27.3.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

LI 85/49


EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) 2019/502

af 25. marts 2019

om fælles regler, der sikrer basale luftfartsforbindelser i lyset af Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands udtræden af Unionen

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 100, stk. 2,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

efter fremsendelse af udkast til lovgivningsmæssig retsakt til de nationale parlamenter,

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (1),

efter høring af Regionsudvalget,

efter den almindelige lovgivningsprocedure (2), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den 29. marts 2017 meddelte Det Forenede Kongerige sin hensigt om at udtræde af Unionen i henhold til artikel 50 i traktaten om Den Europæiske Union. Traktaterne ophører med at finde anvendelse på Det Forenede Kongerige fra datoen for udtrædelsesaftalens ikrafttræden eller, hvis en sådan aftale ikke foreligger, to år efter denne meddelelse, nemlig fra den 30. marts 2019, medmindre Det Europæiske Råd efter aftale med Det Forenede Kongerige beslutter at forlænge denne periode.

(2)

I Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1008/2008 (3) fastsættes betingelserne for, at luftfartsselskaber kan opnå Unionens tilladelse til at operere, og friheden til at udøve lufttrafik inden for Unionen fastsættes.

(3)

Medmindre der vedtages særlige bestemmelser, vil Det Forenede Kongeriges udtræden af Unionen gøre en ende på alle rettigheder og forpligtelser, der følger af EU-retten, vedrørende den markedsadgang, som er fastsat ved forordning (EF) nr. 1008/2008, for så vidt angår forholdet mellem Det Forenede Kongerige og de tilbageværende 27 medlemsstater.

(4)

Der er derfor nødvendigt at fastsætte et midlertidigt sæt af foranstaltninger, der gør det muligt for luftfartsselskaber med licens fra Det Forenede Kongerige at udøve lufttransporttjenester mellem sidstnævnte og de tilbageværende 27 medlemsstater. For at sikre en fornuftig ligevægt mellem Det Forenede Kongerige og de tilbageværende 27 medlemsstater bør de derved indrømmede rettigheder betinges af, at Det Forenede Kongerige indrømmer luftfartsselskaber med licens fra Unionen lige rettigheder, og være underlagt visse betingelser, der sikrer fair konkurrence.

(5)

For at afspejle dens midlertidige karakter bør anvendelsen af denne forordning begrænses til en kort periode, uden at dette foregriber en eventuel forhandling og ikrafttræden af en fremtidig aftale med Det Forenede Kongerige, som omfatter udøvelse af lufttrafik, og hvori Unionen er part. Kommissionen bør på grundlag af en henstilling fra denne snarest muligt gives bemyndigelse til at forhandle en omfattende lufttransportaftale med Det Forenede Kongerige. Der bør straks forhandles og indgås en sådan aftale.

(6)

For at sikre gensidigt fordelagtige niveauer af forbindelser bør samarbejdsordninger om markedsføring såsom fælles rutenumre planlægges for både UK-luftfartsselskaber og EU-luftfartsselskaber i overensstemmelse med gensidighedsprincippet.

(7)

I betragtning af de ekstraordinære og unikke omstændigheder, der nødvendiggør vedtagelsen af denne forordning, og i overensstemmelse med traktaterne er det hensigtsmæssigt, at Unionen midlertidigt udøver den relevante delte kompetence, som den er blevet tildelt i henhold til traktaterne. Enhver indvirkning af denne forordning på kompetencefordelingen mellem Unionen og medlemsstaterne bør dog være strengt tidsbegrænset. Den af Unionen udøvede kompetence bør derfor kun udøves med hensyn til anvendelsesperioden for denne forordning. Den således udøvede delte kompetence bør følgelig ophøre med at blive udøvet af Unionen, så snart denne forordning ophører med at finde anvendelse. I overensstemmelse med artikel 2, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde vil medlemsstaterne derfor igen udøve deres kompetence fra dette tidspunkt. Endvidere erindres der om, at udøvelsen af Unionens kompetence i denne forordning som fastsat i protokol nr. 25 om udøvelsen af delt kompetence, der er knyttet som bilag til traktaten om Den Europæiske Union og traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, kun omfatter de elementer, der indgår i denne forordning, og ikke omfatter hele området. Unionens og medlemsstaternes respektive kompetencer med hensyn til indgåelse af internationale aftaler på lufttransportområdet skal fastlægges i overensstemmelse med traktaterne og under hensyntagen til den relevante EU-lovgivning.

(8)

I henhold til forordning (EF) nr. 1008/2008 skal EU-luftfartsselskaber for at opretholde gyldige licenser til enhver tid overholde de krav vedrørende ejerskab og kontrol, der er fastsat i nævnte forordning. Hvis Det Forenede Kongeriges udtræden af Unionen finder sted uden udtrædelsesaftale, vil nogle EU-luftfartsselskaber sandsynligvis få problemer med at opfylde disse krav fra udtrædelsesdatoen. Det er derfor nødvendigt at indføre beredskabsforanstaltninger. I overensstemmelse med principperne om ligebehandling og proportionalitet bør disse foranstaltninger begrænses til, hvad der er strengt nødvendigt for at løse de problemer, der følger af Det Forenede Kongeriges udtræden af Unionen uden en aftale. Det er på baggrund af de samme principper også nødvendigt at indføre mekanismer, der gør det muligt nøje at overvåge de fremskridt, der gøres med hensyn til at overholde kravene vedrørende ejerskab og kontrol, og at trække licensen tilbage, når det er berettiget. For at undgå en brat afbrydelse af driften og navnlig gøre det muligt for berørte passagerer at komme hjem, bør tilbagekaldelsen af en licens, der ikke er i overensstemmelse med reglerne, få virkning to uger efter afgørelsen om tilbagekaldelse, hvis der ikke er fremlagt en passende plan for afhjælpende foranstaltninger.

