2.5.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 115/16


DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE (EU) 2019/685

af 18. april 2019

om det samlede beløb for de årlige tilsynsgebyrer for 2019 (ECB/2019/10)

STYRELSESRÅDET FOR DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EU) nr. 1024/2013 af 15. oktober 2013 om overdragelse af specifikke opgaver til Den Europæiske Centralbank i forbindelse med politikker vedrørende tilsyn med kreditinstitutter (1), særlig artikel 30,

under henvisning til Den Europæiske Centralbanks forordning (EU) nr. 1163/2014 af 22. oktober 2014 om tilsynsgebyrer (ECB/2014/41) (2), særlig artikel 3, stk. 1, og artikel 9, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Det samlede beløb for de årlige tilsynsgebyrer, som skal opkræves i henhold til artikel 9, stk. 2, i forordning (EU) nr. 1163/2014 (ECB/2014/41), bør dække, men ikke overstige, de udgifter, som Den Europæiske Centralbank (ECB) har afholdt i forbindelse med sine tilsynsopgaver i den relevante gebyrperiode. Disse udgifter består af omkostninger, som er direkte forbundet med ECB's tilsynsopgaver, f.eks. tilsyn med signifikante enheder, overvågning af tilsynet med de mindre signifikante enheder og udførelsen af horisontale og specialiserede opgaver. De omfatter også omkostninger, der er indirekte forbundet med ECB's tilsynsopgaver, f.eks. omkostninger til tjenesteydelser, som leveres af ECB's støtteforretningsområder, herunder bygningsforvaltning, personaleforvaltning, administrative tjenester, budgetlægning og styring, bogføring, juridiske tjenester, kommunikations- og oversættelselsestjenester, intern revision samt statistik- og IT-tjenester.

(2)

Med henblik på beregningen af de årlige tilsynsgebyrer, som skal betales af de signifikante enheder og signifikante koncerner under tilsyn og de mindre signifikante enheder og mindre signifikante koncerner under tilsyn, bør de samlede omkostninger fordeles på grundlag af de udgifter, der vedrører de relevante funktioner, som varetager det direkte tilsyn med signifikante enheder og signifikante koncerner under tilsyn og det indirekte tilsyn med mindre signifikante enheder og mindre signifikante koncerner under tilsyn.

(3)

Det samlede beløb for de årlige tilsynsgebyrer for 2019 bør beregnes som summen af: a) de anslåede årlige omkostninger til tilsynsopgaver i 2019, baseret på ECB's godkendte budget for 2019, under hensyntagen til udviklingen i de anslåede årlige omkostninger, som ECB forventes at afholde, og som var kendt på tidspunktet for vedtagelsen af denne afgørelse, og b) et eventuelt overskud eller underskud fra 2018.

(4)

Et eventuelt overskud eller underskud bør fastsættes ved at trække de faktiske årlige omkostninger afholdt i forbindelse med tilsynsopgaverne i 2018, som fremgår af ECB's årsregnskab for 2018 (3), fra de anslåede årlige omkostninger, som er blevet opkrævet i 2018 i overensstemmelse med bilaget til Den Europæiske Centralbanks afgørelse (EU) 2018/667 (ECB/2018/12) (4).

(5)

I overensstemmelse med artikel 5, stk. 3, i forordning (EU) nr. 1163/2014 (ECB/2014/41) bør der tages højde for eventuelle gebyrer vedrørende tidligere gebyrperioder, som ikke kunne inddrives, modtagne rentebetalinger i overensstemmelse med artikel 14 og modtagne eller tilbagebetalte beløb i overensstemmelse med artikel 7, stk. 3, i den forordning, ved fastsættelsen af de forventede årlige omkostninger til afholdelse af tilsynsopgaverne i 2019 —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Definitioner

I denne afgørelse finder definitionerne i Den Europæiske Centralbanks forordning (EU) nr. 468/2014 (ECB/2014/17) (5) og forordning (EU) nr. 1163/2014 (ECB/2014/41) anvendelse.

