27.11.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 300/4


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2018/1848

af 26. november 2018

om godtgørelse i henhold til artikel 26, stk. 5, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1306/2013 af de bevillinger, der er fremført fra regnskabsåret 2018

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1306/2013 af 17. december 2013 om finansiering, forvaltning og overvågning af den fælles landbrugspolitik og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 352/78, (EF) nr. 165/94, (EF) nr. 2799/98, (EF) nr. 814/2000, (EF) nr. 1290/2005 og (EF) nr. 485/2008 (1), særlig artikel 26, stk. 6,

efter høring af Komitéen for Landbrugsfondene, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til artikel 12, stk. 2, første afsnit, litra d), i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) 2018/1046 (2) kan bevillinger, der ikke er indgået forpligtelser for, og som vedrører de foranstaltninger, der finansieres under Den Europæiske Garantifond for Landbruget (EFGL), jf. artikel 4, stk. 1, i forordning (EU) nr. 1306/2013, fremføres til det følgende regnskabsår. En sådan fremførsel begrænses til 2 % af de oprindelige bevillinger, der er vedtaget af Europa-Parlamentet og Rådet, og må ikke overstige beløbet for tilpasningen af de direkte betalinger, jf. artikel 8 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1307/2013 (3), der blev anvendt det foregående regnskabsår.

(2)

I henhold til artikel 26, stk. 5, i forordning (EU) nr. 1306/2013 godtgør medlemsstaterne, uanset artikel 12, stk. 2, tredje afsnit, i forordning (EU, Euratom) 2018/1046, de fremførte bevillinger, der er omhandlet i artikel 12, stk. 2, første afsnit, litra d), i forordning (EU, Euratom) 2018/1046, til de slutmodtagere, der er omfattet af tilpasningssatsen i det regnskabsår, som bevillingerne er fremført til. Godtgørelsen finder kun anvendelse på slutmodtagere i de medlemsstater, hvor der i det foregående regnskabsår blev anvendt finansiel disciplin (4).

(3)

Ved fastsættelsen af det fremførselsbeløb, der skal godtgøres, tages der i henhold til artikel 26, stk. 7, i forordning (EU) nr. 1306/2013 højde for de beløb til reserven til kriser i landbruget, jf. samme forordnings artikel 25, som ikke er stillet til rådighed for kriseforanstaltninger ved udgangen af regnskabsåret.

(4)

I henhold til artikel 1, stk. 1, i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/1236 (5) finder finansiel disciplin anvendelse på direkte betalinger for kalenderåret 2017 med henblik på at etablere en krisereserve. Krisereserven er ikke blevet anvendt i regnskabsåret 2018.

(5)

For at sikre at godtgørelsen til slutmodtagerne af uudnyttede bevillinger som følge af anvendelsen af finansiel disciplin står i rimeligt forhold til beløbet for den finansielle disciplin, bør Kommissionen fastsætte de beløb, der er til rådighed for medlemsstaterne til godtgørelsen. Hvad Rumænien angår, er der under henvisning til tærsklen for finansiel disciplin på 2 000 EUR, jf. artikel 8, stk. 1, i forordning (EU) nr. 1307/2013, imidlertid behov for en yderligere præcisering af beløbet. Af hensyn til en forsvarlig økonomisk forvaltning bør der derfor på nuværende tidspunkt ikke stilles noget beløb til rådighed for Rumænien til godtgørelser.

(6)

For at undgå at medlemsstaterne bliver tvunget til at foretage yderligere udbetalinger i forbindelse med denne godtgørelse, bør denne forordning anvendes fra den 1. december 2018. De beløb, der fastsættes ved denne forordning, er derfor endelige og gælder med forbehold af anvendelsen af nedsættelser, jf. artikel 41 i forordning (EU) nr. 1306/2013, eventuelle andre korrektioner, som der tages højde for i afgørelsen om månedlige betalinger vedrørende de udgifter, som afholdes af medlemsstaternes betalingsorganer for oktober 2018, jf. artikel 18, stk. 3, i forordning (EU) nr. 1306/2013, samt eventuelle nedsættelser og supplerende betalinger, der foretages i henhold til artikel 18, stk. 4, i samme forordning eller eventuelle afgørelser, der træffes inden for rammerne af regnskabsafslutningsproceduren.