(9)

Denne forordning bør ikke forhindre medlemsstaterne i at udstede tilladelser til EU-luftfartsselskabers ruteflyvning på grundlag af rettigheder, de har fået tildelt af Det Forenede Kongerige, i lighed med situationer, der opstår i forbindelse med internationale aftaler. Med hensyn til disse tilladelser bør medlemsstaterne ikke forskelsbehandle mellem EU-luftfartsselskaber.

(10)

Kommissionen og medlemsstaterne bør løse de problemer, der kan påvirke de eksisterende trafikfordelingsordninger som følge af Det Forenede Kongeriges udtræden af Unionen. Der bør navnlig træffes passende foranstaltninger for at sikre fuld overholdelse af disse ordninger og så vidt muligt sikre en velordnet overgang for at undgå afbrydelser for passagerer og virksomheder i Unionen.

(11)

For at sikre ensartede betingelser for gennemførelsen af denne forordning bør Kommissionen tillægges gennemførelsesbeføjelser for så vidt angår vedtagelse af foranstaltninger, der skal sikre en rimelig grad af gensidighed med hensyn til de rettigheder, som Unionen og Det Forenede Kongerige ensidigt indrømmer den anden parts luftfartsselskaber, og sikre, at EU-luftfartsselskaber kan konkurrere med UK-luftfartsselskaber på rimelige vilkår i forbindelse med udøvelsen af lufttrafik. Disse beføjelser bør udøves i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/2011 (4). I betragtning af deres potentielle indvirkning på medlemsstaternes luftfartsforbindelser bør de pågældende foranstaltninger vedtages efter undersøgelsesproceduren. Kommissionen bør vedtage gennemførelsesretsakter, der finder anvendelse straks, når det er bydende nødvendigt i behørigt begrundede særligt hastende tilfælde. Sådanne behørigt begrundede tilfælde kan vedrøre de tilfælde, hvor Det Forenede Kongerige ikke indrømmer EU-luftfartsselskaber tilsvarende rettigheder og derved forårsager en klar uligevægt, eller hvor mindre gunstige konkurrencevilkår end dem, der gælder for UK-luftfartsselskaber i forbindelse med udøvelsen af lufttransporttjenester, der er omfattet af denne forordning, truer EU-luftfartsselskabers økonomiske levedygtighed.

(12)

Målet for denne forordning, nemlig at fastsætte midlertidige foranstaltninger til regulering af lufttransport mellem Unionen og Det Forenede Kongerige i det tilfælde, at der ikke indgås en udtrædelsesaftale, kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af medlemsstaterne, men kan på grund af dets omfang og virkninger bedre nås på EU-plan; Unionen kan derfor vedtage foranstaltninger i overensstemmelse med nærhedsprincippet, jf. artikel 5 i traktaten om Den Europæiske Union. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel, går denne forordning ikke videre, end hvad der er nødvendigt for at nå dette mål.

(13)

Denne forordnings geografiske anvendelsesområde og henvisninger i forordningen til Det Forenede Kongerige omfatter ikke Gibraltar.

(14)

Denne forordning berører ikke Kongeriget Spaniens retlige stilling med hensyn til suveræniteten over det område, hvor lufthavnen i Gibraltar er beliggende.

(15)

Bestemmelserne i denne forordning bør træde i kraft så hurtigt som muligt og finde anvendelse, i princippet fra dagen efter den dag, hvor traktaterne ophører med at finde anvendelse på Det Forenede Kongerige, medmindre en udtrædelsesaftale indgået med Det Forenede Kongerige er trådt i kraft på dette tidspunkt. For at de nødvendige administrative procedurer kan gennemføres hurtigst muligt, bør visse bestemmelser finde anvendelse fra denne forordnings ikrafttræden —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Anvendelsesområde

Ved denne forordning fastsættes et sæt af midlertidige foranstaltninger til regulering af lufttransporten mellem Unionen og Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland (»Det Forenede Kongerige«) efter dettes udtræden af Unionen.

Artikel 2

Udøvelse af kompetence

1.   Udøvelsen af Unionens kompetence i henhold til denne forordning begrænses til anvendelsesperioden for denne forordning som defineret i artikel 16, stk. 4. Efter udløbet af denne periode ophører Unionen straks med at udøve den pågældende kompetence, og medlemsstaterne udøver igen deres kompetence i overensstemmelse med artikel 2, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde.

2.   Udøvelsen af Unionens beføjelser i henhold til denne forordning berører ikke medlemsstaternes kompetence vedrørende trafikrettigheder i forbindelse med igangværende eller fremtidige forhandlinger om eller undertegnelse eller indgåelse af internationale aftaler vedrørende lufttrafik med et andet tredjeland, og med Det Forenede Kongerige med hensyn til perioden efter at denne forordning ophører med at finde anvendelse.

