13.3.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 71/15


KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2019/397

af 19. december 2018

om ændring af delegeret forordning (EU) 2016/2251 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 for så vidt angår den dato, indtil hvilken modparterne fortsat kan anvende deres risikostyringsprocedurer for visse OTC-derivataftaler, der ikke cleares af en central modpart

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 af 4. juli 2012 om OTC-derivater, centrale modparter og transaktionsregistre (1), særlig artikel 11, stk. 15, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den 29. marts 2017 meddelte Det Forenede Kongerige sin beslutning om at udtræde af Unionen i henhold til artikel 50 i traktaten om Den Europæiske Union. Traktaterne ophører med at finde anvendelse på Det Forenede Kongerige fra ikrafttrædelsesdatoen for udtrædelsesaftalen eller, hvis en sådan aftale udebliver, to år efter meddelelsen, dvs. fra den 30. marts 2019, medmindre Det Europæiske Råd efter aftale med Det Forenede Kongerige enstemmigt beslutter at forlænge denne periode.

(2)

Kravet i forbindelse med udveksling af sikkerhedsstillelse, der er fastsat i forordning (EU) nr. 648/2012 for så vidt angår over-the-counter(»OTC«)-derivataftaler, der ikke cleares af en central modpart (»CCP«), tager ikke højde for, at en medlemsstat træder ud af Unionen. De udfordringer, som parterne i en OTC-derivataftale, hvis modparter er etableret i Det Forenede Kongerige, står over for, er en direkte konsekvens af en begivenhed, der ligger uden for deres kontrol, og kan stille dem ringere i forhold til andre modparter i Unionen.

(3)

I Kommissionens delegerede forordning (EU) 2016/2251 (2) fastsættes der forskellige datoer for anvendelse af procedurerne for udveksling af sikkerhedsstillelse for ikke-centralt clearede OTC-derivataftaler, afhængigt af kategorien af modparter, der er omfattet af disse aftaler.

(4)

Modparter kan ikke forudse, hvad der kan ske med den status en modpart, der er etableret i Det Forenede Kongerige, har, eller i hvilken grad denne modpart vil være i stand til fortsat at levere visse tjenesteydelser til modparter, der er etableret i Unionen. For at håndtere denne situation kan modparter evt. foretage en nyordning af aftalen ved at erstatte den modpart, der er etableret i Det Forenede Kongerige, med en modpart i en medlemsstat.

(5)

Før forordning (EU) nr. 648/2012 og delegeret forordning (EU) 2016/2251 fandt anvendelse, var modparter i ikke-centralt clearede OTC-derivataftaler ikke forpligtet til at udveksle sikkerhedsstillelse, og der var derfor ikke stillet sikkerhed for bilaterale handler, eller de blev sikret på frivillig basis. Hvis modparterne var forpligtet til at udveksle sikkerhedsstillelse som følge af en nyordning af deres aftaler for at reagere på Det Forenede Kongeriges udtræden af Unionen, kan det ske, at den resterende modpart ikke kan tilslutte sig nyordningen.

(6)

For at sikre et velfungerende marked og lige vilkår for modparter, der er etableret i Unionen, bør modparter kunne erstatte modparter, der er etableret i Det Forenede Kongerige, med modparter i en medlemsstat, uden at være forpligtet til at udveksle sikkerhedsstillelse i forbindelse med disse nyordnede aftaler. Den dato, fra hvilken de bør være forpligtet til at udveksle sikkerhedsstillelse for nyordningen af disse aftaler, bør være 12 måneder efter datoen for anvendelsen af denne ændringsforordning.

(7)

Delegeret forordning (EU) 2016/2251 bør derfor ændres.

(8)

Denne forordning er baseret på det udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder, som Den Europæiske Banktilsynsmyndighed, Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger og Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed har forelagt Kommissionen.

(9)

Det er nødvendigt at lette gennemførelsen af effektive løsninger for markedsdeltagerne så hurtigt som muligt. Den Europæiske Banktilsynsmyndighed, Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger og Den Europæiske Værdipapirtilsynsmyndighed har derfor analyseret de potentielle omkostninger og fordele, men har ikke foretaget offentlige høringer i overensstemmelse med artikel 10, stk. 1, andet afsnit, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1093/2010 (3), artikel 10, stk. 1, andet afsnit, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1094/2010 (4) og artikel 10, stk. 1, andet afsnit, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1095/2010 (5). Denne forordning bør derfor træde i kraft dagen efter offentliggørelsen.

