17.5.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 131/31


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2019/626

af 5. marts 2019

om lister over tredjelande eller regioner heri, hvorfra det er tilladt at indføre visse dyr og varer til konsum til Den Europæiske Union, og om ændring af gennemførelsesforordning (EU) 2016/759 for så vidt angår disse lister

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/625 af 15. marts 2017 om offentlig kontrol og andre officielle aktiviteter med henblik på at sikre anvendelsen af fødevare- og foderlovgivningen og reglerne for dyresundhed og dyrevelfærd, plantesundhed og plantebeskyttelsesmidler, om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 999/2001, (EF) nr. 396/2005, (EF) nr. 1069/2009, (EF) nr. 1107/2009, (EU) nr. 1151/2012, (EU) nr. 652/2014, (EU) 2016/429 og (EU) 2016/2031, Rådets forordning (EF) nr. 1/2005 og (EF) nr. 1099/2009 samt Rådets direktiv 98/58/EF, 1999/74/EF, 2007/43/EF, 2008/119/EF og 2008/120/EF og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 854/2004 og (EF) nr. 882/2004, Rådets direktiv 89/608/EØF, 89/662/EØF, 90/425/EØF, 91/496/EØF, 96/23/EF, 96/93/EF og 97/78/EF og Rådets afgørelse 92/438/EØF (forordningen om offentlig kontrol) (1), særlig artikel 127, stk. 2,

efter høring af Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved forordning (EU) 2017/625 er der fastsat regler for offentlig kontrol og andre kontrolaktiviteter, som medlemsstaternes kompetente myndigheder gennemfører for at verificere, at EU-lovgivningen er overholdt for så vidt angår blandt andet fødevaresikkerheden i alle produktions-, forarbejdnings- og distributionsled. Det fastsættes ved forordningen navnlig, at visse dyr og varer kun må indføres til Unionen fra et tredjeland eller en region heri, der er opført på en liste, som Kommissionen har udarbejdet til dette formål.

(2)

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/625 (2) supplerer forordning (EU) 2017/625 for så vidt angår betingelserne for indførsel til Unionen af sendinger af visse dyr og varer til konsum fra tredjelande eller regioner heri med henblik på at sikre, at de opfylder de relevante krav i henhold til de i artikel 1, stk. 2, litra a), i forordning (EU) 2017/625 omhandlede regler (fødevaresikkerhed) eller krav, der er anerkendt som værende mindst ækvivalente (ligestillede) hermed. Disse betingelser omfatter identifikation af de dyr og varer til konsum, for hvilke det er et krav, at de skal komme fra et tredjeland eller en region heri, der er listeopført i henhold til artikel 126, stk. 2, litra a), i forordning (EU) 2017/625.

(3)

Der er fastlagt lister over tredjelande eller regioner heri med henblik på indførsel til Unionen af sendinger af visse dyr og varer til konsum med det formål at sikre overholdelse af kravene til fødevaresikkerheden i henhold til artikel 11, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 854/2004 (3), som ophæves ved forordning (EU) 2017/625 med virkning fra den 14. december 2019, og de dyresundhedsmæssige betingelser i henhold til artikel 8, stk. 1, i Rådets direktiv 2002/99/EF (4). I det omfang overholdelse af både folke- og dyresundhedsmæssige krav vurderedes at være en nødvendighed, blev der fastlagt fælles lister, som omfattede begge aspekter, ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/759 (5), Kommissionens forordning (EU) nr. 206/2010 (6), Kommissionens forordning (EF) nr. 119/2009 (7), Kommissionens beslutning 2007/777/EF (8), Kommission beslutning 2003/779/EF (9) og Kommissionens forordning (EU) nr. 605/2010 (10).

(4)

Der er ved Kommissionens beslutning 2006/766/EF (11), som blev vedtaget i henhold til artikel 11, stk. 1, i forordning (EF) nr. 854/2004, fastlagt yderligere lister over tredjelande eller regioner heri, hvorfra det, på grundlag af folkesundhedsmæssige hensyn, er tilladt at indføre toskallede bløddyr, pighuder, sækdyr, havsnegle og fiskevarer til Unionen.

(5)

Da forordning (EF) nr. 854/2004 ophæves ved forordning (EU) 2017/625 med virkning fra den 14. december 2019, og med henblik på at få én enkelt retsakt, som samler alle de tredjelande eller regioner heri, som — på grundlag af et fødevare- og fødevaresikkerhedsperspektiv — skal være listeopført, for at der kan indføres visse dyr og varer fra dem til EU-markedet, bør der ved denne forordning fastlægges lister for disse dyr og varer.

(6)

Eftersom man i forbindelse med implementeringen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/429 (12) stadig drøfter kravene vedrørende listeopførelse, på grundlag af dyresundhedsmæssige hensyn, af tredjelande eller regioner heri med henblik på indførsel til Unionen af visse animalske produkter, bør der tillige — for at undgå overlapning af listerne — tilvejebringes lister for disse animalske produkter via krydshenvisninger til de lister, der allerede er fastlagt på grundlag af dyresundhedsmæssige hensyn. Disse lister er udarbejdet på grundlag af forordning (EF) nr. 854/2004 og direktiv 2002/99/EF efter anmodning fra de pågældende tredjelande. Tredjelandenes kompetente myndigheder har for at blive optaget på disse lister fremlagt de nødvendige garantier, navnlig for opfyldelse af eller ækvivalens med Unionens fødevarelovgivning og opbygningen af det pågældende tredjelands kompetente myndigheder. En revurdering af overholdelsen af disse betingelser i overensstemmelse med forordning (EU) 2017/625 er derfor ikke påkrævet.