3.   Unionens udøvelse af den i stk. 1 omhandlede kompetence omfatter kun de elementer, der indgår i denne forordning.

4.   Denne forordning berører ikke Unionens og medlemsstaternes respektive kompetencer på luftfartsområdet med hensyn til andre elementer end dem, der er omfattet af denne forordning.

Artikel 3

Definitioner

I denne forordning forstås ved:

1)   »lufttransport«: transport af passagerer, bagage, fragt og post, hver for sig eller sammen, med et luftfartøj, som tilbydes offentligheden mod betaling af vederlag eller leje, herunder både ruteflyvning og charterflyvning

2)   »international lufttransport«: lufttransport, som passerer gennem luftrummet over mere end én stats område

3)   »EU-luftfartsselskab«: et luftfartsselskab med en gyldig licens tildelt af en kompetent licensudstedende myndighed i overensstemmelse med kapitel II i forordning (EF) nr. 1008/2008

4)   »UK-luftfartsselskab«: et luftfartsselskab,

a)

hvis hovedsæde er etableret i Det Forenede Kongerige, og

b)

som opfylder en af følgende to betingelser:

i)

Det Forenede Kongerige og/eller statsborgere i Det Forenede Kongerige ejer mere end 50 % af foretagendet, og det er underlagt dets/deres effektive kontrol, enten direkte eller indirekte gennem et eller flere andre foretagender, eller

ii)

EU-medlemsstater og/eller statsborgere i EU-medlemsstaterne og/eller andre medlemsstater i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde og/eller statsborgere i disse stater — i enhver kombination, det være sig for sig selv eller sammen med Det Forenede Kongerige og/eller statsborgere i Det Forenede Kongerige — ejer mere end 50 % af foretagendet, og det er underlagt deres effektive kontrol, enten direkte eller indirekte gennem et eller flere andre foretagender

c)

og i det i litra b), nr. ii), omhandlede tilfælde var indehaver af en gyldig licens i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1008/2008 på dagen før den første dag, hvor nærværende forordning finder anvendelse, jf. artikel 16, stk. 2, første afsnit

5)   »effektiv kontrol«: et forhold, der bygger på rettigheder, aftaler eller andre midler, som enkeltvis eller tilsammen, under hensyn til alle faktiske eller retlige forhold, giver mulighed for, direkte eller indirekte at få afgørende indflydelse på foretagendet, særlig ved:

a)

brugsret til foretagendets aktiver eller dele deraf

b)

rettigheder eller aftaler, som sikrer afgørende indflydelse på sammensætningen af foretagendets organer eller på disses afstemninger eller beslutninger, eller som på anden måde sikrer afgørende indflydelse på foretagendets drift

6)   »konkurrenceregler«: retsregler, som omhandler følgende former for adfærd, når den kan påvirke lufttransporttjenester:

a)

adfærd, der består af følgende:

i)

aftaler mellem luftfartsselskaber, afgørelser vedtaget af sammenslutninger af luftfartsselskaber og alle former for samordnet praksis, som har til formål eller følge at hindre, begrænse eller forvride konkurrencen

ii)

et eller flere luftfartsselskaber misbruger en dominerende stilling

iii)

foranstaltninger, som Det Forenede Kongerige træffer eller opretholder til gavn for offentlige virksomheder og virksomheder, som Det Forenede Kongerige indrømmer særlige eller eksklusive rettigheder, og som strider mod nr. i) eller ii), og

b)

fusioner og virksomhedsovertagelser mellem luftfartsselskaber, der hæmmer den effektive konkurrence betydeligt, navnlig som følge af skabelse eller styrkelse af en dominerende stilling

7)   »støtte«: ethvert økonomisk bidrag til et luftfartsselskab eller en lufthavn ydet af staten eller ethvert andet offentligt organ uanset forvaltningsniveauet, hvorved modtageren opnår en fordel, herunder:

a)

direkte overførsel af midler såsom tilskud, lån eller tilførsel af egenkapital, potentiel direkte overførsel af midler, overtagelse af passiver såsom ved lånegarantier, kapitaltilførsler, ejerskab, beskyttelse mod konkurs eller forsikringer

b)

afkald på eller manglende inddrivelse af indtægter, der normalt skal betales

c)

levering af andre varer eller tjenesteydelser end generel infrastruktur eller indkøb af varer eller tjenesteydelser, eller

d)

indbetaling af midler til en finansieringsmekanisme med henblik på at varetage en eller flere af de i litra a), b) og c) nævnte funktioner, som normalt ville påhvile staten eller andre offentlige organer og i praksis ikke afviger reelt fra normal statspraksis, eller hvis et privat organ får overdraget eller bliver pålagt at gøre dette.

