25.4.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 111/54


EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) 2019/632

af 17. april 2019

om ændring af forordning (EU) nr. 952/2013 med henblik på forlængelse af den midlertidige anvendelse af andre midler end elektroniske databehandlingsteknikker som omhandlet i EU-toldkodeksen

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 33 og 207,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

efter fremsendelse af udkast til lovgivningsmæssig retsakt til de nationale parlamenter,

efter den almindelige lovgivningsprocedure (1), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 952/2013 om EU-toldkodeksen (2) (»kodeksen«), skal al udveksling af oplysninger mellem toldmyndigheder og mellem økonomiske operatører og toldmyndigheder samt lagring af disse oplysninger foretages ved hjælp af elektroniske databehandlingsteknikker.

(2)

I henhold til kodeksen er det dog tilladt at anvende andre midler til udveksling og lagring af oplysninger end de i artikel 6, stk. 1, omhandlede elektroniske databehandlingsteknikker i en overgangsperiode, i det omfang de elektroniske systemer, der er nødvendige for anvendelse af kodeksens bestemmelser, endnu ikke er operationelle. Denne overgangsperiode skal slutte senest den 31. december 2020.

(3)

I overensstemmelse med kodeksen skal medlemsstaterne samarbejde med Kommissionen om at udvikle, vedligeholde og benytte elektroniske systemer til udveksling og lagring af toldoplysninger, og Kommissionen skal udarbejde et arbejdsprogram vedrørende udviklingen og indførelsen af disse elektroniske systemer.

(4)

Arbejdsprogrammet blev fastlagt i Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2016/578 (3). Det indeholder en liste over 17 elektroniske systemer, der skal udvikles med henblik på anvendelse af kodeksen, enten af medlemsstaterne alene (systemer, der skal forvaltes på nationalt plan — »nationale systemer«) eller af medlemsstaterne og Kommissionen i tæt samarbejde (EU-dækkende systemer, hvoraf nogle både indeholder EU-dækkende komponenter og nationale komponenter — »transeuropæiske systemer«).

(5)

I arbejdsprogrammet fastsættes tidsplanen for gennemførelsen af disse nationale og transeuropæiske systemer.

(6)

Overgangen til fuld anvendelse af elektroniske systemer til interaktion mellem økonomiske aktører og toldmyndigheder og indbyrdes mellem toldmyndighederne vil gøre det muligt at udnytte de forenklinger, der er åbnet mulighed for i kodeksen, fuldt ud, hvilket vil føre til mere effektiv udveksling af oplysninger mellem aktørerne, mere effektiv registrering af ankomst, transit og udpassage af varer, centraliseret toldbehandling og harmoniseret toldkontrol i hele Unionens toldområde, hvorved de administrative omkostninger, bureaukrati, fejl og svig i toldangivelser og »shoppen rundt mellem importsteder« mindskes.

(7)

Etablering af elektroniske systemer kræver, at Kommissionen og medlemsstaterne harmoniserer dataelementerne på grundlag af internationalt anerkendte datamodeller som krævet i kodeksen, at der foretages investeringer både i tidsmæssig og økonomisk henseende og at de eksisterende elektroniske systemer i visse tilfælde helt omprogrammeres. Medlemsstaterne har planlagt udviklingen af disse elektroniske systemer forskelligt, hvilket har ført til forskelle i tidsplanen for gennemførelsen af disse systemer i hele Unionen. Eftersom de elektroniske systemer er tæt forbundet, er det vigtigt at indføre dem i den rigtige rækkefølge. Forsinkelser i udviklingen af et system vil derfor uundgåeligt føre til forsinkelser i udviklingen af andre systemer. Kodeksen (herunder slutdatoen for overgangsforanstaltningerne den 31. december 2020) blev vedtaget i 2013, men de regler, der supplerer og gennemfører kodeksen, nemlig Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/2446 (4), Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/2447 (5) og Kommissionens delegerede forordning (EU) 2016/341 (6), blev først offentliggjort i 2015 og 2016. Dette har medført forsinkelser i fastlæggelsen af de funktionelle og tekniske specifikationer, der er nødvendige for udviklingen af de elektroniske systemer.

(8)

Selv om artikel 278 i kodeksen fastsætter den fælles frist til den 31. december 2020 for indførelsen af alle de systemer, der er omhandlet i nævnte artikel, og på trods af den indsats, som Unionen og nogle af medlemsstaterne har udfoldet på det budgetmæssige og operationelle niveau for at færdiggøre arbejdet inden for den fastsatte frist, er det blevet tydeligt, at nogle systemer kun kan indføres delvist inden denne frist. Det betyder, at visse allerede eksisterende systemer vil være nødt til fortsat at være i brug efter denne dato. Da der ikke er nogen lovgivningsmæssige ændringer, der forlænger denne frist, vil virksomheder og toldmyndigheder være ude af stand til at udføre deres opgaver og opfylde deres retlige forpligtelser for så vidt angår toldekspeditioner.

