10.9.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

LI 233/1


RÅDETS AFGØRELSE (EU) 2019/1393,

truffet efter fælles overenskomst med den valgte formand for Kommissionen,

af 10. september 2019

om vedtagelse af listen over de øvrige personer, som Rådet foreslår udnævnt til medlemmer af Kommissionen

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Union, særlig artikel 17, stk. 3, stk. 5 og stk. 7, andet afsnit,

under henvisning til Det Europæiske Råds afgørelse 2013/272/EU af 22. maj 2013 om antallet af medlemmer af Europa-Kommissionen (1), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Mandatet for den Kommission, der blev udnævnt ved Det Europæiske Råds afgørelse 2014/749/EU (2), udløber den 31. oktober 2019.

(2)

En ny Kommission bestående af en statsborger fra hver medlemsstat, heri indbefattet dens formand og Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, bør udnævnes for perioden indtil den 31. oktober 2024.

(3)

Det Europæiske Råd har indstillet Ursula VON DER LEYEN som den person, det foreslår Europa-Parlamentet som formand for Kommissionen, og Europa-Parlamentet har valgt hende til formand for Kommissionen på sit plenarmøde den 16. juli 2019.

(4)

Rådet bør efter fælles overenskomst med den valgte formand for Kommissionen vedtage listen over de øvrige personer, som Rådet foreslår udnævnt til medlemmer af Kommissionen indtil den 31. oktober 2024.

(5)

Den 5. august 2019 udnævnte Det Europæiske Råd, med samtykke fra den valgte formand for Kommissionen, Josep BORRELL FONTELLES som Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik i overensstemmelse med artikel 18, stk. 1, i TEU.

(6)

Den 23. august 2019 modtog Rådet en skrivelse fra Det Forenede Kongeriges faste repræsentant ved Den Europæiske Union, hvori det hedder:

»Da Det Forenede Kongerige forlader Den Europæiske Union den 31. oktober 2019, meddelte premierministeren den 25. juli i Underhuset, at vi ikke ville udpege en kommissær fra Det Forenede Kongerige til den nye Kommission, og at dette ikke havde til hensigt at forhindre EU i at udnævne en ny Kommission.

Jeg skriver formelt for at bekræfte, at Det Forenede Kongerige i overensstemmelse med premierministerens erklæring ikke vil udpege en kandidat til kommissærkollegiet for 2019-2024«.

(7)

I henhold til artikel 17, stk. 7, andet afsnit, i TEU har den valgte formand for Kommissionen givet sit samtykke.

(8)

I henhold til artikel 17, stk. 7, tredje afsnit, i TEU godkendes formanden, Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik og de øvrige medlemmer af Kommissionen samlet ved en afstemning i Europa-Parlamentet —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Rådet foreslår efter fælles overenskomst med Ursula VON DER LEYEN, den valgte formand for Kommissionen, at udnævne følgende personer til medlemmer af Kommissionen for perioden indtil den 31. oktober 2024:

 

Helena DALLI

 

Valdis DOMBROVSKIS

 

Elisa FERREIRA

 

Mariya GABRIEL

 

Paolo GENTILONI

 

Sylvie GOULARD

 

Johannes HAHN

 

Phil HOGAN

 

Ylva JOHANSSON

 

Věra JOUROVÁ

 

Stella KYRIAKIDES

 

Janez LENARČIČ

 

Rovana PLUMB

 

Didier REYNDERS

 

Margaritis SCHINAS

 

Nicolas SCHMIT

 

Maroš ŠEFČOVIČ

 

Kadri SIMSON

 

Virginijus SINKEVIČIUS

 

Dubravka ŠUICA

 

Frans TIMMERMANS

 

László TRÓCSÁNYI

 

Jutta URPILAINEN

 

Margrethe VESTAGER

 

Janusz WOJCIECHOWSKI

samt:

 

Josep BORRELL FONTELLES, udnævnt som Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik.

Artikel 2

Denne afgørelse fremsendes til Europa-Parlamentet.

Artikel 3

Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den 10. september 2019.

På Rådets vegne

T. TUPPURAINEN

Formand


(1)  EUT L 165 af 18.6.2013, s. 98.

(2)  Det Europæiske Råds afgørelse 2014/749/EU af 23. oktober 2014 om udnævnelse af Europa-Kommissionen (EUT L 311 af 31.10.2014, s. 36).