Modtageren anses ikke for at have opnået en fordel ved et finansielt bidrag, som ydes af staten eller et andet offentligt organ, hvis en privat markedsaktør, der udelukkende lader sig lede af udsigten til fortjeneste, i samme situation som det pågældende offentlige organ ville have ydet samme finansielle bidrag

8)   »uafhængig konkurrencemyndighed«: en myndighed, der er ansvarlig for anvendelsen og håndhævelsen af konkurrenceregler samt kontrol af støtte, og som opfylder alle følgende betingelser:

a)

myndigheden er operationelt uafhængig og er udstyret med de nødvendige ressourcer til at kunne varetage sine opgaver

b)

myndigheden har i forbindelse med varetagelsen af sine opgaver og udøvelsen af sine beføjelser de fornødne garantier for uafhængighed af politisk eller anden ekstern indflydelse og handler upartisk, og

c)

myndighedens afgørelser er underlagt domstolskontrol

9)   »forskelsbehandling«: sondring i enhver form uden objektiv begrundelse med hensyn til levering af varer eller tjenester, herunder offentlig tjeneste, som benyttes til at operere lufttransporttjenester, eller med hensyn til offentlige myndigheders behandling af disse i henseende til sådanne tjenester

10)   »ruteflyvning«: en række flyvninger, der har samtlige følgende kendetegn:

a)

for hver flyvning udbydes pladser og/eller kapacitet til transport af fragt og/eller post til salg på individuel basis til offentligheden (enten direkte hos luftfartsselskabet eller hos dets autoriserede bureauer)

b)

de gennemføres mellem de samme to eller flere lufthavne, enten:

i)

i henhold til en offentliggjort fartplan, eller

ii)

med en sådan regelmæssighed eller hyppighed, at der tydeligt er tale om en identificerbar systematisk række flyvninger

11)   »charterflyvning«: andre udførte erhvervsmæssige lufttransporttjenester end ruteflyvning

12)   »Unionens område«: landområder samt indre farvande og territorialfarvande tilhørende de medlemsstater, på hvilke traktaten om Den Europæiske Union og traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde finder anvendelse, på de vilkår, der er fastsat i disse traktater, samt luftrummet over disse

13)   »Det Forenede Kongeriges område«: landområder samt indre farvande og territorialfarvande tilhørende Det Forenede Kongerige og luftrummet over dette

14)   »Chicago-konventionen«: konventionen om international civil luftfart, som blev undertegnet den 7. december 1944 i Chicago.

Artikel 4

Trafikrettigheder

1.   UK-luftfartsselskaber må på de betingelser, der er fastsat i denne forordning:

a)

overflyve Unionens område uden at lande

b)

foretage tekniske landinger på Unionens område, jf. Chicago-konventionen

c)

udføre internationale lufttransporttjenester i form af rute- og charterflyvning med passagerer, en kombination af passagerer og fragt samt rene fragttjenester mellem ethvert par af punkter, hvoraf det ene er beliggende på Det Forenede Kongeriges område, og det andet er beliggende på Unionens område

d)

i højst fem måneder fra den første dag, hvor denne forordning finder anvendelse, jf. artikel 16, stk. 2, første afsnit, udføre internationale lufttransporttjenester i form af rute- og charterflyvning med rene fragttjenester mellem ethvert par af punkter, hvoraf det ene er beliggende på Unionens område, og det andet er beliggende på et tredjelands område, som en del af en tjeneste med oprindelses- eller bestemmelsessted på Det Forenede Kongeriges område. Den samlede sæsonbestemte kapacitet, som udøves af UK-luftfartsselskaber til disse tjenester, må ikke overstige det samlede antal afgange, som disse luftfartsselskaber opererede til disse tjenester i henholdsvis IATA-vintersæsonen og sommersæsonen 2018 pro rata temporis

e)

i højst syv måneder fra den første dag, hvor denne forordning finder anvendelse, jf. artikel 16, stk. 2, første afsnit, fortsætte med at levere ruteflyvning på ruter, der er underlagt en forpligtelse til offentlig tjeneste, når retten til at operere er tildelt i henhold til artikel 16 og 17 i forordning (EF) nr. 1008/2008 inden datoen for denne forordnings anvendelse, og forudsat at betingelserne for de pågældende tjenester i forordning (EF) nr. 1008/2008 overholdes.

2.   Medlemsstaterne bruger den i stk. 1, litra e), omhandlede periode til at træffe de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at de offentlige tjenester, der anses for nødvendige, fortsætter efter denne periodes udløb, i overensstemmelse med artikel 16 og 17 i forordning (EF) nr. 1008/2008.

3.   Medlemsstaterne må hverken forhandle om eller indgå bilaterale aftaler eller ordninger med Det Forenede Kongerige om spørgsmål, der henhører under denne forordnings anvendelsesområde, for så vidt angår den periode, hvor denne forordning finder anvendelse. De må for så vidt angår denne periode ikke på anden vis indrømme UK-luftfartsselskaber andre lufttransportrelaterede rettigheder end dem, som indrømmes ved denne forordning.

Artikel 5

Samarbejdsordninger om markedsføring

1.   Lufttransporttjenester i overensstemmelse med artikel 4 i denne forordning kan udbydes inden for rammerne af samarbejdsordninger om markedsføring såsom ordninger om reservering af kapacitet eller fælles rutenumre, som følger:

a)

UK-luftfartsselskabet kan fungere som det kontraherende selskab i forhold til et hvilket som helst transporterende selskab, som er et EU-luftfartsselskab eller et UK-luftfartsselskab, eller i forhold til et hvilket som helst transporterende selskab fra et tredjeland, som i henhold til EU-retten eller i givet fald i henhold til retsreglerne i den eller de berørte medlemsstater har de nødvendige trafikrettigheder samt retten for dens luftfartsselskaber til at udøve de disse rettigheder ved hjælp af den pågældende ordning.

b)

UK-luftfartsselskabet kan fungere som det transporterende selskab i forhold til et hvilket som helst kontraherende selskab, som er et EU-luftfartsselskab eller et UK-luftfartsselskab, eller i forhold til et hvilket som helst kontraherende selskab fra et tredjeland, som i henhold til EU-retten eller i givet fald i henhold til retsreglerne i den eller de berørte medlemsstater har de nødvendige ruterettigheder samt retten for dens luftfartsselskaber til at udøve de disse rettigheder ved hjælp af den pågældende ordning.