(7)

I henhold til artikel 12, stk. 2, indledningen, i forordning (EU, Euratom) 2018/1046 kan de bevillinger, der ikke er indgået forpligtelser for, kun fremføres til det følgende regnskabsår. Kommissionen bør derfor fastsætte fristerne for, hvornår medlemsstaternes udgifter til godtgørelsen, jf. artikel 26, stk. 5, i forordning (EU) nr. 1306/2013, er støtteberettigede, idet der tages hensyn til regnskabsåret for landbruget, som er fastlagt i artikel 39 i samme forordning.

(8)

For at tage hensyn til det korte tidsrum fra medlemsstaternes meddelelse af, at EGFL-bevillingerne for 2018 under delt forvaltning for perioden 16. oktober 2017-15. oktober 2018 er blevet gennemført, og til den 1. december 2018, hvor denne forordning bør finder anvendelse fra, bør denne forordning træde i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

De bevillinger, der fremføres fra regnskabsåret 2018 i henhold til artikel 12, stk. 2, første afsnit, litra d), og artikel 12, stk. 2, tredje afsnit, i forordning (EU, Euratom) 2018/1046, og som i henhold til artikel 26, stk. 5, i forordning (EU) nr. 1306/2013 stilles til rådighed for medlemsstaterne med henblik på godtgørelse til de slutmodtagere, der er genstand for tilpasningssatsen i regnskabsåret 2019, er fastsat i bilaget til nærværende forordning.

Kommissionen træffer afgørelse om de beløb, der fremføres, jf. artikel 12, stk. 3, i forordning (EU, Euratom) 2018/1046.

Artikel 2

Medlemsstaterne er kun berettigede til EU-støtte til deres udgifter til godtgørelse af fremførte bevillinger, hvis de pågældende beløb er blevet udbetalt til modtagerne senest den 16. oktober 2019.

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 1. december 2018.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 26. november 2018.

På Kommissionens vegne

For formanden

Jerzy PLEWA

Generaldirektør

Generaldirektoratet for Landbrug og Udvikling af Landdistrikter


(1)  EUT L 347 af 20.12.2013, s. 549.

(2)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) 2018/1046 af 18. juli 2018 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget, om ændring af forordning (EU) nr. 1296/2013, (EU) nr. 1301/2013, (EU) nr. 1303/2013, (EU) nr. 1304/2013, (EU) nr. 1309/2013, (EU) nr. 1316/2013, (EU) nr. 223/2014, (EU) nr. 283/2014 og afgørelse nr. 541/2014/EU og om ophævelse af forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 (EUT L 193 af 30.7.2018, s. 1).

(3)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1307/2013 af 17. december 2013 om fastsættelse af regler for direkte betalinger til landbrugere under støtteordninger inden for rammerne af den fælles landsbrugspolitik og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 637/2008 og Rådets forordning (EF) nr. 73/2009 (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 608).

(4)  Ifølge artikel 8, stk. 2, i forordning (EU) nr. 1307/2013 anvendes der ikke finansiel disciplin i Kroatien i regnskabsåret 2018.

(5)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/1236 af 7. juli 2017 om fastlæggelse af en tilpasningssats for direkte betalinger som fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1306/2013 for så vidt angår kalenderåret 2017 (EUT L 177 af 8.7.2017, s. 34).


BILAG

Beløb, der er til rådighed til godtgørelse af fremførte bevillinger

(beløb i EUR)

Belgien

6 161 684

Bulgarien

9 587 009

Tjekkiet

10 987 702

Danmark

10 546 883

Tyskland

59 193 541

Estland

1 447 227

Irland

13 388 758

Grækenland

17 000 938

Spanien

56 644 658

Frankrig

89 984 293

Italien

37 174 980

Cypern

361 986

Letland

2 320 276

Litauen

4 395 876

Luxembourg

414 189

Ungarn

15 304 215

Malta

35 723

Nederlandene

8 806 769

Østrig

7 072 660

Polen

25 830 473

Portugal

6 760 101

Slovenien

930 229

Slovakiet

5 782 443

Finland

5 996 258

Sverige

8 136 646

Det Forenede Kongerige

39 617 734