30.12.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 336/10


RÅDETS DIREKTIV (EU) 2019/2235

af 16. december 2019

om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem og direktiv 2008/118/EF om den generelle ordning for punktafgifter, for så vidt angår forsvarsindsatsen inden for Unionens rammer

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 113,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

efter fremsendelse af udkast til lovgivningsmæssig retsakt til de nationale parlamenter,

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet (1),

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (2),

efter en særlig lovgivningsprocedure, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I Rådets direktiv 2006/112/EF (3) fastsættes på visse betingelser en fritagelse for merværdiafgift (moms) for varer og ydelser, der leveres til, og varer, der indføres af de væbnede styrker i enhver stat, der er part i den nordatlantiske traktat, når disse styrker deltager i det fælles forsvar uden for deres egen stat.

(2)

I Rådets direktiv 2008/118/EF (4) fastsættes en fritagelse for punktafgifter for punktafgiftspligtige varer, der skal anvendes af de væbnede styrker i enhver anden stat, der er part i den nordatlantiske traktat, end den medlemsstat, hvor punktafgiften forfalder, til brug for disse styrker og det civile personale, der ledsager dem, eller til forsyning af deres messer eller kantiner, på de betingelser og med de begrænsninger, der er fastsat af værtsmedlemsstaten.

(3)

Sådanne fritagelser gives ikke, hvis de væbnede styrker i en medlemsstat deltager i aktiviteter under den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik (FSFP) som anført i afsnit V, kapitel 2, 2. afdeling, i traktaten om Den Europæiske Union. Behovet for at forbedre den europæiske kapacitet inden for forsvar og krisestyring og for at styrke Unionens sikkerhed og forsvar bør prioriteres. Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik og Kommissionen anerkendte i deres fælles meddelelse af 28. marts 2018 om handlingsplanen for militær mobilitet det overordnede behov for at tilpasse momsbehandlingen af den forsvarsindsats, der er gjort inden for rammerne af EU og Den Nordatlantiske Traktats Organisation (NATO).

(4)

En forsvarsindsats, der udføres med henblik på gennemførelsen af en EU-aktivitet under FSFP, omfatter militære missioner og operationer, kampgruppeaktiviteter, gensidig bistand, projekter i forbindelse med det permanente strukturerede samarbejde (PESCO) samt Det Europæiske Forsvarsagenturs (EDA's) aktiviteter. Den bør dog ikke omfatte aktiviteter i henhold til den solidaritetsbestemmelse, der er fastsat i artikel 222 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, eller andre bilaterale eller multilaterale aktiviteter mellem medlemsstater, der ikke vedrører en forsvarsindsats udført med henblik på gennemførelsen af en EU-aktivitet under FSFP.

(5)

Der bør derfor indføres en momsfritagelse for levering af varer eller ydelser, der enten er bestemt til brug for en medlemsstats væbnede styrker eller for det civile personale, der ledsager dem, eller til forsyning af deres messer eller kantiner, når disse styrker deltager i en forsvarsindsats udført med henblik på gennemførelsen af en EU-aktivitet under FSFP uden for deres medlemsstat. Leveringer af varer eller ydelser til de væbnede styrker i den medlemsstat, hvor disse varer eller ydelser leveres, bør være undtaget fra momsfritagelsen.

(6)

Desuden er det nødvendigt at indføre en fritagelse for moms, når varer, der indføres af en medlemsstats væbnede styrker, er beregnet enten til brug for disse styrker eller for det civile personale, der ledsager dem, eller til forsyning af deres messer eller kantiner, når disse styrker deltager i en forsvarsindsats udført med henblik på gennemførelsen af en EU-aktivitet under FSFP uden for deres medlemsstat.

(7)

Der bør også indføres en fritagelse for punktafgift for punktafgiftspligtige varer, der leveres til brug for de væbnede styrker i enhver anden medlemsstat end den medlemsstat, hvor punktafgiften forfalder, når disse styrker deltager i en forsvarsindsats, der udføres med henblik på gennemførelsen af en EU-aktivitet under FSFP uden for deres medlemsstat.

(8)

Ligesom fritagelsen for moms og punktafgifter for NATO's forsvarsindsatser bør fritagelserne for forsvarsindsatser, der udføres med henblik på gennemførelsen af en EU-aktivitet under FSFP, være begrænset i omfang. Disse fritagelser bør kun finde anvendelse på situationer, hvor væbnede styrker udfører opgaver, der er direkte knyttet til en forsvarsindsats under FSFP, og bør ikke omfatte civile missioner under FSFP. Varer eller ydelser, der leveres til brug for civilt personale, kan derfor kun være omfattet af fritagelserne, når det civile personale ledsager væbnede styrker, som udfører opgaver, der er direkte knyttet til en forsvarsindsats under FSFP uden for deres medlemsstat. Opgaver, der udelukkende udføres af civilt personale eller udelukkende ved brug af civile kapaciteter, bør ikke betragtes som en forsvarsindsats. Fritagelserne bør ikke under nogen omstændigheder omfatte varer eller ydelser, som de væbnede styrker erhverver til brug for disse styrker eller det civile personale, der ledsager dem, i deres egen medlemsstat.