(7)

Der bør fortsat, med henblik på anvendelsen af forordning (EU) 2017/625 vedrørende fødevarer og fødevaresikkerhed, føres fælles lister i form af de eksisterende lister, fastlagt på grundlag af dyresundhedsmæssige hensyn, og opretholdes en koordineret tilgang, således at tredjelande og regioner heri kun listeopføres, hvis der er godkendt et program for overvågning af restkoncentrationer i overensstemmelse med Rådets direktiv 96/23/EF (13), hvis et sådant er påkrævet.

(8)

Ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 853/2004 (14) er der fastsat krav til ledere af fødevarevirksomheder, der importerer animalske produkter og sammensatte produkter. Forordningen foreskriver først og fremmest, at ledere af fødevarevirksomheder, der importerer animalske produkter fra tredjelande eller regioner heri, skal sikre, at afsendelsestredjelandet er opført på en liste over tredjelande, hvorfra import af disse produkter er tilladt.

(9)

Der er ved Kommissionens forordning (EU) 2017/185 (15) fastsat overgangsforanstaltninger, der giver mulighed for undtagelser fra importbetingelserne i forordning (EF) nr. 853/2004 for visse animalske produkter, og som gælder indtil den 31. december 2020.

(10)

Det er derfor nødvendigt at fastlægge yderligere lister over tredjelande eller regioner heri, inden overgangsforanstaltningerne i forordning (EU) 2017/185 udløber, for at undgå en afbrydelse i indførslen til Unionen af sendinger af de pågældende animalske produkter. Der bør først og fremmest fastlægges lister for afsmeltet animalsk fedt og grever, krybdyrkød, insekter og naturtarme.

(11)

Godkendelse af fødevarer bestående af, isoleret fra eller fremstillet af insekter eller dele heraf, herunder levende insekter, som nye fødevarer sker i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/2283 (16). Der bør fastlægges en liste for disse produktgrupper.

(12)

For at undgå at bringe indførslen til Unionen af de animalske produkter, der importeres i dag og er af afgørende betydning for de europæiske fødevarevirksomhedsledere, i fare, er det nødvendigt ved nærværende forordning at fastlægge en liste over andre animalske produkter end dem, for hvilke der allerede er fastlagt specifikke lister, inden de ved forordning (EU) 2017/185 fastsatte overgangsforanstaltninger udløber.

(13)

De overgangsforanstaltninger, der er fastsat ved forordning (EU) 2017/185 for visse animalske produkter og sammensatte produkter, blev indført, fordi disse produkter kun udgør en lille risiko for menneskers sundhed, hvilket skyldes, at der kun forbruges meget små mængder af produkterne, eller at fremstillingen af dem i vidt omfang udelukker en sundhedsrisiko for mennesker. Det er derfor ikke rimeligt at kræve al dokumentation og alle garantier fra tredjelande i overensstemmelse med artikel 127, stk. 3, i forordning (EU) 2017/625 og artikel 4 i delegeret forordning (EU) 2019/625.

(14)

Der bør fastlægges lister ved denne forordning, idet disse bør udgå af gennemførelsesforordning (EU) 2016/759 og beslutning 2006/766/EF. Forordning (EU) 2016/759 bør derfor ændres, og beslutning 2006/766/EF ophæves.

(15)

Da forordning (EU) 2017/625 anvendes fra den 14. december 2019, bør nærværende forordning anvendes fra samme dato.

(16)

Lister over tredjelande eller regioner heri, hvorfra det på grundlag af deres dyresundhedsmæssige status er tilladt at indføre sendinger af naturtarme til Unionen, vil først blive fastlagt med virkning fra den 21. april 2021, jf. forordning (EU) 2016/429. Listen over tredjelande eller regioner heri, hvorfra det er tilladt at indføre sendinger af naturtarme til konsum til Unionen, bør også først finde anvendelse fra denne dato. Overgangsforanstaltningerne om undtagelser fra folkesundhedsmæssige krav vedrørende indførsel til Unionen af sendinger af naturtarme bør derfor forlænges indtil den 20. april 2021.

(17)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Genstand og anvendelsesområde

Denne forordning vedrører listerne over tredjelande eller regioner heri, hvorfra det på grundlag af et fødevaresikkerhedsperspektiv er tilladt at indføre sendinger af visse dyr og varer til konsum til Unionen, jf. artikel 126, stk. 2, litra a), i forordning (EU) 2017/625.

Artikel 2

Definitioner

I denne forordning forstås ved:

1)   »fersk kød«: fersk kød som defineret i punkt 1.10 i bilag I til forordning (EF) nr. 853/2004

2)   »tilberedt kød«: tilberedt kød som defineret i punkt 1.15 i bilag I til forordning (EF) nr. 853/2004

3)   »kød«: kød som defineret i punkt 1.1 i bilag I til forordning (EF) nr. 853/2004

4)   »fjerkræ«: fjerkræ som defineret i punkt 1.3 i bilag I til forordning (EF) nr. 853/2004

5)   »vildtlevende vildt«: vildtlevende vildt som defineret i punkt 1.5 i bilag I til forordning (EF) nr. 853/2004

6)   »æg«: æg som defineret i punkt 5.1 i bilag I til forordning (EF) nr. 853/2004

7)   »ægprodukter«: ægprodukter som defineret i punkt 7.3 i bilag I til forordning (EF) nr. 853/2004

8)   »kødprodukter«: kødprodukter som defineret i punkt 7.1 i bilag I til forordning (EF) nr. 853/2004

9)   »behandlede maver, blærer og tarme«: behandlede maver, blærer og tarme som defineret i punkt 7.9 i bilag I til forordning (EF) nr. 853/2004

