14.1.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 10/74


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2019/55

af 10. januar 2019

om berigtigelse af den bulgarske og den franske udgave af beslutning 2004/558/EF om gennemførelse af Rådets direktiv 64/432/EØF for så vidt angår supplerende garantier med hensyn til IBR i forbindelse med handel inden for Fællesskabet med kvæg og godkendelse af de udryddelsesprogrammer, som visse medlemsstater har forelagt

(meddelt under nummer C(2019) 8)

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets direktiv 64/432/EØF af 26. juni 1964 om veterinærpolitimæssige problemer ved handel inden for Fællesskabet med kvæg og svin (1), særlig artikel 9, stk. 2, og artikel 10, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den bulgarske og den franske udgave af Kommissionens beslutning 2004/558/EF (2) indeholder en fejl i artikel 3, stk. 1, litra b). Den bulgarske og den franske udgave henviser til blodprøver fra avls- og brugskvæg, som skal tages mindre end 21 dage efter deres ankomst til isolationsstedet, hvorimod den korrekte garanti med hensyn til de blodprøver, der skal tages, er tidligst 21 dage efter deres ankomst til isolationsstedet.

(2)

Den bulgarske og den franske udgave af beslutning 2004/558/EF bør derfor berigtiges. De øvrige sprogudgaver er ikke berørt.

(3)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

(vedrører ikke den danske udgave)

Artikel 2

Denne afgørelse er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 10. januar 2019.

På Kommissionens vegne

Günther OETTINGER

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT 121 af 29.7.1964, s. 1977.

(2)  Kommissionens beslutning 2004/558/EF af 15. juli 2004 om gennemførelse af Rådets direktiv 64/432/EØF for så vidt angår supplerende garantier med hensyn til IBR i forbindelse med handel inden for Fællesskabet med kvæg og godkendelse af de udryddelsesprogrammer, som visse medlemsstater har forelagt (EUT L 249 af 23.7.2004, s. 20).