9.4.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 98/13


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2019/561

af 8. april 2019

om midlertidig undtagelse af Kap Verde fra reglerne om præferenceoprindelse i delegeret forordning (EU) 2015/2446 hvad angår tilberedt eller konserveret filet af tun

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 952/2013 af 9. oktober 2013 om EU-toldkodeksen (1), særlig artikel 64, stk. 6, og artikel 66, litra b), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kap Verde er omfattet af det generelle præferencearrangement, der i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 978/2012 (2) benævnes GSP. Reglerne om præferenceoprindelse for så vidt angår GSP er med undtagelse af de proceduremæssige regler fastsat i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/2446 (3).

(2)

Ved brev af 22. oktober 2018 indgav Kap Verde en anmodning om forlængelse af den midlertidige undtagelse fra reglerne om præferenceoprindelse, som er fastsat i delegeret forordning (EU) 2015/2446, og som var blevet indrømmet landet ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/967 (4). Der blev anmodet om en årlig mængde på 5 000 ton tilberedt eller konserveret tunfisk for en periode indtil ikrafttrædelsen af den nye økonomiske partnerskabsaftale (»ØPA«) mellem EU og Vestafrika, som blev paraferet den 30. juni 2014. Undtagelsen består i, at disse produkter, der til trods for at være fremstillet i Kap Verde af fisk uden oprindelsesstatus, anses for at have oprindelse i Kap Verde.

(3)

Kap Verde forklarer i anmodningen om undtagelse, at landets fiskerflåde i øjeblikket lander små mængder tunfisk i egne farvande, og at den fiskerflåde, der er til rådighed til fiskeri uden for landets territorialfarvande, er begrænset, medmindre der indrømmes en undtagelse. Endvidere er tunfangstsæsonen begrænset til fire måneder om året. Dermed reduceres mulighederne for at fange tunfisk med oprindelsesstatus. Et andet vigtigt element er, at Kap Verde for nylig har udviklet sin havneinfrastruktur. Som følge heraf kan der nu tages imod større mængder tunfisk, hvilket giver tunfiskeindustrien mulighed for at vokse. Endelig fremhæves i anmodningen de problemer, som Kap Verde står over for som følge af forsinkelser i ikrafttrædelsen ØPA'en mellem Unionen og Vestafrika. Det understreges også, at Kap Verde har behov for en undtagelse fra reglerne om præferenceoprindelse for at kompensere for det forhold, at det endnu ikke er muligt at gøre brug af kumulationsreglerne under ØPA'en, eftersom den retlige situation for denne aftale ikke har udviklet sig.

(4)

Det fremgår af argumenterne i anmodningen, at den kapverdiske fiskeforarbejdningssektors evne til at eksportere de pågældende produkter til Unionen vil blive hårdt ramt uden undtagelsen. Dette vil kunne hindre en yderligere udvikling af den kapverdiske fiskerflådes kapacitet inden for mindre pelagisk fiskeri og Kap Verdes fremtidige overholdelse af de oprindelsesbestemmelser, der finder anvendelse på disse produkter.

(5)

Kap Verde bør derfor indrømmes en midlertidig undtagelse fra kravet i reglerne om præferenceoprindelse om, at produkter, der indeholder materialer, som ikke fuldt ud er fremstillet i det præferenceberettigede land, skal have undergået en tilstrækkelig bearbejdning eller forarbejdning for at kunne anses for at have oprindelse i det pågældende land. Undtagelsen bør gælde for en årlig mængde på 5 000 ton tilberedt eller konserveret tunfisk. Dens varighed bør begrænset til en periode på et år med henblik på at vurdere Kap Verdes kapacitet til og indsats for at blive i stand til at overholde oprindelsesreglerne for de pågældende produkter. Hvis ØPA'en imidlertid træder i kraft inden udgangen af denne periode på et år, bør undtagelsen udløbe på dagen umiddelbart inden datoen for ØPA'ens ikrafttrædelse.

(6)

De mængder, der er fastsat i bilaget til denne forordning, bør forvaltes i henhold til artikel 49-54 i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/2447 (5), som regulerer forvaltningen af toldkontingenter.

(7)

Undtagelsen bør bevilges på betingelse af, at Kap Verdes toldmyndigheder træffer de nødvendige foranstaltninger til at føre mængdekontrol med eksporten af de produkter, som er omfattet af undtagelsen, samt at de fremsender Kommissionen en opgørelse over de mængder, for hvilke der er udstedt oprindelsescertifikater formular A i medfør af denne forordning, med angivelse af certifikaternes løbenumre. Såfremt systemet med registrerede eksportører (REX), jf. artikel 79 i gennemførelsesforordning (EU) 2015/2447, træder i kraft i Kap Verde i løbet af 2019, bør samme regel også finde anvendelse på udtalelser om oprindelse, som udfærdiges af registrerede eksportører.

