28.6.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 175/38


RÅDETS AFGØRELSE (FUSP) 2019/1108

af 27. juni 2019

om ændring af afgørelse 2014/512/FUSP om restriktive foranstaltninger på baggrund af Ruslands handlinger, der destabiliserer situationen i Ukraine

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Union, særlig artikel 29,

under henvisning til forslag fra Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den 31. juli 2014 vedtog Rådet afgørelse 2014/512/FUSP (1).

(2)

Det Europæiske Råd blev den 19. marts 2015 enigt om, at de fornødne foranstaltninger ville blive truffet for klart at kæde varigheden af de restriktive foranstaltninger sammen med den fuldstændige gennemførelse af Minskaftalerne, idet der blev taget hensyn til, at den fuldstændige gennemførelse forventedes at være sket senest den 31. december 2015.

(3)

Den 21. december 2018 vedtog Rådet afgørelse (FUSP) 2018/2078 (2) og forlængede Rådet afgørelse 2014/512/FUSP indtil den 31. juli 2019, så Rådet kunne vurdere gennemførelsen af Minskaftalerne yderligere.

(4)

På baggrund af vurderingen af gennemførelsen af Minskaftalerne finder Rådet, at afgørelse 2014/512/FUSP bør forlænges med yderligere seks måneder, så Rådet kan vurdere aftalernes gennemførelse yderligere.

(5)

Afgørelse 2014/512/FUSP bør derfor ændres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Artikel 9, stk. 1, første afsnit, i afgørelse 2014/512/FUSP affattes således:

»1.   Denne afgørelse finder anvendelse indtil den 31. januar 2020.«

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den 27. juni 2019.

På Rådets vegne

G. CIAMBA

Formand


(1)  Rådets afgørelse 2014/512/FUSP af 31. juli 2014 om restriktive foranstaltninger på baggrund af Ruslands handlinger, der destabiliserer situationen i Ukraine (EUT L 229 af 31.7.2014, s. 13).

(2)  Rådets afgørelse (FUSP) 2018/2078 af 21. december 2018 om ændring af afgørelse 2014/512/FUSP om restriktive foranstaltninger på baggrund af Ruslands handlinger, der destabiliserer situationen i Ukraine (EUT L 331 af 28.12.2018, s. 224).