(9)

Arbejdet med tre grupper af systemer bør videreføres efter den 31. december 2020. Den første gruppe består af de nationale elektroniske systemer, der beskæftiger sig med underretninger om ankomst, frembydelse, angivelser til midlertidig opbevaring og toldangivelser for varer, der føres ind i Unionens toldområde (herunder de særlige procedurer med undtagelse af passiv forædling), og som skal opgraderes eller opbygges, så de kan tage hensyn til visse krav i kodeksen, såsom harmoniseringen af kravene til data, der skal indlæses i disse systemer. Den anden gruppe består af eksisterende elektroniske systemer, der skal opgraderes for at opfylde visse krav i kodeksen, såsom harmoniseringen af kravene til data, der skal indlæses i systemerne. Denne gruppe består af tre transeuropæiske systemer (systemet vedrørende summariske indpassageangivelser, systemet vedrørende ekstern og intern forsendelse og systemet vedrørende varer, som føres ud af Unionens toldområde) samt det nationale eksportsystem (herunder eksportkomponenten i det nationale system til særlige procedurer). Den tredje gruppe består af tre nye transeuropæiske elektroniske systemer (systemerne vedrørende sikkerhedsstillelse for potentiel eller eksisterende toldskyld, varers toldmæssige status og centraliseret toldbehandling). Kommissionen har i partnerskab med medlemsstaterne udarbejdet en detaljeret tidsplan for indførelse af disse systemer over perioden frem til udgangen af 2025.

(10)

I overensstemmelse med den nye planlægning for udviklingen af elektroniske systemer bør den i kodeksen fastsatte periode, hvor andre midler til udveksling og lagring af oplysninger end de i kodeksens artikel 6, stk. 1, omhandlede elektroniske databehandlingsteknikker kan anvendes midlertidigt, forlænges til 2022 for så vidt angår den første gruppe og til 2025 for så vidt angår den anden og tredje gruppe af elektroniske systemer.

(11)

Med hensyn til de øvrige systemer, der skal udvikles med henblik på gennemførelse af kodeksen, bør den generelle slutdato den 31. december 2020 for anvendelsen af andre midler til udveksling og lagring af oplysninger end de i kodeksens artikel 6, stk. 1, omhandlede elektroniske databehandlingsteknikker fortsat gælde.

(12)

For at gøre det muligt for Europa-Parlamentet og Rådet at overvåge indførelsen af alle de elektroniske systemer, der er nødvendige for gennemførelsen af de i kodeksens artikel 278 omhandlede bestemmelser, bør Kommissionen regelmæssigt aflægge rapport om de fremskridt, der er gjort, og om opfyldelsen af de fastsatte delmål inden for den planlagte tidsplan. Medlemsstaterne bør to gange om året forelægge Kommissionen de relevante oplysninger til dette formål. Når alle elektroniske systemer er operationelle, bør Kommissionen vurdere, om disse systemer er egnede til formålet ved hjælp af et egnethedstjek, der skal iværksættes senest et år efter den første dato, hvor disse systemer alle er operationelle.

(13)

Kodeksen bør derfor ændres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Ændring af forordning (EU) nr. 952/2013

I forordning (EU) nr. 952/2013 foretages følgende ændringer:

1)

Artikel 278 affattes således:

»Artikel 278

Overgangsforanstaltninger

1.   Indtil senest den 31. december 2020 kan andre midler til udveksling og lagring af oplysninger end de elektroniske databehandlingsteknikker, der er omhandlet i artikel 6, stk. 1, anvendes midlertidigt, hvis de elektroniske systemer, der er nødvendige for anvendelse af kodeksens bestemmelser, bortset fra de i stk. 2 og 3 i nærværende artikel omhandlede bestemmelser, endnu ikke er operationelle.

2.   Indtil senest den 31. december 2022 kan andre midler end de elektroniske databehandlingsteknikker, der er omhandlet i artikel 6, stk. 1, anvendes midlertidigt, hvis de elektroniske systemer, der er nødvendige for anvendelse af følgende bestemmelser i kodeksen, endnu ikke er operationelle:

a)

bestemmelserne om underretning om ankomst, om frembydelse og om angivelser til midlertidig opbevaring i artikel 133, 139, 145 og 146, og

b)

bestemmelserne vedrørende toldangivelsen for varer, der føres ind i Unionens toldområde, i artikel 158, 162, 163, 166, 167, 170-174, 201, 240, 250, 254 og 256.

