29.3.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 91/25


EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) 2019/517

af 19. marts 2019

om gennemførelse af topdomænet .eu og dets funktion og om ændring og ophævelse af forordning (EF) nr. 733/2002 og om ophævelse af Kommissionens forordning (EF) nr. 874/2004

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 172,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

efter fremsendelse af udkast til lovgivningsmæssig retsakt til de nationale parlamenter,

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (1),

efter høring af Regionsudvalget,

efter den almindelige lovgivningsprocedure (2), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Topdomænet .eu blev indført ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 733/2002 (3) og ved Kommissionens forordning (EF) nr. 874/2004 (4). Siden vedtagelsen af disse forordninger har den politiske og lovgivningsmæssige kontekst i Unionen, onlinemiljøet og onlinemarkedet ændret sig betydeligt.

(2)

Den hurtige udvikling af markedet for topdomæner og det dynamiske digitale landskab kræver fremtidssikrede og fleksible reguleringsmæssige rammer. Topdomænet .eu er et af de største landekodetopdomæner. Topdomænet .eu anvendes af Unionens institutioner, agenturer og organer, herunder til europæiske projekter og initiativer. Formålet med topdomænet .eu er gennem god forvaltning at bidrage til at styrke Unionens identitet og fremme Unionens værdier online, såsom flersprogethed, respekt for brugernes privatliv og sikkerhed og respekt for menneskerettighederne, samt specifikke prioriteter online.

(3)

Topdomæner er en væsentlig del af den hierarkiske struktur i domænenavnesystemet (DNS), som sikrer et interoperabelt system af unikke identifikatorer, der er tilgængeligt i hele verden, via alle applikationer og alle netværk.

(4)

Topdomænet .eu bør fremme brugen af og adgangen til internettet i overensstemmelse med artikel 170 og 171 i TEUF ved at udbyde registrering, der supplerer eksisterende landekodetopdomæner og globale registreringer af generiske topdomæner.

(5)

Topdomænet .eu, som er en klar og letgenkendelig betegnelse, bør skabe en tydeligt identificerbar forbindelse til Unionen og den europæiske markedsplads. Det bør give virksomheder, organisationer og fysiske personer i Unionen mulighed for at registrere et domænenavn under topdomænet .eu. Det er vigtigt at have et sådant domænenavn for at styrke Unionens identitet online. Forordning (EF) nr. 733/2002 bør derfor ændres for at give unionsborgere mulighed for at registrere et .eu-topdomænenavn, uanset hvor de har bopæl, fra den 19. oktober 2019.

(6)

Domænenavne under topdomænet .eu bør tildeles berettigede parter, med forbehold af at de er tilgængelige.

(7)

Kommissionen bør fremme samarbejdet mellem topdomæneadministratoren, Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret (EUIPO) og andre EU-agenturer med henblik på at bekæmpe spekulation i og misbrug af registreringer af domænenavne, herunder cybersquatting, og sørge for enkle administrative procedurer, navnlig for små og mellemstore virksomheder (SMV'er).

(8)

For at sikre bedre beskyttelse af parternes rettigheder til at indgå kontrakter med henholdsvis topdomæneadministratoren og registratorerne bør tvister vedrørende registrering af domænenavne under topdomænet .eu bilægges af organer beliggende i Unionen ved anvendelse af den relevante nationale ret, uden at det berører rettigheder og forpligtelser anerkendt af medlemsstaterne eller af Unionen som følge af internationale instrumenter.

(9)

Kommissionen bør på grundlag af en åben, gennemsigtig og ikkediskriminerende udvælgelsesprocedure og under hensyntagen til omkostningseffektivitet og administrativ forenkling udpege en topdomæneadministrator for topdomænet .eu. For at støtte det digitale indre marked, opbygge en europæisk onlineidentitet og tilskynde til grænseoverskridende onlineaktiviteter bør beføjelsen til at vedtage retsakter delegeres til Kommissionen i overensstemmelse med artikel 290 i TEUF, for så vidt angår kriterierne for registreringsberettigelse og udvælgelse og proceduren for udpegelsen af topdomæneadministratoren. Det er navnlig vigtigt, at Kommissionen gennemfører relevante høringer under sit forberedende arbejde, herunder på ekspertniveau, og at disse høringer gennemføres i overensstemmelse med principperne i den interinstitutionelle aftale af 13. april 2016 om bedre lovgivning (5). For at sikre lige deltagelse i forberedelsen af delegerede retsakter modtager Europa-Parlamentet og Rådet navnlig alle dokumenter på samme tid som medlemsstaternes eksperter, og deres eksperter har systematisk adgang til møder i Kommissionens ekspertgrupper, der beskæftiger sig med forberedelse af delegerede retsakter.

