7.11.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 276/1


RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2018/1653

af 6. november 2018

om gennemførelse af forordning (EU) 2017/2063 om restriktive foranstaltninger på baggrund af situationen i Venezuela

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EU) 2017/2063 af 13. november 2017 om restriktive foranstaltninger på baggrund af situationen i Venezuela (1), særlig artikel 17, stk. 1,

under henvisning til forslag fra Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Rådet vedtog den 13. november 2017 forordning (EU) 2017/2063 om restriktive foranstaltninger på baggrund af situationen i Venezuela.

(2)

Begrundelsen for en enkelt person på listen i bilag IV til forordning (EU) 2017/2063 bør ændres.

(3)

Bilag IV til forordning (EU) 2017/2063 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag IV til forordning (EU) 2017/2063 ændres som anført i bilaget til denne forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 6. november 2018.

På Rådets vegne

H. LÖGER

Formand


(1)  EUT L 295 af 14.11.2017, s. 21.


BILAG

I bilag IV til forordning (EU) 2017/2063 affattes nr. 7 således:

 

Navn

Identificerende oplysninger

Begrundelse

Dato for opførelse

»7.

Diosdado Cabello Rondón

Fødselsdato: 15. april 1963

Formand for den forfatningsgivende forsamling og førstenæstformand for Venezuelas forenede socialistparti (PSUV). Involveret i undergravning af demokratiet og retsstaten i Venezuela, herunder ved brug af medierne til offentligt at angribe og true den politiske opposition, andre medier og civilsamfundet.

22.1.2018«