(8)

Foranstaltningerne i denne forordning bør træde i kraft snarest muligt efter offentliggørelsen for at tage højde for situationen i Kap Verde, således at landet så hurtigt som muligt kan gøre brug af undtagelsen.

(9)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Toldkodeksudvalget —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Uanset artikel 41, litra b), og artikel 45 i delegeret forordning (EU) 2015/2446 betragtes tilberedt eller konserveret tunfisk under KN-kode 1604 14, 1604 20 og 0304 87, der er fremstillet i Kap Verde af fisk uden oprindelsesstatus, som produkter med oprindelsesstatus, jf. artikel 2, 3 og 4 i nærværende forordning.

Artikel 2

1.   Undtagelsen finder anvendelse på produkter, der både er blevet eksporteret fra Kap Verde og angivet til fri omsætning i Unionen i perioden fra den 1. januar 2019:

a)

til den 31. december 2019, eller

b)

hvis den økonomiske partnerskabsaftale mellem EU og Vestafrika (»ØPA«), der blev paraferet den 30. juni 2014, træder i kraft på eller inden den 31. december 2019, til dagen umiddelbart inden datoen for ØPA'ens ikrafttræden.

2.   Denne undtagelse finder anvendelse på produkter inden for den årlige mængde, der er opført i bilaget.

3.   Anvendelsen af undtagelsen er betinget af, at betingelserne i artikel 43 i delegeret forordning (EU) 2015/2446 er opfyldt.

Artikel 3

De mængder, der er fastsat i bilaget til denne forordning, forvaltes i henhold til artikel 49-54 i gennemførelsesforordning (EU) 2015/2447, som regulerer forvaltningen af toldkontingenter.

Artikel 4

Undtagelsen indrømmes på følgende betingelser:

1)

Kap Verdes toldmyndigheder træffer de nødvendige foranstaltninger til at føre mængdekontrol med eksporten af de produkter, der er nævnt i artikel 1.

2)

I rubrik 4 i det oprindelsescertifikat formular A, der udstedes af myndighederne i Kap Verde i henhold til denne forordning, anføres følgende angivelse: »Undtagelse — Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/561«. I tilfælde af at systemet med registrerede eksportører (REX) finder anvendelse på Kap Verde i 2019, anføres den pågældende angivelse på de udtalelser om oprindelse, som udfærdiges af de registrerede eksportører.

3)

Myndighederne i Kap Verde sender hvert kvartal Kommissionen en opgørelse over de mængder, for hvilke der er udstedt oprindelsescertifikater og/eller udfærdiget udtalelser om oprindelse i medfør af denne forordning, med angivelse af bevisernes løbenumre.

Artikel 5

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 1. januar 2019.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 8. april 2019.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 269 af 10.10.2013, s. 1.

(2)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 978/2012 af 25. oktober 2012 om anvendelse af et arrangement med generelle toldpræferencer og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 732/2008 (EUT L 303 af 31.10.2012, s. 1).

(3)  Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/2446 af 28. juli 2015 til supplering af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 952/2013 med nærmere regler angående visse bestemmelser i EU-toldkodeksen (EUT L 343 af 29.12.2015, s. 1).

(4)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/967 af 8. juni 2017 om midlertidig undtagelse af Kap Verde fra reglerne om præferenceoprindelse i delegeret forordning (EU) 2015/2446 hvad angår tilberedt eller konserveret filet af tun (EUT L 146 af 9.6.2017, s. 10).

(5)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/2447 af 24. november 2015 om gennemførelsesbestemmelser til visse bestemmelser i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 952/2013 om EU-toldkodeksen (EUT L 343 af 29.12.2015, s. 558).


BILAG

Løbenr.

KN-kode

Taric-kode

Varebeskrivelse

Perioder

Årlig mængde (i ton nettovægt)

09.1602

1604 14 21 00

1604 14 26 90

1604 14 28 00

1604 20 70 50

1604 20 70 55

1604 14 31 90

1604 14 36 90

1604 14 38 00

1604 20 70 99

0304 87 00 90

1604 14 41 20

1604 14 46 29

1604 14 48 20

1604 20 70 45

0304 87 00 20

1604 14 41 30

1604 14 48 30

10

Tilberedte eller konserverede fileter og »loins« af bugstribet bonit (Katsuwonus pelamis)

Tilberedte eller konserverede fileter og »loins« af gulfinnet tun (Thunnus albacares)

Tilberedte eller konserverede fileter og »loins« af storøjet tun (Thunnus obesus)

Tilberedt hvid tun (Thunnus alalunga)

Fra den 1.1.2019 til den dato, der er fastsat i henhold til artikel 2, stk. 1

5 000 ton