(9)

Da målet for dette direktiv, nemlig at tilpasse moms- og afgiftsbehandlingen af forsvarsindsatsen inden for rammerne af Unionen og NATO, ikke i tilstrækkelig grad kan opfyldes af medlemsstaterne, men bedre kan nås på EU-plan, kan Unionen derfor vedtage foranstaltninger i overensstemmelse med nærhedsprincippet, jf. artikel 5 i traktaten om Den Europæiske Union. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel, går dette direktiv ikke videre, end hvad der er nødvendigt for at nå dette mål.

(10)

I henhold til den fælles politiske erklæring af 28. september 2011 fra medlemsstaterne og Kommissionen om forklarende dokumenter (5) har medlemsstaterne forpligtet sig til i tilfælde, hvor det er berettiget, at lade meddelelsen af gennemførelsesforanstaltninger ledsage af et eller flere dokumenter, der forklarer forholdet mellem et direktivs bestanddele og de tilsvarende dele i de nationale gennemførelsesinstrumenter. I forbindelse med dette direktiv finder lovgiver, at fremsendelse af sådanne dokumenter er berettiget.

(11)

Direktiv 2006/112/EF og 2008/118/EF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET DETTE DIREKTIV:

Artikel 1

Ændringer af direktiv 2006/112/EF

I direktiv 2006/112/EF foretages følgende ændringer:

1)

I artikel 22 indsættes følgende stykke før stk. 1:

»Det forhold, at de væbnede styrker i en medlemsstat, der deltager i en forsvarsindsats, som udføres med henblik på gennemførelsen af en EU-aktivitet under den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik, til eget brug eller til brug for det civile personale, der ledsager dem, benytter varer, som de ikke har erhvervet inden for rammerne af de normale afgiftsordninger på en medlemsstats interne marked, sidestilles med erhvervelse af varer inden for Fællesskabet mod vederlag, når indførslen af de pågældende varer ikke kan omfattes af den i artikel 143, stk. 1, litra ga), omhandlede fritagelse.«

2)

I artikel 143, stk. 1, indsættes følgende litra:

»ga)

indførsel af varer, som foretages i medlemsstater af væbnede styrker fra andre medlemsstater, og som er bestemt til brug for disse styrker eller for det civile personale, der ledsager dem, eller til forsyning af deres messer og kantiner, når disse styrker deltager i en forsvarsindsats, der udføres med henblik på gennemførelsen af en EU-aktivitet under den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik«.

3)

I artikel 151, stk. 1, indsættes følgende litraer:

»ba)

levering af varer og ydelser, som foretages i en medlemsstat, og som er bestemt til væbnede styrker fra andre medlemsstater til brug for disse styrker eller det civile personale, der ledsager dem, eller til forsyning af deres messer og kantiner, når disse styrker deltager i en forsvarsindsats, der udføres med henblik på gennemførelsen af en EU-aktivitet under den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik

bb)

levering af varer og ydelser, der har en anden medlemsstat som destination, og som er bestemt til væbnede styrker fra enhver anden medlemsstat end bestemmelsesmedlemsstaten selv, til brug for disse styrker eller det civile personale, der ledsager dem, eller til forsyning af deres messer og kantiner, når disse styrker deltager i en forsvarsindsats, der udføres med henblik på gennemførelsen af en EU-aktivitet under den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik«.

Artikel 2

Ændring af direktiv 2008/118/EF

I artikel 12, stk. 1, i direktiv 2008/118/EF indsættes følgende litra:

»ba)

af de væbnede styrker i enhver anden medlemsstat end den medlemsstat, hvor punktafgiften forfalder, til brug for disse styrker og det civile personale, der ledsager dem, eller til forsyning af deres messer eller kantiner, når disse styrker deltager i en forsvarsindsats, der udføres med henblik på gennemførelsen af en EU-aktivitet under den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik«.

Artikel 3

Gennemførelse

1.   Medlemsstaterne vedtager og offentliggør senest den 30. juni 2022 de love og administrative bestemmelser, der er nødvendige for at efterkomme dette direktiv. De meddeler straks Kommissionen teksten til disse love og bestemmelser.

De anvender disse love og bestemmelser fra den 1. juli 2022.

Disse love og bestemmelser skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. Medlemsstaterne fastsætter de nærmere regler for henvisningen.

2.   Medlemsstaterne meddeler Kommissionen teksten til de vigtigste nationale retsforskrifter, som de udsteder på det område, der er omfattet af dette direktiv.

Artikel 4

Ikrafttræden

Dette direktiv træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 5

Adressater

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 16.december 2019.

På Rådets vegne

J. LEPPÄ

Formand


(1)  Udtalelse af 26.11.2019 (endnu ikke offentliggjort i EUT).

(2)  Udtalelse af 30.10.2019 (endnu ikke offentliggjort i EUT).

(3)  Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem (EUT L 347 af 11.12.2006, s. 1).

(4)  Rådets direktiv 2008/118/EF af 16. december 2008 om den generelle ordning for punktafgifter og om ophævelse af direktiv 92/12/EØF (EUT L 9 af 14.1.2009, s. 12).

(5)  EUT C 369 af 17.12.2011, s. 14.