(4)

I rapporten konkluderes det, at fastsættelse af en lovbestemt maksimumsgrænse for industrielle transfedtsyrer i fødevarer synes at være den mest effektive foranstaltning til fordel for folkesundheden, forbrugerbeskyttelse og foreneligheden med det indre marked.

(5)

Den 30. april 2018 anmodede Kommissionen autoriteten om at fremlægge resultaterne af den videnskabelige rådgivning, som autoriteten allerede har ydet om sundhedsvirkningerne af transfedtsyrer, særlig om ernærings- og sundhedsanprisninger, referenceværdier for kosten og fødevaretilsætningsstoffer. Kommissionen anmodede desuden autoriteten om at underrette Kommissionen om, hvordan videnskabelig rådgivning vedrører de nuværende mål og anbefalinger for indtag af transfedtsyrer for at bevare helbredet.

(6)

Den 19. juni 2018 afgav autoriteten sin konklusion i form af videnskabelig og teknisk bistand. Den konkluderede (4) baseret på en gennemgang af foreliggende videnskabelig dokumentation, at indtaget af transfedtsyrer gennem kosten i henhold til de nyeste nationale og internationale anbefalinger bør være så lavt som muligt.

(7)

Den 15. maj 2018 opfordrede Verdenssundhedsorganisationen til at fjerne industrielt fremstillede transfedtsyrer fra den globale fødevareforsyning (5).

(8)

Transfedtsyrer er et andet stof end vitaminer og mineraler, af hvilke der er konstateret sundhedsskadelige virkninger. Stoffet bør derfor placeres i del B i bilag III til forordning (EF) nr. 1925/2006, og det bør kun være tilladt at tilsætte det til fødevarer eller anvende det i fremstillingen af fødevarer under de betingelser, der er anført i bilaget, i betragtning af den foreliggende videnskabelige og tekniske viden.

(9)

Definitionerne af »fedt« og »transfedtsyrer«, der er anført i bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1169/2011 (6), og af »detailhandel«, der er anført i artikel 3, nr. 7), i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 178/2002 (7), bør finde anvendelse på de relevante vilkår i del B i bilag III til forordning (EF) nr. 1925/2006.

(10)

For at lette anvendelsen af denne forordning er det nødvendigt at kræve, at de fødevarevirksomhedsledere, der leverer fødevarer til andre fødevarevirksomhedsledere, undtagen detailhandlere, giver dem oplysninger om mængden af andre transfedtsyrer end transfedtsyrer, der forekommer naturligt i animalsk fedt, hvis mængden overstiger 2 gram pr. 100 gram fedt.

(11)

Med henblik på at gøre det muligt for fødevarevirksomhedslederne at tilpasse sig til de nye krav som følge af denne forordning bør der vedtages passende overgangsforanstaltninger.

(12)

Forordning (EF) nr. 1925/2006 bør derfor ændres.

(13)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Indholdet af andre transfedtsyrer end transfedtsyrer, der forekommer naturligt i animalsk fedt, i fødevarer, som er bestemt til den endelige forbruger, og i fødevarer bestemt til levering til detailhandel, må ikke overstige 2 gram pr. 100 gram fedt.

Artikel 2

Fødevarevirksomhedsledere, der til andre fødevarevirksomhedsledere leverer fødevarer, der ikke er bestemt til den endelige forbruger eller til levering til detailhandel, skal sikre, at de fødevarevirksomhedsledere, der leveres til, får oplysninger om mængden af andre transfedtsyrer end transfedtsyrer, der naturligt forekommer i animalsk fedt, hvis mængden overstiger 2 gram pr. 100 gram fedt.

Artikel 3

Del B i bilag III til forordning (EF) nr. 1925/2006 ændres som angivet i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 4

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Fødevarer, som ikke overholder bestemmelserne i denne forordning, kan fortsat markedsføres indtil den 1. april 2021.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 24. april 2019.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 404 af 30.12.2006, s. 26.

(2)  EFSA Panel on Dietetic Products, Nutrition, and Allergies (NDA), Scientific Opinion on Dietary Reference Values for fats, including saturated fatty acids, polyunsaturated fatty acids, monounsaturated fatty acids, trans fatty acids, and cholesterol. EFSA Journal 2010: 8(3):1461.

(3)  COM(2015) 619 final af 3.12.2015.

(4)  EFSA, 2018. Videnskabelig og teknisk bistand om transfedtsyrer. EFSA supporting publication 2018:EN-1433. 16 s. doi:10.2903/sp.efsa.2018.EN-1433.

(5)  REPLACE — en handlingspakke med henblik på at fjerne industrielt fremstillede transfedtsyrer, reference WHO/NMH/NHD/18.4, maj 2018.

(6)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1169/2011 af 25. oktober 2011 om fødevareinformation til forbrugerne, om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1924/2006 og (EF) nr. 1925/2006 og om ophævelse af Kommissionens direktiv 87/250/EØF, Rådets direktiv 90/496/EØF, Kommissionens direktiv 1999/10/EF, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/13/EF, Kommissionens direktiv 2002/67/EF og 2008/5/EF og Kommissionens forordning (EF) nr. 608/2004 (EUT L 304 af 22.11.2011, s. 18).

(7)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 178/2002 af 28. januar 2002 om generelle principper og krav i fødevarelovgivningen, om oprettelse af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet og om procedurer vedrørende fødevaresikkerhed (EFT L 31 af 1.2.2002, s. 1).


BILAG

I del B i bilag III til forordning (EF) nr. 1925/2006 tilføjes følgende tabel:

»DEL B

Stoffer, hvis anvendelse er underlagt begrænsninger

Stof, hvis anvendelse er underlagt begrænsninger

Anvendelsesbetingelser

Yderligere krav

Andre transfedtsyrer end transfedtsyrer, der forekommer naturligt i animalsk fedt

Højst 2 gram pr. 100 gram fedt i fødevarer bestemt til den endelige forbruger og fødevarer til levering til detailhandel

Fødevarevirksomhedsledere, der til andre fødevarevirksomhedsledere leverer fødevarer, der ikke er bestemt til den endelige forbruger eller til levering til detailhandel, skal sikre, at de fødevarevirksomhedsledere, der leveres til, får oplysninger om mængden af andre transfedtsyrer end transfedtsyrer, der forekommer i animalsk fedt, hvis mængden overstiger 2 gram pr. 100 gram fedt.«