10)   »toskallede bløddyr«: toskallede bløddyr som defineret i punkt 2.1 i bilag I til forordning (EF) nr. 853/2004

11)   »fiskevarer«: fiskevarer som defineret i punkt 3.1 i bilag I til forordning (EF) nr. 853/2004

12)   »rå mælk«: rå mælk som defineret i punkt 4.1 i bilag I til forordning (EF) nr. 853/2004

13)   »mejeriprodukter«: mejeriprodukter som defineret i punkt 7.2 i bilag I til forordning (EF) nr. 853/2004

14)   »colostrum«: colostrum som defineret i afsnit IX, nr. 1), i bilag III til forordning (EF) nr. 853/2004

15)   »colostrumbaserede produkter«: colostrumbaserede produkter som defineret i afsnit IX, nr. 2), i bilag III til forordning (EF) nr. 853/2004

16)   »frølår«: frølår som defineret i punkt 6.1 i bilag I til forordning (EF) nr. 853/2004

17)   »snegle«: snegle som defineret i punkt 6.2 i bilag I til forordning (EF) nr. 853/2004

18)   »afsmeltet animalsk fedt«: afsmeltet animalsk fedt som defineret i punkt 7.5 i bilag I til forordning (EF) nr. 853/2004

19)   »grever«: grever som defineret i punkt 7.6 i bilag I til forordning (EF) nr. 853/2004

20)   »gelatine«: gelatine som defineret i punkt 7.7 i bilag I til forordning (EF) nr. 853/2004

21)   »kollagen«: kollagen som defineret i punkt 7.8 i bilag I til forordning (EF) nr. 853/2004

22)   »honning«: honning som defineret i del IX, punkt 1, i bilag II til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013 (17)

23)   »biavlsprodukter«: biavlsprodukter som defineret i del IX, punkt 2, i bilag II til forordning (EU) nr. 1308/2013

24)   »krybdyrkød«: krybdyrkød som defineret i artikel 2, nr. 16), i forordning (EU) 2019/625

25)   »insekter«: insekter som defineret i artikel 2, nr. 17), i forordning (EU) 2019/625.

Artikel 3

Liste over tredjelande eller regioner heri, hvorfra det er tilladt at indføre fersk kød og tilberedt kød af hovdyr til Unionen

Sendinger af fersk kød og tilberedt kød af hovdyr til konsum må kun indføres til Unionen, hvis de kommer fra tredjelande eller regioner heri, hvorfra import til Unionen er tilladt i henhold til artikel 14, litra a), i forordning (EU) nr. 206/2010.

Artikel 4

Liste over tredjelande eller regioner heri, hvorfra det er tilladt at indføre kød af fjerkræ, strudsefugle og vildtlevende fjervildt, tilberedt kød af fjerkræ, æg og ægprodukter til Unionen

Sendinger af kød af fjerkræ, strudsefugle og vildtlevende fjervildt, tilberedt kød af fjerkræ, æg og ægprodukter til konsum må kun indføres til Unionen, hvis de kommer fra tredjelande eller regioner heri, hvorfra import til Unionen er tilladt i henhold til artikel 3 i Kommissionens forordning (EF) nr. 798/2008 (18).

Artikel 5

Liste over tredjelande eller regioner heri, hvorfra det er tilladt at indføre kød af vildtlevende dyr af hareordenen, af vildtlevende landpattedyr, bortset fra hovdyr og dyr af hareordenen, og af opdrættede kaniner til Unionen

Sendinger af kød af vildtlevende dyr af hareordenen, af vildtlevende landpattedyr, bortset fra hovdyr og dyr af hareordenen, og af opdrættede kaniner til konsum må kun indføres til Unionen, hvis de kommer fra tredjelande eller regioner heri, hvorfra import til Unionen er tilladt i henhold til artikel 3 i forordning (EF) nr. 119/2009.

Artikel 6

Liste over tredjelande eller regioner heri, hvorfra det er tilladt at indføre kødprodukter og behandlede maver, blærer og tarme, bortset fra naturtarme, til Unionen

Sendinger af kødprodukter og behandlede maver, blærer og tarme, bortset fra naturtarme, til konsum må kun indføres til Unionen, hvis de kommer fra tredjelande eller regioner heri, hvorfra import til Unionen er tilladt i henhold til artikel 3, litra b), i beslutning 2007/777/EF.

Sendinger af biltong/jerky og pasteuriserede kødprodukter til konsum må dog kun indføres til Unionen, hvis de kommer fra tredjelande eller regioner heri, hvorfra import til Unionen er tilladt i henhold til del 3 i bilag II til beslutning 2007/777/EF.

Artikel 7

Tredjelande eller regioner heri, hvorfra det er tilladt at indføre naturtarme til Unionen

Sendinger af naturtarme til konsum må kun indføres til Unionen, hvis de kommer fra tredjelande eller regioner heri, hvorfra import til Unionen er tilladt i henhold til artikel 1 i beslutning 2003/779/EF.

Artikel 8

Liste over tredjelande eller regioner heri, hvorfra det er tilladt at indføre levende, kølede, frosne eller forarbejdede toskallede bløddyr, pighuder, sækdyr og havsnegle til Unionen

Sendinger af levende, kølede, frosne eller forarbejdede toskallede bløddyr, pighuder, sækdyr og havsnegle til konsum må kun indføres til Unionen, hvis de kommer fra tredjelande eller regioner heri, der er opført på listen i bilag I. Lukkemuskler fra kammuslinger, der ikke er akvakulturdyr, og hvorfra organer og kønskirtler er fjernet helt, kan dog også indføres til Unionen fra tredjelande, der ikke er opført på en sådan liste.

