21.11.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 294/1


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2018/1793

af 20. november 2018

om godkendelse af en ændring af den tekniske dokumentation for en i bilag III til forordning (EF) nr. 110/2008 registreret geografisk betegnelse for spiritus, der har givet anledning til ændring af betegnelsens hovedspecifikationer (»Ron de Guatemala« (GB))

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 110/2008 af 15. januar 2008 om definition, betegnelse, præsentation og mærkning af samt beskyttelse af geografiske betegnelser for spiritus og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 1576/89 (1), særlig artikel 17, stk. 8, og artikel 21, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kommissionen har i overensstemmelse med artikel 17, stk. 5, i forordning (EF) nr. 110/2008 behandlet ansøgningen fra Asociación Nacional de Fabricantes de Alcoholes y Licores (ANFAL) om godkendelse af en ændring af den tekniske dokumentation for den geografiske betegnelse »Ron de Guatemala«, der er registreret ved forordning (EF) nr. 110/2008 (2).

(2)

Efter at have konkluderet, at ansøgningen er i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 110/2008, har Kommissionen i medfør af artikel 17, stk. 6, i samme forordning offentliggjort ændringsansøgningen i Den Europæiske Unions Tidende (3).

(3)

Da Kommissionen ikke har modtaget indsigelser, jf. artikel 17, stk. 7, i forordning (EF) nr. 110/2008, bør ændringen af den tekniske dokumentation derfor godkendes i overensstemmelse med artikel 17, stk. 8, i forordning (EF) nr. 110/2008.

(4)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Komitéen for Spiritus —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Den ændring af den tekniske dokumentation, der er offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende, og som vedrører betegnelsen »Ron de Guatemala« (GB), godkendes.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 20. november 2018.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 39 af 13.2.2008, s. 16.

(2)  Kommissionens forordning (EU) nr. 97/2014 af 3. februar 2014 om ændring af bilag III til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 110/2008 om definition, betegnelse, præsentation og mærkning af samt beskyttelse af geografiske betegnelser for spiritus (EUT L 33 af 4.2.2014, s. 1).

(3)  EUT C 317 af 23.9.2017, s. 6.