(10)

For at sikre ensartede betingelser for gennemførelsen af denne forordning bør Kommissionen tillægges gennemførelsesbeføjelser til at vedtage listerne over medlemsstaternes reserverede og blokerede domænenavne, fastlægge de principper, der skal indgå i kontrakten mellem Kommissionen og topdomæneadministratoren, og udpege topdomæneadministratoren i behørigt begrundede og særligt hastende tvingende tilfælde, navnlig for at sikre sig mod afbrydelser af driften. Disse beføjelser bør udøves i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/2011 (6). Sådanne lister bør udarbejdes med forbehold af domænenavnenes tilgængelighed under hensyntagen til andenordensdomænenavne, som allerede er reserveret eller registreret af medlemsstaterne.

(11)

Kommissionen bør indgå en kontrakt med den udpegede topdomæneadministrator, som bør indeholde de detaljerede principper og procedurer, der gælder for topdomæneadministratorens organisation, administration og forvaltning af topdomænet .eu. Kontrakten bør være tidsbegrænset og bør kunne forlænges én gang, uden at der er behov for en ny udvælgelsesprocedure.

(12)

Principperne og procedurerne for funktionen af topdomænet .eu bør indgå som bilag til kontrakten mellem Kommissionen og den udpegede topdomæneadministrator.

(13)

Denne forordning berører ikke anvendelsen af konkurrencereglerne i artikel 101 og 102 i TEUF.

(14)

Topdomæneadministratoren bør overholde principperne om ikkediskrimination og gennemsigtighed og bør indføre foranstaltninger til at sikre fair konkurrence, som skal godkendes på forhånd af Kommissionen, navnlig når topdomæneadministratoren leverer tjenester til virksomheder, som den konkurrerer med på markederne i efterfølgende led.

(15)

Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) har for øjeblikket ansvaret for at koordinere uddelegeringen af koder, der udgør landekode-topdomæner, til topdomæneadministratorerne. Topdomæneadministratoren bør indgå en passende kontrakt med ICANN, som muliggør uddelegering af .eu landekodetopdomænekoden under hensyntagen til de relevante principper, der er vedtaget af Det Mellemstatslige Rådgivende Udvalg (GAC).

(16)

Topdomæneadministratoren bør indgå en hensigtsmæssig deponeringsaftale for at sikre sig mod afbrydelser af driften og navnlig for at sikre muligheden for fortsat at kunne yde tjenester til de lokale internetbrugere med mindst mulig afbrydelse i tilfælde af redelegering eller andre uforudsete omstændigheder. Topdomæneadministratoren bør dagligt sende en elektronisk kopi af det aktuelle indhold i .eu-topdomænedatabasen til deponeringsinstituttet.

(17)

De alternative tvistbilæggelsesprocedurer, der skal vedtages, bør overholde Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/11/EU (7) og tage hensyn til den bedste internationale praksis på området, navnlig de relevante henstillinger fra Verdensorganisationen for Intellektuel Ejendomsret (WIPO), således at spekulation i og misbrug af registreringer så vidt muligt undgås. Disse alternative tvistbilæggelsesprocedurer bør overholde ensartede procedureregler, som er i overensstemmelse med reglerne i ICANN's Uniform Domain Name Dispute-Resolution Policy.

(18)

Politikken vedrørende misbrug af registreringer af .eu-domænenavne bør indebære, at topdomæneadministratoren kontrollerer de oplysninger, som den modtager, herunder særligt oplysninger om identiteten af registranter, samt tilbagekaldelse og blokering af fremtidig registrering af domænenavne, som ved endelig afgørelse fra en medlemsstats ret betragtes som injurierende, racistisk eller på anden måde i strid med medlemsstatens ret. Topdomæneadministratoren bør udvise den største omhu med at sikre korrektheden af de oplysninger, den modtager og registrerer. Tilbagekaldelsesproceduren bør give domænenavnsindehaveren en rimelig mulighed for at afhjælpe enhver overtrædelse af kriterierne for registreringsberettigelse, registreringskravene eller udestående gæld, før tilbagekaldelsen skal have virkning.

(19)

Et domænenavn, der er identisk med eller til forveksling ligner et navn, for hvilket der er fastslået en rettighed i henhold til EU-retten eller national ret, og som er blevet registreret uden rettigheder eller legitim interesse i navnet, bør i princippet tilbagekaldes og om nødvendigt overføres til den retmæssige indehaver. Hvis det er konstateret, at et sådant domænenavn er blevet anvendt i ond tro, bør det altid tilbagekaldes.

(20)

Topdomæneadministratoren bør vedtage klare politikker, der har til formål at sikre rettidig identifikation af misbrug af registreringer af domænenavne, og bør om nødvendigt samarbejde med de kompetente myndigheder og andre offentlige organer, der er relevante for cybersikkerhed og informationssikkerhed, og som specifikt er involveret i bekæmpelsen af sådanne registreringer, såsom nationale IT-beredskabsenheder (CERT'er).

(21)

Topdomæneadministratoren bør understøtte de retshåndhævende myndigheder i kampen mod kriminalitet ved at gennemføre tekniske og organisatoriske foranstaltninger, som har til formål at give kompetente myndigheder adgang til oplysninger hos topdomæneadministratoren med henblik på forebyggelse, afsløring, efterforskning og retsforfølgelse af kriminelle handlinger som fastsat i EU-retten eller national ret.

