11.2.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 39/14


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2019/241

af 6. februar 2019

om ændring af beslutning 2007/703/EF og gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/2452 og (EU) 2018/1109 for så vidt angår repræsentanten for indehaveren af tilladelsen

(meddelt under nummer C(2019) 748)

(Kun den engelske, den franske og den nederlandske udgave er autentiske)

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1829/2003 af 22. september 2003 om genetisk modificerede fødevarer og foderstoffer (1), særlig artikel 9, stk. 2, og artikel 21, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Dow AgroSciences Ltd. og Dow AgroSciences Europe Ltd., med hjemsted i Det Forenede Kongerige, er repræsentanter i EU for henholdsvis Dow AgroSciences LLC og Mycogen Seeds for genetisk modificerede fødevarer og foderstoffer, der er omfattet af Kommissionens afgørelse 2007/703/EF (2) og Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/2452 (3) og (EU) 2018/1109 (4). Hvad angår tilladelserne i disse afgørelser er Pioneer Overseas Corporation, med hjemsted i Belgien, repræsentant i EU for Pioneer Hi-Bred International Inc.

(2)

I forbindelsen med Det Forenede Kongeriges udtræden af Den Europæiske Union anmodede Dow AgroSciences Europe ved brev af 13. september 2018 Kommissionen om at ændre virksomhedens repræsentant for de pågældende fødevarer og foderstoffer, således at Dow AgroSciences Distribution S.A.S., med hjemsted i Frankrig, blev indsat som selskabets repræsentant i stedet for Dow AgroSciences Ltd og Dow AgroSciences Europe Ltd. Ved brev af 12. oktober 2018 præciserede Dow AgroSciences LLC, at Dow AgroSciences Europe, Dow AgroSciences Ltd. og Dow AgroSciences Europe Ltd. er den samme juridiske enhed. Ved brev af 7. september 2018 bekræftede Dow AgroSciences Distribution S.A.S., at virksomheden var indforstået med overførslen.

(3)

De foreslåede ændringer er af rent administrativ art og medfører ikke en ny vurdering af de berørte produkter. Det samme gælder for adressaterne for de pågældende afgørelser om tilladelser, der også bør tilpasses i overensstemmelse hermed.

(4)

Beslutning 2007/703/EF og gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/2452 og (EU) 2018/1109 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(5)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Ændring af beslutning 2007/703/EF

I beslutning 2007/703/EF foretages følgende ændringer:

1)

Artikel 6, stk. 1, litra b), affattes således: »Dow AgroSciences Distribution S.A.S., Frankrig, som repræsenterer Mycogen Seeds, USA«

2)

Artikel 8, litra b), affattes således: »Dow AgroSciences Distribution S.A.S., 6, rue Jean Pierre Timbaud, 78180 Montigny-le-Bretonneux, Frankrig«

3)

Litra a) i bilaget ændres som følger:

a)

Navnet »Dow AgroSciences Europe Ltd« ændres til »Dow AgroSciences Distribution S.A.S.«

b)

Adressen »European Development Centre, 3 Milton Park, Abingdon, Oxon OX14 4RN, Det Forenede Kongerige« ændres til »6, rue Jean Pierre Timbaud, 78180 Montigny-le-Bretonneux, Frankrig«.

Artikel 2

Ændring af gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/2452

I gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/2452 foretages følgende ændringer:

1)

Artikel 7, stk. 1, litra b), affattes således: »Dow AgroSciences Distribution S.A.S., Frankrig, som repræsenterer Dow AgroSciences LLC, USA«;

2)

Artikel 9, litra b), affattes således: »Dow AgroSciences Distribution S.A.S., 6, rue Jean Pierre Timbaud, 78180 Montigny-le-Bretonneux, Frankrig«

3)

Litra a) i bilaget ændres som følger:

a)

Navnet »Dow AgroSciences Europe Ltd« ændres til »Dow AgroSciences Distribution S.A.S.«

b)

Adressen »European Development Centre, 3 Milton Park, Abingdon, Oxon OX14 4RN, Det Forenede Kongerige« ændres til »6, rue Jean Pierre Timbaud, 78180 Montigny-le-Bretonneux, Frankrig«.

Artikel 3

Ændring af gennemførelsesafgørelse (EU) 2018/1109

I gennemførelsesafgørelse (EU) 2018/1109 foretages følgende ændringer:

1)

Artikel 7, stk. 1, litra b), affattes således: »Dow AgroSciences Distribution S.A.S., Frankrig, som repræsenterer Dow AgroSciences LLC, USA«.

2)

Artikel 9, litra b), affattes således: »Dow AgroSciences Distribution S.A.S., 6, rue Jean Pierre Timbaud, 78180 Montigny-le-Bretonneux, Frankrig«.

3)

Litra a) i bilaget ændres som følger:

a)

Navnet »Dow AgroSciences Europe Ltd« ændres til »Dow AgroSciences Distribution S.A.S.«

b)

Adressen »European Development Centre, 3 Milton Park, Abingdon, Oxon OX14 4RN, Det Forenede Kongerige« ændres til »6, rue Jean Pierre Timbaud, 78180 Montigny-le-Bretonneux, Frankrig«.

Artikel 4

Adressater

Denne afgørelse er rettet til:

a)

Dow AgroSciences Distribution S.A.S., 6, rue Jean Pierre Timbaud, 78180 Montigny-le-Bretonneux, Frankrig, og

b)

Pioneer Overseas Corporation, Avenue des Arts 44, 1040 Bruxelles, Belgien.

Udfærdiget i Bruxelles, den 6. februar 2019.

På Kommissionens vegne

Vytenis ANDRIUKAITIS

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 268 af 18.10.2003, s. 1.

(2)  Kommissionens beslutning 2007/703/EF af 24. oktober 2007 om tilladelse til markedsføring af produkter, der indeholder, består af eller er fremstillet af genetisk modificeret 1507xNK603-majs (DAS-Ø15Ø7-1xMON-ØØ6Ø3-6), i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1829/2003 (EUT L 285 af 31.10.2007, s. 47).

(3)  Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/2452 af 21. december 2017 om forlængelse af tilladelsen til markedsføring af produkter, der indeholder, består af eller er fremstillet af genetisk modificeret 1507-majs (DAS-Ø15Ø7-1), i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1829/2003 (EUT L 346 af 28.12.2017, s. 25).

(4)  Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2018/1109 af 3. august 2018 om forlængelse af tilladelsen til markedsføring af produkter, der indeholder, består af eller er fremstillet af genetisk modificeret 59122-majs (DAS-59122-7), i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1829/2003 (EUT L 203 af 10.8.2018, s. 7).