(10)

Denne forordning bør træde i kraft så hurtigt som muligt og bør først finde anvendelse fra dagen efter den dato, på hvilken traktaterne ophører med at finde anvendelse på og i Det Forenede Kongerige, medmindre der er indgået en udtrædelsesaftale med Det Forenede Kongerige, der er trådt i kraft inden denne dato, eller den toårige periode, der er omhandlet i artikel 50, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Union, er blevet forlænget —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Ændring af delegeret forordning (EU) 2016/2251

Artikel 35 i delegeret forordning (EU) 2016/2251 affattes således:

»Artikel 35

Overgangsbestemmelser

De modparter, der er omhandlet i artikel 11, stk. 3, i forordning (EU) nr. 648/2012, kan fortsat anvende de risikostyringsprocedurer, som de har indført på den dato, fra hvilken nærværende forordning anvendes, med hensyn til ikke-centralt clearede OTC-derivataftaler, der er indgået eller nyordnet mellem den 16. august 2012 og de relevante datoer, fra hvilke nærværende forordning anvendes.

De modparter, der er omhandlet i artikel 11, stk. 3, i forordning (EU) nr. 648/2012, kan også fortsat anvende de risikostyringsprocedurer, som de har indført på 14. marts 2019, med hensyn til ikke-centralt clearede OTC-derivataftaler, der opfylder følgende betingelser:

a)

de ikke-centralt clearede OTC-derivataftaler, der er indgået eller nyordnet før de relevante datoer for anvendelsen af denne forordning, jf. artikel 36, 37 og 38 i denne forordning, eller den 14. marts 2019, alt efter hvilken dato der kommer først

b)

de ikke-centralt clearede OTC-derivataftaler nyordnes udelukkende for at erstatte en modpart, der er etableret i Det Forenede Kongerige, med en modpart, der er etableret i en medlemsstat

c)

de ikke-centralt clearede OTC-derivataftaler nyordnes mellem datoen efter den dato, hvor EU-retten ophører med at finde anvendelse på og i Det Forenede Kongerige i henhold til artikel 50, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Union, og én af følgende datoer, alt efter hvilken dato der kommer først:

i)

de relevante anvendelsesdatoer, der er fastsat i artikel 36, 37 og 38 i denne forordning, eller

ii)

12 måneder efter den dato, der følger efter den dato, hvor EU-retten ophører med at finde anvendelse på og i Det Forenede Kongerige i henhold til artikel 50, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Union.«

Artikel 2

Ikrafttræden og anvendelse

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den dato, der følger efter den dato, hvor traktaterne ophører med at finde anvendelse på og i Det Forenede Kongerige i henhold til artikel 50, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Union.

Denne forordning finder dog ikke anvendelse i følgende tilfælde:

a)

Der er indgået en udtrædelsesaftale med Det Forenede Kongerige i overensstemmelse med artikel 50, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Union, som er trådt i kraft på denne dato.

b)

Der er truffet beslutning om at forlænge den toårige periode, der er omhandlet i artikel 50, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Union.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 19. december 2018.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 201 af 27.7.2012, s. 1.

(2)  Kommissionens delegerede forordning (EU) 2016/2251 af 4. oktober 2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 om OTC-derivater, centrale modparter og transaktionsregistre for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for risikoreduktionsteknikker med hensyn til OTC-derivataftaler, der ikke cleares af en central modpart (EUT L 340 af 15.12.2016, s. 9).

(3)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1093/2010 af 24. november 2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Banktilsynsmyndighed), om ændring af afgørelse nr. 716/2009/EF og om ophævelse af Kommissionens afgørelse 2009/78/EF (EUT L 331 af 15.12.2010, s. 12).

(4)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1094/2010 af 24. november 2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger), om ændring af afgørelse nr. 716/2009/EF og om ophævelse af Kommissionens afgørelse 2009/79/EF (EUT L 331 af 15.12.2010, s. 48).

(5)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1095/2010 af 24. november 2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed), om ændring af afgørelse nr. 716/2009/EF og om ophævelse af Kommissionens afgørelse 2009/77/EF (EUT L 331 af 15.12.2010, s. 84).