(22)

Denne forordning bør gennemføres i overensstemmelse med principperne om respekt for privatlivets fred og beskyttelse af personoplysninger. Topdomæneadministratoren bør overholde Unionens relevante databeskyttelsesregler, -principper og -retningslinjer, navnlig relevante sikkerhedskrav, principperne om nødvendighed, proportionalitet, formålsbegrænsning og en forholdsmæssig dataopbevaringsperiode. Endvidere bør beskyttelse af personoplysninger gennem design og databeskyttelse gennem standardindstillinger indgå i alle databehandlingssystemer og databaser, der udvikles og vedligeholdes.

(23)

Topdomæneadministratoren bør for at sikre et effektivt, regelmæssigt tilsyn som minimum hvert andet år auditeres for egen regning af et uafhængigt organ med henblik på ved hjælp af en overensstemmelsesvurderingsrapport at bekræfte, at topdomæneadministratoren lever op til kravene i denne forordning. Topdomæneadministratoren bør fremsende denne rapport til Kommissionen i overensstemmelse med sin kontrakt med Kommissionen.

(24)

Kontrakten mellem Kommissionen og topdomæneadministratoren bør indeholde procedurer til topdomæneadministratorens forbedring af organisationen, administrationen og forvaltningen af topdomænet .eu i overensstemmelse med Kommissionens instrukser, der hidrører fra Kommissionens tilsynsaktiviteter som fastsat i denne forordning.

(25)

Rådet bekræftede i sine konklusioner om internetforvaltning af 27. november 2014 Unionens engagement i at fremme multistakeholderforvaltningsstrukturer, som er baseret på en række sammenhængende globale internetforvaltningsprincipper. Inklusiv internetforvaltning omfatter udvikling og anvendelse af fælles principper, normer, regler, beslutningsprocedurer og programmer, som former udviklingen og anvendelsen af internettet hos regeringer, i den private sektor, i civilsamfundet, i internationale organisationer og i tekniske kredse, der alle handler i deres respektive roller.

(26)

Der bør oprettes en rådgivende multistakeholdergruppe for .eu med den opgave at rådgive Kommissionen med henblik på at styrke og udvide input til topdomæneadministratorens gode forvaltning. Gruppen bør afspejle en multistakeholdermodel for internetforvaltning, og dens medlemmer, bortset fra dem, der kommer fra medlemsstaternes myndigheder og internationale organisationer, bør udpeges af Kommissionen på grundlag af en åben, ikkediskriminerende og gennemsigtig procedure. Repræsentanten fra medlemsstaternes myndigheder bør udpeges på grundlag af et rotationssystem, der sikrer tilstrækkelig kontinuitet i deltagelsen i gruppen.

(27)

Kommissionen bør gennemføre en evaluering af effektiviteten og funktionen af topdomænet .eu. Evalueringen bør tage hensyn til den udpegede topdomæneadministrators arbejdsmetoder og relevansen af topdomæneadministratorens opgaver. Kommissionen bør endvidere regelmæssigt forelægge Europa-Parlamentet og Rådet rapporter om, hvordan topdomænet .eu fungerer.

(28)

Denne forordning respekterer de grundlæggende rettigheder og overholder de principper, som anerkendes i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder (»chartret«) som forankret i traktaterne, navnlig beskyttelsen af personoplysninger, ytrings- og informationsfriheden og forbrugerbeskyttelsen. Passende EU-procedurer bør iagttages, når det sikres, at bestemmelser i national ret, som berører denne forordning, er i overensstemmelse med EU-retten og navnlig chartret. Topdomæneadministratoren bør søge vejledning fra Kommissionen i tilfælde af tvivl med hensyn til overholdelse af EU-retten.

(29)

Målet for denne forordning, nemlig gennemførelsen af et paneuropæisk topdomæne i tillæg til de nationale landekodetopdomæner, kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af medlemsstaterne, men kan på grund af dets omfang og virkninger bedre nås på EU-plan; Unionen kan derfor vedtage foranstaltninger i overensstemmelse med nærhedsprincippet, jf. artikel 5 i traktaten om Den Europæiske Union. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel, går denne forordning ikke videre, end hvad der er nødvendigt for at nå dette mål.

(30)

For at begrænse eventuel risiko for forstyrrelse af tjenester leveret af topdomænet .eu ved gennemførelsen af den nye reguleringsmæssige ramme er der i denne forordning fastsat overgangsbestemmelser.

(31)

Forordning (EF) nr. 733/2002 bør derfor ændres og ophæves, og forordning (EF) nr. 874/2004 bør ophæves —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

KAPITEL I

GENERELLE BESTEMMELSER

Artikel 1

Genstand og formål

1.   Denne forordning gennemfører landekodetopdomænet .eu og dets tilgængelige varianter med andre skrifttegn for at understøtte det digitale indre marked, opbygge en EU-onlineidentitet og tilskynde til grænseoverskridende onlineaktiviteter. Den fastlægger også betingelserne for dens gennemførelse, herunder topdomæneadministratorens udpegelse og særlige kendetegn. Forordningen fastsætter endvidere den lovgivningsmæssige og generelle politiske ramme, inden for hvilken den udpegede topdomæneadministrator skal fungere.