2.   Anvendelse af samarbejdsordninger om markedsføring, det være sig som transporterende selskab eller som kontraherende selskab, kan aldrig føre til, at et UK-luftfartsselskab udøver andre rettigheder end dem, der er fastsat i artikel 4, stk. 1.

3.   De rettigheder, der tildeles UK-luftfartsselskaber i henhold til stk. 1, kan aldrig fortolkes således, at de giver luftfartsselskaber fra et tredjeland andre rettigheder end dem, de har i henhold til EU-retten eller retsreglerne i den eller de pågældende medlemsstater.

4.   De berørte medlemsstater kræver, at de i stk. 1 omhandlede ordninger godkendes af deres kompetente myndigheder, med henblik på at kontrollere, at betingelserne i denne artikel og de gældende krav i EU-retten og national ret, navnlig angående flyvesikkerhed og luftfartssikkerhed, overholdes.

Artikel 6

Leasing af luftfartøjer

1.   Et UK-luftfartsselskab kan ved udøvelsen af de rettigheder, der er fastsat i artikel 4, stk. 1, levere lufttransporttjenester med sine egne fly og i alle følgende tilfælde:

a)

ved hjælp af et luftfartøj, som er leaset uden besætning fra en hvilken som helst leasinggiver

b)

ved hjælp af et luftfartøj, som er leaset med besætning fra et hvilket som helst andet UK-luftfartsselskab

c)

ved hjælp af et luftfartøj, som er leaset med besætning fra luftfartsselskaber fra et andet land end Det Forenede Kongerige, forudsat at leasingen er berettiget på grundlag af ekstraordinære behov, sæsonbestemte kapacitetsbehov eller driftsvanskeligheder for leasingtageren, og at leasingen ikke overstiger den varighed, der er strengt nødvendig for at opfylde disse behov eller overvinde disse vanskeligheder.

2.   De berørte medlemsstater kræver, at de i stk. 1 omhandlede ordninger godkendes af deres kompetente myndigheder, med henblik på at kontrollere, at betingelserne deri og de gældende krav i EU-retten og national ret, navnlig angående sikkerhed, overholdes.

Artikel 7

Behandling af licenser i betragtning af kravene vedrørende ejerskab og kontrol

1.   Uanset artikel 8 i forordning (EF) nr. 1008/2008 gælder, at hvis et luftfartsselskab, som har en licens, der er udstedt af en anden medlemsstat end Det Forenede Kongerige, ikke længere opfylder kravene i artikel 4, litra f), i nævnte forordning (»kravene vedrørende ejerskab og kontrol«) som følge af Det Forenede Kongeriges udtræden af Unionen, berører den manglende opfyldelse af disse krav ikke licensens gyldighed før udløbet af en periode på seks måneder fra den første dag, hvor nærværende forordning finder anvendelse, jf. nærværende forordnings artikel 16, stk. 2, første afsnit, forudsat at betingelserne i stk. 2-5 i nærværende artikel er opfyldt.

2.   Senest to uger efter denne forordnings ikrafttræden fremlægger luftfartsselskabet en plan for afhjælpende foranstaltninger for den kompetente licensudstedende myndighed. Planen skal indeholde en fuldstændig og præcis redegørelse for de foranstaltninger, man agter at træffe for at opnå fuld opfyldelse af kravene vedrørende ejerskab og kontrol senest den første dag efter den i denne artikels stk. 1 nævnte periode. Hvis luftfartsselskabet ikke har fremlagt en plan inden for fristen, skal den kompetente licensudstedende myndighed, efter at have givet det pågældende luftfartsselskab lejlighed til at fremsætte sine bemærkninger, straks tilbagekalde licensen, dog tidligst fra den dato, der er nævnt i artikel 16, stk. 2, første afsnit, og underrette Kommissionen herom. Tilbagekaldelsen får virkning to uger efter den licensudstedende myndigheds afgørelse, dog tidligst fra den dato, der er omhandlet i artikel 16, stk. 2. Den kompetente licensudstedende myndighed giver luftfartsselskabet meddelelse om sin afgørelse og underretter Kommissionen.

3.   Hvis det berørte luftfartsselskab har fremlagt en plan for afhjælpende foranstaltninger inden for den i stk. 2 nævnte frist, skal den kompetente licensudstedende myndighed inden for to måneder efter modtagelsen af planen vurdere, om man med de deri fastsatte foranstaltninger vil opnå fuld opfyldelse af kravene vedrørende ejerskab og kontrol senest den første dag efter den i stk. 1 omhandlede periode, og om det forekommer sandsynligt, at luftfartsselskabet vil fuldføre foranstaltningerne inden denne dato. Den kompetente licensudstedende myndighed underretter luftfartsselskabet og Kommissionen om sin vurdering.