Artikel 9

Liste over tredjelande eller regioner heri, hvorfra det er tilladt at indføre andre fiskevarer end de i artikel 8 omhandlede til Unionen

Sendinger af fiskevarer, bortset fra de i artikel 8 omhandlede, til konsum må kun indføres til Unionen, hvis de kommer fra tredjelande eller regioner heri, der er opført på listen i bilag II.

Artikel 10

Liste over tredjelande eller regioner heri, hvorfra det er tilladt at indføre sendinger af rå mælk, colostrum, mejeriprodukter og colostrumbaserede produkter til Unionen

Sendinger af rå mælk, colostrum, mejeriprodukter og colostrumbaserede produkter til konsum må kun indføres til Unionen, hvis de kommer fra tredjelande eller regioner heri, hvorfra import til Unionen er tilladt i henhold til artikel 2 i forordning (EU) nr. 605/2010.

Artikel 11

Liste over tredjelande eller regioner heri, hvorfra det er tilladt at indføre frølår til Unionen

Sendinger af frølår til konsum må kun indføres til Unionen, hvis de kommer fra tredjelande eller regioner heri, der er opført på listen i bilag III.

Artikel 12

Liste over tredjelande eller regioner heri, hvorfra det er tilladt at indføre snegle, tilberedt i overensstemmelse med afsnit XI i bilag III til forordning (EF) nr. 853/2004, til Unionen

Sendinger af snegle, tilberedt i overensstemmelse med afsnit XI i bilag III til forordning (EF) nr. 853/2004, til konsum må kun indføres til Unionen, hvis de kommer fra tredjelande eller regioner heri, der er opført på listen i bilag III til nærværende forordning.

Artikel 13

Liste over tredjelande eller regioner heri, hvorfra det er tilladt at indføre afsmeltet animalsk fedt og grever til Unionen

Sendinger af afsmeltet animalsk fedt og grever til konsum må kun indføres til Unionen, hvis de kommer fra tredjelande eller regioner heri, hvorfra import til Unionen af kødprodukter er tilladt i henhold til artikel 3, litra b), nr. i), i beslutning 2007/777/EF.

Artikel 14

Liste over tredjelande eller regioner heri, hvorfra det er tilladt at indføre gelatine og kollagen til Unionen

1.   Sendinger af gelatine og kollagen til konsum fra kvæg, får, geder, svin eller dyr af hestefamilien må kun indføres til Unionen, hvis de kommer fra tredjelande eller regioner heri, hvorfra import til Unionen af sendinger af fersk kød af de pågældende hovdyr er tilladt i henhold til artikel 14, litra a), i forordning (EU) nr. 206/2010, eller fra Sydkorea, Malaysia, Pakistan eller Taiwan.

2.   Sendinger af gelatine og kollagen til konsum fra fjerkræ må kun indføres til Unionen, hvis de kommer fra tredjelande eller regioner heri opført i kolonne 1 i skemaet i del 1 i bilag I til forordning (EF) nr. 798/2008, hvorfra import af fjerkrækød af de pågældende arter er tilladt som specificeret i nævnte del af samme bilag, eller fra Taiwan.

3.   Sendinger af gelatine og kollagen til konsum fra fiskevarer må kun indføres til Unionen, hvis de kommer fra tredjelande eller regioner heri, der er opført på listen i bilag II.

4.   Sendinger af gelatine og kollagen til konsum fra dyr af hareordenen eller fra vildtlevende landpattedyr, bortset fra hovdyr, må kun indføres til Unionen, hvis de kommer fra tredjelande eller regioner heri, der er opført i kolonne 1 i skemaet i del 1 i bilag I til forordning (EF) nr. 119/2009.

Artikel 15

Liste over tredjelande eller regioner heri, hvorfra det er tilladt at indføre råvarer til fremstilling af gelatine og kollagen til Unionen

1.   Sendinger af råvarer til fremstilling af gelatine og kollagen til konsum fra kvæg, får, geder, svin eller dyr af hestefamilien må kun indføres til Unionen, hvis de kommer fra tredjelande eller regioner heri, hvorfra import til Unionen af sendinger af fersk kød af de pågældende hovdyr er tilladt i henhold til artikel 14, litra a), i forordning (EU) nr. 206/2010.

2.   Sendinger af råvarer til fremstilling af gelatine og kollagen til konsum fra fjerkræ må kun indføres til Unionen, hvis de kommer fra tredjelande eller regioner heri opført i del 1 i bilag I til forordning (EF) nr. 798/2008, hvorfra import af fjerkrækød af de pågældende arter er tilladt som specificeret i nævnte del af samme bilag.

3.   Sendinger af råvarer til fremstilling af gelatine og kollagen til konsum fra fiskevarer må kun indføres til Unionen, hvis de kommer fra tredjelande eller regioner heri, der er opført i bilag II.

4.   Sendinger af råvarer til fremstilling af gelatine og kollagen til konsum fra dyr af hareordenen eller fra vildtlevende landpattedyr, bortset fra hovdyr, må kun indføres til Unionen, hvis de kommer fra tredjelande eller regioner heri, der er opført i kolonne 1 i skemaet i del 1 i bilag I til forordning (EF) nr. 119/2009.

Artikel 16

Liste over tredjelande eller regioner heri, hvorfra det er tilladt at indføre behandlede råvarer til fremstilling af gelatine og kollagen til Unionen

1.   Sendinger af behandlede råvarer til fremstilling af gelatine og kollagen til konsum fra kvæg, får, geder, svin eller dyr af hestefamilien må kun indføres til Unionen, hvis de kommer fra tredjelande, der er opført i kolonne 1 i skemaet i del 1 i bilag II til forordning (EU) nr. 206/2010, eller fra Sydkorea, Malaysia, Pakistan eller Taiwan.

