8.5.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 120/3


RÅDETS AFGØRELSE (EU) 2019/703

af 8. oktober 2014

om undertegnelse på Unionens og dens medlemsstaters vegne af en protokol om ændring af lufttransportaftalen mellem Canada og Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater for at tage hensyn til Republikken Kroatiens tiltrædelse af Den Europæiske Union

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 100, stk. 2, sammenholdt med artikel 218, stk. 5,

under henvisning til akten om Kroatiens tiltrædelse, særlig artikel 6, stk. 2, andet afsnit,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den 14. september 2012 bemyndigede Rådet Kommissionen til på vegne af Unionen, dens medlemsstater og Republikken Kroatien at indlede forhandlinger med henblik på indgåelse af en protokol om ændring af lufttransportaftalen mellem Canada og Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater (1) for at tage hensyn til Republikken Kroatiens tiltrædelse af Den Europæiske Union (»protokollen«).

(2)

Den 16. oktober 2013 nåede parterne til enighed og afsluttede forhandlingerne.

(3)

Protokollen bør undertegnes på vegne af Unionen og dens medlemsstater med forbehold af senere indgåelse —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Der gives herved bemyndigelse til undertegnelse på Unionens og dens medlemsstaters vegne af protokollen om ændring af lufttransportaftalen mellem Canada og Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater for at tage hensyn til Republikken Kroatiens tiltrædelse af Den Europæiske Union (2) med forbehold af protokollens indgåelse.

Artikel 2

Formanden for Rådet bemyndiges herved til at udpege den eller de personer, der er beføjet til at undertegne protokollen på Unionens og dens medlemsstaters vegne.

Artikel 3

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for vedtagelsen.

Udfærdiget i Luxembourg, den 8. oktober 2014.

På Rådets vegne

M. LUPI

Formand


(1)  Teksten til aftalen er offentliggjort i EUT L 207 af 6.8.2010, s. 32.

(2)  Teksten til protokollen offentliggøres sammen med afgørelsen om dens indgåelse.