2.   Denne forordning berører ikke ordninger i medlemsstaterne for deres nationale landekodetopdomæner.

Artikel 2

Definitioner

I denne forordning forstås ved:

1)   »topdomæneadministrator«: den enhed, der har fået overdraget ansvaret for at organisere, administrere og forvalte topdomænet .eu, herunder vedligeholde de tilhørende databaser og de dertil knyttede offentlige søgetjenester, registrere domænenavne, administrere registret over domænenavne, administrere topdomænets navneservere og fordele topdomænezonefiler til navneservere

2)   »registrator«: en fysisk eller juridisk person, der på grundlag af en kontrakt med topdomæneadministratoren yder tjenester vedrørende domænenavneregistreringer til registranter

3)   »internationaliserede domænenavneprotokoller (IDN'er)«: standarder og protokoller, som understøtter brugen af domænenavne med skrifttegn, der ikke er ASCII (American Standard Code for Information Interchange) skrifttegn

4)   »WHOIS-databasen«: datasamlingen med oplysninger om tekniske og administrative aspekter af registreringer under topdomænet .eu

5)   »principper og procedurer for funktionen af topdomænet .eu«: detaljerede regler om funktionen og forvaltningen af topdomænet .eu

6)   »registrering«: den række af handlinger og proceduremæssige skridt fra påbegyndelse til afslutning, som foretages af registratorer og topdomæneadministratoren på anmodning fra en fysisk eller juridisk person med henblik på gennemførelse af registrering af et domænenavn for en bestemt periode.

KAPITEL II

GENNEMFØRELSE AF TOPDOMÆNET .eu

AFDELING 1

Generelle principper

Artikel 3

Kriterier for registreringsberettigelse

Enhver af følgende kan anmode om registrering af et eller flere domænenavne under topdomænet .eu:

a)

en unionsborger, uanset dennes opholdssted

b)

en fysisk person, som ikke er unionsborger, men som har bopæl i en medlemsstat

c)

en virksomhed, der er etableret i Unionen, og

d)

en organisation, der er hjemmehørende i Unionen, uden at dette dog berører anvendelsen af national ret.

Artikel 4

Registrering og tilbagekaldelse af domænenavne

1.   Et domænenavn tildeles den registreringsberettigede part, hvis anmodning topdomæneadministratoren har modtaget først på den teknisk korrekte måde som fastsat i procedurerne for registreringsanmodninger på grundlag af artikel 11, litra b).

2.   Et registreret domænenavn bliver først tilgængeligt for yderligere registrering, når registreringen er udløbet uden at være blevet fornyet, eller når domænenavnet er blevet tilbagekaldt.

3.   Topdomæneadministratoren kan tilbagekalde et domænenavn på eget initiativ uden at underkaste tvisten en alternativ tvistbilæggelsesprocedure eller en retslig procedure af følgende grunde:

a)

udestående gæld til topdomæneadministratoren

b)

domænenavnsindehaverens manglende opfyldelse af kriterierne for registreringsberettigelse i henhold til artikel 3

c)

domænenavnsindehaverens brud på betingelserne for registreringsanmodninger fastlagt på grundlag af artikel 11, litra b) og c).

4.   Et domænenavn kan også tilbagekaldes og om nødvendigt efterfølgende overføres til en anden part efter en passende alternativ tvistbilæggelsesprocedure eller en retslig procedure i overensstemmelse med de i henhold til artikel 11 fastsatte principper og procedurer for funktionen af topdomænet .eu, hvis det pågældende navn er identisk med eller til forveksling ligner et navn, hvortil der er fastslået en rettighed i medfør af EU-retten eller national ret, og det:

a)

er blevet registreret af dets indehaver uden rettigheder til eller legitime interesser i navnet, eller

b)

er blevet registreret eller bruges i ond tro.

5.   Et domænenavn, som af en ret i en medlemsstat er fundet injurierende, racistisk eller i strid med grundlæggende retsregler eller den offentlige sikkerhed i henhold til EU-ret eller national ret, der er i overensstemmelse med EU-retten, spærres af topdomæneadministratoren, når denne får meddelelse om retsafgørelsen, og tilbagekaldes, når denne får meddelelse om den endelige retsafgørelse. Topdomæneadministratoren spærrer for fremtidig registrering af domænenavne, som er genstand for en sådan retsafgørelse, så længe denne afgørelse er gyldig.

6.   Domænenavne, der er registreret under topdomænet .eu, kan kun overdrages til parter, der er berettiget til registrering af domænenavne under .eu-topdomænet.