4.   Hvis den kompetente licensudstedende myndighed efter at have givet det pågældende luftfartsselskab lejlighed til at fremsætte sine bemærkninger finder, at man med de i planen fastsatte foranstaltninger ikke vil opnå fuld opfyldelse af kravene vedrørende ejerskab og kontrol senest den første dag efter den i stk. 1 omhandlede periode, eller hvis det forekommer usandsynligt, at det berørte luftfartsselskab vil fuldføre foranstaltningerne inden denne dato, kan den straks tilbagekalde licensen. Tilbagekaldelsen får virkning to uger efter den licensudstedende myndigheds afgørelse. Den kompetente licensudstedende myndighed giver luftfartsselskabet meddelelse om sin afgørelse og underretter Kommissionen.

5.   Hvis den kompetente licensudstedende myndighed finder, at man med de i planen fastsatte foranstaltninger vil opnå fuld opfyldelse af kravene vedrørende ejerskab og kontrol senest den første dag efter den i stk. 1 omhandlede periode, og hvis det forekommer sandsynligt, at luftfartsselskabet vil fuldføre foranstaltningerne inden denne dato, skal den nøje og løbende overvåge gennemførelsen af planen og regelmæssigt underrette Kommissionen om sine konstateringer.

6.   Ved udløbet af den i stk. 1 omhandlede periode beslutter den kompetente licensudstedende myndighed, om luftfartsselskabet fuldt ud opfylder kravene vedrørende ejerskab og kontrol. Hvis den kompetente licensudstedende myndighed efter at have givet det pågældende luftfartsselskab lejlighed til at fremsætte sine bemærkninger beslutter, at luftfartsselskabet ikke fuldt ud opfylder kravene vedrørende ejerskab og kontrol, tilbagekalder den licensen med virkning fra den første dag efter den i stk. 1 omhandlede periode.

7.   Hvis Kommissionen efter at have givet den kompetente licensudstedende myndighed og det berørte luftfartsselskab lejlighed til at fremsætte deres bemærkninger finder, at den kompetente licensudstedende myndighed ikke har tilbagekaldt den relevante licens i en situation, hvor en sådan tilbagekaldelse er påkrævet i henhold til denne artikels stk. 2 eller 6, anmoder Kommissionen i overensstemmelse med artikel 15, stk. 3, andet afsnit, i forordning (EF) nr. 1008/2008 den kompetente licensudstedende myndighed om at tilbagekalde licensen. Artikel 15, stk. 3, tredje og fjerde afsnit, i nævnte forordning finder anvendelse.

8.   Denne artikel berører ikke anvendelsen af andre bestemmelser i forordning (EF) nr. 1008/2008.

Artikel 8

Lige rettigheder

1.   Kommissionen overvåger de rettigheder, som Det Forenede Kongerige indrømmer EU-luftfartsselskaber, og betingelserne for deres udøvelse.

2.   Hvis Kommissionen fastslår, at de rettigheder, som Det Forenede Kongerige indrømmer EU-luftfartsselskaberne, ikke retligt eller faktisk svarer til dem, som indrømmes UK-luftfartsselskaber i henhold til denne forordning, eller at disse rettigheder ikke er ligeligt tilgængelige for alle EU-luftfartsselskaber, vedtager Kommissionen straks og for at genoprette lige vilkår gennemførelsesretsakter med henblik på at:

a)

fastsætte begrænsninger for UK-luftfartsselskabernes tilladte kapacitet til ruteflyvning og pålægge medlemsstaterne at tilpasse UK-luftfartsselskabernes tilladelser til at operere, både eksisterende og nye, i overensstemmelse hermed

b)

pålægge medlemsstaterne at afvise, suspendere eller tilbagekalde de nævnte tilladelser til at operere, eller

c)

pålægge finansielle forpligtelser eller driftsmæssige begrænsninger.

Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren, jf. artikel 15, stk. 2. De vedtages efter hasteproceduren, jf. artikel 15, stk. 3, hvis det er bydende nødvendigt i behørigt begrundede særligt hastende tilfælde af alvorlig mangel på lige vilkår, jf. stk. 2.

Artikel 9

Fair konkurrence

1.   Kommissionen overvåger de betingelser, på hvilke EU-luftfartsselskaber og EU-lufthavne konkurrerer med UK-luftfartsselskaber og lufthavne i Det Forenede Kongerige om udøvelsen af lufttransporttjenester, der er omfattet af denne forordning.

2.   Hvis Kommissionen fastslår, at de omhandlede betingelser som følge af en af de i stk. 3 omhandlede situationer er mærkbart mindre gunstige end dem, som UK-luftfartsselskaber drager fordel af, vedtager den straks og for at afhjælpe denne situation gennemførelsesretsakter med henblik på at:

a)

fastsætte begrænsninger for UK-luftfartsselskabernes tilladte kapacitet til ruteflyvning og pålægge medlemsstaterne at tilpasse UK-luftfartsselskabernes tilladelser til at operere, både eksisterende og nye, i overensstemmelse hermed

b)

pålægge medlemsstaterne at afvise, suspendere eller tilbagekalde de nævnte tilladelser til at operere for nogle eller alle UK-luftfartsselskaber, eller

c)

pålægge finansielle forpligtelser eller driftsmæssige begrænsninger.

Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren, jf. artikel 15, stk. 2. De vedtages efter hasteproceduren, jf. artikel 15, stk. 3, hvis det er bydende nødvendigt i behørigt begrundede særligt hastende tilfælde af, at den økonomiske levedygtighed af en eller flere af EU-luftfartsselskabers operationer er truet.

3.   De i stk. 2 omhandlede gennemførelsesretsakter skal på de i nævnte stykke fastsatte betingelser vedtages for at afhjælpe følgende situationer:

a)

Det Forenede Kongerige yder støtte

b)

Det Forenede Kongerige har ikke indført eller anvender ikke konkurrencereglerne i praksis

c)

Det Forenede Kongerige undlader at oprette eller opretholde en uafhængig konkurrencemyndighed

d)

Det Forenede Kongerige anvender standarder for beskyttelsen af arbejdstagere, flyvesikkerhed, luftfartssikkerhed, miljøet eller passagerrettigheder, som er ringere end dem, der er fastsat i EU-retten eller, i mangel af relevante bestemmelser i EU-retten, er ringere end dem, som anvendes af alle medlemsstaterne eller under alle omstændigheder er ringere end relevante internationale standarder

e)

forskelsbehandling rettet mod EU-luftfartsselskaber i enhver form.

4.   Med henblik på stk. 1 kan Kommissionen anmode om oplysninger fra Det Forenede Kongeriges kompetente myndigheder, UK-luftfartsselskaber eller lufthavne i Det Forenede Kongerige. Hvis Det Forenede Kongeriges kompetente myndigheder, UK-luftfartsselskaber eller lufthavne i Det Forenede Kongerige ikke forelægger de ønskede oplysninger inden udløbet af en rimelig frist fastsat af Kommissionen, eller forelægger ufuldstændige oplysninger, kan Kommissionen træffe foranstaltning i henhold til stk. 2.

5.   Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 868/2004 (5) finder ikke anvendelse på anliggender, der henhører under nærværende forordnings anvendelsesområde.

Artikel 10

Tilladelse til at operere

1.   Uden at dette berører EU-retten eller national ret på området for flyvesikkerhed, pålægges UK-luftfartsselskaber for at kunne udøve de rettigheder, de indrømmes i medfør af artikel 4, at indhente en tilladelse til at operere fra hver enkelt medlemsstat, hvori de ønsker at operere.

2.   Når en medlemsstat modtager en ansøgning om tilladelse til at operere fra et UK-luftfartsselskab, udsteder den pågældende medlemsstat en passende tilladelse til at operere uden unødig forsinkelse, forudsat at:

a)

det ansøgende UK-luftfartsselskab er indehaver af en gyldig tilladelse til at operere i henhold til Det Forenede Kongeriges lovgivning, og

b)

Det Forenede Kongerige udøver og opretholder en effektiv myndighedskontrol med det ansøgende UK-luftfartsselskab, den kompetente myndighed er entydigt identificeret, og UK-luftfartsselskabet er indehaver af en tilladelse til at operere, som er udstedt af nævnte myndighed.

3.   Uden at det berører behovet for, at der gives tilstrækkelig tid til at udføre de nødvendige vurderinger, har UK-luftfartsselskaberne ret til at indgive deres ansøgninger om tilladelse til at operere fra dagen for denne forordnings ikrafttræden. Medlemsstaterne har beføjelse til at godkende ansøgningerne fra nævnte dato, forudsat at betingelserne for en sådan godkendelse er opfyldt. Enhver tilladelse, der udstedes i den forbindelse, må dog tidligst træde i kraft den første dag, hvor denne forordning finder anvendelse, jf. artikel 16, stk. 2, første afsnit.

Artikel 11

Operationelle planer, programmer og ruteplaner

1.   UK-luftfartsselskaberne forelægger deres operationelle planer, programmer og ruteplaner for lufttrafik for de kompetente myndigheder i hver berørt medlemsstat med henblik på myndighedernes godkendelse heraf. De indgives mindst 30 dage forud for påbegyndelsen af operationerne.

2.   Med forbehold af artikel 10 må operationelle planer, programmer og ruteplaner for den igangværende IATA-flysæson på den første dag, hvor denne forordning finder anvendelse, jf. artikel 16, stk. 2, første afsnit, og driftsplaner, programmer og ruteplaner for den første sæson derefter indgives og godkendes før nævnte dato.

3.   Denne forordning forhindrer ikke medlemsstaterne i at udstede tilladelser til EU-luftfartsselskabers ruteflyvning på grundlag af rettigheder, de har fået tildelt af Det Forenede Kongerige. Med hensyn til disse tilladelser må medlemsstaterne ikke forskelsbehandle mellem EU-luftfartsselskaber.

Artikel 12

Afvisning, tilbagekaldelse, suspension og begrænsning af tilladelse

1.   Medlemsstaterne afviser, tilbagekalder eller suspenderer, alt efter hvad der er relevant, et UK-luftfartsselskabs tilladelse til at operere, hvis:

a)

luftfartsselskabet ikke kan betegnes som et UK-luftfartsselskab i henhold til denne forordning, eller

b)

betingelserne i artikel 10, stk. 2, ikke er opfyldt.