3.   Indtil senest den 31. december 2025 kan andre midler end de elektroniske databehandlingsteknikker, der er omhandlet i artikel 6, stk. 1, anvendes midlertidigt, hvis de elektroniske systemer, der er nødvendige for anvendelse af følgende bestemmelser i kodeksen, endnu ikke er operationelle:

a)

bestemmelserne om sikkerhedsstillelse for potentiel eller eksisterende toldskyld i artikel 89, stk. 2, litra b), og artikel 89, stk. 6

b)

bestemmelserne om summariske indpassageangivelser og risikoanalyse i artikel 46, 47, 127, 128 og 129

c)

bestemmelserne om varers toldmæssige status i artikel 153, stk. 2

d)

bestemmelserne om centraliseret toldbehandling i artikel 179

e)

bestemmelserne om forsendelse i artikel 210, litra a), artikel 215, stk. 2, og artikel 226, 227, 233 og 234, og

f)

bestemmelserne om passiv forædling, angivelse forud for afgang, formaliteter ved udpassage af varer, eksport af EU-varer, reeksport af ikke-EU-varer og summariske udpassageangivelser for varer, der føres ud af Unionens toldområde, i artikel 258, 259, 263, 267, 269, 270, 271, 272, 274 og 275.«

2)

Følgende artikel indsættes:

»Artikel 278a

Rapporteringsforpligtelser

1.   Senest den 31. december 2019 og hvert år derefter indtil den dato, hvor de elektroniske systemer, der er omhandlet i artikel 278, bliver fuldt operationelle, forelægger Kommissionen Europa-Parlamentet og Rådet en årlig rapport om de fremskridt, der er gjort med hensyn til udviklingen af disse elektroniske systemer.

2.   I den årlige rapport vurderes Kommissionens og medlemsstaternes fremskridt med hensyn til at udvikle hvert af de elektroniske systemer, idet der navnlig tages hensyn til følgende milepæle:

a)

datoen for offentliggørelsen af de tekniske specifikationer til det elektroniske systems eksterne kommunikation

b)

perioden for overensstemmelsesafprøvning med økonomiske operatører, og

c)

de forventede og faktiske datoer for indførelsen af de elektroniske systemer.

3.   Hvis vurderingen viser, at fremskridtene ikke er tilfredsstillende, skal rapporten også indeholde en beskrivelse af de afhjælpende foranstaltninger, der skal træffes for at sikre indførelsen af de elektroniske systemer før udløbet af den gældende overgangsperiode.

4.   Medlemsstaterne forelægger to gange om året Kommissionen en ajourført tabel over deres egne fremskridt med hensyn til udvikling og indførelse af de elektroniske systemer. Kommissionen offentliggør sådanne ajourførte oplysninger på sit websted.«

3)

Artikel 279 affattes således:

»Artikel 279

Delegation af beføjelser

Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 284 med henblik på at præcisere reglerne for udveksling og lagring af data i de i artikel 278 omhandlede situationer.«

Artikel 2

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Strasbourg, den 17. april 2019.

På Europa-Parlamentets vegne

A. TAJANI

Formand

På Rådets vegne

G. CIAMBA

Formand


(1)  Europa-Parlamentets holdning af 13.3.2019 (endnu ikke offentliggjort i EUT) og Rådets afgørelse af 9.4.2019.

(2)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 952/2013 af 9. oktober 2013 om EU-toldkodeksen (EUT L 269 af 10.10.2013, s. 1).

(3)  Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2016/578 af 11. april 2016 om fastlæggelsen af arbejdsprogrammet vedrørende udviklingen og indførelsen af de elektroniske systemer, der er omhandlet i EU-toldkodeksen (EUT L 99 af 15.4.2016, s. 6).

(4)  Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/2446 af 28. juli 2015 til supplering af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 952/2013 med nærmere regler angående visse bestemmelser i EU-toldkodeksen (EUT L 343 af 29.12.2015, s. 1).

(5)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/2447 af 24. november 2015 om gennemførelsesbestemmelser til visse bestemmelser i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 952/2013 om EU-toldkodeksen (EUT L 343 af 29.12.2015, s. 558).

(6)  Kommissionens delegerede forordning (EU) 2016/341 af 17. december 2015 til supplering af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 952/2013 med overgangsregler angående visse bestemmelser i EU-toldkodeksen, hvor de relevante elektroniske systemer endnu ikke er operationelle, og om ændring af Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/2446 (EUT L 69 af 15.3.2016, s. 1).


Fælles erklæring fra Europa-Parlamentet og Rådet

Europa-Parlamentet og Rådet glæder sig over Den Europæiske Revisionsrets særberetning nr. 26/2018 med titlen »En række forsinkelser i IT-systemerne på toldområdet: hvad gik galt?« og over andre nyere relevante rapporter på toldområdet, som har givet medlovgiverne et bedre overblik over årsagerne til forsinkelserne i forbindelse med gennemførelsen af de IT-systemer, der er nødvendige for at forbedre toldoperationer i EU.

Europa-Parlamentet og Rådet mener, at enhver fremtidig revision foretaget af Den Europæiske Revisionsret med en vurdering af de rapporter, som Kommissionen har udarbejdet på grundlag af artikel 278a i EU-toldkodeksen, kan bidrage positivt til at undgå yderligere forsinkelser.

Europa-Parlamentet og Rådet opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at tage fuldt hensyn til sådanne revisioner.