Artikel 5

Sprog, lovvalg og værneting

1.   Registreringen af domænenavne foretages med alle de tegn, der findes i Unionens institutioners officielle sprog, i overensstemmelse med de tilgængelige internationale standarder som tilladt af de relevante internationaliserede domænenavneprotokoller.

2.   Uden at dette berører Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1215/2012 (8) eller de rettigheder og forpligtelser, der anerkendes af medlemsstaterne eller Unionen som følge af internationale instrumenter, kan hverken kontrakter mellem topdomæneadministratoren og registratorer eller kontrakter mellem registratorer og registranter pege på retten i et andet land end i en medlemsstat som den ret, der finder anvendelse, eller pege på en domstol, en voldgiftsret eller et andet organ uden for Unionen som det relevante tvistbilæggelsesorgan.

Artikel 6

Reservering af domænenavne

1.   Topdomæneadministratoren kan reservere eller registrere en række domænenavne, der betragtes som nødvendige for dennes driftsmæssige funktion i henhold til den i artikel 8, stk. 4, omhandlede kontrakt.

2.   Kommissionen kan pålægge topdomæneadministratoren at reservere eller registrere et domænenavn direkte under topdomænet .eu til brug for Unionens institutioner og organer.

3.   Uden at dette berører allerede reserverede eller registrerede domænenavne, kan medlemsstaterne meddele Kommissionen en liste over domænenavne, som:

a)

ikke må registreres i henhold til deres nationale ret, eller

b)

kun må registreres eller reserveres på andetordens niveau af medlemsstaterne.

Med henblik på første afsnit, litra b), skal sådanne domænenavne begrænses til almindeligt anerkendte geografiske eller geopolitiske termer, som påvirker medlemsstaternes politiske eller territoriale opbygning.

4.   Kommissionen vedtager de lister, der er meddelt af medlemsstaterne ved hjælp af gennemførelsesretsakter. Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 17, stk. 2.

Artikel 7

Registratorer

1.   Topdomæneadministratoren akkrediterer registratorer efter rimelige, gennemsigtige og ikkediskriminerende akkrediteringsprocedurer, som er godkendt på forhånd af Kommissionen. Topdomæneadministratoren stiller akkrediteringsprocedurerne til rådighed for offentligheden i en umiddelbart tilgængelig form.

2.   Topdomæneadministratoren anvender tilsvarende betingelser under tilsvarende omstændigheder i forhold til akkrediterede .eu-registratorer, der yder tilsvarende tjenester. Topdomæneadministratoren leverer disse registratorer tjenester og information på samme betingelser og af samme kvalitet, som leveres til topdomæneadministratorens egne tilsvarende tjenester.

AFSNIT 2

Topdomæneadministratoren

Artikel 8

Udpegelse af topdomæneadministratoren

1.   Kommissionen vedtager delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 18 for at supplere denne forordning ved at fastsætte kriterierne for registreringsberettigelse og udvælgelse og proceduren for udpegelse af topdomæneadministratoren.

2.   Kommissionen fastsætter de principper, som skal indgå i kontrakten mellem Kommissionen og topdomæneadministratoren, ved hjælp af gennemførelsesretsakter. Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 17, stk. 2.

3.   Kommissionen udpeger en enhed som topdomæneadministrator efter, den i stk. 1 og 2 omhandlede procedure er tilendebragt.

4.   Kommissionen indgår en kontrakt med den udpegede topdomæneadministrator. I kontrakten fastsættes reglerne, politikkerne og procedurerne for topdomæneadministratorens levering af tjenester og de nærmere betingelser for Kommissionens tilsyn med topdomæneadministratorens organisation, administration og forvaltning af topdomænet .eu. Kontrakten skal være tidsbegrænset og kan fornyes én gang, uden at der er behov for at gennemføre en ny udvælgelsesprocedure. Kontrakten skal afspejle topdomæneadministratorens forpligtelser og skal indeholde de principper og procedurer for funktionen af topdomænet .eu, som er fastsat på grundlag af artikel 10 og 11.

5.   Uanset stk. 1, 2 og 3 kan Kommissionen i særligt hastende tvingende tilfælde udpege topdomæneadministratoren ved hjælp af gennemførelsesretsakter, der straks finder anvendelse, efter proceduren i artikel 17, stk. 3.

Artikel 9

Topdomæneadministratorens karakteristika

1.   Topdomæneadministratoren skal være en nonprofitorganisation. Topdomæneadministratorens vedtægtsmæssige hjemsted, hovedkontor og hovedforretningssted skal være beliggende inden for Unionens område.

