21.5.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 133/19


RÅDETS AFGØRELSE (EU) 2019/813

af 17. maj 2019

om den holdning, som på Den Europæiske Unions vegne skal indtages i Det Internationale Kornråd for så vidt angår forlængelsen af konventionen om kornhandel af 1995

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 207 sammenholdt med artikel 218, stk. 9,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Konventionen om kornhandel af 1995 (»konventionen«) blev indgået af Unionen ved Rådets afgørelse 96/88/EF (1) og trådte i kraft den 1. juli 1995. Konventionen blev indgået for en periode på tre år.

(2)

I henhold til konventionens artikel 33 kan Det Internationale Kornråd forlænge konventionen med på hinanden følgende perioder, der hver for sig ikke må overstige to år. Siden konventionens indgåelse er den med regelmæssige mellemrum blevet forlænget med yderligere to år ad gangen. Den blev senest forlænget ved en beslutning truffet af Det Internationale Kornråd den 5. juni 2017 (2) og er gyldig indtil den 30. juni 2019.

(3)

På sit 49. møde, der afholdes den 10. juni 2019, skal Det Internationale Kornråd træffe beslutning om konventionens forlængelse for yderligere end periode på op til to år fra den 1. juli 2019.

(4)

Den holdning, som på Unionens vegne skal indtages på det 49. møde i Det Internationale Kornråd, bør fastlægges, da en forlængelse af konventionen er i Unionens interesse —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Den holdning, som på Unionens vegne skal indtages på det 49. møde i Det Internationale Kornråd, er at stemme for, at konventionen om kornhandel af 1995 forlænges for yderligere en periode på op til to år fra den 1. juli 2019.

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for vedtagelsen.

Udfærdiget i Bruxelles, den 17. maj 2019.

På Rådets vegne

E.O. TEODOROVICI

Formand


(1)  Rådets afgørelse 96/88/EF af 19. december 1995 om Det Europæiske Fællesskabs godkendelse af konventionen om kornhandel og konventionen om fødevarehjælp, der tilsammen udgør den internationale kornoverenskomst af 1995 (EFT L 21 af 27.1.1996, s. 47).

(2)  Oplysninger om forlængelse af konventionen om kornhandel (1995) (EUT L 12 af 17.1.2018, s. 1).