18.11.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 297/1


RÅDETS AFGØRELSE (EU) 2019/1915

af 14. oktober 2019

om undertegnelse på Unionens vegne af aftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Hviderusland om lempelse af reglerne for udstedelse af visa

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 77, stk. 2, litra a), sammenholdt med artikel 218, stk. 5,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den 28. februar 2011 bemyndigede Rådet Kommissionen til at indlede forhandlinger med Republikken Hviderusland om en aftale mellem Den Europæiske Union og Republikken Hviderusland om lempelse af reglerne for udstedelse af visa (»aftalen«) sideløbende med forhandlingerne om en aftale om tilbagetagelse af personer, der er bosiddende uden tilladelse. Forhandlingerne blev afsluttet med positivt resultat med paraferingen af aftalen ved udveksling af e-mails den 17. juni 2019.

(2)

I erklæringen fra topmødet om det østlige partnerskab af 7. maj 2009 udtrykte Unionen og partnerlandene deres politiske støtte til liberaliseringen af visumordningen under sikre og trygge forhold og bekræftede på ny deres intention om gradvist når tiden er inde at indføre visumfri indrejse for deres statsborgere.

(3)

Formålet med aftalen er på basis af gensidighed at lempe reglerne for udstedelse af visa til unionsborgere og statsborgere i Republikken Hviderusland til et forventet ophold på højst 90 dage inden for en periode på 180 dage.

(4)

Denne afgørelse udgør en udvikling af de bestemmelser i Schengenreglerne, som Det Forenede Kongerige ikke deltager i, jf. Rådets afgørelse 2000/365/EF (1). Det Forenede Kongerige deltager derfor ikke i vedtagelsen af denne afgørelse, som ikke er bindende for og ikke finder anvendelse i Det Forenede Kongerige.

(5)

Denne afgørelse udgør en udvikling af de bestemmelser i Schengenreglerne, som Irland ikke deltager i, jf. Rådets afgørelse 2002/192/EF (2). Irland deltager derfor ikke i vedtagelsen af denne afgørelse, som ikke er bindende for og ikke finder anvendelse i Irland.

(6)

I medfør af artikel 1 og 2 i protokol nr. 22 om Danmarks stilling, der er knyttet som bilag til traktaten om Den Europæiske Union og til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, deltager Danmark ikke i vedtagelsen af denne afgørelse, som ikke er bindende for og ikke finder anvendelse i Danmark.

(7)

Rådet bør træffe afgørelse om indgåelsen af aftalen i lyset af Kommissionens vurdering af sikkerheden og integriteten af Hvideruslands system til udstedelse af biometriske diplomatpas og deres tekniske specifikationer.

(8)

Aftalen bør undertegnes, og de fælleserklæringer, der er knyttet til aftalen, bør godkendes —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Der gives herved bemyndigelse til undertegnelse på Unionens vegne af aftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Hviderusland om lempelse af reglerne for udstedelse af visa med forbehold af indgåelse af aftalen (3).

Artikel 2

De fælleserklæringer, der er knyttet til aftalen, godkendes på Unionens vegne.

Artikel 3

Formanden for Rådet bemyndiges herved til at udpege den eller de personer, der er beføjet til at undertegne aftalen på Unionens vegne.

Artikel 4

Kommissionen vurderer sikkerheden og integriteten af Hvideruslands system til udstedelse af biometriske diplomatpas og deres tekniske specifikationer og meddeler sin vurdering til Rådet. Rådet træffer i lyset af en sådan vurdering afgørelse om indgåelse af aftalen.

Artikel 5

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for vedtagelsen.

Udfærdiget i Luxembourg, den 14. oktober 2019.

På Rådets vegne

Formand

J. LEPPÄ


(1)  Rådets afgørelse 2000/365/EF af 29. maj 2000 om anmodningen fra Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland om at deltage i visse bestemmelser i Schengenreglerne (EFT L 131 af 1.6.2000, s. 43).

(2)  Rådets afgørelse 2002/192/EF af 28. februar 2002 om anmodningen fra Irland om at deltage i visse bestemmelser i Schengenreglerne (EFT L 64 af 7.3.2002, s. 20).

(3)  Teksten til aftalen offentliggøres sammen med afgørelsen om indgåelse heraf.