Artikel 2

Det samlede beløb for de årlige tilsynsgebyrer for 2019

1.   Det samlede beløb for de årlige tilsynsgebyrer for 2019 udgør 576 020 336 EUR, beregnet som angivet i bilag I.

2.   Hver kategori af enheder under tilsyn og koncerner under tilsyn betaler følgende samlede beløb for de årlige tilsynsgebyrer:

a)

signifikante enheder under tilsyn og signifikante koncerner under tilsyn: 524 196 987 EUR

b)

mindre signifikante enheder under tilsyn og mindre signifikante koncerner under tilsyn: 51 823 349 EUR.

Fordelingen af det samlede beløb for de årlige tilsynsgebyrer for 2019, som skal betales for hver kategori, fremgår af bilag II.

Artikel 3

Ikrafttrædelse

Denne afgørelse træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelse i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Frankfurt am Main, den 18. april 2019.

Mario DRAGHI

Formand for ECB


(1)  EUT L 287 af 29.10.2013, s. 63.

(2)  EUT L 311 af 31.10.2014, s. 23.

(3)  Offentliggjort på ECB's websted www.ecb.europa.eu i februar 2019.

(4)  Den Europæiske Centralbanks afgørelse (EU) 2018/667 af 19. april 2018 om det samlede beløb for de årlige tilsynsgebyrer for 2018 (ECB/2018/12) (EUT L 111 af 2.5.2018, s. 3).

(5)  Den Europæiske Centralbanks forordning (EU) nr. 468/2014 af 16. april 2014 om fastlæggelse af en ramme for samarbejde inden for Den Fælles Tilsynsmekanisme mellem Den Europæiske Centralbank og de kompetente nationale myndigheder og med de udpegede nationale myndigheder (SSM-rammeforordningen) (ECB/2014/17) (EUT L 141 af 14.5.2014, s. 1).


BILAG I

Beregning af det samlede beløb for de årlige tilsynsgebyrer for 2019

(EUR)

Estimerede årlige omkostninger for 2019

559 007 136

Løn og ydelser

264 525 116

Leje og vedligeholdelse af bygninger

58 866 157

Andre driftsomkostninger

235 615 863

Overskud/underskud fra 2018

15 332 187

Beløb, der skal tages højde for i overensstemmelse med artikel 5, stk. 3, i forordning (EU) nr. 1163/2014 (ECB/2014/41)

1 681 013

Gebyrer vedrørende tidligere gebyrperioder, som ikke kunne inddrives

0

Modtagne rentebetalinger i overensstemmelse med artikel 14 i ovennævnte forordning

– 9 626

Modtagne eller tilbagebetalte beløb i overensstemmelse med artikel 7, stk. 3, i ovennævnte forordning

1 690 639

I ALT

576 020 336


BILAG II

Fordeling af det samlede beløb for de årlige tilsynsgebyrer for 2019

(EUR)

 

Signifikante enheder under tilsyn og signifikante koncerner under tilsyn

Mindre signifikante enheder under tilsyn og mindre signifikante koncerner under tilsyn

I alt

Estimerede årlige omkostninger for 2019

508 696 494

50 310 642

559 007 136

Overskud/underskud fra 2018

13 952 290

1 379 897

15 332 187

Beløb, der skal tages højde for i overensstemmelse med artikel 5, stk. 3, i forordning (EU) nr. 1163/2014 (ECB/2014/41)

1 548 203

132 810

1 681 013

Gebyrer vedrørende tidligere gebyrperioder, som ikke kunne inddrives

0

0

0

Modtagne rentebetalinger i overensstemmelse med artikel 14 i ovennævnte forordning

– 7 918

– 1 708

– 9 626

Modtagne eller tilbagebetalte beløb i overensstemmelse med artikel 7, stk. 3, i ovennævnte forordning

1 556 121

134 518

1 690 639

I ALT

524 196 987

51 823 349

576 020 336