8.8.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 208/44


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2019/1334

af 7. august 2019

om visse beskyttelsesforanstaltninger over for afrikansk svinepest i Slovakiet

(meddelt under nummer C(2019) 5989)

(Kun den slovakiske udgave er autentisk)

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets direktiv 89/662/EØF af 11. december 1989 om veterinærkontrol i samhandelen i Fællesskabet med henblik på gennemførelse af det indre marked (1), særlig artikel 9, stk. 4,

under henvisning til Rådets direktiv 90/425/EØF af 26. juni 1990 om veterinærkontrol i samhandelen med visse levende dyr og produkter inden for Unionen med henblik på gennemførelse af det indre marked (2), særlig artikel 10, stk. 4, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Afrikansk svinepest er en infektiøs virussygdom, der rammer populationer af tamsvin og vildtlevende svin og kan have alvorlige konsekvenser for svineproduktionens rentabilitet, og som forårsager forstyrrelser i samhandelen i Unionen og eksporten til tredjelande.

(2)

Ved et udbrud af afrikansk svinepest er der risiko for, at sygdomsagensen spreder sig til andre svinebedrifter og til vildtlevende svin. Den kan således sprede sig fra én medlemsstat til en anden medlemsstat og til tredjelande via handel med levende svin eller produkter fremstillet heraf.

(3)

Der er ved Rådets direktiv 2002/60/EF (3) fastsat minimumsforanstaltninger, der skal gennemføres i Unionen til bekæmpelse af afrikansk svinepest. I henhold til artikel 9 i direktiv 2002/60/EF skal der oprettes beskyttelses- og overvågningszoner i tilfælde af udbrud af sygdommen, hvor de i samme direktivs artikel 10 og 11 nævnte foranstaltninger skal anvendes.

(4)

Efter udbrud af afrikansk svinepest i distriktet Trebišov har Slovakiet har underrettet Kommissionen om den aktuelle situation med hensyn til afrikansk svinepest i landet og har i henhold til artikel 9 i direktiv 2002/60/EF oprettet beskyttelses- og overvågningszoner, hvor de foranstaltninger, der er omhandlet i direktivets artikel 10 og 11, skal anvendes.

(5)

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2019/1273 (4) blev vedtaget efter oprettelsen af beskyttelses- og overvågningszonerne i Slovakiet i overensstemmelse med artikel 9 i direktiv 2002/60/EF.

(6)

Siden datoen for vedtagelsen af gennemførelsesafgørelse (EU) 2019/1273 har den epidemiologiske situation i Slovakiet udviklet sig med hensyn til afrikansk svinepest med et nyt udbrud i distriktet Trebišov, og Slovakiet har derfor gennemført de krævede bekæmpelsesforanstaltninger, og medlemsstaten har indsamlet yderligere overvågningsdata.

(7)

For at hindre unødvendige forstyrrelser i samhandelen i Unionen og for at undgå, at tredjelande indfører uberettigede handelshindringer, er det nødvendigt at identificere de ændrede områder, der er oprettet som beskyttelses- og overvågningszoner for så vidt angår afrikansk svinepest i Slovakiet, på EU-plan i samarbejde med denne medlemsstat. Disse ændrede overvågnings- og beskyttelseszoner tager hensyn til det aktuelle epidemiologiske scenarie i denne medlemsstat.

(8)

De områder, der er oprettet som beskyttelses- og overvågningszoner i Slovakiet, bør derfor opføres i bilaget til nærværende afgørelse, og varigheden af regionaliseringen bør fastsættes.

(9)

Desuden bør gennemførelsesafgørelse (EU) 2019/1273 ophæves og erstattes af nærværende afgørelse for at tage hensyn til de ajourførte sygdomsforvaltningsforanstaltninger, der er gennemført, og udviklingen i sygdomssituationen i Slovakiet med hensyn til afrikansk svinepest.

(10)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Slovakiet sikrer, at de i henhold til artikel 9 i direktiv 2002/60/EF oprettede beskyttelses- og overvågningszoner som minimum omfatter de områder, der er opført som beskyttelses- og overvågningszoner i bilaget til denne afgørelse.

Artikel 2

Gennemførelsesafgørelse (EU) 2019/1273 ophæves.

Artikel 3

Denne afgørelse finder anvendelse indtil den 18. november 2019.

Artikel 4

Denne afgørelse er rettet til Den Slovakiske Republik.

Udfærdiget i Bruxelles, den 7. august 2019.

På Kommissionens vegne

Vytenis ANDRIUKAITIS

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 395 af 30.12.1989, s. 13.

(2)  EFT L 224 af 18.8.1990, s. 29.

(3)  Rådets direktiv 2002/60/EF af 27. juni 2002 om specifikke bestemmelser for bekæmpelse af afrikansk svinepest og om ændring af direktiv 92/119/EØF for så vidt angår Teschener syge og afrikansk svinepest (EFT L 192 af 20.7.2002, s. 27).

(4)  Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2019/1273 af 26. juli 2019 om visse midlertidige beskyttelsesforanstaltninger over for afrikansk svinepest i Slovakiet (EUT L 201 af 30.7.2019, s. 6).


BILAG

Den Slovakiske Republik

Områder, jf. artikel 1

Anvendelsen ophører (dato)

Beskyttelseszone

Kommunerne Strážne, Veľký Kamenec, Malý Kamenec, Somotor, Veľký Horeš, Streda nad Bodrogom.

18. november 2019

Overvågningszone

Kommunerne Viničky, Klín nad Bodrogom, Ladmovce, Zemplín, Svätá Mária, Rad, Svinice, Svätuše, Malý Horeš, Pribeník, Borša, Bara, Dobrá, Kráľovský Chlmec, Vojka, Cejkov, Malá Tŕňa, Slovenské Nové Mesto, Čerhov, Kašov, Veľká Tŕňa, Luhyňa, Veľaty, Michaľany, Hrčeľ, Kysta, Novosad, Zemplínske Jastrabie, Brehov, Zatín, Bol', Soľnička, Poľany, Leles, Bačka, Biel, Veľké Trakany, Malé Trakany, Čierna nad Tisou, Čierna, Bot'any, Ptrukša, Byšta, Brezina, Kazimír, Lastovce, Stanča, Zemplínska Nová Ves, Zemplínsky Branč, Kožuchov, Zemplínske Hradište, Hraň, Sirník, Malčice, Petrikovce, Veľké Raškovce, Ižkovce, Beša, Čičarovce, Veľké Kapušany, Maťovské Vojkovce, Budince, Kapušianske Kľačany, Ruská, Veľké Slemence.

18. november 2019