25.2.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 55/4


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2019/321

af 18. februar 2019

om tarifering af visse varer i den kombinerede nomenklatur og om ophævelse af gennemførelsesforordning (EU) 2017/1232

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 952/2013 af 9. oktober 2013 om EU-toldkodeksen (1), særlig artikel 57, stk. 4, og artikel 58, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

For at sikre en ensartet anvendelse af den kombinerede nomenklatur (»KN«), der er knyttet som bilag til Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 (2), bør der vedtages bestemmelser vedrørende tariferingen af visse varer.

(2)

En artikel bestående af kuglegrafitstøbejern (SG-jern, EN-GJS-500-7) blev ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/1232 (3) tariferet under KN-kode 7325 99 10 som en vare af deformerbart støbejern.

(3)

Tariferingen i gennemførelsesforordning (EU) 2017/1232 var baseret på de forklarende bemærkninger til den kombinerede nomenklatur til KN-kode 7307 19 10, hvori deformerbart støbejern defineres, og ifølge disse bemærkninger omfattede udtrykket »deformerbart« kuglegrafitstøbejern.

(4)

I de forenede sager C-397/17 og C-398/17, Profit Europe (4), fastslog Domstolen, at støbte rørfittings af kuglegrafitstøbejern skal tariferes under underpos. 7307 19 90.

(5)

Domstolen baserede sin afgørelse på, at kuglegrafitstøbejern adskiller sig fra deformerbart støbejern for så vidt angår sammensætning og produktionsmetode, og at selv om kuglegrafitstøbejern har egenskaber, der ligner deformerbart støbejerns egenskaber (EN-GJM), udgør det alligevel en særskilt kategori i tariferingen af støbejern (EN-GJS).

(6)

Domstolen konkluderede, at det i denne henseende må konstateres, at de nævnte forklarende bemærkninger, for så vidt som de anfører, at udtrykket »deformerbart støbejern« bl.a. omfatter støbejern med kuglegrafit, bevirker at begrebet »deformerbart støbejern« udvides til at omfatte en anden kategori af støbejern, og at der derfor må ses bort fra disse bemærkninger.

(7)

Domstolens dom finder tilsvarende anvendelse på det produkt, der er omhandlet i gennemførelsesforordning (EU) 2017/1232, da dette produkt er omfattet af standarden EN-GJS-500-7, og dets tarifering som en vare af deformerbart jern var baseret på ordlyden i de forklarende bemærkninger til den kombinerede nomenklatur til KN-kode 7307 19 10, som ifølge Domstolen påvirkede anvendelsesområdet for underpos. 7307 19 10 i den kombinerede nomenklatur.

(8)

Tariferingen af artiklen omhandlet i gennemførelsesforordning (EU) 2017/1232 er derfor ikke i overensstemmelse med Domstolens konklusioner i sin dom i de forenede sager C-397/17 og C-398/17.

(9)

Gennemførelsesforordning (EU) 2017/1232 bør derfor ophæves og erstattes.

(10)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Toldkodeksudvalget —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

De varer, der er anført i kolonne 1 i tabellen i bilaget, tariferes i den kombinerede nomenklatur under den KN-kode, der er nævnt i kolonne 2 i tabellen.

Artikel 2

Gennemførelsesforordning (EU) 2017/1232 ophæves.

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 18. februar 2019.

På Kommissionens vegne

For formanden

Stephen QUEST

Generaldirektør

Generaldirektoratet for Beskatning og Toldunion


(1)  EUT L 269 af 10.10.2013, s. 1.

(2)  Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 af 23. juli 1987 om told- og statistiknomenklaturen og Den Fælles Toldtarif (EFT L 256 af 7.9.1987, s. 1).

(3)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/1232 af 3. juli 2017 om tarifering af visse varer i den kombinerede nomenklatur (EUT L 177 af 8.7.2017, s. 23).

(4)  Dom af 12. juli 2018, Profit Europe, C-397/17 og C-398/17, EU:C:2018:564.


BILAG

Varebeskrivelse

Tarifering

(KN-kode)

Begrundelse

(1)

(2)

(3)

Artiklen er cirkulær og har en diameter på ca. 500 mm og en vægt på ca. 23 kg. Den består af kuglegrafitstøbejern (SG-jern, EN-GJS-500-7). Artiklen er belagt med sort bitumen (asfalt) til beskyttelse mod korrosion.

Artiklen er certificeret i henhold til standard EN 124 (nedløbsriste og brønddæksler til områder med motor- og gangtrafik) og anvendes som kloakdæksel (f.eks. til regnvandskloaker).

Se billedet (1).

7325 99 90

Tarifering i henhold til almindelig tariferingsbestemmelse 1 og 6 vedrørende den kombinerede nomenklatur og teksten til KN-kode 7325 , 7325 99 og 7325 99 90 .

Tarifering af artiklen under KN-kode 7325 10 00 som andre støbte varer af ikkedeformerbart støbejern er udelukket, da ikkedeformerbart støbejern ikke deformeres under trykspænding, hvorimod kuglegrafitstøbejern deformeres ved trækspænding og også i et vist omfang ved trykspænding. Derfor kan kuglegrafitstøbejern som sådan ikke betragtes som ikkedeformerbart jern (jf. analogt dom af 12. juli 2018, Profit Europe, forenede sager C-397/17 og C-398/17, EU:C:2018:564).

Tarifering af artiklen under KN-kode 7325 99 10 som andre støbte varer af deformerbart jern er også udelukket, da kuglegrafitstøbejern og deformerbart støbejern er forskellige med hensyn til deres sammensætning og produktionsmetode. Selv om kuglegrafitstøbejern har egenskaber svarende til deformerbart støbejern (EN-GJM), tilhører det ikke desto mindre en særskilt kategori (EN-GJS) (jf. analogt dom af 12. juli 2018, Profit Europe, forenede sager C-397/17 og C-398/17).

Artiklen skal derfor tariferes under KN-kode 7325 99 90 som andre støbte varer af andet jern.

Image 1

(1)  Billedet er kun vejledende.