29.4.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 113/4


RÅDETS AFGØRELSE (EU) 2019/668

af 15. april 2019

om den holdning, som på Den Europæiske Unions vegne skal indtages på det niende møde i konferencen mellem parterne til opførelsen af visse kemikalier på listen i bilag III til Rotterdamkonventionen om proceduren for forudgående informeret samtykke for visse farlige kemikalier og pesticider i international handel

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 192, stk. 1, og artikel 207, stk. 3, og stk. 4, første afsnit, sammenholdt med artikel 218, stk. 9,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Rotterdamkonventionen om proceduren for forudgående informeret samtykke for visse farlige kemikalier og pesticider i international handel (»konventionen«) trådte i kraft den 24. februar 2004 og blev indgået af Unionens ved Rådets afgørelse 2006/730/EF (1).

(2)

Konventionen gennemføres i Unionen ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 649/2012 (2).

(3)

I overensstemmelse med konventionens artikel 7 kan partskonferencen opføre kemikalier på listen i bilag III til konventionen efter henstilling fra Kemikalieundersøgelseskomitéen.

(4)

For at sikre, at importparterne nyder godt af den beskyttelse, konventionen giver, og da alle relevante kriterier i henhold til konventionen er opfyldt, er det nødvendigt og passende at støtte henstillingen fra Kemikalieundersøgelseskomitéen, for så vidt angår opførelsen på listen i bilag III til konventionen af acetochlor, carbosulfan, chrysotilasbest, fenthion (ultra low volume (ULV)-formuleringer med mindst 640 g aktivt stof/L) hexabromcyclododecan, phorat og flydende formuleringer (emulgerbare koncentrater og opløseligt koncentrat) indeholdende mindst 276 g/L paraquatdichlorid svarende til mindst 200 g/L paraquation. Disse kemikalier er desuden allerede forbudt eller undergivet strenge restriktioner i Unionen og er derfor omfattet af eksportkrav, i henhold til forordning (EU) nr. 649/2012, der går videre end det, der kræves i konventionen

(5)

På det niende møde forventes det, at partskonferencen beslutter, om disse kemikalier skal opføres på listen i bilag III til konventionen.

(6)

Det er hensigtsmæssigt at fastlægge den holdning, som på Unionens vegne skal indtages på det niende møde i konferencen mellem parterne til opførelsen af visse kemikalier på listen i bilag III til konventionen, da denne opførelse på listen bliver bindende for Unionen —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Den holdning, som på Unionens vegne skal indtages på det niende møde i konferencen mellem parterne i Rotterdamkonventionen om proceduren for forudgående informeret samtykke for visse farlige kemikalier og pesticider i international handel (»konventionen«), er, at støtte opførelsen på listen i bilag III til konventionen af acetochlor, carbosulfan, chrysotilasbest, fenthion (ultra low volume (ULV)-formuleringer med mindst 640 g aktivt stof/L) hexabromcyclododecan, phorat og flydende formuleringer (emulgerbare koncentrater og opløseligt koncentrat) indeholdende mindst 276 g/L paraquatdichlorid svarende til mindst 200 g/L paraquation.

Artikel 2

Mindre ændringer af den i artikel 1 omhandlede holdning kan i lyset af udviklingen på det niende møde i partskonference vedtages af Unionens repræsentanter i samråd med medlemsstaterne under koordineringsmøder på stedet, uden yderligere afgørelse truffet af Rådet.

Artikel 3

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for vedtagelsen.

Udfærdiget i Luxembourg, den 15. april 2019.

På Rådets vegne

P. DAEA

Formand


(1)  Rådets afgørelse 2006/730/EF af 25. september 2006 om indgåelse på Det Europæiske Fællesskabs vegne af Rotterdam-konventionen om proceduren for forudgående informeret samtykke for visse farlige kemikalier og pesticider i international handel (EUT L 299 af 28.10.2006, s. 23).

(2)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 649/2012 af 4. juli 2012 om eksport og import af farlige kemikalier (EUT L 201 af 27.7.2012, s. 60).