5.2.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 33/1


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2019/168

af 31. januar 2019

om ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 for så vidt angår forlængelse af godkendelsesperioderne for aktivstofferne abamectin, Bacillus subtilis (Cohn 1872) stamme QST 713, Bacillus thuringiensis subsp. aizawai, Bacillus thuringiensis subsp. israeliensis, Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki, Beauveria bassiana, benfluralin, clodinafop, clopyralid, Cydia pomonella Granulovirus (CpGV), cyprodinil, dichlorprop-P, epoxiconazol, fenpyroximat, fluazinam, flutolanil, fosetyl, Lecanicillium muscarium, mepanipyrim, mepiquat, Metarhizium anisopliae var. anisopliae, metconazol, metrafenon, Phlebiopsis gigantea, pirimicarb, Pseudomonas chlororaphis stamme MA 342, pyrimethanil, Pythium oligandrum, rimsulfuron, spinosad, Streptomyces K61, thiacloprid, tolclofos-methyl, Trichoderma asperellum, Trichoderma atroviride, Trichoderma gamsii, Trichoderma harzianum, triclopyr, trinexapac, triticonazol, Verticillium albo-atrum og ziram

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 af 21. oktober 2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler og om ophævelse af Rådets direktiv 79/117/EØF og 91/414/EØF (1), særlig artikel 17, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Del A i bilaget til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 (2) indeholder en liste over de aktivstoffer, der betragtes som godkendt i henhold til forordning (EF) nr. 1107/2009.

(2)

Godkendelsesperioderne for aktivstofferne Bacillus subtilis (Cohn 1872) stamme QST 713, clodinafop, clopyralid, cyprodinil, dichlorprop-P, fosetyl, mepanipyrim, metconazol, metrafenon, pirimicarb, Pseudomonas chlororaphis stamme MA 342, pyrimethanil, quinoxyfen, rimsulfuron, spinosad, thiacloprid, thiamethoxam, thiram, tolclofos-methyl, triclopyr, trinexapac, triticonazol og ziram blev senest forlænget ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/524 (3). Godkendelsesperioderne for disse stoffer udløber den 30. april 2019.

(3)

Godkendelsesperioderne for aktivstofferne benfluralin, fluazinam, flutolanil og mepiquat udløber den 28. februar 2019.

(4)

Godkendelsesperioderne for aktivstofferne abamectin, Bacillus thuringiensis subsp. aizawai, Bacillus thuringiensis subsp. israeliensis, Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki, Beauveria bassiana, Cydia pomonella Granulovirus (CpGV), epoxiconazol, fenpyroximat, Lecanicillium muscarium, Metarhizium anisopliae var. anisopliae, Phlebiopsis gigantea, Pythium oligandrum, Streptomyces K61, Trichoderma asperellum, Trichoderma atroviride, Trichoderma gamsii, Trichoderma harzianum og Verticillium albo-atrum udløber den 30. april 2019.

(5)

Der er i overensstemmelse med Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 844/2012 (4) indgivet ansøgninger om fornyelse af godkendelsen af disse stoffer.

(6)

Da vurderingen af disse stoffer er blevet forsinket af årsager, som ansøgerne ikke har indflydelse på, kan godkendelsen af de pågældende aktivstoffer forventes at udløbe, inden der er truffet beslutning om at forny den. Det er derfor nødvendigt at udskyde udløbet af godkendelsesperioderne.

(7)

I betragtning af formålet med artikel 17, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1107/2009 for så vidt angår tilfælde, hvor Kommissionen vil vedtage en forordning, hvorved godkendelsen af et i nærværende forordnings bilag omhandlet aktivstof ikke fornyes, fordi godkendelseskriterierne ikke er opfyldt, fastsætter Kommissionen udløbsdatoen til den seneste af følgende datoer: den dato, der var gældende inden nærværende forordnings ikrafttrædelse, eller datoen for ikrafttrædelsen af den forordning, hvorved godkendelsen af aktivstoffet ikke fornyes. For så vidt angår tilfælde, hvor Kommissionen vil vedtage en forordning, hvorved godkendelsen af et i nærværende forordnings bilag omhandlet aktivstof fornyes, vil Kommissionen, afhængigt af omstændighederne, bestræbe sig på at fastsætte den tidligst mulige anvendelsesdato.

(8)

Under hensyntagen til at godkendelsesperioderne for aktivstofferne benfluralin, fluazinam, flutolanil og mepiquat udløber den 28. februar 2019, bør denne forordning træde i kraft snarest muligt.