2.   Sendinger af behandlede råvarer til fremstilling af gelatine og kollagen til konsum fra fjerkræ må kun indføres til Unionen, hvis de kommer fra tredjelande, der er opført i kolonne 1 i skemaet i del 1 i bilag I til forordning (EF) nr. 798/2008, eller fra Taiwan.

3.   Sendinger af behandlede råvarer til fremstilling af gelatine og kollagen til konsum fra fiskevarer må kun indføres til Unionen, hvis de kommer fra tredjelande eller regioner heri, der er opført i bilag II.

4.   Sendinger af behandlede råvarer til fremstilling af gelatine og kollagen til konsum fra dyr af hareordenen eller fra vildtlevende landpattedyr, bortset fra hovdyr, må kun indføres til Unionen, hvis de kommer fra tredjelande eller regioner heri, der er opført i kolonne 1 i skemaet i del 1 i bilag I til forordning (EF) nr. 119/2009.

5.   Sendinger af behandlede råvarer til fremstilling af gelatine og kollagen, jf. afsnit XIV, kapitel I, punkt 4, litra b), nr. iii), i bilag III til forordning (EF) nr. 853/2004, må kun indføres til Unionen, hvis de kommer fra tredjelande eller regioner heri, hvorfra indførsel af råvarer fra disse varer er tilladt, jf. nærværende forordnings artikel 15.

Artikel 17

Liste over tredjelande, hvorfra det er tilladt at indføre honning og andre biavlsprodukter til Unionen

Sendinger af honning og andre biavlsprodukter til konsum må kun indføres til Unionen, hvis de kommer fra tredjelande, der er opført i kolonnen »Land« i bilaget til Kommissionens afgørelse 2011/163/EU (19) og er markeret med et »X« i kolonnen »Honning« i samme bilag.

Artikel 18

Liste over tredjelande eller regioner heri, hvorfra det er tilladt at indføre visse højt forarbejdede produkter til Unionen

Sendinger af højt forarbejdet/højt forarbejdede chondroitinsulfat, hyaluronsyre, andre hydrolyserede bruskprodukter, chitosan, glucosamin, osteløbe, husblas og aminosyrer til konsum må kun indføres til Unionen, hvis de kommer fra følgende tredjelande eller regioner heri:

1)

for så vidt angår råvarer fra hovdyr: tredjelande, der er opført i kolonne 1 i skemaet i del 1 i bilag II til forordning (EU) nr. 206/2010, eller fra Sydkorea, Malaysia, Pakistan eller Taiwan

2)

for så vidt angår råvarer fra fiskevarer: alle tredjelande eller regioner heri, der er opført på listen i bilag II

3)

for så vidt angår råvarer fra fjerkræ: tredjelande eller regioner heri, der er opført i kolonne 1 i skemaet i del 1 i bilag I til forordning (EF) nr. 798/2008.

Artikel 19

Liste over tredjelande, hvorfra det er tilladt at indføre krybdyrkød til Unionen

Sendinger af krybdyrkød til konsum må kun indføres til Unionen, hvis de kommer fra Schweiz (20), Botswana, Vietnam, Sydafrika eller Zimbabwe.

Artikel 20

Tredjelande eller regioner heri, hvorfra det er tilladt at indføre insekter til Unionen

Sendinger af insekter til konsum må kun indføres til Unionen, hvis de pågældende fødevarer har oprindelse i og er afsendt fra et tredjeland eller en region heri, hvorfra insekter er godkendt i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/2283, og er opført i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/2470 (21).

Artikel 21

Liste over tredjelande eller regioner heri, hvorfra det er tilladt at indføre andre animalske produkter til Unionen

Sendinger af andre animalske produkter til konsum end de i artikel 3-20 nævnte må kun indføres til Unionen, hvis de kommer fra følgende tredjelande eller regioner heri:

1)

hvis fra hovdyr: tredjelande, der er opført i kolonne 1 i skemaet i del 1 i bilag II til forordning (EU) nr. 206/2010, eller Sydkorea, Malaysia, Pakistan eller Taiwan

2)

hvis fra fjerkræ: tredjelande, der er opført i kolonne 1 i skemaet i del 1 i bilag I til forordning (EF) nr. 798/2008, eller Taiwan

3)

hvis fra fiskevarer: tredjelande eller regioner heri, der er opført i bilag II

4)

hvis fra dyr af hareordenen eller fra vildtlevende landpattedyr, bortset fra hovdyr: tredjelande, der er opført i kolonne 1 i skemaet i del 1 i bilag I til forordning (EF) nr. 119/2009

5)

hvis fra flere forskellige arter: tredjelande eller regioner heri, der er opført i nærværende artikels nr. 1)-4) for de enkelte animalske produkter.

Artikel 22

Ændring af gennemførelsesforordning (EU) 2016/759

I gennemførelsesforordning (EU) 2016/759 foretages følgende ændringer:

1)

Artikel 1 udgår.

2)

Bilag I udgår.

Artikel 23

Ophævelse

Beslutning 2006/766/EF ophæves. Henvisninger til beslutning 2006/766/EF gælder som henvisninger til nærværende forordning og læses efter sammenligningstabellen i bilag IV til denne forordning.

Artikel 24

Overgangsbestemmelser

Indtil den 20. april 2021 tillader medlemsstaterne fortsat indførsel på deres område af sendinger af naturtarme som omhandlet i artikel 7 fra tredjelande eller regioner heri, hvorfra import til Unionen af sådanne sendinger er tilladt i henhold til artikel 1 i beslutning 2003/779/EF.