2.   Medlemsstaterne afviser, tilbagekalder, suspenderer, begrænser eller pålægger betingelser for UK-luftfartsselskabers tilladelse til at operere, eller begrænser eller pålægger betingelser for deres operationer, hvis en af følgende omstændigheder gør sig gældende:

a)

de gældende krav til flyvesikkerhed og luftfartssikkerhed efterleves ikke

b)

de krav, der som led i lufttransport gælder for luftfartøjers indflyvning i, operationer i eller udflyvning fra den pågældende medlemsstats område, efterleves ikke

c)

de gældende krav vedrørende indflyvning i, operationer i eller udflyvning fra den pågældende medlemsstats område for så vidt angår passagerer, besætning, bagage, fragt og/eller post om bord på et luftfartøj (herunder bestemmelser vedrørende indrejse, klarering, immigration, pas, told og karantæne samt bestemmelser for post) efterleves ikke.

3.   Medlemsstaterne afviser, tilbagekalder, suspenderer, begrænser eller pålægger betingelser for UK-luftfartsselskabers tilladelse til at operere, eller begrænser eller pålægger betingelser for deres operationer, hvis Kommissionen pålægger medlemsstaterne at gøre dette i henhold til artikel 8 eller 9.

4.   Medlemsstaterne underretter uden unødig forsinkelse Kommissionen og de øvrige medlemsstater om enhver beslutning om i henhold til stk. 1 og 2 at afvise eller tilbagekalde et UK-luftfartsselskabs tilladelse til at operere.

Artikel 13

Certifikater og licenser

Medlemsstaterne anerkender luftdygtighedsbeviser, duelighedsbeviser og licenser, som Det Forenede Kongerige udsteder eller erklærer for gyldige, og som stadig er i kraft, som gyldige med henblik på UK-luftfartsselskabers operation af lufttransporttjenester i henhold til denne forordning, forudsat at disse certifikater eller licenser er udstedt eller er erklæret gyldige i henhold til og i overensstemmelse med som minimum de relevante internationale standarder, der er fastsat i henhold til Chicago-konventionen.

Artikel 14

Høring og samarbejde

1.   Medlemsstaternes kompetente myndigheder hører og samarbejder om fornødent med Det Forenede Kongeriges kompetente myndigheder for at sikre denne forordnings gennemførelse.

2.   Efter anmodning fra Kommissionen forelægger medlemsstaterne uden unødig forsinkelse oplysninger indhentet i henhold til denne artikels stk. 1 eller alle andre oplysninger, der er relevant for gennemførelsen af artikel 8 og 9.

Artikel 15

Udvalgsprocedure

1.   Kommissionen bistås af udvalget nedsat ved forordning (EF) nr. 1008/2008. Dette udvalg er et udvalg som omhandlet i forordning (EU) nr. 182/2011.

2.   Når der henvises til dette stykke, finder artikel 5 i forordning (EU) nr. 182/2011 anvendelse.

3.   Når der henvises til dette stykke, finder artikel 8 i forordning (EU) nr. 182/2011 sammenholdt med dennes artikel 5 anvendelse.

Artikel 16

Ikrafttræden og anvendelse

1.   Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

2.   Den finder anvendelse fra dagen efter den dag, hvor EU-retten ophører med at finde anvendelse på Det Forenede Kongerige, jf. artikel 50, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Union.

Artikel 7, artikel 10, stk. 3, og artikel 11, stk. 2, finder dog anvendelse fra denne forordnings ikrafttræden.

3.   Denne forordning finder ikke anvendelse, hvis en udtrædelsesaftale indgået med Det Forenede Kongerige i overensstemmelse med artikel 50, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Union er trådt i kraft på den i stk. 2, første afsnit, omhandlede dato.

4.   Denne forordning ophører med at finde anvendelse fra den tidligste af følgende to datoer:

a)

den dato, på hvilken en omfattende aftale om regulering af udøvelsen af lufttransport med Det Forenede Kongerige, hvori Unionen er part, træder i kraft eller, alt efter omstændighederne, anvendes midlertidigt, eller

b)

30. marts 2020.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Strasbourg, den 25. marts 2019.

På Europa-Parlamentets vegne

A. TAJANI

Formand

På Rådets vegne

G. CIAMBA

Formand


(1)  Udtalelse af 20.2.2019 (endnu ikke offentliggjort i EUT).

(2)  Europa-Parlamentets holdning af 13.3.2019 (endnu ikke offentliggjort i EUT) og Rådets afgørelse af 19.3.2019.

(3)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1008/2008 af 24. september 2008 om fælles regler for driften af lufttrafiktjenester i Fællesskabet (EUT L 293 af 31.10.2008, s. 3).

(4)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/2011 af 16. februar 2011 om de generelle regler og principper for, hvordan medlemsstaterne skal kontrollere Kommissionens udøvelse af gennemførelsesbeføjelser (EUT L 55 af 28.2.2011, s. 13).

(5)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 868/2004 af 21. april 2004 om beskyttelse mod støtte og illoyal priskonkurrence til skade for EF-luftfartsselskaber i forbindelse med levering af luftfartsydelser fra lande, der ikke er medlemmer af Det Europæiske Fællesskab (EUT L 162 af 30.4.2004, s. 1).