12.4.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 103/22


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2019/595

af 11. april 2019

om ændring af forordning (EF) nr. 1635/2006 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 737/90 på grund af Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands udtræden af Unionen

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 733/2008 af 15. juli 2008 om betingelser for indførsel af landbrugsprodukter med oprindelse i tredjelande som følge af ulykken på kernekraftværket i Tjernobyl (1), særlig artikel 4, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den 29. marts 2017 meddelte Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland (»Det Forenede Kongerige«) sin beslutning om at udtræde af Unionen i henhold til artikel 50 i traktaten om Den Europæiske Union. Traktaterne ophører med at finde anvendelse på Det Forenede Kongerige på datoen for udtrædelsesaftalens ikrafttræden eller, hvis en sådan aftale ikke indgås, to år efter meddelelsen, medmindre Det Europæiske Råd efter aftale med Det Forenede Kongerige enstemmigt beslutter at forlænge denne frist. Det Forenede Kongerige vil derefter være et tredjeland.

(2)

I henhold til Kommissionens forordning (EF) nr. 1635/2006 (2) skal medlemsstaterne sikre, at de kompetente myndigheder i tredjelande, der er berørt af Tjernobyl-ulykken, udsteder eksportcertifikater, der attesterer, at de produkter, de ledsager, overholder de maksimalt tilladte niveauer, der er fastsat i forordning (EF) nr. 733/2008. Disse tredjelande er opført i bilag II til forordning (EF) nr. 1635/2006.

(3)

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/370 (3) ændrede forordning (EF) nr. 1635/2006 med henblik på at tilføje Det Forenede Kongerige i bilag II til forordningen. Gennemførelsesforordning (EU) 2019/370 anvendes fra dagen efter den dag, hvor EU-retten ophører med at finde anvendelse på Det Forenede Kongerige, jf. artikel 50, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Union, medmindre en udtrædelsesaftale er trådt i kraft senest på denne dato, eller den toårige periode, der er omhandlet i artikel 50, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Union, er blevet forlænget.

(4)

På Det Forenede Kongeriges anmodning besluttede Det Europæiske Råd den 22. marts 2019 at forlænge den periode, der er omhandlet i artikel 50, stk. 3, i traktaten om den Europæiske Union. I medfør heraf kan de betingelser for anvendelse af gennemførelsesforordning (EU) 2019/370, der er fastsat i samme forordnings artikel 2, ikke længere opfyldes.

(5)

Bilag II til forordning (EF) nr. 1635/2006 bør derfor ændres, og der bør fastsættes betingelser for anvendelsen af ændringen.

(6)

Denne forordning bør træde i kraft hurtigst muligt.

(7)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

I bilag II til forordning (EF) nr. 1635/2006 tilføjes følgende punkt:

»Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland«.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning anvendes fra dagen efter den dag, hvor EU-retten ophører med at finde anvendelse på Det Forenede Kongerige.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 11. april 2019.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 201 af 30.7.2008, s. 1.

(2)  Kommissionens forordning (EF) nr. 1635/2006 af 6. november 2006 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 737/90 om betingelser for indførsel af landbrugsprodukter med oprindelse i tredjelande som følge af ulykken på kernekraftværket i Tjernobyl (EUT L 306 af 7.11.2006, s. 3).

(3)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/370 af 7. marts 2019 om ændring af forordning (EF) nr. 1635/2006 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 737/90 på grund af Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands udtræden af Unionen (EUT L 68 af 8.3.2019, s. 1).