Artikel 25

Ikrafttræden og anvendelse

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 14. december 2019.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 5. marts 2019.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 95 af 7.4.2017, s. 1.

(2)  Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/625 af 4. marts 2019 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/625 for så vidt angår krav vedrørende indførsel til Unionen af sendinger af visse dyr og varer til konsum (se side 18 i denne EUT).

(3)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 854/2004 af 29. april 2004 om særlige bestemmelser for tilrettelæggelsen af den offentlige kontrol af animalske produkter til konsum (EUT L 139 af 30.4.2004, s. 206).

(4)  Rådets direktiv 2002/99/EF af 16. december 2002 om dyresundhedsbestemmelser for produktion, tilvirkning, distribution og indførsel af animalske produkter til konsum (EFT L 18 af 23.1.2003, s. 11).

(5)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/759 af 28. april 2016 om lister over tredjelande, dele af tredjelande og områder, hvorfra medlemsstaterne tillader indførsel til Unionen af visse animalske produkter til konsum, om krav vedrørende udstedelse af certifikater, om ændring af forordning (EF) nr. 2074/2005 og om ophævelse af beslutning 2003/812/EF (EUT L 126 af 14.5.2016, s. 13).

(6)  Kommissionens forordning (EU) nr. 206/2010 af 12. marts 2010 om fastlæggelse af lister over tredjelande, tredjelandsområder og dele heraf, som er godkendt med hensyn til indførsel af visse dyr og fersk kød til EU, og krav vedrørende udstedelse af veterinærcertifikater (EUT L 73 af 20.3.2010, s. 1).

(7)  Kommissionens forordning (EF) nr. 119/2009 af 9. februar 2009 om en liste over tredjelande og dele af tredjelande med henblik på import til eller transit gennem Fællesskabet af kød af vildtlevende dyr af hareordenen, af visse vildtlevende landpattedyr og af opdrættede kaniner og om krav vedrørende udstedelse af veterinærcertifikater (EUT L 39 af 10.2.2009, s. 12).

(8)  Kommissionens beslutning 2007/777/EF af 29. november 2007 om dyre- og folkesundhedsbetingelser og standardcertifikater for import fra tredjelande af visse kødprodukter og behandlede maver, blærer og tarme til konsum og om ophævelse af beslutning 2005/432/EF (EUT L 312 af 30.11.2007, s. 49).

(9)  Kommissionens beslutning 2003/779/EF af 31. oktober 2003 om dyresundhedsmæssige betingelser og udstedelse af sundhedscertifikat ved indførsel af dyretarme fra tredjelande (EUT L 285 af 1.11.2003, s. 38).

(10)  Kommissionens forordning (EU) nr. 605/2010 af 2. juli 2010 om dyre- og folkesundhedsmæssige betingelser og udstedelse af veterinærcertifikater for rå mælk, mejeriprodukter, colostrum og colostrumbaserede produkter til konsum, der føres ind i Den Europæiske Union (EUT L 175 af 10.7.2010, s. 1).

(11)  Kommissionens beslutning 2006/766/EF af 6. november 2006 om lister over tredjelande og områder, hvorfra det er tilladt at importere toskallede bløddyr, pighuder, sækdyr, havsnegle og fiskevarer (EUT L 320 af 18.11.2006, s. 53).

(12)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/429 af 9. marts 2016 om overførbare dyresygdomme og om ændring og ophævelse af visse retsakter på området for dyresundhed (»dyresundhedsloven«) (EUT L 84 af 31.3.2016, s. 1).

(13)  Rådets direktiv 96/23/EF af 29. april 1996 om de kontrolforanstaltninger, der skal iværksættes for visse stoffer og restkoncentrationer heraf i levende dyr og produkter heraf, og om ophævelse af direktiv 85/358/EØF og 86/469/EØF og beslutning 89/187/EØF og 91/664/EØF (EFT L 125 af 23.5.1996, s. 10).

(14)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 853/2004 af 29. april 2004 om særlige hygiejnebestemmelser for animalske fødevarer (EUT L 139 af 30.4.2004, s. 55).

(15)  Kommissionens forordning (EU) 2017/185 af 2. februar 2017 om overgangsforanstaltninger i forbindelse med anvendelsen af visse bestemmelser i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 853/2004 og (EF) nr. 854/2004 (EUT L 29 af 3.2.2017, s. 21).

(16)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/2283 af 25. november 2015 om nye fødevarer, om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1169/2011 og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 258/97 og Kommissionens forordning (EF) nr. 1852/2001 (EUT L 327 af 11.12.2015, s. 1).

(17)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013 af 17. december 2013 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 922/72, (EØF) nr. 234/79, (EF) nr. 1037/2001 og (EF) nr. 1234/2007 (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 671).

(18)  Kommissionens forordning (EF) nr. 798/2008 af 8. august 2008 om fastlæggelse af en liste over tredjelande, områder, zoner og segmenter, hvorfra fjerkræ og fjerkræprodukter kan importeres til og sendes i transit gennem Fællesskabet, og krav vedrørende udstedelse af veterinærcertifikat (EUT L 226 af 23.8.2008, s. 1).

(19)  Kommissionens afgørelse 2011/163/EU af 16. marts 2011 om godkendelse af tredjelandes planer forelagt i henhold til artikel 29 i Rådets direktiv 96/23/EF (EUT L 70 af 17.3.2011, s. 40).

(20)  I overensstemmelse med aftalen af 21. juni 1999 mellem Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om handel med landbrugsprodukter (EFT L 114 af 30.4.2002, s. 132).

