14.11.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 286/10


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2018/1710

af 13. november 2018

om tilpasning af tilpasningssatsen for direkte betalinger i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1306/2013 for kalenderåret 2018 og om ophævelse af Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/866

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1306/2013 af 17. december 2013 om finansiering, forvaltning og overvågning af den fælles landbrugspolitik og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 352/78, (EF) nr. 165/94, (EF) nr. 2799/98, (EF) nr. 814/2000, (EF) nr. 1290/2005 og (EF) nr. 485/2008 (1), særlig artikel 26, stk. 4,

efter høring af Komitéen for Landbrugsfondene, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/866 (2) blev tilpasningssatsen for direkte betalinger i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1306/2013 fastsat for kalenderåret 2018. Denne tilpasningssats blev fastsat på grundlag af de oplysninger, der forelå i forbindelse med budgetforslaget for 2019, hvorved der navnlig blev taget hensyn til et beløb på 468,7 mio. EUR for finansiel disciplin til den reserve til kriser i landbrugssektoren, der er omhandlet i artikel 25 i forordning (EU) nr. 1306/2013.

(2)

Selv om behovet for finansiel disciplin fortsat er på 468,7 mio. EUR for reserven til kriser i landbrugssektoren, viser de oplysninger, der er tilgængelige i forbindelse med Kommissionens ændringsskrivelse nr. 1 til budgetforslaget for 2019, som omfatter prognoser for direkte betalinger og markedsrelaterede udgifter, at der er behov for en tilpasning af den sats for finansiel disciplin, der er fastsat i gennemførelsesforordning (EU) 2018/866.

(3)

På grundlag af de nye oplysninger, som Kommissionen er i besiddelse af, bør tilpasningssatsen i overensstemmelse med artikel 26, stk. 4, i forordning (EU) nr. 1306/2013 tilpasses inden den 1. december i det kalenderår, for hvilket tilpasningssatsen finder anvendelse.

(4)

Som hovedregel modtager de landbrugere, der indgiver en støtteansøgning om direkte betalinger for ét kalenderår (N), betaling inden for en fastsat betalingsperiode, som ligger i regnskabsåret (N + 1). Medlemsstaterne kan dog inden for visse frister foretage sene betalinger til landbrugerne uden for betalingsperioden. Sådanne sene betalinger kan foretages i et efterfølgende regnskabsår. Når mekanismen for finansiel disciplin anvendes i et givet kalenderår, bør tilpasningssatsen ikke anvendes på betalinger, der er indgivet ansøgninger om i andre kalenderår end det år, for hvilket den pågældende finansielle disciplin finder anvendelse. For at sikre lige behandling af landbrugerne bør det derfor fastsættes, at tilpasningssatsen kun anvendes på betalinger, som der er indgivet ansøgninger om i det kalenderår, hvor den pågældende tilpasningssats finder anvendelse, uafhængigt af hvornår betalingen til landbrugerne finder sted.

(5)

I henhold til artikel 8, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1307/2013 (3) finder den tilpasningssats for direkte betalinger, der er fastsat i overensstemmelse med artikel 26 i forordning (EU) nr. 1306/2013, kun anvendelse på direkte betalinger på over 2 000 EUR, som bevilges til landbrugere i det pågældende kalenderår. I henhold til artikel 8, stk. 2, i forordning (EU) nr. 1307/2013 finder tilpasningssatsen som følge af den gradvise indførelse af direkte betalinger først anvendelse på Kroatien fra den 1. januar 2022. Derfor bør den tilpasningssats, der fastsættes ved nærværende forordning, ikke finde anvendelse på betalinger til landbrugere i denne medlemsstat.

(6)

Der bør tages hensyn til den ændrede tilpasningssats ved beregningen af alle betalinger, der tildeles en landbruger på grundlag af en ansøgning om støtte, der er indgivet for kalenderåret 2018. Af klarhedshensyn bør gennemførelsesforordning (EU) 2018/866 derfor ophæves.

(7)

For at sikre at den ændrede tilpasningssats finder anvendelse fra den dato, hvor betalingerne til landbrugerne i henhold til forordning (EU) nr. 1306/2013 skal påbegyndes, bør nærværende forordning anvendes fra den 1. december 2018 —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

1.   Med henblik på fastsættelse af tilpasningssatsen i overensstemmelse med artikel 25 og 26 i forordning (EU) nr. 1306/2013 anvendes der i overensstemmelse med artikel 8, stk. 1, i forordning (EU) nr. 1307/2013 en tilpasningssats på 1,411917 % på de direkte betalinger på over 2 000 EUR, der bevilges landbrugere på grundlag af en støtteansøgning for kalenderåret 2018, som de har indgivet i henhold til de støtteordninger, der er opført i bilag I til forordning (EU) nr. 1307/2013.

2.   Tilpasningssatsen i stk. 1 finder ikke anvendelse på Kroatien.

Artikel 2

Gennemførelsesforordning (EU) 2018/866 ophæves.

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft på syvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 1. december 2018.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 13. november 2018.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 347 af 20.12.2013, s. 549.

(2)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/866 af 13. juni 2018 om fastlæggelse af en tilpasningssats for direkte betalinger som fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1306/2013 for så vidt angår kalenderåret 2018 (EUT L 149 af 14.6.2018, s. 1).

(3)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1307/2013 af 17. december 2013 om fastsættelse af regler for direkte betalinger til landbrugere under støtteordninger inden for rammerne af den fælles landsbrugspolitik og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 637/2008 og Rådets forordning (EF) nr. 73/2009 (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 608).