2.   Topdomæneadministratoren kan opkræve gebyrer. Disse gebyrer skal være direkte forbundet med omkostningerne.

Artikel 10

Topdomæneadministratorens forpligtelser

Topdomæneadministratoren skal:

a)

fremme topdomænet .eu i hele Unionen og i tredjelande

b)

overholde de regler, politikker og procedurer, der er fastsat i denne forordning, den i artikel 8, stk. 4, omhandlede kontrakt og navnlig EU-databeskyttelsesretten

c)

organisere, administrere og forvalte topdomænet .eu i offentlighedens interesse og inden for alle aspekter af administration og forvaltning af topdomænet .eu sikre en høj kvalitet, gennemsigtighed, sikkerhed, stabilitet, forudsigelighed, pålidelighed, tilgængelighed, effektivitet, ikkediskrimination, rimelige konkurrencevilkår og forbrugerbeskyttelse

d)

indgå en passende kontrakt om delegering af .eu-topdomænekoden med forbehold af forudgående samtykke fra Kommissionen

e)

foretage registreringer af domænenavne i topdomænet .eu, hvor der anmodes herom af en i artikel 3 omhandlet registreringsberettiget part

f)

uden at det berører eventuelle domstolssager og under forudsætning af tilstrækkelige proceduremæssige garantier for de pågældende parter sikre registratorer og registranter muligheden for at løse eventuelle kontraktlige tvister med topdomæneadministratoren ved alternativ tvistbilæggelse

g)

sikre domænenavnedatabasernes tilgængelighed og integritet

h)

for egen regning og med Kommissionens samtykke indgå en aftale med en velanset forvalter eller et andet deponeringsinstitut, der er etableret på Unionens område, hvorved Kommissionen udpeges som den begunstigede i deponeringsaftalen, og dagligt sende henholdsvis administratoren eller deponeringsinstituttet en ajourført elektronisk kopi af indholdet af .eu-topdomænedatabasen

i)

gennemføre de i artikel 6, stk. 3, omhandlede lister

j)

fremme Unionens mål inden for internetforvaltning, blandt andet ved deltagelse i internationale fora

k)

offentliggøre de principper og procedurer for funktionen af topdomænet .eu, som er fastsat på grundlag af artikel 11, på alle Unionens institutioners officielle sprog

l)

for egen regning få foretaget en audit af et uafhængigt organ mindst hvert andet år med henblik på at dokumentere overholdelse af denne forordning og sende resultatet af sådanne audits til Kommissionen

m)

på Kommissionens anmodning deltage i arbejdet i Den Rådgivende Multistakeholdergruppe for .eu og samarbejde med Kommissionen om at forbedre forvaltningen og funktionen af topdomænet .eu.

Artikel 11

Principper og procedurer for funktionen af topdomænet .eu

Den kontrakt, der indgås mellem Kommissionen og den udpegede topdomæneadministrator i overensstemmelse med artikel 8, stk. 4, skal indeholde principperne og procedurerne for funktionen af topdomænet .eu under overholdelse af denne forordning, herunder følgende:

a)

en politik for alternativ tvistbilæggelse

b)

betingelser og procedurer for registreringsanmodninger, en politik for kontrol af kriterierne for registrering og en politik for kontrol af registranters oplysninger og en politik for spekulativ registrering af domænenavne

c)

en politik for misbrug af registreringer af domænenavne og en politik for rettidig identifikation af domænenavne, der er blevet registreret og anvendt i ond tro, som omhandlet i artikel 4

d)

en politik for tilbagekaldelse af domænenavne

e)

behandling af intellektuelle ejendomsrettigheder

f)

foranstaltninger, som har til formål at give de kompetente myndigheder adgang til oplysninger hos topdomæneadministratoren med henblik på forebyggelse, afsløring, efterforskning og retsforfølgning af kriminelle handlinger i henhold til EU-retten eller national ret, der er i overensstemmelse med EU-retten, undergivet passende kontrolforanstaltninger

g)

detaljerede procedurer for ændring af kontrakten.

Artikel 12

WHOIS-databasen

1.   Topdomæneadministratoren opretter og forvalter med behørig omhu en WHOIS-databasefacilitet med henblik på at sikre sikkerheden, stabiliteten og modstandsdygtigheden af topdomænet .eu, ved at levere nøjagtige og ajourførte oplysninger om registreringer af domænenavne under topdomænet .eu.

2.   WHOIS-databasen skal indeholde relevante oplysninger om de kontaktpunkter, der administrerer domænenavnene under topdomænet .eu, og om indehaverne af domænenavne. Oplysninger i WHOIS-databasen må ikke være af uforholdsmæssigt omfang i forhold til databasens formål. Topdomæneadministratoren skal overholde Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 (9).

AFSNIT 3

Tilsyn med topdomæneadministratoren

Artikel 13

Tilsyn

1.   Kommissionen overvåger og fører tilsyn med topdomæneadministratorens organisation, administration og forvaltning af topdomænet .eu.

2.   Kommissionen undersøger forsvarligheden af topdomæneadministratorens økonomiske forvaltning og dens overholdelse af forordningen og af principperne og procedurerne for funktionen af topdomænet .eu som omhandlet i artikel 11. Kommissionen kan anmode topdomæneadministratoren om oplysninger til det formål.

3.   Kommissionen kan i forbindelse med sine tilsynsaktiviteter pålægge topdomæneadministratoren specifikke instrukser om at justere eller forbedre organisationen, administrationen og forvaltningen af topdomænet .eu.