(9)

Gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 bør derfor ændres.

(10)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Bilaget til gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 ændres i overensstemmelse med bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 31. januar 2019.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 309 af 24.11.2009, s. 1.

(2)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 af 25. maj 2011 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 for så vidt angår listen over godkendte aktivstoffer (EUT L 153 af 11.6.2011, s. 1).

(3)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/524 af 28. marts 2018 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 for så vidt angår forlængelse af godkendelsesperioderne for aktivstofferne Bacillus subtilis (Cohn 1872) stamme QST 713, identisk med stamme AQ 713, clodinafop, clopyralid, cyprodinil, dichlorprop-P, fosetyl, mepanipyrim, metconazol, metrafenon, pirimicarb, Pseudomonas chlororaphis stamme: MA 342, pyrimethanil, quinoxyfen, rimsulfuron, spinosad, thiacloprid, thiamethoxam, thiram, tolclofos-methyl, triclopyr, trinexapac, triticonazol og ziram (EUT L 88 af 4.4.2018, s. 4).

(4)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 844/2012 af 18. september 2012 om fastsættelse af de fornødne bestemmelser til gennemførelse af fornyelsesproceduren for aktivstoffer, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler (EUT L 252 af 19.9.2012, s. 26).


BILAG

I del A i bilaget til gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 foretages følgende ændringer:

1)

I sjette kolonne, »Udløbsdato for stoffets godkendelse«, i række 74 (vedrørende ziram) ændres datoen til »30. april 2020«.

2)

I sjette kolonne, »Udløbsdato for stoffets godkendelse«, i række 89 (vedrørende Pseudomonas chlororaphis stamme MA 342) ændres datoen til »30. april 2020«.

3)

I sjette kolonne, »Udløbsdato for stoffets godkendelse«, i række 90 (vedrørende mepanipyrim) ændres datoen til »30. april 2020«.

4)

I sjette kolonne, »Udløbsdato for stoffets godkendelse«, i række 92 (vedrørende thiacloprid) ændres datoen til »30. april 2020«.

5)

I sjette kolonne, »Udløbsdato for stoffets godkendelse«, i række 123 (vedrørende clodinafop) ændres datoen til »30. april 2020«.

6)

I sjette kolonne, »Udløbsdato for stoffets godkendelse«, i række 124 (vedrørende pirimicarb) ændres datoen til »30. april 2020«.

7)

I sjette kolonne, »Udløbsdato for stoffets godkendelse«, i række 125 (vedrørende rimsulfuron) ændres datoen til »30. april 2020«.

8)

I sjette kolonne, »Udløbsdato for stoffets godkendelse«, i række 126 (vedrørende tolclofos-methyl) ændres datoen til »30. april 2020«.

9)

I sjette kolonne, »Udløbsdato for stoffets godkendelse«, i række 127 (vedrørende triticonazol) ændres datoen til »30. april 2020«.

10)

I sjette kolonne, »Udløbsdato for stoffets godkendelse«, i række 129 (vedrørende clopyralid) ændres datoen til »30. april 2020«.

11)

I sjette kolonne, »Udløbsdato for stoffets godkendelse«, i række 130 (vedrørende cyprodinil) ændres datoen til »30. april 2020«.

12)

I sjette kolonne, »Udløbsdato for stoffets godkendelse«, i række 131 (vedrørende fosetyl) ændres datoen til »30. april 2020«.

13)

I sjette kolonne, »Udløbsdato for stoffets godkendelse«, i række 132 (vedrørende trinexapac) ændres datoen til »30. april 2020«.

14)

I sjette kolonne, »Udløbsdato for stoffets godkendelse«, i række 133 (vedrørende dichlorprop-P) ændres datoen til »30. april 2020«.

15)

I sjette kolonne, »Udløbsdato for stoffets godkendelse«, i række 134 (vedrørende metconazol) ændres datoen til »30. april 2020«.

16)

I sjette kolonne, »Udløbsdato for stoffets godkendelse«, i række 135 (vedrørende pyrimethanil) ændres datoen til »30. april 2020«.

17)

I sjette kolonne, »Udløbsdato for stoffets godkendelse«, i række 136 (vedrørende triclopyr) ændres datoen til »30. april 2020«.