(21)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/2470 af 20. december 2017 om EU-listen over nye fødevarer i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/2283 om nye fødevarer (EUT L 351 af 30.12.2017, s. 72).


BILAG I

LISTE OVER TREDJELANDE ELLER REGIONER HERI, HVORFRA INDFØRSEL TIL UNIONEN AF LEVENDE, KØLEDE, FROSNE ELLER FORARBEJDEDE TOSKALLEDE BLØDDYR, PIGHUDER, SÆKDYR OG HAVSNEGLE TIL KONSUM ER TILLADT  (1)

ISO-LANDEKODE

TREDJELAND ELLER REGION(ER) HERI

BEMÆRKNINGER

AU

Australien

 

CA

Canada

 

CH

Schweiz (2)

 

CL

Chile

 

GL

Grønland

 

JM

Jamaica

Kun havsnegle

JP

Japan

Kun frosne eller forarbejdede toskallede bløddyr, pighuder, sækdyr og havsnegle

KR

Sydkorea

Kun frosne eller forarbejdede toskallede bløddyr, pighuder, sækdyr og havsnegle

MA

Marokko

Forarbejdede toskallede bløddyr, der tilhører arten Acanthocardia tuberculatum, skal ledsages af: a) en supplerende sundhedserklæring i overensstemmelse med modellen i tillæg V, del B, i bilag VI til Kommissionens forordning (EF) nr. 2074/2005 (EUT L 338 af 22.12.2005, s. 27) og b) analyseresultaterne af testen, der viser, at bløddyrene ikke har et indhold af paralytisk skaldyrsgift (PSP), der kan påvises ved den biologiske analysemetode

NZ

New Zealand

 

PE

Peru

Kun Pectinidae (kammuslinger), hvorfra organerne er fjernet, fra akvakulturbrug

TH

Thailand

Kun frosne eller forarbejdede toskallede bløddyr, pighuder, sækdyr og havsnegle

TN

Tunesien

 

TR

Tyrkiet

 

US

USA

Washington State og Massachusetts

UY

Uruguay

 

VN

Vietnam

Kun frosne eller forarbejdede toskallede bløddyr, pighuder, sækdyr og havsnegle


(1)  Herunder dem, der er omfattet af definitionen af fiskevarer i punkt 3.1 i bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 853/2004 (EUT L 139 af 30.4.2004, s. 55).

(2)  I overensstemmelse med aftalen af 21. juni 1999 mellem Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om handel med landbrugsprodukter (EFT L 114 af 30.4.2002, s. 132).


BILAG II

LISTE OVER TREDJELANDE ELLER REGIONER HERI, HVORFRA INDFØRSEL TIL UNIONEN AF ANDRE FISKEVARER END DEM, DER ER OMFATTET AF BILAG I, ER TILLADT

ISO-LANDEKODE

TREDJELAND ELLER REGION(ER) HERI

BEGRÆNSNINGER

AE

De Forenede Arabiske Emirater

 

AG

Antigua og Barbuda

Kun levende hummere

AL

Albanien

 

AM

Armenien

Kun levende vildtlevende krebs, varmebehandlede krebs, der ikke er akvakulturdyr, og frosne krebs, der ikke er akvakulturdyr

AO

Angola

 

AR

Argentina

 

AU

Australien

 

AZ

Aserbajdsjan

Kun kaviar

BA

Bosnien-Hercegovina

 

BD

Bangladesh

 

BJ

Benin

 

BN

Brunei

Kun akvakulturprodukter

BR

Brasilien

 

BQ

Bonaire, Sint Eustatius og Saba

 

BS

Bahamas

 

BY

Hviderusland

 

BZ

Belize

 

CA

Canada

 

CG

Congo

Kun fiskevarer, der er fanget, (eventuelt) renset, frosset og pakket i den endelige emballage til søs

CH

Schweiz (1)

 

CI

Elfenbenskysten

 

CL

Chile

 

CN

Kina

 

CO

Columbia

 

CR

Costa Rica

 

CU

Cuba

 

CV

Kap Verde

 

CW

Curaçao

 

DZ

Algeriet

 

EC

Ecuador

 

EG

Egypten

 

ER

Eritrea

 

FJ

Fiji

 

FK

Falklandsøerne

 

GA

Gabon

 

GD

Grenada

 

GE

Georgien

 

GH

Ghana

 

GL

Grønland

 

GM

Gambia

 

GN

Guinea

Kun fisk, der ikke er tilberedt eller forarbejdet på anden vis end ved hovedskæring, rensning, nedkøling eller nedfrysning. Den mindre hyppige fysiske kontrol, der er åbnet mulighed for ved Kommissionens beslutning 94/360/EF (EFT L 158 af 25.6.1994, s. 41), finder ikke anvendelse

GT

Guatemala

 

GY

Guyana

 

HK

Hongkong

 

HN

Honduras

 

ID

Indonesien

 

IL

Israel

 

IN

Indien

 

IR

Iran

 

JM

Jamaica

 

JP

Japan

 

KE

Kenya

 

KI

Republikken Kiribati

 

KR

Sydkorea

 

KZ

Kasakhstan

 

LK

Sri Lanka

 

MA

Marokko

 

MD

Republikken Moldova

Kun kaviar

ME

Montenegro

 

MG

Madagaskar

 

MK

Nordmakedonien

 

MM

Myanmar

 

MR

Mauretanien

 

MU

Mauritius

 

MV

Maldiverne

 

MX

Mexico

 

MY

Malaysia

 

MZ

Mozambique

 

NA

Namibia

 

NC

Ny Kaledonien

 

NG

Nigeria

 

NI

Nicaragua

 