4.   Kommissionen kan, hvor det er hensigtsmæssigt, høre Den Rådgivende Multistakeholdergruppe for .eu og andre relevante interessenter og søge ekspertrådgivning om resultaterne af tilsynsaktiviteterne i denne artikel og om metoder til at forbedre topdomæneadministratorens organisation, administration og forvaltning af topdomænet .eu.

Artikel 14

Den Rådgivende Multistakeholdergruppe for .eu

1.   Kommissionen opretter Den Rådgivende Multistakeholdergruppe for .eu. Den Rådgivende Multistakeholdergruppe for .eu har følgende opgaver:

a)

at rådgive Kommissionen om gennemførelsen af denne forordning

b)

at afgive udtalelser til Kommissionen om strategiske forhold vedrørende forvaltning, organisation og administration af topdomænet .eu, herunder spørgsmål vedrørende cybersikkerhed og databeskyttelse

c)

at rådgive Kommissionen om overvågning af og tilsyn med topdomæneadministratoren, navnlig med hensyn til den audit, der er omhandlet i artikel 10, litra l)

d)

at rådgive Kommissionen om bedste praksis for så vidt angår politikker og foranstaltninger mod misbrug af registreringer af domænenavne, navnlig registreringer uden rettigheder eller legitime interesser og registreringer, der anvendes i ond tro.

2.   Kommissionen tager hensyn til ethvert råd fra Den Rådgivende Multistakeholdergruppe for .eu ved gennemførelsen af denne forordning.

3.   Den Rådgivende Multistakeholdergruppe for .eu består af repræsentanter for interessenter, der er etableret i Unionen. Disse repræsentanter skal komme fra den private sektor, tekniske kredse, civilsamfundet og den akademiske verden samt medlemsstaternes myndigheder og internationale organisationer. Kommissionen udpeger andre repræsentanter end repræsentanter fra medlemsstaternes myndigheder og internationale organisationer på grundlag af en åben, ikkediskriminerende og gennemsigtig procedure under nøje hensyntagen til princippet om ligestilling mellem kønnene.

4.   Uanset stk. 3 kan Den Rådgivende Multistakeholdergruppe for .eu omfatte en repræsentant for interessenter, der er etableret uden for Unionen.

5.   Den Rådgivende Multistakeholdergruppe for .eu har en repræsentant for Kommissionen eller en person, der er udpeget af Kommissionen, som formand. Kommissionen varetager sekretariatsopgaverne for Den Rådgivende Multistakeholdergruppe for .eu.

KAPITEL III

AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

Artikel 15

Forbehold af rettigheder

Unionen bevarer alle rettigheder til topdomænet .eu, herunder navnlig alle intellektuelle ejendomsrettigheder eller andre rettigheder til de topdomæneadministratordatabaser, der er nødvendige for at sikre gennemførelsen af denne forordning, samt retten til at udpege topdomæneadministratoren.

Artikel 16

Evaluering og revision

1.   Senest den 13. oktober 2027 og hvert tredje år herefter vurderer Kommissionen gennemførelsen, effektiviteten og funktionen af topdomænet .eu på grundlag af navnlig de oplysninger, topdomæneadministratoren har forelagt i henhold til artikel 10, litra l).

2.   Senest den 30. juni 2020 vurderer Kommissionen under hensyntagen til gældende praksis, om og hvordan topdomæneadministratoren skal samarbejde med EUIPO og andre EU-agenturer med henblik på at bekæmpe spekulation i og misbrug af registreringer af domænenavne, og om og hvordan der skal fastlægges enkle administrative procedurer, navnlig for så vidt angår SMV'er. Kommissionen kan om nødvendigt foreslå yderligere foranstaltninger i denne henseende.

3.   Senest den 13. oktober 2024 vurderer Kommissionen muligheden for at udvide kriterierne for registreringsberettigelse fastsat i artikel 9, og kan i givet fald fremsætte et lovgivningsmæssigt forslag.

4.   Kommissionen forelægger Europa-Parlamentet og Rådet en rapport med resultaterne af den i stk. 1 og 2 omhandlede vurdering.

Artikel 17

Udvalgsprocedure

1.   Kommissionen bistås af Kommunikationsudvalget nedsat ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2018/1972 (10). Dette udvalg er et udvalg som omhandlet i forordning (EU) nr. 182/2011.

2.   Når der henvises til dette stykke, finder artikel 5 i forordning (EU) nr. 182/2011 anvendelse.

3.   Når der henvises til dette stykke, finder artikel 8 i forordning (EU) nr. 182/2011 sammenholdt med dennes artikel 5 anvendelse.

Artikel 18

Udøvelse af de delegerede beføjelser

1.   Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter tillægges Kommissionen på de i denne artikel fastlagte betingelser.

2.   Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 8, stk. 1, tillægges Kommissionen for en periode på fem år fra den 18. april 2019. Kommissionen udarbejder en rapport vedrørende delegationen af beføjelser senest ni måneder inden udløbet af femårsperioden. Delegationen af beføjelser forlænges stiltiende for perioder af samme varighed, medmindre Europa-Parlamentet eller Rådet modsætter sig en sådan forlængelse senest tre måneder inden udløbet af hver periode.