18)

I sjette kolonne, »Udløbsdato for stoffets godkendelse«, i række 137 (vedrørende metrafenon) ændres datoen til »30. april 2020«.

19)

I sjette kolonne, »Udløbsdato for stoffets godkendelse«, i række 138 (vedrørende Bacillus subtilis (Cohn 1872) stamme QST 713) ændres datoen til »30. april 2020«.

20)

I sjette kolonne, »Udløbsdato for stoffets godkendelse«, i række 139 (vedrørende spinosad) ændres datoen til »30. april 2020«.

21)

I sjette kolonne, »Udløbsdato for stoffets godkendelse«, i række 187 (vedrørende flutolanil) ændres datoen til »29. februar 2020«.

22)

I sjette kolonne, »Udløbsdato for stoffets godkendelse«, i række 188 (vedrørende benfluralin) ændres datoen til »29. februar 2020«.

23)

I sjette kolonne, »Udløbsdato for stoffets godkendelse«, i række 189 (vedrørende fluazinam) ændres datoen til »29. februar 2020«.

24)

I sjette kolonne, »Udløbsdato for stoffets godkendelse«, i række 191 (vedrørende mepiquat) ændres datoen til »29. februar 2020«.

25)

I sjette kolonne, »Udløbsdato for stoffets godkendelse«, i række 193 (vedrørende Bacillus thuringiensis subsp. aizawai) ændres datoen til »30. april 2020«.

26)

I sjette kolonne, »Udløbsdato for stoffets godkendelse«, i række 194 (vedrørende Bacillus thuringiensis subsp. israeliensis) ændres datoen til »30. april 2020«.

27)

I sjette kolonne, »Udløbsdato for stoffets godkendelse«, i række 195 (vedrørende Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki) ændres datoen til »30. april 2020«.

28)

I sjette kolonne, »Udløbsdato for stoffets godkendelse«, i række 197 (vedrørende Beauveria bassiana) ændres datoen til »30. april 2020«.

29)

I sjette kolonne, »Udløbsdato for stoffets godkendelse«, i række 198 (vedrørende Cydia pomonella Granulovirus (CpGV)) ændres datoen til »30. april 2020«.

30)

I sjette kolonne, »Udløbsdato for stoffets godkendelse«, i række 199 (vedrørende Lecanicillium muscarium) ændres datoen til »30. april 2020«.

31)

I sjette kolonne, »Udløbsdato for stoffets godkendelse«, i række 200 (vedrørende Metarhizium anisopliae var. anisopliae) ændres datoen til »30. april 2020«.

32)

I sjette kolonne, »Udløbsdato for stoffets godkendelse«, i række 201 (vedrørende Phlebiopsis gigantea) ændres datoen til »30. april 2020«.

33)

I sjette kolonne, »Udløbsdato for stoffets godkendelse«, i række 202 (vedrørende Pythium oligandrum) ændres datoen til »30. april 2020«.

34)

I sjette kolonne, »Udløbsdato for stoffets godkendelse«, i række 203 (vedrørende Streptomyces K61) ændres datoen til »30. april 2020«.

35)

I sjette kolonne, »Udløbsdato for stoffets godkendelse«, i række 204 (vedrørende Trichoderma atroviride) ændres datoen til »30. april 2020«.

36)

I sjette kolonne, »Udløbsdato for stoffets godkendelse«, i række 206 (vedrørende Trichoderma harzianum) ændres datoen til »30. april 2020«.

37)

I sjette kolonne, »Udløbsdato for stoffets godkendelse«, i række 207 (vedrørende Trichoderma asperellum) ændres datoen til »30. april 2020«.

38)

I sjette kolonne, »Udløbsdato for stoffets godkendelse«, i række 208 (vedrørende Trichoderma gamsii) ændres datoen til »30. april 2020«.

39)

I sjette kolonne, »Udløbsdato for stoffets godkendelse«, i række 209 (vedrørende Verticillium albo-atrum) ændres datoen til »30. april 2020«.

40)

I sjette kolonne, »Udløbsdato for stoffets godkendelse«, i række 210 (vedrørende abamectin) ændres datoen til »30. april 2020«.

41)

I sjette kolonne, »Udløbsdato for stoffets godkendelse«, i række 211 (vedrørende epoxiconazol) ændres datoen til »30. april 2020«.

42)

I sjette kolonne, »Udløbsdato for stoffets godkendelse«, i række 213 (vedrørende fenpyroximat) ændres datoen til »30. april 2020«.