21.1.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

LI 18/1


RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2019/84

af 21. januar 2019

om gennemførelse af forordning (FUSP) 2018/1542 om restriktive foranstaltninger mod spredning og brug af kemiske våben

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EU) 2018/1542 af 15. oktober 2018 om restriktive foranstaltninger mod spredning og brug af kemiske våben (1), særlig artikel 12,

under henvisning til forslag fra Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Rådet vedtog den 15. oktober 2018 forordning (EU) 2018/1542.

(2)

I lyset af den fortsatte trussel fra spredning og brug af kemiske våben bør ni personer og en enhed tilføjes til listen over fysiske og juridiske personer, enheder og organer i bilag I til forordning (FUSP) 2018/1542.

(3)

Bilag I til forordning (EU) 2018/1542 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag I til forordning (EU) 2018/1542 ændres som anført i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 21. januar 2019.

På Rådets vegne

F. MOGHERINI

Formand


(1)  EUT L 259 af 16.10.2018, s. 12.


BILAG

Følgende personer og enheder tilføjes til listen i bilag I til forordning (FUSP) 2018/1542:

»A.   FYSISKE PERSONER

Navn

Identificerende oplysninger

Begrundelse for opførelsen

Dato for opførelse

1.

Tariq YASMINA

Alias: Tarq Yasmina Image

Køn: mand

Titel: Oberst

Statsborgerskab: syrisk

Tariq Yasmina fungerer som forbindelsesofficer mellem Scientific Studies and Research Centre (SSRC) og præsidentpaladset og er i denne egenskab involveret i det syriske regimes brug og forberedelser til brug af kemiske våben.

21.1.2019

2.

Khaled NASRI

Alias: Mohammed Khaled Nasri; Haled Natsri; Image

Image

Køn: mand

Titel: Leder af Institute 1000 i SSRC

Statsborgerskab: syrisk

Khaled Nasri er direktør for Institute 1000, den afdeling i Scientific Studies and Research Centre (SSRC), der har ansvaret for udvikling og fremstilling af it-systemer og elektroniske systemer til Syriens program for kemiske våben.

21.1.2019

3.

Walid ZUGHAIB

Alias: Zughib, Zgha'ib, Zughayb; Image

Titel: Doktor, leder af Institute 2000 i SSRC

Køn: mand

Statsborgerskab: syrisk

Walid Zughaib er direktør for Institute 2000, den afdeling i Scientific Studies and Research Centre (SSRC), der har ansvaret for mekanisk udvikling og fremstilling til Syriens program for kemiske våben.

21.1.2019

4.

Firas AHMED

Alias: Ahmad; Image

Titel: Oberst, leder af sikkerhedskontoret i Institute 1000 i SSRC

Køn: mand

Født: den 21. januar 1967

Statsborgerskab: syrisk

Firas Ahmed er direktør for sikkerhedskontoret i Institute 1000, den afdeling i Scientific Studies and Research Centre (SSRC), der har ansvaret for udvikling og fremstilling af it-systemer og elektroniske systemer til Syriens program for kemiske våben. Han var involveret i overførsel og hemmeligholdelse af kemiske våben og dertil knyttet materiel efter Syriens tiltrædelse af konventionen om kemiske våben.

21.1.2019

5.

Said SAID

Alias: Saeed, Sa'id Sa'id, Image

Titel: Doktor, medlem af Institute 3000 (alias Institute 6000 alias Institute 5000) i SSRC

Køn: mand

Født: den 11. december 1955

Said Said er en fremtrædende figur i Institute 3000 alias Institute 6000 alias Institute 5000, den afdeling af Scientific Studies and Research Centre (SSRC), der har ansvaret for udvikling og fremstilling af Syriens kemiske våben.

21.1.2019

6.

Anatoliy Vladimirovich CHEPIGA

Анатолий Владимирович ЧЕПИГА, alias Ruslan BOSHIROV

Køn: mand

Født den: 5. april 1979, 12. april 1978

Fødested: Nikolaevka, Amur Oblast, Rusland; Dushanbe, Tajikistan

GRU-officer Anatoliy Chepiga (alias Ruslan Boshirov) var i løbet af weekenden omkring den 4. marts 2018 i Salisbury i besiddelse af, transporterede og anvendte en giftig nervegas (»Novichok«). Den 5. september 2018 blev Ruslan Boshirov af anklagemyndigheden i Det Forenede Kongerige tiltalt for sammensværgelse med henblik på at myrde Sergei Skripal, for mordforsøg på Sergei Skripal, Yulia Skripal og Nick Bailey, for anvendelse og besiddelse af Novichok og for forsætlig legemsbeskadigelse på Yulia Skripal og Nick Bailey.

21.1.2019

7.

Alexander Yevgeniyevich MISHKIN

Александр Евгеньевич МИШКИН, alias Alexander PETROV

Køn: mand

Født den: 13. juli 1979

Fødested: Loyga, Rusland; Kotlas, Rusland

GRU-officer Alexander Mishkin (alias Alexander Petrov) var i løbet af weekenden omkring den 4. marts 2018 i Salisbury i besiddelse af, transporterede og anvendte en giftig nervegas (»Novichok«). Den 5. september 2018 blev Alexander Petrov af anklagemyndigheden i Det Forenede Kongerige tiltalt for sammensværgelse med henblik på at myrde Sergei Skripal, for mordforsøg på Sergei Skripal, Yulia Skripal og Nick Bailey, for anvendelse og besiddelse af Novichok og for forsætlig legemsbeskadigelse på Yulia Skripal og Nick Bailey.

21.1.2019

8.

Vladimir Stepanovich ALEXSEYEV

Владимир Степанович АЛЕКСЕЕВ

Køn: mand

Titel: første vicechef i GRU

Vladimir Stepanovich Alexseyev er første vicechef i GRU (alias GU). Vladimir Stepanovich Alexseyev er i kraft af sin ledende rolle i GRU ansvarlig for GRU-officerers opbevaring, transport og anvendelse i løbet af weekenden omkring den 4. marts 2018 i Salisbury af den giftige nervegas »Novichok«.

21.1.2019

9.

Igor Olegovich KOSTYUKOV

Игорь Олегович КОСТЮКОВ

Køn: mand

Titel: chef i GRU

Igor Olegovich Kostyukov er i kraft af sin ledende rolle som første vicechef i GRU (alias GU) ansvarlig for GRU-officerers opbevaring, transport og anvendelse i løbet af weekenden omkring den 4. marts 2018 i Salisbury af den giftige nervegas »Novichok«.

21.1.2019

B.   JURIDISKE PERSONER, ENHEDER OG ORGANER

Navn

Identificerende oplysninger

Begrundelse for opførelsen

Dato for opførelse

1.

Scientific Studies and Research Centre (SSRC)

Alias: Centre d'Études et de Recherches Scientifiques (CERS), Centre de Recherche de Kaboun

Adresse:

Barzeh Street,

PO Box 4470,

Damaskus

Scientific Studies and Research Centre (SSRC) er det syriske regimes primære enhed for udvikling af kemiske våben.

SSRC er ansvarlig for udvikling og fremstilling af kemiske våben og missiler til fremføring heraf og opererer en række steder i Syrien.

21.1.2019«