3.   Den i artikel 8, stk. 1, omhandlede delegation af beføjelser kan til enhver tid tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse bringer delegationen af de beføjelser, der er angivet i den pågældende afgørelse, til ophør. Den får virkning dagen efter offentliggørelsen af afgørelsen i Den Europæiske Unions Tidende eller på et senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. Den berører ikke gyldigheden af delegerede retsakter, der allerede er i kraft.

4.   Inden vedtagelsen af en delegeret retsakt hører Kommissionen eksperter, som er udpeget af hver enkelt medlemsstat, i overensstemmelse med principperne i den interinstitutionelle aftale af 13. april 2016 om bedre lovgivning.

5.   Så snart Kommissionen vedtager en delegeret retsakt, giver den samtidigt Europa-Parlamentet og Rådet meddelelse herom.

6.   En delegeret retsakt vedtaget i henhold til artikel 8, stk. 1, træder kun i kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse inden for en frist på to måneder fra meddelelsen af den pågældende retsakt til Europa-Parlamentet og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og Rådet inden udløbet af denne frist begge har underrettet Kommissionen om, at de ikke agter at gøre indsigelse. Fristen forlænges med to måneder på Europa-Parlamentets eller Rådets initiativ.

Artikel 19

Overgangsbestemmelser

1.   Domænenavnsindehavere, som har fået domænenavne registreret i henhold til artikel 4, stk. 2, litra b), i forordning (EF) nr. 733/2002, bevarer deres rettigheder med hensyn til de eksisterende registrerede domænenavne.

2.   Senest den 12. oktober 2021 træffer Kommissionen de nødvendige foranstaltninger med henblik på at udpege en enhed som topdomæneadministrator og indgå en kontrakt med topdomæneadministratoren i henhold til denne forordning. Kontrakten skal have virkning fra den 13. oktober 2022.

3.   Den kontrakt, der er indgået mellem Kommissionen og topdomæneadministratoren i henhold til artikel 3, stk. 1, litra c), i forordning (EF) nr. 733/2002, har fortsat virkning indtil den 12. oktober 2022.

Artikel 20

Ændring af forordning (EF) nr. 733/2002

Artikel 4, stk. 2, litra b), i forordning (EF) nr. 733/2002 affattes således:

»b)

registrere domænenavne i topdomænet .eu gennem en akkrediteret .eu-registrator efter anmodning fra:

i)

en unionsborger, uanset dennes opholdssted

ii)

en fysisk person, som ikke er unionsborger, men som har bopæl i en medlemsstat

iii)

en virksomhed, der er etableret i Unionen, eller

iv)

en organisation, der er hjemmehørende i Unionen, uden at dette dog berører anvendelsen af national ret.«

Artikel 21

Ophævelse

Forordning (EF) nr. 733/2002 og (EF) nr. 874/2004 ophæves med virkning fra den 13. oktober 2022.

Artikel 22

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den finder anvendelse fra den 13. oktober 2022.

Artikel 20 finder dog anvendelse fra den 19. oktober 2019.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 19. marts 2019.

På Europa-Parlamentets vegne

A. TAJANI

Formand

På Rådets vegne

G. CIAMBA

Formand


(1)  EUT C 367 af 10.10.2018, s. 112.

(2)  Europa-Parlamentets holdning af 31.1.2019 (endnu ikke offentliggjort i EUT) og Rådets afgørelse af 18.2.2019.

(3)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 733/2002 af 22. april 2002 om implementering af topdomænet .eu (EFT L 113 af 30.4.2002, s. 1).

(4)  Kommissionens forordning (EF) nr. 874/2004 af 28. april 2004 om generelle retningslinjer for implementeringen af topdomænet .eu og dets funktioner samt principperne for registrering (EUT L 162 af 30.4.2004, s. 40).

(5)  EUT L 123 af 12.5.2016, s. 1.

(6)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/2011 af 16. februar 2011 om de generelle regler og principper for, hvordan medlemsstaterne skal kontrollere Kommissionens udøvelse af gennemførelsesbeføjelser (EUT L 55 af 28.2.2011, s. 13).

(7)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/11/EU af 21. maj 2013 om alternativ tvistbilæggelse i forbindelse med tvister på forbrugerområdet og om ændring af forordning (EF) nr. 2006/2004 og direktiv 2009/22/EF (direktiv om ATB på forbrugerområdet) (EUT L 165 af 18.6.2013, s. 63).

(8)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1215/2012 af 12. december 2012 om retternes kompetence og om anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser på det civil- og handelsretlige område (EUT L 351 af 20.12.2012, s. 1).

(9)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (generel forordning om databeskyttelse) (EUT L 119 af 4.5.2016, s. 1).

(10)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2018/1972 af 11. december 2018 om oprettelse af en europæisk kodeks for elektronisk kommunikation (EUT L 321 af 17.12.2018, s. 36).