30.9.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 250/84


DEN UDENRIGS- OG SIKKERHEDSPOLITISKE KOMITÉS AFGØRELSE (FUSP) 2019/1613

af 25. september 2019

om udnævnelse af den øverstbefalende for Den Europæiske Unions militæroperation med henblik på at bidrage til at afskrække fra, forebygge og bekæmpe piratvirksomhed og væbnede røverier ud for Somalias kyster (Atalanta) (ATALANTA/3/2019)

DEN UDENRIGS- OG SIKKERHEDSPOLITISKE KOMITÉ HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Union, særlig artikel 38,

under henvisning til Rådets fælles aktion 2008/851/FUSP af 10. november 2008 om Den Europæiske Unions militæroperation med henblik på at bidrage til at afskrække fra, forebygge og bekæmpe piratvirksomhed og væbnede røverier ud for Somalias kyster (1) (Atalanta), særlig artikel 6, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Rådet bemyndigede i henhold til artikel 6, stk. 1, i fælles aktion 2008/851/FUSP Den Udenrigs- og Sikkerhedspolitiske Komité (PSC) til at træffe afgørelse om udnævnelse af den øverstbefalende for Den Europæiske Unions militæroperation med henblik på at bidrage til at afskrække fra, forebygge og bekæmpe piratvirksomhed og væbnede røverier ud for Somalias kyster (»øverstbefalende for EU-operationen«).

(2)

Den 30. juli 2018 blev viceadmiral Antonio MARTORELL LACAVE i henhold til Rådets afgørelse (FUSP) 2018/1083 (2) udnævnt til øverstbefalende for EU-operationen fra den 29. marts 2019.

(3)

De spanske militære myndigheder har foreslået, at generalmajor Antonio PLANELLS PALAU efterfølger viceadmiral Antonio MARTORELL LACAVE som øverstbefalende for EU-operationen.

(4)

Den 5. september 2019 støttede EU's Militærkomité udnævnelsen af generalmajor Antonio PLANELLS PALAU som øverstbefalende for EUNAVFOR's operation Atalanta fra den 1. oktober 2019.

(5)

I medfør af artikel 5 i protokol nr. 22 om Danmarks stilling, der er knyttet som bilag til traktaten om Den Europæiske Union og til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, deltager Danmark ikke i udarbejdelsen og gennemførelsen af Unionens afgørelser og aktioner, som har indvirkning på forsvarsområdet —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Generalmajor Antonio PLANELLS PALAU udnævnes herved til øverstbefalende for Den Europæiske Unions militæroperation med henblik på at bidrage til at afskrække fra, forebygge og bekæmpe piratvirksomhed og væbnede røverier ud for Somalias kyster fra den 1. oktober 2019.

Artikel 2

Denne afgørelse finder anvendelse fra den 1. oktober 2019.

Udfærdiget i Bruxelles, den 25. september 2019.

På Den Udenrigs- og Sikkerhedspolitiske Komités vegne

S. FROM-EMMESBERGER

Formand


(1)  EUT L 301 af 12.11.2008, s. 33.

(2)  Rådets afgørelse (FUSP) 2018/1083 af 30. juli 2018 om ændring af fælles aktion 2008/851/FUSP om Den Europæiske Unions militæroperation med henblik på at bidrage til at afskrække fra, forebygge og bekæmpe piratvirksomhed og væbnede røverier ud for Somalias kyster (EUT L 194 af 31.7.2018, s. 142).