NZ

New Zealand

 

OM

Oman

 

PA

Panama

 

PE

Peru

 

PF

Fransk Polynesien

 

PG

Papua Ny Guinea

 

PH

Filippinerne

 

PM

Saint Pierre og Miquelon

 

PK

Pakistan

 

RS

Serbien

Ekskl. Kosovo som defineret i FN's Sikkerhedsråds resolution nr. 1244 af 10. juni 1999

 

RU

Rusland

 

SA

Saudi-Arabien

 

SB

Salomonøerne

 

SC

Seychellerne

 

SG

Singapore

 

SH

Saint Helena

Ekskl. øerne Tristan da Cunha og Ascension

 

Tristan da Cunha

Ekskl. øerne Saint Helena og Ascension

Kun hummere (ferske eller frosne)

SN

Senegal

 

SR

Surinam

 

SV

El Salvador

 

SX

Sint-Maarten

 

TG

Togo

 

TH

Thailand

 

TN

Tunesien

 

TR

Tyrkiet

 

TW

Taiwan

 

TZ

Tanzania

 

UA

Ukraine

 

UG

Uganda

 

US

USA

 

UY

Uruguay

 

VE

Venezuela

 

VN

Vietnam

 

YE

Yemen

 

ZA

Sydafrika

 

ZW

Zimbabwe

 


(1)  I overensstemmelse med aftalen af 21. juni 1999 mellem Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om handel med landbrugsprodukter (EFT L 114 af 30.4.2002, s. 132).


BILAG III

LISTE OVER TREDJELANDE ELLER REGIONER HERI, HVORFRA INDFØRSEL TIL UNIONEN AF FRØLÅR OG SNEGLE, TILBEREDT I OVERENSSTEMMELSE MED AFSNIT XI I BILAG III TIL FORORDNING (EF) NR. 853/2004, TIL KONSUM ER TILLADT

ISO-LANDEKODE

TREDJELAND ELLER REGION(ER) HERI

BEGRÆNSNINGER

AE

De Forenede Arabiske Emirater

 

AL

Albanien

 

AO

Angola

 

AR

Argentina

 

AU

Australien

 

AZ

Aserbajdsjan

 

BA

Bosnien-Hercegovina

 

BD

Bangladesh

 

BJ

Benin

 

BR

Brasilien

 

BQ

Bonaire, Sint Eustatius og Saba

 

BS

Bahamas

 

BY

Hviderusland

 

BZ

Belize

 

CA

Canada

 

CH

Schweiz (1)

 

CI

Elfenbenskysten

 

CL

Chile

 

CN

Kina

 

CO

Columbia

 

CR

Costa Rica

 

CU

Cuba

 

CV

Kap Verde

 

CW

Curaçao

 

DZ

Algeriet

 

EC

Ecuador

 

EG

Egypten

 

ER

Eritrea

 

FJ

Fiji

 

FK

Falklandsøerne

 

GA

Gabon

 

GD

Grenada

 

GE

Georgien

 

GH

Ghana

 

GL

Grønland

 

GM

Gambia

 

GT

Guatemala

 

GY

Guyana

 

HK

Hongkong

 

HN

Honduras

 

ID

Indonesien

 

IL

Israel

 

IN

Indien

 

IR

Iran

 

JM

Jamaica

 

JP

Japan

 

KE

Kenya

 

KI

Republikken Kiribati

 

KR

Sydkorea

 

KZ

Kasakhstan

 

LK

Sri Lanka

 

MA

Marokko

 

MD

Republikken Moldova

Kun snegle

ME

Montenegro

 

MG

Madagaskar

 

MK

Nordmakedonien

 

MM

Myanmar

 

MR

Mauretanien

 

MU

Mauritius

 

MV

Maldiverne

 

MX

Mexico

 

MY

Malaysia

 

MZ

Mozambique

 

NA

Namibia

 

NC

Ny Kaledonien

 

NG

Nigeria

 

NI

Nicaragua

 

NZ

New Zealand

 

OM

Oman

 

PA

Panama

 

PE

Peru

 

PF

Fransk Polynesien

 

PG

Papua Ny Guinea

 

PH

Filippinerne

 

PM

Saint Pierre og Miquelon

 

PK

Pakistan

 

RS

Serbien

Ekskl. Kosovo som defineret i FN's Sikkerhedsråds resolution nr. 1244 af 10. juni 1999

 

RU

Rusland

 

SA

Saudi-Arabien

 

SB

Salomonøerne

 

SC

Seychellerne

 

SG

Singapore

 

SH

Saint Helena

Ekskl. øerne Tristan da Cunha og Ascension

 

SN

Senegal

 

SR

Surinam

 

SV

El Salvador

 

SX

Sint-Maarten

 

SY

Syrien

Kun snegle

TG

Togo

 

TH

Thailand

 

TN

Tunesien

 

TR

Tyrkiet

 

TW

Taiwan

 

TZ

Tanzania

 

UA

Ukraine

 

UG

Uganda

 

US

USA

 

UY

Uruguay

 

VE

Venezuela

 

VN

Vietnam

 

YE

Yemen

 

ZA

Sydafrika

 

ZW

Zimbabwe

 


(1)  I overensstemmelse med aftalen af 21. juni 1999 mellem Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om handel med landbrugsprodukter (EFT L 114 af 30.4.2002, s. 132).


BILAG IV

SAMMENLIGNINGSTABEL, JF. ARTIKEL 23

Beslutning 2006/766/EF

Denne forordning

Artikel 1

Artikel 8

Artikel 2

Artikel 9

Artikel 3

Artikel 4

Bilag I

Bilag I

Bilag II

Bilag II